Page 1

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 www.nkp2.go.th / www.fackbook.com/ nakhonphanom2 โทร 0-4259-9265 โทรสาร 0-4259-9096

สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ ท่าอากาศยานนครพนม นายสมชาย วิทย์ดารง รองผู้ว่าราชการ จัง หวั ดนครพนม และดร.ภูริ พล โสดาศรี รองผอ.สพป.นครพนม เขต 2 พร้ อมบุค ลากรส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ประถมศึ กษานครพนม เขต 2 ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรจากส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครพนม เขต 1 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 22 และส่ ว นราชการต่ า งๆ ร่ ว มต้ อ นรั บ นายเสริ ม ศั ก ดิ์ พงษ์ พ านิ ช รัฐ มนตรี ช่ วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เดิน ทางมาเฝ้ าฯรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอสราธิราช สยามมกุฎ ราชกุมารฯ เนื่ อ งในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ประจาปี พ.ศ.2556 ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


สพป.นครพนม เขต 2 ประชุมการจัดการศึกษาทางเลือก วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสพป.นพ.2 จัดประชุมโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อใน ระดับที่สูงขึ้นและสร้างทางเลือกการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อเปิดโอกาสและจัดบริการการศึกษาให้แก่เด็กที่ออกกลางคัน เรียนไม่จบ ได้มีโอกาสเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมีนายภูริพล โสดาศรี รอง ผอ. สพป.นครพนม เขต 2 เป็นประธาน การประชุม

สพป.นครพนม เขต 2 จัดการอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Teacher’s Kit สพป.นครพนม เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมการใช้สื่อการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษ Teacher’s Kit สาหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับเกียรติจากดร.ภูริพล โสดาศรี รองผอ.สพป. นครพนม เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ ครูผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยความร่วมมือจากสภาบันภาษาอังกฤษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย โดยมีครูจากโรงเรียนสังกัด เข้าร่วมการอบรมจานวน 185 คน จัดการอบรมระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมห้องประชุมนครวารี โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์


สพป.นครพนม เขต 2 จัดประชุมโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รองผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวางแผนดาเนินงานโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนแกนนาจัดการเรียน ร่วม ประจาปี 2556 ครั้งที่ 1/2556 เพื่อการวางแผนการดาเนินงานสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนร่วม และการ จัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) โดยมีผู้อานวยการและครูผู้รับผิดชอบจากโรงเรียน แกนนาการจัดการเรียนร่วม ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมจานวน 20 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสพป.นครพนม เขต 2

ประชุมดาเนินงานตามคารับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รองผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เป็นประธานในการประชุมดาเนินงานตามคารับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1/2556 เพื่อรับทราบผลคะแนนการดาเนินงานตัวชี้วัดตามคารับรองและแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา พร้อมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 (KPI Report System : KRS) และคารับรองตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (Action Plan Report System : ARS) เพื่อประสานความร่วมมือการดาเนินงานตามกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากร นสังกัดเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสพป.นครพนม เขต 2


โครงการเมนูอาหารกลางวัน Thai – School Lunch สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมอบรม โครงการพัฒนาระบบและขยายผลการจัดเมนูอาหารกลางวันตามโปรแกรม Thai – School Lunch ได้รับเกียรติจาก นางจริยา ปารีพันธ์ รองผู้อานวยการ สพป.นครพนม เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายและ แนวทางการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนการโดยครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการคานวณสูตรอาหารกลางวันสาหรับ นักเรียน ตามโปรแกรม Thai – School Lunch ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัยและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีผู้อานวยการและครูผู้รับผิดชอบโครงการจากโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมกว่า 370 คน จัดการอบรมเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสพป.นครพนม เขต 2

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสพป.นครพนม เขต 2 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รองผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นครพนม เขต 2 ในฐานะผู้อานวยการคุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 ครั้งที่ 4/2556 เพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัลคุรุสภา การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ทั้งนี้จะมีการประชุม เพื่อรับรองผลการพิจารณารางวัลต่างๆในครั้งต่อไป และจะประกาศผลอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้


รอบรัว้ โรงเรียน

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา "ศิลปินจิตอาสา ศรัทธาแบ่งปัน เติมต่อฝันเด็กไทย" โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาดอกไม้จัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา "ศิลปินจิตอาสา ศรัทธาแบ่งปัน เติมต่อฝันเด็กไทย" ได้รับเกียรติจาก นายวรวภย์ ศรีบุญเรือง นายกองค์การบริหาร ส่วนตาบลท่าจาป่า กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคคลากรจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 นาโดย นายบรรลังค์ มรรควินทร์ และนายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 พร้อม ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป. นครพนม เขต 2 โดยกลุ่มศิลปินจิตอาสา กว่า 30 ชีวิต ที่นาผ้าป่าเพื่อการศึกษา ยอดรวมกว่า 68,201 บาท (รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย) มามอบให้แก่ทางโรงเรียนในครั้งนี้ พร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปิน ชื่อดัง เอกพล มนต์ตระการ ดาหลา ธัญญาพร นิ้วก้อย กรรณิกา และศิลปินจากโครงการอบจ.นครพนมสานฝัน ท่ามกลางพี่น้อง ประชาชนที่มาให้การต้อนรับอย่างล้นหลาม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ส่งภาพข่าวกิจกรรมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบซีดี หรือไฟล์ภาพ พร้อมรายละเอียดกิจกรรม ได้ ที่ nkp2@hotmail.com โทรศัพท์ 042-599265


การประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์สพป.นครพนม เขต 2 และงานเลี้ยงส่งบุคลากรนักประชาสัมพันธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคารใหม่สพป.นครพนม เขต 2 นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เป็นประธานในการประชุม เครือข่ายประชาสัมพันธ์สพป.นครพนม เขต 2 ครั้ง 1/2556 เพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์ เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการสื่อสารองค์กรและเผยแพร่ข่าวสารการศึกษา โดยการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของผู้อานวยการและ ครูจากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 6 อาเภอ โดยได้ประชุมหารือแนวทางการดาเนินงาน พร้อมแต่งตั้งผู้รับชอบผิดงาน ตามสื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ อันได้แก่ สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ตและสื่อสิ่งพิมพ์ พร้อมกันนี้ทางสพป.นครพนมเขต 2 ได้จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีกับนางสาวเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.นครพนม เขต 2 ทีย่ ้ายไปปฏิบัติงาน ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา เจ้าของ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ที่อยู่

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รก.ผอ.สพป.นพ. ๒, รองผอ.สพป.นพ. ๒ ทุกท่าน ,ผอ.กลุ่มทุกกลุม่ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผอ.สพป.นพ. ๒ นายสมชัย เต็มสิรินันท์ ผอ.กลุม่ อานวยการ นางสาวเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร นายวุฒิพงษ์ พันทิวา และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นพ. ๒ ทุกท่าน ๑๐ หมู่ ๙ ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว อ.ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๕๐ โทร.๐-๔๒๕๙-๙๒๖๕ โทรสาร ๐-๔๒๕๙-๙๐๙๖ www.nkp2.go.th , http://www.facebook.com/nakhonphanom2

จดหมาข่าวสพป นครพนม เขต 2 ปีที่ 4 ฉบับที่ 7