Page 1


นวัตกรรมสื่อสารองค์กรมุมมองใหม่กับการสร้างพื้นที่ใน Social Network  

การวางกลยุทธ์ทางการสื่อสารที่แข็งแกร่ง คือความสามารถในการวัดการสื่อสารองค์กรให้ขับเคลื่อนเนื้อหา ประเด็น บ่งบอกตัวตน ความเป็นองค์กรออกมาได้...

นวัตกรรมสื่อสารองค์กรมุมมองใหม่กับการสร้างพื้นที่ใน Social Network  

การวางกลยุทธ์ทางการสื่อสารที่แข็งแกร่ง คือความสามารถในการวัดการสื่อสารองค์กรให้ขับเคลื่อนเนื้อหา ประเด็น บ่งบอกตัวตน ความเป็นองค์กรออกมาได้...