Page 1

บทเรียนสาเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ชุ ด อาหารและโรคติดต่ อน่ ารู้ ในท้ องถิน่ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เล่ มที่ 1 เรื่อง กินดีมสี ุ ข

นายปราโมทย์ จันทกิจ ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะ ชานาญการ โรงเรียนวัดราพัน (สุ ขสวัสดิพชิ าญราษฎร์ ) สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1


คานา บทเรียนสาเร็จรู ปเรื่อง กินดีมสี ุ ข เล่มนี้ ผู้จัดทามีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้ ผู้เรียนได้ ศึกษาเรียนรู้ ด้วยตนเอง โดยมีเนือ้ หาสาระเกีย่ วกับความสาคัญของการสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพร่ างกายและการรับประทานอาหาร เพือ่ ให้ มคี วามรู้ เกีย่ วกับการวิเคราะห์ ปัญหาสุ ขภาพ การปฏิบัติตนให้ มสี ุ ขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เพือ่ ให้ มคี วามรู้ เป็ นแนวทางใน การปฏิบัติตนนาไปสู่ การมีสุขภาพทีส่ มบูรณ์ แข็งแรง และเสริมสร้ างความต้ านทานโรค โดยมีภาพสีประกอบเนือ้ หา มีแบบฝึ กปฏิบัติ รวมทั้งแบบทดสอบพร้ อมกับเฉลย ช่ วยให้ ผู้เรียนได้ ศึกษาเรียนรู้ และตรวจสอบความก้าวหน้ าในการเรียนได้ ด้วยตนเอง ทาให้ ทราบ ผลในทันที เพือ่ เป็ นการเสริมแรง ซึ่งผู้เรียนต้ องปฏิบัติตามคาแนะนาอย่ างเคร่ งครัดด้ วย ความซื่อสั ตย์ ผู้จัดทาได้ ศึกษาหลักสู ตร หนังสื อ ตารา เอกสาร วารสาร รวมทั้งขอคาแนะนา ปรึกษาจากท่ านผู้เชี่ยวชาญหลายท่ าน ขอกราบขอบคุณเป็ นอย่ างสู งมา ณ โอกาสนี้ หวัง เป็ นอย่ างยิง่ ว่ าบทเรียนสาเร็จรู ปเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่อการจัดการเรียนการสอนของครู ให้ กบั นักเรียนและผู้ทสี่ นใจได้ เป็ นอย่ างดี และเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อนื่ ได้ นายปราโมทย์ จันทกิจ


สารบัญ เรื่อง คานา ............................................................................................................................. คาแนะนา ..................................................................................................................... สาระสาคัญ................................................................................................................... ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง ............................................................................................ แบบทดสอบก่อนเรียน ............................................................................................... เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ...................................................................................... กรอบที่ 1 กินดีมสี ุ ข.................................................................................................... แบบฝึ กปฏิบัติที่ 1......................................................................................................... เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 1................................................................................................ กรอบที่ 2 อาหารรสจัด .............................................................................................. แบบฝึ กปฏิบัติที่ 2 ........................................................................................................ เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 2................................................................................................ กรอบที่ 3 การรับประทานอาหารจุ.......................................................................... แบบฝึ กปฏิบัติที่ 3......................................................................................................... เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 3................................................................................................ แบบทดสอบหลังเรียน ................................................................................................ เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ...................................................................................... บรรณานุกรม ................................................................................................................

หน้ า ก 2 3 3 4 8 9 11 12 13 15 16 17 21 22 23 27 28


1

สวัสดีเพือ่ น ๆ ทุกคน ต่ อจากนีจ้ ะเป็ นบทเรียนสาเร็จรู ปเรื่อง “กินดีมีสุข” ซึ่งมีเนือ้ หาเกีย่ วกับเรื่องการกิน นะคะ

http://play.kapook.com/(15/5/2550)

ชอบอยู่แล้วและเพือ่ นๆ ต้ องอย่ าลืมว่ าการศึกษาจากบทเรียนสาเร็จรู ปนั้น เราต้ องทาตาม คาแนะนา ด้ วยนะคะ


2

คาแนะนา บทเรียนเล่มนี้ เป็ นบทเรียนสาเร็จรู ป ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาและเรียนรู้ ได้ ด้วย ตนเอง ก่อนทีจ่ ะศึกษาและเรียนรู้ ให้ นักเรียนอ่านคาแนะนานีก้ ่อนเป็ นอันดับแรก 1. ศึกษาผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง ของบทเรียนสาเร็จรู ปแต่ ละเรื่อง 2. ทาแบบทดสอบก่ อนเรียน แล้วตรวจคาตอบ ไม่ ควรเปิ ดดูเฉลยก่อนทา แบบทดสอบ 3. ศึกษาเนือ้ หา ทาความเข้ าใจแต่ ละตอน ตั้งแต่ หน้ าแรก จนถึงหน้ าสุ ดท้ าย 4. ทาแบบฝึ กปฏิบัติแต่ ละตอน โดยอ่านคาอธิบาย คาชี้แจง คาถาม ให้ เข้ าใจ คิดอย่ าง รอบคอบ แล้วจึงตอบ เมือ่ เสร็จแล้ว ตรวจคาตอบได้ จากเฉลย ถ้ าตอบผิด ให้ ย้อนกลับไป ศึกษาเนือ้ หาอีกครั้งแก้ไขคาตอบให้ ถูกต้ อง แล้วจึงทากิจกรรมต่ อไป 5. ทาแบบทดสอบหลังเรียน แล้วตรวจคาตอบจากเฉลย เปรียบเทียบความก้าวหน้ า ระหว่ าง ก่อนเรียนกับหลังเรียน 6. นักเรียนทีด่ ีต้องซื่อสั ตย์ ต่อตนเองเสมอ

หนู ๆ อย่ าลืม ต้ องปฏิบัติตามด้ วยนะ


3

เรื่อง กินดีมีสุข สาระสาคัญ การเลือกรับประทานอาหาร ความปลอดภัยจากการรับประทานอาหาร สุ ขนิสัยที่ ดีในการรับประทานอาหาร

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. วิเคราะห์ ปัญหาสุ ขภาพทีเ่ กิดจากการรับประทานอาหารและมีแนวปฏิบัติในการ เลือกรับประทานอาหารได้ ถูกต้ อง 2. มีสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร 3. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารได้ อย่ างถูกต้ องจนเป็ น สุ ขนิสัย

http://play.kapook.com/(15/5/2550)

มากินกันเร็ว.... ดูซิน่ากินทั้งนั้นเลยยายาเอามาฝาก


4

แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง กินดีมสี ุ ข

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 คะแนนเต็ม 10 คะแนน

………………………………………………………………………………………………………………..

คาชี้แจง ให้ นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (

) ลงในช่ องตัวอักษร ก , ข , ค , ง ที่

ถูกต้ องทีส่ ุ ด ในกระดาษคาตอบทีแ่ จกให้ 1. เหตุใดเราจึงไม่ ควรดื่มนา้ อัดลม ก. เพราะไม่ มคี ุณค่ าทางอาหารและมีความเป็ นกรดมาก ข. เพราะในนา้ อัดลมมีสารเสพติดปนอยู่มาก ค. เพราะมีราคาแพงมาก ง. เพราะหาซื้อได้ ยาก 2. นักเรียนรับประทานอาหารฟาสต์ ฟู้ดเป็ นประจา จะมีผลเสี ยหรือไม่ ก. มี เพราะทาให้ ฟุ่มเฟื อย ข. มี เพราะทาให้ ร่างกายได้ รับสารอาหารไม่ ครบถ้ วน ค. ไม่ มี เพราะอาหารฟาสต์ ฟูตให้ คุณค่ าทางอาหารครบ ง. ไม่ มี เพราะเป็ นอาหารสะอาด ปลอดภัย มีคนรับประทานกันมาก 3. การงดรับประทานอาหารมือ้ เช้ า มีผลต่ อร่ างกายอย่ างไร ก. ช่ วยลดความอ้วน ข. ไม่ ง่วงหลับในชั้นเรียน ค. ร่ างกายอ่อนเพลียเล็กน้ อย ง. ร่ างกายขาดสารอาหารที่จาเป็ น


5 4. การรับประทานอาหารไม่ เป็ นเวลา จะเกิดผลต่ อร่ างกายอย่ างไร ก. ทาให้ อ้วน ข. ทาให้ มคี วามอดทนน้ อยลง ค. ทาให้ เกิดโรคกระเพาะอาหารได้ ง่าย ง. ทาให้ เกิดความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร 5. เหตุใดเราจึงไม่ ควรรับประทานอาหารสุ กๆ ดิบๆ ก. เพราะเป็ นอาหารทีท่ าให้ อ้วน ข. ร่ างกายจะขาดสารอาหารทีจ่ าเป็ น ค. เพราะเชื้อโรคในอาหารยังไม่ ถูกทาลาย ง. เพราะทาให้ กระเพาะอาหารทางานหนัก 6. การรับประทานอาหารรสเค็มจัดจะมีผลเสี ยต่ ออวัยวะใด ก. ไต ข. ตับ ค. ม้ าม ง. หัวใจ 7. ข้ อใดไม่ ใช่ สุขนิสัยในการรับประทานอาหารทีด่ ี ก. เลือกรับประทานอาหารทีอ่ ร่ อยให้ อมิ่ ทุกมือ้ ข. รับประทานอาหารทีไ่ ม่ มแี มลงวันตอม ค. รับประทานอาหารวันละ 3 มือ้ ง. การล้างมือก่ อนรับประทาน 8. คากล่าวทีว่ ่ า “กินกับมาก ๆ จะเป็ นตานขโมย” นักเรียนเชื่อหรือไม่ ก. เชื่อ เพราะเคยพบ ข. เชื่อ เพราะกับข้ าวจะไปสะสมในกระเพาะอาหาร ค. ไม่ เชื่อ เพราะผู้ใหญ่ ไม่ต้องการให้ เด็กรับประทานกับข้ าวมาก ง. ไม่ เชื่อ เพราะความจริงผู้ใหญ่ ต้องการให้ เด็กรับประทานอาหารให้ ครบทุกหมู่


6 9. การรับประทานอาหารทีเ่ ผ็ดและรสจัด จะมีผลต่ อร่ างกายอย่ างไร ก. เป็ นโรคขาดสารอาหาร ข. เกิดแก๊สในกระเพาะอาหาร ค. ทาให้ ร่างกายแข็งแรง ขับถ่ ายได้ ดี ง. ทาให้ กระเพาะอาหารต้ องทางานหนัก ท้ องอืด 10. การรับประทานอาหารจุบจิบ จะมีผลต่ อสุ ขภาพอย่ างไร ก. ทาให้ ร่างกายแข็งแรง ข. ทาให้ เป็ นโรคอ้วนได้ ง่าย ค. ทาให้ ระบบการย่ อยผิดปกติ ง. ช่ วยป้ องกันโรคแผลในกระเพาะอาหาร


7 กระดาษคาตอบ ชื่อ.................................................................... ชั้น....................................................... กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา โรงเรี ยน...................................................

ข้ อ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


8

เฉลย.. แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดกินดีมีสุข ข้ อ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ดูเฉลยแล้วเป็ นไงบ้ างครับ


9

กรอบที่ 1 เรื่อง กินดีมีสุข... ปัญหาสุ ขภาพ ทีเ่ กิดขึน้ ส่ วนใหญ่ เนื่องมาจากนิสัยการรับประทานอาหารทีไ่ ม่ ถูกต้ อง ซึ่งมีสาเหตุมาจากความเคยชิน และความอิสระในการรับประทานอาหาร นอกจากนี้ ยังมีความเข้ าใจผิดเกีย่ วกับอาหาร ซึ่งนาไปสู่ ปัญหาสุ ขภาพ ต่ าง ๆ ดังต่ อไปนี้

วันสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุ ข 9 (8/03/2550)

1. รับประทานอาหารไม่ เป็ นเวลา และงดรับประทานอาหารบางมือ้ มีโอกาส เป็ นโรคกระเพาะได้

http://www.kanzuksa.com/(14/7/2549)

ไม่ ควรงดอาหารมือ้ เช้ า การกินอาหารเช้ าอย่ างมีคุณภาพ ต้ องกินให้ ครบ 5 หมู่ เนื่องจากเป็ นอาหารมือ้ สาคัญทีส่ ุ ดของวัน การงดอาหารมือ้ เช้ า หรือ กินแต่ ไม่ ถูกหลัก โภชนาการ จะทาให้ ประสิทธิภาพของการเรียนและการทางานด้ อยกว่ าคนทีก่ นิ อาหารเช้ า ตามปกติ นักเรียนทีก่ นิ อาหารเช้ าอย่ างเพียงพอและเหมาะสม จะมีสมาธิในการเรียน และทา คะแนนสอบได้ ดีกว่ านักเรียนทีไ่ ม่ กนิ อาหารเช้ า


10

http://www.thaimazda3.com/(15/7/2550) หนูๆต้ องรับประทานอาหารกลางวันด้ วยนะคะ อาหารมือ้ กลางวันเป็ นมือ้ ทีส่ าคัญอีกมือ้ หนึ่ง เพราะร่ างกายจาเป็ นต้ องได้ รับอาหาร เพือ่ ชดเชยพลังงานทีใ่ ช้ ไปในครึ่งวันเช้ า การงดอาหารมือ้ กลางวันจะมีผลเสี ยต่ อสุ ขภาพ เช่ นเดียวกับการงดอาหารมือ้ เช้ า เพราะในแต่ ละมือ้ จะมีนา้ ย่ อยหลัง่ ออกมามากในกระเพาะ อาหาร หากไม่ มอี าหารตกสู่ กระเพาะ นา้ ย่ อยซึ่งมีฤทธิ์เป็ นกรดจะกัดผนังกระเพาะอาหาร ทาให้ กระเพาะอาหารเป็ นแผลและมีอาการปวดท้ องได้


11

แบบฝึ กปฏิบัตทิ ี่ 1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง กินดีมีสุข ชื่อ.......................................................................... เลขที่....................... …………………………………………….………………………………..

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถกู ต้อง ลงในกระดาษคาตอบแบบ ฝึ กปฏิบตั ิที่ครู แจกให้ 1. การงดอาหารมื้อเช้า และมื้อกลางวัน มีผลเสี ยต่อร่ างกายคือ ................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................

2. ถ้าไม่กินอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวันเป็ นเวลานาน จะเกิดผลเสี ย อย่างไร ............................................................................................................................. ............................................................................................................................

3. นักเรี ยนหญิงที่รักสวยรักงาม มักไม่ชอบรับประทานอาหารในบางมื้อ เพราะเหตุใด .................................................................................................................... ......................................................................................................................


12

เฉลยแบบฝึ กปฏิบตั ทิ ี่ 1 1. ทาให้ ร่างกายและสมองอ่อนเพลีย 2. เป็ นโรคขาดสารอาหารและโรคแทรกอืน่ ๆ 3. เพราะกลัวอ้วน จะไม่ สวย

ตอบถูกกันแล้วอย่ าลืมนากลับไปปฏิบัติด้วยนะคะ


13

กรอบที่ 2 การรับประทานอาหารรสจัด

http://images.google.co.th/(15/7/2550)

2. การรับประทานอาหารรสจัด รสชาติเข้ มข้ น เช่ น เผ็ดจัด เปรี้ยวจัด เค็มจัด จะทาให้ รับประทานได้ มาก แต่ จะมีอนั ตรายต่ อร่ างกาย อาหารรสจัดจะทาให้ เกิดการ ระคายเคืองต่ อเยือ่ บุทางเดินอาหาร กระเพาะอาหารต้ องทางานหนักต้ องขับนา้ ย่ อย เพือ่ ให้ รสเผ็ดนั้นเจือจางลง กระเพาะมีการบีบรัดตัวมากและย่ อยอาหารได้ ไม่ เต็มที่ ทาให้ มอี าการ ท้ องอืด อาหารไม่ ย่อย ดังนั้น เราจึงควรหลีกเลีย่ งอาหารทีเ่ ผ็ดจัด

http://images.google.co.th/(15/7/2550)

(อาหารทีม่ รี สเค็มจัดจะเป็ นอันตรายต่ อไตเพราะไตทาหน้ าทีก่ รองของเสี ยจากเลือด)


14

http://images.google.co.th/(15/7/2550)

3. อาหารสุ ก ๆ ดิบ ๆ เช่ น ลาบ ก้อย นา้ ตก เป็ นต้ น การกินอาหารประเภทนีอ้ าจทาให้ เกิดโรคเกีย่ วกับทางเดินอาหาร เช่ น โรคพยาธิ ชนิดต่ าง ๆ อหิวาตกโรค บิด ไทฟอยด์ ท้ องอืด ท้ องเฟ้อ อาหารไม่ ย่อย เนื่องจากเชื้อโรคทีต่ ิดอยู่กบั อาหารยังไม่ ถูกทาลาย ด้ วยความร้ อน เมือ่ กินเข้ าไปจะทาให้ เจ็บป่ วยและอาจเสี ยชีวติ ได้

www.thaicybergames.com/(12/7/2550)

4. น้าอัดลม น้าอัดลมจะมีส่วนผสมของก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ น้า น้าตาล สารแต่ งสี กลิ่น รสและสารกระตุ้นประสาท ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ทาให้ น้าอัดลม เป็ นกรดมาก ผู้ที่เป็ นโรคกระเพาะอาหาร หรือท้ องว่ างไม่ ควรรับประทาน และยังทาให้ ฟันผุได้ ง่าย น้าอัดลมบางชนิดยัง มีแซกคาริน (ขัณฑสกร) ทาให้ มีรสหวานแทนน้าตาล สารแซกคาริน จัดว่ าเป็ นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่ง


15

แบบฝึ กปฏิบัตทิ ี่ 2 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง กินดีมีสุข ชื่อ............................................................................ เลขที่....................... คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ลงในกระดาษคาตอบแบบฝึ กที่ ครู แจกให้ 1. การกินอาหารที่มีรสจัดเป็ นประจาจะเป็ นอันตรายต่ออวัยวะส่วนใด ................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................

2. การกินอาหารสุกๆ ดิบๆ เป็ นสาเหตุของโรคอะไร ............................................................................................................................. ............................................................................................................................

3. รสหวานในน้ าอัดลมมีชื่อว่าอะไร .................................................................................................................... .. ..................................................................................................................


16

เฉลย...แบบฝึ กปฏิบัตทิ ี่ 2 1. ไต 2. พยาธิชนิดต่าง ๆ บิด ไทฟอยด์ 3. สาร แซกคาริ น (ขัณฑสกร)

ไม่ยากนักนะคะอย่างนั้นเรามาอ่านสาระในหน้าต่อไปกันดีกว่า

กรอบที่ 3


17

www.thaicybergames.com/(12/7/2550)

5. การรับประทานจุ และการรับประทานจุบจิบ การรับประทานจุ คือรับประทาน มากกว่ าคนปกติและการรับประทานอาหารจุบจิบตลอดทั้งวัน และ หากไม่ คานึงถึงคุณภาพ และปริมาณจะทาให้ อ้วนได้ ง่าย เช่ น กินแต่ อาหารที่ทาด้ วยแป้งและนา้ ตาลมากเกินไป

www.thaicybergames.com/(12/7/2550)

6. มีความรู้ ความเข้ าใจผิด ๆ เช่ น เชื่อว่ า อาหารบางชนิดเป็ นอาหารแสลง เช่ น ถ้ า เป็ นแผลห้ ามรับประทานไข่ ท้งั ๆ ทีไ่ ข่ เป็ นอาหารทีม่ สี ารอาหารโปรตีนสู ง ช่ วยซ่ อมแซม ส่ วนทีส่ ึ กหรอให้ แก่ร่างกาย หรือเชื่อว่ าขณะมีประจาเดือนห้ ามรับประทานนา้ มะพร้ าว มะละกอ หากจะงดอาหารชนิดใดควรใช้ เหตุผลพิจารณาตัดสิ นใจให้ ถูกต้ อง


18

www.thaicybergames.com/(12/7/2550)

7. อาหารฟาสต์ ฟู้ด ( Fast food ) เป็ นอาหารสาเร็จรู ป เพราะหาซื้อง่ าย สะดวก ทันสมัย อาหารฟาสต์ ฟู้ดส่ วนใหญ่ ทามาจากแป้ งและนา้ ตาล จะให้ สารอาหาร คาร์ โบไฮเดรตและไขมันมาก ถ้ ารับประทานอาหารฟาสต์ ฟู้ดเป็ นประจา ร่ างกายจะ ขาดสารอาหารบางประเภท เช่ น โปรตีน เกลือแร่ วิตามิน

สุขนิสยั ในการรับประทานอาหาร

www.thaicybergames.com/(12/7/255)

1. ล้างมือด้ วยสบู่ ให้ สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร

www.thaicybergames.com/(12/7/2550)

2. รับประทานอาหารให้ เป็ นเวลาทั้ง 3 มือ้


19

www.thaicybergames.com/(12/7/2550)

3. มีมารยาททีด่ ีในการรับประทานอาหาร

www.thaicybergames.com/(12/7/2550)

4. ควรรับประทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่

www.thaicybergames.com/(12/7/2550)

5. รับประทานอาหารทีป่ รุงสุ กใหม่ ๆ ไม่ มแี มลงวันตอม


20

www.thairath-found.or.th/project/(10/10/49)

6. รับประทานอาหารในปริมาณทีพ่ อเหมาะ

www.thairath-found.or.th/project/(12/12/48)

7. รับประทานผัก ผลไม้ ทุกวัน

www.thairath-found.or.th/project/(12/12/48)

8. แปรงฟันทุกครั้งหลังการรับประทานอาหาร

แบบฝึ กปฏิบัตทิ ี่ 3


21

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง กินดีมีสุข ชื่อ................................................................................... เลขที่....................... คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ลงในกระดาษคาตอบแบบฝึ ก ปฏิบตั ิที่แจกให้ 1. การรับประทานจุ หมายถึง ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

2. เมื่อเกิดบาดแผล ควรงดรับประทานอาหารประเภทไข่ หรื อไม่ เพราะ เหตุใด ............................................................................................................................................................ ..............................................................................................................................................

3. สุขนิสยั ในการรับประทานอาหารมีประโยชน์อย่างไร ................................................................................................................... ...............................................................................................................................................


เฉลย... 1. รับประทานอาหารในปริ มาณที่มาก 2. ไม่ควรงด เพราะไข่ให้สารอาหารประเภทโปรตีน ซึ่งช่วย ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้ร่างกาย 3. ทาให้ผปู้ ฏิบตั ิมีสุขภาพดี เป็ นที่รักของผูใ้ กล้ชิด ผูพ้ บเห็น

22

ตรวจคาตอบแล้วเป็ นอย่างไรบ้างหากไม่แน่ใจ ต้องย้อนกลับไปอ่านเนื้อหา อีกสักครั้งถ้าพอใจแล้วเปิ ดหน้าต่อไปได้เลย

กรอบสรุป


23

อาหารเป็ นหนึ่งในปัจจัยสี่ทตี่ ้ องใช้ ในการดารงชีวติ และมีหลากหลาย ในแต่ ละวันเราจะต้ องเลือกรับประทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่ ให้ เพียงพอกับ ความต้ องการของร่ างกาย เหมาะสมกับวัยจะทาให้ ร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์ สมวัย ถ้ ามีความจาเป็ นต้ องงดรับประทานอาหารควรปรึกษาแพทย์ การงดไม่ รับประทานอาหารบางมือ้ ทาให้ ร่างกายได้ รับสารอาหารไม่ ครบ 5 หมู่ ได้ รับ สารอาหารไม่ เพียงพอกับความต้ องการของร่ างกาย การรับประทานอาหารไม่ เป็ นเวลา อาหารไม่ สะอาด ไม่ มสี ุ ขนิสัยทีด่ ีในการรับประทานอาหาร จะเป็ น อันตรายต่ อสุ ขภาพ ทาให้ ร่างกายอ่อนแอ ไม่ แข็งแรง เกิดโรคต่ างๆได้ ง่าย

อย่ าด่ วนเล่นซิครับ ทาแบบทดสอบอีกนิด

แบบทดสอบหลังเรียน


24

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่ อง กินดีมีสุข

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 คะแนนเต็ม 10 คะแนน

……………………………………………………. คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนเครื่ องหมายกากบาท ลงในช่องตัวอักษร ก , ข , ค , ง ที่ถูกต้องที่สุด ในกระดาษคาตอบที่แจกให้ 1. เหตุใดเราจึงไม่ ควรดืม่ นา้ อัดลม ก. เพราะไม่ มคี ุณค่ าทางอาหารและมีความเป็ นกรดมาก ข. เพราะในนา้ อัดลมมีสารเสพติดปนอยู่มาก ค. เพราะมีราคาแพงมาก ง. เพราะหาซื้อได้ ยาก 2. เหตุใดเราจึงไม่ ควรรับประทานอาหารสุ กๆ ดิบๆ ก. เพราะเป็ นอาหารทีท่ าให้ อ้วน ข. ร่ างกายจะขาดสารอาหารทีจ่ าเป็ น ค. เพราะเชื้อโรคในอาหารยังไม่ ถูกทาลาย ง. เพราะทาให้ กระเพาะอาหารทางานหนัก 3. การงดรับประทานอาหารมือ้ เช้ า มีผลต่ อร่ างกายอย่ างไร ก. ช่ วยลดความอ้วน ข. ไม่ ง่วงหลับในชั้นเรียน ค. ร่ างกายอ่อนเพลียเล็กน้ อย ง. ร่ างกายขาดสารอาหารทีจ่ าเป็ น

4. การรับประทานอาหารรสเค็มจัดจะมีผลเสี ยต่ ออวัยวะใด ก. ไต


25 ข. ตับ ค. ม้ าม ง. หัวใจ 5. นักเรียนรับประทานอาหารฟาสต์ ฟู้ดเป็ นประจา จะมีผลเสี ยหรือไม่ ก. มี เพราะทาให้ ฟุ่มเฟื อย ข. มี เพราะทาให้ ร่างกายได้ รับสารอาหารไม่ ครบ ค. ไม่ มี เพราะอาหารฟาสต์ ฟูตให้ คุณค่ าทางอาหารครบ ง. ไม่ มี เพราะเป็ นอาหารสะอาด ปลอดภัย มีคนรับประทานกันมาก 6. คากล่าวทีว่ ่ า “กินกับมาก ๆ จะเป็ นตานขโมย” นักเรียนเชื่อหรือไม่ ก. เชื่อ เพราะเคยพบ ข. เชื่อ เพราะกับข้ าวจะไปสะสมในกระเพาะอาหาร ค. ไม่ เชื่อ เพราะผู้ใหญ่ ไม่ต้องการให้ เด็กรับประทานกับข้ าวมาก ง. ไม่ เชื่อ เพราะการกินกับข้ าวมากๆ ไม่ เกีย่ วข้ องกับโรคตานขโมย 7. ข้ อใดไม่ ใช่ สุขนิสัยในการรับประทานอาหารทีด่ ี ก. เลือกรับประทานอาหารทีอ่ ร่ อยให้ อมิ่ ทุกมือ้ ข. รับประทานอาหารทีไ่ ม่ มแี มลงวันตอม ค. รับประทานอาหารวันละ 3 มือ้ ง. การล้างมือก่ อนรับประทาน 8. การรับประทานอาหารจุบจิบ จะมีผลต่ อสุ ขภาพอย่ างไร ก. ทาให้ ร่างกายแข็งแรง ข. ทาให้ เป็ นโรคอ้วนได้ ง่าย ค. ทาให้ ระบบการย่ อยผิดปกติ ง. ช่ วยป้ องกันโรคแผลในกระเพาะอาหาร 9. การรับประทานอาหารทีเ่ ผ็ดและรสจัด จะมีผลต่ อร่ างกายอย่ างไร ก. เป็ นโรคขาดสารอาหาร


26 ข. เกิดแก๊สในกระเพาะอาหาร ค. ทาให้ ร่างกายแข็งแรง ขับถ่ ายได้ ดี ง. ทาให้ กระเพาะอาหารต้ องทางานหนัก ท้ องอืด 10. การรับประทานอาหารไม่ เป็ นเวลา จะเกิดผลต่ อร่ างกายอย่ างไร ก. ช่ วยลดความอ้วน ข. เพิม่ ความอดทนให้ แก่ ร่างกาย ค. ทาให้ เกิดโรคกระเพาะอาหารได้ ง่าย ง. ทาให้ เกิดความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร

กระดาษคาตอบ


27 ชื่อ.................................................................... ชั้น........................................................... กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา โรงเรี ยน.....................................................

ข้ อ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

เฉลย..แบบทดสอบหลังเรียน


28

ข้ อ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ยินดีด้วยนะคะทีท่ าได้ กนั ทุกคน แล้วพบกันใหม่ ในเล่ มหน้ านะคะ...สวัสดี


29

บรรณานุกรม กรมวิชาการ. (2540). คู่มือการดาเนินงานพัฒนาหลักสู ตร และรู ปแบบการเรียนการสอน ด้ านอาหารและโภชนาการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว. กองสุ ขศึกษา. (2540). คู่มือประชาชน การสร้ างเสริมพฤติกรรมสุ ขภาพทีจ่ าเป็ นสาหรับชีวติ . พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ เทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ, โดยพระราชประสงค์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั . (2537). สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ เล่ม 9. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ด่านสุ ทธาการพิมพ์. บุญสม มาร์ติน และคณะ. (2545) ม.ป.ป. หนังสื อเรี ยนสุ ขศึกษา ป.4.พิมพ์ครั้งที่1. กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั อักษรเจริ ญทัศน์ อจท.จากัด. สุ ชาติ โสมประยูร และ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์. (2542). การสอนสุ ขศึกษา. กรุ งเทพมหานคร : ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด เอมี่ เทรดดิ้ง. อรัญญา วิสุทธิวงศ์. (2547) .อาหารไทยน่ ารับประทาน. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั อักษรเจริ ญ ทัศน์ อจท. จากัด. www.thairath-found.or.th/project/ www.thairath-found.or.th/project/ www.thaicybergames.com/

book 2 กินดีมีสุข  

อาหารและการรับประทานอาหาร