Page 1

Эмомалї РАЊМОН: Òàúìèíè ðóøäè áîñóáîòè è¥òèñîäO âà áà èí

âàñèëà áàëàíä áàðäîøòàíè ñàò³ó ñèôàòè çèíäàãèè ìàðäóìè êèøâàð àç î˜îçè äàâðîíè Èñòè¥ëîëèÿò òî áà èìð¢ç ³àäàôè ñòðàòåãèè Äàâëàò âà ²óêóìàò ìåáîøàä. ÁàíO - îäàì àúçîè ÿêäèãàðàíä Истиќлолияти Тољикистон поянда бод!

Íàøðèÿè Ìà¥îìîòè è¿ðîèÿè ³îêèìèÿòè äàâëàòèè âèëîÿòè Ñó˜ä Сешанбе, 11 октябри соли 2016

Панљшанбе, 16 июли соли 2015

№ 121 (17646)

²àäàô³îè áóí¸äèè ìàðäóìè äó êèøâàð

Ñ¡²ÁÀÒÈ ÒÅËÅÔÎÍD ÁÎ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÈ ÔÅÄÅÐÀÒÑÈßÈ ÐÎÑÑÈß ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÓÒÈÍ

Бозёфти муљассамаи «Шоњи Суѓд» Дар Осорхонаи миллии бостоншиносии кишвар маросими муаррифии нигорањои нави осорхона баргузор гардид. Муљассамаи арзишманде, ки диққати тамошобинонро ба худ љалб кард - ин муљассамаи «Шоњи Суѓд» буд, ки он ба асрњои VI-VII-и мелодї рост меояд.

Санаи 7-уми октябри соли 2016 Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо Президенти Федератсияи Русия Владимир Путин сўњбати телефонї намуд. Дар љараёни сўњбат, ки дар фазои самимї ва дўстонаи хос барои муносибатњои сарони ду давлат гузашт, Эмомалї Рањмон Президенти давлати Русияро бо таманниёти бењтарин ва самимият бо зодрўзаш табрик намуд. Президенти Љумњурии Тољикистон нуфузи баланди Владимир Путинро дар дохили Русия ва берун аз он таъкид намуда, наќши барљастаи ўро дар рушди рўзафзуни

Ðóøäè ³àìêîðè³îè ñóäìàíä Санаи 7-уми октябри соли равон Раиси вилояти Суѓд намонамояндаи Бонки Аврупоии таљдид ва рушд дар Љумњурии Тољикистон љаноби Ричард Љонсро ба њузур пазируфт. Зимни мулоќот љонибњо аз њамко- Аврупоии таљдид ва рушд доир ба рињои мутаќобилан судманд изњори шањраки наву замонавии Сайњун иттиќаноатмандї намуданд. Раиси ви- лоъ дода, таъкид намуд, ки ин идораи лояти Суѓд Абдурањмон Ќодирї дар молиявии љањонї метавонад, барои оѓози сўњбат ба намояндаи Бонки кашидани хати оби нўшокї ва хатти Аврупоии таљдид ва рушд дар Љумњу- ташноб миёни мањаллањои шањрак рии Тољикистон барои сањмгузорї дар мусоидат намояд. Гуфта шуд, ки аз амалї гардидани наќшаву иќдомоти љониби Маќомоти иљроияи њокимияти наљиби Њукумати Љумњурии Тољикис- давлатии вилояти Суѓд аллакай дар тон дар бахшњои мухталиф изњори шањраки Сайњун оби полезиву нўшокї миннатдорї намуд. Аз тарафи роњба- бароварда шуда, роњњо бунёд ва рияти вилоят масъалаи сохтани кор- хатти барќ низ кашида шудааст. Феъхонаи коркарди партов дар минтаќа лан дар ин шањрак корњои сохтмонї ба миён гузошта шуд. Тавре ки зикр ва бунёди боѓоти интенсивї босуръат гардид, шањри Хуљанд дорои ањолии идома дорад. зиёд буда, дар сурати бунёди чунин Намояндаи Бонки Аврупоии таљкорхона метавон партовњои ин шањр дид ва рушд дар Љумњурии Тољикисва навоњии гирду атрофи он низ кор- тон љаноби Ричард Љонс аз амалї кард карда шавад. гардидани якчанд лоињањои сармоягуДар мулоќот масъалаи таъмини зорї дар вилояти Суѓд изњори ќаноатањолии мањаллањои нави шањри Ху- мандї намуда, дар оянда барои љанд бо оби хушсифати нўшокї мав- рушди њамкорињо ва татбиќи лоињариди таваљљўњ ќарор гирифт. Раиси њои бузурги сармоягузорї дар ин минвилояти Суѓд Абдурањмон Ќодирї дар таќа омодагии худро баён дошт. идомаи сўњбат ба намояндаи Бонки www.sugd.tj

муносибатњои наздики дўстона ва њамкории гуногунљанба миёни Тољикистону Русия махсус таъкид намуд. Зикр гардид, ки фаъолияти маќсадноки муштарак дар самти тањкими шарикии стратегии Тољикистону Русия љавобгўи њадафњои бунёдии мардуми ду кишвар буда, омили суботу амнияти минтаќавї мебошад. www.president.tj

Мулоќоти Абдурањмон Ќодирї бо намояндаи Бонки Аврупоии таљдид ва рушд дар Љумњурии Тољикистон

Машварати омўзишии адибони љавони љумњурї љамъбаст шуд

Санаи 6-уми октябри соли равон Машварати омўзишии адибони љавони љумњурї, ки давоми 3 рўз дар маркази вилояти Суѓд - шањри Хуљанд идома ёфт, љамбаст гардид.

Маросими љамъбастии машварат дар Китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Тошхоља Асирї баргузор шуд. Дар оѓози чорабинї чанде аз адибони љавон дар њузури шоирони номвари кишвар ва олимону ањли илму адаб намунањои эљодиёти худро ќироат намуданд. Бояд ќайд намуд, ки муњокимаи таъли-

фоти адибони љавон дар бахшњои гуногун, аз љумла назм, наќди адабї, асарњо барои бачагон ва наврасон, насру публитсистика ва адабиёти ўзбекзабон сурат гирифта, дар маросими љамъбастї хулосаи аъзои гурўњ ироа карда шуд. Аз љониби шоирон Аскар Њаким, Низом Ќосим, Камол Насрулло ва дигар шоирону олимон ба ашъори шоирони љавон, ба монанди Шодї Њасани Шарифниё, Сурайё Њакимова, Фирдавси Аъзам, Эњсон Раљабї, Бобаки Суѓдї, Муњриддин Сабурї, Шоира Олимї, Бузургмењри Њаким, Бузургмењри Бањодур, Насимбек Ќурбонзода ва дигарон бањои баланд дода шуд. Њамин тавр, дар бахшњои дигар, ба монанди наќди адабї, асарњо барои бачагон

ва наврасон, насру публитсистика ва адабиёти ўзбекзабон устодон аз бурду бохти адибони љавон ёдоварї намуда, бењтаринњоро муаррфї намуданд, ки дар оянда метавон аз онњо асарњои бењтаринро интизор шуд. Маврид ба зикр аст, ки дар машварати омўзишии адибони љавони љумњурї аз тамоми кишвар иштирок намуданд. Дар интињо раиси Иттифоќи нависандагони Тољикистон Низом Ќосим баромад намуда, ба Раиси вилояти Суѓд Абдурањмон Ќодирї барои ташаббуси нек ва фароњам овардани шароиту имконот изњори сипос намуд. Њамзамон, ба бахши суѓдии иттифоќи нависандагони Тољикистон ва шоирони номвар барои сањми арзанда гузоштан дар раванди машварат миннатдории худро баён намуд. Низом Ќосим аз иштироки зиёди адибони љавон дар ин машварати омўзишї изњори ќаноатмандї намуда, таъкид дошт, ки пас аз маслињату машварат дар Иттифоќи нависандагон аз шумораи умумии иштирокдорон 10 нафар ба узвияти Иттифоќи нависандагон пазируфта хоњанд шуд. Њамзамон, ашъори бењтарин адибони љавон дар алоњидагї ва як маљмўаи дастаљамъии адибони љавон ба нашр расонида мешавад. www.sugd.tj

Муљассама 8 июли соли 2016 аз дењаи Сарводаи ноњияи Айнї ёфта шудааст. Соњиби бозёфт омўзгор Қўшабой Ғолибов нақл кардааст, ки њанўз 30-35 сол қабл бобову бибиаш њангоми чаронидани чорво аз мавзеи Чўбистони атрофи кўли Аловиддин њайкали биринљии љавонмарди аспсаворро пайдо намудаанд, ки то имрўз дар хонаводаи онњо нигоњдорї мешудааст. Баландии муљассама 37 см, дарозии он 24 см ва вазнаш 2,540 гр, баландии қади асп аз нуги пой то сари ёл 20,5 см, дарозї аз думи асп то фуки асп 24 см мебошад. Дарозии савора аз пой то сари парранда 31,5 см-ро ташкил медињад. Директори Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи Ањмади Дониши АИ Љумњурии Тољикистон Зикриё Акрамї зимни муаррифии ин муљассама иброз намуд: «Ин аввалин бозёфтест, ки бо чунин рамз дарёфт шудааст ва он љавонмарди савора ва асп аз он нигорањое, ки дар осорхонањои бостонии Чин њастанд, ба куллї фарқ мекунад. Дар сарчашмањои таърихии хаттї симои шоњони суғдї таљассум ёфтааст. Дар муқоиса бо онњо ин муљассама ба онњо мувофиқат мекунад. Ин бозёфт ањамияти фавқулоддаи таърихї ва фарњангї барои таърихи халқи тољик дорад». Президенти Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон Фарњод Рањимї зикр намуд, ки «Имрўз мо шоњиди он њастем, ки яке аз бозёфтњои нодир, ки бори аввал дастраси олимон гардидааст - ин «Шоњи Суғд» аст. Мо, пеш аз њама, ба он ањамият додем, ки дар сари шоњ тољ аст, яъне ин боз шањодати он аст, ки номи тољик аз калимаи тољ, тољдор пайдо шудааст. Зиёда аз ин он мурғи њумое, ки дар сари шоњ аст, баёнгари он аст, ки мардум ва миллати мо њамеша мисли мурғи њумои афсонавї њар қадар ки дар тўли таърих љафо дидааст, боз њам зинда будааст, бол мекушодааст ва ба боло парвоз мекардааст, ки ин нишони абадияти миллати мост. Муњимтар аз њама, бозёфти ин муљассама нишони он аст, ки мардуми тољик мардуми бумї њастанд, мардуми кучї нестанд ва ин марзу бум марзу буми аљдодии мост».

Îáóíà-2017

Њарфи мо њам шўълае аз офтоби мењан аст!

Рўзномаи вилоятии «Њаќиќати Суѓд» - нашрияи Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд дар тарѓибу ташвиќи сиёсати Њукумати Љумњурии Тољикистон, дастуру њидоятњои Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти мамлакат, супориш ва ќарору њадафњои созандаи Раиси вилоят, инъикоси дастовардњои Истиќлолияти давлатии Тољи-

кистон ва њаёти иќтисодиву иљтимоии кишвар, аз љумла вилояти Суѓд сањми амиќ мегузорад. «Њаќиќати Суѓд» соли 2017 низ њафтае се маротиба-рўзњои сешанбе, панљшанбе ва шанбе нашр гардида, аз њаёти сиёсиву иќтисодї ва иљтимоии вилоят, кишвару хориљи он маводњои љолиб интишор карда, робитаро бо Шумо, хонандагони азиз густариш

Нархи обуна барои 1 Индекси Барои гирифтани маълумоти раи рўзнома) ва 6-39-74 (КВД

мебахшад. Ба рўзномаи «Њаќиќати Суѓд» ќабули обуна барои соли 2017 оѓоз гардид. Обуна дар шўъбањои шањриву ноњиявии КВД «Почтаи тољик» ва идораи рўзнома (шањри Хуљанд, мањаллаи 20, бинои 35, «Кохи матбуот», ошёнаи 4-ум) тариќи наќдї ва ѓайринаќдї бе мањдудият ќабул карда мешавад.

сол њамагї 80 сомонї аст. обуна: 68894. иловагї бо телефонњои 2-06-55 (идо«Почтаи тољик») мурољиат намоед.


²À£È£ÀÒÈ ÑÓNÄ

АЊРИСТОН ноњияи кишоварзии Тољикистон буда, иќлими он барои кишти картошка мутобиќат мекунад. Дар солњои охир, мувофиќи афзалиятњои барномаи рушди соњаи кишоварзї, хољагињои калонњаљми ноњияи Шањристон аз нав таљдид гардида, дар асоси он хољагињои хурди инфиродї ва оилавї таъсис ёфта истодаанд. Дар ноњия 12 адад кооперативи истењсолї, 2803 адад хољагии дењќонии инфиродї ба ќайд гирифта шудаанд.

Ш

e-mail: h_sugd@mail.ru www.hakikati-sugd.tj

Äàúâàò - 2016

ЉАВОНМАРДОНИ ШАРАФМАНДИ ВАТАН Äàúâàòøàâàíäàãîí èôòèõîðìàíäîíà áà³ðè ñîäè¥îíà áà ¿î îâàðäàíè õèçìàòè Ìîäàð-Âàòàí îìîäàãèè õåøðî áà¸í äîøòàíä

Дар рафти даъвати тирамоњии соли 2016-ум мушоњидањо нишон дод, ки шумораи ихтиёриён назар ба солњои ќаблї зиёд гашта, сафи Ќуввањои Мусаллањро љавонмардони шуљоъу далер пурра месозанд. Мањадбоќї Ќурбонов - даъватшаванда аз ноњияи Мастчоњ дар сўњбат гуфт, ки баъди хатми факултаи таърих ва њуќуќи Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров бо ихтиёри худ ба хизмати Ватан – Модар рањсипор шуданиам, зеро Ватани азизамро дўст медорам. Мо бояд њама суханњои Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмонро, ки љавононро “Нерўи пешбарандаи кишвар” мегўянд, сазовор бошем. Нагузорем, ки осудагиву оромии кишвари моро касе халалдор созад. Хизмат дар сафи Ќуввањои Мусаллањ на танњо ќарзи фарзандї,

балки мояи ифтихор ва шарафи бузург аст. Љавонони тољик бояд бо хоњиши худ ва амри дил бањри њимояи Ватан - Модар раванд. Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон мактаби љасорату матонат, бузургї ва худшиносї мебошад. Ваъда медињам, ки бо сари баланд хизмати Ватанро адо карда, ба назди падару модари худ бармегардам. Бобољон Сангинов љавонписаре, ки айни њол дар сафи Ќуввањои Мусаллањи кишвар хизмат карда истодааст, иброз дошт, ки њифзи марзу буми Ватан яке аз вазифањои муњими њар як фарди тољик ба њисоб меравад. Дар ин хусус Пешвои миллат, Сарфармондењи Олии Ќуввањои Мусаллањи кишвар, Генерали артиш Эмомалї Рањмон таъкид намудаанд: «Мо бояд Ватани худро сидќан баробари худ дўст дорем, ватандўсту мењанпарасти њаќиќї бошем». Ман аз хизмат дар сафи Ќуввањои Мусаллањи кишвар ифтихор мекунам ва боварии комил дорам, ки ин ихтиёриёни шуљои Ватан низ дар иљрои ќарзи фарзандии худ, яъне њифзу њимояи марзу буми кишвар сарбаландона хизмат хоњанд кард. Ман чунин мењисобам, ки хизмат намудан ба Ватан аслан хизмат кардан ба падару модар ва бародару хоњарон мебошад. Зеро Ватан ва миллат ин ду рукни муќаддасест, ки бидуни он њељ фарде сари баланду ифтихори инсонї дошта наметавонад. Њар ќадаре ки давлат муќтадир ва пояи давлатдорї мустањкам бошад, њамон ќадар њаёти осоиштаи шањрванд ва оромию осоиштагии љомеа бештар таъмин мегардад. Бо боварї метавон гуфт, ки бо масъулияти баланд вазифаи дар наздам гузошташударо софдилона иљро менамоям. Алиљон Абдуллоев - даъватшаванда

Соли 2016 дар 611 гектар картошка кишт намуда, айни њол кишоварзон барои љамъоварии њосили он машѓу-

аз ноњияи Бобољон Ѓафуров: Воќеан, Ватан барои њар як шахс азизу муќаддас аст. Њимояи Ватани азизамон, ки неъмати бебањои таърих аст, ќарзи шањрвандии њар яки мост. Баъди хатми мактаби миёна бо хоњиши худ иќдом гирифтам, ки дар сафи Артиши миллї хизмат кунам ва Ватани азизам – Тољикистони соњибистиќлолро њифз намоям. Ваъда медињам, ки сарбаландона хизмат намуда, шаъну шарафи Тољикистонро дар миќёси љањон баланд мебардорам. Имрўз хурсандии волидон, ки фарзандони худро ба сафи Ќуввањои Мусаллањи љумњурї гусел карда истодаанд, њадду канор надорад. - Мо фахр аз он дорем, ки фарзандони мо дар фазои ором ба воя расида, лоиќи хизмат ба Ватан гардиданд, - гуфт падари даъватшаванда Т. Нурматов, - фарзандам соли равон ДДЊБСТ-ро хатм намуда, бо хоњиши худ ба сафи Ќуввањои Мусаллањи кишвар

2

рафта истодааст. Ман хоњиши фарзандамро дастгирї намуда, ба ў роњи сафед орзу намудам. Мо - падару модарон шукрона бояд намоем, ки Сарвари давлат барои мо тамоми шароитро фароњам оварданд. Ин њама тинљиву оромї ба шарофати Истиќлолият, Вањдату ягонагї бо сарварии Пешвои миллат мебошад. Муњаммадљон Ѓаниев - даъватшаванда аз шањри Конибодом андеша дорад, ки ватандорї рукни њастии миллат ва неъмати бебањо аст. Волотарин нерўи ватандорию ватандўстї расидан ба ќадри миллат ва давлати соњибистиќлол, ба љо овардани хизмати Ватан ва њифзи марзу буми он аст. Боиси хушнудист, ки имрўзњо садњо љавонмардони баору номуси диёрамон бо амри дил бањри њимояи манфиатњои давлат, тањкими Истиќлолият ва иќтидори мудофиавии он барои хизмати содиќона ба Ватан - Модар ба сафи Ќуввањои

Мусаллањи љумњурї сафарбар шуда истодаанд. Онњо хуб медонанд, ки дўст доштани Ватан дўст доштани модар аст ва бо дарки чунин масъулият омода њастанд, ки ќарзи љавонмардии худро иљро намоянд. Фурўзонмењр Фузайлов - даъватшаванда аз ноњияи Деваштич, ки бо хоњиши худ ба комиссариати њарбии ноњия омадааст, таъкид намуд, ки љавонон аз хидмати њарбї нањаросанд ва дар ваќташ ба хизмат рафта, бо сари баланд ва ифтихори бузург ба зодгоњашон баргарданд. Њамчунин, аз номи волидайни даъватшудагон падари М. Тошпўлодов-бошандаи ноњияи Деваштич сипосмандии падару модаронро ба Сарвари давлат ва роњбарияти вилоят иброз намуд. Ва ў афзуд, ки имрўз ман фарзандамро гусел карда истодаам. Ў ба падару модарон таъкид кард, ки бигзор фарзандонашон ба хизмати Ватан омода бошанд. Имрўз ягон тарсу воњима нест, зеро диёрамон рўз аз рўз ободу зебо мегардад, давлатамон њам тараќќї карда истодааст ва Артиши тавоно дорем, марзу бумамонро аз њар ќувваи беруна муњофизат карда метавонад. Азиз Љўрабоев – сокини ноњияи Спитамен аз номи даъватшавандагон сухан кард. Гуфт, ки ў бо хоњиши худ баъд аз хатми донишгоњ ба комиссариати њарбї омада, худро номнавис кард. Ў мехоњад, мисли дигар љавонон ба Ватан содиќона хизмат кунад ва ба љавононе, ки аз хизмати њарбї саркашї мекунанд, мурољиат карда гуфт, ки хизмат намудан ба Ватан ќарзи инсонии њар шањрванди Тољикистон аст. Зеро мо худамон бояд Ватанамонро њимоя ва обод кунем. Барои насли наврас хизмат дар сафи Ќуввањои Мусаллањ муњимтарин мактаби обутоби зиндагї мебошад. Мањз, дар њамин љо љавонписарон сабаќи шуљоату мардонагї гирифта, муњофизат кардани хоки поки Ватани мањбубамонро меомўзанд. Имрўз аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Вазорати мудофиаи кишвар бањри хидмати сарбозон дар ќисмњои низомї тамоми шароити зарурї муњайёст. Аз ин рў, љавононро зарур аст, њамеша бањри дифои Ватан-Модар омода бошанд. Нодир ТУРСУНЗОДА, “Њаќиќати Суѓд”

Áà òàâà¿¿¢³è ðàèñè íî³èÿè Ñïèòàìåí

Àìíèÿòè îçó¥àâîðO

ИСОЛАТИ касби рўзноманигорї таќозо дорад, ки дар асоси дастуру супоришоти роњбарияти вилоят ва идора бањри иљрои ќарори Раиси вилоят ва дарёфту инъикоси муаммои мардум ва роњи њалли он ба шањру навоњии вилоят сафари корї намоем. Солњои охир бархе аз роњбарону масъулини маќомотњо ва сохторњои шањру навоњии вилоят дар љодаи фаъолияти касбии рўзноманигорон, асосан намояндагони васоити ахбори чопї мушкилї эљод намуда, аз вохўрї ва сўњбатњо канораљўиву саркашї мекунанд.

ИСТЕЊСОЛИ КАРТОШКА ДАР ШАЊРИСТОН ЗИЁД МЕШАВАД? Р Яке аз бахшњои пешбарандаи иќтисодиёти Тољикистон ва бо љойи кор таъмин намудани ањолї соњаи кишоварзї буда, рушди он солњои охир дар сатњи устувор ќарор дорад. Њоло захирањои бозори истеъмолии кишвар аз њисоби истењсоли мањсулоти соњаи кишоварзии мамлакат ташаккул ёфта, ин раванд ба фаровонии бозори истеъмолї ва нархи мањсулот таъсири мусбат расонида истодааст. Аз Паёми Пешвои миллат Эмомалї РАЊМОН

Д

№ 121 (17646)

²èäîÿò³îè Ïåøâîè ìèëëàò - òà¿àññóìãàðè ³à¸òè áîñàîäàò!

О Фармони Президенти кишвар Эмомалї Рањмон ва ќарори Раиси вилоят Абдурањмон Ќодирї дар шањру навоњии вилоят маъракаи сиёсии даъвати тирамоњии љавонон ба хизмати њарбї дар сафњои Ќуввањои Мусаллањи кишвар шурўъ гардид. Дар Амфитеатри Ќасри Арбоби ноњияи Бобољон Ѓафуров маросими тантанаи гусели нахустин навдаъватшавандагон аз тамоми шањру навоњии вилоят баргузор гардид. Даъватшавандагон бо рўњияи баланду ифтихор аз давлату миллати хеш њар яке омодагии худро барои ба љо овардани хизмати Модар - Ватан баён доштанд. Артиш маънои ба љо овардани хизмати падару модар ва ба ин хотир њимоя кардани марзу буми аљдодї, таъмини сулњу субот ва амнияти љомеа, кўшишу ѓайрат барои зиндагии орому осудаи наслњои оянда ва ободии рўзгори шањрвандони кишварро дорад. Бинобар ин хизмати љавонон дар сафи Ќуввањои Мусаллањ мактаби мукаммали њаёт буда, барояшон дарси љавонмардиву шуљоат аст ва љисману рўњан обутоб мебахшад. Бо дарки чунин мафњумњо имрўз љавонони бонангу номуси кишвар љойи худро дар сафи Ќуввањои Мусаллањ медонанд. Лозим ба ёдоварист, ки њамасола дар Љумњурии Тољикистон љавонони синну соли даъватї ба хизмати њарбї љалб карда мешаванд. Онњо сарљамъ бањри њимояи Ватани худ, њар порча хоки сарзамини аљдодї љањду талош меварзанд.

Б

Сешанбе, 11 октябри соли 2016

ланд. Ба санаи 4-уми октябри соли равон 17342 тонна картошкаи хушсифат љамъоварї карда шудааст. Тибќи иттилои раёсати кишоварзии ноњия, соли гузашта дар 605 гектар кишти картошка гузаронида шуд. Њосилнокии картошка имсол нисбат ба соли гузашта зиёд буда, аз 296сентнерии соли гузашта ба 304 сент-

АР ќаламрави вилоят иќдому ташаббусњои Раиси вилоят, мўњтарам Абдурањмон Ќодирї – «Соли роњњои обод» ва «Идомаи соли роњњои обод» тайи се соли охир љараёни тозаву њадафманд гирифтаанд. Дар раванди иљрои дастуру супоришњои Раиси вилоят бобати нигоњдорї, тармиму таъмир, азнавсозиву ободонии роњњои дохилиноњиявї, мањаллањои зисти мардум, алалхусус «Хуљанд-Шайдон» (аз баромадгоњи дењаи Сомѓори ноњияи Бобољон Fафуров сар карда, то маркази ноњияи Ашт) корњои амалию тадбирњои муњим ба иљро расонида шуданд. Дар ин самт мењнати роњсозони ноњияамон ба афзудани њаљми кор ва сифатнокии амалњои иљрошуда мусоидат намуд. Доираи фаъолияти муассисаи давлатии «Нигоњдории роњњои автомобилгард»-и ноњия васеъ буда, дар ихтиёри худ 94 километр роњњои байналмилалї, 22,3 километр роњњои дорои ањамияти љумњуриявї ва 200 километр роњњои мањаллї дорад. Дар ин марњалаи соли равон њаљми умумии корњои нигоњдории роњњои автомобилгарди истифодаи умуминоњиявї ба андозаи 483 њазору 872 сомонї ба субут расонида шуд. Аз љумла, ба миќдори 43,9 њазор метри мураббаъ замин тавассути механизмњо коркард ва 23 њазору 220 тонна хок ва ќум кашонида шудааст. Аёниятњо дар роњ - 46 аломати роњ аз нав монда, нишонњои роњ сафеду сиёњ ранг дода, 17,95 километр хатти уфуќї гузошта шуданд. Бо ибораи дигар, дар ин давра корњои нигоњдории роњ наздик 104 фоиз иљро гардид. Њамчунин, дар ин марњала корњои таъмир ва азнавсозї, баъди омадани селборон дар роњњои «Fафуров – Ќањрамон – Пунгон – Аппон – Fудос», «Fафуров – Ќањрамон – Пунгон –

нер расидааст. Дар ин рўзњое, ки сардшавии њаво кишоварзони ноњияро ба ташвиш овардааст, њамаи сокинон якљоя барои љамъоварии њосили картошка баромада, бањри он кўшиш доранд, ки наќша барзиёд иљро гардад. Имсол дурнамои истењсоли картошка дар ноњия 18300 тонна мебошад.

Тибќи тањлилњо ва санљишњои пешакии кормандони раёсати кишоварзии ноњия, њосилнокии мањсулот аз истењсоли барзиёди он дарак медињад, - иброз дошт сардори Раёсати кишоварзии ноњияи Шањристон Хуршед Расулбердиев. Тухмињои навъњои «Алладин», «Пикассо», «Овчї», ки кишоварзон кишт мекунанд, аз ноњияи Деваштич ворид гардидааст. - Имсол кишоварзони ноњия аз оби полезї танќисии зиёд кашиданд. Чунин раванд барои истењсоли картошкаи баландсифат ва ба талаботи бозор љавобгўй халал ворид намуд. Лекин ба ин нигоњ накарда, мо истењсоли картошкаро аз наќша барзиёд иљро менамоем, - илова намуд Хуршед Расулбердиев. Истамљони НАЉМИДДИН, "Њаќиќати Суѓд"

Äàð ³îøèÿè äàñòóðó ñóïîðèø³îè Ðàèñè âèëîÿò

ÇÀÌÈÍÀÈ ÕÓÁÅ ÁÀÐÎÈ Ðβ²ÎÈ ÎÁÎÄ

Пунук», «Пут – Ашт – Оби Ашт - Шайдон – Понѓоз» ба амал бароварда шуданд. Барои барќароркунии оќибатњои табиї аз тарафи Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд ва Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољикистон зиёда аз 65 тонна сўзишвории дизелї ва 2 њазор метри мураббаъ симтўр људо карда шуд. Дар корњои рафъи оќибати офатњои таббї роњсозон њамеша дар сафи пеш буданд, роњсоз будани худро дар амал собит намуданд. Чунонки мегўянд, њар ташкилоту корхона бо одамонаш маъруф мегардад. Аз ин лињоз, дар муассисаи мо 53 нафар коргарон ва кормандони муњандисї-техникї фаъолият доранд, ки 7 нафарашон занњо мебошанд. Устоњои роњсоз, ки солњои зиёд зањмат мекашанд – Ќаюм Комилов,

Абдулло Љўраев, Бахтиёр Зикруллоев, Файзулло Абдуллоев, Ањмад Мўъминов, ронанда Бањром Болтаев, автогредерчї Зарифљон Холиќов, экскаваторчї Собирљон Мадѓозиев, устои роњ Салоњиддин Љамолов, муњандиси соњавї Акрамљон Мирзоалиев, сармеханик Равшанбек Валиев, сардори нуќтаи таъмири роњи раќами 2 Абдуќањњор Абдусатторов муассисаи моро муаррифгаранд. Њоло роњсозон дар асоси наќшаи чорабинињо фаъолият доранд, яъне ба фасли зимистон омодагї мебинанд. Хуб медонем, ки нигоњдории њолати хуби роњ дар сармо яке аз омилњои пешгирии садамањои наќлиётист. Бинобар њамин њам дар љойњои зарурї намаку рег, сўзишворї, њезум, ангишт захира ва 10 техникаи лозимаро барои зимистонгузаронї омода намудаем. Имрўзњо таъмири роњњои асосиро ба анљом расонидаем. Минбаъд ба тармиму азнавсозии роњњои дењот оѓоз менамоем. Дар охир бояд тазаккур дод, ки риояи ќоидањои роњдорї, анљоми босифати самтњои техникии он, ба ќадри зарурї ва имконпазир истифода бурдани ќувваи корї метавонад, боиси роњњои обод гардад. Маъмурљон ЊАМЗААЛИЕВ, сардори Муассисаи давлатии “Нигоњдории роњњои автомобилгард”-и ноњияи Ашт

МАСЪУЛИНИ НОМАСЪУЛ!

Дирўз низ бањри омўзиш ва инъикоси иљрои ќарорњои Раиси вилоят мавриди масоили марбути соњоти мухталифи иќтисодиву иљтимої, аз љумла бобати масоили «Соли 2016-Соли фарди солим», љамъбасти озмуни љумњуриявии «Шањр, ноњия, шањраку дења ва мањалли обод», њунару њунармандї ва њамчунин рафти љараёни чиниши пахта бо њамкорамон ба ноњияи Спитамен сафари корї намудем. Пеш аз сафари хеш роњбари дастгоњи раиси ноњия Љамшед Обидзодаро аз наќшањоямон огоњ намуда будем. Вале њайњот… Рўзи сешанбе, яъне санаи 4 октябр, соатњои таќрибан 8:20 ба маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Спитамен њозир шудем. Моро Љамшед Обидзода хуш ќабул карда, дар мавриди бо масъулини соњот рў ба рў намудан гуфт, ки дар назди муовини раиси ноњия Дилрабо Рањимї ситоди машваратї оѓоз шудаасту онњо дар он љо ширкат доранд. Баъд аз машварат муовини раиси ноњия моро ќабул намуда, дар бобати масоили марбут ба соњаи ў сўњбат намудем. Сипас, Љамшед Обидзода Пирмуњаммад Пировро, ки мудири шўъбаи муносибатњои ташкилотњои љамъиятї ва робита бо љомеа, њамзамон вазифаи роњбари дафтари матбуоти раиси ноњияро ба ўњда дошт, рў ба рў намуда, дастур дод, ки моро ба муассисањои соњањои тандурустї ва Раёсати кишоварзии ноњия њамроњї намояд. Дар навбати худ П. Пиров серкории хешро бањона карда, ба сардухтури беморхонаи марказии ноњия занг зад, ки омада намояндагони нашрияи вилоятиро њамроњї намояд. Сардухтур низ «ман дар маркази вилоят њастам, ба муовинам занг занед»-гўён бањонаљўї намуд. Муовини сардухтур «ваќт надорам, бе сардухтур ба касе маълумот намедињем» -гуфта, гўшаки телефонро монд. П.Пиров баъдан ба сардори КАТС-и ноњия занг зад, вале он кас њам дар маркази вилоят (?!) будаанд. Пиров аз амали масъулин ноњинљор шуда, ба сардор ва масъулини соњаи кишоварзї занг зада, гуфт ки «аз нашрияи вилоятї мухбирон омадаанд, то ин ки аз рафти мавсими корњои сањрої, алалхусус чиниши пахта гузориш омода намоянд. Аз он тарафи гўшак бошад, баръало шунида мешуд, ки сардор бо дили хоњаму нохоњам «боз журналистон-мї, њозир аз телевизиони вилоят як нафар омадааст, ман бо њамон банд, ба дигараш ваќт надорам, ба муовинам занг занед» гуфта, изњори норозигї намуд. Муовини раиси раёсати кишоварзї низ серкориашро бањона карду раќами телефони яке аз коргаронро дода, пас аз такроран занг задан умуман гўшакро нагирифт. Корманди раёсати мазкур «худи сардор ё муовин маълумот медињанд, ман вазифадору ваколатдор нестам ё ин ки рафта аз омор маълумоти даркориро гиранд», гўён низ саркашї намуд. П.Пиров танњо барои он ки

худро аз рўзноманигорон дур кунад, ба њамаи бањонаљўињои масъулин нигоњ накарда, њамроњи ёрдамчиаш моро ба идораи раёсати кишоварзї фиристод. Чун вориди раёсати кишоварзї гаштем, касе аз намояндагони онро ёфта натавонистем. Маљбур ба маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия омада, ба роњбари дастгоњ Љамшед Обидзода занг зада вазъиятро наќл кардем. Дар навбати худ ў боз такроран ба П.Пиров дастур дод, ки илољи воќеаро дарёбад. Дар охир ў ба Дилхуш Ўлмасов -раиси АИО ба номи Сатторов, ки як њафта пеш ба ин вазифа таъин гардида буд, занг зада, «ба мухбирон аз рафти корњои сањрої маълумот лозим аст, онњоро њамроњї кунед» - гуфта, вазифаашро ба дўши ў бор кард. Ваќте аз маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия баромадем, раиси АИО низ навтаъин шуданашро бањона карда, ба саволњо дар хусуси мавсими имсолаи кишоварзии ассотсиатсия, муаммоњову нишондињандањо маълумот дода натавонист. Сипас, ба Хољагии дењќонии ба номи Миркамол омада, бо чинакчиён дар бобати шарту шароити корњои сањрої, пардохти сариваќтии маблаѓи пахтаи чидашуда њамсўњбат гаштем, вале бо айби масъулини дигар мавзўъњои боќимонда норавшану номуайян монд! Суолњои зиёде ба сарамон мезад, ки чаро сардорону масъулини соњоту сохторњои мухталифи ноњия супоришоту дастурњои намояндагони маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияро нодид мегиранду нисбати иљрои вазифањои хеш канораљўиву бањонаљўиро авлотар медонанд? Агар бо намояндагони васоити ахбори оммаи вилоятї масъулин чунин муносибат дошта бошанд, вой бар њоли мардуми оддї?! Дар њоле ки оѓоз аз Сарвари давлат Эмомалї Рањмон то Раиси вилоят њамаи табаќањои ќишри гуногун, аз љумла намояндагони васоити ахбори оммаро чун «њокимияти чорум» медонанду њамеша дар пайи њамкорињои судманданд, чунин муносибат кардани масъулини ин ноњияро чї гуна бояд фањмид? М. САМАДОВА, Ш. САЛИМОВА, «Њаќиќати Суѓд»


²À£È£ÀÒÈ ÑÓNÄ

Сешанбе, 11 октябри соли 2016 № 121 (17646)

e-mail: h_sugd@mail.ru www.hakikati-sugd.tj

Њунар-бењ аз симу зар

Îì¢çèø, òàð˜èá âà èñòå³ñîëè àðìó˜îí³î àç ³óíàð³îè äàñòO ñàð÷àøìàè áå³áóäè ð¢çãîð âà ˜àíîâàòèè òàìàääóí ìà³ñóá ìåãàðäàä.

Сањифаи њунар ва њунармандї

Ðèñîëàòè õåøòàíøèíîñO О кор таъмин кардани ањолї, бахусус занону духтарони хонашин аз иќдомњои наљибонаи давлату Њукумат буда, мувофиќи супориши Асосгузори сулњу Вањдат - Пешвои миллат, Љаноби Олї, Президенти мамлакат, мўњтарамЭмомалї Рањмон дар ноњияи Зафаробод дар ин самт чорањои дахлдор андешида шудаанд. Дар ин раванд аз њисоби идораи шуѓли ањолии ноњияи Зафаробод дар Љамоати шањраки Мењнатобод маркази таълимию истењсолии атласу адрасбофї ташкил карда шуд, ки боиси бо љои кор таъмин шудани сокинони бекори шањрак гардид. Роњбарии маркази таълимию истењсолиро Зарринаи Рањматулло ба зимма гирифта, алњол зиёда аз 20 нафар шогирд дар ин маркази њунаромўзї таълим мегиранд ва њунарњои аљдодї меомўзанд. -Шогирдони болаёќат метавонанд, ин њунари нодирро дар муддати кўтоњ аз бар кунанд,- мегўяд Зарринабону. Хоњишмандон дар

Б

ЗАРДЎЗЇ ЗАР ОВАРД Зардўзї як соњаи њунармандиест, ки тавассути риштањои зар рўи матоъ наќшњои гуногун дўхта мешавад. Кашфиётњои бостоншиносї нишон медињанд, ки аввалњо асосан дар либосњои занона ва дар асри VIII дар либоси њарбии асилзодагони суѓдї истифода мешуд.

Асри IХ-ХIХ дар Самарќанду Бухоро, Тошканду Хуљанд тараќќї кард ва либоси амирону мансабдорони дигар мањсуб меёфт, яъне ѓайри ањли љоњ касе њаќ надошт, бипўшад. Аз ин лињоз, дар давраи њукмронии амир Музаффархон дар дарбор устохонаи зардўзї ташкил гардид, ки њамагї ду нафар корманд дошт. Айни замон бо ибтикори Пешвои миллат, Асосгузори сулњу Вањдати миллї, мўњтарам Эмомалї Рањмон дар њар гўшаву канори Љумњурии Тољикистон занону духтарон ба ин њунари аљдодї ањамияти хоса дода истодаанд. Назира Ашўрова њунари зардўзиро аз модараш омўхтааст. Дар ноњияи Зафаробод ў аз паси ин њунараш тавонист, байни љомеа мавќеъ ва барои бењбудии шароити оилаи худ сањм гузорад. Соњиби чањор духтару як писар буда, ба келину духтаронаш њам зардўзиро омўзонидааст. То имрўз шумори шогирдони ин зани њунарманд ба 40 расида, устоди кори хеш гардидаанд. Ба муносибати 25-солагии Истиќлолияти давлатї мањсули дастони сењрофарини Назирахон сўзаниест бо навиштаљоти “25-солагии Истиќлолият муборак”. Мавзуна НАЗАРОВА, донишљўи соли саввуми бахши рўзноманигории ДДХ ба номи академик Бобољон F афуров

ݲ¨È ÀÍÚÀÍÀ²ÎÈ ÌÈËËD

ин љода хеле зиёданд, онњо ба таълимгоњи мазкур номнавис шуда, њарчи бештару тезтар мехоњанд, соњиби њунари воло шаванд. Нафарони муштоќ њатто аз дењањои дур омада, таълим гирифтанианд. Гарчанде дар таълимгоњ танњо як дастгоњ бошад њам, аз он њамаи шогирдон фаъолона истифода бурда, рўз аз рўз сифату самараи корашон натиљаи дилписанд медињад.

Маъмурияти маркази таълимї азм доранд, ки фармони Љаноби Олї, Асосгузори сулњу Вањдат Пешвои миллат, мўњтарам Эмомалї Рањмонро сармашќи фаъолияти худ ќарор дода, дар дењањои дурдасти љамоат њам чунин марказњои омўзишї таъсис намоянд, то ки аз имкониятњои мављуда њамаи хоњишмандон бањра бурда тавонанд. Мирзорањмат ШАРИФОВ, ноњияи Зафаробод

АНЎЗ аз давраи санг намудњои гуногуни корду шамшер асбоби зарурї дар рўзгор ба њисоб меравад. Гузаштагони мо бо онњо синаи њазорон адўро чок намуда, Ватани худро њимоя намудаанд. Он рамзи љавонмардї аст. Мањз, барои њамин њам замоне дар Осиёи Марказї расм буд, ки њангоми ба синни 18 расидани писар ба ў корд тўњфа мекарданд. Агар писар ба падар чунин тўњфа намояд, нишонаи њурмату эњтиром буд. Инчунин, онро њамчун балогардон зери болини гањвораи тифли навзод мегузоштанду мегузоранд. Ривояте њаст, ки пеш аз тўйи суннатї дар рўзи “сабзирезакунон” соњиби тўй якчанд кордро назди пайвандони љамъшудааш мегузошт ва онњое, ки орзуи писар доштанд ё писарашонро тўй кардан мехостанд, аз он кордњо мегирифтанд. Ин гуфтањо шањодати ќадимї будани њунари кордсозї аст. Шањри Истаравшан дар таърихи беш аз 2500-солаи хеш макони њунармандон буду њаст ва дар ќатори дигар њунарњои миллї кордсозї њам ба ављи аъло расидааст. Мувофиќи маълумоти мардумшинос, профес-

Њ

сор Назирљон Турсунов дар охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ дар ин шањр (он ваќт Ўротеппа ном дошт) 46 нафар устои кордсоз будаанд. Баъди соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон Президенти кишвар барои омўзиши касбу њунар диќќати махсус дода ва бањри рушди он шароит фароњам омада истодааст. Аз љумла дар Коллељи њунарњои мардумии шањри Истаравшан барои хоњишмандон касби кордсозиро њам роиљ намуданд, ки айни њол усто –Ањмад Эргашев ба шогирдон нозукињои ин касбро меомўзонад. Мо хостем, бо ин њунарманди чобукдаст сўњбат намуда, перомуни фаъолияти кориаш фањмида бошем. Аз ин сабаб бо чанд савол ба ў мурољиат кардем: - Аз кай инљониб машѓули ин касб њастед? -Кордсозї бароям касби меросист ва аз овони мактабхониям машѓул њастам. Назди падарам истода, бо шавќи дучанд ба кораш зењн мемондам. Дар дил орзу мекардам: кордњое

Б

Àøêè øîäèè Íàðãèçà бадорон сабаќ омўхт. Соли 2015, њангоми ба даст гирифтани Гранти Раиси вилоят дар њаљми 10 њазор сомонї ин бонуи њунарманд худро хушбахттарини инсонњо шуморид. Ба зудї дастгоњ хариданду риштаву ашёи хом дастрас намуданд. Иштиёќмандон зиёд буданд. Сафи њунармандон аз њисоби занону духтарон меафзуд. Дар муддати се моњ аллакай 20 нафар навомўзон соњиби шањодатнома шуданду устои кори худ. Наргиза баробари шунидани баргузории озмуни “Адрасбофи бењтарин” хост, мањораташро санљад. Баъди ѓолиби озмуни ноњиявї шудан ба вилоятї роњхат гирифт. Дар байни чињил нафар адрасбофон писандидаи њайати њакамон шудан аз њунарманд мањорати хосаеро талаб мекард. Наргиза ба ѓолибияти худ бовар надошт, зеро аксари чињилнафарон устодони ў мањсуб меёфтанд. Хомўшии толорро садои марѓуладори ровї, ки ѓолибонро муаррифї мекард, халалдор намуд. Тањти ќарсакзанињои

Эмомалї РАЊМОН

ЊУНАР-МАВЛУДИ ФАРОЃАТ

А ин зебодухтари чењракушоду хандонрў, ки лабонаш доимо пуртабассум асту аз дидагони мењрбораш нуру сафо мерезад, нигариста, кас гумон намекунад, ки дорои чунин ќобилияти баланд бошад. Наргиза Умматќулова сисола буда, мањорату малакаи эљодкориаш њамагонро ба њайрат гузоштааст. Аз хурдї орзу дошт, ки дўзандаи моњир шавад. Њамчун модари мењрубонаш Зеварабону дар баробари дўхтани либосњои гуногун ќолинбофиро азхуд намуда, наќшњои зебоеро офарад, ки њамагонро тасхир намояд.

Њарчанд имрўз Наргизахон донандаи њунарњои ќолинбофиву дўзандагист, аммо бо дастур ва њидояти маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Спитамен хост, мањораташро дар њунари адрасбофї низ санљад. Барои ин лозим омад, дар курси кўтоњмуддати адрасбофии Љамоати дењоти Кулангири ноњияи Бобољон Fафуров хонад. Риштањои нозуки матоъбофї, гуногунии ранги он, њаракатњои зиёди адрасбофон дар аввал ба духтарак писанд наомад. Гумон дошт, ки њељ гоњ адрасбоф нахоњад шуд. На, ин тавр нашуд. Оњиста-оњиста њунари ќадимї ба шуѓли дўстдоштаи ў мубаддал гардид. Аз устодони соњибтаљрибаи њунарманд нозукињои шуѓли пешакардаашро омўхт, мењр пайдо кард. Акнун мебояд, ки ба макони худ баргардад ва дар он љо маркази њунаромўзиро таъсис дињад. Бо дастгирии њукумати мањаллї дар ноњия нахуст маркази таълимию истењсолии атласу адрасбофии “Куруш”, баъдан “Зебосанам” таъсис ёфт. Соњиби дастгоњ њам шуданд. Наргиза, ки акнун шуѓли писандидааш адрасбофї гардида буд, аз болои худ кор кард. Тањияи лоињаи “Наргиза”-ро ба роњ монд, аз таљри-

3

пурмављ Наргиза дар ќатори ѓолибон номи худро шунида, беихтиёр ашк дар дидагонаш њалќа зад. Орзуи деринаи модар, боварии њамкорон, сари баланди пайвандону масъулини Љамоати шањраки Навкат пеши назараш њувайдо шуданд. Соњиби дипломи дараљаи дуюм дар номинатсияи “Сифати бењтарини адрас” ва мукофотпулї дар њаљми 2 њазор сомонї ин бонуи хуштолеъро сарбаланд гардонд. Дар худи њамон толор дар замири хеш ањд кард, ки минбаъд низ барои дар сатњу сифати баланд истењсол кардани матои тољикона-адрасу атлас тамоми кўшишу ѓайраташро ба кор хоњад бурд. Наргиза АБДУЛЛОЕВА

месозам, ки дар љањон њамто надоранд. - Каме аз нозукињои касби хеш њарф мезадед. - Кордсозї нозукињои зиёд дорад. Шахсе, ки мехоњад, ин њунарро омўхта бошад, бояд касби рассомиро дўст дорад, сабру тањаммулро пешаи худ намояд, зеро оњанро дар гармї гудохтану суфтан ва ѓилофњоро пурнаќш кардан... кори сањл нест. Новобаста ба ин кўшиш намуда истодаем, ки намудњои ќадимаи корду шамшерро, аз ќабили чилмеха, нованок, фўлодшикан эњё карда бошем. - Њунар ба Шумо чї дод? - Њунари кордсозї аввало бароям нону баъдан ном дод. Бо њамроњии шогирдонам дар њар намоишгоњњои дохилидавлатї мањсули кори худро ба намоиш мегузорем ва ният дорем, оянда дар намоишгоњњои бурунмарзї њам иштирок карда, њунари воло ва наќшу нигорњои миллии тољикро ба оламиён муаррифгар шавем. Инчунин, усто –Ањмад Эргашев ёдовар аз дигар устоњои

кордсоз шуда, ќайд намуд, ки замоне Спартак аз силоњи сохтаи Озари Устурушанї (Истаравшанї) ангушти њайрат газидааст, зеро шамшери Спартакро њангоми набард ду ќисм карда буд. Имрўз корду шамшер ва ѓилофњои офаридаи устодонамон љањониёнро дар њайрат гузошта истодааст. Албатта, зањматњои эшон аз љониби њукумати мамлакат ќадрдонї мешавад. Масалан, Абдуманнон Њусейнзода бо унвони “Рассоми халќии Љумњурии Тољикистон” сарфароз ва Усто – Иброњим узви фонди бадеии Тољикистон гардид. Пас, мо – љавононро мебояд, њар лањзаи умрамонро бањри илму њунар омўхтан сарф намоем, то хушињои зиндагиро эњсос карда бошем, зеро “њунар мавлуди фароѓат ва осоиши љомеа аст”. Мижгона ШУКУРОВА , донишљўи соли 3-юми бахши рўзноманигории факултаи суханшиносии ДДХ ба номи академик Бобољон F афуров

²ÀÐ ÌŲÍÀÒ ÐβÀÒÅ ÄÎÐÀÄ Касбу њунар яке аз сифатњои писандида ва сутудаи инсон мебошад, ки дар зиндагї њама кас ба он эњтиёљ дорад. Шахси боњунар дар њама љо сазовори обрўй ва эътибори махсус аст. Зеро шахси њунарманд њамеша њам ба худ ва њам ба дигарон манфиатрасон аст. Ба ин мазмун шоир фармудааст: љойгир буда, мутаассифона, аз сабаби зиёд Њунар омўз, к-аз њунармандї, гаштани шумораи ањолї хонандагон дар вазъДаркушої кунї, на дарбандї. Барои дар зиндагї комёб ва сазовори њур- ияти носозгор ќарор доранд. Тарњи нави лоињаи мату эњтиром гардидан љавононро мебояд, ки биноњои “Мактаби нав”, “Варзишгоњ”, “Ошхона” касбу њунар омўзанд. Њикмати халќи мо “Ба як љавон чил њунар кам аст” љавононро ба он водор менамояд, ки касбу корњои гуногунро аз худ намоянд. Бузургон мефармоянд, ки Худованд њам шахсони њунармандро дўст медорад, зеро онњо бо касби њалол зиндагї мекунанд, яъне ризќу рўзии худро бо мењнати њалол ба даст меоранд. Агар мо кор кунем, касб омўзем, чизеро ихтироъ кунем, чизе бисозем, то ба љамъияти худ ва њамзамонон нафърасон бошем, худро бахтиёр мењисобем. Яке аз љавонони ихтироъкор, эљодкору инчунин, ба маъмурияти муассисае, ки 11 соли навъовар Умедљон Юсуфов аз зумраи нафаро- њаётам дар он љо гузаштааст, маъќул шуд. Дар нест, ки дар соњаи кайњоншиносї муваффаќият- оянда умед дорам, ки дар баробари тањсил дар њои нав ба навро пайгирї менамояд. Аз хурдї мактаби олї њамкориро бо дабистони азизи хеш Умедљон ба омўхтани асрори фанни физика зиёдтар ба роњ монам,- орзуяшро ошкоро мешавќи беандоза дошт. Аз њељ њарчи месохту ба гўяд Умедљон. банда нишон медод. Њамчун омўзгори фанни Имрўзњо Умедљон Юсуфов аллакай ба курфизика тўли солњои тўлонї ба шогирдон дарси сии донишљўї нишаставу аз паи амалї кардани ватандўстї мегузарам. Аз рўзњое, ки дар замири орзуњои хеш аст. Мехоњад, дар оянда табиби ин љавони соњибистеъдод шавќу завќи омўзиши чобукдаст гардида, дар як ваќт њунари дуредгафанни физика ва фатњи кайњон пайдо шуд, дарк риро, ки айёми мактабхонї азхуд намуда буд, кардам, ки бояд дар оянда мутахассиси хуби давом дињад. Ба љавони ихтироъкору навовар, соњибзавќу ягон соња гардад. - Иштирок дар озмунњои ноњиявии “Кайњон матинирода барори кору тањсил хоњонем. аз нигоњи ман” ва вилоятии “Фатњи Кайњон” Бошад, ки ояндаи Тољикистони соњибистиќлоли дари орзуњоямро кушод,- иброз медорад Умед- мо бо чунин љавонони ватандўст ба пояи муљон Юсуфов. - Махсусан, ба њайати њакамон му- заффариятњои нав ба нав бирасад. Дилбар МАРАЉАБОВА, шаки њаракаткунандае, ки бо фишори обу њаво омўзгори фанни физикаи парвоз мекунад, писанд омад. Мактабе, ки ман тањсили илм кардаам, дар дењаи хушобу њаво МТМУ № 48, ноњияи Бобољон Fафуров

Таърих гувоњ аст Ба гуфти доктор Таки Бањроми эронї, замоне дар Вароруд, Хоразму Хуросон кирмаки истењсолкунандаи пиллаи сафед ба роњ монда шуда буд. Боз вобаста ба зоти кирмак рангаш низ зарду гулобї буда, матоъњои зарбоф истењсол намудаанд. Махсусан, матоъњои абрешимину порчањои аз он бофтаи пешаварони суѓдї ба бањои баланд ва эътибори муштариёни Чин сазовор гаштаанд. Дар яке аз сарчашмањо Балъамї ќайд менамояд, ки ќиммати њар тўби дебо баробари 100 дирњами нуќрагї будааст. Он њамчун тўњфа ба љои музди мењнат ё товони љанг дода мешуд. Масалан, Гургакподшоњи Суѓд дар аввали асри VIII товони љанги бо сарлашкари араб Ќутайба ибни Муслим шударо бо матои абрешимї, ё ки подшоњи тургешњо Курсул соли 737 моњонаи љанговарони хешро бо лўндаи абрешими нархаш 25 дирњамбуда пардохтааст. Гуфтањои зер далели ба соњаи кирмакпарварї ва истењсоли абрешим ањамияти љиддї зоњир кардани мардумони Осиёи Марказиро нишон медињад. Новобаста ба ин колоњо ва порчањои зар-бофти Суѓд Фарѓонаву Марв талаботи бозори дохилиро ќонеъ карда наметавонист. Аз ин рў, њунармандон намуди нави матои абрешимї-атласро овардаанд. Вожаи атлос (атлас) бори нахуст дар

А

ВВАЛИН маротиба абрешимро дар Чин истењсол намуда, онро тољирон ба шањрњои Осиёи Марказї оварда мефурўхтанд. Оид ба пайдоиши он ду аќида мављуд аст: Гурўње аз муњаќќиќон мегўянд, ки таќрибан 4000 сол пеш аз мелод истењсоли абрешим ба роњ монда шудааст. Гурўњи дигар бар хилофи андешаи онон иброз медоранд, ки бо ташаббуси императори Хитой У-Ди ва шоњаншоњони тољикони Порти бузург Мењрдоди 1 ва Мењрдоди 2 дар давоми соли 1800 оѓоз аз Фарѓона, Суѓду Вароруд то ѓарби Хуросон пањн гардидааст. Дар ин фурсат бархе њунармандон аз устоњои чинї нозукињои абрешимбофиро омўхта, дар Осиёи Марказї низ вусъат додаанд.

АБРЕШИМ КАЙ ОФАРИДА ШУД?

ахбори муњаќќиќ Табарї њангоми тавсифи сарулибоси Курсул-малики турк оварда шудааст. Боз дар сањифањои фарњангњои “Онандрољ”, “Fиёс-ул-луѓот”, “Низом”, на-

виштањои Калавињо-сафири шоњи Испания ба дарбори Темур (асри ХV), сайёњ Филипп Ефремов (асри ХVIII), намояндаи њукумати подшоњии Рус Филипп Назаров

(аввали асри ХХ) ва дигар соњибќаламони Европаву Русия маълумот зикр ёфтааст. Њамзамон, ба назари донишманди илми этимологияи рус Макс Фасмер калимаи “атлас” ба маънои “матои абрешимини њамвору тахт” дар фењрасти амволи подшоњ Борис Годунов њанўз соли 1589 ќайд шудааст. Матои мазкур бо наќшу нигори пурмаъниву рангоранге, ки њар бофанда бо њазорон тахайюлу орзу омода месозад, маќбули оламиён шуда, рўз то рўз марказњои истењсоли он зиёда мегардад. Чунончї, дар шањри Хуљанд аввали асри ХХ ќариб 3 њазор дўкони атласбофї амал мекард, ки беш аз 6 њазор коргар дошт. Дар

солњои 20-уми асри гузашта нахустин артели матоъбофї бо номи “Бофанда” таъсис ёфта, он 3 њазор бофандаро муттањид менамуд. Солњои 1927-1928 коргоњи атласбофии “Бофандаи сурх” ва соли 1975 Иттињодияи истењсолии “Хуљандатлас” ба фаъолият шурўъ кард, ки бо иќтидори 2290 њазор метр дар як сол атласњои гуногун истењсол менамуд. Аз зумраи дастовардњои замони Истиќлолият эњё карда тавонистани мероси ниёгон, њунари миллї-атласу адрасбофї мебошад. Бо дастгирии Сарвари давлат Эмомалї Рањмон дар минтаќањои кишварамон марказњои истењсолии он ташкил ва њавасмандонашро љалб намуда истодааст. Солњои охир дар гўшањои Тољикистон њамасола “Иди атлас”, “Андалеб”, озмуни “Атласи тољик” барпо мегардад, ки тарроњон бо истифодаи атласу адрас, беќасаб либосњои шинамро бо дўхти замонавї ба намоиш мегузоранд. Агар замоне навъњои атласу адрас бар њусни маликањо њусн зам карда бошад, имрўз зебогии занону духтарони тољикро дар рўзњои тўю маросим ва љашнњо афзун мегардонаду љињозњои хонаро оро медињад. Мижгонаи ЗАФАРДУХТ

Масъули сањифа Шоира САЛИМОВА


²À£È£ÀÒÈ ÑÓNÄ СТИЌЛОЛИЯТ ва Вањдати миллї барои миллати шарафманду фарњангофарини тољик бењтарин неъмати зиндагї ва армуѓони олии таърих мањсуб мешавад. Ба ќавли Пешвои миллати тољик, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон: «Мову шумо аз фарози асри бисту як бояд њељ гоњ фаромўш насозем, ки озодї ва Истиќлолият муќаддастарин ва волотарин дастоварди миллат буда, сањифањои пурифтихори озодихоњиву ватанпарастии мардуми мо бо хуни њазорон далерону родмардони ватанпарвар навишта шудаанд». Тањкими пояњои Истиќлолияти давлатї ва ноил шудан ба сулњу Вањдати миллї барои рушду инкишофи тамоми соњањо, аз он љумла соњаи маориф заминањои мусоид фароњам овард. Мо чанде пеш 25-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистонро бо шукўњу шањомати хос таљлил намудем ва њадафи њар як шањрванди баору номус ободию шукуфоии Ватани азизамон мебошад. Ташрифи Пешвои миллат ба вилояти Суѓд, ифтитоњи корхо-

И

УЊИДДИНИ Хољазод, Нависандаи халќии Тољикистон, бо асарњои бунёдї ва замонавии худ дар хазинаи адабиёти муосири тољик мавќеъ ва маќоми хоси худро дорад. Ин нависандаи закитабъ аз ќабили он эљодкорони соњибкитоб мебошад, ки мероси насрии ў дар ду аср – охири садаи бистум ва аввали ќарни бисту якум ќимати фалсафї ва амалии худро гум накардааст. Заковат, фаросат ва фитрати ў њанўз дар айёми љавонї, аз эљодкори асил шуданаш гувоњї медоданд. Њамин тавр њам шуданд. Бо шахсияти худи ин нависандаи маъруф ва асарњои ў шиносоии ќарин дорам. Ва њатто як сол зиёдтар – охири соли наваду чор ва давоми соли наваду панљи асри гузашта њамроњ дар бахши иттилоотии Идораи фарњанги Њукумати вилоят фаъолият доштем. Устод Муњиддини Хољазод дар соњаи маърифати инсонї бо љиддияти хос сањми бориз гузоштаанд. Чанде пеш китоби тозанашри ин нависандаи мумтозро ба даст овардам, ки он «Дурри парешон» ном

М

Сешанбе, 11 октябри соли 2016 № 121 (17646)

¯îìåà âà çàìîí

ШУКРОНАИ СОЊИБВАТАНЇ ВА СОЊИБИСТИЌЛОЛЇ БОЯД КАРД

наву муассисањои нави таълимию фарњангї ва роњпаймоии оммавї бахшида ба љашни фархундаи миллї гувоњи он аст, ки Тољикистон дар њама соњањо ба дастовардњои назаррас ноил гашта истодааст. Бо ин роњпаймої мардум якдилию якмаромии хешро баён дошта, шукрона мекунанд, ки дар кишвари ободу озод ва соњибистиќлол зиндагонї доранд. Аммо њастанд гурўњњо ва ашхосе, ки намехоњанд, кишвари мо ободу шукуфон гардад ва пешрафтњои назаррас дошта бошад. Ахиран дар васоити ахбори умум хулосањои Созмони амният ва њамкории Аврупо, дидбони њуќуќи башар ва Кумитаи Хелсинкии Норвегия пахш гардиданд, ки дар он таъкид гардидааст, ки:

«Нињодњои њукуматї ва байнињукуматї бояд бўњрони бадтар шудани њуќуќи инсон дар Тољикистонро мањкум кунанд. Амрико ва Иттињоди Аврупо бо кишварњои аъзо, њамчунин кишварњои узви САЊА бояд барои набуди ислоњот тањримњои њадафманд љорї кунанд”. Ин хулоса ва пешнињодњо то кадом андоза дурусту сањењанд ва њадафи онњо чист, ба њамагон маълум аст. Дар чунин як шароити бўњронї бояд мо якдилу якљон гашта, хоку марзи кишвар ва соњибистиќлолии Ватанамонро дифоъ намоем. Вагарна як нооромї метавонад, боиси пора-пора гаштани кишвар гардад. Душманони миллат аз кўчактарин омилњо истифода мебаранд, то

Êèòîá âà õîíàíäà

МУРОДИ Ў ДУРРИ МАЪНЇ СУФТАН БУВАД

дошта, аз тарафи Нашриёти «Адиб» бо теъдоди 1000 нусха дар шањри Душанбе интишор шудааст. Китоб бо сифати хуб ва њарфњои хоно ба њаводорони каломи бадеъ пешнињод гардида, аз 160 сањифа иборат аст. Китоб лавњањо аз лањзањои зиндагиро бо забони пурнакњату пургуњари тољикї бозгўй буда, ба тарзи насри мусаљљаъ иншо шудааст. Аз мутолиаи лавњањои мўъљазу дар як ваќт комил аён мегардад, ки муаллиф дар «Дурри парешон» рўзгори даврони моро аз солњои 90-уми садаи

ќаблї давоми бист соли охир аз рўи мушоњидањояш ќаламдод намудааст. «Дурри парешон» дар ќисмати аввал аз 10 банд ва дар ќисми дуюм аз 8 банд таркиб ёфта, 1560 лавњаро ѓунљоиш додааст. Китоб бо бандубасти аљиб ва дилчасп тартиб дода шудааст: ќисми якум ва банди савум, њамчунин ќисмати дуюм њусни матлаъ доранд. Чунин навгонї ва навпарастии муаллиф завќи бадеии хонандаро меафзояд. Масалан, дар ин миён гуфторе аз Суќрот оварда шудааст: «Фарањ зудрав асту дероянда ва ранљ зудоянда

Тољикистонро аз нав ба гирдоби њодисањои нохуш ва ќафомондагию сарафкандагї биафкананд. Аммо мардуми шарифи тољик аз он њама рўзњои сиёњ ва нангини миллат сабаќи азим бардошта, њељ гоњ даст ба амалњои ношоиста намезананд, шукри Вањдату якдилї ва якмаромї карда, софдилона бањри осоишу ободии Тољикистон хидмат менамоянд. Мо бояд суханони пурњикмати Пешвои миллатро сармашќи кори хеш ќарор дода, барои ободии Тољикистони азиз бештар сањми арзандаи худро гузорем: «Мо бояд Ватани худро сидќан ва баробари љони хеш дўст дорем, ватандўсту мењанпарасти воќеї бошем, шукронаи неъмати бузургтарин ва муќаддаси инсонї, яъне соњибватанї ва озодиро ба љо орем, барои њимояи сарзамини аљдодї њамеша омода бошем, ба хотири пешрафту ободии давлати соњибистиќлоламон ва рўзгори осудаву ороми њар як хонадони кишвари азизамон шабу рўз зањмат кашем». Ш. ТОЉИБОЕВ, К. ЌУРБОН, кормандони Донишкадаи иќтисод ва савдои ДДТТ

асту дерпоянда. Ва касе, ки иффат ва парњезгорї надошта бошад, њарчанд оќил бошад, аќли ў ба камол нарасида». Нависанда Муњиддини Хољазод менависад: «Лавњањо сурат наянд, тасвир наянд, лавњањо њамчун шабањ тазвир наянд. Лавњањо чун пораи ин њастианд, мўњтољ бар шарњу бар тафсир наянд». Нињоят дар лавњаи охирин, яъне интињои китоб нависанда чунин менигорад: «Зиндагонї мадду љазри бањр бувад, гоњ хуррам, гоњо сели ќањр бувад. Хонадо гоње ба ин сў, гоњ ба он сў, саргумияш њамчу мављи нањр бувад». Чунонки бузургони маърифатпарвар мегўянд, китоб сарчашмаи њамаи хушбахтињо буда, инсонро камоли маънавї мебахшад. Умед њаст, ки «Дурри парешон»-и Муњиддини Хољазод дар њамин радиф устувор мемонад. Файзулло АТОХОЉАЕВ, «Њаќиќати Суѓд»

БЮЛЛЕТЕНИ ХАРИДИ ДАВЛАТ B

ÁÀ ÒÀÂÀ¯¯¡²È ÌÎËÐÀÑÎÍÓ ÏÓÄÐÀÒ×ȨÍ! Äàúâàòíîìàè èøòèðîê äàð îçìóíè õàðèä

Комиссияи муштараки озмуни хариди Бахши Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд (шањри Хуљанд, кўчаи академикњо Раљабовњо-55, тел: 6-35-79) ва ташкилоти Харидор довталабони салоњиятдорро барои иштирок дар озмунњои хариди номгўи зерини мол, кор ва хизматрасонї, ки дар як давр гузаронида мешавад, даъват менамояд:

e-mail: h_sugd@mail.ru www.hakikati-sugd.tj

4

Ä襥àò, îçìóí!

Êóìèòàè èäîðàè çàìèíè âèëîÿòè Ñó˜ä áàðîè èø˜îëè âàçèôàè õîëèè ìóòàõàññèñè ïåøáàð äàð Êóìèòàè èäîðàè çàìèíè íî³èÿè ÀéíO îçìóí ýúëîí ìåíàìîÿä Талабот аз довталаб: - маълумоти олї, таљрибаи корї на кам аз 2 сол аз рўи ихтисос, донистани забони русї, кор бо компютер ба инобат гирифта мешавад. Довталаб њуљљатњои зеринро пешнињод намояд: -ариза ба унвони комиссияи озмун; -пурсишномаи шаклаш аз тарафи маќомоти ваколатдор муќарраргардида;

-нусхаи њуљљат дар бораи маълумот; -нусхаи дафтарчаи мењнатї; -тарљумаи њол; -расми 4х6 (4 дона). Мўњлати ќабули ариза то 18 октябри соли 2016 аст. Довталабон ба Кумитаи идораи замини вилояти Суѓд (шањри Хуљанд, кўчаи Фирдавсї 116) мурољиат намоянд. Òåëåôîí³î: 4-00-83, 6-01-52, 6-13-69.

È¿ðî÷è¸íè Ñóäè è¥òèñîäèè âèëîÿòè Ñó˜ä

Музоядаи №170 оид ба фурўши амволи ба њабс гирифташуда мансуб ба ќарздор, ки барои таъмин намудани иљроиши вараќаи иљрои Суди иќтисодии вилояти Суѓд тањти №2-820/2011 аз 9 январи соли 2012 оид ба аз њисоби хољагии Омўзишгоњи касбї-техникии №76-и ноњияи Зафаробод ба фоидаи ЉДММ “Агрофермер”-и шањри Хуљанд рўёнидани 28642,94 сомонї маблаѓи ќарзи боќимонда ва 809,04 сомонї харољоти бољи давлатї 6 октябри соли 2016 ба молу мулки ќарздор аз љониби иљрочии Суди иќтисодии вилояти Суѓд ќарор дар бораи ба њабс гирифтани молу мулк ќабул карда шудааст.

Музоядаи №170 дар асоси моддаи 54-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи истењсолоти иљро” 21-уми октябри соли 2016, соати 10:00 дар бинои Суди иќтисодии вилояти Суѓд (њуљраи кории иљрочиёни суд дар шањри Хуљанд, кўчаи К.Хуљандї №181а) барпо мегардад. Иштирокчиёни музояда аз рўзи нашри эълон оид ба барпошавии музояда то соати 10:00, 21-уми октябри соли 2016 дар суроѓаи дар боло зикргардида ба ќайд гирифта мешаванд. Маълумоти иловагиро метавонед, аз иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ё бо телефони (83422) 6-65-99 дастрас намоед.

È¿ðî÷è¸íè Ñóäè è¥òèñîäèè âèëîÿòè Ñó˜ä

Музоядаи №171 оид ба савдои бинои “Маркази савдо” иборат аз литери 1В1Б.3В-1/к, 4Г-5Г дар масоњати умумии 545,70 м2 воќеъ дар шањри Исфара, кўчаи Љомї, №15 “б”, ки барои таъмин намудани иљроиши истењсолоти иљро тањти №33/7 аз 25 августи соли 2016 аз рўи вараќаи иљрои Суди иќтисодии вилояти Суѓд тањти №2-148/2016, К-205/2016 аз 8 августи соли 2016 оид ба аз њисоби соњибкори инфиродї Бобоев Авазљон Мањмудович ба фоидаи ЉСП “Аввалин бонки молиявии хурд” рўёнидани маблаѓи ќарзи асосї 20485 доллари ИМА, фоизњои њисобшудаи ќарз 1714 доллари ИМА, маблаѓи љарима ба миќдори 74 доллари ИМА, љамъ ба маблаѓи умумии 22273 мувофиќи ќурби асъори миллї аз љониби Бонки милии Љумњурии Тољикистон дар рўзи ситониш муќаррарнамуда ва маблаѓи бољи давлатї 3465 сомонї (маблаѓи боќимондаи ќарз 19219,07 доллари ИМА) аз њисоби ба фурўши оммавї баровардани амволи ѓайриманќули ба гарав гузошташудаи Бобоев Авазљон Мањмудович бинои “Маркази савдо” иборат аз литери 1В-1Б.3В-1/к, 4Г-5Г дар масоњати умумии 545,70 м2 воќеъ дар шањри Исфара, кўчаи Љомї, №15 “б” бо арзиши ибтидоии 500 000 сомонї аз љониби иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ба њабс гирифта шудааст:

Музоядаи №171 11 ноябри соли 2016, соати 9:00 дар бинои Суди иќтисодии вилояти Суѓд (њуљраи кории иљрочиёни суд дар шањри Хуљанд, кўчаи К.Хуљандї №181а, ошёнаи якум, њуљраи №3) бо тартиби пешбининамудаи моддањои 39-41-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи ипотека” барпо мегардад. Иштирокчиёни музояда аз рўзи нашри эълон оид ба барпошавии музояда то соати 9:00, 11 ноябри соли 2016 ба ќайд гирифта мешаванд. Маълумоти иловагиро метавонед, аз иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ё бо телефони (83422) 6-65-99 дастрас намоед.

È¿ðî÷è¸íè Ñóäè øà³ðè Õó¿àíä Музоядаи №62 оид ба савдои оммавии молу мулке, ки барои таъмин намудани иљроиши истењсолоти иљро тањти №211/3 аз 18 июли оли 2016 аз рўи њуљљати иљровараќаи иљро тањти №2-421 аз 27 апрели соли 2016 оид ба рўёнидани маблаѓи ќарз ба андозаи 9855,85 сомонї аз њисоби ќарздор Нозимова Маъсудахон Аминљоновна ба манфиати ЉДММ ТЌХ «Нексигол-молия» аз њисоби молу мулки ба њабс гирифташуда бароварда шавад. Музояда 17 октябри соли 2016, соати 10:00 дар утоќи кории №4-и иљрочиёни Суди шањри Хуљанд баргузор мегардад.

1. Довталабон барои гирифтани њуљљатњои тендерї ва маълумоти иловагї дар бораи тендер метавонанд, ба маќоми Ваколатдор ба суроѓаи дар боло зикршуда мурољиат намоянд. 2. Довталабоне, ки хоњиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани њаќќи бебозгашт њуљљатњои тендерии худро дар лифофањои мўњр кардашуда ба суроѓаи дар боло зикршуда то ваќти дар сутуни «Сана ва ваќти кушодани лифофањо» муайяншуда пешнињод намоянд. Мўњлати муќарраршуда мўњлатест, ки баъди анљоми ваќт аз довталабон пешнињодот ќабул карда намешавад. 3. Лифофањо бо пешнињодњои довталабон аз љониби комиссияњои муштарак тибќи тартиби муќарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон њуќуќ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

Аз эътибор соќит * Номаи камоли А№164672, ки соли 1993 мактаби тањсилоти миёнаи умумии №33-и Ља моати дењоти Ёваи ноњияи Бобољон F афуров ба Усмонов Нозимљон Иномљонович додааст, бино бар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. *Номаи камоли Т-АТУ№0153048, ки соли 2015 мактаби тањсилоти миёнаи умумии №13-и Ља моати дењоти Шамтучи ноњияи Айнї ба Бадалова

²À£È£ÀÒÈ ÑÓFÄ Нашрияи Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд Индекси обуна 68894

Раногул додааст, бинобар гум шуданаш, аз эъти бор соќит дониста шавад. *Шиносномаи техникї ва шартномаи хариду фурўши њуљра тањти №4Ш-631 аз 26 июни соли 2007, ки дар Идораи нотариалии давлатии шањри Бўстон ба номи Љалолов Љамшед Мирзокамолович (шањри Бўстон, кўчаи Њ.Шерозї, хоани 2, њуљраи 33) номнавис шудааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад.

Телефон барои иртибот: (83422) 6-10-41, (92) 755-69-00.

Раёсат ва Кумитаи муттањидаи иттифоќи касабаи Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Fафуров ба дотсентон Шералиев Эралї ва Абдуллоева Дилором нисбат ба вафоти ¯ÈÃÀÐÁÀÍÄÀØÎÍ њамдардї изњор менамоянд.

Соли 1980 ба муносибати 50-солагии таъсисёбиаш рўзномаи “Њаќиќати Суѓд” (“Њаќиќати Ленинобод”) бо ордени “Нишони Фахрї” сарфароз гардидааст Рўзнома дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон тањти № 0171/рз ба ќайд гирифта шудааст

Раёсат ва Кумитаи муттањидаи иттифоќи касабаи Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Fафуров ба сармуаллими кафедраи филологияи араб Ќаноатов Љамшед Љумъамуродович нисбат ба вафоти ÌÎÄÀÐÀØ њамдардї изњор менамоянд.

Ñàðìó³àððèð Ìóõòîð ÀÁÄÓËËÎÅ Суроѓа ва телефонњои идора: 735700, шањри Хуљанд, мањаллаи 20, бинои 35 КВДК “ Кохи матбуот ” ошёнаи 4 - ум Ќабулгоњ - 2-06-54, муовини сармуњаррир - 2-06-53, шўъбаи мактубњо, эълонњо, мурољиат ва ќабули шањрвандон - 2-06-55

Раёсат ва Кумитаи муттањидаи иттифоќи касабаи Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Fафуров аз вафоти нобањангоми донишљўи курси 1-уми факултети математика, гурўњи 101 ÍÀÇÀÐΠÂàëèáîé À³ðîðîâè÷ сахт андўњгин буда, ба ањли оила ва наздиконаш њамдардї изњор менамоянд.

Рўзномаи “Њаќиќати Суѓд” ба хотири гуногунандешї навиштањоеро низ интишор мекунад , ки хилофи аќидаи њайати тањририя њастанд . Идораи рўзнома барои мазмуни эълону рекламањо масъул нест.

Њуруфчин Раъно Юсуфова Веростор Маъруфљон Њомидов Рўзнома дар маркази компутерии “Њаќиќати C уѓд” омода ва дар ЉДММ “Хуросон” чоп шудааст. Навбатдори шумора: Шањноза ЊОМИДОВА

Адади нашр 5400 нусха Супориши №

№121  

ҲАҚИҚАТИ СУҒД №121

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you