Page 1

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 www.nkp2.go.th / www.fackbook.com/ nakhonphanom2 โทร 0-4259-9265 โทรสาร 0-4259-9096

สพป.นพ.2 จัดงาน “เกียรติยศสร้างเองได้ The Best of The Best ” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นาโดย นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร สพป.นครพนม เขต 2 ได้รับเกียรติจากนาย ไสว ราชกรม ที่ปรึกษานายยุทธจักร เรืองวรบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธี นาย เชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอาเภอศรีสงครามให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์ อาเภอศรี สงคราม จังหวัดนครพนม สาหรับงานเกียรติสร้างเองได้ The Best Of The Best เป็นการจัดงานเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกาลังใจ ให้กับคณะครูและนักเรียนผู้เป็นเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมงานเป็นจานวนมาก


สพป.นครพนม เขต 2 จัดอบรมภาษาอังกฤษครูผู้สอน และบุคลากรพร้อมสู่อาเซียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา จัดอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สาหรับครูผู้สอน และบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ระหว่างวันที่ 13-15 และ 19-22 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดมุกดาหาร ได้รับ เกียรติจากนายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครพนม เขต2 เป็นประธานเปิดการอบรม โดย มีวิทยากรจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วม อบรมจานวน 80 คนโดยบรรยากาศการอบรมเป็นไป อย่างสนุกสนาน


สพป.นครพนม เขต ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2556 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 พร้อมด้วย นาย สุทธิรักษ์ จันปุ่ม นางจริยา ปารีพันธ์ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมทาบุญเลี้ยงอาหาร กลางวันแก่ผู้สูงอายุที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม เนื่องในวันคล้ายวันเกิดนายชวลิต วิชยสุทธิ์ สส.จังหวัดนครพนม โดยมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนม และหน่วยงานต่างๆร่วมทาบุญในครั้งนี้ด้วย

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประชุมคณะกรรมการเขต พื้นที่การศึกษา โดยมีนายเทิดศักดิ์ คาชนะ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เป็น ประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการเขตพื้นที่ โดยวาระการประชุมประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษาในสานักงานเขต การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา การรวม การเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การกาหนดจัด งาน “เกียรติยศสร้างเองได้” การจัดสรรงบประมาณปี 2556 สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2556


สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นาโดยนายบัลลังก์ มรรควินทร์ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 บุคลากรและผู้อานวยการโรงเรียน ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูพุทธิคุณโสภิต อดีตเจ้าคณะตาบลนาเดื่อ ณ เมรุ ชั่วคราววัดจาปา อ.ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 โดยมีนายขจร หลิมวานิช ปลัดจังหวัด นครพนมเป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุลและจุดเพลิงพระราชทาน ในการนี้มีศิษยานุศิษย์ร่วมงานเป็นจานวนมาก

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 นายบัลลังก์ มรรควินทร์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่นายอดิเรก คนตรง ครูโรงเรียนบ้านนาคา อาเภอศรี สงคราม จังหวัดนครพนม


สพป.นพ.2 ร่วมกับ ม.นครพนม จัดโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยมีนายบัลลังก์ มรรควินทร์ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรจากมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจากนายชาญวิทย์ หาญรินทร์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม แนะนาวิธีการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มี ผู้บริหารและคณะครูจานวน 126 คน เข้าร่วมประชุม

รอบรัว้ โรงเรียน

โรงเรียนบ้านโพนจานประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 โรงเรียนบ้านโพนจาน อ.โพนสวรรค์ จัดประชุม ผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2555 ได้รับเกียรติจาก นางมนพร เจริญศรี สส.จังหวัดนครพนม เขต 2 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครพนมเขต 2 และนายทรงกลด อินทะกนก นายอาเภอโพนสวรรค์ ร่วมพบปะผู้ปกครอง มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร แก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น โดยมีนายประวิทย์ จันทา ผู้อานวยการโรงเรียนและ คณะครูให้การต้อนรับ

ส่งภาพข่าวกิจกรรมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ใน รูปแบบซีดี หรือไฟล์ภาพ พร้อมรายละเอียดกิจกรรม ได้ ที่ nkp2@hotmail.com โทรศัพท์ 042-599265


สพป.นครพนม เขต 2 จัดประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานสพป.ขอนแก่น เขต 5 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป. นครพนม พร้อมด้วยนายบัลลังก์ มรรควินทร์ นางจริยา ปารีพันธ์ รองผอ.สพป.นครพนม เขต 2 และบุคลากรในสังกัดได้เข้า ร่วมการประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพ ได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพจากวิทยากร นายทองสุข มันตาทร ประธานชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเขื่อนจุฬาภรณ์ อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จากนั้นวันที่ 27 มีนาคม 2556 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยมี ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 และบุคลากรให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายการดาเนินงานและ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ เพื่อเป็นเป็นแนวทางในการดาเนินงานของสพป.นครพนม เขต 2 ในโอกาสนี้ นางจริยา ปารีพันธ์ รองผอ.สพป.นครพนม เขต 2 ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณ เจ้าของ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ที่อยู่

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รก.ผอ.สพป.นพ. ๒, รองผอ.สพป.นพ. ๒ ทุกท่าน ,ผอ.กลุ่มทุกกลุม่ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผอ.สพป.นพ. ๒ นายสมชัย เต็มสิรินันท์ ผอ.กลุม่ อานวยการ นางสาวเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร นายวุฒิพงษ์ พันทิวา และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นพ. ๒ ทุกท่าน ๑๐ หมู่ ๙ ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว อ.ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๕๐ โทร.๐-๔๒๕๙-๙๒๖๕ โทรสาร ๐-๔๒๕๙-๙๐๙๖ www.nkp2.go.th , http://www.facebook.com/nakhonphanom2

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นพ.2  

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นพ.2

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นพ.2  

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นพ.2

Advertisement