__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


தாயகம் கலை இைக்கிய சமூக விஞ்ஞான இதழ் இதழ் 95 ஜனவரி-மார்ச், 2019 பிரதம ஆசிரியர் :

க. தணிகாசலம் ஜதாமலணேசி : +94765283003

நிர்வாக ஆசிரியர்:

ச. சத்தியணதேன்

ஆசிரியர் குழு :

சி. சிேணசகரம் குழந்மத ம சண்முகலிங்கம் ணசா. ணதேராொ அழ. ேகீரதன் ஜத. ஞா. மீநிலங்ணகா ணே. திேகரன் ணலா. நிலா க ஆதித்தன்

இதழ் வடிவமமப்பு : சிே ேரதன்

அட்மை பைம் : முகிலனின் ஓவியம்

ஓவியங்கள் : ேன்றியுடன் இமேயத்திலிருந்து

உள்ளடக்கம் கவிதைகள் த. ஜெயசீலன் கணேசணேல் ஸ்ரீணலக்கா ணேரின்ேகுமார் கிருஷ்ேப்பிரியன் சி. சாரதாம்ோள் சிோ தம்ோ ஜசம்மலர் ணமாகன் எஸ்.மமக்ணகல் ஜீேணேசன் எஸ். புேணேந்திரன்

சிறுகதைகள்

க. சிேகரன் உடுவில் அரவிந்தன் ெேப்பிரியன் அண்டனூர் சுரா

கட்டுதைகள்

ஞாேசீர்த்தி மீநிலங்ணகா தேச்ஜசல்ேன் அதீதன் மாதவி உமாசுதசர்மா

ம ொழியொக்கம் சி.சிேணசகரம் மீநிலங்ணகா விேவு

பைங்கள்: எஸ். ரி. அனுென் ததாைர்பு : ஆசிரியர், ஆடியோதம் வீதி, ஜகாக்குவில் மின்னஞ்சல் :

thajaham@gmail.com ISSN NO : 2335-9492

அச்சுப்பதிவு :

JS PRINTERS SILLALAI ROAD PANDETHERUPPU

தேசிய கலை இைக்கியப் தேரலை இல: 62,

க ொக்குவில் சந்தி,

க ொக்குவில்

நிதி அனுப்புேல்களுக்கு :

தொய ம் ஆசிரியர் குழு Editorial

S/A BANK

Board

NO : OF

of

Thayakam

0072361444 CEYLON, CHANKANAI

SWIFT CODE

NO

:

BCEYLKLX


இதழ் 95

தாயகம்

04 ஜனவரி-மார்ச், 2019

ஜனவரி-மார்ச் 2019


தேசிய கலை இைக்கியப் தேரலையின்

3வது அனைத்திலங்னை மாநாடு

மே ோதம் 18,19 ந்திகதிகளில் ஹற்றன் நகரில் நடைபெறும். கடை நிகழ்வுகளும் இைம்பெறும். மதசிய ோநாட்டுச் சிறப்பிதழாக ‘தாயகம்’ அடுத்த இதழ் பெளிெர உள்ளது. ெடைப்ொளிகள் கவிடத, கட்டுடர என்ெெற்டற மே 3ந்திகதிக்குள் அனுப்பிடெக்குோறு மெண்டுகின்மறாம். தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

05


தாயகம் 06 ஜனவரி-மார்ச், 2019


யாரெல்லாம ா ர ான்னார்கள் ர த்ரென அெசு மீளாச்ம ாம்பலில் புதெயுண்டரென.

நி ப்ெத்தெக் கதெத்ெ கூதெபல்லி கத்தி கத்தி ம ாற்றுப்பாதனக்குள் விழுந்து உயிதெ விட்ரடாழித்ெது.

அெசு ம ாம்பல் முறித்துக் ரகாள்ளும் மபாரெல்லாம் அங்கங்கதள இழந்ெவர்களும் அபதலகளின் அழுகுெல்களும் வீதிகதள அதடத்து விடுகின்றன.

காட்டு ெங்களின் மவரின் நதிமூலம் ரிஷிமூலம் கண்டும் வற்றாெ அன்தனயரின் கண்ணீர் வறண்ட ணதல ம றாக்க ெத கதள ண் தின்றும் வாஞ்த யுடன் தகயுயர்த்தி ‘டாப்பில்’ இறப்தப பதியதவக்கும் கதடசித்ெருணம் இது.

முண்டங்களுக்கு தககள் இருந்ொல் சுறுசுறுப்பாகி அடித்துக் ரகாள்கிறது. கால்கள் இருந்ொல் கபிெதிநிதிகதள உதெந்து தவக்கிறது. வாயிருந்ொல் நல்ல வார்த்தெகதள வடித்து விழுங்கிவிட்டு மிகுதிதய காட்டுக்கத்ெலாக ரகாட்டித் தீர்க்கிறது. நிதிகளின் நீதி திகளில் மபாதெயதடய க்கள் ன்றத்தெ கபளீகெம் ர ய்து உதடத்து ரநாறுக்கும். விதலயில்லா குப்தபகளின் ம ல் உறங்கி மபாதெ கதளந்ெ ரவளியில் இதறயாண்த அெசு என்று தககதளக் மகார்த்துக்ரகாள்ளும். ரொண்தட வறண்ட பனிக்காலத்தில் மபாென், டர்கய்ட், பர்கஸ் எல்மலாதெயும் காய்ச்சி குடிக்க “ க்கள் மீொன எல்தலயற்ற அதிகாெம இதறத ”

விழிக்கும்மபாது அழித்துவிடுவது பருந்தின் இதறயாண்த யாகவும், அழிக்கும்மபாது விழித்துக்ரகாள்வது மகாழிக்குஞ்சின் இதறயாண்த யாகவும் முெண்நதகயில் விரிகின்றன எல்தலகள். ர ல்லவும் முடியா ல் விழுங்கவும் முடியா ல் இதறயாண்த விறுவிறுத்து எலும்புக் கூடுகதளயும் ண்தட ஓடுகதளயும் ஒழித்து கழித்ெற் கணக்தகமய பாட ாக்குகிறது. யாரெல்லாம ா ர ான்னார்கள் ர த்ரென அெசு மீளாச்ம ாம்பலில் புதெயுண்டரென.

தம்பா

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

07


அதிகாதல மநெம் குளிர்காய்ச் லில் நடுங்கிக்ரகாண்டிருக்கும் ெங்கள். ம ாம்பல் முறித்துக் ரகாழுந்து பறிக்கச் ர ல்லும் “ெனம்” ம ாறூட்டி, ொலாட்டி, கூதட சு க்தகயில் பிள்தளயின் ட்தடயில் ரவளிெள்ளி ரென்படும் சிவப்பு எழுத்தில் சுருட்டி தவத்ெ ஒரு துண்டுப்பிெசுெம்.. பிரித்துப் படித்ொல்... “அடிப்பதடச் ம்பளம் ஆயிெம் ரூபாய் மவண்டும் ஆயிெம் இல்தலமயல் அத்தியாயம் உனக்கில்தல, ெணத்திலும் மபாொடுமவாம் மபாொட்டத்திமல உதன ரவல்மவாம் “இனியும் டிமயாம், எழுமவாம்... ....................................................................” ஏ ாந்மொம்.............................................. ................................................................” நீண்டு ர ன்று “உலகத் ரொழிலாளர்கமள ஒன்று ம ருங்கள்” காதல பத்து ணிக்கு நகெ த்தியில் முடியும் வா கம். ஐந்ொம் நம்பர் சிந்ெதனகள் திரும்பிவெ சிந்ெதனக்குள் மபாொட்டம் எழுந்துவெ பிெட்டுகளம் ர ன்று வந்ெ கணவனிடம் “இனியும் டிமயாம், எழுமவாம் வாரீர், உடத கள் இல்தல, இனி உயிரும் மிஞ் ாது வலித கள் மகார்த்துப் மபாொட வாரீர்..! உறக்க குெலில் ெனம் அமெ துண்டுப் பிெசுெத்தின் வரிகள் “உறக்க குெலில் மப ாமெடி ஊர் வம்பு உனக்ரகெற்கு மபாொட்ட ாம் ண்ணாங்கட்டியாம். மபாய்வினு தலக்கு” அெட்டிய குெலில் நமட ன். ெள்ளிவிட்ட கணத்மொடு “ஏ ாந்மொம் ஏ ாற்றப்பட்மடாம்- இனியும் நடக்காது இந்ெ ஏ ாற்றுப் மபர்வழி, ரவகுண்ரடழுமவாம்- திெண்ரடழுமவாம்” துண்டுப் பிெசுெத்தின் மீதி வரிகள் அழுத்ெ ாய்க் கூறி... கூதடதய இறக்கி, பிள்தளதயச் சு ந்து நடக்கிறாள் ெனம் மபாொட்டக் களம் மநாக்கி... நடக்கும் வழியில் கடப்பது அறியா- ெனம் நடக்கிறாள் மவக ாய்... வழியில் வழிப்பறி ரகாள்தளயன் மொட்டத் ெதலவர் “ஏன், எெற்கு எங்மக... தாயகம்

08 ஜனவரி-மார்ச், 2019

யார், எவர், யாதெக்மகட்டு ெ ாரியாய் மகள்விக்கதணகள்... “என்தனக் கடந்து ர ன்றால் பறிமபாகும் உன் மவதல... உயிர்மபாவான் உன் கணவன்... மிெட்டுகிறான் ெதலவர். “உனக்கும் பதிலில்தல- உன் அப்பனுக்கும் பதிலில்தல- என் உரித என் உதழப்பு” ாதிரவறி ரகாண்டவதன எட்டி உதெத்து முன்மனறுகிறாள் ெனம். அடுத்ெவன் நிற்கிறான் அெசியல்வாதி... காட்டிக்ரகாடுப்பின் றுவடிவம். மூக அக்கதறயின் ஞானசூனியம். “எங்கு ர ல்கிறாய் யாதெ எதிர்க்கிறாய் நீ எங்கள் அடித ... அடித களுக்ரகன்ன உரித , எதன மீறிச் ர ன்றால் உன் விதி ெதலகீழாய் ாறும்” ஆணவத்தில் அெசியல்வாதி. ெனத்தின் குெல் ரவகுண்ரடழ “அஞ்சிக்கும் பத்துக்கும்- காட்டிக் ரகாடுக்கும் ானங்ரகட்டவமன..! உன் மபச்சில் நடுக்கம் கண்மடன்... உன் நாவில் உளறல் பார்த்மென்... என் ஒரு விெல் உரித யில்- உன் விதி உரு ாறும்... இனியும் டிமயாம் இறந்ெவதெ மபாதும்.. வழிவிடு என்தன.. வாழவிடு என் ந்ெதிதய” உதடத்ரெறிந்து வந்ொள் ெனம் உமிழ்ந்துவிட்டு வந்ொள் களத்திற்கு... மபாொட்டக் களம் சூடுபிடிக்க மபாொட்டத்தின் த்தியில் மகாஷங்கள் எழ “கூட்டு ம ல கூட்டு வச்சு மகாடிக்கணக்கு வாங்கு... கூட்டு ஒப்பந்ெ ம த யில குப்புற படுத்து தூங்கு...”I “ஓட்டுக் மகட்டு வொெ- எங்க வீட்டுப் பக்கம் வொெ ஆயிெம் ரூபா இல்தலயா- இனி மொட்டப் பக்கம் வொெ” “அடிப்பதடச் ம்பளம் ஆயிெம் ரூபா மவண்டும் ஆயிெம் இல்தலமயல் அத்தியாயம் உனக்கில்தல, ெணத்திலும் மபாொடுமவாம் மபாொட்டத்திமல உதன ரவல்மவாம்” மகாஷங்கள் ஒலிக்க- ெனத்தின் குெல் ம ர்ந்ரொலிக்க...

எஸ். புவனேந்திரன்


அக்காலத்தில் இருந்த கடுமையான நெருக்கடிகமைப்பற்றி இப்பபாமதய இமைஞர்களிடம் ந ான்னால், “அப்படியா?” என்ற ஒற்மறச்ந ால்லுடனும், ஒரு ைாதிரியான ஏைனப் புன்னமகயுடனும் கடந்துந ல்வார்கள்.

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

09


10

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019


தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

11


12

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019


தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

13


அழ.பகீரதன்

14

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019


இல்மல ெண்பா, ொன் எனது ைனமத ைாற்றி விட்படன். “பசுமையும் தண்ணீரும் அழகான முகங்களும் உள்ை ைண்” என நீ எழுதிய ைண்ணுக்கு ொன் உன்மனப் பின்நதாடர ைாட்படன்.

கா ான் கனஃபானி ெமிழில் : சிவம கெம்

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

15


16

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019


தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

17


18

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019


முனவாண்மம ((United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East ) **

* UNRWA கிழக்கிற்குமான

— பலஸ்தீன அகதிகட்;கும் ஐக்கிய நாடுகள் நிவாரண,

பலஸ்தீன ஊடகவியலாளரும் நூலாசிரிய ரும் ஓவியரும் பலஸ்தீன விடுமலக்கான மக்கள் முன்னணி (PFLP) அரசியற் குழு உறுப்பினருமான கசான் கனஃபானி 8 யூமல 1972 இஸ்ரரலிய முகவர்களால் தபய்ரூத்திற் அண்மிய அன்று பணிகள் தகால்லப்பட்டார்

காதலக்கதிெவனின் துதண ரகாண்டு திமிொய் கடந்ொன் பாதெதய- கங்காணி மநற்றிெவு சிவப்புச் சூரியன் வார்த்தெ வம்பினில் ரபாங்கிய கண்கதள க க்கியபடி விரிகின்றன கால்கள். நீண்டு ெதலவிரித்து துன்பத்தெ துன்ப ாக்க தூெ இருந்து திட்டம் மபாடுபவனின் ஏளனச் சிரிப்தப எண்ணியபடி- அவன் பச்த த் மெயிதலப் பிெ வங்கதள ெடவிப்பின் ென் நிதல றந்து பாடிய பாடல்கள் இன்னும் மவகப்படுத்தின ார்பு நெம்பு புதடக்க.

அடித ாட்டி — இமைச்சி விலங்கு தவட்டுமிடம்

ெதலமுதற அழிக்க ெவம் கிடக்கும் ென் தகயாமல உயிர்ரகாடுத்ெ கறுப்பன் ெயிலக் கன்தற* க க்கி எறிகின்றான்... தூெ ரெரியும் துதெ ாரின் ம ாட்டார் த க்கிள்களுக்கு லாம் மபாட்ட தககளில் இறந்து கிடந்ென லாமும் ருகாய் கன்றும்.. பிடுங்கி பின் மவர் விழுங்கும் ண்தண உெறுதகயில் உதிர்ந்ெ மெயிதலவித்து இன்னும் சில நாளில் துளிர்விடும் என்ற இறு ாப்பில் விதெகின்றான் அடுத்ெ கன்தற மநாக்கி...

*கறுப்பன் ெயிலம் என்பது மெயிதலத்ெதறதயயும் இனச்ர றிதவயும் அழிக்க நடப்படும் ெம். இது சூழலில் உள்ள நீதெ உறிஞ்சி சூழதலயும் வெட்சியாக்கும் செம் மலர் மமோகன் தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

19


கடனுக்கு வாங்கிய கச் ான் புதடத்ரெடுத்து, மவகும் விறமகாடு நானும் ரவந்து, குட்தட அகப்தபக்கு கட்தட ரபாருத்திக் கட்டி, ட்டியில் கச் ான் ரகாட்டி வறுத்ரெடுக்க, நாரியும் விண் கூவும். ரவந்துவிட்டொ என்று ஒரு கச் ான் எடுத்து பெம் பார்க்க பெறும் இெயம். ஒரு கச் ான் தப நிதறக்கும், என்ரறண்ணும் னசு. ம ாளன் ரபாரிக்தகயில் னசும் ரபாலியும் எடுக்கலாம் மபாட்ட முெமலனும். மகாயில் வீதியில் ஒரு இடம் பிடித்து, ஒற்தற விெலால் தூக்கும் என் ம த தய அங்மக நிதலநிறுத்தி, தநந்து மபான என் இரு ெட்டுச்சுளதக தூசிெட்டி அங்கிருத்தி, வறுத்து தவத்ெ கச் ாதன, “ஆண்டவமன” எனக் குவித்து, ழதல மபால் ர ல்ல வருடி, சிறு டுவாக்கி விற்கப் பாத்திருக்தகயில், பிெமெ வரிக் கூலிரயண்டு ஒரு தக நீளும். ரபாறுெம்பி வித்ெதும் ொமறரனண்டாலும் ெட்டுச் சுளதக பறக்கதவக்க ஆயத்ெ ாவான். ார்பில் ஒளித்துதவத்ெ பணத்தெ றுபக்கம் திரும்பிரயடுத்துக் ரகாடுக்க, மபாவான் அவன். ரகாண்டுர ல்லும் அந்ெப் பணம் பின்மன பெறி னம் மபாகும். வறுத்ெதெ விற்பெற்காய், கதி பூசிய ர ருப்புகதள வாங்கிப் பத்திெப்படுத்தும் என் தககள். தாயகம்

20 ஜனவரி-மார்ச், 2019

வியர்தவயும், நாற்றமும் புதெந்ெ ெதலக்கவ ங்கள் என்தனச்சுற்றிக் குவியும். அெற்ரகல்லாம் கூலிப்பணம் வாங்குவதில்தல. எனக்ரகெற்கு அது? பத்து ரூபாய்க்காயினும் கச் ான் வாங்கினால் மபாதுத யா. ஆயினும் என்கனவு ரபாய்க்கும். த்ெமின்றி தறவாகச் சிலர் “நல்ல கச் ாமனா ஆச்சி?” என்று இருபது ரூபாய் ெந்து ஐம்பது ரூபாய்க்கு தின்று தீர்ப்பர். ரவந்ெது பார்க்க, ஒரு கச் ான் எடுக்க நான் துடித்மென். ம த ொண்டி முன்புறம் எட்டிப் பார்க்தகயில் நிலத்தில் விதெத்திருக்கும் மகாதுகள் என் உதழப்தப சிெறடிக்கும். காசில்லா ல் நீங்கள் அள்ளிக் ரகாறிக்க ஒரு ெட்டுச் சுளகும், விற்பதனக்கு ஒரு ெட்டும் தவத்திருக்க நாரனன்ன ர ட்டியார் னிசிமய...? உதழத்து மெய்ந்து மநாமயாடு மபாொடும் கட்டியவன் என்மனாடு... ாமிதய கும்பிட்டு னச் ாட்சியுடன் கச் ான் வாங்கிப் மபாகா ல் ஒரு பிடி மகட்கா ல் அள்ளி என் உதழப்தப அநியாயம் பண்ணாதீர். சின்னமுெல்... சின்னக்கதட... சின்னக்கனவு... அவ்வளவுொன் நான். ஸ்ரீமலக்கோ மேரின் ேகுமோர்


தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

21


22

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019


தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

23


24

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019


தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

25


( .

ம ாகலாகிரிதய தூண்டும் ெதடர ய்யப்பட்ட வஸ்துவுக்கு வாடிக்தகயாளர்கள் குதறவில்தல ொொள ாய் கிதடக்கிறது ரபாட்டிக்கதடயில்

ன்னமலாெ பயணத்தில் உமிழ்ந்துவிட்ட எச்சிலால் பாெ ாரிகளின் வத ர ாழியால் நாறுகிறது னம்(சு) சிறுநீர் கழிக்க ர ல்லும்மிடர ல்லாம் புதகயிதல தப கடும் உதழப்பிற்கான இயங்கு க்தி இதில் கிதடப்பொக பதற ாற்றிக் ரகாள்ளும்(ரகால்லும்) க மொழர்கள் ஆயுெபூதையின் ம த ப் பலதகயில் புதகயிதலயும் தவக்கிமறன் கடிந்து ரகாள்ளும் இயக்குனரும் ரவட்க தடயும் மொழர்களும்! தாயகம்

26 ஜனவரி-மார்ச், 2019

எஸ்.மமக்மகல் ஜீவமேென்


அதீென்

SOPA

RSS

Creative Commons License

Markdown

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

27


JSTOR

SOPA

JSTOR MIT

SOPA Demand Progress

28

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

***


பகவலம் இந்தச் மூகத்தில் அவள் அஞ்சி, அஞ்சி

ஒளித்து ஒளித்து வாழ்ந்த நதல்லாம் எனக்குத் நதரியாதா. எப்படித்தான் அவள் என்னிடம்

நவளிக்காட்டாத நபாழுதும் அவள் ந ருப்மப விட்ட ைறதி எனக்குப் புரிகிறது.

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

29


30

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019


உண்ணிகள் ெ க்ரகன ஒரு நாய் வாங்கக் கனவு காண்கிறன. ெகவிமலார் வறுத யிலிருந்து ெப்ப - ாய நாரளான்றில் நல்லதிர்ஷ்டம் அவர்கள் ம ல் வாளி வாளியாய்ப் ரபாழியும் எனக் - கனவு காண்கிறார்கள். ஆனால், ெகவிமலார் எத்துதண வருந்தி அதழத்ொலும், அவர்களின் இடது தக அரித்ொலும், வலதுகாதல தவத்துப் புதிய நாதளத் ரொடங்கினாலும் துதடப்பத்தெ ாற்றிப் புத்ொண்தடத் ரொடங்கினாலும், நல்லதிர்ஷ்டம் தூவான ாமயனும் விழுவதில்தல. ெகவிமலார் - ெகவிமலாரின் குழந்தெகள், எெற்கும் உரித்ெற்மறார். ெகவிமலார் - யாருமிலிகள், ெகவிலொமனார், முயல்கள் மபால் ஓடி, வாழ்விலும் ரித்து, ஒவ்ரவாரு வழியிலும் நிதலகுதலந்ெவர்கள்.

ர ாழிகதளப் மப ாது தித ர ாழி மபசி ெங்களற்று மூடநம்பிக்தககமள ரகாண்டு கதலதயப் பதடயா ல் தகவிதனப் ரபாருட்கதளமய பதடத்து பண்பாடு இல்லாது நாட்டாரியமல ரகாண்டு னிெென்றி னிெ வளங்களாகி ரபயெற்று இலக்கங்களாகி உலக வெலாற்றில் இடம்ரபறாது உள்ளூர்ப் பத்திரிதகயின் ரபாலிஸ் பதிமவட்டில் இடம்ரபறுமவாொன ெகவிமலார், ெம்த க் ரகால்லும் துப்பாக்கிக் குண்டுக்கும் ரபறு தியற்மறார்.

மூலம்: எடுவான ா கலீனோ தமிழில்: மீநிலங்னகா தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

31


32

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019


தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

33


  

 

34

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019


 

 

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

35


36

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019


தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

37


மூல வர்ணங்களிளிருந்து ஏழ் வர்ணம் திரித்து ரகாடி உயர்த்தி மகாஷமிட்டு கல்விதய கபளீகெம் ர ய்து கதடத்ரெருவில் விற்றமபாமெ ண்டியிட்டு வற்றியது பவானி என பாய்ந்ெ நதி. அந்ெ ஒற்தறத் திகிரிதய பூடக ாய் தூற்றி – நகர்முெசு ாற்றியொல் மநத்திெங்கள் சிவந்து ரெௌத்திெத்ொல் ரகாப்பளித்ென மெர்ெல் பெப்புதெகளில்... ஆர்ப்பாட்டங்களில் குளிர் காய்ந்து ஊ லாடுற்றன ஊவாவில் கட்சிகள் வி ர் னச் ாடலும் குற்றப் பத்திரிக்தகயும் ர த்ென ாய் நிற்க இனவாெம் மபசியதெ றந்து உன் த்ெப்பூக்களாய் ெதல குனிதகயில்... துவில் யங்கி ம ாற்றுக்காய் ம ாெம்மபாய் பெவிக்காய் பல்ட்டியடித்து... மவொளங்களுக்காய் முருங்தக ெங்கள் வரித யில் முதளக்கின்றன ...

38

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

சி. சாரதாம்பாள்


அது மீண்டும் உயிர்நபற்றுவிட்டால், சுற்றியிருப்பவர்கள் இடம்நபயர்வது தான் ஒபரவழி. அப்படி பெர்ந்தால் அவர்கள் எங்பக பபாவது. சிறுகச்சிறுகச் ப கரித்துச் ந ாந்தைாக வாங்கிய குடியிருப்பு நிலங்கமை விட்டு விட்டு எங்பக பபாவது…

ைனப்பிரியன் தி டீரென்று

இப்படி நடக்குரென யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை. ஊரில் எல்லைா ருக்கும் ஒரு பக்கம் அதிர்ச்சியாகவும், ெறு பக்கம் லகாபொகவும் இருந்த‍து. என்ன ஏு நடக்குலொரென எல்லைார் ெனதிலும் லகள் விகள் எழ சூழலில் பத‍ட்டம் ஏற்பட்டு. கடந்த‍ பை ெருடங்களாகத க் லகவிடப் பட்டிருந்த‍ அத‍லனப் புனர்நிர்ொணம் ரெய்ு பாெலனக்குக் ரகாண்டுெெவுள்ளத‍ாக ெத‍ந்த திகள் பெவிக்ரகாண்டிருந்த‍ன. நூற்றுக்கணக்த கான குடும்பங்கள் ரெறிந்ு ொழு்ம் பகுதி அு. அந்த‍ ெயானமும் குடியிருப்புக்களுக்கு ெத்தியில் ஊரின் லெயப்பகுதியில்த‍ான் இருந்த‍து. அங்கு குடியிருப்பெர்கள் தினக்த கூலிகள், உலழப்பாளிகள், தினமும் லெலைத களுக்குப் லபாய்ெரும் அன்றாடம் காய்ச்த சிகள். ஆனால் அந்த‍க் குடியிருப்புக்களில் உள்ள இலளஞர்கள் சிைர் அக்கிொெத்ு இலளஞர்களுடன் இலணந்ு ெமூக அநீதிக்கு எதிொன லபாொட்டங்கள் எங்கு நடந்த‍ாலும் அலெகளில் பங்குரகாள்பெர்கள். அப்லபாொட்த டங்களுள் சூழல் ொெலடத‍லுக்ரகதிொன லபாொட்டங்களும் அடங்கும். நாட்டு ெக்த களுக்கு ொெலடயாத‍ நீர். ொெலடயாத‍ நிைம், ொெலடயாத‍ காற்று லெண்டும் என்று ரத‍ருவில் நின்று முழக்கமிடுபெர்கள் த‍ங்த களு குடியிருப்புலளத்த திரும்பிப்த பார்த்த‍ததில்த வியப்பில்லை.த அெர்களுத விழிப்த புணர்வுத ‘சுடலைக்த காற்லறச்த சுொசிக்கொட்லடாம்”த என்றத விழிப்புணர்லெத அந்த‍த ெக்கள்த ெத்தியிலும்தஏற்படுத்திதஇருந்த‍து.

அெர்களு குடியிருப்புகளுக்கு ெத்தி யில் இருக்கும் ெயானம் அந்த‍ ெக்களின் சுகாத‍ாெத்திற்குக் லகடு விலளவிக்கும் ஒன்று. அெர்களு இயல்பு ொழ்வுக்கும் லெண்டாத‍ ஒன்றுத‍ான். அந்த‍ இடத்லத‍ லநரில் பார்ப்ப ெர்களுக்குத் ரத‍ட்ரடனப்புரியும் உண்லெ இு.

அு ரத‍ாடர்ந்ு இயங்க ஆெம்பித்த‍ால் அங்கு குடியிருப்பெர்களுக்குத் ரத‍ால்லை யாகத்த‍ான் இருக்கும். பக்கத்தில் நிம்ெதியாக இருக்க முடியாு. ஒலெ பிணொலட காற்லற நிலறத்திருக்கும். உலழத்ுக் கலளத்ு ெந்ு ஆயாெொக வீட்டில் ஆறியிருக்கமுடியாு. ொலையில் ெந்ு உணலெச் ெலெத்ுப் பசித யாற முடியாு.

அு மீண்டும் உயிர்ரபற்றுவிட்டால், சுற்றியிருப்பெர்கள் இடம்ரபயர்ெு த‍ான் ஒலெெழி. அப்படி லநர்ந்த‍ால் அெர்கள் எங்லக லபாெு. சிறுகச்சிறுகச் லெகரித்ுச் ரொந்த‍த ொக ொங்கிய குடியிருப்பு நிைங்கலள விட்டுத விட்டு எங்லக லபாெு. அெர்களது நாளாந்த‍ உலழப்பும் ெரு ொனமும் சுற்றியுள்ள லத‍ாட்டங்களில்த‍ான் ெலழ ெந்த‍ால் நிைம் லெறும் ெகதியுொகி விடும். ொப்பிடுெு, படுப்பு, கூடிக்களிப் பு எல்ைாம் அங்குத‍ான்.

பிெலத‍ெத ெலப இப்படித் திடுதிப்ரபன்று முடிரெடுக்குரென்று யாரும் எதிர்பார்க்க வில்லை. லநற்லறயதினம் கல், ெண், சீரெந் ுப் ரபாருட்கலள டிப்பரில் ரகாண்டுெந்ு தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

39


சுற்றி ெதில் கட்டப்லபாெத‍ாகத க் கூறிச் ரென்றிருக்கிறார்கள். இந்த‍ச் ரெய்தி தீயாகப் பெவியு.

ஊரெங்கும்

காட்டுத்

“ஏன்.. என்ன ஆர்ப்பாட்டம் நாத‍ன்”

“அத‍ண்லண, ரகாழம்பிலையிருக்கிற குப்த லபயலளரயல்ைாம் ரகாண்டுெந்ு புத்த‍ளத்த திலை ரகாட்டப் லபாறாங்களாம். அுக்கு எதிொகத்த‍ான்..”

ஏன் எத‍ற்ரகனப் புரியாெல் ெக்கள் ஏம்பவித்ுப்லபாயிருந்த‍னர். அுவும் இத்த‍லன “எங்கலட கட்சியும் கைந்ுரகாண்டலத‍..” ெருடங்களுக்குப்பிறகு. எல்லைாரும் இலத‍ சிெரனாளி ஆர்ெம் லெலிடக் லகட்டான். ெறந்திருந்த‍ லெலளயில் இத‍லனச் ரெய்யத் “ஓலொம். இப்பிடியான விெயங்களுக்கு தூண்டியெர்கள் யாரெனத் ரத‍ரியவில்லை. எங்கலட கட்சி முன்னுக்கு நிக்கும் த‍ாலன.” கூட்டொகத க் கூடியிருந்த‍ெர்களின் லபச்சில் “ஆ… கலத‍க்லக கலத‍ நாத‍ன். எங்கலட ரெறுப்பும் லகாபமும் ரெளிப்பட்டு. லெலைக்த கும் லபாகாெல் இெற்லற எப்படியும் த‍டுத்ு இந்த‍ விெயத்திலையும் அலெயின்லெ ஆத‍தெவு விடலெண்டுு்ம் என்ற உணர்வுடன் இருந்த கிலடக்குலெ..” த‍ார்கள். நாத‍லனக் கண்டும் அெர்களிடம் பூெணி ஆத‍ங்கத்ுடன் லகட்டாள். ஒரு நம்பிக்லக உணர்வு ரெளிப்பட்டு. அெர் “எங்கலளப்லபாலை ஏலழபாலளகளுக் கலளயறியாெல் ெனதில் ஒரு ுணிவு பிறந்த‍து. காகப் லபாொட லெலறயார் ெெப்லபாகினம்” “என்ன பூெணியக்கா. என்ன கூடிக் கூடிக் சுந்த‍ெம் அனுபெச்சூட்டுடன் கூறினார். எங் கலத‍க்கிறியள். ஏலத‍னும் பிெச்ெலனலயா..?” கலட கிொெத்லத‍ ெட்டுமில்லை. ஒடுக்கப்த “நான் என்னத்லத‍ச் ரொல்லிறு. ெனங் பட்ட ெக்கலளத் த‍லைநிமிெ லெச்ெதிலை கள் எல்ைாம் பயந்ுலபாயிருக்குுகள்” இருந்ு எப்பவும் புறம்பா இருக்லகல்லை.” “ஏனக்கா.. என்ன நடந்த‍து..?” ஆர்ெம் லெரைழச் லகட்டான் நாத‍ன்.

பூெணியின் முகத்தில் லொகம் படிந்திருந் த‍த ு. கூடியிருந்த‍ெர்களிடமும் பெபெப்பு ரத‍ரிந்த‍து. பூெணி என்ன ரொல்ைப்லபாகிறா என அெலனப் பார்த்ுக்ரகாண்டிருந்த‍னர்.

“சுடலைலயத் திருத்த‍ப் லபாறாங்களாம். ெதில் கட்டுறுக்கு கல்லு, ெண் பறிச்சுப் லபாட்டுப்லபாறாங்கள்” த‍ழத‍ழத்த‍ குெலில் பூெணி கூறினாள்.

இலத‍க்லகட்டும் நாத‍ன் சிறிு ொறிப்லபானான். உடலன லபெ நா வில்லை.

த‍டு எழ

“ஆற்லற ஏற்பாடாம்…”

“எல்ைாம் லெற்படியாங்களின்லெ லெலை சிெரனாளி ொகத க்கூறினான்.

த‍ான்

ஊகித்த‍லத‍ அழத்த‍

“நாங்கள் இலத‍விடக் கூடாத‍ண்லண. எப்பிடியாெு நிறுத்த‍லெணும்”

சுந்த‍ெம் ஆலெெொகதக் கூறினான். “நாத‍ன், லநற்றுத முத‍ல் உன்லனத் லத‍டினதனாங்கள். ” “இல்லை. அங்லகரயாரு நடத்தினலெ. அுத‍ான்”

40

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

ஆர்ப்பாட்டம்

கூடியிருந்த‍ெர்களில் பைரும் ஏலகாபித் ுத் த‍லையலெத்ு அத‍லன ஆலொதித்ுக் ரகாண்டனர்.

அங்கு ஆண்கள், ரபண்கள், ெலயாதிபர், இலளஞர், சிறுெரெனக் கூடிவிட்டனர். ெயத த‍ானெர்களின் முகங்களிலும் லகாபம் குடி ரகாண்டிருந்த‍து. எந்த‍ லநெம் என்ன நடக்த கும் என்று இனம்புரியாத‍ திகிலுணர்வு அெர்கலளத் ரத‍ாற்றிக்ரகாண்டு. “இவ்ெளவு காைமும் விட்டுவிட்டு இப்ப ெந்ு நிக்கிறாங்கள் திருத்திறுக்கு” “நாங்கள் குடிரயழம்பி எங்லக லபாறு.”

“எரிஞ்சு அலெகுலறயாக இருக்கிற எச்த ெங்கலள நாய்கள் இழத்ுெந்ு எங்கலட வீடுகளிலை லபாடுங்கள். பிறகு நாங்கள் அலத‍ ரெட்டித் த‍ாக்கிறு.” “பிணொலடக்லக எப்பிடி இருக்கிறு.”

“அலத‍ச் சுொசித்ு முந்தியும் ஒரு பிள்லளக்கு ெருத்த‍ம் ெந்ு ொலகல்லைலய” “நாங்கள் குடிரயழம்பி எங்லகலபாறு”

“ ெணமும் புலகயும்த‍ான்”

பாதிக்கப்படெர்கள் ஆளுக்காள் த‍ங்கள் ஆத‍ங்கத்லத‍ ரெளிப்படுத்திக் ரகாண்டார்கள்.


அெர்கள் த‍ாங்கள் அனுபவித்லத‍தத‍க் கலத‍கலத‍யாகதக் கூறி த‍ெு நிலைப்பாட்டுக் கான நியாயத்லத‍ ெலுப்படுத்தி ரகாண் டனர். அெர்களு ொர்த்லத‍களில் பட்டறிவு ரெறிவு கண்டு.

“பக்கத்திலை குடியிருக்கிற எங்கலளப் பற்றி ஏன் நீங்கள் லயாசிக்லகல்லை”

ொசிகொலையில் ஒன்றுகூடி இு பற்றிக் கைந்ுலெயாடினர். முடிவில், ெறுநாள், அந்த த‍ப் பிெலத‍ெ ெலபக்குமுன்னால் த‍ங்களுக்கு நியாயம் லகாரி ஆர்ப்பாட்டம் ரெய்ெரத‍ன்த றும், அதிகாரிலயச் ெந்தித்ுக் லகாரிக்லகலய முன்லெப்பரத‍னவும் தீர்ொனிக்கப்பட்டு. நாத‍னின் த‍லைலெயில் சிெரனாளி, பூெணி. கதிலெசு, சுந்த‍ெம், ெந்திொ, குொர் ெகித‍ம் அதித காரிலய ெந்திக்கும் குழவும் ரத‍ரிொகியு.

-அலெதியாகதக் கூறிவிட்டுக் கதிலெயில் த‍ன் இருக்லகலய ெரிரெய்ுரகாண்டார்.

இருட்டத் ரத‍ாடங்கிவிட்டு.

***

ெறுநாள் புத‍ன்கிழலெ.

பிெலத‍ெ ெலபக்கு ரெளிலய ெக்கள் ஒன்றுகூடியிருந்த‍னர். லககளில் பத‍ாலககலளத் த‍ாங்கியபடி. த‍ங்களு நியாயொன் லகாரிக் லககலள ொெகங்களாக எழதியிருந்த‍ார்கள். லகாெங்கலள ஆர்ப்பரித்ு முழங்கியபடியிருந் த‍தனர். ஒருெணி லநெத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நிலறவுக்கு ெந்த‍து. பிெலத‍ெ ெலபக்கு உள்லள நிலறய ொக னங்கள் நின்றிருந்த‍ன. உள்லள த‍ங்கள் த‍ங்கள் நிலறந்திருந்த‍த ு. ெயானத்லத‍ப் புனெலெப்பு பற்றிய விடயம்த‍ான் பைெு லபசுரபாருளாக இருந்த‍து.

சிறிு லநெத்தில் அதிகாரி நாத‍லனயும் கூடெந்த‍ெர்கலளயும் உள்லள அலழத்த‍ார். அதிகாரிக்கு முன்னாலுள்ள கதிலெகளில் அெர்ந்த‍படி த‍ங்கள் ெனுலெக் லகயளித் த‍த னர். இப்படி அந்த‍ ஊலெ திெண்டு ெந்ு நிற்கு ரென்று. எலத‍ எப்படிச் ரொல்லிச் ெொளிப் பரத‍னத் ரத‍ரியாு குழம்பிப் லபாயிருந்த‍ார். “நீங்கள் எடுத்த‍ முடிொலை குழம்பிப் லபாயிருக்குு.” நாத‍ன் அதிகாரியிடம் லத‍க் கூறினான்.

த‍னு

ஊலெ

ஆத‍ங்கத்

“ெயானத்லத‍ப் புனெலெக்கச் ரொல்லிப் பைபக்கத்த‍ாலும் லகாரிக்லக ெந்த‍து. அு எங்கலட ெலபக்குக் கீலழத‍ாலன ெரும்”

“த‍ம்பிொர். அு அெொங்கத க் காணி. அுவும் எங்கலட ெலபயின்லெ ரபாறுப் பிலை இருக்கிறு. நாங்கள்த‍ான் முடிவு எடுக் லகாணும் என்ன ரெய்யிறரத‍ண்டு”

“நீங்கள் பக்கத்திலையிருக்கிற ெனங்க ளின்லெ சுகாத‍ாெ நைன்கலளயும் பாக்க லெணும்.”

-நாத‍ன் அதிகாரிலயப் பார்த்ுக் கூறி விட்டு கூட ெந்த‍ெர்கலளப் பார்த்த‍ான்.

“அட த‍ம்பியலெ. இலத‍ உங்கலட நன் லெக்காகத்த‍த‍ான் ரெய்யிறம். ஊரிலை பக்கத் திலை சுடலை இருக்கிறு நல்ைு த‍ாலன. அு வும் பாெம்பரியொக இருக்கிறலத‍ விடுகிறலத‍.” “அுக்காக ஊருக்கு நடுவிலை அலத‍ லெச்சிருக்கிறு நியாயலொ? ெனங்கலளப் பற்றி நீங்கள் லயாசிக்கிறதில்லைலயா?” அத‍ாலை ொற கஸ்ெங்கள் எங்களுக்குத் த‍ான் ரத‍ரியும்”

-நாத‍னுடன் கூடெந்த‍ பூெணி ரொல்ை

“பாெம்பரியம், கைாொெம் எண்டு ரொல் லிச் ரொல்லித்த‍ாலன எங்கலளக் காைா காைொக அடக்கிொறியள்.” சிெரனாளி அதிகாரிலயப் ஆலெெொகதக் கூறினான்.

பார்த்ு

“நீங்கள் நிலனத்த‍ால் இலத‍ நிறுத்த‍ைாம். சுடலை லெணுரெண்டால் ஊர்ெலனக்கு ரெளியிலை இருக்கிற சுடலைலயத் திருத் த‍ைாம். நாங்கள் சிெெத‍ானம் ரெய்ு த‍ாறம்” -நாத‍ன் அலெதியாக நித‍ானொக் த‍ன் முன்ரொழிலெ முன்லெத்த‍ான். “நான் இதிலை ஒண்டும் ரெய்லயைாு. இன்னுரொரு பகுதி எங்களுக்கு அழத்த‍ம் குடுக்கினம்.”

“அலெ யாரெண்டும் ரத‍ரியும். அலெ யின்லெ லநாக்கமும் எங்களுக்குத் ரத‍ரியும். முந்தி எங்கலட கிொத்த‍ுக்ரகண்டு பாலத‍ யள் இருக்லகல்லை. மூடப்பட்ட கிொெதொக இருந்த‍து. அுக்காக இந்த‍ச்ெலபக்கு எத் திலன முலற ெந்ு முலறயிட்டம். நீங்கள் கலெ தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

41


பாலத‍கலளத் திறந்த‍ம். அு லபாலை இந்த‍ விெயத்திலையும் உறுதியாக இருப்பம்” “அரத‍ல்ைாம் பலழய கலத‍ த‍ம்பி. அலத‍விட்டிட்டு இந்த‍ விெயத்திலை நீங்கள் ஒத்ுெெத்த‍ான் லெணும். பிறகு ரபாலிலெ லெத்ுத்த‍ான்…” முடிொகத் த‍ன்னுலடய வித‍ மிெட்டலுடன் கூறினார்.

கருத்லத‍

ஒரு

“இுத‍ான் உங்கலட முடிரெண்டால், நாங்களும் எங்கலட முடிவிலை உறுதி யாகத த்த‍ான் இருப்பம்.”

-நாத‍ன் உறுதிபடத் ரத‍ரிவித்ுவிட்டு எழந்த‍ான். கூடெந்த‍ெர்களும் சித‍று லத‍ங் காயாக ெனம் உலடந்ுலபாய் நாத‍லனப் பின்ரத‍ாடர்ந்ு ரெளிலயறினர். ெறுநாள்…

***

ெயானத்தின் முன்வீதியில் ெக்கள் அலை ரயனத் திெண்டிருந்த‍னர். பாலத‍லய ெழி ெறித்ுத் த‍லெயில் உட்கார்ந்திருந்த‍னர். இலள ஞர்கள், ரபண்கள், ெலயாதிபர்கள், சிறுெர் கள் என லெறுபாடின்றித் திெண்டிருந்த‍னர். இலளஞர்களின் முகங்களில் அநீதிக் ரகதி ொன ஆலெெம் குடிரகாண்டிருந்த‍து. அெர் கலள நாத‍ன் ெழிநடத்திக்ரகாண்டிருந் த‍ான். சீறியபடி ெருெு ரத‍ரிந்த‍து. சூழலின் பெ பெப்பில் ெக்கள் ஓர்ெத்ுடன் ெருெலத‍ எதிர் ரகாள்ளத் த‍யாொகினர். லெகொக ெந்த‍ ஜீப் ெனங்களின் முன் ெடுதியாக நின்று. அதி ஒுங்கும் படி பயமுறுத்தினர். கூட்டம் அெர் களின் அத‍ட்டலுக்குப் பணியாு உறுதியாக நின்று. உணர்ந்த‍ான். த‍ங்களு லபாொட்டத்தின் நியா யத்திலனப் ரபாலிஸ் அதிகாரிகளுக்கு விளக்க முலனந்த‍ான். அெர்கள் அத‍லனக் காதில் ொங்கிக் ரகாள்ளாத‍ெர்களாகத் த‍ெு அதி காெத்திலன நிலைநிறுத்ுெதில் முலனப்பாக நின்றனர். ொக்குொத‍ம் ெலுக்கத் த‍ள்ளு முள்ளு ஏற்பட்டு. ெந்திருந்த‍ ரபாலிொர் ென்முலறயில் இறங்கினர். கண்டபடி கூடி யிருந்த‍ெர்கலளத் த‍ாக்க முற்பட்டனர். த‍ாக் குத‍லில் ஒரு சிறுென் த‍லையில் காய ெலடந்த‍ான். இத‍லனப் பார்த்த‍ ெக்கள் இன் னும் ஆலெெங் ரகாண்டு எதிர்ப்பிலன

42

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

ரெளிக்காட்டினர். அெர்களு எதிர்ப்பிலன ெொளிக்க முடியாெல் ரபாலிொர் ுப் பாக்கியால் ெத்த‍ ரெடி லெத்த‍படி திரும்பிச் ரென்றனர். ***

அன்றிெவு ொசிகொலை முன்றலில் ெக் கள் ஒன்றுகூடியிருந்த‍ார்கள். லெற் ரகாண்டு ரெய்யலெண்டிய கருெங்கள் பற்றி நாத‍னின் த‍லைலெயில் கூட்டம் நடந்த‍த ு. நீண்டலநெம் கைந்ுலபசி தீர்க்கொகச் சிை முடிவுகலள எடுத்த‍னர். ெயானப் புனெலெப்லப நிறுத்ும்ெலெ லபாொட்டத்லத‍த் ரத‍ாடர்ெு, அத‍ன் நியா யத்லத‍ ரெளிக்கிொெங்களுக்குத் ுண்டுப் பிெசுெம் மூைம் ரத‍ரியப்படுத்ுெு, ொகாண ெலபயின் முத‍ைலெச்ெர். ஆளுநர் ெற்றும் அதிகாரிகலளச் ெந்திப்பரத‍னவும் முடிொகி யு. கூட்டம் முடிய நள்ளிெ ொகியு. நாத‍ன் வீடுலபாய்ச்லெெ இன்னும் லநெ ொகிவிட்டிருந்த‍து. ெலனவி சித்திொ அெ லனச் ொப்பிடக்கூப்பிட்டும் அென் ெறுத்ு விட்டு நித்திலெக்குப் லபானான். அயலில் குழந்லத‍ குட்டிகலளத் த‍விெ யாரும் தூங்கி யத‍ாகத் ரத‍ரியவில்லை. விடிெத‍ற்கு முன், சுந்த‍ெம், சிெரனாளி, ெந்திென், குொர் எல்லைாரும் ெந்ுவிட்டார் கள், கருெங்களில் ுலண நிற்பெள் சித்திொ. “ஏனண்லண இெவு நித்திலெ லளல்லைப் லபாைத்ரத‍ரியுு.”

ரகாள்

குொர் லகட்டான்.

“எப்பிடி நித்திலெெரும்..”

“நீங்கள் ெட்டுமில்ை. ெனங்கள் ஒருத் த‍ரும் நித்திலெ ரகாள்லளல்லை. எல்ைாருக் கும் சிெொத்திரித‍ான்” -ெந்திென் ரொல்லிச் சிரித்த‍ான்.

த‍ங்களு இருப்புக்கு ரநருக்கடி ெந் த‍லத‍ உணர்ந்த‍ ெக்கள் விழிப்புடன் இருந் த‍னர் என்பு த‍ான் உண்லெ. அன்றும் யாரும் கூலிலெலைகளுக்குப் லபாகவில்லை. ெயானப் பாலத‍லய ெறித்ுக் கூடியிருந் த‍ார்கள்.

த‍ாங்கிய நாத‍ன், சிெரனாளி, சுந்த‍ெம், குொர்,


ெந்திென், பூெணி, ெெசு, ரெல்லையாக்கிழென் உட்பட இருபு லபலெக் லகுரெய்ய இருப் பத‍ாகச் ரெய்தி ஒன்று ெந்ு பெபெப்லப , இலளஞர்கள் என பைரும் அடங்கியிருந்த‍னர்.

த‍லைலெத‍ாங்கியெர்கலளக் லகு ரெய்ு சிலறயில் லெத்ுவிட்டால் எல்ைாம் அடங்கி விடுரென்பு அெர்களு கணிப்பு. லெற்படி யான்களின் ெதியும் அுொகத் த‍ானிருந்த‍ு. இலத‍யறிந்ு ெனங்கள் ரகாதித்ுப் லபாயிருந்த‍னர். ரபாலிொர் கிொெத்ுக்குள் ெந்ு அெர்கலளச் சிலறப்பிடிக்க முடிய வில்லை. ெக்கள் அெணாக நிற்பு ரபாலி ொருக்குத் ரத‍ரியும். ஊருக்குள் இறங்கினால் அு விபரீத‍ொகிவிடும் என்ற பயம் லெறு. நீதிென்றத்தின் மூைம் பிடிவிறாந்ு அனுப் பினர். ொற்றுெழி இருக்கவில்லை அெர் களுக்கும்.

இு குறித்ு ஒன்றுகூடிய ெக்கள் நீண்ட லநெம் கைந்ுலெயாடினர். லெறு ெழியிருக்க வில்லை. நாத‍னும் ெற்றெம்களும் ெட்டரீதி யான எதிர்ப்லப நிலை நிறுத்தி நீதிலய நிலை நாட்டுெு எனத் தீர்ொனித்த‍னர்.. த‍ெக்கு ஆத‍ெொக நிற்கும் ெட்டத்த‍ெணி ஒருெர் மூைம் நீதிென்றில் ெெணலடந்த‍னர்.

அெர்கள் உடனடியாகலெ சிலறயில் அலடக் கப்பட்டனர்.

லபாொட்டத்தில் முன்னணி ெகித்த‍ெர் கலளக் லகு ரெய்த‍த த‍ால் ெனங்களின் ெனங் களில் லொகம் குடிரகாண்டிருந்த‍து. ரெய்ெத‍றி யாு கூடிக்கூடிப் லபசிக்ரகாண்டிருந்த‍னர். அன்று ொலையில் இலளஞர்கள் ொசிக ொலை முன்றலில் ஒன்றுகூடினர். த‍ங்களுக்கு ெழிகாட்டிய த‍லைலெத் லத‍ாழர்கள் லகு ரெய்யப்பட்டத‍ால் ெனம் லபத‍லித்ுப் லபாயி ருந்த‍ார்கள். அடுத்ு என்ன ரெய்ெு என ஏலனய லத‍ாழர்களுடன் தீவிெொகத ஆலைா சித்ுக்ரகாண்டதனர்.

“ெக்கள் குடியிருப்பிலிருந்ு ெயானத்லத‍ அகற்று”, ”லகு ரெய்யப்பட்டெர்கலள உடன் விடுத‍லை ரெய்” என்ற லகாரிக்லககளுக்காகத் கியு. ெற்று லநெத்தில் லெத‍ானத்தில் த‍கெக் ரகாட்டலகக்கான த‍கெங்கள், பந்த‍ல் கால் கள் ொகனங்களில் ெந்ு இறங்கியு. கூடி யிருந்த‍ெர்களின் முகங்களில் நம்பிக்லக ஒளி மீண்டும் ரத‍ளிொகத் ரத‍ரிந்த‍து. ெக்கள் லபாொட்டத்தின் இன்ரனாரு பரிொணம் அங்லக உருக்ரகாண்டு.

***

பழுதுபட்ட ெர ன்றிற் படர்ந்திருந்ெ குருவிச்த ெத்தின் பழுதுக்குத் ென் பங்தகப் மப ாது. ெம் ரகட்டுப் மபானெற் பின் ொமன ெர ன்று பா ாங்கு ர ய்கிறது.

அெசியல் திநுட்ப நிபுணர்களாய் உலாவருமவார்; ரொடர் ரொடொய்த் ெத்ெ து ம ாதிடங்கள் ரபாய்த்ெ பின்னும் ெ க்கு விளங்காெ மெ நிகழ்வுகதள எதிர்வுதெப்பொய்க் கூறிச் ம ாகிகதள உருட்டுகிறார்.

சிவா தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

43


சிங்கப் பூர்மலேயா சிலோனெெ அந்நாளில் னென்சனியர் புகல ாடும் லெல ாடும் வாழ்ந்தார் கள் ெங்களா நிே புேங்கள் ொரியால ா நககப்லெக உத்(தி)லயாகம் புருஷனுக்கு ேட்சணனமன் றுக த்தார்கள். இந்நாளில் னென்சனியர் என்றாலே இளக்கா ம் வங்கியிலே நாள்ொர்த்து வரிகசயிலே எடுத்த ெணம் அன்றாடத் லதகவக்கும் ஆட்லடாக்கும் மருந்துக்கும் பிய்த்னதடுக்க முடியா நகடப் பிணமாக வாழ்கின்லறாம். ெத்து வயதினிலே ெடிப்புவ ா னதெக்கண்டு னெத்தவல ககடயிலே பிடித்து விட்ட மகன் எட்டுக் ககட முதோளி எகெப் ொர்த்து இளிக்கின்றான் கிட்டடியில் னகாம்ம்பில் கிட்டங்கி வாசிகளாலொம். ஏோத காேத்து இகளப்ொற்றுச் சம்ெளத்தால் லகாழி லமய்த்தாலும் லகார்ெலமந்து மாப்பிகள தான் லவணுனமெக் கன்னியர்கள் மூதாட்டி ஆயிெ ாம் தாலிலயாடு ெ லதசம் தாவுறகத அறிவால ா? லொர்ட்டி லொ கநன்ரியில் னென்சன் எடுத்துவிட்டு நாட்கடவிட் லடாடியவன் நல்லூருக்கு வருகின்றான் சீதெத்து வீட்டினிலே இருந்தவக து த்தி விட்டு யூல ாப்பில் மகெ வாங்க லதாம்புககளத் லதடுகிறான். சட்டங்கள் இயற்றுகின்ற தத்துவத்கதக் னகாண்டவர்கள் எம்பியாய் ஐந்தாண்டு இளுத்தடித்தால் னென்சனுண்டு, ேண்டனிலே வீட்லடாடு மக்ககளயும் ெடிப்பிப்ொர் இன்னும் ெே உண்டு இன்னொரு நாள் னசால்லுகிலறன்.

கனேசனவல்

தாயகம்

44 ஜனவரி-மார்ச், 2019


ாெவி உ ாசுெ ர் ா

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

45


46

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019


தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

47


என்னுதடய நிலத்தில் நான் எதுவாகவும் இருப்மபன் ஒரு நாட்டு கத்ெரிச் ர டியாக முதள கீதெயாக மவம்பாக பலாவாக உயர்ந்து நிற்கும் பதனயாக எதுவாகவும் இருப்மபன் சிறு எறும்பாக ண் புழுவாக விஷப் பாம்பாக காக்தக குருவியாக ஒரு ஓணானாக எதுவாகவும் இருப்மபன் மபார் முடிந்ெ பூமியின் சிதில ாக மபாரின் ரபரும் காய ாக ரபரும் ஓல ாக துயருற்ற னிெனாக எதுவாகவும் இருப்மபன் இங்மக ஓநாய்களுக்ரகன்ன மவதல பிணந்தின்னும் கழுகுகளுக்ரகன்ன மவதல என்னுதடய நிலத்தில் நான் எதுவாகவும் இருப்மபன் யாருதடய பாதுகாப்புமின்றி…

சி. கிருஷ்ேபிரியன் தாயகம்

48 ஜனவரி-மார்ச், 2019

மகாப்பி

ெ ாயிருந்மொம் மெயிதல ெ ாயிருந்மொம் இறப்பர் ெ ாயிருந்மொம் இதலயாயிருந்மொம் கிதளயாயிருந்மொம் மவொயிருந்மொம் பாலாயிருந்மொம் ரகாட்தடயாயிருந்மொம் ஒரு துண்டு நில ற்ற நாம் ட்டக் கம்பாயிருந்மொம் ட்டக் கத்தியாயிருந்மொம் கவ்வாத்துக் கத்தியாயிருந்மொம் ண்ரவட்டியாய் சுெண்டியாய் பறி முள்ளாயிருந்மொம் புதெ குழியாய் ரநத்திக் காணாய் பாதட ாத்தியாய் ரகாழுந்து டுவ ாய் முள்முருங்தக ெ ாயிருந்மொம் வியர்தவயாய் இெத்ெ ாய் உதழப்பாய் மூலெனத் திெட்சியாய் அந்நிய ர லாவணியாயிருந்மொம் ஒரு துண்டு நில ற்ற நாம் ஒரு முக ற்ற நாம்…


அண்டனூர் சுொ ெமிழ்நாடு

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

49


50

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019


தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

51


52

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019


ரெ. ஞாலசீர்த்தி மீநிலங்மகா

(இெண்டுத பகுதிகளாகத ெெவுள்ளத இக்கட்டுலெ நான்த ெசித்த‍த புத்த‍கங்களில்த ஏலழத இங்குத யின்த முத‍ைாெுத பகுதி.த இெண்டாெுத பகுதித பகிர்கிலறன்.த அெற்றில்த எுவும்த ஆழத ொனத அடுத்த‍தஇத‍ழில்தரத‍ாடரும்) லகாட்பாட்டுதஅெசியல்தலபசுெத‍ல்ை.தத

அறிமுகம் ொசிப்புத்த த‍ரும்த ெகிழ்ச்சிலயத லெரறும்த த‍ொு.த புத்த‍கங்கள்த ஒருத ெனித‍னின்த மிகப்த ரபரியத ஆொன்.த அலெத இன்ரனாருத உைலக,த புதியத அறிலெ,த கற்பலனத்த திறத்லத‍,த கவி நயத்லத‍த எனப்த பைலத‍யும்த த‍ரும்த ெக்தித ொய்ந் த‍லெ.த ஓவ்ரொருத ஆண்டும்த லபாைத கடந்த‍த ஆண்டும்த ஏொளொனத புத்த‍கங்கள்த உைகின்த பைத ரொழிகளில்த ெந்த‍ன.த அலெத அெசிய லையும்த அத‍ன்த லபாக்குகலளயும்த பல்லெறுத லகாணங்களில்த லபசியுள்ளன.த கடந்த‍ாண்டுத நான்த ொசித்த‍த புத்த‍கங்களில்த உைகின்த அெசி யற்லபாக்கில்த லெறுபட்டத அலத‍லநெம்த அெசிய ொனத ொற்றுப்த பார்லெலயத்த த‍ருகின்றத சிைத புத்த‍கங்கலளத பற்றியத குறிப்பாகத இக்கட்டுலெத அலெகிறு.த இலெத த‍த்ுொர்த்த‍த்த த‍ளத்திலும்த ரெய்திகளின்த ரபாதிந்த‍த த‍ன்லெயிலும்த ஆழத ொனலெ.தஉைகதஅெசியலின்தெக்கள்தலபாொட்த டத்தின்த ரெவ்லெறுத த‍ளங்கலளத புதியத திலெயில்த த‍ரிசிக்கத இலெத உத‍வுகின்றன.த

ஒன்றுத இந்தியாத பற்றியு.த இன்ரனான்றுத சீனாத பற்றியு.த இருத நாடுகளும்த இைங்லக யின்த அெசியற்புைத்தில்த ரெல்ொக்குச்த ரெலுத் ும்த நாடுகளாகவும்த அண்லடத நாடுகளாகவும்த பற்றியத புத்த‍கங்கள்த பயனுள்ளலெ.த இைத்தீன்த அரெரிக்காவின்தஇடுொரிதஅலைக்குதஏற்பட்டத பின்னலடலெப்தபற்றியதமூன்றாெுதநூல்தசிைத .த இடுொரித ஜனெஞ்ெகம்த குறித்த‍த நான்காெுத நூல்த ெைுத லத‍சியொத‍த ஜனெஞ்ெகத்திற்குத ொற்றாகத இடுொரித ஜனெஞ்ெகத்லத‍க்த கட்டித இயற்லகத எரிரபாருட்கள்த பற்றித உருொக்கித யுள்ளதொலயகலளக்தகலளகிறு.த‘சுற்றாடலுக்த குக்த லகடற்ற’த என்றத பல்லத‍சியக்த கம்ரபனித களின்த சிட்லடயுடன்த ெரும்த இயற்லகத எரித ரபாருட்கள்த எவ்ொறுத உைகப்த பட்டினிக்குத ெழிலகாலுகின்றனத எனத அுத ஆத‍ாத ெங்களுடன்த கூறுகிறு.த காைநிலைத ொற்றம்த எெுத அெசி

பரிந்ுலெப்பதில்லை.த இெெலனகள்த ரத‍ரியும்த ஒருத நூல்த இன்ரனாருெத யாகத விளக்குகிறு.தரைனினின் அெத தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

53


லகலயடு”தஎனும்தஏழாெுத நூல்தஇன்றுதலெற்குைகில்தொர்க்சியமும்தஅத‍ன்த சிந்த‍லனகளும்தகெனம்தரபற்றிருக்கின்றனதஎன்த பலத‍த ரெளிப்படுத்ும்த ெலகயில்த ெந்திருக்த கிறு.த இக்கட்டுலெயில்த நான்த பரிந்ுலெக்கும்த ஏழத புத்த‍கங்கலளப்த பற்றியத சுருக்கொனத அறித முகம்த நான்குத த‍லைப்புகளின்த கீழ்த்த த‍ெப்த பட்டுள்ளு.த அதில்த முத‍ல்த இெண்டுத த‍லைப்புத களின்த கீழானத விடயப்த பெப்புக்கள்த இப்த பகுதியிலும்த மிகுதித அடுத்த‍த இத‍ழிலும்த இடம்த ரபறும்த ஆசியாவின்தஎழச்சியின்தபின்த சீனாவினும்த இந்தியாவினும்த த எழச்சிலயத லெயப்படுத்தித 21ம்த நூற்றாண்லடத ஆசியா வின்த நூற்றாண்டுத என்பர்.த இந்நாடுகள்த பற்றித ஈர்த்த‍ன.த முத‍ைாெுத லபர்னாட்த டி’ரெலைாத (Bernard D'Mello) எழதியத “நக்ெல்பாரிக்குப்த பின்புத இந்தியா:த முடிக்காத‍த ெெைாறு”த (India after Naxalbari: Unfinished History). இந்நூல்த 1967ம்த ஆண்டுத லத‍ான்றியத நக்ெல்பாரித இயக்கத்ுடன்த

தின்த அடிப்பலடகள்த இந்தியக்த ரகாள்லகத ெகுப்பாளர்கட்கும்த அெசியல்ொதிகட்கும்த இொ ணுெதவிற்பன்னர்கட்கும்தவிளங்கவில்லை.த ஆயுத‍ந்த‍ாங்கிக்த கிளர்ந்த‍த ரத‍ாழிைாளர்களின்த லபரெழச்சித முத‍ைாளிகளின்த அெெலெப்லபத்த த‍கர்த்ுப்த பாரிஸ்த கம்யூன்த எனும்த பாட்டாளித இெத்த‍தரெள்ளத்தில்தமூழ்கடிக்கப்பட்டுத்த லத‍ாற் றாலும்,த உலழக்கும்த ெக்கள்த அதிகாெத்லத‍த நிறுவுத‍ற்கானத முன்ொதிரித ஒன்லறத அுத உகுக்குதஎடுத்ுதகாட்டியு. பெனுக்லகத அதிகாெம்”த என்றத முழக்கத்லத‍

நக்ெல்பாரி,த லெற்குத ெங்கத்தின்த டார்ஜிலிங்த ொெட்டத்தில்த சிலிகுரித ெட்டத்தில்த உள்ளத ஒருத கிொெலெத நக்ெல்பாரித கிொெம்.த இங்குத லத‍ான்றித ெளர்ந்த‍லத‍த நக்ெல்பாரித இயக்கம்.த நூலின்த முத‍ைாம்த அத்தியாயம்த “நக்ஸல்ொதி:த ெெந்த‍த்தின்தஇடிமுழக்கம்த-தகட்டம்த1”தஎன்றத த‍லைப்புடன்தஇயக்கத்தின்தலத‍ாற்றத்லத‍க்தகூறு கிறு.த இெண்டாம்த அத்தியாயம்த 1968இல்த இந் தியாத எவ்ொறுத இருந்த‍ுத என்பலத‍யும்த ஜன நாயகக்த லகாரிக்லககலளத முன்லெத்ுப்த பல் லெறுதெமூகதஇயக்கங்கள்த லத‍ான்றியதகலத‍லய யும்த உைகின்த மிகப்த ரபரியத ஜனநாயகத நாடுத என்றுத கூறினும்த ொதிய,த ெர்க்கத ஒடுக்கு முலறகள்த அங்குத உச்ெம்த ரத‍ாட்டத நிலையில்த ஜனநாயகத்ுக்கானதகுெல்கள்தஆங்காங்லகதஓங்கித ஒலித்த‍லத‍யும்த பதிவுத ரெய்கிறு.த மூன்றாம்த அத்தியாயம்தஇந்தியாவின்தகுலறெளர்ச்சிதமுத‍

டம்த ெந்தித்த‍த பாரியத பின்னலடவுக்குப்த பின்த மீண்டும்த வீறுரகாண்டுத ொஓொத‍ப்த லபாொட் டொகத ெளர்ந்த‍ுத எவ்ொறுத எனத டி’ரெலைாத ஆழொகத ஆய்ந்ுத ரெளிப்படுத்தியுள்ளார்.த அலத‍லெலளதஇந்தியதமுத‍ைாளியதஜனநாய கம்த பாசிெத்த த‍ன்லெத ரபற்றத வித‍த்லத‍யும்த அதில்த இந்தியப்த ரபரு முத‍ைாளியத்தின்த பங்லகயும்த லகாடிகாட்டுகிறு. இந்தியாவில்த அெெத ஒடுக்குமுலறக்ரகதிொனத ஆயுத‍ப்த லபாொட்டம்த ஏன்த லத‍ான்றியு,த அுத எவ்ொறுத த‍ன்லனத்த த‍க்கலெக்கிறு,த ொஓ ொதிகளுக்குத ஏன்த ெக்களின்த ஏலகாபித்த‍த ஆத‍ ெவுத இருக்கிறுத எனும்த வினாக்கட்கானத ஆழ ொனத பதில்கலளத இந்நூல்த த‍ருகிறு.த குறிப் பாகத அெெத ஒடுக்குமுலறயின்த பகுதியாகத இொ ணுெத அட்டூழியங்களும்த அெங்லகறும்த ொநி ைங்களில்த ஆயுத‍ப்த லபாொட்டம்த த‍விர்க்கவிய கிறு.த “நக்ஸல்ொதி:த ெெந்த‍த்தின்த இடிமுழக்த கம்—த கட்டம்த 2”த என்றுத த‍லைப்பிட்டத நான்த ைாத‍ாகிறுதஎனதடி’ரெலைாதவிளக்குகிறார்.த லெற்குத ெங்கத்தின்த நக்ெல்பாரித கிொெத்தில்த காம்த அத்தியாயம்த 1978த முத‍ல்த 2003த ெலெத லத‍ான்றியத ரபாறித எவ்ொறுத வீெஞ்ரெறிந்த‍தத நக்ஸல் ொதித இயக்கத்தின்த இயங்குத திலெத எழச்சியாகியுத என்றத கலத‍த இந்தியாவின்த கலளக்த குறிக்கிறு.த இக்காைத்ுள்த இவ்வியக்த ெெத்ுெமின்லெலயயும்த ஏற்றத்த‍ாழ்லெயும்த இந் கத்தில்த ஆழத லெரூன்றியத ொஓவின்த ‘ெக்கள்த தியாவின்த ரபரும்பான்லெயினரின்த அன்றாடத அெைத்தினும்த குறியீடுத என்றுத டி’ரெலைாத கலளயும்த ொஓொத‍த இயக்கங்களிலடயிைானத குறிக்கிறார்.த இந்தியாவில்த இன்னமும்த ரத‍ாட த‍த்ுொர்த்த‍த விொத‍ங்கலளயும்த ஆொய்கிறு.த ) ரும்த அெசுக்ரகதிொனத ஆயுத‍ப்த லபாொட்டத் ‘

54

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019


எனத்த த‍லைப்பிட்டத ஐந்த‍ாெுத அத்தியாயம்த 1989க்குப்த பின்த இந்தியாவின்த முத‍ைாளியத்த திறந்த‍த ரபாருளாத‍ாெக்த ரகாள்லகயின்த தீய விலளவுகலளத ஆொய்கிறு.த ஆறாெுத இந்தி யாவின்த சீெழிந்த‍த த‍ாொளொத‍த அெசியல்த ஜன நாயகத்லத‍ப்த பற்றியு.த ‘ொஓொதிகள்:த ெெந் த‍த்தின்த இடிமுழக்கம்:த கட்டம்த 3’த என்றத ஏழா ெுத அத்தியாயம்த 2003த முத‍ல்த 2014த ெலெத புெட்சிகெத ொஓொத‍த இயக்கங்களின்த ரெயற் பாட்லடத விரிொகத லநாக்குகிறு.த எட்டாம்த அத்தியாயம்தஇந்தியாவின்தெத‍ச்ொர்பற்றதஅெசுத இன்லறயத சூழலில்த எவ்ொறுத த‍ாக்குண் டுள்ளுத என்பலத‍யும்த பாெதியத ஜனத‍ாக்த கட் சியின்த ெருலகத இந்தியாவின்த ெத‍ச்த ொர்பின் லெக்குத ஏற்படுத்தியத ெொலையும்த பற்றிப்த லபசுகிறு.த ஒன்பத‍ாெுத அத்தியாயம்த இந்தியாத எவ்ொறுத ஏகாதிபத்தியத்திற்குத ுலணலபாய்த ெக்கலளச்த சுெண்டுகிறுத என்பத‍ற்கானத த‍த்ு ொர்த்த‍த ொத‍ங்கலளத முன்லெக்கிறு.த ொஓ ொதிகள்த உருொக்கத லெண்டும்த ‘புதியத ஜன

த‍ாக்கம்தத‍னியாகப்தலபெதலெண்டியு.த இெண்டாெுத நூல்,த ஜுன்த ஷுத Zhun Xu) எழதியத ‘ரகாம்யூனில்த இருந்ுத முத‍ைாளியத் திற்கு:த சீனத விெொயிகள்த எவ்ொறுத கூட்டுத விெொயத்லத‍த இழந்ுத நகர்ப்புறத ெறுலெத லயப்த ரபற்றனர்’த (From Commune to Capitalism: How China’s Peasants Lost Collective Farming and Gained Urban Poverty). சீனாவின்த ரபாருளா த‍ாெம்த பற்றியத ரபருலெகள்த லபெப்த

ெக்தியாகவும்த சீனாத உருரெடுத்ுள்ளத காைப்த பகுதியிலைலயதஇப்புத்த‍கம்தொசிப்லபக்தலகாருகிறு.த ொஓவின்த ெலறவுக்குப்த பின்,த குறிப்பாகத 1980களில்த சீனாத ெமூகப்த ரபாருளாத‍ாெச்த சீர் திருத்த‍ங்கலளத்த ரத‍ாடங்கியு.த அத‍ன்த பகுதி சூழல்களின்த பின்புைத்தில்த அத‍ன்த இயலுலெ யாகக்த கூட்டுத விொொயத நலடமுலறகள்த நீக் லயயும்தநிலறவுதஅத்தியாயம்தஆொய்கிறு.த கப்பட்டுக்த காணிகள்த த‍னித்த‍னித விெொயிக 1967த ரத‍ாட்டுத இன்றுெலெ,த நக்ெல்பாரித இயக்க ளுக்குப்த பகிெப்பட்டன.த இுத சீனாவின்த அதித ொகத்த ரத‍ாடங்கித இந்தியாவின்த ‘மிகப்ரபரியத முக்கியதரபாருளாத‍ாெச்தசீர்திருத்த‍ொகும்.தமிகத ஆபத்த‍ாக’த இந்தியத அெொற்த குறிக்கப்படும்த ரெற்றிகெொனத ஒருத நடெடிக்லகயாகத அுத ொஓொத‍த இயக்கத்தின்த பரிணாெத ெளர்ச்சி யின்த குறுக்குரெட்டுத்த லத‍ாற்றத்லத‍த இந்த நூல்த அத‍ன்த லொெொனத விலளவுகலளயும்த அுத த‍ருகிறு.த எவ்ொறுத ெந்லத‍ப்த ரபாருளத‍ாெம்த ரெழிக்கத அதில்த டி’ரெலைாத இெண்டுத ொத‍ங்கலளத ொய்ப்புக்கலளத ஏற்படுத்தியுத என்பலத‍யும்த முன்லெக்கிறார்.த ஓன்று,த சுத‍ந்திெத இந்தியாலெத ஜனநாயகத நாடாகத ெடிெலெத்த‍த லபாும்த ெளர்ச்சியின்த லபொப்த பக்கங்களில்த ஒன்லறப்த லபசும்த இந்நூல்த ொஓவிற்குப்த பிந்தியத சீனாவில்த இருந்த‍ு.த சுத‍ந்திெெலடந்ுத இருபுத ஆண்டுத உலழப்லபதஒருதபண்டொக்கியத‍ால்தவிலளந்த‍த களில்த இந்தியத ஏலழகட்கும்த பணக் காெர்த கட்கும்தநடுலெதஇலடரெளிதஅதிகரித் காணிச்த சீர்திருத்த‍ம்த காெணொகத சீனாத 70த ஆண்டுகளாகியும்;த ரபாருத வில்த ஒவ்ரொருத விெொயிக்கும்த ஒருத பங்குத ளாத‍ாெத ெல்ைெொகத இந்தியாவின்த உயர்வுத காணித கிலடத்த‍ு.த அத‍ன்த அதித ரபரியத பிெதிபலிப்புத ெக்களின்த நிலை ொத‍கொனத ெழித த புைம்ரபயரும்த ஒருத நிலைலயலய.த ெற்றுத டி’ரெலைாத இந்தியாத ஒருத ய த் தி ற் கு தலெலைதரெய்ெலத‍க்தகூறுத ‘ுலண–த ஏகாதிபத்தியம்’த என்றத கிறு.த மூன்றாமுைகத நாடுகள்த எல்த கருத்த‍ாக்கம்.த பிலெ ஹ_யித ெயு ரொத ெரினித (Ruy Mauro Marini) முன் லெத்த‍த ுலண-ஏகாதிபத்தியக்த தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

55


கிொெத்திலிருந்ுத புைம்த ரபயரும்த ரத‍ாழித நகெத்திலிருந்ுத குடும்பத உறுப்பினர்த ெழங்கும்த ைாளர்த த‍னுத ெம்பளத்லத‍த ெட்டுலெத நம்பித குலறந்த‍த பணத்தில்த கிொெத்தில்த ெறுலெயில்த இருப்பதில்லை.த அெர்களுக்குக்த கிொெத்தில்த காணித உண்டு.த ஒருத ரத‍ாழி ரகாடுத்ுத நகெத்ுக்குத இடம்ரபயர்ந்ுத ெறு லெயில்த ொடுகின்றனர்.த நிைங்கள்த கூட்டுத லைலயத நடப்த உலடலெயாகத இருந்திருந்த‍ால்த அெற்லறப்த பத‍ால்,த உலழக்கும்த ெர்க்கத்தின்த ெறுஉற்பத்தித பறிப்புத அவ்ெளவுத இைகுொகத இருந்திொு.த கிொெத்திலைலயத நடக்கிறு.த முற்றாகப்,த பிறத ஏரனனிற்,த கூட்டாகப்த லபெவும்த அெசியல் மூன்றாம்த உைகத நாடுகளில்த காணியற்றத ெயப்படவும்த லெர்ந்ுத லபாொடவுொனத களத் விெொயித நகெத்ுக்குத ெந்த‍ால்,த லெற்ரொன்னத லத‍க்தகூட்டுதலெலைமுலறதெழங்கியு.த சீனச்த ெமூகத்தில்த ரத‍ாழிைாளர்களிலடலயத முெண்பாடுகள்த ரத‍ாடர்ந்ுத கூர்லெயலட லெண்டும்.த கின்றனத எனத இந்நூல்த குறிக்கிறு.த குறிப்பாகத சீனாவின்த ரெற்றிக்த கலத‍யின்த ஒருத பக்கம்த பலழயத நகர்புறத்த ரத‍ாழிைாளருக்கும்த புதியத இு.த இந்நூல்த அத‍ன்த ெறுபக்கத்லத‍ப்த லபசு இடம்ரபயர்ந்த‍த ரத‍ாழிைாளருக்கும்த கிொெப் கிறு.த 1980களில்த நலடமுலறப்படுத்தியத சீனக்த புறத்த ரத‍ாழிைாளருக்குமிலடலயத முெண்பாடு காணிச்த சீர்திருத்த‍ம்,த கூட்டுலெலைத முலறக்குத கள்தபுதியதகட்டத்லத‍தஎட்டியுள்ளன.த சீனாத ரத‍ாடர்ந்ுத முன்லனாக்கிச்த ரெல்ை விலனத்திறனானத விெொயத்திற்கும்த விெொயித லெண்டின்த இருத விடயங்கலளத உடனடியாகச்த யின்த சுத‍ந்திெத்திற்கும்த ெழிெகுத்த‍லத‍ாடுத இுத உள்ளுர்த கூட்டுதமுலறதநிர்ொகத்தின்தத‍ெறுகள்த லகாருகிறு.த ஓன்று,த விெொயிகலளத மீளத விெொயிகலளப்த பாதிக்காெல்த இருக்கத ெழித ெலுவூட்டுெு.த குறிப்பாகத அெர்கலளத மீண் ரெய்த‍ு.த நூைாசிரியர்த இச்சீர் திருத்த‍ம்த டும்த குழக்களாக்கித கூட்டுறவுத லபான்றத கட் கீழிருந்ுத லெல்த லநாக்கியத படிமுலற யில்த டலெப்புகளுள்த ஈர்த்ுத அத‍ன்மூைம்த அெர் உருொனத கருத்ுருொயன்றித லெலிருந்ுத கீழ் கள்த த‍ெக்காகப்த லபாொடவும்த அெசியல் ெய லநாக்கித உருொக்கித நலடமுலறப்படுத்தியத ொகவும்த ொய்ப்புக்கலளத உருொக்கத லெண் திட்டம்த என்கிறார்.த அலத‍லெலளத ொஓவின்த டும்.த ெற்றுத விெொயி— ரத‍ாழிைாளித கூட் ஆட்சியின்த கீழ்த கருத்ுச்த சுத‍ந்திெமும்த லகள்வித டணிலயயும்த ஒற்றுலெலயயும்த உருொக்கத லகட்பும்த பண்பாட்டின்த ஒருத அம்ெொகத லெண்டும்.த அெசியல்த ரபாருளாத‍ாெம்த என்றத இருந்த‍த நிலையில்த விெொயிகள்த மீுத திணித்த‍த இெண்டும்த த‍ளங்களிலும்த இலத‍ச்த ரெயற்படுத் இக்காணிச்சீர்திருத்த‍லத‍த அெர்கள்த ஏன்த ுொறுத என்றுத இந்நூல்த லகாருகிறு.த 120த லகள்வியின்றித ஏற்றுக்த ரகாண்டார்கள்த என்றத பக்கங்கலளத ெட்டுலெத ரகாண்டத நூைா லகள்விலயத முன்லெத்ுத அத‍ற்குப்த பதில் யினும்தஇன்லறயதசீனாலெதவிளங்கதஇந்தநூல்த கலளத்தலத‍டதவிலழகிறார்.த பயனுள்ளு.த இக்காணிச்சீர்திருத்த‍ம்த ஒருபுறம்த விெொ ஜனெஞ்ெகத்தின்தெொல் யிகலளத அெசியலினிற்றுத நீக்கித நகெத்த ரத‍ாழில்த கடந்த‍த பத்த‍ாண்டுகளில்த உைரகங்கும்த உலழப்புடன்த கிொமியத உலழப்லபப்த லபாட்டி ஜனெஞ்ெகம்த முக்கியொனத அெசியல்த ரெல் யிடத அனுெதித்த‍த‍ன்த மூைம்த கிொெப்த புறச்த ரநறியாகதஎழந்ுள்ளு.தஅுதநாட்டுக்குதநாடுத ெெமின்லெக்குதெழிலகாலியுதஎன்றுதஇந்தநூல்த ரெவ்லெறுத ெடிெத்லத‍த எடுத்த‍ாலும்த ரபருந்த ொதிடுகிறு.த லத‍சியத்த திமிரும்த அதிதீவிெத ெைுத நிலைப்த முத‍ைாளியப்த பாலத‍லயத லநாக்கித சீனாத பாடும்த இடுொரித எதிர்ப்பும்த அத‍ன்த உள்த நகர்ந்த‍ன்த விலளொனத நகெெயொக்கம்,த த அெ ளார்ந்த‍த கூறுகளாயுள்ளன.த அத்ுடன்,த அுத சும்,த கட்டிடத்த ுலறயினும்த பல்லெறுத ரத‍ாழில்த லத‍சியொத‍ம்,த நிறரெறி,த லத‍ெபக்தி,த குடித திட்டங்களுக்காகத காணிலயக்த கட்டாயொகக்த லயறிகளுக்குத எதிர்ப்பு,த சுலத‍சித ெலனா நிலைத பறித்ுத விெொயிகலளக்த காணிகளிலிருந்ுத லபான்றத அம்ெங்கலளத ரெவ்லெறுத அளவுத நீக்குகிறார்கள்.த காணிலயத இழந்த‍த விெொ களிற்த ரகாண்டுள்ளு.த இப்பின்னணியில்த இத்த யிகளால்த நகெச்த சூழலில்த ெம்பளத்லத‍த நம்பித லத‍ாடுத ரத‍ாடர்புலடயத பைத புத்த‍கங்கள்த கடந்த ொழத முடியாு.த எனலெத அெர்கள்த இருத த‍ாண்டுத ெந்ுள்ளலபாும்த இெண்டுத புத்த‍த ெழிகளில்த ெறுலெப்படுகிறார்கள்.த ஒன்றில்த கிலறன்.த

56

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019


ஜனெஞ்ெகம்த குறித்த‍த அரெரிக்க,த ஐலொப்பியக்த கலத‍கலளதநாம்தஅறிலொம்.தஅத‍ற்குதரெளியில்த ஜனெஞ்ெகம்த எவ்ொறுத ஏகாதிபத்தியங்களால்த த‍ெுத லத‍லெகளுக்காகப்த பயன்படுத்த‍ப்படுகிறுத என்பலத‍தநாெறிலயாம்.தலெற்குைகிற்குதரெளிலயத ெக்கள்த நைத ஆட்சிகளுக்குத எதிொகத ஜனெஞ்ெக ொத‍ம்த எவ்ொறுத பயன்படுத்த‍படுகிறுத என்ப லத‍யும்த இந்த‍த ஜனத ெஞ்ெகொத‍த்லத‍த எவ்ொறுத இடு ொரிதமுற்லபாக்குதெக்திகள்தஎதிர் ரகாள் ெுத என்பலத‍

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019

57


ரத‍ன்னரெரிக்கத இடுொரித அலைலயக்த கவிழ்ப்பத‍ற்குத அரெரிக்காத ரத‍ாடர்ந்ுத முயன் றுள்ளு.த 2009இல்த ரஹாண்டூொஸில்த ெதிப் புெட்சித மூைம்த ரெற்றிகெொனத ஆட்சிொற்ற ரொன்லறத அரெரிக்காத நடத்தியு.த 2012த யூலையில்த பெகுொயின்த இடுத ொர்புத ஜனா

எழகிறு.த ‘இடுத ஜனெஞ்ெகத்ுக்காக’த (For a Left Populism) என்றத நூல்த எழந்த‍த லகள்விக்குத ஒருத விளக்கத்லத‍த முன்லெப்பலத‍ாடுத ஜனெஞ் ெகத்லத‍த இடுொரிகள்த எவ்ொறுத பயன்படுத் த‍ைாம்த என்றத ஆலைாெலனலயத முன்ரொழி கிறு.த ஷன்த‍ல்த மூஃப்த (Chantal Mouffe) என்றத ரபல்ஜியத அெசியற்த லகாட்பாட்டாளர்த எழ ஐயத்ுக்குரியொறுத லநாய்பட்டுத இறந்த‍த பின்,த தியதஇந்நூல்தஜனெஞ்ெகம்தகுறித்த‍தசிைதமுக்கியத பிொந்தியரெங்கும்த பாரியத பின்னலடவுத லநர்ந்த கருத்ுக்கலளதமுன்லெக்கிறு.த த‍ு.த அடுத்ுத ஆர்ரஜன்டீனாவிலும்த பிலெசித லிலும்த நிகழ்த்தியத ொற்றங்கள்த ஜன ெஞ்ெகத நெத‍ாொளத்திற்குத எதிொனத ெனநிலையின்த ெைு- லத‍சியொத‍த்தின்தவிலளொனலெ.த விலளலெத ஜனெஞ்ெகம்த எனத மூஃப்த ொதிடு இந்நூல்த இடுொரித அலைத எழக்த காெண கிறார்.த உைலகத ஆண்டுெந்த‍த நெத‍ாொள,த ொயிருந்த‍த சூழலையும்த அலத‍யண்டியத ெக்கள்த திறந்த‍த ெந்லத‍ப்த ரபாருளாத‍ாெத விதிகள்த ெக் லபாொட்டங்கலளயும்த லகாடுகாட்டித இைத் களுக்குத விலளத்த‍த இன்னல்களின்த பயனாகத தீனரெரிக்கத ெக்கள்த விழிப்பலடந்த‍த கலத‍ ெக்கள்த அத‍ற்குத எதிொனத ரத‍ரிலெத லநாக்கித லயக்த கூறுகிறு.த அலத‍த லெலள,த இந்நாடு களில்த எவ்ொறுத எதிர்ப்புெட்சித ரெு ரெுத இலடரெளிலயத ெைுத லத‍சியொதிகள்த நாட் ொகச்த ொத்தியொனுத என்பலத‍க்த காெணங்த டுக்குத நாடுத லெறுபடும்த பல்லெறுத உச்ொட களுடன்த விளக்குகிறு.த ஆர்ரஜன்டீனாவில்த னங்களால்த நிெப்புகிறார்கள். இடுொரிகள்த இடுொரித ஜனாதிபதித கிர்ஷ்னருக்குப்த பின்த த‍ங்கள்த ரெயலின்லெயினால்த அலத‍த இயலு ெைுொரித ஜனெஞ்ெகத அலைத எவ்ொறுத ொக்குகிறார்கள்தஎனதமூஃப்தகூறுகிறார்.த ரென்றுத என்பலத‍யும்த ஏகாதிபத்தியம்த எவ் ெக்களுக்கும்த ஆட்சியாளர்த குழவுக்கும்த ொறுத ஜனெஞ்ெகத்லத‍த த‍னக்குச்த ொத‍கொகப்த இலடயிைானத முெண்பாட்டில்த ெக்கள்த பக்கம்த பயன்படுத்தியுத என்பலத‍யும்த இந்நூல்த விளக் குகிறு.த இப்பின்புைத்தில்த பிலெசிலின்த கடந் பயன்படுத்த‍த முன்,த ஆட்சியாளர்த குழவில்த த‍ாண்டுத லத‍ர்த‍ல்த முடிவுகலளயும்த ரெனசுலெ இருக்கின்றத சிறியத பகுதித த‍ங்கள்த ெக்கள்த அனு த‍ாபிகளாகக்த காட்டிக்த ரகாண்டுத ஜனெஞ்ெக காணவியலும்.த ொத‍த்லத‍க்த லகயிரைடுக்கிறார்கள்.த இத‍ற்குத ரத‍ன்னரெரிக்கத ெக்கள்த த‍ங்கள்த உரிலெ எதிொகதஇடுொரிகள்த ரெயைாற்றத லெண்டும்த கட்காகப்த லபாொடத்த ரத‍ாடங்கியத பின்புைம்,த என்றுத ரொவ்த லகாருகிறார்கள்.த ஆட்சியாளர்த அலத‍த இயலுொக்கியத இடுொரித அெொங் குழவுக்குத எதிொகத உருொகின்றத ஜனெஞ்ெகத கங்களின்த உருொக்கத்தின்த கலத‍,த அவ்ெெ அலைலயத இடுொரித ஜனெஞ்ெகத அலை ொங்கங்கள்த ஏகாதிபத்தியத எதிர்ப்லபத முன்னி

வித‍ம்,த ெளங்களும்த லெலெகளும்த லத‍சியெயத ொகித அெசுலடலெயானத‍ன்த பயலனத ெக்கள்த அலடந்த‍லெ,த ெர்ெலத‍ெத நாணயத நிதியம்த ரத‍ன்னரெரிக்காவில்த த‍னுத லகாெப்த பிடிலயத இழநத‍லெத ஆகியெற்லறத இந்நூல்த விரிொகக்த கூறுகிறு.த அத்ுடன்,த கடந்த‍த பத்த‍ாண்டுத களில்த இளஞ்சிெப்புத அலைத உருொக்கியத

ொதிடுகிறு.த ெக்கலளத ஒுக்கிறு,த ஜனநாயகத ெறுப்லபத .த இலெயலனத்லத‍யும்த இடுொரித முற்லபாக்குத மூைம்த தீவிெத ெைுத ஜனெஞ்ெகம்த லத‍ான்று

பின்னலடலெயும்த அத‍ற்குத ஜனெஞ்ெகத்தின்த பங்லகயும்தஅுதவிளக்குகிறு ெம்த சிெெெொனத‍ாகத இருந்த‍ாலும்த இடு இுத ெற்றத நூலின்த லத‍லெலயச்த சுட்டு ொரிச்த ரெயற்பாட்டாளர்கள்த படிக்கத லெண்டியத கிறு.த இடுொரித அெொங்கங்கட்குத ஜனெஞ் நூல்.த (மிகுதிதஅடுத்த‍தஇத‍ழில்)

58

தாயகம் ஜனவரி-மார்ச், 2019


Profile for அழ. பகீரதன்

தாயகம் 95  

கலை இலக்கிய சமூகவிஞ்ஞான இதழ் தேசிய கலை இலக்கியப் பேரவை

தாயகம் 95  

கலை இலக்கிய சமூகவிஞ்ஞான இதழ் தேசிய கலை இலக்கியப் பேரவை

Profile for .9304
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded