Page 1

‫يشرّػ شؾرٔ خبص‬ ‫كراءث هلضٖدث (خدهٖس اهرخبتج)‬ ‫د‪.‬يلداد رحٖى‬ ‫فعً اهلديبء إهٓ أًَّ نذرث االٌشغبل تبهؾوّى يؼ نذرث اهيحفّغ يٌِب فٕ اهذًُ هَ أذر‬ ‫شوتٕ فٕ تالغج اهنالى هدْ اهيٌشغوًٖ تخوم اهؾوّى‪ ،‬فخٌحرف أشبهٖتِى ؽً األشبهٖة‬ ‫اهضحٖحج هنالى اهؾرة ّتالغخِى‪ ،‬الٌعتبػ أشوّة اهيخنويًٖ يٌِى تعّاتؼ خوم‬ ‫اهؾوّى ّنذرث اهيحفّغ يً يضعوحبخِب ّخؾتٖراخِب‪ّ ،‬يذل ُذا ٌٖعتق ؽوٓ أشبهٖة‬ ‫اهشؾراء خبضجً‪.‬‬ ‫ذنرحْ تؾط يضبدرٌب أً أحد اهؾويبء تأشبهٖة اهنالى شيؼَ اهتٖح اٗخٕ‪:‬‬ ‫هىِ أدرِ حًَٖ ّكفحُ تبألعاللِ‪........‬يب اهفرقُ تًٖ جدٖدُب ّاهتبهٕ‬ ‫فلبل ؽوٓ اهتدِٖج‪ُ " :‬ذا شؾر فلَٖ"‪ ،‬فلٖلَ هَُ‪ّ" :‬يً أًٖ هم ُذا؟"‪ ،‬فلبل‪ :‬يً كّهَِ ‪:‬‬ ‫يب اهفرق‪ ،‬إذْ ُٕ يً ؽتبراح اهفلِبء‪ّ ،‬هٖشح يً أشبهٖة نالى اهؾرة"‪ّ .‬نبً‬ ‫ؽوٓ ضّاة‪ ،‬فلد نبً اهتٖح ألحد اهفلِبء حلبً‪.‬‬ ‫ّكد خذنرحُ ُذٍ اهحنبٖج ؽٌديب اشخغركحُ فٕ كراءث ُذا اهٌص‪ّ ،‬هنبختَِ ؽوَّٕ دًٌَٖ‬ ‫كدٖى التدَّ أً أفَٖ ّٖيبً شبؽج فراؿ‪ ،‬فأنخة ؽً شؾرٍ يب ٖوٖق تَ‪ ،‬أيب شتة خذنّرٔ‬ ‫هِب فِّ إًَّ شرٖف تلٌّج أعؾىَ ُذا اهٌص اهنذٖر يً اهيضعوحبح اهؾويٖج اهيبدٖج ّهى‬ ‫ٖخجبّز اهيضعوحبح ّاهريّز اهدٌٖٖج ّاهرّحٖج‪ ،‬فأٌحَ خلفُ يً ذهم‪ ،‬يٌذ اهؾٌّاً‬ ‫حخٓ آخر اهلضٖدث‪ ،‬ؽوٓ " خدهٖس" ّ" ؽُنبشج" ّ"خنوٖف" ّخأّٖل" ّ"خركج" ّ"خنرار‬ ‫ذاخم" ّ"الّؽٕ اهلبضٕ" ّ"كّث عرد يرنزٖج" ّ"خيغٌع‪..‬نخالً" ّ"اٌحرافٕ اهظبل‬ ‫ؽً درجج اهخردد" ّ"اهشنل اهنِرتٕ هِذا اهؾتد اهنِرتٕ اإلُوٖجٕ" ّ"خحوٖل‬ ‫اهيّكف" ّ"يٖزاً اهضحج أّ اهخعأ" ّ"ٌُدشج اهغالل" ّ"ركبئق شٖونًّ يِركعج"‬ ‫ّ"حٖزاً خخٖوٖبً" ّ"كيلى خوّخٕ"إشلبع خّكؾٕ خبعئ" ّ"يشخّٖبح اهشٖعرث" ّ"ٌُٖفخ فٕ‬ ‫اهضّر" ّ"هشحُ رجالً آهٖبً" ّ"زكّى ٌٖتحُ يً ضوؾخٕ" ّ"األحبشٖس اهفّراٌٖج"‪....‬‬ ‫ؽوٓ شتٖل اهيذبل‪ ،‬أفخراٍُ ٖلتس يً نل ؽوى تلتسٍ فٖغير كضٖدخَ تنل يب أؤخَٕ يً‬ ‫اهؾوّى ّاهفًٌّ ّاهيؾبرف‪ ،‬فٖجيؼ اهخضّف تؾوّى اهلرآً اهنرٖى‪ّ ،‬ؽوى اهحدٖد‬


‫اهشرٖف تخبرٖخ اهضحبتج‪ّ ،‬ؽوى اهٌِدشج تبهفٖزٖبء‪ّ ،‬ؽوى اهفوم تبهفوشفج‪ّ ،‬اهرشى‬ ‫اهٌِدشٕ تبهفً اهخشنٖوٕ‪ّ ،‬اهؾوّى اهخلٌٖج تبهحبشّة؟!‪.‬‬ ‫فئذا نبً اهتٖحُ اهذٔ اشخشِدحُ تَ فٕ يعوؼ ناليٕ هفلَٖ‪ ،‬فالتد أً ٖنًّ شرٖف‬ ‫تّكٌج كد درس اهؾوّى اهٌِدشٖج ‪ّ ،‬خرتَّٓ خرتٖج دٌٖٖج‪ ،‬فِّ يٌِدس!‪.‬‬ ‫ّتلٌّج فٕ ُذا اهٌص ال ٖتخؾد نذٖراً ؽً يٌِجَ اهذٔ رشيَ هٌفشَ فٕ شؾرٍ جيوجً‪،‬‬ ‫ّنأٌَ ٖؤشس هيشرّػ شؾرٔ خبص تَ ّحدٍ‪ٖ ،‬خوًّ تٌفشٖخَ ّتأفنبرٍ ّيلدار يب‬ ‫اشخّؽتَ يً اهيفبُٖى يً خالل كراءاخَ ّاهؾوّى اهخٕ أخلٌِب‪ّ ،‬تشأً اهحٖبث ّاهيّح‬ ‫ّيب ٖخعوتَ نل يٌِيب‪ّ ،‬هذهم هٖس يً اهشِل اهخجرؤ ؽوٓ ٌضّضَ ّفم أهغبزُب‪،‬‬ ‫ّاهّكّف ؽوٓ أشرارُب‪ّ ،‬انخشبف يّاعً خؾلٖداخِب ّيب ّراء نل ذهم‪.‬‬ ‫ّإذا أينٌمَ أً خؾٖد اهٌغر فٕ كضٖدخَ ُذٍ هخحبّل اهّكّف ؽوٓ يظبيٌِٖب‪ ،‬فئٌم‬ ‫شخجد اهشبؽر فٕ حبهج رذبء‪ ،‬فِّ رتيب ٖرذٕ ٌفشَ‪ّ ،‬رتيب ٖرذٕ اهحٖبث تريخِب‪،‬‬ ‫ّرتيب ٖرذٕ ؽتّبس؟! ( يًَ ُّ ؽتّبس؟)‪ُّ ،‬نذا ٖجؾوم اهشبؽر خدّر فٕ دّايج‬ ‫"رتيب"‪ّ .‬فٕ اهلضٖدث شؤًّ أُخَر‪.‬‬ ‫ّالشم ؽٌدٔ فٕ أً شرٖف تلٌج اخخذ عرٖل ًب غٖر شبهنجٍ ُّّ ٌٖبل اهشؾر‬ ‫‪...‬عرٖلبً ُّ اهذٔ ٖؾرف يشبهنِب جيٖؾبً دًّ شّاٍ‪.‬‬ ‫‪2005/6/13‬‬

قراءة نقدية لقصيدة (تدليس الرتابة) شريف بقنه - د. مقداد رحيم  

قراءة نقدية لقصيدة (تدليس الرتابة) شريف بقنه - د. مقداد رحيم

قراءة نقدية لقصيدة (تدليس الرتابة) شريف بقنه - د. مقداد رحيم  

قراءة نقدية لقصيدة (تدليس الرتابة) شريف بقنه - د. مقداد رحيم