Page 1

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 www.nkp2.go.th / www.fackbook.com/ nakhonphanom2 โทร 0-4259-9265 โทรสาร 0-4259-9096

สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธาน รับมอบพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าจืดหนองญาติจังหวัดนครพนม ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าจืดหนองญาติ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีนายนิวัติ เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพนมเป็นผู้ส่งมอบ จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน มิตรภาพไทย-เวียดนาม บ้านนาจอก อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อมอบแนวทางการพัฒนา ก่อนเดินทางไปมอบนโยบายแก่ ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมหนองบึกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูนครพนม มีนายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัด ร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบาย โดยได้เน้นย้้าเรื่องปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้ครูและผู้บริหารให้ ความส้าคัญเป็นพิเศษ นโยบายแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษา ความคืบหน้าการสอบสวนการทุจริตสอบครูผู้ช่วย และเรื่อง บ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ มีผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมรับฟังเป็นจ้านวนมาก


สพป.นพ.2 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รองผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 เข้าร่วมการประชุม การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ “การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก” ประจ้าปีงบประมาณ 2556 ในการนี้ได้มีการเชิญ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆในอ้าเภอศรีสงคราม เข้าร่วมหารือข้อราชการ น้าโดยนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอ้าเภอศรีสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน ณ ห้องประชุมส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2

ประชุมรองผู้อานวยการ ผู้อานวยการกลุ่มและบุคลากร สพป.นครพนม เขต 2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป. นครพนม เขต 2 เป็นประธานในการประชุมรองผู้อ้านวยการ ผู้อ้านวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ครั้งที่ 1/2556 เพื่อสร้างข้อตกลงและแนวทางในการปฏิบัติราชการของ ส้านักงานเขตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด โดยมีผู้อ้านวยการ ผู้อ้านวยการ กลุ่มและบุคลากรเข้าร่วมประชุมจ้านวน 64 คน ณ ห้องประชุมอาคารใหม่ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษา นครพนม เขต 2


งานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 นางจิราพร เวทไทยสงค์ ผู้อ้านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมบุคลากรส้านักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษานครพนม เขต 2 ร่วมรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมร้าลึกถึงพระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชให้แก่ชาติไทย ณ ห้องศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.นครพนม เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้อ้านวยการโรงเรียน สังกัด สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 2/ 2556 ณ ห้องประชุมสพป.นครพนม เขต 2 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมมีพิธีมอบของที่ระลึกแก่ นายวิชิต ค้าหันอรรค ผอ.โรงเรียนบ้านค้านกกก ในฐานะคณะอนุกรรมการพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 86 ปี ส้าหรับเนื้อหาการประชุม ประกอบไปด้วย เรื่องการเตรียมการต้อนรับ ฯพณฯท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช การตอบรับมาตรการประหยัดพลังงานของสพฐ. การเตรียมการแข่งขันโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและ ทักษะในศตวรรษ ที่ 21 และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมจ้านวน 185 โรงเรียน


โครงการพัฒนาครูโดยใช้ระบบการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูโดยใช้ระบบการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ได้รับเกียรติจากนายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รองผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการฯเป็นการจัดอบรมเพื่อพัฒนาครูตามสมรรถนะให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพและ คุณธรรม สามารถจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับกลุ่มสาระตามระดับชั้นและความต้องการของสถานศึกษา โดยวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการอบรมระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน ณ ห้องประชุมนครวารี โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ โดยมีศึกษานิเทศก์ ผู้อ้านวยการสถานศึกษาและครูจากโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมการอบรมกว่า 126 คน

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้ด้าเนินการประชุมคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในการประชุมคณะกรรมการ คัดเลือกแม่ดีเด่น ครั้งที่ 1/2556 โดยที่ประชุมได้มีมติคัดเลือก นางค้ามา ค้ากองแพง อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ 6 ต้าบลนาเข อ้าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ได้รับการเสนอชื่อประเภทแม่ผู้มีความมานะ อดทน หมั่นเพียร ทั้งนี้สพป.นครพนม เขต 2 จะจัดส่งชื่อเพื่อการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นส่วนภูมิภาคต่อไป


รอบรัว้ โรงเรียน

ผ้าป่าคอมพิวเตอร์ศิษย์เก่าคืนสู้เหย้าไทนาคอย โรงเรียนบ้านนาคอยจัดงานต้อนรับคณะผ้าป่าคอมพิวเตอร์ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าไทนาคอย โดยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะศิษย์เก่าพร้อมชาวบ้านหมู่ที่ 5 บ้านนาคอย ร่วมกันจัดตั้ง เพื่อจัดหา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้นักเรียนกว่า 267 คนของได้เรียนบ้านนาคอยได้ใช้ การค้นคว้าข้อมูลและ ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 2 ขอเชิญชวนคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการ ประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 58 พรรษา ปี 2556 โดยสามารถ Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.deqp.go.th และ Facebook “โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)” และ ส่งใบสมัครได้ที่กองส่งเสริมและเผยแพร่กรมเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม หรือโทรสาร 0-2298-6332,0-2298-5738 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ส่งภาพข่าวกิจกรรมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบซีดี หรือไฟล์ภาพ พร้อมรายละเอียดกิจกรรม ได้ ที่ nkp2@hotmail.com โทรศัพท์ 042-599265


สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมต้อนรับ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เจ้าของ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ที่อยู่

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ้านวยการ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รก.ผอ.สพป.นพ. ๒, รองผอ.สพป.นพ. ๒ ทุกท่าน ,ผอ.กลุ่มทุกกลุม่ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผอ.สพป.นพ. ๒ นายสมชัย เต็มสิรินันท์ ผอ.กลุม่ อ้านวยการ นางสาวเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร นายวุฒิพงษ์ พันทิวา และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นพ. ๒ ทุกท่าน ๑๐ หมู่ ๙ ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว อ.ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๕๐ โทร.๐-๔๒๕๙-๙๒๖๕ โทรสาร ๐-๔๒๕๙-๙๐๙๖ www.nkp2.go.th , http://www.facebook.com/nakhonphanom2

จดหมายข่าว ฉ.6  

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นพ.2

จดหมายข่าว ฉ.6  

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นพ.2