Page 1

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 www.nkp2.go.th / www.fackbook.com/ nakhonphanom2 โทร 0-4259-9265 โทรสาร 0-4259-9096


วิสาขบูชา ร้อยใจภักดิ์ เวียนเทียน สวดมนต์ ภาวนาฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รองผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นครพนม เขต 2 พร้อมผู้อานวยการ โรงเรียน ครูและบุคลากรสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ร่วมงานร้อยใจภักดิ์ เวียนเทียน สวดมนต์ ภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในการนี้พันเอกหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในฐานะผู้จัดงานฯ ได้มอบเข็มนาคราช มหามงคลให้แก่นายนายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รองผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นครพนม เขต 2 และ ตัวแทนหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครพนม จากนั้นได้มีพิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์และพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีถวาย พระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระสงฆ์ 81 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พิธีปล่อยโคมประทีปถวายพุทธบูชาและพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม เนื่ องในวันวิสาขบูชาโลก โดยมีคณะครู นักเรียนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเป็นจานวนมาก


ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 44 ปี โรงเรียนบ้านจอมศรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รองผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เป็นประธานในพิธีถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้าน ICT และ สร้างอาคารอเนกประสงค์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี โรงเรียนบ้านจอมศรี เพื่อการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น ได้ยอดเงินรวมกว่า 197,007.25 บาท โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ตลอดจนคณะกรรมการศิษย์เก่า ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านจอมศรี ตาบลนาเดื่อ อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

การประชุมผู้อานวยการสถานศึกษาสังกัดสพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 นายบัลลังก์ มรรควินทร์ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เป็นประธานการประชุม ผู้อานวยการสถานศึกษาสังกัดสพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 3/2556 ณ ห้องประชุมสพป.นพ.2 เนื้อหาการประชุมประกอบ ไปด้วย การรายงานผลการดาเนินการดาเนินงานตามคารับรองปฏิบัติราชการ การจัดทาฐานข้อมูลและสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน การเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง โครงการนิเทศเต็มพิกัด โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรม จริยธรรมถวายในหลวง การรายงานผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตาม กลยุทธ์ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นต้น โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมจานวน 185 โรงเรียน


การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์สารคดีชุมชน “เรื่องเล่าจากบ้านฉัน” ปี 2 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 17.30 น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รองผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์สารคดีชุมชน เรื่องเล่าจากบ้านฉัน ปีที่ 2 ร่วมรับชมสารคดีผลงานครู บุคลากรและนักเรียน บอกเล่าถึงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่น โดยมีคณะบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอุ่น ณ หอประชุมโรงเรียน บ้านโพนจาน อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โครงการเรื่องเล่าจากบ้านฉัน โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร(องค์กรมหาชน) เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาแนวทางการ สร้างหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยกระบวนการทางมานุษยวิทยา จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยกิจกรรมการให้ความรู้ด้านมานุษยวิทยาและกระบวนการผลิตสารคดี ระหว่างวันที่ 21-23 และ 26-30 พฤษภาคม 2556 โดยมีครูและบุคลากรจานวน 24 คน และนักเรียนจานวน 53 คน จาก 7 โรงเรียนเครือข่ายลาน้า ทวย สพป.นครพนม เขต 2 อันได้แก่ โรงเรียนบ้านบงคา โรงเรียนบ้านล้อมกุดตะกล้า โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ โรงเรียนบ้านเสาเล้า และโรงเรียนบ้านโพนจาน สามารถรับชมสารคดีทั้ง 3 เรื่อง คือ 1). ข้าวปุ้นซาว ชาวสามชุมชน 2).ดนตรีกับวิถีชีวิตไทโพนจาน 3).พระธาตุจาปา ศรัทธาชาวเสาเล้า ได้ทางเว็บไซต์ยูทูบ http://www.youtube.com/user/DekAnthro


รอบรัว้ โรงเรียน

โรงเรียนชุมชนคาพอกท่าดอกแก้วรับมอบสนามเด็กเล่นจากสโมสรโรตารีนครพนม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 นายวิชา จันดาประดิษฐ์ ผู้อานวยการโรงเรียน พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนคาพอกท่าดอกแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ร่วมรับมอบสนามเด็กเล่นโรงเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการซ่อมแซมจากสโมสรโรตารีนครพนม พร้อมกันนี้นางนิตยา กุลตั้งวัฒนา นายกสโมสรฯพร้อมด้วยสมาชิกสโมสรโรตารีนครพนม ได้จัดเลี้ยงอาหาร กลางวันและไอศกรีมให้แก่นักเรียน รวมมูลค่าการสนับสนุนการซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและการเลี้ยงอาหารกลางวัน ครั้งนี้กว่า 25,000 บาท ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนคาพอกท่าดอกแก้ว อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ส่งภาพข่าวกิจกรรมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบซีดี หรือไฟล์ภาพ พร้อมรายละเอียดกิจกรรม ได้ ที่ nkp2@hotmail.com โทรศัพท์ 042-599265


พิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียน “นกกกคา” โรงเรียนบ้านคานกกก วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30 น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รองผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านคานกกก อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยมีนายพิชัย วรรณวงศ์ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรในสังกัด ผู้นาองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียนและตัวแทนชุมชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอาคารในครั้งนี้ โดยนายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ได้ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ เปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์และเปิดป้าย จากนั้นได้เยี่ยมชมอาคารนกกกคา ซึ่งเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น จานวน 5 ห้องเรียน ประกอบด้วยห้องเรียนต่างๆ อาทิ ห้องเรียนมัลติมีเดีย ห้องเรียนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระฯภาษาไทย ซึ่งสร้าง ทดแทนอาคารหลังเดิมที่ถูกเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา และได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการคุณต่อสถานศึกษา พร้อมพบปะคณะผู้บริหารและคณะครูที่มาร่วมงานครั้งนี้

เจ้าของ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ที่อยู่

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รก.ผอ.สพป.นพ. ๒, รองผอ.สพป.นพ. ๒ ทุกท่าน ,ผอ.กลุ่มทุกกลุม่ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผอ.สพป.นพ. ๒ นายสมชัย เต็มสิรินันท์ ผอ.กลุม่ อานวยการ นายวุฒิพงษ์ พันทิวา และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นพ. ๒ ทุกท่าน ๑๐ หมู่ ๙ ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว อ.ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๕๐ โทร.๐-๔๒๕๙-๙๒๖๕ โทรสาร ๐-๔๒๕๙-๙๐๙๖ www.nkp2.go.th , http://www.facebook.com/nakhonphanom2

จดหมายข่าว สพป นพ 2 ปีที่ 4 ฉบับที่ 8  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you