Page 1

ด ี จัง

@

G e org

own

กิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ข้ามพื�นที�

T e


“ถ้าเห็นว่าโลกมืด เราจะรู้สึกว่าเดินอยู่คนเดียว เมื�อมองว่าโลกสว่าง เราจะพบว่า มีคนมากมายเดินไปพร้อมกันกับเรา”

กา

ยมิ�

ง ข า อ ท งอม น ิ เร ด


บทนำ

n ow

ดีจ

ง@

T e G eorg

“จอร์จทาวน์” มีเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมที�งดงาม ทรงคุณค่า เป็นจุดที�วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกมาเจอกัน ความหลากหลาย ของเชื�อชาติ ศาสนา ภาษา ที�อยู่ร่วมกัน ทำให้เกิดวิถีชีวิตซึ�ง ดำเนินมาจนทุกวันนี�

3


ปีนังและการเข้ามาของรัฐบาลอังกฤษ ประเทศมาเลเซียมีทั�งสิ�น �� รัฐ ซึ�งตามกฏหมายของประเทศให้แต่ละรัฐปกครองตนเอง เกาะปีนังเป็นส่วนหนึ�งของรัฐปีนัง อยู่ทางด้านเหนือของประเทศมาเลเซีย เมื�อก่อนเกาะปีนังเต็มไป ด้วยต้นหมาก เลยเรียกปีนังหรือที�คนไทยเรียกว่าเกาะหมาก ประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการของ ปีนังเริ�มต้นที�ฟรานซิส ไลท์ มาขึ�นเกาะปีนัง ในปี ค.ศ. ���� ซึ�งเป็นปีที�มีการเจรจาให้เกาะปีนัง อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษในการดูแลของบริษัทอีสต์อินเดีย โดยเกาะปีนังเป็นที�แรกใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที�ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในยุคนั�น จอร์จทาวน์ - เมืองมรดกโลก จอร์จทาวน์ เป็นเมืองเอกของปีนังที�มีอายุมากกว่า ��� ปี เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที�ยัง มีชีวิตอยู่ สิ�งที�ทำให้จอร์จทาวน์ไม่เหมือนที�อื�นคือ �. สถานที�สำคัญทางศาสนา และความเชื�อ �. ห้องแถวเก่าแก่ ซึ�งแสดงให้เห็นถึงการวางผังเมืองที�มีเอกลักษณ์ของปีนัง �. การเป็นเมืองวัฒนธรรมที�ยังมีชีวิต จอร์จทาวน์ได้รับการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก ถือเป็นเมือง มรดกโลกในประเทศเพื�อนบ้านที�ใกล้เมืองไทยที�สุด ข้อดีในการเป็นมรดกโลกของปีนังคือ การได้รับการยอมรับว่ามีความเก่าแก่ มีค่าควร แก่การอนุรักษ์ ได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากหน่วยงานอื�นๆ ข้อเสียคือสิ�งเคยหวงแหนปกปัก รักษาไว้ อย่างเช่น วิถีชีวิตเก่าๆ อาจหายไป ต้องมีแผนการรองรับที�ดีจากรัฐ ว่าจะรักษาสมดุล ของการเป็นเมืองท่องเที�ยวและรักษาวัฒนธรรมดั�งเดิมได้อย่างไร

4


อดีตจนถึงปัจจุบัน. และการเปลี�ยนแปลงของจอร์จทาวน์ จอร์จทาวน์ยังคงรักษาบ้านเรือนที� สร้างในยุคสมัยก่อนสงครามโลกได้มากที�สุด แห่งหนึ�งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนหนึ�ง เป็นเพราะปีนังบังคับใช้กฏหมายควบคุมราคา เช่าอาคาร มีการตรึงราคาเช่าห้องแถวโบราณ มาหลายศตวรรษ การปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารพาณิชย์ไม่ก่อให้เกิดผลกำไร แต่เมื�อ จอร์จทาวน์ได้รับการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลก ทางรัฐปีนังจึงได้ยกเลิกกฏหมายดังกล่าวไป ในปี ค.ศ. ���� ทำให้ราคาอาคารบ้านเรือน ในเมื อ งจอร์ จ ทาวน์ พ ุ ่ ง สู ง ขึ � น อย่ า งรวดเร็ ว มีนักลงทุนจากกัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ และ ที�อื�นๆ เดินทางมากว้านซื�อห้องแถว ทุบทิ�ง ของเดิม และทำให้เป็นแหล่งท่องเที�ยว หรือ โรงแรม รวมทั�งสร้างตึกสูง ทำให้คนที�อาศัย อยู ่ เดิ ม ต้ อ งย้ า ยออกไปทั�งโดยสมัค รใจและ ไม่สมัครใจ ทั�งที�จริงๆ แล้วหนึ�งในคุณค่าของ จอร์จทาวน์ คือผู้คนที�อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี�

ทางการมาเลเซียจึงให้การสนับสนุน โดยอนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมบูรณะ อาคารห้องแถวเก่าแก่ แต่ยังไม่เพียงพอ จึงมี กลุ่มอนุรักษ์ หน่วยงานอิสระต่างๆ เข้ามา ทำงานร่วมกับคนในชุมชน และหน่วยงานรัฐ ใช้ศิลปะในการขับเคลื�อนเมือง สนับสนุนให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื�อเด็กและเยาวชน หันมาเห็นคุณค่าของเมือง วิถีชีวิต วัฒนธรรม ช่วยกันดูแลจอร์จทาวน์ให้เป็นเมืองมรดกโลก ที�มีชีวิตชีวาต่อไป

5


จัยภาคสนาม สืบค้นและทำบันทึกข้อมูลในพื �นที� โดยใช้เครื�องมือการสัมภาษณ์ , ถ่ายภาพ, ถ่ายวิดีโอ, วาดภาพ, และเป็น ลูกมือฝึกหัด

บชุมชน

arts-ED - เป็นองค์กรที�ใช้กิจกรรมศิลปะและการศึกษามรดกโลก เพื�อสร้างความยั�งยืนของ �.สื�อสารสังคม สื�อสารสังคมผ่านสิ�งตีพิมพ์ท ี�สร้างสรรอ ค์,งถิ เวบไซต์ วัฒะการนธรรมท้ �น, นิทรรศการแล แสดง างๆ สร้างสรรค์ (ออกแบบ, การถ่า - เป็นองค์กรการกุศลที�ไม่แสวงหาผลกำไร จึงยินดีรับบริจาค, รับอาสาสมัครและรับคำแนะนำ ยทำวิดีโอ, การถ่ายภาพ, การว

สร้างสรรค์ ะและการนำเสนอ

าดภาพ,

การเคลื�อนไหว)

กข้อมูล (มรดกโลกที�ยังมีชีวิต , การแลกเปลี�ยนประเพณี, อาหา รและ คน, และประวัติศาสตร์จากกา รบอกเล่า) ยน และให้คำปรึกษา

9

เกี�ยวกับ arts-ED - เป็นองค์กรท้องถิ�นในปีนัง ที�เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้งานศิลปะและการศึกษามรดกโลก เป้าหมายของ arts-ED - เพื�อช่วยให้เยาวชนได้สร้างแผนที�, บันทึกข้อมูล ค้นหาความหมายของประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรมท้องถิ�น - เพื�อสร้างโอกาสในการศึกษาศิลปะ อย่างไม่เป็นทางการ ซึ�งใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ - เพื�อให้เกิดการถ่ายทอดทักษะ/ความรู้ระหว่างเยาวชน,ผู้สอนศิลปะ,ศิลปินและช่างฝีมือ

6


กลวิธีในการให้การศึกษา ทุกกิจกรรมจะถูกออกแบบไปสู่การค้นหาตัวตนและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง �.เดินสู่การค้นพบ เดินศึกษามรดกโลกในท้องถิ�น, พบปะพูดคุยกับชุมชน

�.การอบรมศิลปะสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะศิลปะและการนำเสนอ

�.วิจัยภาคสนาม สืบค้นและทำบันทึกข้อมูลในพื�นที� โดยใช้เครื�องมือการสัมภาษณ์, ถ่ายภาพ, ถ่ายวิดีโอ, วาดภาพ, และเป็นลูกมือฝึกหัด

�.สื�อสารสังคม สื�อสารสังคมผ่านสิ�งตีพิมพ์ที�สร้างสรรค์, เวบไซต์, นิทรรศการและการแสดง

ภารกิจหลักและโครงการต่างๆ �.การอบรมศิลปะสร้างสรรค์ (ออกแบบ, การถ่ายทำวิดีโอ, การถ่ายภาพ, การวาดภาพ, ดนตรี, การเต้นและการเคลื�อนไหว) �.เดินสู่การค้นพบ �.การวิจัยและบันทึกข้อมูล (มรดกโลกที�ยังมีชีวิต, การแลกเปลี�ยนประเพณี, อาหารและ การฝีมือ,วิถีชีวิต, ผู้คน, และประวัติศาสตร์จากการบอกเล่า) �.ฝึกอบรม,แลกเปลี�ยน และให้คำปรึกษา

7


การสร้างเครือข่ายเพื�อความยั�งยืน - เราได้สร้างความร่วมมือและแบ่งปันความรับผิดชอบกับองค์กรท้องถิ�นหลากหลาย พื�นที�เพื�อการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะรวมถึงการศึกษามรดกโลก - กลุ่มผู้สนับสนุนทุน, ศิลปิน, ผู้เชี�ยวชาญด้านมรดกโลก, นักวิจัย, ครูอาจารย์, นักเรียน นักศึกษา, องค์กรรัฐ, ชุมชนท้องถิ�น

8


’s Project Sungai Pinang Kita (Flat) Sungai Pinang Kita (Flat) เป็นโครงการหนึ�งของ arts - ED ที�ทำงานร่วมกับชุมชนและเยาวชนที�อาศัยในแฟลต ภายใต้การดูแลของรัฐ โดยทำกิจกรรมกับเยาวชนและชุมชน ในแฟลตสูง �� ชั�นที�มีอายุกว่า �� ปี และมีผู้อยู่อาศัยถึง �,��� ชีวิต โครงการนี�ใช้ศิลปะสร้างสรรค์ (creative arts) ภาพถ่าย การเคลื�อนไหวร่างกาย เต้นรำ เสื�อผ้า การแต่งกาย ให้เด็กเยาวชนได้มีส่วนร่วม ตระหนักถึงชุมชนและแวดล้อมที� พวกเขาอาศัยอยู่ รวมถึงความเข้าใจเรื�องพื�นที�ปลอดภัย การ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าใหม่กับสิ�งที�เป็นขยะของ ชุมชน การมีปฏิสัมพันธ์บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม โครงการมีระยะเวลา � สัปดาห์ ทำงานร่วมกับเยาวชน �� คน โดยความร่วมมือของอาสาสมัคร และศิลปินแขนงต่างๆ ที�เข้า มาจัดอบรมให้ โดยแต่ละกิจกรรมจบด้วยการนำเสนอผลงาน ศิลปะ - การแสดงให้กับครอบครัว และ ชุมชนแฟลตของเด็กๆ นั�นเอง

9


ต์,

’s Project Wayang Bayang Bayang (Shadow Puppet) นำเสนอประวัติศาสตร์ฉบับบอกเล่า (Oral history) รวบรวมข้อมูลจากคนในชุมชนผ่านการสัมภาษณ์โดยเยาวชน นำไปออกแบบเป็นหุ่นเงาเพื�อแสดงให้ชุมชนเหล่านั�นได้ชม เยาวชนที�สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังเรื�องราวคุณค่าของ ชุมชน ได้ลงสัมผัสพื�นที�จริง สำรวจอาคาร สถานที�สำคัญทาง ประวัติศาสตร์ วัด ร้านค้าในเขตเมืองมรดกโลก ได้เรียนรู้การ สัมภาษณ์ พร้อมเก็บข้อมูล สเก็ตซ์ภาพ การใช้ดนตรีประกอบ การแสดง การจัดแสง โครงการนี�ทำให้เด็ก เยาวชน และ ชุมชน หันมาเห็นคุณค่าในประวัติศาสตร์เรื�องเล่าของชุมชนตัวเอง

10


ÃÙŒ¨Ñ¡¨ÍϨ·Òǹ �.เมือง - ถนนกับการบอกเล่าประวัติศาสตร์จอร์จทาวน์ ประวิตศาสตร์ของเมืองจอร์จทาวน์ บอกเล่าผ่านเรื�องราวของ ถนน � สายหลักที� สร้างขึ�นโดยกัปตันฟรานซิสไลท์ ถนนพิทท์ (Pitt Street) หรือที�ชาวจอร์จทาวน์ รู้จักกันดีในชื�อ ถนนจาลัน มัสยิด กาปิตันเคลลิ�ง (Jalan Masjid Kapitan Keling) เป็นหนึ�งในสี�ถนนสายประวัติศาสตร์ของเมือง จอร์จทาวน์ สร้างขึ�นในช่วงของการวางรากฐานทางการค้า ว่ากันว่าชื�อของถนนเส้นนี�เกิดขึ�น หลังจากการสร้างเสร็จไปแล้ว ตามชื�อของนายกรัฐมนตรีวิลเลี�ยม พิทท์ ผู้เยาว์วัย

-ถนนพิทท์ (Pitt Street)-

-ถนนบีช (Beach Street)-

ถนนบีช (Beach Street) หรือ เลอโบปันตัย (Lebuh Pantai) เป็นหนึ�งในถนนเส้นเก่าแก่ของ จอร์จทาวน์ สร้างขึ�นราวปี ���� หลังจากถนนไลท์ ถนนบีชเป็นเส้นทางการค้าสายหลักในย่านเมืองใหม่ ในอดีตของจอร์จทาวน์ เป็นถนนเลียบทะเลเส้นยาวที�เช่ื�อมต่อไปยังถนนอีกหลายเส้นจนถึงทางใต้ของ รัฐปีนัง มาเลเซีย

ถนนชูเลีย (Chulia Street) ถนนไลท์ (Light Street)

ถนนไลท์ (Light Street) ว่ากันว่าเป็นถนนเส้นแรกของจอร์จทาวน์ เกิดจากการปรับพื�นที� จากการเป็นที�ชื�นแฉะเต็มไปด้วยยุงรังควาน หลังจากการปรับพื�นที� กัปตันฟรานซิสได้ตั�งชื�อถนนตามชื�อ สกุลของเขา “ไลท์” กัปตันฟรานซิสไม่ได้มีประสบการณ์เกี�ยวกับเรื�องผังเมืองมากนัก ดังนั�นในเวลา �� ปี ให้หลังจึงเห็นได้ชัดเจนว่าผังเมืองบริเวณถนนไลท์มีข้อบกพร่อง จึงมีการปรับปรุงให้ดีขึ�นด้วยความร่วมมือ ของบริษัทบริติชอีสต์อินเดีย ถนนชูเลีย (Chulia Street) ถนนเส้นหลักอันเก่าแก่ของจอร์จทาวน์ ตัดผ่านบริเวณย่าน เมืองเก่าอันเป็นมรดกโลก เชื�อมต่อไปยังถนนเส้นเล็กๆ ชื�อเลิฟเลนและถนนสำคัญสายอื�นๆ ถนนชูเลียมี อีกชื�อหนึ�ง อันเป็นที�รู้จักกันอย่างกว้างขวางของคนเมืองจอร์จทาวน์ว่า “เคลลิ�ง” (Keling) ที�หมายถึงมัสยิด กาปิทัน เคลลิ�ง (Kapitan Keling Mosque) โดยชื�อนี�มีที�มาจากอาณาจักรอินเดียนใต้ “คาลิงกา” (Kalinga) “สามารถอ่านข้อมูลเพิ�มเติมได้ในพ๊อกเก็ตบุ๊ค George Town World Heritage Site”

11


�. วิถีชุมชน - ย่านสถาปัตยกรรมและตึกแถว (Shophouse) สถาปัตยกรรม และ ห้องแถว (Shophouse) ในย่านเมืองเก่าจอร์จทาวน์ เป็นเอกลักษณ์ ที�สำคัญของเมืองมรดกโลกแห่งนี� ถูกสร้างขึ�นราวปีค.ศ.����-���� ได้รับอิทธิพลจากประเทศจีน และศิลปะอาร์ตเดโกซึ�งเป็นที�นิยมในสมัยนั�น โดยเฉพาะอย่างยิ�งอาคารห้องแถว (Shophouse) ที� มีความลึกเป็นพิเศษ เพดานสูง บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านจะมีหน้าต่างสองบาน ด้านบนมีช่อง ระบายอากาศ ภายในตัวบ้านมีบริเวณโถงที�พัก เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ�งของห้องแถวที�จอร์จทาวน์ คือพื�นซีเมนต์อัดลายซึ�งมีความสวยงามและนิยมใช้เป็นลายดอกไม้หรือเรขาคณิต

12


�. แหล่งเรียนรู้ - พิพิธภัณฑ์ และ แกเลอรี� เมืองมรดกโลกจอร์จทาวน์ เป็นเมืองที�มีแหล่ง เรียนรู้อยู่หลายแห่ง ทั�งพิพิธภัณฑ์ที�รวบรวมเรื�องราวทาง ประวัติศาสตร์ของผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม รวมไปถึง ห้องแสดงงานศิลปะ หรือภาพถ่าย (Gallery) จากมุมมอง ต่างๆ ของศิลปินทั�งที�เป็นคนในพื�นที�และชาวต่างชาติหรือ แม้แต่ร้านกาแฟเล็กๆ ที�จัดมุมหนึ�งของร้านให้เป็นแกลอรี� เช่น ร้านไชน่าเฮ้าส์ (China House) ในย่านถนนวิกตอเรีย (Victoria Street) และอีกมากมายหลายแห่ง

- ไชน่าเฮ้าส์ -

- ปีนังมิวเซียม -

พิพิธภัณฑ์ยอดนิยมเมื�อไปเยือนเมืองจอร์จทาวน์ พิพิธภัณฑ์และห้องแสดงงานศิลปะแห่งปีนัง (Penang Museum & Art Gallery) พิพิธภัณฑ์บ้าน ดร.ซุน ยัดเซ็น (The Sun Yat Sen Museum) พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ อิสลามแห่งเมืองปีนัง (Penang Islamic Museum) นอกจากนี � ย ั ง สามารถเยี � ย มชมแกเลอรี � อ ั น เลื อ งชื � อ ของ จอร์จทาวน์ ปีนัง อาร์ต แกเลอรี� (Penang Art Gallery) ในย่านถนนไลท์ และ ชมภาพเขียนร่วมสมัยจากศิลปิน ท้องถิ�นที� Alpha-Utara Gallery และร้านหนังสือในบริเวณ เดียวกันบนถนน Lebuh China ซึ�งตัวแกลเลอรี�เองก็ ดัดแปลงมาจากบ้านแบบโบราณ � ชั�น รวมทั�งสามารถ หาซื�อผลงานศิลปะ และงานฝีมือต่างๆ เป็นที�ระลึกที�ร้าน Bee ChinHeong บนถนนคิมเบอร์ลี� หรือร้าน Auntie Sim บนถนนพิท เป็นต้น

สามารถติดตามเส้นทางแหล่งเรียนรู้เมืองจอร์จทาวน์ ได้ในแผนที�“My Penang Unforgettable” และ “George Town World Heritage Site Map”

- ภาพปีนังในอดีต ปีนังมิวเซียม -

13


�. ศิลปะกับเมือง - Street Arts ถนนสายศิลปะ จอร์จทาวน์เป็นเมืองแห่งศิลปะ ทั�งสถาปัตยกรรม ตึกรามบ้านช่องอันงดงาม รวมไปถึงศิลปะ ที�อยู่แนบชิดกับชุมชนในย่านเมืองเก่าอย่างแนบเนียน เมืองมรดกโลก กับการนำศิลปะ มาขับเคลื�อนตัวเมือง เห็นได้จากศิลปะขดลวด (Welded iron wall caricatures) บอกเล่าเรื�องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ตามซอกซอยย่านต่างๆ ทำให้ผู้ที�ผ่าน ไปมาได้รับรู้เรื�องราวของผู้คนในย่าน เหล่านั�นผ่านงานศิลปะที�เต็มไปด้วย อารมณ์ขันและร่วมสมัย

นอกจากนี� ยังสามารถสัมผัสกับงานศิลปะอย่างใกล้ชิดได้ผ่านผลงาน Street Art โดย ศิลปินหนุ่มชาวอังกฤษ นามว่า เออร์เนสต์ ซาเชอร์วิค (Ernest Zacharevic) ที�สามารถพบเห็นได้ทั�ว เมืองจอร์จทาวน์ เช่น Kids on Bicycle และ Boy on Chair อันมีชื�อเสียง

ตามรอยขดลวดและ Street Arts ของเออร์เนสต์ ได้อย่างละเอียด จากแผ่นพับ “Street Art in George Town” 14


�. วิถีชีวิต - ตลาด และ อาหาร จอร์จทาวน์เป็นเมืองพหุวัฒนธรรม สามารถสัมผัส วิถีชีวิตแบบจอร์จทาวน์ได้จากการเยือนร้านย่านตลาด และ อาหารนานาชนิด ผสมผสานวัฒนธรรมหลากหลายทั�งมาเลย์ จีน และ อินเดีย ย่านลิตเติ�ลอินเดีย (little india) สัมผัสวิถีชีวิตชาว อินเดีย เสียงดนตรีและกลิ�นกำยาน ในสมัยก่อนชาวอินเดีย ที�อพยพมาจากตอนใต้ของประเทศอินเดีย จะแวะพักที�เมือง จอร์จทาวน์ก่อนจะเดินทางไปทำงานที�กัวลาลัมเปอร์รวมทั�ง ที�อื�นๆ แต่หลายครอบครัวตัดสินใจลงหลักปักฐาน ในเมือง จอร์จทาวน์ จนปัจจุบันลิตเติ�ลอินเดียจึงกลายเป็นย่านชุมชน อินเดียขนาดใหญ่ เป็นแหล่งขายเสื�อผ้า จิวเวลรี� อาหารอินเดีย ใกล้กับมัสยิดคาปิตันเคลลิ�ง (Kapitan Kelling Mosque) และ วัดมหามาเรียมมัน (Sri Mahamarianman Temple) ที�สวยสด งดงาม ย่านไชน่าทาวน์ (Old Chinatown) ตลาดเช้าที�เต็มไปด้วยชีวิตชีวาของชาวจีน ในเมือง จอร์จทาวน์ พ่อค้าแม่ค้ายังคงสื�อสารด้วยภาษาจีน มีสินค้าหลากหลายให้ได้จับจ่าย และผู้ที�ไป เยือนยังสามารถเลือกชิมอาหารนานาชนิด อย่างติมซำ ขนมเค้กโบราณที�หาทานที�ไหนไม่ได้ และ ปาท่องโกตัวเขื�องร้อนๆ จากกระทะ ถนนมาเลย์ (Malay Lane) ก่อนการเข้ามาของคนอังกฤษ (British) ชาวมาเลย์พื�นเมือง ได้ตั�งรกรากอยู่บนเกาะแห่งนี�อยู่ก่อนแล้ว มีอาชีพประมง แต่ปัจจุบันแทบไม่มีคนมาเลย์พื�นเมือง อาศัยอยู่ในจอร์จทาวน์แล้ว เหลือเพียงถนนอาชีน (Acheen Street) หมายถึง ชาวมาเลย์พื�นเมืองนั�นเอง คนในจอร์จทาวน์เรียก ถนนเส้นนี�ว่าถนนมาเลย์ (Malay Street)

สามารถอ่านข้อมูลเพิ�มเติมได้จากหนังสือและแผนที� George Town World Heritage Site

15


มารู้จัก GTWHI Gorge Town World Heritage Site Celebration (since ����) at Gorge Town World Heritage Incorporated (GTWHI) GTWHI เป็นองค์กรมหาชนที�มีหน้าที�ดูแลรักษาทนุบำรุงเมืองจอร์จทาวน์ในฐานที�เป็น มรดกโลกของยูเนสโกและเป็นหน่วยประสานงานหลักของจอร์จทาวน์เฟสติวัล ไฮไลท์ของงานจอร์จทาวน์เฟสติวัล คือ การฉลองของชุมชนในเขตตัวเมืองชั�นในของ จอร์จทาวน์เป็นเวลา � วัน มีงานฝีมือ การแสดง อาหาร ซึ�งแสดงถึงตัวตนและวัฒนธรรม อันหลากหลายของจอร์จทาวน์ที�มีทั�งชุมชนจีน มาเลย์ อินเดีย มุสลิม เป็นต้น โดยกิจกรรมทั�งหมด เกิดขึ�นจากทีมงานศิลปิน ชุมชน ผู้คนที�เห็นความสำคัญของการรักษาวัฒนธรรม โดยเป็นทีมงาน เล็กๆแต่ทำงานอย่างหนักเพื�อให้เกิดงานนี�ขึ�น

16


ÀÒ¤¼¹Ç¡ ของอร่อยไม่ควรพลาด การผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวจีน อินเดียนมุสลิม ชาวมลายู ตลอดจนการเข้ามา ของอารยธรรมตะวันตก ทำให้อาหารในปีนังมีเอกลักษณ์ และหลากหลาย ทั�งบะหมี�ผัด ก๋วยเตี�ยว จิ�มจุ่มแบบยืนกิน อาหารอินเดียอย่าง “นาน” ไก่ย่างทันโดรีร้อนๆ รวมไปถึงอาหารฝรั�ง และซีฟู๊ด ในบรรดาอาหารอร่อยในปีนัง มีอยู่ � อย่างที�พลาดไม่ได้ด้วยประการทั�งปวง �. อาซัม ลักซา (Assam laksa) เป็นการผสมผสานของรสเข้มข้นจากนำ้ซุปปลา เติมด้วย รสเปรี�ยวของมะขาม (อาซัมแปลว่ามะขาม) ตะไคร้ ข่า พริก และนำ้สับปะรดรสชาติเปรี�ยวหวาน นิยมทานกับเส้นหมี� �. ชาร์ ก๋วยเตี�ยว (Char Kway Teaow) บะหมี�ผัดสไตล์ปีนัง คล้ายผัดไทย ด้วยความที� ปีนังอยู่ติดทะเล จึงใช้ประโยชน์จากอาหารทะเลอย่างกุ้งหรือเนื�อปูใส่ลงไปพร้อมด้วยไข่และถั�วงอก �. ฮกเกี�ยนหมี� (Hokkien Mee)เป็นก๋วยเตี�ยวผัดที�นิยมผสมเส้นหมี�และเส้นบะหมี�เข้าด้วย กัน มีทั�งเนื�อหมูและเนื�อกุ้ง ถั�วงอก ไข่ ผักขม ปรุงรสด้วยซอสถั�วเหลือง และซอสพริก �. โรตีคาไน (roti canai) โรตีแบบอินเดียนมุสลิมทานพร้อมซอสรสเผ็ดร้อน คู่กับกาแฟ หรือชาชัก (teh-tarik) �. ล๊กล๊ก (Lok Lok) ซึ�งจะเรียกแบบไทยๆ ว่า ลวก ลวก เป็นอาหารลวกจิ�ม แบบเสียบไม้ ทานพร้อมน้ำจิ�มหลายแบบผสมเครื�องแกงมลายูที�เรียกว่า Sambal พริก มะนาว ย่านอร่อยในปีนัง เช่น ย่าน Little India แนะนำเมนู ไก่ทันโดรี ย่านอาหารรถเข็นบนถนน Chulia Street หรือจะออกนอกเมืองไปเยือนย่านร้านอาหารริมทะเลเกอร์นี�ไดรฟ (Gurney Drive)

17


การเดินทาง เดิน - การมาเยือนจอร์จทาวน์ วิธีการเดินทางไปยังที�ต่างๆ ที�ดีที�สุดคือการเดิน เพื�อให้ใกล้ชิด กับเมืองมรดกโลกให้มากที�สุด การเดินจะทำให้ได้สัมผัสกับสถาปัตยกรรม ตึกรามบ้านช่องที�สวยงาม และ ตามรอยศิลปะ (Street Arts) ที�มีอยู่ทั�วทุกมุมตึกเก่าของจอร์จทาวน์ ปั�นจักรยานเที�ยวรอบเมือง - ในจอร์จทาวน์มีจักรยานให้เช่าอยู่หลายร้านส่วนใหญ่เป็นจุด เช่าจักรยานของเกสท์เฮ้าส์ในย่านต่างๆ ด้วยความที�จอร์จทาวน์เป็นเมืองที�มีเสน่ห์จากการได้สัมผัส วิถีชีวิตของผู้คน สามารถแวะหาของอร่อยกินระหว่างทางและพูดคุยกับชาวเมืองจอร์จทาวน์ ปั�นออก นอกเขตจอร์จทาวน์ไปซักหน่อย จะเจอกับชุมชนริมนำ้หรือเจตตี� แม้แต่ย่านของอร่อยเกอร์นี�ไดรฟ์ ก็สามารถไปได้ง่ายๆ ด้วยจักรยานเช่นกัน ผังเมืองปีนังให้ความสำคัญกับจักรยานจึงมีเลนสำหรับ จักรยาน ทำให้สะดวกและปลอดภัย รถเมล์ - ใช้วิธีการเดินทางโดยรถประจำทางได้ รถประจำทางที�มีชื�อเสียงของปีนังและ จอร์จทาวน์ชื�อว่าราปิดปีนัง (Rapid Penang) สามารถศึกษาเส้นทางและหมายเลขของรถประจำทาง แต่ละสายได้ จากแผนที� “George Town World Heritage Site Map”

ข้อมูลทั�วไป ไฟฟ้า - ที�จอร์จทาวน์จะใช้ปลั�กไฟแบบสามขาเหลี�ยม (โปรดดูตามภาพประกอบ) สามารถซื�อหัวปลั�กสำหรับแปลงปลั�กไทยเป็นปลั�กมาเลย์ ได้ตามร้านขายของชำทั�วไป ในจอร์จทาวน์และโรงแรมที�พัก แต่ควรต้องเตรียมปลั�กต่อหรือปลั�ก � ตาจากเมืองไทย ไปเอง ในกรณีที�มีเครื�องใช้ไฟฟ้าต่อคนหลายชิ�น เช่น ต้องใช้เพื�อชาร์จไอแพด โทรศัพท์มือถือ แบตกล้องถ่ายรูป และโน๊ตบุค ในคราวเดียวกัน

เวลา - เวลาที�ปีนัง ประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย � ชั�วโมง โทรศัพท์ - สามารถซื�อซิมการ์ดแบบเติมเงินมาใช้ได้ ในกรณีที�มีความจำเป็นที�จะต้อง ติดต่อสื�อสารกลับมายังประเทศไทย ควรนำโทรศัพท์ที�ถอดเปลี�ยนซิมการ์ดได้ติดตัวไปปีนังด้วย เพราะสามารถเปิดใช้ซิมการ์ดใหม่ของปีนังได้ทันที 18


สภาพอากาศ - ปีนัง จอร์จทาวน์ จะมีฝนเกือบตลอดทั�งปี ช่วงเวลากลางวันจะมีแดดร้อนและมีฝนในช่วงเย็น ควรเตรียมร่ม เสื�อกันฝน หมวก รองเท้าแตะ และยาประจำตัวต่างๆ เพื�อความสะดวก ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในเมืองจอร์จทาวน์ อัตราแลกเปลี�ยน - เฉลี�ยอยู่ที� �� บาท = � MYR (ริงกิตมาเลเซีย) เวลาที�จะต้องใช้จ่าย ที�จอร์จทาวน์ อัตราการคิดเงินแบบง่ายคือ ราคาของที�จะซื�อเป็นเงินริงกิตมาเลเซีย x �� = ราคา ของเป็นเงินไทย

19


Illustration by Tang Yeok Kang

ดีจัง @ George Town  

ข้อมูลแนะนำ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you