__MAIN_TEXT__

Page 29

สถิติจานวนผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2559 (ภาคกลาง) จังหวัด

จานวนประชากรทั้งหมด

จานวนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ (%)

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

กาญจนบุรี

445,113

439,999

885,112

51,241

62,629

113,870

12.87

ราชบุรี

424,280

445,543

869,823

60,981

81,604

142,585

16.39

เพชรบุรี

232,821

247,831

480,652

34,067

45,907

79,974

16.64

267,149

272,385

539,534

34,245

42,564

76,809

14.24

เพศ

ประจวบ-

คีรีขันธ์

การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดย เอกศักดิ์ คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดย เอกศักดิ์ คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

Profile for .81510
Advertisement