Page 1

Raport z badania struktury zaludnienia Polski i Kanady.

Klaudia Kita

Klasa ID


Polska W tym rozdziale zostaną przedstawione wyniki badań nad zaludnieniem Polski. Dane do badań zostały pobrane ze strony Światowej organizacji Wyżywienia i Rolnictwa www.FAO.org


Całkowite zaludnienie Polski Na podstawie danych ze strony www.FAO.org został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy.

Całkowite zaludnienie Polski w tysiącach 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1961

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Wykres 1 Całkowite zaludnienie Polski

W badanym okresie początkowo następuje wzrost liczby ludności. Po okresie równowagi obserwujemy stopniowy spadek zaludnienia aż do roku 2050, w którym przewiduje się, że liczba ludności Polski będzie wynosiła około 35 mln.

2045

2050


Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski Na podstawie danych ze strony www.FAO.org został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy skumulowany.

Procentowy udział kobiet i mężczyzn 50%

49%

48%

47%

46%

45% 1961

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

Całkowite zaludnienie - mężczyźni w tysiącach

2005

2010

2015

2020

2025

Całkowite zaludnienie- kobiety w tysiącach

Wykres 2 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski

W badanym okresie procentowy udział mężczyzn nie przekracza 49 %.

2030

2035

2040

2045

2050


Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski Na podstawie danych ze strony www.FAO.org został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy skumulowany.

Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w całkowitym zaludnieniu Polski 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mieszkańcy wsi w tysiącach

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Mieszkańcy miast w tysiącach

Wykres 3 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w całkowitym zaludnieniu Polski

W badanym okresie następuje stopniowy spadek liczby ludności wsi. W 2050 roku przewiduje się, że mieszkańcy wsi stanowić będą około 26% ogółu ludności Polski.

19


Kanada W tym rozdziale zostaną przedstawione wyniki badań nad zaludnieniem Kanady. Dane do badań zostały pobrane ze strony Światowej organizacji Wyżywienia i Rolnictwa www.FAO.org


Całkowite zaludnienie Kanady Na podstawie danych ze strony www.FAO.org został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy.

Całkowite zaludnienie Kanady w tysiącach 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1970

Wykres 4

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Całkowite zaludnienie Kanady

W badanym okresie obserwujemy ciągły wzrost liczny ludności, począwszy od roku 1970 kiedy populacja wynosiła około 18 mln, do roku 2012 kiedy liczba ludności jest bliska 30 mln. Na wykresie można zauważyć również prognozowaną liczbę ludności Kanady, aż do roku 2050 kiedy to powinna ona wynosic ok. 42 mln.


Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Kanady Na podstawie danych ze strony www.FAO.org został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy skumulowany.

Wykres 5 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Kanady

W badanym okresie udział mężczyzn w zaludnieniu Kanady nie przekracza 51%.


Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Kanady Na podstawie danych ze strony www.FAO.org został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy skumulowany.

Wykres 6

Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w całkowitym zaludnieniu Kanady

W badanym okresie następuje spadek liczby ludności wsi. W 2050 roku przewiduje się, że mieszkańcy wsi stanowić będą mniej niż 15% ogółu ludności Kanady.


Spis wykresów Wykres 1 Całkowite zaludnienie Polski.....................................................................................3 Wykres 2 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski....................................4 Wykres 3 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w całkowitym zaludnieniu Polski.....5 Wykres 4

Całkowite zaludnienie Kanady................................................................................7

Wykres 5 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Kanady.............8 Wykres 6 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w całkowitym zaludnieniu Kanady .....................................................................................................................................................9


Spis treści Polska......................................................................................................................................2 Całkowite zaludnienie Polski..................................................................................................3 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski..................................................4 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski.......................................5 Kanada...................................................................................................................................6 .......................................................................................13


Raport z badania struktury zaludnienia Polski i Kanady  
Raport z badania struktury zaludnienia Polski i Kanady  

Raport z badania struktury zaludnienia Polski i Kanady

Advertisement