Page 1

บทเรียนสาเร็จรู ป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชุ ด อาหารและโรคติดต่ อน่ ารู้ ในท้ องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เล่ ม 4 เรื่อง โรคไข้ เลือดออก

โดย นายปราโมทย์ จันทกิจ ครูชานาญการ โรงเรียนวัดราพัน(สุ ขสวัสดิพชิ าญราษฎร์ ) สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจันทบุรี เขต 1


คานา บทเรี ยนสาเร็ จรู ปเล่ มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้ ประกอบการเรี ย นรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ชุ ด อาหารและโรคติ ด ต่ อ น่ ารู้ เรื่ อ ง โรคไข้ เลือดออก ในบทเรียนสาเร็จรู ปมีคาแนะนาการใช้ บทเรียน กาหนดเนื้อหา จุดประสงค์ การเรียนรู้ แบบทดสอบก่ อนเรียน – หลังเรี ยนและแบบฝึ กระหว่ างเรียนพร้ อมเฉลยไว้ แล้ ว ผู้เรียนสามารถทาการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ ได้ ด้วยตนเอง โดยเฉพาะบทเรียน สาเร็ จรู ปเล่ มนี้ไ ด้ ผ่านการทดลองใช้ และพัฒนาจนมีประสิ ทธิ ภาพสู ง สามารถนาไปใช้ พัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง โรคไข้ เลือดออก แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ได้ เป็ นอย่ างดี ผู้ จั ด ท าหวั ง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า บทเรี ย นส าเร็ จ รู ป เล่ ม นี้ จะเป็ นประโยชน์ แ ก่ ผู้ เ รี ย น ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 และท่ านทีส่ นใจได้ เป็ นอย่ างดี ปราโมทย์ จันทกิจ


สารบัญ เรื่อง คานา คาแนะนาการใช้ ........................................................................................................ สาระสาคัญ................................................................................................................ ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง......................................................................................... จุดประสงค์ การเรียนรู้ .............................................................................................. แบบทดสอบก่อนเรียน............................................................................................ เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน.................................................................................... กรอบที่ 1 ................................................................................................................... กรอบที่ 2.................................................................................................................... กรอบที่ 3.................................................................................................................... กรอบที่ 4 .................................................................................................................. กรอบที่ 5...................................................................................................................... กรอบที่ 6 ................................................................................................................. กรอบที่ 7 ................................................................................................................. กรอบที่ 8 ................................................................................................................. กรอบสรุป ............................................................................................................... แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ไข้ เลือดออก.................................................... เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน........................................................................... บรรณานุกรม............................................................................................................

หน้ า ก 1 2 2 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 21 24 25


1

คาแนะนาในการใช้ บทเรียนสาเร็จรู ป 1. บทเรียนสาเร็จรู ปนีเ้ ป็ นบทเรียนสาเร็จรู ปแบบเส้ นตรงให้ ผ้ ูเรียนศึกษาเรียนรู้

2.

3. 4.

5.

6. 7.

ด้ วยตนเองในการศึกษาบทเรียนนีน้ ักเรียนจะต้ องมีความซื่อสั ตย์ ต่อตนเอง โดยไม่ เปิ ดดูล่วงหน้ า ก่อนทีจ่ ะตอบคาถาม ขอให้ นักเรียนตั้งใจศึกษาบทเรียน ไม่ ต้องรีบร้ อนหรือกังวลว่ าจะช้ าหรือเร็วกว่ า คนอืน่ ๆและจะต้ องระลึกอยู่เสมอว่ าต้ องตั้งใจและพยายามเรียนด้ วยตนเอง ให้ มากทีส่ ุ ด เขียนคาตอบในใบกิจกรรมทีเ่ ตรียมไว้ โดยอ่านและตอบคาถามทีละกรอบ ตามลาดับไม่ ควรข้ ามกรอบ เมือ่ นักเรียนทาแต่ ละกรอบเสร็จ ให้ ตรวจเฉลยกับหน้ าถัดไปเพือ่ ตรวจดูว่า ทาถูกต้ องหรือไม่ ถ้ าทาถูกให้ เขียนเครื่องหมาย ถ้ าผิดให้ เขียนเครื่องหมาย ให้ คาถามละ 1 คะแนน ถ้ าคาตอบของนักเรียนไม่ ตรงกับคาตอบทีเ่ ฉลย ให้ นักเรียนย้ อนกลับไปอ่านกรอบ เดิมอีกครั้งหนึ่งเพือ่ ความเข้ าใจ แล้วตอบคาถามใหม่ หากยังไม่ ถูกต้ องให้ กลับไป ทบทวนใหม่ จนกว่ าจะได้ คาตอบทีถ่ ูกต้ อง ถ้ าไม่ เข้ าใจจริงๆ ให้ ถามคุณครู เพือ่ ขอคาแนะนา นักเรียนสามารถใช้ พจนานุกรมภาษาอังกฤษประกอบการศึกษาได้ เมือ่ นักเรียนเรียนจบบทเรียนให้ รวมคะแนนทั้งหมดไว้


2

บทเรียนสาเร็จรู ป เล่ ม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เรื่อง โรคไข้ เลือดออก สาระการเรียนรู้ โรคไข้ เลือดออก เป็ นโรคติดต่ อทีส่ ามารถติดต่ อได้ โดยมียงุ ลายเป็ นพาหะนาโรค โรคไข้ เลือดออกสามารถรักษาให้ หายได้ และป้ องกันได้

ผลการเรียนรู้ที่ดาดหวัง 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้ าใจเรื่องไข้ เลือดออก เกีย่ วกับสาเหตุของโรค อาการ การป้ องกันและการรักษา ทั้งด้ านความรู้ และการนาไปใช้ จริงในชีวติ ประจาวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. 2. 3. 4.

บอกสาเหตุของไข้ เลือดออกได้ บอกวิธีการติดต่ อของไข้ เลือดออกได้ บอกลักษณะอาการของผู้ป่วยเป็ นไข้ เลือดออกได้ บอกวิธีการปฏิบัติตนในการป้ องกันไข้ เลือดออกได้


3

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ไข้ เลือดออก คาสั่ง ให้ นักเรียนทาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกเพียงคาตอบเดียวใน กระดาษคาตอบ 1. เพราะเหตุใดยุงจึงชุมในฤดูฝน ก. เพราะมีอณ ุ หภูมิและความชื้นพอเหมาะ ข. เพราะไม่ มสี ั ตว์ อนื่ มารบกวน ค. เพราะมีทหี่ ลบซ่ อนตัวได้ ดี ง.

เพราะเป็ นฤดูผสมพันธุ์

2. ข้ อใดกล่าวถูกต้ อง ก. ยุงลายวางไข่ ในนา้ ไหล ข. ยุงลายตัวผู้เท่ านั้นทีก่ ดั และดูดเลือดคนเป็ นอาหาร ค. ยุงลายตัวเมียจะกินนา้ หวานจากดอกไม้ เป็ นอาหาร ง.

ยุงลายตัวเมียเท่ านั้นทีก่ ดั กินเลือดคนและกินในเวลากลางวัน

3. การพบจุดเลือดออกใต้ ผวิ หนังแสดงว่ าผู้ป่วยเป็ นไข้เลือดออกระยะใด ก. ระยะสร่ างไข้ ข. ระยะฟื้ นตัว ค. ระยะไข้ สูง ง.

ระยะช็อก

4. ข้ อใดคือพาหะของไข้ เลือดออก ก. ยุงดา ข. ยุงลาย ค. ยุงราคาญ ง.

ยุงก้นปล่อง


4 5. ระยะเลือดออกเป็ นระยะทีร่ ุนแรงพบว่ าเลือดออกที่อวัยวะใด ก. จมูก ข. ปาก ค. ทวารหนัก ง.

กระเพาะอาหาร

6. ข้ อใดหมายถึงอาการของผู้ป่วยเป็ นไข้ เลือดออกระยะช๊ อก ก. อาเจียนเป็ นสี ดา ถ่ ายดา ข. ปวดศีรษะ ปวดเมือ่ ยตามตัว ค. จับชีพจรและวัดความดันไม่ ได้ ง. เบื่ออาหาร อาเจียน ปวดท้ องอย่ างรุนแรง 7. การป้ องกันไข้ เลือดออกทีด่ ีทสี่ ุ ดคือวิธีใด ก. ป้ องกันไม่ ให้ ยุงกัด ข. ฉีดวัคซีนป้ องกัน ค. ให้ ความรู้ เรื่องไข้ เลือดออก ง. ควบคุมและกาจัดแหล่ งเพาะพันธุ์ยุงลาย 8. เมือ่ ป่ วยเป็ นไข้ เลือดออกอวัยวะใดจะโตขึน้ ผิดปกติ ก. ตับ ข. ไต ค. หัวใจ ง. ปอด


5 9. ข้ อใดกล่าวไม่ ถูกต้ อง ก. ไข้ เลือดออกเป็ นโรคติดต่ อทีเ่ กิดจากเชื้อไวรัสชนิดแดงกี่ ข. ไข้ เลือดออกเป็ นได้ ทุกฤดูกาล แต่ ช่วงทีพ่ บมากทีส่ ุ ดคือฤดูฝน ค. ผู้ป่วยไข้ เลือดออกในระยะทีม่ ไี ข้ ขนึ้ สู งต้ องกินยาแอสไพรินเพือ่ ลดไข้ ง. ยุงลายดูดเลือดผู้ป่วยไข้ เลือดออกแล้วไปกัดคนปกติทาให้ คนๆนั้น เป็ นไข้ เลือดออก 10. ข้ อใดคือวิธีการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างเร่ งด่ วน ก. ใช้ สารเคมีฉีดพ่น ข. ควา่ ภาชนะสิ่ งของทีไ่ ม่ ใช้ แล้วไม่ ให้ มนี า้ ขัง ค. ใช้ ทรายอาเบตใส่ ในภาชนะที่มนี า้ ขังอยู่มากๆ ง. ปล่อยปลาหางนกยูงในแหล่งนา้ เพือ่ ให้ กนิ ลูกนา้


6

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ไข้ เลือดออก

ข้ อที่ 1 2 3 4 5

คาตอบ ก ง ค ข ง

ข้ อที่ 6 7 8 9 10

คาตอบ ค ก ก ค ข


7

กรอบที่ 1 ไข้ เลือดออก เป็ นโรคติดต่ อทีเ่ กิดจากเชื้อไวรัสเดงกี ( Dengue Virus ) โดยมียงุ ลายเป็ นพาหะนาโรค พบมากในเด็กมากกว่ าผู้ใหญ่ และพบในชุมชนทีม่ คี น หนาแน่ น ทั้งในเมืองและชนบท โรคไข้ เลือดออกเป็ นได้ ทุกฤดูกาล แต่ จะมีการระบาดมาก ในฤดูฝนเพราะเป็ นช่ วงทีม่ ยี ุงลายชุกชุม องค์ ประกอบการเกิดโรคไข้ เลือดออกมีปัจจัย 3 อย่างคือ 1. พาหะนาเชื้อ ได้ แก่ ยุงลายบ้ าน ซึ่งจะอาศัยอยู่ในบริเวณทีพ่ กั อาศัย ตามบ้ านเรือน โดยเฉพาะในเขตทีม่ ผี ู้คนอยู่อาศัยหนาแน่ น ยุงจะวางไข่ และจะพบ ลูกนา้ ยุงลายในภาชนะเก็บนา้

2. ชนิดของเชื้อ เชื้อไวรัสทีเ่ ป็ นสาเหตุของโรคไข้ เลือดออกเรียกว่ า เชื้อไวรัสเดงกี่ 3. ผู้ป่วยระยะแพร่ เชื้อ

คาชี้แจง เติมคาตอบลงในช่ องว่างให้ ถูกต้ อง 1. 2. 3. 4. 5.

โรคไข้ เลือดออก เกิดจากเชื้อชนิดใด..................................................................................................... สั ตว์ ชนิดใด เป็ นพาหะนาโรคไข้ เลือดออก....................................................................................... ฤดูใดเป็ นโรคไข้ เลือดออกมากทีส่ ุ ด.................................................................................................... โรคไข้ เลือดออกพบในเด็กหรือผู้ใหญ่ มากกว่ ากัน.......................................................................... โรคไข้ เลือดออกจะเกิดขึน้ ได้ ต้องมีองค์ ประกอบ 3 อย่ าง ได้ แก่ ..............................................

ทาได้ .......................คะแนน......


8

เฉลย

1. ไวรัส 2. ยุงลาย 5. 5.1 พาหะนาเชื้อ

3. ฤดูฝน 4. เด็ก 5.2. ชนิดของเชื้อ 5.3. ผู้ป่วยระยะแพร่ เชื้อ

กรอบที่ 2 ธรรมชาติของยุงลาย ยุงลายจะชุกชุมและแพร่ พนั ธุ์ได้ ดีในช่ วงฤดูฝน เพราะมีอณ ุ หภูมิและความชื้นทีเ่ หมาะสม ยุงลายตัวเมียวางไข่ ในนา้ นิ่ง นา้ สะอาด เช่ น นา้ ทีข่ งั ในภาชนะต่ างๆ เช่ น กะลา กระป๋ อง การทีย่ ุงลายตัวเมียจะออกไข่ ได้ ดีน้ัน ต้ องกัดและดูดเลือดคนเป็ นอาหาร ยุงลายตัวเมียชอบออกหากินในเวลากลางวัน โดยเฉพาะในมุมมืดหรือทีอ่ บั ชื้นส่ วนยุงลายตัวผู้ ไม่ กดั คน จะกินนา้ หวานจากดอกไม้ หรือผลไม้

ข้ อใดถูก เขียนเครื่องหมาย  ข้ อใดไม่ ถูกต้ อง เขียนเครื่องหมาย  http://www.dld.go.th/home/bird_flu/bird_flu1.html(3/15/2549) 1. ยุงลายจะชุกชุมและแพร่ พนั ธุ์ได้ ดีในช่ วงฤดูฝน 2. ยุงลายตัวเมียวางไข่ ในนา้ ไหล 3. ยุงลายตัวผู้จะกินนา้ หวานจากเกสรดอกไม้ เป็ นอาหาร 4. ยุงลายตัวเมียชอบออกหากินในเวลากลางคืน __ 5. อาหารของยุงตัวเมียคือเลือด ทาได้ .....................คะแนน....


9 เฉลย 1  2.  3.  4.  5. 

การติดต่ อของโรค

เยีย่ มไปเลย

กรอบที่ 3

เชื้อไวรัสไข้ เลือดออกจะอยู่ในกระแสเลือดของผู้ป่วย ก่อนทีต่ ัวเมียจะออกไข่ จะบินมากัดคนและดูดเลือดคนเป็ นอาหาร เมือ่ ยุงลายดูดเลือดผู้ป่วยไข้ เลือดออก ทาให้ ในตัว ยุงลายก็จะมีเชื้อไวรัสไข้ เลือดออก เชื้อตัวนีส้ ามารถแพร่ กระจายอยู่ในตัวยุงลาย ตลอดอายุขยั ของยุง ซึ่งโดยเฉลีย่ ประมาณ 1-2 เดือนยุงลายทีม่ เี ชื้อไวรัสไข้ เลือดออกไปกัดคนปกติ ก็จะทา ให้ คนนั้นเป็ นโรคไข้ เลือดออกได้ ระยะฟักตัวของโรคประมาณ 3-14 วัน ภายหลังจากถูก ยุงลายกัด

http://www.dld.go.th/(3/4/49)

คาชี้แจง ข้อใดถูก เขียนเครื่องหมาย  ข้อใดไม่ถูกต้ อง เขียนเครื่องหมาย  --------1. ยุงลายป่ วยเป็ นโรคไข้ เลือดออก แล้ วไปกัดคนปกติ คนทีโ่ นยุงกัดจึงเป็ น ไข้ เลือดออก --------2. คนทีม่ เี ชื้อไวรัสไข้ เลือดออกในเลือด เมือ่ ยุงมากัด จะทาให้ เชื้อเข้ าไป เจริญเติบโต

อยู่ในตัวยุง --------3. ยุงลายทีม่ เี ชื้อไวรั สไข้ เลือดออกไปกัดคนปกติ จะทาให้ คนปกติทโี่ ดนยุงกัด เป็ นโรคไข้ เลือดออก --------4. เชื้อไวรัสไข้ เลือดออก สามารถอยู่ในตัวยุงลาย โดยเฉลีย่ ประมาณ 4-5 เดือน --------5. ระยะฟักตัวของโรคไข้ เลือดออก ประมาณ 3-14 วัน ภายหลังจากถูกยุงลายกัด ทาได้ .......................คะแนน.....


10

เฉลย

เก่งมากเลยค่ะ 1.  2.  3. 

4.  5. 

กรอบที่ 4 อาการโรคไข้ เลือดออก แบ่ งเป็ น 3 ระยะ 1. ระยะเริ่มมีอาการ หรือเรียกว่าระยะไข้สูง มีอาการคล้ายไข้หวัดแต่ ไม่มอี าการไอ ไม่ มนี า้ มูก ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดเมือ่ ยตามตัว มีไข้ สูงนานประมาณ 2-7 วัน อาจสู งถึง 38-40 องศาเซลเซียส พบจุดเลือดออกใต้ ผวิ หนัง คล้ายยุงกัด แต่ ลองกดรีดดู จะไม่ จาง หายไป โดยมักพบตามหน้ า คอ แขน ขา ซอกรักแร้ บางรายมีเลือดกาเดาไหล มีอาการใน ระบบทางเดินอาหาร เช่ น เบื่ออาหาร อาเจียน ปวดท้ อง

http://www.geocities.com/trathospital/(15/3/49)

เขียนเครื่องหมาย  หน้ าข้ อทีถ่ ูก เขียนเครื่องหมาย  หน้ าข้ อทีไ่ ม่ ถูกต้ อง ______1. อาการไข้ เลือดออกแบ่ งเป็ น 3 ระยะ ______2. ระยะไข้ สูงคือ มีอณ ุ หภูมใิ นร่ างกายสู งเกิน 40 องศาเซลเซียส ______3. อาการไข้ เลือดออก จะมีอาการคล้ายไข้ หวัดคือ มีอาการไอ นา้ มูกไหล ______4. โรคไข้ เลือดออก มักจะพบจุดเลือดออกใต้ ผวิ หนังในบริเวณฝ่ ามือ ฝ่ าเท้ า ______5. ระยะไข้ สูง จะมีไข้ สูงนานประมาณ 2-7 วัน ทาได้ ...................คะแนน


11 เฉลย 1.  4. 

2.  5. 

3. 

โอ้โฮ..คะแนนเต็มเลย

กรอบที่ 5 อาการไข้ เลือดออก แบ่ งเป็ น 3 ระยะ (ต่อ)

http://www.geocities.com/trathospital/(15/3/49)

2. ระยะช็อกและมีเลือดออก จะเกิดขึน้ ในช่ วงวันที่ 3-7 ของโรคซึ่งเป็ นช่ วง ทีอ่ นั ตรายโดยไข้ เริ่มลดลง แต่ ผู้ป่วยกลับทรุดหนักกว่ าเดิม จะพบอาการเลือดออกใน กระเพาะอาหารและลาไส้ อาเจียนเป็ นสี ดา ถ่ ายสี ดา อาการตับโต คลาพบได้ ในวันที่ 3-4 เมือ่ กดใต้ ซี่โครงด้ านขวาจะรู้ สึกเจ็บ เขียนเครื่องหมาย  หน้ าข้ อทีถ่ ูก เขียนเครื่องหมาย  หน้ าข้ อทีไ่ ม่ ถูกต้ อง ___1. ระยะช็ อกและมี เลือดออก จะเกิ น้ ในช่นวงวั ของโรค ผู้ป่วยที ม่ อี าการรุ นแรงเมื ่อไข้ดลขึดกะทั หันนผูที้ ป่ 3-7 ่ วยกระสั บกระส่ าย มือ-เท้ าเย็น ___ ดออกในกระเพาะอาหารและล าไส้ ทาให้ อาเจีความดั ยนเป็ นสี จจาระเป็ นสีวดา ตัว2.เย็เลื น อเหงื ่อออก รอบๆริมฝี ปากเขียว ปวดท้ องมาก นเลืดอาและถ่ ดต่า ชีาพยอุจรเต้ นเบาเร็ ___3. ถ้ ากดซี วรูา้ สสูึ ก่ รเจ็ะยะช็ บแสดงว่ บโตเกิดนขึนเลื ้ อดวัดไม่ ได้ และ หากรั่โกครงทางด้ ษาไม่ ทนั าผูนขวาแล้ ้ ป่วยจะเข้ อกคือา ชีมีพอาการตั จรและความดั ___ 4. ถ้ าจับชีพจรและวั ความดั นเลืออดไม่ แสดงว่ ่ ระยะช็อก จะตายภายใน 24-48 ชั่วดโมง ระยะช็ กนีส้ ไ่ วด้นใหญ่ ไม่าเผูกิ้ ปน่ วยเข้ 48 ชัา่วสูโมง ___5.ถ้เมื ้ ป่วยเข้ าสู่ รกะยะช็ ว หากไม่ ได้ รับการรักนษาให้ ทนั วท่ วงที ารัอ่ กผูษาเร็ วและถู ต้ องอผูกแล้ ้ ป่วยจะหายภายในเวลาอั รวดเร็ จะเสี ยชีวติ ภายใน 24-48 ชั่วโมง ทาได้ ...................คะแนน....


12

เฉลย

ง่ ายสุ ดๆ 1.  4. 

2.  5. 

3. 

กรอบที่ 6 อาการไข้ เลือดออก แบ่ งเป็ น 3 ระยะ (ต่อ) 3. ระยะฟื้ นตัว (ระยะหาย) เมื่อพ้ นระยะช็ อกและมีเลือดออกแล้ ว อาการจะดีขึน้ ใน รายที่เป็ นรุ นแรง แต่ ถ้าได้ รับการรั กษาอย่ างถูกต้ องและทันท่ วงที ผู้ป่วยจะฟื้ นตัวขึน้ ปกติได้ อาการที่แสดงว่ าดีขนึ้ คือ ตัวอุ่นขึน้ กระปรี้กระเปร่ า หายคลืน่ ไส้ อาเจียนและเริ่ มอยากอาหาร ระยะเวลาตั้งแต่ เริ่มป่ วยจนฟื้ นตัวและหายจากโรค โดยมากไม่ เกิน 9-10 วัน สาหรั บผู้ป่วยที่ เป็ นไม่ มาก จะเป็ นเพียง 3-4 วัน ก็หายได้ เอง

http://www.dld.go.th/home/bird_flu/first.html(21/3/49)

เขียนเครื่องหมาย  หน้ าข้ อทีถ่ ูก เขียนเครื่องหมาย  หน้ าข้ อทีไ่ ม่ ถูกต้ อง ______1. ระยะฟื้ นตัว เกิดขึน้ หลังจากผู้ป่วยผ่ านระยะช็อกมาแล้ว ______2. อาการทีบ่ ่ งบอกว่ าผู้ป่วยพืน้ ตัวแล้วคือ ผู้ป่วยเริ่มอยากอาหารไม่ มอี าการคลืน่ ไส้ อาเจียน

ทาได้ ...................คะแนน......


13 เฉลย......... 1. 

เก่งจังเลย ถูกหมดเลย

2.  กรอบที่ 7

การดูแลรักษาเมื่อเป็ นไข้ เลือดออก 1. เมือ่ มีไข้ สูง ใช้ ผ้าชุบนา้ เช็ดตัว เพือ่ ลดไข้ หากจาเป็ นต้ องกินยาลด ไข้ ควรกินยาพาราเซตามอล ห้ ามกินยาแอสไพริน เพราะจะทาให้ เลือดออกง่ าย แล้วรีบพาไปพบแพทย์ ทนั ที 2. ดื่มนา้ ตามปกติ หากมีอาการอ่อนเพลีย ให้ ดื่มนา้ ผลไม้ หรือนา้ ตาลเกลือแร่ 3. รับประทานอาหารทีย่ ่ อยง่ าย เช่ น ข้ าวต้ ม โจ๊ ก และอาหารอืน่ ๆ 4. นอนหลับพักผ่ อนให้ มากๆ

http://hilight.kapook.com/view/(24/5/49)

จับคู่ข้อความทีม่ คี วามสั มพันธ์ กนั _____1. เพือ่ ความปลอดภัยควรกินยา...เพือ่ ลดไข้ _____2. เป็ นอาหารทีอ่ ่อน ย่ อยได้ ง่าย

ทาได้ ...................คะแนน.....

ก. ข. ค. ง.

ยาพาราเซตามอล ยาแอสไพริน ข้ าวต้ มปลา ข้ าวเหนียว - หมูย่าง


14 เฉลย 1. ก

ยอดไปเลย.. ถูกหมดอีกแล้ว

2. ค กรอบที่ 8

วิธีการป้ องกันโรคไข้ เลือดออก 1. ช่ วยกันกาจัดลูกนา้ และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดย

http://hilight.kapook.com/view/(23/5/49)

1.1 ปิ ดฝาภาชนะเก็บนา้ ให้ มดิ ชิด

http://hilight.kapook.com/view/(24/5/49)

1.2 หมัน่ ตรวจดูแจกันและถ่ ายนา้ ทุกสั ปดาห์

http://hilight.kapook.com/view/(24/5/49)

1.3 ใส่ ปลากินลูกนา้ เช่ น ปลาหางนกยูง ในภาชนะเก็บนา้ ทีป่ ิ ดฝาไม่ ได้


15

http://media.photobucket.com/(12/3/49)

1.5 ใส่ เกลือ นา้ ส้ มสายชู ทรายอาเบต หรือผงซักฟอกในถ้ วยหล่อขาตู้กบั ข้ าวเพือ่ กันมด หรือกันยุงมาวางไข่

http://hilight.kapook.com/view/(27/5/49)

2. ต้ องระวังอย่ าให้ ยุงกัดในตอนกลางวัน เช่ นนอนในมุ้งหรือในห้ องทีม่ มี ้ งุ ลวด เขียนเครื่องหมาย  หน้ าข้ อทีถ่ ูก เขียนเครื่องหมายหน้ าข้ อทีไ่ ม่ ถูกต้ อง ______1. ปลาหางนกยูง เป็ นปลาทีก่ นิ ลูกนา้ ยุงลาย ______2. นา้ ส้ มสายชู สามารถนามาใส่ ถ้วยหล่อขาตู้กบั ข้ าวเพือ่ ป้ องกันลูกน้ายุงได้ ______3. การนอนในมุ้งเป็ นวิธีการป้ องกันยุงกัดทีป่ ลอดภัยทีส่ ุ ด ทาได้ ..........................คะแนน....


16

เฉลย 1. 

2. 

วอ่านสรุปด้ วยนะคะ สรุปเรื่องโรคไข้เสร็เลืจอแล้ดออก.... 3. 

กรอบสรุป ไข้ เลือดออกเป็ นโรคติดต่ อทีร่ ุนแรง มักระบาดในฤดูฝนและมักเกิดกับเด็กมากกว่ า ผู้ใหญ่ ไข้ เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ ผู้ป่วยจะเส้ นเลือดเปราะ แตกง่ าย มีเลือดออก ในทุกระบบของร่ างกาย สาเหตุและการติดต่ อ เกิดจากการถูกยุงลายทีม่ เี ชื้อไข้เลือดออกทีช่ ื่อว่า เชื้อ ไวรัสเดงกี่ กัด

http://www.moph.go.th/ 1/Z01/50)

อาการ อาการในผู้ป่วยส่ วนใหญ่ จะมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนือ้ ปวดกระดูก และจุดแดงทีผ่ วิ หนัง ซึ่งมีอาการสาคัญแบ่ งออกได้ 3 ระยะคือ

http://www.moph.go.th/ 1/Z01/50)


17 1.ระยะไข้ ผู้ป่วยจะมีไข้ สูงตลอดเวลา มักมีหน้ าแดง เบื่ออาหาร คลืน่ ไส้ อาเจียน และอาจมีจุดแดงตามลาตัว แขนขา ระยะนีจ้ ะเป็ นอยู่ราว 2-7 วัน

http://www.moph.go.th/ 1/Z01/50)

2. ระยะช็อก เกิดในช่ วงทีไ่ ข้ ลดลง ผู้ป่วยซึม มือเท้ าเย็น ชีพจรเต้ นเบา แต่ เร็ว ปวด ท้ อง โดยเฉพาะบริเวณใต้ ชายโครงขวา ปัสสาวะออกน้ อย อาจมีเลือดออกง่ าย เช่ น มีเลือด กาเดาไหล อาเจียนเป็ นเลือด อุจจาระมีสีดา ในรายทีไ่ ม่ ได้ รับการรักษาทีถ่ ูกต้ องอาจถึงตายได้

http://www.moph.go.th/ 1/Z01/50)

3.ระยะฟื้ น อาการต่ างๆ จะเริ่มดีขนึ้ ผู้ป่วยจะรู้ สึกอยากรับประทานอาหาร ปัสสาวะ ออกมามากขึน้ บางรายอาจมีจุดแดงเล็กๆ ตามลาตัว แขน ขา การสั งเกตอาการไข้ จะสู ง 2-7 วัน หน้ าแดง ไม่ มนี า้ มูกหรืออาการไอ เด็กโตจะปวดศีรษะ ปวดรอบกระบอกตา เบื่อ อาหาร อาเจียน อาจมีอาการปวดท้ องร่ วมด้ วย บางรายอาจมีจุดเล็กๆ กระจายอยู่ตามบริเวณ ผิวหนัง


18

อาการแทรกซ้ อน ทีพ่ บบ่ อยในผู้ป่วยหลังจากมีไข้ 2-3 วัน คือมีจุดเล็กๆ สี แดงกระจายอยู่ทแี่ ขนทั้ง สองข้ างถึงใต้ รักแร้ หรือหน้ าอกหรือลาตัว บางรายอาจมีเลือดกาเดาไหลหรืออาเจียนเป็ น เลือด หรือถ่ ายเป็ นสี ดา

การดูแลรักษาเมื่อเป็ นไข้ เลือดออก.... 1. เมือ่ มีไข้ สูง ใช้ ผ้าชุบนา้ เช็ดตัว เพือ่ ลดไข้ หากจาเป็ นต้ องกินยาลดไข้ ควรกินยา พาราเซตามอล ห้ ามกินยาแอสไพริน เพราะจะทาให้ เลือดออกง่ าย แล้วรีบพาไปพบ แพทย์ ทนั ที

www.moph.go.th/ 1/Z01/50)

2. ดื่มนา้ ตามปกติ หากมีอาการอ่อนเพลีย ให้ ดื่มนา้ ผลไม้ หรือนา้ ตาลเกลือแร่

http://searchacross.com/(21/02/2549)

3.รับประทานอาหารทีย่ ่ อยง่ าย เช่ น ข้ าวต้ ม โจ๊ ก และอาหารอืน่ ๆ


19

http://searchacross.com/(21/02/2549)

4.นอนหลับพักผ่ อนให้ มากๆ การปฏิบัติตนเพือ่ การป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก........

1.การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายควรปฏิบัติดงั นี้ - ปิ ดฝาภาชนะเก็บนา้ ให้ มดิ ชิด - หมัน่ ดูแลแจกัน กระถางพลูด่าง และเปลีย่ นถ่ ายนา้ ทุกสั ปดาห์ - ใส่ ปลากินลูกนา้ เช่ นปลาหางนกยูง ในภาชนะทีป่ ิ ดฝาไม่ ได้ - เก็บ ควา่ หรือทาลายภาชนะทีไ่ ม่ ใช้ แล้ว เพือ่ ป้องกันไม่ ให้ มนี า้ ขัง


20

- ใส่ เกลือ นา้ ส้ มสายชู ทรายอาเบต หรือผงซักฟอกลงในถ้ วยหล่อขาตู้กนั มด เพือ่ ป้ องกันยุงลายมาวางไข่ ฉีดพ่นสารเคมี ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ..............

2. การป้ องกันตนเองไม่ ให้ ถูกยุงกัด สามารถทาได้ หลายวิธี ได้ แก่ - การนอนกลางวันควรนอนในมุ้ง - ภายในบ้ านควรมีแสงสว่ างเพียงพอและมีลมพัดผ่ านสะดวก - ใช้ ยาจุดไล่ยุง หรือยาทากันยุง หรือใช้ สมุนไพรไล่ ยุง - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของทีพ่ กั อาศัย อย่ าให้ เป็ นแหล่งทีว่ างไข่ ของยุง - เสื้อผ้ าทีใ่ ส่ แล้ว ควรรีบซัก เก็บให้ เรียบร้ อย อย่ าให้ เป็ นแหล่งเกาะพัก ของ ยุงลาย - หมัน่ สารวจและกาจัดลูกนา้ ยุงลายในภาชนะเก็บนา้ ชนิดต่ างภายในบ้ านเรือน ของตนทุกสั ปดาห์ อย่ างต่ อเนื่อง.

ขอบคุณนะครับ แล้ วพบกันใหม่ สวัสดีครับ.....


21

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ไข้ เลือดออก คาสั่ง ให้ นักเรียนทาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกเพียงคาตอบเดียวใน กระดาษคาตอบ 1. ข้ อใดกล่าวถูกต้ อง ก. ยุงลายวางไข่ ในนา้ ไหล ข. ยุงลายตัวผู้เท่ านั้นทีก่ ดั และดูดเลือดคนเป็ นอาหาร ค. ยุงลายตัวเมียจะกินนา้ หวานจากดอกไม้ เป็ นอาหาร ง. ยุงลายตัวเมียเท่ านั้นทีก่ ดั กินเลือดคนและกินในเวลากลางวัน 2. เพราะเหตุใดยุงจึงชุมในฤดูฝน ก. เพราะมีอณ ุ หภูมิและความชื้นพอเหมาะ ข. เพราะไม่ มสี ั ตว์ อนื่ มารบกวน ค. เพราะมีทหี่ ลบซ่ อนตัวได้ ดี ง. เพราะเป็ นฤดูผสมพันธุ์ 3. ข้ อใดคือพาหะของไข้ เลือดออก ก. ยุงดา ข. ยุงลาย ค. ยุงราคาญ ง. ยุงก้นปล่อง 4. ระยะเลือดออกเป็ นระยะทีร่ ุนแรงพบว่ าเลือดออกที่อวัยวะใด ก. จมูก ข. ปาก ค. ทวารหนัก ง. กระเพาะอาหาร


22 5. การพบจุดเลือดออกใต้ ผวิ หนังแสดงว่ าผู้ป่วยเป็ นไข้เลือดออกระยะใด ก. ระยะสร่ างไข้ ข. ระยะฟื้ นตัว ค. ระยะไข้ สูง ง. ระยะช็อก 6. เมือ่ ป่ วยเป็ นไข้ เลือดออกอวัยวะใดจะโตขึน้ ผิดปกติ ก. ตับ ข. ไต ค. หัวใจ ง. ปอด 7. ข้ อใดหมายถึงอาการของผู้ป่วยเป็ นไข้ เลือดออกระยะช๊ อก ก. อาเจียนเป็ นสี ดา ถ่ ายดา ข. จับชีพจรและวัดความดันไม่ ได้ ค. ปวดศีรษะ และปวดเมือ่ ยตามตัว ง. เบื่ออาหาร อาเจียน ปวดท้ องอย่ างรุนแรง 8. ข้ อใดกล่าวไม่ ถูกต้ อง ก. ไข้ เลือดออกเป็ นโรคติดต่ อทีเ่ กิดจากเชื้อไวรัสชนิดแดงกี่ ข. ไข้ เลือดออกเป็ นได้ ทุกฤดูกาล แต่ ช่วงทีพ่ บมากทีส่ ุ ดคือฤดูฝน ค. ผู้ป่วยไข้ เลือดออกในระยะทีม่ ไี ข้ ขนึ้ สู งต้ องกินยาแอสไพรินเพือ่ ลดไข้ ง. ยุงลายดูดเลือดผู้ป่วยไข้ เลือดออกแล้วไปกัดคนปกติทาให้ คนๆนั้น เป็ นไข้ เลือดออก


23

9. ข้ อใดคือวิธีการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่ างเร่ งด่ วน ก. ใช้ สารเคมีฉีดพ่น ข. ใช้ ทรายอาเบตใส่ ในภาชนะทีใ่ ส่ นา้ ค. ปล่อยปลาหางนกยูงในแหล่งนา้ ให้ กนิ ลูกนา้ ง. ควา่ ภาชนะสิ่ งของทีไ่ ม่ ใช้ แล้วไม่ ให้ มนี า้ ขัง 10. การป้ องกันไข้ เลือดออกทีด่ ีทสี่ ุ ดคือวิธีใด ก. ป้ องกันไม่ ให้ ยุงกัด ข. ฉีดวัคซีนป้ องกัน ค. ให้ ความรู้ เรื่องไข้ เลือดออก ง. ควบคุมและกาจัดแหล่ งเพาะพันธุ์ยุงลาย


24

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ไข้ เลือดออก

ข้ อที่ 1 2 3 4 5

คาตอบ ง ก ข ง ค

ข้ อที่ 6 7 8 9 10

คาตอบ ก ข ค ง ก


25

บรรณานุกรม กรมวิชาการ. หลักสู ตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุ งเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2545. กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสื อเรียนสาระการเรียนรู้ พนื้ ฐาน เรื่องรักชีวติ รักสุ ขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุ งเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2549. บูรชัย ศิริมหาสาคร, สัมฤทธิ์ ศุภมัง, พัดชา กวางทอง. คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ พนื้ ฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4. กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์ (อจท.) จากัด, 2547. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม. คู่มอื ครู สอนทางไกลผ่ านดาวเทียมสาหรับ โรงเรียนปลายทาง ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2550 เล่ม 4. กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง จากัด (มหาชน), 2550. รวีวรรณ ศรี คงรักษ์ และคณะ. โรคไข้ เลือดออก, เอกสารประกอบการอบรมเจ้าหน้าที่ อสม. ตาบลราพัน. 2549. http://musicza.com/homenew/education/menuhtml/ http://hilight.kapook.com/ www.moph.go.th/

book3  

ไข้เลือดออก

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you