Page 1

ลำดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 5303455 นางสาว สุนิสา ว่องวิชญกุล 5307190 นาย นรินทร์ เมธาเมลือง

เกรด D+

เหตุผลที่ได้เกรด F

C+

5400073 นาย ภานุเดช สารรักษ์ 5400260 นาย รวิช เหลืองธรรมชาติ

B B+

* หมายเหตุ กรุณากรอกตัวอักษรในช่องเหตุผลที่ได้เกรด F ดังนี้

5400286 นาย ณรงค์พจน์ งามวงศ์วิเชียร 5400331 นางสาว วริศรา ฟองคำ

A

ส = สอบไม่ผ่าน

B+

ข = ขาดสอบ

5400587 นาย จารุพัฒน์ วิจิตร์ตราภัทร์ 5400614 นางสาว ธัญวรัตน์ ถ้วนถี่

B

5400918 นาย ณัฐสิทธิ์ คาหาปานะ 5401086 นาย สุรบดี เสถียรจรัสกุล

B

5401111 นาย อภิวัฒน์ เพชรตะกั่ว 5401122 นาย ศุภชัย ศรวัฒนา

C+

5401384 นางสาว ชลลดา แก้วหาวงษ์ 5401605 นาย นิสิต แก่นพุทรา

A

5401707 นางสาว ฐันทิวรรณ ทองแสน 5401770 นาย ณัฐพล เลี้ยวไพบูรณ์

B+

5401773 นางสาว สุภาพร ทองเงิน 5401841 นางสาว สมปรารถนา สายสาคเรศ

B+

5401899 นางสาว ทิพานัน ทองเปรม 5401964 นางสาว พุทธารัตน์ ระรื่นสุข

B+

5401994 นาย กุลพัชร์ สมัครกุล 5402062 นางสาว แคทลียา ศรีหาปัญญา

C

5402086 นางสาว ทิพวัลย์ วงษ์โสรัจ 5402097 นาย ธนภัทร จรัสชัยวรรณา

B

5402189 นาย นิธิภาส มนูญภัทราชัย 5402250 นางสาว ปราณี กำลังเหลือ

B+

5402325 นาย เกริกบุญ ไพรอุดม 5402343 นาย กันตินันท์ สุกแดง

B+

5402398 นางสาว จิตรทิพย์ เดือนอรุณส่อง 5402698 นาย อิสระภาพ คงชนะพาล

B+

5402718 นางสาว กานต์รวี ปานะศุทธะ 5402804 นาย อริคนันต์ นุชเนื่อง

B+

5403341 นาย สิทธารักษ์ กาญจนภิญพงศ์ 5403513 นางสาว นัฐยา แรงเขตร์กิจ

B

5403678 นางสาว ตะวัน อนันตพงศ์ 5404014 นาย ฤทธิชัย ธาตุพิทักษ์

A

5404050 นางสาว สโรชินี พุ่มกุมาร 5404067 นางสาว เบญจมาศ มิลภัยสง

A

5404072 นางสาว สุกฤตา พาทรัพย์มา 5404077 นางสาว ภัทรลภา วาระสิทธิ์

A

5404230 นางสาว รินลดา แสนสินรังษี 5404380 นางสาว วิภาดา สิมธรรมนิมิต

A

5404396 นางสาว จินตสินี สุขเกษม 5404594 คุณ อาริษา ดูมัด

B

5404851 นาย อลงกรณ์ จตุพรจรัสกุล 5404857 นาย กานต์ ชื่นศรีสว่าง

C+

5404968 นางสาว ศุภาพร เนียมตะเคียน 5404974 นางสาว ฐิติพร ลีศิริชัยกุล

C+

5405009 นางสาว ชิชญาส์ กลิ่นขำ 5405059 นางสาว มาตลียา บุญเส็ง

B

5406004 นาย สวิตต์ อัครมณีตระกูล 5406330 นางสาว พนิตดา สู่แสงธรรม

B+

5406356 นางสาว เกศศิรินทร์ คงขำ 5406833 นาย นันทเชษฐ์ ณรงค์ฤทธิ์ธำรง

A

5507372 นาย สุภัทธ์พงษ์ นวลมณี 5508971 นาย สุรกฤษฎิ์ ขาวสอาด

B

A B+ B C+ A B+ A B+ B A C+ A B+ B+ C+ A A B+ B+ A B+ C B+ B+ B


คะแนนวิชาการศึกษาระบบ Int341 กลุ่ม 01  
คะแนนวิชาการศึกษาระบบ Int341 กลุ่ม 01  

คะแนนวิชาการศึกษาระบบ Int341 กลุ่ม 01

Advertisement