__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


உள்ளடக்கம்

தாயகம் கலை இைக்கிய சமூக விஞ்ஞான இதழ் இதழ் 94 ஜூலை-சசப்டம்பர் 2018

பிரதம ஆசிரியர் :

முருகையன் ச ோ.பத்மநோதன் த ஜெயசீலன் அழ. பகீரதன் சேம ந்திர பதிரண ஜ ோபின் மோதவி உமோசுத ர்மோ சை.ஜிந்தீ ன் ைவிைலி நிலோந்தி ிகுமாமோர்

சிறுகதைகள்

 

கவிதைகள்

ஆசிரியர் குழு :

ை. ிவைரன் சலக்ைோ சபரின்பகுமாமோர் வனெோ நடரோென் அதீதன்

கட்டுதைகள் 

பக்க வடிவமமப்பு :

அட்மை பைம் :

ஓவியங்கள் :

ததொைர்பு :

ி.ிவச ைரம் அநோதரட் ைன் ஞோனசீர்த்தி மீநிலங்சைோ தி. ஜ ல்வமசனோைரன் அதீதன் ைோந்தரூபன் சைமலோரூபினி வினவு

தேசிய கலை இைக்கியப் தேரலை  

இை: 62, ககொக்குவில் சந்தி, ககொக்குவில் மின்னஞ்சல் : thajaham@gmail.com ISSN NO : 2335-9492

அச்சுப்பதிவு : வந்தனம் பிமைவவற் லிமிட்தைட் சில்லொமல வீதி, பண்ைத்தரிப்பு

Editorial Board of Thayakam S/A NO : 0072361444 BANK OF CEYLON, CHANKANAI SWIFT CODE NO : BCEYLKLX


இதழ் 94

4

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர் 2018

ஜூமல-தசப்ைம்பர் 2018


தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர் 2018

5


6

தாயகம் ஜுலை-செப்டம்பர் 2018


தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர் 2018

7


அம்மூதோட்டியின் இறுதி யோத்திகர அயலும் ஊரும் வியக்ை நைர்ந்து அறுவர் மக்ைள் சதோள்ைளில் சுமந்ு வீதி, ஒழுங்கை, ந்தி, முடக்ஜைனப் போகத அகமத்(ு) அவள் போகட நைர்ந்து. அறுவர் மக்ைள் என் ோ ஜ ோன்சனன் ஜபற் பிள்கைைள் அல்லர் அவர்ைள் வைர்த்த பிள்கைைள் வலிய சதோளினர்! முப்பத்சதழு ஆண்டின் முன்னர் இலங்கையிலிருந்ு டுபோய் வை நோட்டுக்குமாப் பணிப்ஜபண்ணோைப் பிகழக்ைப் சபோனவள் அரபு எெமோன் குமாழந்கதைள் அறுவகர ஜ ோந்தப் பிள்கைைள் சபோல், சீரோட்டினோள் ோந்திகய அன்றித் தோய் பி ரறியோர் அம்மோ என்ச அகழத்ுப் பழகினர் உணவு கமத்தல் உகட அணிவித்தல் எல்லோம் அவள் ஜ ய இனிு வைர்ந்தனர் ஆனோல் நிமிர்ந்ு ஜதோழில் புரிந்தோர்ைள் அம்மோ ஜ ோற்படி நடந்ு ஜைோண்டோர்ைள் பிள்கைைைோல் அவள் ஜபருகம யுற் னள்

8

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018

ைோல க்ைரம் ைடிதில் சுழன் ு முுகமயோல் அவளுடல் தைர்ச்ி ைண்டு முன்சபோல் பணிஜ ய்ய முடிந்திட வில்கல சநோய்வோய்ப்பட்டோள், மருத்ுவம் ஜ ய்ய தோய் நோட்டுக்குமாத் திரும்ப விரும்பினோள் “ஏன் ஏன் அம்மோ நோங்ைள் இல்கலயோ? எல்லோ வ தியும் இங்சை அகமக்ைலோம்!” என வலியுறுத்தி தோதி ஒருத்திகய ஏற்போடு ஜ ய்ு சபணினர் ோந்திகய. சநோய் தீர்ந்திலு, சுசத மருத்ுவம் நோடித் தோயைம் வந்ு ச ர்ந்தோள் ில மோதங்ைளில் ைோலமோகினோள் ஜ ய்தி சைட்ட கமந்தர் அறுவரும் ெோஎல வந்தனர்; இறுதிச் டங்குமா ோந்தியின் மய முக ப்படி நடந்து அம்மோ அம்மோ என் ழு தரற்றி அறுவரும் அவகைச் சுமந்ு நடந்தனர் அடக்ைம் ஜ ய்தபின் மண்ணில் அமர்ந்ு திருக்குமார் ஆகன ஓதலோயினர். இனம் என்னடோ இனம் இனம்! மதம் என்னடோ மதம் மதம்! உ வல்லசவோ உயிரின் மிக்ைு! உணர்வல்லசவோ உயர்வு ைோண்பு!

ச ோ. பத்மநோதன்


சலக்ைோ சபரின்பகுமாமோர்

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


10

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


12

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


திடம்ஜைோண்டு வோழ்ந்திடுசவோம் சதம்பல் சவண்டோ சதம்புவதில் பயனில்கல, சதம்பித் சதம்பி இடருற்று மடிந்தவர்ைள் சைோடி சைோடி எதற்குமாமினி யஞ் ோதீர் புவியில் உள்ளீர் … … ஆனோலும் புவியின்மிக உயிர்ைள் எல்லோம் அநியோய மரணம் எய்தல் ஜைோடுகம அன்ச ோ? சதனோன உயிகரவிட்டுச் ோைலோசமோ? போரதியோர்

14

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


,

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018 15


விரிந்தஜதோரு வைவிருக்குமாம், நடுவில் நோற் ோர் வீடிருக்குமாம், முற் ம் முன் பரந்தி ருக்குமாம், ிறுசதோட்டம் வோகழ, ஜதன்கன பூச்ஜ டிைள் தினம் ிரிக்குமாம் நோம் முயல, கிணறு முன்சன தி ந்திருக்குமாம், ைப்பி ுலோ தனில் நீர் அள்ளித் திடம் திரைத் சதோளிருக்குமாம், ைக்கூஸ் ஜைோல்கலப் பு க் சைோடி தனிலிருக்குமாம், நடந்ு...குமாந்திப் சபோய் வரசவ சநோய் ஜநோடிைள் ப ந்தி ருக்குமாம்! அடிவைகவத் தினம் கூட்டல், ஆட்டுக் ைல்லு அம்மி தனில் திரித்தகரத்தல், உரலில் மோகவ இடித்திடுதல், சதோட்டசவகல தனில்ஜமய் சவர்த்தல், இக த்திடுதல், ைகை பிடுங்ைல், ஜமழுகுமாந் திண்கண படுத்ஜதழுதல், ஜபோடிநகடயோய் திரிதல், ஓய்ந்ு படர்ந்ு முற் மண் படியக் ைகைப்பு ஆற் ல், கிடுகுமா பின்னல், வீட்டு சவகல புரிதல் என்று கிைர்ந்ு....உடல் இரும்போகி நிமிர்ந்ு நிற்குமாம்! இன்று ஒரு அக வீடோய்... மண்கணக் ைோணோ இரண்டு அடி முற் மதில்...ஜதோட்டிக் குமாள் பூக்ைன்று நட்டு...குமாினி ைக்கூஸ் அருசை கவத்ு, ைகைக்ைோமல் உண்டு அமர்ந் திருந்ு ஊற்றுத் தண்ணிக்குமாக் குமாழோய் தி ந்ு, சவர்க்குமாம் என்று ென்னல்ைள் ோத்திக் குமாளிரூட்டி விட்டு திண்கமயில்லோ உடல் நலிந்ு சநோயில் வீழ ி க்கி தோம் நோைரீை நவீன வோழ்வு! த. ஜெயசீலன் 16

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


ை. ிவைரன்

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


18

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


.

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


நடந்ு முடிந்த சபோரில் இடிந்ு ஜநோருங்கிய சைோயில்ைளும் சதவோலயங்ைளும் பள்ளிக்கூடங்ைளும் நூல் நிகலயங்ைளும் ுரிதைதி ஜநடுஞ் ோகலைளும் குமாைத்ு நீசரரிைளும் வயல் நிலங்ைளும் வரப்புைளும் புனர் நிர்மோணம் ஜபற் ன ஆனோல், உகடந்ுசபோன உன் இதயமும், வோழ்வும் புனர்வோழ்வு ஜப வில்கல ைோவடி ைரைம் நட்டுவ சமைம் ஜைோட்டி முழங்ை ஆதி ங்ைரன் வீதியுலோ வருகி ோன் பக்திப் பரவ ம் முத்திய மக்ைள் வடக்குமா வீதிவந்ு எம்ஜபருமோன் கிழக்குமாவோ லில் இருப்பிடம் ஜ ல்ல இ ங்கிய சபோு ஆர்ப்பரித்ு அசரோைரோச் ஜ ோல்லி ஆைோயம் சநோக்கி கைைள் உயர்ந்தன கைகூப்பி வணங்ைவல்ல கைத்ஜதோகலசபியில் ைோட்ிப்படுத்த…

20

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018

நீர் நிகலைளில் நீட்டிய ைதிரின் கூர் முகனைைோல் குமாடித்தநீகர ைோர்முகில் ைோற்றில் ைகலந்ு ஓர் இடம் குமாவிந்ு, குமாளிர்ந்ு சபர்மகழ ஜபோழிந்ு சபயோனு… ஊர்மூடி ஊர்வலம் சபோய் ச ர் இடம் நிரம்பி ச ரோத மீதி சவர்ைளுடன் பிடுங்கியு சவைமோய் சீர் இழந்ு சீண்டியு மோனுடத்கத… சதர்சபோல் உயர்ந்ு நிற்குமாம் சத த்கத தோர்மிைம் தோன் தோைமும் பியும் தீர்த்து ஈர் எதிர்முைங்ைளின் ஈனமற் சபோர் முடிந்த சபரிழப்பிலும் ோர்பு நிகல மக்ைள் மோதோனமோைவில்கல.


அதீதன்

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


22

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


மண்ணுக்குமாள் எவ்வுயிரும் ஜதய்வம் என் ோல் மகனயோளுந் ஜதய்வமன்ச ோ? மதிஜைட் டீசர விண்ணுக்குமாப் ப ப்புசபோற் ைகதைள் ஜ ோல்வீர் விடுதகலஜயன் பீர், ைருகண ஜவள்ைம் என்பீர் ஜபண்ணுக்குமா விடுதகலநீர் இல்கல என் ோல் பின்னிந்த உலகினிசல வோழ்க்கை இல்கல. போரதியோர் 24

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


த. ஜெயசீலன்

வோனிசல ிட்டோய் மகிழ்ந்சதறிப் சபோம்; நூறு ைோனம் இக த்ுக் ைவிக்குமாயிலோய்ச் சுற்றிவரும். மீனோை ஆழ்ைடலில் விகையோடும். வகை நண்டோய் ஓடி உயிர்ப்பயத்தில் ஒுங்ை இடம் சதடும். மோடோய்த் திமிறும். மந்தியோய்க் கிகைதோவும். சவடமிடும்...பச்ச ோந்தி சபோல நி ம்மோறும். ச ற்றுள் எருகமயோகித் திகைக்குமாம். குமாழிபறித்ுக் ைோத்திருக்குமாம் பன்றியோகுமாம். ைோமசவைக் குமாதிகரயோகுமாம். ைோற்றும் ைலங்ைப் பிளிறும் ைோரியோகுமாம். ஏய்க்கின் ைோைமோகுமாம். ஏமோற்றிக் கிளிசபோல வோய்ப்போடும் ஜ ோல்லிவிடும். பூகனசபோல் வகைக்ை நிற்குமாம். வண்ணத்தி சபோல் ஒளிரும் உருமோறி மயிர்க்ஜைோட்டி என்றும் ஜதோடச் சுகணக்குமாம். ஈ ல் சபோல் ஏமோறும். சபய்க்ைழுைோய் உயிசரோடு ஜைோத்த எங்சைோ வட்டமிடும். வீம்புநோயோய்ப் பி கர விரட்டும். வி ம்ைக்கி போம்போய் இகரபிடித்ு

பியோ அகதப்புிக்குமாம். எட்ட இருந்ு நோக் ஜைறிந்ு பக யில் உயிர் ஒட்டச் சுகவக்குமாம்...ஓணோன் தவகைைைோய். ஜவட்டுக் கிளி நுைம்பு ஈயோய் பி ரு(வு)க்குமாக் ைஷ்டம் ஜைோடுக்குமாம். ைருத்தற்றுச் ிலவண்டோய் திக ச் ஜ விகயச் ஜ விடோக்குமாம். திமிங்கில வோய் தி ந்தகனத்ும் ஏப்பமிடப் போர்க்குமாம். யோரும் நிெம் ைண்டு ஜதோட்டோசலோ அட்கடயோய்ச் சுருளும். எதிரிவந்தோல் நத்கதயோய் ஓட்டுள் நடுங்கிசயோயும் ைணவோயோய் ட்ஜடன்று கம ைக்கித் தப்பிசயோடி நரியோய் வஞ் ைம் புரிந்ு தோக்குமாம். இரக்ைமின்றி...அப்போவி ஜைஞ் வும் புலியோய் உயிர்கிழிக்குமாம். சமலோண்கம ஜைோண்டு ிங்ைமோகிக் குமாரலடக்குமாம்! நம் மனசமோ.... மனிதனோை அன்றி மற் விலங்குமாைளின் குமாணத்சதோசட கூடிய ைோலம் உயிர் வோழும். தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018

25


அதீதன்

26

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


இந்த அம்மோக்ைள் சதோக க்ைல்லில் நிலவு வோர்ப்பவர்ைள். அப்போ ைட்டிய வீடோய் இருந்தோலும் அு எமக்குமா அம்மோவீடுதோன். அடுப்படிசய அம்மோவின் அலுவலைம் அன்பு மட்டுசம எதிர்போர்க்குமாம் ம்பைம். பிள்கைைள் ஜவளியூரில் பணியிலிருக்குமாம் ஒரு வீட்டில், பக்ைத்ு வீட்டுக் குமாழந்கதைள் ோப்பிட்டுக்ஜைோண்டு இருப்போர்ைள். அப்போ வோ ம் ஜவயில் வோ ம் அம்மோ வோ ம் நிலோ வோ ம் எமு வீடுைளின் கமயலக எங்குமாம் நிலோ வோ ம். எமக்குமாக்ைோய்ச் ல் வந்தோல், மருந்ு சதகவயில்கல! அடிக்ைடி வந்ு ஜதோட்டுப் போர்க்குமாம் 28

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018

அம்மோவின் கைசய சபோுமோனு! பிள்கைைள் ஊரிலிருந்ு ஜைோண்டுவரும் பயணப்கபயில் இந்த அம்மோக்ைள் எதிர்போர்ப்பு, இன்னும் ஜைோஞ் ம் அழுக்குமாத்ுணிைள்! மைனுக்ைோன அப்போவின் சைோபத்திற்ஜைல்லோம் அம்மோவின் முுகுமாதோன் கிழக்குமா! இங்சை பலரு அைரோதியில் வீடு என் ஜ ோல்லுக்குமா சநசர அம்மோ என்று தோன் உள்ைு! புகைவண்டியில் பிுங்கி வழியும் ஜபருங்கூட்டத்தில் ஊர் சபோய்ச்ச ர ஒற்க க்ைோலில் நின்று ஜைோண்டு எட்டு மணிசநரம் ஒருவன் பயணிக்ை முடிவதன்


மூன்ஜ ழுத்ுக் ைோரணம், அம்மோ! அம்மோ தோசய! என்று முதன்முதலில் பிச்க சைட்டவன் உைவியல் சமகதைளுக்ஜைல்லோம் ஆ ோன்! எந்தப் ஜபோய் ஜ ோல்லியும் அம்மோக்ைகை ஏமோற்றி விடமுடியும்! “ ோப்பிட்டு விட்சடன்” என் ஒரு ஜபோய்கயத் தவிர! ஜவளியூர் ஜ ல்லும் பிள்கைைளின் பயணப்கபக்குமாள் பிரியங்ைகைத் திணித்ு கவப்பவர்ைள் இந்த அம்மோக்ைள்! வீட்டுக்குமாள், அப்போவும் இருந்தோலும் அம்மோ! என்றுதோன் ைதகவத் தட்டுகிச ோம். அம்மோக்ைகைப் பற்றி எழுதப்பட்ட எல்லோக் ைவிகதைளிலும், குமாக ந்த பட் ம் இரண்டு ைண்ணீர்த்ுளிைள் ஈரம் உலரோமல்! எங்சைனும், ஜபோு இடங்ைளிசலோ, சுப நிைழ்ச்ிைளிசலோ நோம் ந்திக்குமாம், அம்மோக்ைள், ஒன்க ச் ஜ ோல்லிக்ஜைோண்டு தத்தம் வீடுைள் சநோக்கி ஓடுகி ோர்ைள். அவர்ைள் ஜ ோல்வு இுதோன் “என் பிள்கை பி தோங்ைோு”

எந்தப்ப கவ ப ந்தோலும் ஏற்கி ு வோனம், எந்த சுரத்திலும் பி க்கி ு ஏழிக ைோனம் எந்தக் கைைள் யோித்தோலும் ஜைோட்டுகி ு இயற்கை! எந்த விழிைள் ஜதோழுதோலும் அன்கபத் தருகி ு மதங்ைள்! எந்த விரல்ைள் பட்டோலும் பூக்ைள் ிரிக்கின் ன, எவர் ஊற்றினோலும்- நீகர உள்வோங்குமாகி ு சவர்ைள்! எந்தக் ைண்ைளுக்குமாம், ஏழு நி ங்ைகைக் ைோட்டுகி ு வோனவில்! எவர் கிழித்தோலும் ஏழு நோட்ைைோய் உள்ைு நோட்ைோட்டி! எவர்நின் ோலும், நிழல் அளிக்கி ு மரம்! எவர் வீழ்ந்தோலும் தோங்குமாகி ு பூமி! பி ஜைன்ன... முடிவில் ஒரு கையைவு ோம்பல், ோம்பல் எகதயும் ஏற்கி ு

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018

29


30

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018 31


32

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


; (Translation) (Transcriation)

Tamil Short Stories from Sri Lanka, Sri Lankan Tamil Poetry

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018 33


சதவசன உன் திருவடியில் வீழ்ந்ு பணிந்ு சவண்டுகிச ன்: இந்த வோழ்வின் அர்த்தத்கத - அப்படி ஒன்று இருந்தோல் எனக்குமா விைக்குமாவோயோ?

இு போவம் எனத் ஜதரியும் ஆனோல் ஜ ோன்ன ஜ ோல்கலக் ைோக்ைசவண்டும் எங்ைள் வோக்குமா உங்ைள் மனுபோய்க்குமாத்தோன் ஜ ோல்லுங்சைோ, தகலக்குமா பன்னிரண்டு தருவீர்ைைோ? ஜபறுமதி மிக்ை இரண்டு வோக்குமாைள் கவத்திருக்கிச ோம் நோனும் என் கிழவியும்!

“நீங்ைள் ஒவ்ஜவோருவரும், ைகடியில், ஏசதோ ஜைோடுத்தீர்ைள் ஆனோல் நீங்ைள் மட்டும் ஓர் அரிச்சுவடியும், ஸ்சலற்றும், ஜபன்ிலும் ஜைோடுத்திருந்தோல்” 34

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018

“ஆனோல் எனக்குமா ஓர் உண்கம ஜதரியும் சைோயிலின் விக்கிரமோை மோற் ப்பட்ட சதய்ந்ுசபோன ஜவறும் அடுக்ைகைப் போத்திரம் நோன் என்று”


ைோலம் புன்னகைக்குமாம்! எனும் வரிைள் இதற்குமாத் தக்ை ோன்றுைைோை உள்ைன.

பற்றி எரியுங்ைள் என் மக்ைசை பற்றி எரியுங்ைள் எரிந்ு ஜநருப்பிலிருந்ு ஜபோன்னோய் ஜவளிசய வோருங்ைள்!

எண்ணி ந்த அம்மனித மரணங்ைள் ைோலத்தின் மடிப்பில் புகதயுண்டு சபோைட்டும் ஓர் அகமதியோன ஜதோடக்ைத்தின் அகடயோைமோை ஓரு ‘சபோதிித்த| ழூமரக்ைன்க நடுங்ைள் ைோலத்கதப் பலியிட்டு அகதப் புனிதரோக்ை உங்ைைோல் முடியோு என்ச ோ ஒருநோள் இருகைப் பின் தள்ளியபடி உங்ைள் பிடியிலிருந்ு விடுபட்டு ஒரு புதிய சூரியன் ஜவளிவருகையில் தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018 35


36

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


மூைத்தின் கூட்டு உகழப்பின் பயனோன ஜமோழியின் சமல் ஏறி நின்று ஒட்டுஜமோத்த மூைமும் வழங்கிய அறிவிகனப் பயன்படுத்தி உலகிகனப் போர்த்ுவிட்டு அதன்மூலம் தோன் ைண்டகடந்தகத மோத்திரம் தனிச்ஜ ோத்தோைப் போவகன ஜ ய்தல் மோனிட இருப்புக்குமா விசரோதமோனு

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018 37


நோங்ைள் பி ந்து பி ப்பிப்பதற்குமா தோன் என்ன ஜ ய்வு அதிை சநரங்ைளில் நோங்ைள் ைடகமக்குமாள் மூழ்ைடிக்ைப்படுகிச ோம் எழ நிகனக்குமாம் ஒவ்ஜவோரு தருணமும் தகலயில் தட்டி அடக்ைப்படுகிச ோம் மீண்டும் மீண்டும் தகலயில் தட்ட மட்டுசம உங்ைைோல் முடியும் எங்ைள் கை ஓங்குமாம் சநரம் வரும் அன்று நீங்ைள் கைகய மட்டும் அல்ல ைண்கண நிமிர்த்திக் கூட போர்க்ை மோட்டீர்ைள் ைடவுளின் சதவகதைள் நோங்ைள் எதற்ைோய் பிக்ைப்பட்சடோம் இங்குமா வோழ ோபமில்கல இு நரைத்கத மோற் அனுப்பப்பட்சடோம் ச ற்றில் ஜ ந்தோமகரயோய் வைர்ந்ஜதழுசவோம் வோழ்கவ மோற்றுசவோம்.

நிலோந்தி சிகுமோர்

38

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


; (Peter Hall)

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018 39


ுசரோணர் ஏைகலவனுக்குமா இகழத்த அநீதி வர்ணோிரம தருமத்தின் அடிப்பகடயில் நியோயப்பட்டு. போரதப்சபோருக்குமா முன்பிருந்சத போண்டவர்ைளின் நலனுக்ைோை அ ஞ் ோரோத ஜ யல்ைள் நிைழ்ந்தன.

40

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


மூைம் மோறும் சபோு மூை விழுமியங்ைள் மோறுகின் ன. மூலக் ைகதயில் அதன் மூைச் சூழலில் ஏற்புகடயதோை இருந்த ஒரு விடயம், மோறிய மூைச் சூழலில் ஒவ்வோததோை லோம்.

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018 41


42

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


வனெோ நடரோென்

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


44

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


ைஸ்ரப்பட்டு உகழச் ைோில் ைஞ்ி ைோய்ச்ி குமாடித்ுவிட்டு கூட்டுக் குமாடும்பமோய் கூடி வோழ்ந்த கிரோமங்ைள் எங்சை? சவலிப் ஜபோட்டுக்கூடோய் நுகழந்ு ஜ ன்று பண்டமோற்றுச் ஜ ய்ு பியோறி வோழ்ந்த கிரோமங்ைள் எங்சை? மரங்ைளின் கீழமர்ந்ு படித்தோலும் போடங்ைசைோடு பண்புைள் ஜ ோல்லித் தந்த பள்ளிைள் நிக ந்த கிரோமங்ைள் எங்சை? சுற் த்தோர் சுைம் வி ோரித்ு பல ைகதைள் சபிப் பக ந்ு சுைசதகியோய் மனிதர்ைளும் மனங்ைளும் வோழ்ந்த கிரோமங்ைள் எங்சை? ஊருக்ஜைோரு ஆலமரம் அதன் கீழமர்ந்ு ஆறுதலோய் அகனவரும் அன்சபோடு சபி மகிழ்ந்த கிரோமங்ைள் எங்சை? கிரோமத்ுக்ஜைோரு குமாலஜதய்வம் கூடி அகனவரும் வழிபோடு ஜ ய்ு வோழ்ந்த கிரோமங்ைள் எங்சை? ஜதருஜவல்லோம் நிழல் மரங்ைள் ஊஜரங்குமாம் பசுகம நிலங்ைள் இயற்கைசயோடு இகணந்த இல்லங்ைள் நிக ந்த கிரோமங்ைள் எங்சை? ச ோம்பல் சபோக்குமாம் விகையோட்டுக்ைள் மகிழ்வு தரும் பண்டிகைைள் பரிமோறி உண்ணும் பண்போடு ைலோச் ோரம் சபோற்றும் ைகலைள் நிக ந்த கிரோமங்ைள் எங்சை? ைோலம் ஜ ய்த சைோலம் தன்னில் கிரோமங்ைளும் நைரங்ைைோகி நம் ைண் முன்சன ைோணோமல் சபோனுசவ! எளிமமக்கவி ற ோபின் தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018

45


அவனின் ம ொழி உனக்குப்புரிவதில்லை உனது ம ொழிய ொ அவனுக்குப் புரிவதில்லை அவன் உன் எதிரிம ன தொயன நம்புகின்றொய்.. அவலனக் ம ொன்றுவிட நீ எப்ம ொழுதும் த ொரொ ஆயுதம் ஏந்தி வண்ணம் தொயன இருக்கின்றொய் அவயனொ உன்லன சந்யத த்துடன் தொயன ொர்க்கின்றொன் நீ அவனின் எதிரிம ன தொயன அவன் நம்புகின்றொன் உன்லனக் ம ொன்றுவிட அவன் எப்ம ொழுதும் த ொரொ ஆயுதம் ஏந்தி வண்ணம் அல்ைவொ இருக்கின்றொன். அடுத்த ணத்தில் எதுவும் நடக் ைொம் நீ அவலனக்ம ொன்றுவிட்டு மவற்றிவொல ல அணி ைொம் அவயனொ உன்லனக் ம ொன்றுவிட்டு மவற்றிவொல ல அணி ைொம் எது எவ்வொறு நடந்தொலும் உங் ள் இருவருக்கும் யதொல்வி தொன் உங் ள் இருவருக்கும் மதரி ொத மதொரு உண்ல உண்டு நீ தொன் அவனது சய ொதரன் அவன் தொன் உனது சய ொதரன் உங் ள் இருவரினதும் இனம் னித இனய தொன் இருவரும் டவுளின் உன்னத சிருஷ்டிதொன்.

46

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018

சேம ந்திர பதிரண


whistleblower (Cambridge Analytica)

( Christopher

Wylie)

( app)

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018 47


(smart devices)

48

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


மூை வகலத்தைங்ைளின் சமற்படி வடிவ கமப்பு, அத் தைங்ைளில் ஜதோடர்ந்ு இயங்குமாம் பயனர்ைகைச் ில மோதங்ை ளுள்சைசய சமலும் தீவிரமோைவும் வரட் டுத்தனமோைவும் முட்டோள்தனமோைவுங் கூடச் ிந்திக்ைச் ஜ ய்கின் ு. இவ்வகை யிற், ஜபருந் ஜதோகையோசனோரின் ைருத் ுக்ைகை வடிவகமக்ைவும் குமாறித்த திக ைளிற் ஜ லுத்தவும் மூை வகலத்தைங்ைள் ஆளும் வர்க்ைங்ைளின் கைைளில் ஆயுத மோகின் ன. (automation) (nano-technology)

(artificial intelligence) (Internet of Things – IOT)

(big data)

(big data & analytics)

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018 49


(sensor) (smart TV) (IOT)

(Next war: How shifts in technology and geopolitics are renewing the threat) .

50

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


ஓவ்ஜவோரு தனிமனிதரும் தனக்குமா சவண் டிய அகனத்கதயும் இகணய மூலசம ஜ ய்வதோல் அவர்ைள் தனியர்ைைோகி, மக்ைளிடமிருந்ும் மூைத்திலிருந்ும் அந் நியமோகின் னர். மக்ைளிடமிருந்ு ுண் டிக்ைப்பட்டு எப்சபோும் இகணய மூலமோைசவ அரியல் ைகதக்குமாம் ஒருவர் விகரவில் ஒரு நச்சு வட்டத்ுக்குமாள் அைப்படுகி ோர்.

(Operating Systems) (Malware)

(Smart Television) (Weeping Angel)

(Smart

Phone) (Apps)

( Zero

Days)

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018 51


நோட்டின் போுைோப்புக்ைோைத் தனி மனிதர் தனு அந்தரங்ைங்ைகை விட்டுக் ஜைோடுக்குமாம் தியோைம் சதகவ என்று அஜமரிக்ைோவும் ஏகனய அரசுைளும் ஜ ோல் கின் ன. தனி மனிதகர விடத் சத ம் ஜபரிு, தனி மனித அந்தரங்ைத்கதக் ைோப்பகத விடத் சத த்தின் போுைோப்பு ஜபரிு என வோதிடப் படுகி ு.

52

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


சமற்குமாலை நோடுைளின் ஜபோருைோதோர ஜநருக்ைடி யின் பயனோன முதலோளித்ுவ எதிர்ப்புப் சபோரோட்டங்ைள் பயங்ைரவோத அச்சுறுத்தகல விட அபோயைரமோைத் சதோன்றுகின் ன. ஏஜன னில் ஒரு குமாண்டுஜவடிப்சபோ பயங்ைரவோதச் ஜ யசலோ ஆட்ியதிைோரத்கத அக க்ைோு. ஆனோல் மக்ைளின் எழுச்ிமிக்ை சபோரோட்டங்ைள் அகத ோதிக்ை வல்லன. எனசவ அகதக் ைட்டுப் படுத்தக் ைண்ைோணிப்பு அவ ியம்.

அஞ் லி முருசைசு தர்மரோெோ ஜபோுப்பணிைள் பலவற்றிலும் முன்னின்று உகழத்தவர். தமிழ் அரியல் தகலவர்ைள் - ட்ட நிபுணர்ைள் - பத்திரிகையோைர்ைள் பலருடனும் ஜநருங்கிய ஜதோடர்புைகைக் ஜைோண்டிருந்தவர். ஜைோழும்புத் தமிழ்ச் ங்ை நூலைத்திற்குமா ஜபருந்ஜதோகையோன ட்ட நூல்ைகை வோங்கிக் ஜைோடுத்ு ட்டப் பிரிகவ உருவோக்ை சபருதவி புரிந்தவர். சதிய இலக்கியப் சபரகவயின் இலக்கிய கூட்டங்ைளிலும் தவ ோு ைலந்ுஜைோள்ளும் அன்பர் தோயைம் இதழின் வோ ைர். அன்னோருக்குமா சதிய இலக்கியப் சபரகவயும் தோயைம் இதழும் இகணந்ு அஞ் லி ஜ லுத்ுகின் ு. தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018 53


அழ. பகீரதன்

சதோன்றில் புைசழோடு சதோன்றுை என்ச ோதிய வள்ளுவன் வழி சதோன்றிய போரதி போரதில் சதோன்றிய புரட்ிகய வியந்சத ஆைோ எழுந்து போர் யுைப்புரட்ி என்ச அடிகம நிகலயில் மிடிகம ஜைோடுகமயில் ிக்கிய மோந்தரின் விடிவிற்ைோய் போடியும் மோந்தர் நோம் உணர்ந்தசமோ ஜதரிந்தசமோ சதர்ந்தசமோ... மோைவி எனப் புைழ்ந்சதோசம மோபுரட்ிக்குமா வித்தோகிசனோசமோ?

யோருக்குமாம் ஓர் சத ஜமன சத சம விசமோ னஜமன சத த்கத சத ம் சமவ சதியம் சதடி குமாறுந்சதியம் சபி சத ங்ைள் ைடந்த சதியம் ைோண ஓர் நோடு இரு சத ஜமன ஓர் மதத்திற்சை சத ஜமன மதசம ஆழுஜமன ஒடுக்ைப்பட்ட ோதிைளின் சதியஜமன விடுக்ைப்படுகின் தோள்ைளில் எங்குமாம் போ ம் நோ ம் பண்பு நோ ம் உ வு நோ ம் உயிர்கம நோ ம்!

சநர்ந்தகவ நிகலத்திடோ நிகலயினில் ஆண்டனர் மீண்டும் சுரண்டிட ைண்டனர் போகத மிடிகம நிகலயில் சதோய்ந்தவர் அறியோகமகய உரமோக்கிப் பரம்பகரயினசர பயனனுபவிக்ை சபந்த விழித்திடும் நோசமோ..

சவ ம் கூடும் ஜபோய்கம சமவும் சைோ ம் மோய ஜைோள்கை மோய மீட்பர் வருவர் சைட்பர் குமாக ைள் ஏந்திடும் கைைள் ஏதிலியோய் எங்குமாம் மோய்ந்தவர் ஜபயரில் மோயக் ைனவுைள் உயிர்ப்பர் உயிசரோடு இருப்பர் உயிரழியோ உடம்ஜபோடு நோகையும் சவய்ந்தவர் வருவர் சவதகன தீர்த்திடஜவன யோர்க்குமா யோர் ைோவலர் யோர்க்குமா யோர் மீட்பர்!

இய சபிக்குமாள் இயலுமோகின் இைகமைள் ைகரயும் நோட்ைள் தயகவ நோடும் மனங்ைகைத் தவிர்த்திட வகல அகமப்பு ச ய்கமயில் ைண்டவர் யோரும் நட்ஜபனக் ஜைோள்ைோக் ைோலம் உட்ஜபோதிந்ு இயசபிக்குமாள் ஜபோத்தோனுக்குமாள் ிசனைம் நோடத் தூயகவ என எுவுமிகலஜயன ைோய்கின் மனஜதோடு இருப்பு! சூழ்ச்ிக்குமாள் மோய்ந்த நிகலஜயனில் சவவுபோர்த்திட நம்கம நோசம ைோட்டிக் ஜைோடுத்திட ைற்ச ோம் எனில் மதிக்கின் வகையினில் யோர்க்குமாம் ஜபோறுப்பில்லோ நிகலயிஜலன்ன விகதப்பு ச திைள் ஜபோறுக்கிட நோட்ைள் ச திைைோய் விரிந்திட கூடுஜமனில் ச திைைோய் ஆவதில் தோன் தவிப்பு ச திசய ச திகய சதடிடத் சதகவைள் ச திகய சநோக்கிசய!

யோரிடம் யோருக்ைோய் யோஜரோடு யோரோகி யோஜரோடு யோர் சமோதி யோருக்ைோய் சத ஜமன 54

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018

நஞ்சு ைலந்த சத த்ு நிலங்ைள் நஞ்ச ைலந்த விஞ்சும் ஜபோதிைள் நஞ்ச விகையும் ைலகவயில் உணவுைள் நஞ்க உண்சட ஜ த்சத சபோகிட தந்திரம் வியோபோரமோய் வியோபோரம் தந்திரமோய் சத ம் ஆண்டபரம்பகரயின் ஆகணப்படி! ஆண்கடைளின் அடிகமைள் மிடிகமயில் ஆண்கடைளின் அடிகமைள் அறியோகமயில் ஆண்கட்ைளின் அடிகமைள் இழப்புக்குமாள் ஆண்கடைளின் அடிகமைள் இ ப்புக்குமாள் ஆண்ட பரம்பகரசய ஆழுவஜரனில் நோம் சதோண்டி அறிந்ு மூத்தகுமாடி தமிழ் குமாடிஜயன அக வதில் ஜபருமிதம் ஜைோண்சட மோய்சவோம் சபோக்குமா மோற்றிச் ிந்தியோதிருந்திடில்! மோறுவசமோ சதோன்றுவசமோ சதோள்ைளில் சுமப்பசமோ அடிகமைள் எழுந்ு நின்று மோனிடர் சத ஜமன ஒளிர்ந்திட! மீண்டுசமோர் யுைப் புரட்ியில் போட்டோளி வர்க்ை ர்வசதியம் எழுந்ு நிமிர்ந்திட1


தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018 55


ö

56

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018

ü


தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018 57


எம் ல்வி எ க்கு எலதத் தந்தது? ம ற்ற ல்விய எம்ல பிரதி லிக்கும் ண்ணொடி. சு மின்றி பிரதி லிக்கும் ொட்சிப் ம ொருளொய் ொற்றி வர் ொர்? எங்ய ணிக்கின்யறொம் ணம் சம் ொதிக்கும் இ ந்திர ொய் எ து சமூ த்தின் இன்லற நிலை ற்றி ொற்றி வர் ொர்? மநொந்து ம ொண்யடொ ொ? அலதக் எங் ள் மூலளல சுரண்டும் ண்டும் ொணொ லும் ம ொருளொ ொற்றி வர் ொர்? மதரிந்தும் மதரி ொ லும் மவளிநொட்டு ய ொ த்திற்கு ஆளொகின்றவர் ொர்? புரிந்தும் புரி ொ லும் ய ொலதவஸ்து ைொசொரத்திற்கு அடில ொக்கி ர் அறிந்தும் அறி ொ லும் ொர்? எ க்ம ன்ன இைொ ம ன்று மதொலைக் ொட்சி நடி ர் ளொ ொற்றுகின்றவர் ொர் ஒட்டொ ல் வொழ்கின்யறொ ொ... உை வங்கிய ொ ஆசி அபிவிருத்தி வங்கிய ொ நொம் ற்ற ொடம் ம ொள்லள ைொ ம் ம றும் ன்னொட்டுக் ம் னிய ொ ந க்கு சு நைத்லத ஊட்டி தொ இலவய ொடு கூட்டுச்யசர்ந்த தனி னித இைொ த்லதப் ம ற்றுக்ம ொடுத்ததொ நல்ைொட்சி அரக் ர் யளொ இவர் ள் தொன் ொரணம் என்று அறி ொது சமூ ப்ம ொறுப்ய ொடு தூங்குகின்யறொம். சமூ அக் லற ம ொண்டு மு நூல் ல டக் த் மதொலைய சி சமூ த்தில் விழிப்ய ொடு வொழ்கின்யறொய ொ ரியூற்றர் ருவி ளொல் யசகுயவரொ டத்லதப் ய ொடுகின்யறொம் விழித்திடுயவொம் தூங் ொட்யடொம் ொர்க்லசப் ற்றி மசொல்கின்யறொம் எம்முலட சூழலியை உரில க் ொ மைனினின் தத்துவத்லத லைக் யவண்டுகின்யறொம் ய ொரொடும் க் ள் கூட்டம் ொயவொவின் வசனத்லத ரி ொறுகின்யறொம் இருந்தும் அவற்லறச் மச ைொக்கும் விருப் ம் ொணி உரில க் ொய் சிறிதுமின்றித் தூங்குகின்யறொம் ொணொ ைொக் ப் ட்யடொருக் ொன திலுக் ொய் வீணொன உணர்ச்சித் தூண்டலுக்கு ஆளொகி அரசி ல் ல தி ளின் விடுதலைக் ொய் உயிலர ொய்க்கின்யறொம் லசயிட்டம் ருத்துவக் ல்லூரிக்கு எதிரொய் அவர் ள் ொலதயில் மசல்ை யவலையில்ைொப் பிரச்சலனயின் தீர்வுக் ொய் உறுதி ம ொள்யவொம் ம ொட்டல ள் அல த்து- ய ொசங் ள் முழங்குகின்றொய் அ ர்வு நீங்கி துயில் லையவொம் கும் ர்ணன் ய ொை நொமும் தூங்குகின்யறொம். விழித்மதழுயவொம் எங் ள் ொர்லவயில் சமூ க் ம ொடுல ளின் மூையவலர விழுந்தொலும் ொது ளொல் ய ட்டொலும் உற்று யநொக்கி பிடுங்கித் தூ ர எறிந்திடுயவொம் எ க்கு என்ன நொங் ள் விழித்மதழுயவொம் இலவ எல்ைொம் எ க்கு யவண்டொச் சங் தி ள். விழித்மதழும் வலர விடிவில்லை என்றுணர்யவொம் நொங் ள் விழித்மதழுயவொம் மு நூலில் தமிழனடொ வீர றவனடொ என வீர வசனம் ய சும் நொம் எம்முலட சமூ ம் இன்று சக. ஜிந்தீரன் வீதிய ொரங் ளில் தவிக்கின்ற ய ொது எம் வீரப்ய ச்சும் மச ல்திறனும் எங்ய ழுங்கி து 58

தாயகம் ஜூலை-செப்டம்பர், 2018


Profile for அழ. பகீரதன்

thayagam 94  

கலை இலக்கிய சமூக விஞ்ஞான இதழ்

thayagam 94  

கலை இலக்கிய சமூக விஞ்ஞான இதழ்

Profile for .9304
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded