Page 1

มิติใหม่แห่งการกำาจัดไขมันพร้อมบำาบัดน้าำ เสีย ด้วยถังบำำบัดน้ำำ เสียสำำเร็จรูป AQUA รุน่ AKZ ความรู้พนื้ ฐานเกีย่ วกับน้ำ ามันและไขมัน เปรียบเทียบระบบ BIO กับระบบอืน่ รายละเอียดเทคนิค AKZ เครื่องจักรและอุปกรณ์

นั ม ข ไ ส้ นิ ่ ิ น ล ไรก้

ขนาดถัง AKZ ระบบ AKZ ดีกว่าระบบทัว่ ไปอย่ างไร ตัวอย่ างน้ำ าเสี ยระบบ AKZ MAIN MENU REFERENCE


ความรพ ้ ุ ้ ืนฐานเกี่ยวกับน้าำ มันและไขมัน ไขมันลอยตัว (Free Oil & Grease) ไขมันแขวนลอย (Emulsion) ไขมันละลายน้าำ (Dissolved Oil & Grease)

ำ ย ประเภทของไขมันในน้าเสี เมนู ถัดไป


ประเภท 1.ไขมันลอยตัว

ได้(Free (Free Oil & Grease)

คุณสมบัติ

สั ดส่ วน

วิธีบำาบัด

สามารถแยกตัวออกจากน้ำาได้เอง มาก – ปานกลาง เมือ่ ตัง้ ทิง้ ไว้เฉยๆ

2.ไขมันแขวนลอย คือไขมันทีถ่ กู สารซักฟอกทำาให้แตก ปานกลาง – มาก (Emulsion) ตัวเป็ นอนุภาคขนาดเล็ก และ แขวนลอยอยูใ่ นน้ำา ทีเ่ รียกว่า คอลลอยด์ 3.ไขมันละลายน้ำา ละลายเป็ นเนื้อเดียวกับน้ำา น้อย (DissolvedOil)

ไขมันลอยตัวได้(Free Oil & Grease)

ไขมันแขวนลอย Emulsion

Grease Trap, DAF, Biodegradation AKZ

DAF, Biodegradation AKZ Biodegradation AKZ

ไขมันละลายน้าำ (DissolvedOil)

เมนู


ตารางเปรี ตารางเปรียยบเที บเทียยบระบบบำ บระบบบำาาบับัดดน้น้ำ าำ ามัมันนและไขมั และไขมันน ประเด็น 1.เงินลงทุน 2.การกำาจัดน้ำ ามันและ ไขมัน 3.ตะกอนทีต่ ้ องกำาจัด 4.เครื่องจักร-อุปกรณ์

BIODEGRADATI ON (AKZ)

DAF

GREASE TRAP

ปานกลาง สูง ต่ำา กำาจัดไขมันทุก แยกได้ทงั ้ Free แยกได้เฉพาะ Free รูปแบบ Oil และ Oil Emulsion มี ไม่ มี มี ชุดเติมเอ็นไซม์ ชุดเติมสาร ไม่ มี เคมี,เครือ่ งสูบ Aqua M น้ำา,เครือ่ งอัด อากาศ เมนู ถัดไป


ประเด็น 5. ค่ าใช้ จ่ายในการ บำาบัด

6.ความยาก-ง่ ายใน การดูแลระบบ 7.ระบบทีเ่ กีย่ วใช้ ใน การบำาบัดขั้นต่ อไป

BIODEGRADATION (AKZ)

DAF

ค่าเอ็นไซม์ 3 บ./ลบ.ม. ค่าสาร ค่าไฟฟ้า 4.50 บ./ลบ.ม. เคมี+ค่าไฟฟ้า 5.50 บ.ลบ.ม. รวม 7.50บ./ลบ.ม. -ค่ากำาจัด ตะกอน 5 บ./ ก.ก. ตะกอน ต้องด ูแลโดย

ใช้เครือ่ ง feed enzymeอัตโนมัติ

GREASE TRAP

-ค่ากำาจัดไขมันค่าจ้าง คนงานตักไขมัน 4500บาท/เดือน -ค่าใช้จ่ายในการลอก ท่อเมื่อท่ออ ุดตัน

ต้องด ูแลโดย ต้องเปิดฝาตักไขมัน ผูม้ ีความร ้ ู

AS (Activated ,Fixed Film )

เมนู


รายละเอียดทางเทคนิค AKZ

เมนู ถัดไปองค์ประกอบAKZ


องค์ ประกอบของถัง AKZ

Feed Pump

BODin 1200 mg/ l. FOGin 600 mg/ l. In Let

Air

BODout 20 mg/ l. FOGout 5 mg/ l.

Enzyme

Out Let

tank

FOG Digestion Tank

LASB #1 Tank

LASB#2 Tank เมนู


AKZ-PESmall Tank Model

Less than 7 cu.m/day เมนู ถัดไป


AKZ- PE BIG TANK Model

Range 7-25 cu.m./day เมนู ถัดไป


AKZ - FRP Model

More than 25 cu.m.day เมนู


ระบบ AK-Z ดีกว่ าระบบทัว่ ไปอย่ างไร AK-Z

ระบบทัว่ ไป

1.

ระบบบำาบัดที่ใช้

Grease Digester, Retention, Anaerobic Filter, LASB

Grease trap,Septic Aeration, Sedimentation (Sludge storage)

2.

การกำาจัดไขมัน

Grease Digester

Grease Trap

สะดวกเพราะไม่ตอ้ งคอยตักไข ใช้การตักทำาให้ไขมันสะสม มันไม่สะสม สะสม

เมนู ถัดไป


ระบบ ระบบAK-Z AK-Z ดีดีกกว่ว่าาระบบทั ระบบทัว่ ว่ ไปอย่ ไปอย่าางไร งไร

3.

ระบบเติมอากาศ

4.

ตะกอนที่ตอ้ งกำาจัด

5. การอุดตันในเส้ นท่ อ

AK-Z

ระบบทัว่ ไป

Fixed Film

Activated Sludge

การดูแลระบบง่าย ไม่ตอ้ งควบคุม การดูแลระบบยุง่ ยาก เพราะต้อง ปริ มาณจุลินทรี ยใ์ นระบบ ควบคุมปริ มาณจุลินทรี ยใ์ นระบบมี ไขมัน ไม่มีไขมัน

ไม่มี

จาก Grease Trap

ไม่มีไขมันสะสมและอุดตัน

ไขมันจะสะสมและอุดตันในเส้น ท่อ

ในเส้นท่อ

และ Septic

เมนู ถัดไป


ระบบ ระบบAK-Z AK-Z ดีดีกกว่ว่าาระบบทั ระบบทัว่ ว่ ไปอย่ ไปอย่าางไร งไร

6.

การใช้พลังงาน

AK-Z

ระบบทัว่ ไป

260 w /kg.BOD

200-360 w /kg. BOD

ประหยัดพลังงาน

สิ้ นเปลืองพลังงาน

เมนู


(Oil & Grease Treatment System)

เมนู ถัดไป


น้ำ าเสียก่อนเข้าระบบ

เมนู ถัดไป


น้ำ าในบ่ อย่ อยไขมัน

เมนู ถัดไป


น้ำ าในถังเติมอากาศ

เมนู ถัดไป


น้ำ าทีผ่ ่ านการบำาบัดแล้ ว

เมนู ถัดไป


ประโยชน์ของ AQUA-M ช่วยย่อยไขมัน ก่อนใช้ AQUA-M

7 วันหลังเติม AQUA -M

เมนู


ถังย่อยไขมัน  เอ็นไซม์ ย่อยไขมัน : AQUA-M ประกอบด้ วย : จุลนิ ทรีย์, เอ็นไซม์ , สารอาหาร หน้ าที่ : สร้ างสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม, กระตุ้นให้ ทจี่ ุลนิ ทรีย์ใน น้ำ าเสี ยสามารถย่ อยสลายไขมันได้  อากาศ จุลนิ ทรีย์ใช้ ในการย่ อยไขมัน ,กวนผสม ความสามารถ : ย่ อยไขมันและบีโอดีให้ กลายเป็ นคาร์ บอนไดออกไซด์ และน้ำ า 40-50% ไขมันส่ วนทีเ่ หลือถูกทำาให้ มีโมเลกุลเล็กลง

เมนู

ถัดไป


การย่ออยสลายไขมั ยสลายไขมันนด้ด้ววยวิ ยวิธธีกีการทางชี ารทางชีววภาพ ภาพ ผัผังงการย่ FATS

CARBOHYDRATES

Stage I Hydrolysis

AQUA-M

AQUA-M

Fatty acids and glycerol

PROTEINS

Glucose and other sugar

Amion acids Stage II Acetyl CoA formation

Acetyl CoA

e-

Citric acids cycle

CO2

CoA

Stage III Acetyl CoA oxidation เมนู

ถัดไป

ถัดไป


กราพแสดงการย่ อยไขมันด้ วย AQUA-M

FOG (mg/l)

FAT ,OIL AND GREASE 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 0

20

40

60

80

100

120

DAY FOG Influent

FOG Grease trap

FOG Effluent

ถัดไป เมนู

กลับ


Low Rate Aerobic Submerged Biofilm Tank, LASB

 ระบบ Fixed-Film แบบ Organic Loading ต่ำ า

 ตะกอนจุลนิ ทรีย์เกิดขึน้ น้ อยมาก  ได้ น้ำาทิง้ ใส

เมนู

กลับ


ถังย่อยไขมัน AKZ

เมนู

กลับ

การตักไขมันในบ่อดักไขมันแบบเดิมๆ


เครื่ องเติมอากาศ

เมนู ถัดไป


Automatic Enzyme Feeder

เมนู กลับ


ขอขอบพระคุณ จัดทำาโดย

บริษัท อาควา นิชิฮาร่ า คอร์ ปอเรชั่น จำากัด โทร. 02 589-9717 โทรสาร 02 580 2356-7

เมนู

AKZ-R3  

Presentation for aqua

AKZ-R3  

Presentation for aqua

Advertisement