Page 1

วารสาร

ประจำเดือน มิถุนำยน วารสารบอกเล่าชาวดาเนิน 1


สารจากประธาน กลุม่ โรงเรียนเครือข่ายดาเนินสะดวกที่ 2 ได้กาหนดจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครัง้ ที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ใน ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายฯ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม เพือ่ คัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันใน ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและระดับภาคต่อไป นัน้ ส านั ก งานกลุ่ ม โรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยด าเนิ น สะดวกที่ 2 ได้ จั ด ส่ ง สรุ ป รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ การแข่งขันมาให้ทุกโรงเรียนทราบ ในการนี้ขอให้ ทุกโรงเรียนนานักเรียนไปร่วมแข่งขันตามตารางแข่งขัน ที่กาหนด และแจ้งให้ คณะกรรมการแข่งขันทุกท่านไปปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ดังตารางการ แข่งขันและตารางการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทีส่ ง่ มาพร้อมนี้

(นายวิบลู ย์ พูลทรัพย์)

วารสารบอกเล่าชาวดาเนิน 2


โครงการส่งเสริมเด็กไทยใส่ใจคุณธรรมน้อมนาความรู้ หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่ แก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวดที่ ๑ มาตราที่ ๖ กล่ า วว่ า การจั ดการศึ ก ษาต้ อ งเป็ นไปเพื่ อ พัฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข ดังนั้นการพัฒนาสังคมจึงควรมีการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนไทยในชาติ การปฏิรูปสังคม ให้อยู่เย็นเป็นสุข ปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนาความรู้ พัฒนาสุขภาวะของประชาชน ให้ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้สันติสุข โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรมได้ตระหนักถึงความจาเป็นในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมดังกล่าว จึงจัดทา โครงการส่งเสริมเด็กไทยใส่ใจคุณธรรมน้อมนาความรู้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้คู่คุณธรรม และเพื่อสนอง ปรัชญาของโรงเรี ย นที่ว่า “ธมฺมจารี สุ ข เสติ : ผู้ ประพฤติธ รรมย่อมอยู่เป็นสุ ข ” และในปีที่ผ่านมาโครงการนี้ประสบ ความสาเร็จอย่างดียิ่ง โรงเรียนจึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นอีกครั้งในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๒. วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนทาดี มีความคิด และปฏิบตั ติ น ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยความมีสติ ๒.๒ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น สุ ข มี บ รรยากาศ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ เ ป็ น กัลยาณมิตร ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม มีความสุขและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่สังคม ๒.๔ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม วารสารบอกเล่าชาวดาเนิน 3


แนะนาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย “ ดาเนินสะดวก ๒ ” ๑. โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม ตาบลดาเนินสะดวก ๒. โรงเรียนวัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บารุง) ตาบลดาเนินสะดวก ๓. โรงเรียนวัดปรกเจริญ ตาบลตาหลวง ๔. โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม ตาบลศรีสุราษฎร์ ๕. โรงเรียนวัดอุบลวรรณาราม ตาบลศรีสุราษฎร์ ๖. โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง ตาบลขุนพิทักษ์ ๗. โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น ตาบลสี่หมื่น ๘. โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ ตาบลสี่หมื่น ๙. โรงเรียนบ้านรางสีหมอก ตาบลท่านัด ๑๐. โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม ตาบลท่านัด

วารสารบอกเล่าชาวดาเนิน 4


นายอธิวัฒน์ พันธุ์ประชา ได้ทาการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์เครือข่าย โดยมีคณะ ผู้บริหาร ครู ในกลุ่มเครือข่าย จานวน 60 คนเข้ารับการอบรม เพื่อ นาไปใช้ในการจัดทาวารสารในการประชาสัมพันธ์เครือข่าย ระหว่าง วันที่ ๒๒ - 23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ตาบลบ้านเลือก อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วารสารบอกเล่าชาวดาเนิน 5


การตักบาตรพระทาง น้าโดยความร่วมมือของ หน่วยงานราชการทุกภาค ส่วน พ่อค้าประชาชน ใน อาเภอดาเนินสะดวก เมื่อ วันที่................

วารสารบอกเล่าชาวดาเนิน 6


กิจกรรมการตัดขวด ตามโครงการ “ขวดใส ใจสวย” เพื่อนักเรียนเกิดการเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสามารถนาไปสร้างรายได้ใน ชีวิตได้

วารสารบอกเล่าชาวดาเนิน 7

วารสารเครือข่ายดำเนิน 2