Page 1


เปิดแผนองค์กรไทยใน AEC และการแข่งขันบนเวทีโลก ปรับเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง  

ทุววันนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือในภาคธุรกิจ ต่างก็ต้องเผชิญกับปัจจัยแแห่งความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ รวมถึงการตรียมความพร้อมรับมือภายใต...

เปิดแผนองค์กรไทยใน AEC และการแข่งขันบนเวทีโลก ปรับเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง  

ทุววันนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือในภาคธุรกิจ ต่างก็ต้องเผชิญกับปัจจัยแแห่งความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ รวมถึงการตรียมความพร้อมรับมือภายใต...

Advertisement