Page 1

A Q U A S E P T I C TA N K ( F R P ) ขจัดปญหาเรื่องกลิ่น และสวมอุดตัน ติดตั้งงายและสะดวก ประหยัด

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด

ไดรับรองมาตรฐานการทำงานตาม ISO9000

AQUA SEPTIC TANK เปนถังเกรอะสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นทดแทนบอเกรอะวงแหวนคอนกรีตแบบเกาถูกตองตามหลักวิศวกรรม สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัด ขจัดปญหาสวมเต็มเนื่องจากน้ำใตดินซึมผานผนังบอขึ้นมาจึงไมตอง สูบสวมบอยๆ และยังลดคาใชจายในการติดตั้งมีความแข็งแรงทนทานคูอายุของอาคารเพราะผลิตจากไฟเบอรกลาสเสริมแรง

WORKING PROCESS

ถังเกรอะสำเร็จรูปถูกออกแบบมาใหเปนถังบำบัดน้ำเสียชั้นแรกเพื่อแยกตะกอนออกจาก น้ำเสีย น้ำทิ้งจากสวมที่ไหลเขาสู AQUA SEPT สวนที่เปนน้ำตะกอนเมื่อแยกออกจากกันแลว น้ำใสจะไหลลนออกทางทอน้ำออกเหลือกากตะกอนใหแบคทีเรียชนิดไมใชออกซิเจนภายในถัง ทำการยอยสลายโดยกระบวนการทางชีวภาพ AQUA SEPT เนนการออกแบบใหเกิด ประสิทธิภาพในการหมักสูงสุดเพื่อลดการสะสมของกากปฏิกูล และสามารถปองกัน การหลุดรอดของกากปฏิกูลออกจากถังไปอุดตันสวนบำบัดตอไป ถังเกรอะ รุน ST-FRP

ถังกรองไรอากาศ รุน AF-FRP ทอระบายน้ำสาธารณะ DRAIN PIPE

หองน้ำ ตะแกรง ดักขยะ

ถังดักไขมัน AQUA GREASE TRAP

หองครัว บริษัท อาควานิชิฮารา คอรปอเรชั่น จำกัด 99/167-169 ถ.เทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel. (02)954-3341-8 ,(02)589-9717 Fax.(662) 580-2356-7 E-mail :sales@aqua.co.th, www.aqua.co.th


คุณภาพน้ำเพื่อคุณภาพชีวิต ตัวถังผลิตจาก ไฟเบอรกลาส ( FRP ) โดยผานกรรมวิธีการผลิตที่ไดมาตรฐาน และผานการ Vacuum Test,Loaded Test, ( National Standard of Canada CAN/CSA-B66-M90 ) ตามหลักทางวิศวกรรมจึงมั่นใจไดวาถังบำบัดนำเสียสามารถรับแรงใตดินไดดี ไมกอใหเกิดผลเสียหายที่ตามมา ขอตอออน/Super Flex ปองกันทอแตกจากการทรุดตัวของดิน ลิขสิทธิ์เฉพาะ ของ AQUA ซึ่งออกแบบใหขอตอออนติดมาพรอมกับ ตัวถังเพื่อใหสะดวกในการติดตั้ง และปองกันการสูญหาย ไดรับอนุสิทธิบัตร เลขที่ 4285 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ฝาถังผลิตจากวัสดุ ABS ซึ่งเปนพลาสติกทางวิศวกรรมมีความแข็งแรงทนทาน ไมเปนสนิม เปด-ปดสะดวก ชวยใหงายตอการ ดูแลรักษา

ตามวิธีทดสอบมาตรฐาน CANADIAN STANDARD LOADED TEST

ผาน Loaded Test ผานการทดสอบแรงกด บนตัวถังที่น้ำหนัก 1,200 Kg. / m2 VACUUM TEST

ผาน Vacuum Test ผานการทดสอบแรงดัน จากภายนอกที่ 60 -70 mbar

จำนวนผูใช (คน) Population

รุน (MODEL)

บานพักอาศัย Residential รวมทุกสวน 200 lpcd

ST - 1600 FRP ST - 2000 FRP ST - 3000 FRP ST - 4000 FRP ST - 5000 FRP ST - 6000 FRP ST - 7500 FRP

รุน (MODEL) ST - 1600 FRP ST - 2000 FRP ST - 3000 FRP ST - 4000 FRP ST - 5000 FRP ST - 6000 FRP ST - 7500 FRP

8 10 15 20 25 30 38

หองอาหาร โรงเรียน/มหาวิทยาลัย โรงงาน Factory Canteen โรงงาน Factory สำนักงาน (รวมทุกสวน) (เฉพาะสุขา) (รวมทุกสวน) Office เฉพาะสวม รวมทุกสวน เฉพาะสวม รวมทุกสวน เฉพาะสวม สวมตักราด สวมชักโครก สวมตักราด สวมชักโครก เฉพาะสวม 60 lpcd 80 lpcd 80 lpcd 80 lpcd 60 lpcd 50 lpcd 80 lpcd 40 lpcd 60 lpcd 20 lpcd 20 25 37 50 62 75 94

20 25 37 50 62 75 94

26 33 50 66 83 100 125

20 25 37 50 62 75 94

26 33 50 66 83 100 125

32 40 60 80 100 120 150

ขนาด (Dimention) เสนผาศูนยกลาง Diameter (mm.) 1350 1400 1700 1900 2100 2100 2300

สูง (Height) (mm.) 1680 1780 2030 2030 2130 2480 2530

เสนผาศูนยกลางทอ Inlet,Outlet pipe(mm.) 100 100 100 100 150 150 150

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงขอมูลตางๆ โดยไมตองแจงลวงหนา

เสนผาศูนยกลางทออากาศ Airvent (mm.) 50 50 50 50 50 50 50

20 25 37 50 62 75 94

40 50 75 100 125 150 188

26 33 50 66 83 100 125

80 100 150 200 250 300 375

ความจุรวมปริมาตรถัง EFFECTIVE VOLUME ( Liter )

ถังกรอง ที่แนะนำใหใช คูกับถังเกรอะ

1600 2000 3000 4000 5000 6000 7500

AF-1600 AF-2000 AF-3000 AF-4000 AF-5000 AF-6000 AF-7500

lpcd = litre per capital perday = อัตราน้ำเสีย/คน/วัน (ลิตร)

catalog ST-FRP  

catalog aqua