Page 1

IÑÒÎÐIß

IÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ

Це правдива IсторIя Iсуса Христа. ВIн був людиною, I був значно бIльше, нIж просто людина. ВIн – диний Син Божий. Звичайно, ВIн був могутнIй, бо навIть вIтер I море корилися Йому. Однак заспоко ння моря було не найбIльшим серед того, що ВIн зробив. НайпрекраснIша рIч, яку ВIн зробив, була для вас! Читайте далI I дIзнайтеся, що ж це за чудова рIч...


Бог любить людей. Але вони, на жаль, часто Iгнорують Бога I здIйснюють поганI вчинки, що м бути Його друзями. Але в Бога був план, заважа як вIдновити стосунки! Це I та чудова IсторIя. Бог послав Свого ангела до Йосипа. Ангел мав дивовижну новину про МарIю, дIвчину, з якою хотIв одружитися Йосип. Не бIйся взяти МарIю за дружину, хоч вона й ма народити дитя. стати матIр’ю Бог обрав Його Сина. Iм’я дитини буде Iсус, "Син Всевишнього Бога".

Йосип любив Бога I повIрив ангелу. Через мIсяць потому римський Iмператор примусив усIх прийти до мIсця свого народження для перепису населення. МарIя вже мала от-от народити. Але вони з Йосипом були вимушенI вирушити до ВIфле му, розташованому за багато миль вIд того мIсця, де вони мешкали.

2

Ми пройшли довгий шлях. Моя дружина ма народжувати, I нам потрIбне мIсце, де можна зупинитися.

Тут нема мIсця для вас, та й будь-де у ВIфле мI також.


Ви сн ажеIн IомтвлеIн М арIяат Йосип мн але ви боI, ру зупи ни л сяIвхлв I, деитрм алтвари и н . м але н ьки йIсус.М арIязIгрIласвгоо си н а,пок лавшисл я у а,зякзазв и х ичай годували сятвари н .

ТI жн очIпастухив пасал ио в е ць н апол яхпо бл изуIфл в е в о н ипо бачи л иАн ге л авн е бI.

бува

ЩоIдв

сяьт ?

ТI

н чI о н ардио вся

.Iму аптр о м

БОЖЕ, вятруйН АС!

Н ел як айте ся. Япри нIсдо бру н о в и нув амI сь у о мусвIт. у

Сьгоо днI н ардио в сяв ам Спаси те л ь.Сл ав а Богувн е бIIм и р сIм у н азе м лI.

3


аТ особли вадити н а виослр а.КолIсу и соIв ви повн и л осьоркIв30 ВIн, почавпрацюдояук, чиру в ЙоБому г.озпоР чавВIн зпрохан ндоя Iван а Хре сти те л яохре сти т ЙогоIв. анбув е ли к м прпоо Iдн в и к ом , яки йговоирлдяю м н ав енрути сядоБога.ВIн добрзне авщо, Iсусбув зн ачнбIл о ьши зам н ього.

и–Т Си н Божи й!

Ян е достойн и й х р е сти т Т е бе .

IванБое, г ви бравТебе, щобсвIтпIзн ав Мен .

ЦеСи нМIй у л ю бл е н и й, щоЙогоЯ вподобав.

жоТ Iв анохре сти вIсуса. К ол иIсуспIдвIв сязв дио , ДухБожи йзIйшо вн аН ь ого ув и глдI я голубк и .Iн е бо здри гнул осяIд в Божи хслIв.

Тоирк Iсус, ВIнзцIл явслIпи х ,глухи ат лдею йзбагат ь м аIн ши м и рIзн о м анIтн и м их в орбам и .ВIнн авIт ьпо в е равт дожи тя м е р т в и х .ВIнл юби вдIте й,Iбувдо бри мдов боги ахт безпо мIчн и х .Багатолдею йпослIдув ал озаН и м ди.Ку бВIн н ейшо в,ВIнго в оир впроСв огоБогаО цят .ВIнзак л и к ав лдею йл юби тиБогаIслжиу тиЙо.му

По к иIсусбувн азе м лI,ВIн зро би вбагатосправ.Я к бипро к жно узн и хбул озапи сано,т н ев и стачи л обсь у огосвIт, у що бв мIсти т

4

ди н и йБожи йСи н ,чи н и вбагаточуде с.

х.

Ал ме згада и отго,щоВIнзро би в. .

м део щоз


Iсус був люблячим I мудрим вчителем. Щоб послухати Його IсторI та побачити чуда, якI ВIн чинив, збиралися натовпи людей. Одного разу ВIн навчав великий натовп людей. Люди зголоднIли, I тIльки один хлопчина мав з собою невеличкий обIд. Цього вистачало лише, щоб нагодувати малого хлопця. Хлопчина вIддав жу Iсусу.

Боже, Отче МIй, дякую ТобI за цю рибу I хлIб.

Iсус помолився I цим невеличким пайком хлопчини нагодував понад 5 000 людей.

це ЧУДО!

5


ВIдтдI о лдию ,якI л юби л иIсуса, орзIйшл и сяпосвIт, у орзпоIдаю в чисIм у про те,щоIсусм жео спасти Iд хв х нIхгрIхIв.Бог В се в и шнIйхочебу ти х нIмн е бе сн и Омцет м Н.у хIбан ечудо в ан о в и н а?!

ГрIхшкдио дялтюь м . ЗгрIхаIкн вноилдиех ть щосьдобрГре. Iхакт жо Iдшт в у х во жалвсI ,ь згр м и Iши нлиЯамк. спасти сяIд в сIх у цигрх IхIвСам ? е длцья гоо Iпри йшоIсу в с.IнВ пом неар хрестI,щобзяв н аше ит покаранзаня грIхн аи СебеАл. е потIмIнВ вск о рес.IнВ си лIши ьн й загрIхIнВ . мжео спастн ас и Iд в грIхIвIдв В . Iтенр ьсяIд в грIхаI н авIтенр ьсядоIсуса.мВиожен алте жат е Йои Iчн в му о Iдно гоо днбуя зит Н и м

н асIд в Бога.Н а

н ан ебесах .

!GEN?I7@I<D7HIJFDYYHI?D?.Y;>D7NI< 1 JA97;G7I?AJ BY9EGJNI9<G;=<DDV,JVA<9?9YG?I<. E:XBU8BVN?C,D<8<HD?C IM<C.YD 1 LEN<8JI?CEZC ;GJ:EC.B<VGE8?9D<FG79?BSDYG<NYYD<HBJL79HVE:E.1 >7HBJ=?9FEA7G7DDV>7I<,PE>GE8?9. B<E:BU8?ISC<D<.YD 1 BU8?ISC<D<D7HIYBSA?,PE FEHB79#9E:E;EHAED7BE:E#?D74HJH7FED<HI?>7CYHISC<D< FEA7G7DDV>79HY>BY9N?DA?,VAYV>GE8?9.4HJHDYAEB?D<GE8?9 DYNE:EFE:7DE:E. 4HJHNJ;E9?@.YD 1 BU8?IS;YI<@Y;EGEHB?L.YD 1 BU8?IS8Y;D?LY 87:7I?LBU;<@,BU;<@Y>9B7;EUY8<>9B7;?.YD 1 BU8?ISAE=DE:E.4 C<D<YD 1 BU8?ISI7AH?BSDE,PELEN<,PE8VFG?X;D79HV;ESE:EJ E=Y@HYCZ.YD 1 8J9:EIE9?@FEC<GI?,PE8M<HI7BEG<7BSDYHIU. 4HJHFEC<G,FEDYHO?FEA7G7DDV>7B?LY9N?DA?JHYLBU;<@D7 ><CBY.B<M<D<AYD<MSYHIEGYZ. 4HJH9EHAG<H!YD 1 9=<D<C<GI9?@.YD 1 YHSE:E;DY=?9?@. 4HJHLEN<,PE8C?BU8?B?E:EY=?B?I7A,PE8ECJ8JBE FG?XCDE.(<FG?D<H<G7;YISC<DYYCEXCJD<8<HDECJ IM<9Y.

15


Як попросити Iсуса забрати мо грIхи? Дотримуйся наступних крокIв: Ви можете говорити з Iсусом будь-коли. Звертайтеся до нього вголос чи подумки.

крок 1 – Скажіть Ісусу, що ви любите Його за все, що Він для вас зробив. Подякуйте Йому.

крок 2 – Скажіть Ісусу, як вам шкода

за все те погане, що ви зробили. Скажіть Йому, що ви хочете відвернутися від гріха і повернутися до Нього.

крок 3 – Скажіть Ісусу, що ви вірите, що Він може простити вас.

крок 4 – Попросіть Ісуса простити вас. Скажіть Йому, що ви хочете слідувати за Ним решту свого життя. Скажіть Йому, що ви хочете жити для Нього.

крок 5 – Подякуйте Богу за те, що Він

почув вашу молитву і простив вас. Ісус спас вас. Тепер ви належите Йому.

²ÐØ ÏÐÎ ÑÏÀѲÍÍß ²ñóñå, ïîìåð Òè íà õðåñò³, ² çíîâ âîñêðåñ, ùîá íàñ ñïàñòè. Ïðîñòè óñ³ ãð³õè ìî¿, Ïðèéäè, ³ äðóãîì ñòàíü ìåí³, Ìî¿ì Ñïàñèòåëåì ³ Áîãîì, Çì³íè æèòòÿ ìîº é òðèâîãè, Çðîáè óñå íîâèì â ìåí³, Äëÿ Òåáå æèòü äîïîìîæè. СьогоднI я прийняв Iсуса Христа як Господа I Спасителя мого життя! СьогоднIшня дата:

Ви можете дIзнатися ще багато цIкавого! Ви можете дізнатися багато цікавого про Бога і Його Єдиного Сина Ісуса з Біблії. Вам буде цікаво почитати наступні місця з Біблії про те, • Як наш Єдиний Істиний Бог створив світ і нас. Буття 1, 2. • Як люди відвернулися від Єдиного Істиного Бога. Буття 3. • Всі історії з життя Ісуса. Євангелія від Матвія, Марка, Луки та Івана.

Захоплюючі наступні кроки Крок 1 – Розкажіть комусь, хто теж любить Ісуса, про ваше рішення.

Поговоріть разом про те, як чудово слідувати за Ісусом сьогодні, і як буде чудово жити вічно разом з Ним у небесах. Спробуйте разом знайти відповіді на питання, які у вас можуть виникати.

Крок 2 – Якщо ви знаєте про Ісусових друзів, які збираються у церкві чи в домашній групі неподалік від вас, приєднайтеся до них. Це чудовий спосіб зміцнити ваше рішення слідувати за Ісусом щодня.

Скажіть Ісусу, що ви любите

Скажіть Ісусу, як вам шкода

гріха і повернутися до Нього. Скажіть Ісусу, що ви вірите,

www.DaivdCCook.org

© 2011, Девід С. Кук. Ілюстрації Серджіо Каріелло. Друкується із дозволу власника авторських прав. Всі права захищено. Переклад і адаптація – ВГХПО «Нова Надія». Друк: РТ МКФ «Християнське Життя».

Історія Ісуса Христа адаптовано з The Action Bible, створеної Девід С. Кук.

Історія Ісуса Христа  

Це правдива ісорія Ісуса Христа. Він був людиною, і був значно більше, ніж просто людина.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you