Page 1


 ' -/$(03 -/$( - "%-4$- 5 .6.2554 1.     9 0$1 7

- +7#%) 15 ( 2551-2565) "# #  2551-2554 - !""#1  #$ ' (proven technologies) #:7< +7# 10,961 ktoe 7 0$! 9 $# 15.6 ($ 7 ,61/ 1)/36 .. 2554  #%!""# '"# - 1.1  

 .. 2554 $%#&)%**+ ' 78.76 MW 1(6/ .. 2553 $# 60.08  $%#&)%!' $ 2.10 ktoe 1(6/ .. 2553 $# 4.16 "#) 1)36 .. 2554 01$ # #  +7# #  - 

 

 MW ktoe ktoe â&#x20AC;˘ +7# # .. 2554 55.00 6.00 5.00 â&#x20AC;˘ ) .. 2554 78.76 8.82 2.10  99.27 

 ktoe 11.00 10.92

  .. 2554 .   !""#$%#& '($  )%**+'#,&$%#&    $ $%#& )) '"# - 1.1.1  

 "# . /% )%**+'#,& $%#&01 1**+(36 /' 5 "!  1) !"# $$ 

 %&$'($ % /% )%**+'#,&$%#&(**+ 

5 "'%%& 7 

 "#&7 " # 1**+ /' 11 7 "!  9 01$ !-: 6;/

 # $"# $ 7" #7< 17**+7  # $ ' 9 !'((=7 " # 7 # < -  - ' # <  $!&!' < 7- "#)1  

/% )%**+'#,&$%#&7 " # ' ' 206 7 )% ' 945.5 "'%%& 2) !"# $$ 

 %&$'($*+,%  % /% )%**+'#,&$%#& $#' 3 "'%%& /' 11

7 "!  9 01$(## )%**+7  - # $ 1 B: # $($" # 1**+ %% )%**+'#,& $%#&'/1  )% 3 "'%%& "#)1  /% )%**+'#,&$%#& 7 " # 01$(## )% ' ' 53 7 )% ' 159 "'%%& 16

 2554


3) !"# $$ 

 %&$6:':(;( % /% )%**+'#,&$%#& (**+ 

1.5

"'%%& 7 <#& # <-1**+ /' 11 7 "!  9 0$1 !-: 6; /

 # $"# $ 0$1 - ' # < ' '7!' <( $- "#)1  /% )%**+'#,&$%#& 7 <#& # < - ' ' 178 7 )%

' 267.0 "'%%& 4) !"# $$ 

 %&$& 3,*#'+-< & ( ; & ( % /% )%**+'#,&$%#& (**+ 3 "'%%&%$ 7 

7'#1 **+(36 (%0 1 I '7%(%0 $1 - #7% (%'$-# (% ;B-& % '& I (%7%'& $-#7% %'& I B-& 0  ' # B

% 1 '$ /' 22 7 "!  9 /% )%**+'#,&$%#&7  97

)% **+7 ! 01$0$$- & ! 01$**+1/ 9 %%$01$ $! $# ($/71 0$1 !'((= ('J/($)< K % 0 71  - 1 **+ 36 "#1) /% )%**+'#,&$%#&7 7'#(%01 I'7% $-#7% ' ' 67 7 )% ' 201 "'%%& 5) !"# $$  $ ;3(- (3*# '+ !*+ " (% % /% $%#&0 "1 ! $0$1 /  /' 17 7

"!  9 %% )%$%#&7 97**+ 7  "#&: /$0$1 /  "#)1  /% $%#& - "#& 01"! $01$/  ' ' 94 7 )% ' 385.17 "'%%& 1.1.2  3(#%  $$ $$  1) $ ;"# $$ #%  %  - /% )% $$%#&

% %  .. 2551-2554 /' ' 25,653 % % ($) $$%#& 73 $ 115 7 - ' 420.86  ! 9) 7#/ %% L 129.23 / 7 0$ 3#  3.247 ktoe/  9 CO2 8,174 %/

"#  .. 2554 - -/% )% $'#$%#& 3 $ /' 42 7 - ' 169.24  ! 9) 7#/ %% L 60.32 / 7 0$ 3#  1.251 ktoe/  9 CO2 3,147 %/

 2554

17


"!  '%3- !&01$ %-7 - )% $'#$%#& $# 7# ,61  .. 2554 7 - %% $$%#&'#

)) /' 9,879 % % ($) $$%#& /' 42 7 $ '# " 16 7 "  7 7 " # 5 7 $! $# 8 7 36; 4 7 $! B- / 1 7 * & -%'& 1 7 "#:! Q7 - -'761 ( $# 30 ($ - %%) ,61 9 /</ 7/($/ !'/ -#1(6 2) 6=>+ ? - @0 $$ #%  $$ 

%&$$ ";A05 ?$"";A05 % )% $$%#&($" # /-R: & 

3 )%

$#7   B: $#1$ #1#0 "!  9  '/ ') '! 7&

3 )%  6; - !' !- 01$7

3 )%  L !'7 % '/$ '! 7& B: ($ '!' !- ,$ - - ; L 3)  ; & ; ;-5#%  % ! 

  - (BOI) %  -%%

)% $$%#& % ! 

  -1 . 9/2547 '1 20 B'! 2547 ) ! %%'1 30 ## 2547 ($ 4.24 / )%! 01$/ 7 0$$- & 7# 7 0$$- &,61  #'$ (! 01$/ #':;% -!! 8

4) $ ; ;#3( $$$ &  %  .. 2554 - -%% $ 7

$%#& /' 14 7 - ' 15.01  ) "#&/ $ 7L 5.32 / 7 0$ 3#  129 toe/  9 CO2 325 %/

"!  '%3- !&01$ %-7 !""# $ 7$%#&  / ' $ 7 01$ 1<!($)%:U& "#  .. 2554 7 - %% $ 7 $%#& /' 2,000 % %

/' 14 7 "#:! Q7 - - '761 ) < $ 1 ! '/-%%

$ 7$%#& 18

 2554


5) !%  $$$ &  $$* " %&$(;( % %% $ 7$%#& 0$ / 12 /'0 $1 7

' 1,242 % %

"!  9 01$ $      $ 7  $ % #&  0 $ / 7 -1!'7  ' $ 7'# $ 7  $ % #&  0 $ /

' -"!  '# 9 % 1 $ (Green Island) 1.2  

 .. 2554 )%**+ ' 7.28 MW (! 9 0.82 ktoe) 1(6/ .. 2553

$# 26.83 "#) 1)36 2554 01$ # #  +7# #  - 

 

MW â&#x20AC;¢ +7# # .. 2554 115.00 â&#x20AC;¢ ) .. 2554 7.28  6.31 

ktoe 13.00 0.82

  .. 2554 .   - )"! 

 /

1!J '"# - 1.2.1 "# $$ :$#%& %&$! (% % /% < '#77 "! %'  10

- . 6; < 7< 1!'7 7 #' =/ /6

 7< "! %'  01$ 9  "#&/7 #1(6 "#%% 31 5 7 7 2 - â&#x20AC;¢ <#&B&-0/ B&=J / $.# /.# # â&#x20AC;¢ "! * &%'$#% $#  7$ %.( $.!# / /.7& - â&#x20AC;¢ <#&(##) %'  ', /./ - â&#x20AC;¢ "! 01- $01$/  $. /.! B

 â&#x20AC;¢ "! 01- $01$/  $. $' /.! B

 1.2.2 6=>" $$!$!;& , B $$(*+  % !' !-7)%**+ 01$%$ ( 2 "'%%& 5 "'%%&

1$#7 !' =' #

 2554

19


"!  9 01$ 6; $$  !' !-7)%**+ (= 01$%$ 1 B:< "# 7''

#$ $# #-%& $$  

!' !- ' $ 

3 !'($ !' !-71)%(6 1.2.3 6=>" !*+% %&$& , B*+ 3- 6 % ! 01$**+7=3' 7=%7 7

(

2 "'%%& 5 "'%%& 1$#7 !' =' # "!  9 6; '/# $$ 01$ ! 01$**+!' ='%17 7 1 B:< "#7 ''

#$ $# #-%& $$  ! 0$1 **+ ' 

$ 

3 !' (Endurance test) ! 01$**+ 1.2.4 6=>!-C-  $ + $*#3; & (DEF % ) 6;!' 9 ) 1'$ 0$% -7

$#YZ[ "!  9 ($<!' =' YZ[$'# YZ[$ 6;'! 7&!' 9 -7$#YZ[ "# 6;!'!-! ;Q% & !' $($ # ') 1'$ 0$% "#) 6; ' 01$#YZ[,61!' =' 5-6 % / ' 1 !'< 90 % 70$)' 1$/ 3)% **+ $#< 3 7 '$' $ /.- ;\ &B ' ( /.( '$' Z%% /. Z%% 1.2.5 6=>!-C-  $ + $*#3  3 & ' % 0117 / " **+7 1/ 36!' 9 

!'!-! ;Q% & ) 1'$ 0$%' /' 2 7 '7'# 6 %.$ $.0$ /.% -7J#%'& 7< 2 %./ $. /.$-% %3& "!  9 6;!' 9 01 1#:($ 01$/ " **+ "#

6;!'!-! ;Q% & !' $($ # ) 1 '$ 0$ % ,61 0 1 ! '7 :!70$ $/7$# '#!!' =']1#$#<1 2.5-3.5 % /' 7! B^ )%**+ (CF) %1 '# !**+ 1)%%$7'# !< 1.3 #%

 .. 2554 )%**+ ' 95.702 MW 1(6/ .. 2553 $# 39.28 "# ) 1)36 2554 01$ # #  +7# #  - 

 

MW â&#x20AC;¢ +7# # .. 2554 165.00 â&#x20AC;¢ ) .. 2554 95.70  59.35  20

 2554

ktoe 43.00 25.52


  .. 2554 .   - "#"! 

 /

1!J '"# - 1.3.1 ! #%, B % )%**+ 140.867 "'%%&-'1 " 7 0$ 31.208 ktoe / 22

"! 

"! **+(= 1"! %% .. 2514 9"! 1)%**+ ! 01$**+/0$  !'1! **+ "#)%**+/7#7 *)., *:. 77  $- ":! ":!  ;% %$ 01$7 $ 1 # Z//- "! 

**+(=1 $ ' =/ 3)% **+' 22 "!  )% ' 43,318 "'%%& $#< 7' $ $ 5 "! $ '# â&#x20AC;¢ "! $ (01$**+!$- )% 9,800 "'%%& !''7 "! 

$# 94.59 â&#x20AC;¢ "! $ (01$**+-%$  )% 8,200 "'%%& !''7 "! 

$# 97.44 â&#x20AC;¢ "! $ (01$**+-  )% 890 "'%%& !''7 "! 

$# 46.26 â&#x20AC;¢ "! $ (01$**+7'#$-- )% 730 "'%%& !''7"! 

$# 7.82 â&#x20AC;¢ "! (## )%**+(= $ '# "!   )% 5,300 "'%%& !''7"! 

$# 37.71 "! 7'# ' )% 320 "'%%& $#< 7' ($!'7=$ !/ $/ # 6;!'7 ) 1 '$ $$ # $#"! **+ !$$# <%` ($# <%` ) /. B' 1.3.2 ! #% $&: $ % )%**+ 2.415

"'%%&-1'" 7 0$ 0.535 ktoe / 47 7 "! **+ 7<  9"! **+(= 1 )%%1' 200 "'%%& 9"! 1$#<7/ /7##**+ )%**+"# ;\ < ($7 & -' 01$7 ;\ 361%$  ' '($   '-$ 31 "# . 9)< -!! 7/$ =/' 7 / "# ;\ 2554 "! 

**+ 7< 1 $ ' =/ )% **+' /' 47 7 )% ' 1,590 "'%%& $#< 7' $ /' 7 7 $ '# â&#x20AC;¢ "! ( $.0$ /.# # )% 35 "'%%& !''7"! 

$# 50.20 â&#x20AC;¢ "! 7'#" I $. /.% )% 25 "'%%& !''7"! 

$# 78.60

 2554

21


â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

"! $# <I701 )% 30 "'%%& !''7"! $# 88.00 "!  ' )% 50 "'%%& !''7"! $# 89.20 "! / )% 30 "'%%& !''7"! $# 96.00 "! , )% 70 "'%%& !''7"! $# 83.00 "!  $0 )% 45 "'%%& !''7"! $# 90.00

1.3.3 ! #%(;( % "! **+-

 )% ' 750 "'%%& "! **+- 1"!  ..2551-2552 9 )%**+ /0 1 1  #: 9 # $31 $# B:$!$ 7 ;Q/$# ,61 - %$!'((= !' $ 7 / "#-%$ 9)< 7'#1 1#'($ /701$ "!  . -!! 7   .. 2554 $#< 7' $ /' 7 "! $ '# â&#x20AC;¢ "! 7$7 # %. $. ! & /.- ()% 30 "'%%& !''7"! $# 95 â&#x20AC;¢ "! ! %. Z3' $. ( /./ - ()% 300 "'%%& !''7"! $# 95 â&#x20AC;¢ "! ! ' %." $. /.! B

 ()% 110 "'%%& !''7"! $# 95 â&#x20AC;¢ "! 7' %.=/ $.$# = /.#7 ()% 110 "'%%& !''7 "! $# 95 â&#x20AC;¢ "! 0 2 %./#& $.'# I + /.# # ()% 40 "'%%& !''7 "! $# 95 â&#x20AC;¢ "! '- %.$7& $. 7! /.! B

 ()% ' 133 "'%%& !''7"! $# 45 â&#x20AC;¢ "! !$(- %.-7= $.#%(' /.% ()% 88 "'%%& !''7 "! $# 35 1.3.4 !! #% $&: $ +* % "! "! **+ 7< $##1#0

 )% '

1,505 "'%%& "! "! **+ 7<  $##1 #0 1 "!   .. 2551 - 2552 9"!  - (*bf*<) "! **+ 7< (Off-Grid) 01$#:1$#< 7 "#&<- / $ "$! -:U&7 $!& 7 '$31 ' --01 9)< 7 /

"#(#**+7 *:. % # 

 ,0$**+/)<)%**+(= (Very small power producer : VSPP) %$ "#  .. 2554 "! $#< 7' $ /' 10 "! $ '# 22

 2554


- "! 7'#,# %. $.#' /.#7 ()% 75 "'%%& !''7 "! $# 95 - "! 0$!$ 1 %.0$!$ $.#' /.#7 ()% 110 "'%%& !''7 "! $# 95 - "! )7$ %.))6 $./ /.#7 ()% 180 "'%%& !''7 "! $# 95 - "! / %./ $./ /.#7 ()% 110 "'%%& !''7 "! $# 95 - "! | %.| $.% /.#7 ()% 45 "'%%& !''7"! 

$# 95 - "! $ %.$ $.% /.#7 ()% 45 "'%%& !''7 "! $# 95 - "! 0$!$ 2 %.0$!$ $.#' /.#7 ()% 220 "'%%& !''7 "! $# 95 - "! (- %. $.#' /.#7 ()% 320 "'%%& !''7"! 

$# 95 - "! /-} %.# $. /.#7 ()% 110 "'%%& !''7"! 

$# 95 - "!  ~$ %.7'#' $.$$ /.#7 ()% 200 "'%%& !''7 "! $# 95 1.4 ,

 .. 2554 /(# )%**+ ' 24.48 MW 1(6/ .. 2553 $# 86.47  /(# )%!' $ ' 1.71 ktoe 1(6/ .. 2553 $# 56.88 "#) 1 )36 .. 2554 01$ # #  +7# #  -    MW ktoe ktoe ktoe â&#x20AC;¢ +7# # .. 2554 78.00 35.00 15.00 50.00 â&#x20AC;¢ ) .. 2554 24.48 10.97 1.71 12.68  25.36    .. 2554 .   - /(# )"!  /

 1!J '"# - 1.4.1 $$ G('0",   % (##) %% )%`,':/(# % 5

7 . 6;!'7 (# %)% "# 1/%(% . $ )%`,':7 (# % ,61%%% L 1$!& %01$;% ($%.)  2554 /6(##) -7 )%`,':/(# %1(6$ 5 7 â&#x20AC;¢ %3$% . â&#x20AC;¢ %($ % 7$1 /. - #& â&#x20AC;¢ %($ 0$#:< /.#:< â&#x20AC;¢ %($ !  /.  2554

23


â&#x20AC;¢ %($ % 7'(' /.7 !  "!  '% 3- !&0$1 7 (# $ #/& %)%`,':  9 (# < 7YZ 0$1 '#:' " $/ (# $ #& YZ 1.4.2 5! !:!,3"3 ", % 3#$!' <!'(/1#' /(# 7! <

 # 6;

/' 100 7 2554 . "!   ' (# 36; 01$3#$ !' <! '(/31 < %$#1 ' )%/(# 7  # 6; 7 3!' < )# %$ "#/

 $ 7!' <  # 6;36; $ /!< $0 7!' < #1 ' )%/(# 01$)# 36; 1.4.3 6=>60, "& ;DE $  % ($<#:(# /7-YZ ' "#&(#

"!  9 01$6;#:(# 7-YZ 1 3 )% 6;' )1 % "#&$#7 "# '/ ' '($<(# /77-YZ (# ($ $ %. 1'  =% %71% ( < 'B YZ / 7-YZ $#-7-YZ $!& $ (# 9% $/# 6; \ # ($7% 01$ 9' ZJ77$0$$'#%$ (# )% 1.4.4 6=>60 ", ; & % ($<#: )%/(# " $-%7 2554 . "!  01$6;#:($(# 1(6" $-%7)% %$/!""# ' (# ')%$#7 "# #: )% < **+ !' $"#/% :($$-%7

 % :($(# 1.5 ('

 .. 2554 '')%**+ 1,790.00 MW 1(6/ .. 2553 $# 8.62  '')%!' $ 3,441.18 ktoe 1(6/ .. 2553 $# 9.73 "#) 1 )36 .. 2554 01$ # #  +7# #  - 

 

  MW ktoe ktoe ktoe â&#x20AC;¢ +7# # .. 2554 2,800.00 1,463.00 3,660.00 5,123.00 â&#x20AC;¢ ) .. 2554 1,790.00 935.29 3,441.18 4,376.47  85.43    .. 2554 .   - '' )"! 

 /

1!J '"# - 1.5.1 !6: @  ",!$" % /%<#&B% /('! '/

-% "!

$. '7' /. ! $#-B# "!  9 B% )%/('! '/ % 1 B:  "# '-70$ ;% !0$ /" (' )%**+'# )% 24

 2554


`,'' (Gasification) )%%% 200 "'%%& 01$ +$**+ "  !' $ 70$ /! 0$1 #%&)%**+ $ 7(' 0$'#! 01$$ 701$1 B: ('

)%`,'' Three Stages Gasification ( 200 "'%%& 1.5.2 6=> " %&:- $$  (Green Island) % < ' /

 -%  $

"!  9 6; < ' /

 -%  $ 7 7 / $#7 %#:($01 $!$ !'%$ ($- "#7 /

 +7# %'' $ ' -7  '# /.- ;\ &B 9%  $ < (##)- $$!% 1.5.3 6=>*+%& %' $:,0!- (( ! ('

 % " **+'' -1!' $ #: /' 2 7

"!  9 6;!'B&($- % ' '($ 01"! " **+'')/

% ' ' 01$ !' <!'(/ % 736!'!J%$ '''% /' '#$  ''01$ 90$ 0$*$,  %$% "! " **+ '' "#01% 2 7 $#<1/7'-

 -  /7'$- B 1.5.4 6=>%&  (' (;( $$!$" % <   -"! " **+''- ! '/

"!  9 6; !0$-1  #: !' $ /% " **+ '' - ! '/ 01$ 6; < !""#17  7 / " **+'' - ! '/ "# /%$-%7

7 0$ Q'7/-

< ))% ;% 1$#<$31 ''01$)%**+ '36 6; < "# # %   - 

"! " **+''- ! '/ "#:! Q1!'7  9 < B 2554

25


1.5.5 6=> $$K,: 60(' 3- 6 % Q($<#:'' Q($< )%/''

"!  9 6; ' '($<#:'' ''01$)%**+/ !' $" **+ 7 0$" $-%7

 #  -Q($<#:'' 7!'# '%$ "#!""# :<% & /7 0$!""#$01 1!'7 1.6 G('0

 .. 2554 # `,':)%**+ 158.80 MW 1(6/ .. 2553

$# 53.58  `,':)%!' $ 421.00 ktoe 1(6/ .. 2553 $# 35.37 "#) 1)36 .. 2554 01$ # #  +7# #  - 

 

 MW ktoe ktoe â&#x20AC;¢ +7# # .. 2554 60.00 27.00 470.00 â&#x20AC;¢ ) .. 2554 158.80 71.12 421.00  99.02 

 ktoe 497.00 492.12

  .. 2554 .   - `,': )"!  /

1!J '"# - 1.6.1 @ $$ $$ G('03 ;  % % )%`,':'%'&

"!  9  '/ $$ $ `,':/<%'&:#'%'& -% 01$ 9% 7 3#$!' <!""#`,':'%'&$01 1/ ''! 7& B: B)($ % /($# )%`,': () '36

($#1)  "#& 1.6.2 $ ;!  $$ G('0":

 %B":-&*=+ %B": % -!$ )%`,':/<%'& =/ < 7 0$61 =/ <

/' 30 * & 9 01$ 7 )% )%`,':01$ 0$7 0$`,7-%* & -%'& ($#1/ ' #%'&)%`,':01$ 9

*bf*< ;!-:1'$ ' % Q ' K %17 * &#%'& < / 1'$($* &

26

 2554


1.6.3 3( G ('0":

; . & .!,; ". ; % -`,': %. 7 $.!'(- /.-

 9  7 `,':- ,61"!  9 %$01$/1 /7'- /% )%`':/<- 1)% 2,000 ../ . /6 %% $`': $$- & $ 01$/#`':7 ;\ #  28 "% "# $ $` '&' - ($%$%  3 # â&#x20AC;¢ $`':# 01$/#`':7 ;\ 7<1 8 7<1 4 ' â&#x20AC;¢ $`':#70$ 01$/#`':7 ;\ 7<1 4 â&#x20AC;¢ $`':#(#' 01$/#`':7 ;\ 7<1 1,3,5 7<1 7 1.7 (*# ('0

 .. 2554 $$ 1.234 % /' 1(6/ .. 2553 $# 0.33   "$, 1.77 % /' 1(6/ .. 2553 $# 2.31 "#) 1)36

.. 2554 01$ # #  +7# #  - !"#$ / ktoe / ktoe â&#x20AC;¢ +7# # .. 2554 2.96 805.00 3.02 950.00 â&#x20AC;¢ ) .. 2554 1.234 335.56 1.77 556.90  50.85 

 ktoe 1,755.00 892.46

  .. 2554 .  - 0$': )"!  /

1!J '"# - 1.7.1 ! 3(? FFV % 3#%& FFV

(Flexible Fuel Vehicle) 36  .. 2554 9,048 ! $ '# 3'$"' /' 885 ! 3%,< /' 5,441 ! *" % /' 2,722 ! 1.7.2 !6=>!&  $ 3( B20 #% 3*-  % ) 6;!'7  "$, (B20) ' 0$ 

 ;Q% & ;% 

  "!  "! "#$ 3!'!7=/)<'1#'($ "#] ' ,61 9-)<7 ) $ 3 0$% ''% !($ "$, B20 , )%$   /$01$6;%- "$, B20 ) ($% :;

% ) %$!/#($'  - '% ! )% B100 = :;

% = :;

% ( /% ) (% /') (% /') , 2.305 ( /% ) , ( /% ) A B C A B C 5 3.1 0.62 8.7 -4.2 25.7 16.6 3.6 33.5 8 7.2 1.44 40.5 10.3 79.8 58.7 28.5 98.1 11 10.5 2.1 88.4 44.5 146 115 71.1 172.5

 2554

27


/% ' #1'% !' /  ) 7# / :;& 7'#11#'($ = ZJ7 $- 

!11#'  "$, B20 - (1) (%$ ($"!  '7!' ' =' - (2) ! "$,!' 3<', YZ[ 7 0$ !% /(#' "#% 

:;7 0$$-7- (3)  !'  '/ /' 0$ #YZ[ !'%$ , 01$/ 9($<1!J %/($)<)% "$, B20 (4) !' "! $! $ "$, B20 0$ /-' $01$ !'01$1 1.7.3 6=>!& $' "- #%'+ &5!$" .$" ".@

 % ) 6;!'7 )% "$,/ &17 &!

/ $. / /. B' 9 6;#: '! 7& )% "$,/ & !'7 ($

/%" )% "$,/ & #& 1 3(($##1#0($7 &! / $. / /. B' ,61 6;'! 7& )% "$,($7 &! / $. / /. B' / 36 Z//#% $ '# 0 1 < & 0 1 7))% ))% ($<"  !'%$ "$, "#01($ 3 /7'#:!% ( Z%% #  B') 6;/ 0$7! $ !- $$ 0$% )% "$, / Plant Layout :%($ " # $- &01$%$**+% / Schematic Diagram ($ )% "$, '($ $$ # $# 9 $$ " !- )% "$,1 / $$ 0$ % '! 7& -"! L 71($- -7-'# $ <  B- /1!' 9 #& '! 7& %($"! '! 7& !'!-! ;Q% & ! '36 !'#1 ($"! L $ % ($:! Q/1 9%$'# -0$1 !'#1 "! L 1.8 :- $$3& %

6; '/# 

< 7 $ '# !' $%:  /!01   Â&#x2021;" /

 '  < 7 (1) !30 +7# 1 MW 2564 Z//- )% 350 kw â&#x20AC;¢ )1#:7 !""# !' $%:($ â&#x20AC;¢ !' 9 7 !' $%:'#!""# < % 17 â&#x20AC;¢ !'!-! ) %$- 1'$ -(: )% â&#x20AC;¢ $!""#1$/!' $ %:1$-7:<< "#& â&#x20AC;¢ %%!""#1!'7 #: :< 28

 2554


(2) "! *+ #% (Tidal and Current Energy)

 +7# 2 MW 2564 â&#x20AC;˘  6;01$7 3 7 < !""#1$/ #-%& / ($ "# 0$%!'011$/#: '%  /.:<=% ' $  -#-  % 9% â&#x20AC;˘ 3 #: % #!' $ "!  $ (3) U" $$  â&#x20AC;˘ 6;7'%3- )%Â&#x2021;" /17 ($ â&#x20AC;˘ '/# !""# )% /= $- &11#'($:# â&#x20AC;˘ '/# ' )%Â&#x2021;" /1 B: %-%1 â&#x20AC;˘ '/# !""# #-%&Â&#x2021;" /  ''/# B%  < $01 1  #: !""# Vanadium Redox Flow !"# Lithium-Ion Battery 9%

 2554

29


30

 2554


 2554

31


'- ' 15,836  /'1 . $-% 7,181 / 3 7#! 9<! 5,394  7 0$! 9 318 ktoe/

7  .. 2554 "!   $-% 21 "! '- 1,958  /'1 . $-% 451  3 7#! 9<! 354 / 7 0$! 9 

( 14.59 ktoe/

"! 7-'#01$ $- ;& '%3- !&01$ -7 -% $- ;&$# 9 < B

 %$/ !'01$17 B! 3  77= 36#:($"!  %01$$- ;& "#)<B<%$ 9 $! !' !- " !' !-% JJ%  $- ;& .. 2535 7 0$" /$! '1 %$/ ;/  -01$ $- ;& # ' !0 7 '< 50 %$"! $% $ # 7'3  )<< $# 4 %$

2.5 ! (*+  %

"!  %% .. 2551 3  $#01$ ' 268,188  $7<!) 7# 68,970 / 7 0$ 3# ( <36 2,759 ktoe/

7  .. 2554 3  $#0$1 ' 32,472  /)

$#01$ 3$7<!) 7#36 8,351 / 7 0$ 3#  ( <36 334 ktoe/

"!  9!' '0$ 7' ' 3  01$73 /% '7  $#01$"#7U&($3 $  ''#70$    B& " ! 1 : !B! 7 ! '

'0$)01$% 01$7)< $ 01$1'3  1( '"!  '0$  '/ 7  $#01$ 01$%$ ,61 3 1( ' ' 15 7 "#"! 1 3  $#0$1 ' - )% **+ **+!' $ ' )%$$, "$, #1 ! 0$1 / $- & B:< (EE)

'"! $01 $- ;& 2.6 !  ;;>   (ESCO Fund) %

"! 

# 1 1 (  2551-2553) 3 $    - 32 "! "# 1

'-  - ' 314.76  $7 - ' 3,259.69  ) 7# 527.01 / 7 0$# 15.12 ktoe/%$

 $ CO2 /' 0.10 %! & $/

7  "! 

# 1 2 (  2553-2555) 3 $  

 - 44 "! "# 1

'-  - ' 397.68  $7 - ' 2,688.23  ) 7# 755.49 / 7 0$# 23.97 ktoe/%$

 $ CO2 /' 0.13 %! & $/

"!  (601$  - - $- ;& 1 #:!! %#(- '#)< $  )<-7 "#&/ (#! & $! % (Carbon credit) "#01$( - 10-50% ($-7/ %$ 50  "#1)%$ 32

 2554


 !'1#%$$#<U&17  "! )</ $- 2 # !0$ <B01$ 1'$ <B$- ;&7 # 71 7 / $-L 7 <  - - $ '# ( '-"! (Equity Investment) ( '- ;/ (ESCO Venture Capital), ,0$$- & 7#/ (Equipment Leasing) '#7"! $- ;&/ ) "#&/ (#

 ,0$/(#! & $! % (Carbon credit) $'#! %701$ (Credit Guarantee Facility) 

'#70$!! "#$-L /  )%$ %'($ - (6 ) $ ($ ;/ "! 1( '- 2.7 ! @;"$>" (ESCO) %

 - B- // 01$'#) $- ;& :!$-%7

 1) / Thailand ESCO Fair -L ' 5 !  / ESCO Fair ':<:! 17 /7' '/ ESCO Business Matching 01$7)< $ 1/ $- ;& 7 0$ ; ESCO "#% /' 7 !  7 / -Q($< ESCO Information Center $#%$01$ "!  9 0$1 7  ; / 3 $  !' 01$173 $ -$-%7

 B- / %/0$ ;/ ' 9<#& ($ Q($<($ ;/ ($3 $ 

2.8 !,$ @- (0>'"  %

7U&!-; ] ($'- $- & 7 0$! 01$/ 1)%$

7# /' 22 $- & 331 #17$ 6,116 - ! Q% %01$'1 20 ;# 2554 7=$ 7(## # '% :;01$  1 B: $$ $ 2 %% 1 ! 2554 36 31 B'! 2555 "#7B "#& #':;7 -!!B

 % !- ! 7  9!/ #0$1 ,61 #& :'- $- & 7 0$! 01$/ 1)%$ 7# 25% ($!/# '- $- &7 0$! 01$/ '%$  

 $/ . ' 9'- $- & 7 0$! 01$/ 1) %$ 7# 2.9 ! +- @03 $ ,!$!; %

 1 B: ' )%($" !' !- :1$ $7 ! $"7 )%:U&"7 ! 01$/ $- & )%:U&"7 <Q /' ' 206 7 "#) 7#**+ 149.08 kWh/ 7#!' $ 493.67 MJ/ ! 9 ' 663.52 /

7 0$# 29.73 ktoe/

7  .. 2554  1 B: ' )%($" !' !- :)%:U& ; :)%:U& ! 01$ 0$ /' ' 40 7 "#) 7#**+ 21.95 kWh/ 7#!' $ 326.09 MJ/ ! 9 ' 96.28 / 7 0$# 9.44 ktoe/

 "!  - % 11#'($  - B:  ' )% (Process Improvement)  #1 ! 0$1 / $- &7 0$ (Major Change Equipment) 7 0$ 1 B: )%($" !' !- "#  !' <! '(/; #1 ' / !""# !! $- ;& ' )%Â?;\ K %7 $- ;& "# 7! 6; 7% $- ;&1/ 

' "  ( ZJ7/$- 

!% 1(6 %$/%% ) $- ;&  - % 1#' $- ;&  2554

33


34

 2554


"!  '%3- !&01$7" $-%7

 $! B- /( (=

$- ;&7

-) =/ ) 7# 9 < B

  # < 01$% Q / "#  ' '($-!7'# %$/ !'% 7 !'(/13<%$

$- ;& "#$#)<1#'J 3#$; $!&!' <'7 -!

($3 $ 

2.13 "%[ !*+" ;;-5Z - @0 K- @0 ,#+%*+;>  %

$$\ '7 B:(<7 ! 01$/ $- & '-01$

$- ;& 8 )%:U&  % Q B:(%17 ! 01$/ $- & '-01$ $- ;& 8 )%:U& "#\ '7 B:(<7 ! 01$/

$- & '-01$ $- ;&1 8 )%:U& $ '# % $**+ / ! 0$1 #=7 

 $ ! 0$1 $- **+ ! 0$1  $ %< #= **+% "%` %) %0 7$7-('**+

'6;/ \ 'L ' =/ /' 37 )%:U&  % Q B:(%17 ! 0$1 / $- & '-01$ $- ;&' 9 )%:U& $ '# 7$*<$$ ,%&(' !< 7$!$!&*<$$ ,%&(' #' 7$!$!&*<$$ ,%& %& %' $%$ & 3 * %= LPG ! 01$ $ %<#= ]'#' ! 01$#%&,(= 1 < /

% Q B:(%1' /' 25 )%:U& 2.14  !*+";-5- @0 : ;;-5*+;> (Z ) %

'  .. 2550-2553 . $ ]7$ - & B:< /' 4 )%:U& $ '# %7-% ! ' 0$` , LPG $- &!' !-!' =' $ $%$ & (VSD) /0$1 $- ;& ]'#' ,61  7  "# %] B: ' 3.58  9) 7# ' 96.26 ktoe/ ! 9<! 3,070.85 %$ 3 CO2 515.24 kton 7  .. 2554 . $ ]7$ - & B:< /' 4 )%:U& ' 35  9) 7# ' 53.3 ktoe/

! 9<! 1,600 / 3 CO2 273 kton 01$'#B- /$-%7

'7J'7!'!J < ;& $$ !-:! !(# 0$1  /</"'/%/<! 70$!($% :! Q/6%$% !' !-! 9

] ,61 . "! "#J')< $ $- & B:<( ' $ 7! B: 01$)

$ )U&% Q B:( < )< $ /  ] B: %1)%:U& "#' 9$$ 761  %!1% Q1<!/ 7!'/ 0$,0$#1(6  2554

35


2.15 !'!! ('6=>*+;>  %

 #:! 0$(#!!1$#<7(= (6 !! 1(6 $  7 ' $- ;&  .. 2554  #:! 0$(#!!1$#<7(= (6 !!1(6 $  7 ' $- ;& "#  #:!! /' 102 ' 204 ! 7!' 3 7! 6; $- ;&73 $'6; 7'#:! Q 3 $ (#$ :! Q $1 %1 $#< '!# 36;% ($!! '/'$#' 500 7 2.16 ! ;> 3!Z  %

 $!  %]$! $- ;& /' 58 7'#  9 50 7'# $! 8 7'# "#  /' 2 # !0$ $! $=$ &#1!$=,& !-' $'$ "# $ '01$ 23 .#.54 .  1"!  

$- ;&$! "# %]% %

.. 2548  - 01$ %-7)<"! /

)<$ $! '36/($$! 1 91$# $! 11$# % 736 ZJ7  "#7] $! 1 )U& 1 . 7' 9 '#  **+7 B: <- "#] 2 ; !0$ ]$!

$- ;& ] $- ;& $; / $$ 9 3 

 ($)  ()  ($) 2.17 !  !;50:$($ *+;>  %

  .. 2554 YŽ$ 7 -! 01$ 9)< )$ %\7# "# $ '# )<  )$ J /' 1,010 ! )<  )$ $'-";\ /' 481 ! )< )$ $'-" K % /' 567 ! .  !-:)< )$ 01$ $- ;& "# YŽ$ -! ($" $!

!' !- 0$1 7  %% 9)<  )$ J $'-" % . . .  $- ;& .. 2535 ] ( 1% (] 1 2) .. 2550 ,61)< )$ / %$71  7'#11#'($ '#70$/($/  <% '/$ - B:! 01$/ $- & '/ +7# )$- ;& 7

 $) % '/$ '! 7& K %% +7# ) %$/ K %%! ($ . 01$7" /$! !' !- $- ;& 7 "#&<- 36

 2554


 2554

37


2.21 $;! ! '  %

YÂ&#x17D;$ -! !! #-%&,&$%#& /' 193 !  !""#$%#& /' 1,402 ! "!  9 01$ %-7:!$-%7

(6 "#

 -! ($:!$-%7

7 30$$#7  !' < !'(/ %$ ' 1#!' <  & $ 6;1 !' =/ 01$ ' 2.22 $;! *+-C  %

YÂ&#x17D;$ -! 01$ 9'# 261 ! "!  9 7<% $ % !<0$ YÂ&#x17D;$  $

YÂ&#x17D;$  9'# 7 -! /" 01$(##) $- ;&'' !'#1#0 /  $- ;& 2.23 !"- Thailand Energy Awards

; & ! %B" $ 

 %

Thailand Energy Awards 2011  '$$ 9 5  $- ;& -!  

!& )< $- ;&  )</)( ' 309 # )< ' ' 91 ' /701$7!'1!($  9761: /7($ ' 1/ %$ $#/ / !' !<  :' " $1/ ,61 9 ZJ7!J 1" # $#< Z//-   $- ;& /6

) )% % 7) $- ;& /6/7

' Thailand Energy Awards "#'%3- !& 01$ 9 ##$ <)<1) $- ;&  )# ) =/7)< 1 #1 '($ / K %  #-%&7 )$# 9 < B

 %$01$ ,61 ' 9 5   "% 5 

- - 0! &;''+(*+$ $$  (On-Grid) "!  1##

/" 1$$Â&#x2021;$& 9`,': **+ ( ; : '$ /) - - 0! &;''+ (*+$ $$  (Off-Grid)

 "! /

 ' )%- - ('7/- '- -` ) "! " **+7'# < ( ; #$$#& / (7)) - - 0! !" &;' (Cogeneration) "! 1

)%**+/7$$ 11.4 '%%& ( ; :<(#' "$-$=$ &# /) "! )%**+ /!' $ ' ( ; ;% #$-%7

% /) ;> "% 30 

(1) - 0 - !$!;' 

/' 10 ' ; $="$! ,1 !$"& ( #) /, ; / J":!:U&$7 / (7) " 

< 0$ $7 

< , ; "%"#% $%$ & # / " "B^, ; "-" , ! /,

38

 2554


; Â&#x2021;% " $ %$ / !""# ( #) /, ; ,$* )%:U&$7 / " 

< 0$ - , ; #$$#& / (7), ; " $ !!$ / (7) (" 1), ; -#

/-:U& / "  -  ; ,..$%$ & / " ('' (2) - 0! - !!$!;' 

/' 7 ' <#& !,= '& ( ; ,= '& /), <#&!""#$= $& !$'%$ &7% (NECTEC), $$**Â? $ ,= '& ( ; ,= '& /), " -% B # : ; -%B / (7), *$ &/<'& ('$$&) ( ; ,..& / (7), " # % " # ' :<=%

- ! !*+;> ' â&#x20AC;˘ !3& (New and Existing Building) /'

4 ' <#& ] # % 80 

; 5 B'! 2550 ( ; B ;& #& / (B.)), B! # /' , <#&$$ &#1!$=,& ( ; $$ &#1!$=,& /) <#& !,= , - ( ; ,= / (7)) â&#x20AC;˘ ! $$ %&$0:6(*# (Tropical Building) /' 2 ' $! )<"#

 -"(# ( ;  - /) " #!'/ ( ; #!'/ /) â&#x20AC;˘ !,' (Green Building) /' 1 ' $! <#& K % ( ; # / (7))

(3) - 0$'+: 6 /' 2 ' !- %& %U/ <J 3$" (4) - 0,  ' /' 2 ' ; & / ; "!( (( /' 2 ' ; '-, &*  $ &% / ; / &

/

( #) / (7) $;! '  "% 32 '# (1) - 0:$& â&#x20AC;˘ :$&!$!;' 

/' 4 ' #0$< 7& 

 )</ ; 1 (#&) /, #- ;& -:/

# 

 7 )</ 1' ; $="$! ,1 !$"& ( #) /, %$ &!/ $"% B ; %,< $=! ! !$,<$ & " & ( #) /  . & <"%3' 

 )</ 7J ; $$ &, / (7) â&#x20AC;˘ :$&!!$!;' /' 4 ' #&7J%%# *+ )<$'#

" # %, ##&/;\ / <#& )<$'# " # ' :<=%, . -!#: & - $B 7'## - ##&$# % ;= & )<$'# " # -:<=%

(2) - 0:$($ â&#x20AC;˘ :$($ !$!;' 

/' 9 ' #- -

 ; ,.. $%$ & / (" (''), #

/ :<7 ; 7=) #=# / (7), #%& $ ; 7' # / (7) (" )%7= $)7), #' -( ; $="$! ,1 !$"& ( #) /, #

/ :  2554

39


40

 2554


â&#x20AC;¢ *+;

 # !-# J 3! $ ! '(' (FM 106.0 MHz) : ; , & $=%$ && / â&#x20AC;¢ *+ + (& *) '&, -B- / (%# ) !""#' , Green Network 7 )< / 'L ! 

 %L !0$)<1)( ' $,#  3!' '! $$#:!:</ ' 91177=36!' =/ !':!:</ 01$#< # 9$# Q 9)<$- ;& :<:! $,#

 2554

41


2.24 ASEAN Energy Awards ! %B" 3'' %

 ' ASEAN Energy Awards 2011 #)( '7 15 ) 3!' '36 13 ' /) =/' '  Thailand Energy Awards !0$) 1 ! '" !' 9761 ' :<: !$,# ASEAN Energy Awards ,61 #! $ Â&#x201C; 7# %%$ 36#: $- ;&($# 9!':!:</($!# -! ASEAN Energy Awards /(6 9!  2001 "# / ' 3 : : 7 / :$! $- ;& :"! 7-'# ,611) #%'/)<1 ' Thailand Energy Awards ( ' ' 3 !' ' $,#- '7 71 '

 ' ASEAN Energy Awards 2011 # )( ' 3!' ' 13 ' (1) - 0$&" ' 3! ; & /' 4 "! 

 - $&" ' 3!,3&_ (Energy Management in Building) â&#x20AC;˘ <#& !,= '& : ; ,= '& / ' â&#x20AC;˘ <#&!""#$= $& !$'%$ &7% (nectec) ' $ $ 2 42

 2554


- $&" ' 3,3&_ (Energy Management in Industry) â&#x20AC;˘. ; $="$! ,1 !$"& ( #) / ' $ $ 2 - Special submission 3 â&#x20AC;˘. ; "%"#% $%$ & # / (" "B^) ' (2) - 0!;> "% 4 ! '# - - 0 New and Existing Building â&#x20AC;˘ $$ &#1!$=,&: ; $$ &#1!$=,& / ' â&#x20AC;˘ B! # $! /' : B! # / (7) $ $ 2 - - 0 Tropical Building â&#x20AC;˘ $! )<"# -# : ;  - / $ $ 1 - - 0 The Special Submission â&#x20AC;˘ ; ,#"/ = $%$ &1 / : ! 01$ $ Hybrid Plus ' (3) - 0! &;'' "% 5 ! '# - ! &;''+(*+$ $$  (On-Grid) â&#x20AC;˘ "!  1##/" 1$$Â&#x2021;$& 9`,': **+ : ; : '$ 

/ ' â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

! &;''+ (*+$ $$  (Off-Grid)

 "! / ' )%- - : '7/- '- -` ' "! " **+7'# < : ; #$$#& / (7) $ $ 2 ! ! " &;' Co-Generation) "! 1 )%**+/7$$ 11.4 '%%& : ; :<(#' "$-$=$ &# / ' â&#x20AC;˘ "! )%**+/!' $ ' : ; ;% #$-%7

% /

$ $ 1 ,61 ) =// 3 (##)%$7- :!' 9' K %   :<: !$,#

 2554

43


3. $- (( 3.1 6:- $$!*+;>  %

  .. 2554 )<($  6; $$ $! 01$

$- ;& 69 #

<#& $$ $! 01$ $- ;& /%(601$ 9<#& '($<'

7! 6; $$ $! 01$ $- ;&  -7$! 1$ 7 0$  $$ 7 9 %($7($\7# )# 7!' <)<$$ $! '' 3 7!'(/ 3 $$ $! 01$ $- ;&$#3<%$ 01$7 #$   ( !01$ $$ $! 7 9 %% Q ,61/ )7 9 $# B: "# Â? $! 8 1 . -'/ &-- & ' 08.30-16.30 . " &: 0 2225 2412, 0 2223 7474 " : 0 2225 2412 E-mail : dede-info@2e-building.com 3.2 6:-=> $$"  %

  .. 2554 )(< $  6; / 2,000 # <#& 6; / /%(601$7  7! 6;/ !' <!' (/ ($<!! $'#!' ' 7" !' !- $! !' !- )< $ 

1/  /  $- ;&7 B:<- 31%%$ 1$! 8 2 . " & 0 2226 1769-70 7 0$ 0 2222 4102-9 %$ 1411 1669 " 0 2226 3943 E-mail : dedeoss@dede.go.th

44

 2554


3.3 6:$(  ;>  %

  .. 2554 )<($  01$1#' /' 259 # 01$1#' $- ;& 177 # ($  $ )# /' 718 # <#& ' $- ;& 9<#&' 1 7 ! 6;  $ *Z!'!7= %$ ($#/ ZJ7#1 '  $- ;& '#($<31 < %$#

' 7 $ )# !' <  $- ;& ) < $ % 6; )</1' "# Â?7 ' ' )</ 3($  7 0$%%$ " &71 #( 0 2223 7474 7 0$%%$) ! 0$(#!$$&* -!` (Facebook) !7 (Search) &!' DEDE REDP 01$ ' 1#7 0$!'7= $ 3($< <#& ' L 3.4 !;> Z ' %

  .. 2554 /($/ " $! # 6; 1' (#1# /' ' 17,778 ! $! $- ;&] # % % $#< '!"B %.!$7 $.!$7' /. -B 9 $! 1'! 01$ $- ;& 9%'$#1)</ 36; )/ %$ 01$</&Â?;K% 1 9'! $$ ' 3 K %/ 01$ 9 %-7 $!&!' < #-%&  $$ $  -$! $01 7) $- ;&1 ) =/%$ :#$! $- ;&] # % 0 1 /1  9<#&!""# $- ;& 1 9<#&/B% )# !""# $- ;&1 3 #-%& # /' 54 !""# ,61! $ !-!""#

$- ;&7:!$-%7

 :!$!

B- / :! $#<$# // 7)< ($  !' < $ "# 3!' < 1  #- %&  7  "#& 7#!/#  1))% "# 3$ 3 # $#0$1 ($(##1 1 " & 0 2577 7035-44 " 0 2577 7047 3.5 6:$('+ 1 ?= 10 , . %

  .. 2554  )# 3#$!""#) "!   $- ;&7 !#7 5 7 7#!/# 378,640 / "! )# 3#$ !""#01$ -"! 

 %' ;Q/$# 5 7 7#!/ # 281,132 / "! 3#$ )#   $- ;&7 7'#% '/7% 2 7 7#!/# 3,200 /

 2554

45


. : /)# 3#$!""# ) 3#$ )# !""# <#& ' 1 36 10 ,61 ! $ !-0 1 - /7''1 "#: /#1 '  -  B:  $- ;&$# 9 %$0$1 0$1 7 )% $# B: %$ $ !'%$ 1 90 Q($ '% $# B: : 61 :#$  9  7 "# $31 1 $ #< 7 "#&< - )7!-:'% 1 ( $ "# )"! %1'' 3.6 - 6

. /

!' '0$ !''#70$ 7'  $- ;& :#% $ !' '0$ 7'  %  2554 '"# - $! *0!' (1) â&#x20AC;&#x201C; &(5"

. ' 3$$!

<%$Â?; / # / 01$ Energy Efficiency in South-East Asia: Investment Opportunities 01$ $# B: )# !' < 01$  1# ::<$ (2) â&#x20AC;&#x201C; 

. /YÂ&#x17D;$ /<7! /71($B Q B %# ' 7<%

Energy Administration and Management  -L 9' 3 ' (3) â&#x20AC;&#x201C; !-

. 9/: ' Synergy Clarion Asia Pacific !" & / - 01$ Clean Power Asia 2011  -L 01$ 9' 1#!' <6"# ##-B% & !""#  -

7'7(6 $! *&;0! (1) $! * ASEAN %

(1.1) "! PROMEEC (Promoting on Energy Efficiency and Conservation for ASEAN Countries) ,61 -/ Q J1 -I "!  $ 1) . ' <#&$,# 9 /:/ - Inception Workshop of the PROMEEC for Major Industries, Buildings and Energy Management

'  //

 /   !<0$ PROMEEC Energy Management (EM) #- +7#7(6  )# %' $#1  / $$< B (1.2) "! MTPEC (Multi-country Training Program on Energy Conservation) "!  Q J1 -I7 - /$ 7 -! / $- ;&($ $,# "#! 1) 9! 1 12 /(6 7''1 9-16 Â?/# 2554 J1 -I 01$ 9 - "! PROMEEC 46

 2554


(1.3) ) - Q% $,# (ASEAN Minister on Energy Meeting - AMEM) ! 1 29 ,61/(61  < -, '0$## 2554 ###)7 $,#!'%01%' 01$ ! Energy Intensity 40% :# 2573 ($-  ;Q/$ ! %$% % +7#1<(!' 31/ K %% ( 17#36' $,#$01 / %$ K %'#) ' ##)7$,#!' '0$ !</ /7(6 J1 -I B Q7 7 Q$ 7:#-" B Q / 9%

(1.4) "! 2011 ASEAN+3 CDM Cooperation 9"! 6; "! CDM % :<:!$,# "#  -/ Q B Q7 ) ASEAN Centre for Energy (AEC) 0$1 6;7U& "! CDM ( %$ "! CDM 7! $"! L 3: 3%($"! CDM % 7!  1 - 01$!7"! 

 1#:"! CDM !' !< # '"! 1 7 # )< . 9 B ! "#"!  =/ =/% +7# (2) $! *6>K"3;0:0! ; #%, (Greater Mekong Sub-region: GMS) %

. )<( ' - Subregional Energy Forum ! 1 5 (SEF-5) ,61 9 "! :#%"  Promoting Renewable Energy, Clean Fuels and Energy Efficiency: Global Experiences and Lessons for GMS Countries 0$"Â&#x2021;/& B Q!# '# 0$1 '1 11 Â?/# 2554 ,61 # /1 9/:  2554

47


 / - Regional Workshop of the Subregional Energy Forum (SEF) 7''1 8-10 7! 2555 01$ )%  $ 7-'#  $- ;& $-:<:!7!'((= 3# :$#/ ' ##$' ;Q/$-:<:!

(3) $! * APEC %

(3.1) . ' 7  '# ) +7# Energy Intensity ($$ !7 $# 45 :# .. 2578 '$7 -# /7'- ;\&B  7 90$! & $%1 :#% - 6;/$ !"! Low Carbon Model Town $/ 9 '#7 # $# B: ZJ7:' " $ 

61 *$,/% (3.2) . )< ( ' - Q% '  !!  7 Q$ "# 9 - '! ($! $ ! !! 01$) ( ($(% ;Q/$ !7 9 (1$- ;&

(4) $! * ADB %

. ' B! $# (ADB) / -''#$%#& ! 1 3 (The Third Meeting of the Asia Solar Energy Forum - ASEF) 7''1 1-3 3- # 2554 "  - -L 0$1 7 -$%#&:<:!'# Smart Grid '#7 ADB  "#& <-/ $ $! *$! & - 6 (1) $! *!  (World Energy Council: WEC) %

. Q (- ! 

 $!& "($ # 9/:/ - WEC Asia Regional Meeting and Conference "#7'($7($ - !0$ â&#x20AC;&#x153;Green Energy: Global Challenges, Regional Opportunitiesâ&#x20AC;? 7''1 24-25 ! 2554  - WEC Scenarios Workshop '1 26 ! 2554 ,61'%3- !&01$ 1#!' <  &"# # !""# $

' 01$36!''7 ($ #

48

 2554


(2) $! *!,*+3&_ & ( (International Commission on Large Dams: ICOLD) %

.)# ($ <(' # !'7  ($<1 9 "#&

' J( ' - / $!& (0$1 7J 7'%! 1 79 ',$ && (3) $! *! &- (( (United Nations: UN) %

. )<( ' 9!  7  -7 % ''# 1#1#0 !.. 2012 (Rio+20) %3 01$7($ # -' ,61 -'%3- !& 01$7 #0#!1 01$7

- +7# 1#1#0/)< ($ % ' 7 ;Q/ ! 1'$$# <  01$ - "! 7'#:#% UN 01$  7 $##1#0 7' $#/  =1 !J!0$ 0$1 (/!'#/  ;Q/(#' ,61 # (36  #  $# B: 9% %$1'$ # 7!'-#& 7' <0$7

 0'#

 2554

49


(4) $! *; +  (Global Environmental Fund: GEF) %

. /"! $($  -/$-1'$" # 1 5 (2553-2557) ' 2 "!  Green Energy for Low Carbon Growth in Thailand Promotion of Low Carbon Industrial Development through Application of Hydrogen Technology in Vehicles in Industrial Estates "#'%3- !& 01$ ZJ7 1# ::<$ '# 1#: $- ;& (5) $! *! CIGRE (Conseil International des Grands Reseaux Electriques: CIGRE-International Council on Large Electric Systems) %

. )<( ' ($! 

 6; (Study Committee) ($$!&

, & 01$ CIGRE Seminar on Mechanical Aspects of Overhead Power Lines 7''1 1-4 ! 2554  -L

50

 2554


การอนุรักษพลังงานแบบสมัครใจ (Voluntary Agreement) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ พลังงาน (พพ.) ไดดำเนินโครงการอนุรกั ษพลังงาน แบบสมัครใจ (Voluntary Agreement :VA) ภายใต สโลแกน 84 พรรษา “ภาคีพลังงาน” สืบสาน พระปณิธานพอหลวงไทย โดยการประกาศเชิญชวน ใหผปู ระกอบการทีม่ อี าคาร โรงงานควบคุม ทัง้ จาก ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจทัว่ ประเทศ รวมเปนเครือขาย การอนุรกั ษพลังงานในรูปแบบตางๆ เพือ่ ใหเกิดการ ลดใชพลังงานอยางจริงจัง หลังจากสภาพอากาศ รอนทวีความรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ สงผลใหยอดใชไฟฟา สูงสุดของประเทศทำสถิตสิ งู สุดอยางตอเนือ่ ง โครงการดั ง กล า วมี ก ลุ ม เป า หมายสำคั ญ คือ ผูป ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ บริการ ซึง่ เปน 2 ภาคสวนสำคัญทีม่ กี ารใชพลังงาน รวมกันสูงที่สุดถึงรอยละ 44 ของการใชพลังงาน ทัง้ หมดของประเทศ โดยเริม่ แรกมีหนวยงานภาคเอกชน เขารวมโครงการ 4 แหง ไดแก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษทั การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (เครือ เซ็นทรัลกรุป ) และบริษทั เอก-ชัย ดิสทริบวิ ชัน่ จำกัด (หางสรรพสินคาโลตัส) โดยมีการสรางเครือขายสาขา รวมกันมากกวา 200 แหง ภายใตโครงการดังกลาว พพ. มีความตั้งใจที่จะขยายผลการอนุรักษพลังงาน ภายใตขอ ตกลงรวมกัน แบบสมัครใจ และทำใหการอนุรกั ษพลังงานของประเทศไทยเปนรูปธรรมอยางจริงจัง โดย พพ. และผูเขารวมโครงการจากภาคเอกชนทั้ง 4 แหง ไดรวมกันใหมีการเพิ่มพูนองคความรู และ ประสบการณดา นการอนุรกั ษพลังงาน ถายทอดเทคนิควิชาการตางๆ ดานการอนุรกั ษพลังงานระหวางสถานประกอบการ ที่มีสมาชิกจำนวนมากเปนเครือขายอยู ซึ่งทำใหเกิดผลสำเร็จดาน การประหยัดพลังงานอยางจริงจังและตอเนื่อง โดย พพ. คาดวาจากขอมูลการสำรวจศักยภาพดานการ อนุรกั ษพลังงานของหนวยงานภาคเอกชนทีเ่ ขารวมโครงการในระยะแรกนี้ จะเกิดผลการอนุรักษพลังงานรวมกันไมนอยกวา 1,000 ลานบาทตอป และชวยลดปริมาณกาซเรือนกระจกไดประมาณ 189,500 ตันคารบอนตอป สำหรับในอนาคต พพ. ไดเตรียมหาผูเ ขารวมโครงการใหมๆ เพื่อขยายผลความรวมมือภาคีตอไปยังภาคเอกชนขนาดใหญอีกหลายแหงที่คาดวา จะเชิญเขารวมโครงการฯ อาทิ บริษัท ปูนซีเมนตไทย จำกัด (มหาชน) หรือกลุม SCG บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) และกลุมธนาคารอีก 2-3 แหง เปนตน

68

รายงานประจำป 2554


การพัฒนาเมืองคารบอนต่ำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (APEC Low Carbon Model Town : LCMT) แนวคิดการพัฒนาเมืองคารบอนต่ำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรแนวความคิดเกี่ยวกับ สังคมคารบอนต่ำ และวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการพัฒนาสูส งั คมคารบอนต่ำดวยหลักการพืน้ ฐาน (Basic Principle) ที่ สามารถชวยใหหนวยงานกลางและหนวยงานทองถิ่นสามารถนำไปพัฒนาเปนนโยบายและมาตรการที่สอดคลองกับสภาพ เศรษฐกิจและสังคมไดในแตละพื้นที่ เพื่อลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดอยางชัดเจนพรอมทั้งมาตรการที่นำไปสู เปาหมายการพัฒนาอยางยัง่ ยืน โดยการกำหนดมาตรการการพัฒนา มีองคประกอบสำคัญ 2 สวน คือ 1 การกำหนดเปาหมายปริมาณและระยะเวลาในการลดการปลอยคารบอน 2 การเลือกมาตรการทีม่ คี วามเหมาะสมสูงสุดในการลดการปลอยคารบอน ไดแก มาตรการดานพลังงานและ มาตรการดานสิง่ แวดลอม สำหรับประเทศไทยไดเขารวมโครงการ APEC Low Carbon Model Town ทีจ่ ดั ขึน้ โดย Asia Pacific Energy Research Centre (APERC) ตามกรอบความรวมมือดานพลังงานของกลุม ประเทศ ในเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟก เพือ่ สงเสริมกิจกรรม การลดการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งดานการใช พลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการเพิ่มสัดสวน การผลิตการใชพลังงานทดแทนในเขตเมือง และ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) มีแนวคิดทีจ่ ะเสนอใหพน้ื ทีเ่ กาะสมุย-พะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี เปนพืน้ ทีต่ วั แทนของไทยใน กรอบการดำเนินกิจกรรมในโครงการ APEC Low Carbon Model Town การดำเนินโครงการ LCMT และคณะผูเ ชีย่ วชาญ จาก APERC เขาศึกษาพืน้ ทีเ่ พือ่ ประเมินศักยภาพในการดำเนินโครงการ LCMT ณ เกาะสมุย ระหวางวันที่ 10 -13 มิถนุ ายน 2554 โดยการคัดเลือกพืน้ ทีเ่ พือ่ ศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ในการดำเนินโครงการดังกลาว จะพิจารณาจากความ พรอมของขอมูล เชน แผนการดำเนินการดานการพัฒนาพืน้ ที่ การคมนาคมขนสง การใชพลังงาน และการรักษาสิง่ แวดลอม เปนตน พรอมทั้งประเทศสมาชิกเองตองมีการเตรียมงบประมาณและบุคลากรที่จำเปนตอการพัฒนาสังคมคารบอนต่ำ ภายในประเทศเองดวย ซึง่ โครงการ LCMT ในแตละประเทศจะเปนตัวเลือกสำหรับโครงการ LCMT ในระยะตอไป ตอมาในการประชุม APEC Energy Working Group ครัง้ ที่ 42 ณ ไชนีส ไทเป ไดมกี ารประกาศผลการคัดเลือกใหเกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี เปนพืน้ ทีต่ วั แทนของไทย เขารวมโครงการ APEC Low Carbon Model Town (LCMT) ระยะที่ 2 โดย APERC ไดดำเนินการคัดเลือกทีป่ รึกษา เพือ่ ศึกษาเชิงเทคนิคในการทบทวน วิเคราะหและจัดลำดับ ความสำคัญของมาตรการทีม่ คี วามเหมาะสมในการลดการปลอยคารบอน พรอมทัง้ เลือก มาตรการทีม่ คี วามเหมาะสมดานการลงทุน โดยบริษทั EEC Engineering Network Co., LTD. ประเทศไทย รวมกับ Nikken Sekkei Research Institute (NSRI) ประเทศญีป่ นุ เปน ผูไ ดรบั การคัดเลือกใหดำเนินการ

รายงานประจำป 2554

69


โครงการสงเสริมวัสดุและอุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน ปญหาดานพลังงานโดยเฉพาะราคาของเชือ้ เพลิงฟอสซิลทีส่ งู ขึน้ และการขาดแคลนแหลงพลังงานภายในประเทศ นับเปนปญหาสำคัญและยิง่ ทวีความรุนแรงเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ และสงผลกระทบตอทุกภาคสวนโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจที่เปนหัวใจสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ พพ. ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการอนุรักษพลังงาน ไดหาแนวทางในการแกไขปญหานีอ้ ยางตอเนือ่ ง อยางไรก็ตามปญหานีก้ ย็ งั ถือวาอยูใ นภาวะวิกฤติ การลดการใชพลังงาน ยังคงเปนไปอยางลาชาและไมตรงกับเปาหมายทีก่ ำหนดไว ถึงแมวา การพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ใหมปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ เพือ่ ลดการใชพลังงานยังคงดำเนินไปอยางตอเนือ่ ง แตการนำเทคโนโลยีเหลานีม้ าใชยงั ไมแพรหลายนัก ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการ ประหยัดพลังงานยังไมไดเปนประเด็นหลักทีผ่ ปู ระกอบการตระหนักถึง อีกทัง้ การปรับเปลีย่ นเทคโนโลยีตอ งมีการลงทุนสูง ประกอบดวยความไมมน่ั ใจในผลตอบแทนทีจ่ ะไดรบั จึงมีผทู ส่ี นใจนอย พพ. จึงไดดำเนิน “โครงการสงเสริมวัสดุและอุปกรณเพื่อการอนุรักษ พลังงาน” เพือ่ สงเสริมและกระตุน ใหมกี ารใชเครือ่ งจักร วัสดุ และอุปกรณทม่ี ผี ลตอการ ประหยัดพลังงานโดยการสนับสนุนการลงทุนในเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณที่มีผลตอ การประหยัดพลังงาน ซึง่ เปนมาตรการทีส่ ามารถลดการใชพลังงานไดอยางเปนรูปธรรม เพือ่ ชวยกระตุน ใหเกิดการอนุรกั ษพลังงานทีส่ ามารถเห็นผลไดทนั ที และชวยลดการใช พลังงานของประเทศในระยะยาว รวมทัง้ ใชเปนกรณีตวั อยาง สำหรับสถานประกอบการ อืน่ ๆ ในการเผยแพรขอ มูลเทคโนโลยีการอนุรกั ษพลังงานใหแพรหลายไดอกี ทางหนึง่ และ ยังชวยเพิม่ ตลาดเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณในการประหยัดพลังงาน ซึง่ จะสงผลใหเกิดการ อนุรกั ษพลังงานอยางยัง่ ยืนในอนาคต

โดยในการดำเนินโครงการดังกลาว พพ. จะใหการสนับสนุนการลงทุนแก สถานประกอบการ/บุคคลธรรมดา ในการดำเนินมาตรการอนุรักษพลังงานที่สามารถ ลดการใชพลังงานไดอยางเปนรูปธรรม มีระยะเวลาคืนทุนไมเกิน 7 ป โดยการให การสนับสนุนเงินลงทุนรอยละ 20 ของเงินลงทุนทัง้ หมด แตทง้ั นีไ้ มเกิน 3,000,000 บาทตอราย และวงเงินสนับสนุนต่ำสุด 50,000 บาทตอราย ซึง่ คาใชจา ยที่ พพ. พิจารณาใหการสนับสนุนฯ ประกอบดวย คาเครือ่ งจักร วัสดุ อุปกรณทม่ี ผี ลตอการ ประหยัดพลังงาน คาติดตัง้ ตามราคากลางที่ พพ. กำหนด

70

รายงานประจำป 2554


จากการดำเนินโครงการในชวงเวลาทีผ่ า นมาในปงบประมาณ 2553-2554 ไดรบั การตอบรับจากกลุม อุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ และภาคเกษตรเปนอยางดี โดยไดมกี ารอนุมตั เิ งินสนับสนุน 316 มาตรการ เปนเงินรวม 127.53 ลานบาท สงผล ใหภาคเอกชนมีการลงทุนดานการอนุรักษพลังงาน 885.56 ลานบาท ประหยัดพลังงานไฟฟาได 91.09 ลาน kWh/ป ประหยัดความรอนได 135.15 ลาน MJ/ป ผลประหยัดคิดเปนเงิน 354.45 ลานบาท/ป

โดยมาตรการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น มี ทั้ ง มาตรการมาตรฐาน มาตรการเชิงลึก และมาตรการอืน่ ๆ เชน การติดตัง้ อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรทใ่ี ชกบั เครือ่ งสูบน้ำ การติดตัง้ อุปกรณ ปรับความเร็วรอบมอเตอรที่ใชกับเครื่องอัดอากาศ การใชมอเตอร ประสิทธิภาพสูง การใชปม ความรอนสำหรับการทำความรอน การบำบัด และปรับสภาพน้ำดวยโอโซน การเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นเปนชนิด ประสิทธิภาพสูง การติดตัง้ อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรทใ่ี ชกบั พัดลม, เครือ่ งสงลมเย็น การเปลีย่ นหลอดฟลูออเรสเซนต T8 เปน T5 เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวาโครงการนี้ เปนแนวทางในการสนับสนุนให เกิดการอนุรกั ษพลังงานหนึง่ ของ พพ. ทีไ่ ดรบั การตอบรับเปนอยางดี ดังนัน้ ในปงบประมาณ 2555 พพ. จะมีการดำเนินการสนับสนุนเงิน ลงทุนในวงเงินอีกประมาณ 200 ลานบาท หากสนใจเขาจะรวมโครงการ สามารถติดตอสอบถามไดท่ี พพ.

รายงานประจำป 2554

71


โครงการเกาะพะลวย Green Island : ตนแบบเกาะพลังงานสะอาด

โครงการตนแบบเกาะพลังงานสะอาด หรือ กรีนไอสแลนด ดำเนินการภายใตโครงการ “ลดโลกรอน ถวายพอ” โดยไดคดั เลือกเกาะพะลวย เปนจุดดำเนินการพัฒนาใหเปนเกาะตนแบบพลังงานสะอาดแหงแรกของประเทศไทย โดยกระทรวง พลังงานรวมกับหนวยงานตางๆ ดานพลังาน ไดแก บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษทั บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษทั ผลิตไฟฟาราชบุรโี ฮลดิง้ จำกัด (มหาชน) บริษทั ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน) และการไฟฟาฝายผลิตแหง ประเทศไทย โดยแนวคิดกรีนไอสแลนดน้ี ไดนำรูปแบบความสำเร็จโครงการ The Renewable Energy Island เกาะ Samso ประเทศเดนมารก ทีใ่ ชพลังงานทดแทน 100% แลวมาเปนแบบอยาง ซึง่ ปจจัยสำคัญทีส่ ง ผลใหเกาะ Samso ประสบความ สำเร็จในการพัฒนาเปนเกาะพลังงานสะอาด คือ ชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการของการวางแผนและสามารถ ระดมทุนจากภาคประชาชน ในการลงทุนผลิตพลังงานทีใ่ ชเองไดในชุมชน

สำหรับเหตุผลของการเลือกเกาะพะลวย มาเปนตนแบบเกาะพลังงานสะอาด แหงแรก เนือ่ งจากสภาพแวดลอมและศักยภาพของพืน้ ทีเ่ กาะพะลวย ทีต่ ง้ั อยูใ นหมูเ กาะ อางทอง จังหวัดสุราษฎรธานี อยูใ นเขตการบริหารของเทศบาลเมืองเกาะสมุย มีประชากร ในพืน้ ที่ 180 ครัวเรือน จำนวนประชากรประมาณ 438 คน สวนใหญประกอบอาชีพ ทำประมงขนาดเล็กเปนหลัก และรองมาเปนอาชีพเกษตรกรรมบนเนือ้ ที่ 4,000 - 5,000 ไร และดวยศักยภาพของพืน้ ทีท่ างดานการทองเทีย่ ว ไมวา จะเปนชายหาด ภูเขา พืช สัตว และสิง่ แวดลอม อันเปนเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถิน่ ทีจ่ ะสามารถพัฒนาเกาะใหเปน แหลงทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืนตอไปได ประกอบกับปจจุบนั ยังเปนจุดพักรับประทานอาหาร ทะเลทีม่ ชี อ่ื เสียงของหมูเ กาะอางทอง แตทง้ั นีย้ งั ไมมกี ารพัฒนาระบบสาธารณูปโภค รวมทัง้ การพัฒนาพลังงานทดแทนในพื้นที่ มีเพียงระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar Home) โดยการไฟฟาสวนภูมภิ าค และระบบประจุไฟฟาจากกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน (พพ.) ทำใหสภาพความเปนอยูข องชุมชนโดยรวมยังจำเปน ตองไดรบั การพัฒนา

72

รายงานประจำป 2554


การพัฒนาเกาะพะลวยเปนตนแบบเกาะพลังงานสะอาด จะใหความสำคัญกับการพัฒนาทีส่ อดคลองกับความตองการ ศักยภาพและวิถชี วี ติ ชุมชน เพือ่ สงเสริมใหเกิดการผลิต การใชทรัพยากรทองถิน่ อยางมีประสิทธิภาพ สรางความเปนอยูท ด่ี ี ใหกับชุมชน โดยจำเปนตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนของราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาชน

ในระยะแรกของการพัฒนาเกาะพะลวย เปนการดำเนินงาน ระบบพลังงานทดแทนภายในเกาะ ไดแก ระบบพลังงาน แสงอาทิตยชมุ ชน ขนาด 23 กิโลวัตต โครงการสำรวจ ติดตั้งและซอมแซมโซลารโฮม จำนวน 180 ครัวเรือน การกอสรางสถานีวดั ความเร็วลมและชุดกังหันลมผลิตไฟฟา แบบสาธิต การกอสรางระบบอบแหงอาหารทะเลดวยพลังงาน แสงอาทิตย โดยจะดำเนินการควบคูไ ปกับการพัฒนาระบบ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในเกาะ เชน การขุดเจาะ บอน้ำบาดาล โดยใหระบบสูบน้ำดวยไฟฟาจากพลังงานแสง อาทิตย สูบน้ำไปยังถังกักเก็บน้ำแบบหอสูง เพือ่ จัดทำระบบ ประปาใหชมุ ชนไดมนี ำ้ ใชตลอดป สำหรับระยะยาวจะสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในชีวิตประจำวัน นอกเหนือจากไฟฟาที่ไดจากแสงอาทิตย และพลังงานลม เชน การใชเชือ้ เพลิงในครัวเรือนจะสงเสริมใหคนในชุมชนใชเชือ้ เพลิงชีวมวลและกาซชีวภาพ เพือ่ ทดแทน การใชกา ซ LPG และในเรือประมงสงเสริมใหใชนำ้ มันไบโอดีเซลทีม่ สี ดั สวนไบโอดีเซลบริสทุ ธิ์ (บี 100) คาดวาความสำเร็จของโครงการจะชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดไมตำ่ กวา 250 ตันตอป และจะขยายผล เพือ่ การพัฒนาเกาะอืน่ ๆ ตอไป

รายงานประจำป 2554

73


การสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

ประเทศไทยมีการผลิตอาหารแหง ทัง้ ในระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กกระจาย กันอยูท ว่ั ประเทศ ซึง่ การผลิตผลิตภัณฑดว ยวิธอี บแหงในประเทศยังประสบกับปญหาหลายประการ เชน การอบแหงดวย การตากแดดตามธรรมชาติ ทำใหผลิตภัณฑมกี ารปนเปอ นจากการรบกวนของแมลง ฝุน ละออง และการเปยกฝน มีผลทำ ใหผลิตภัณฑไมไดมาตรฐานซึ่งจำเปนสำหรับการสงออกไปจำหนายยังตางประเทศ รวมถึงการอบแหงดวยเครื่องอบแหง แบบใชแกสหรือหมอไอน้ำซึง่ ใชนำ้ มันหรือแกสเปนเชือ้ เพลิง จะกอใหเกิดปญหามลพิษตอสิง่ แวดลอม และราคาพลังงานที่ สูงทำใหตน ทุนการผลิตสูงขึน้ ดวย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน (พพ.) ไดทำการวิจยั และพัฒนาระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย สำหรับอบแหงผลผลิตการเกษตรตางๆ หลายแบบ และมีศกั ยภาพทีจ่ ะนำไปใชไดจริง ไดแก เครือ่ งอบแหงพลังงานแสงอาทิตย แบบอุโมงคลม เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบใชอากาศรอนจากแผงรับรังสีดวงอาทิตยที่เปนหลังคาโรงเรือน และ เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก 1. เครือ่ งอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคลม เครือ่ งอบแหง

ดังกลาวมีขนาดกวาง 1.2 เมตรยาว 14 เมตรดานบนปดดวยกระจกสามารถนำ ผลิตภัณฑเขาออกทางดานขางและมีพดั ลมระบายอากาศซึง่ ทำงานดวยโซลารเซลล ผลิตภัณฑทอ่ี ยูใ นเครือ่ งอบจะไดรบั ความรอนทัง้ จากรังสีดวงอาทิตยทต่ี กกระทบ โดยตรงและความรอนจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย ทำใหผลิตภัณฑทอ่ี บแหงเร็ว และไมถกู รบกวนจากแมลงหรือเปยกฝน 2. เครือ่ งอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบใชอากาศรอนจากแผง รับรังสีดวงอาทิตยทเ่ี ปนหลังคาโรงเรือน เครือ่ งอบแหงแบบนีม้ ลี กั ษณะเปนตู

มีความจุ 2.4 ลูกบาศกเมตร มีพดั ลมไฟฟาดูดอากาศจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย ที่ออกแบบใหใชเปนหลังคาของโรงอบ โดยภายในโรงอบจะมีพื้นที่สำหรับใช ในการเตรียมผลิตภัณฑและทีเ่ ก็บผลิตภัณฑแหงซึง่ ถูกสุขอนามัย 3. เครือ่ งอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก เครือ่ งอบแหงดังกลาวมีขนาดพืน้ ทีฐ่ าน 5 x 8 ตารางเมตร

มีพดั ลมระบายอากาศซึง่ ทำงานดวยโซลารเซลล ใชหลักการเรือนกระจก (greenhouse effect) กลาวคือเมือ่ รังสีดวงอาทิตย สงผานกระจกหรือพลาสติกใสเขาไปภายในจะถูกผลิตภัณฑและองคประกอบตางๆ ภายในเรือนกระจกดูดกลืนรังสีแลว เปลีย่ นเปนความรอน วัสดุภายในโรงเรือนจะแผรงั สีอนิ ฟราเรดออกมา แตไมสามารถผานกระจกออกมาภายนอกได ทำให อุณหภูมใิ นเรือนกระจกสูงขึน้ และถายเทความรอนใหกบั ผลิตภัณฑซง่ึ จะชวยใหนำ้ ในผลิตภัณฑระเหยออกมาไดเร็วกวาการ ตากแหงแบบธรรมดา อีกทัง้ ผลิตภัณฑจะมีสสี วย ไมคล้ำเนือ่ งจากไมไดรบั รังสีไวโอเลตจากดวงอาทิตย และเครือ่ งอบแหง แบบเรือนกระจกทีพ่ ฒั นาขึน้ นีจ้ ะใชแผนโพลีคารบอเนตแทนกระจก จึงสามารถดัดโคงไดงา ยน้ำหนักเบาและแสงอาทิตยผา นไดดี

74

รายงานประจำป 2554


อยางไรก็ตาม ระบบอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยบางระบบ มีการลงทุนเริม่ ตนสูง หากจะสงเสริมใหเกิดการใช อยางแพรหลาย ภาครัฐควรใหการสนับสนุนดานการลงทุนบางสวนแกชุมชนหรือผูประกอบการที่มีการอบแหงผลิตภัณฑ ตางๆ ซึง่ จะเปนการเพิม่ คุณคาของผลิตภัณฑนน้ั ๆ และเปนการเพิม่ รายไดไปสูท อ งถิน่ ไดมากขึน้ ในป 2554 พพ. จึงไดดำเนินการ สนับสนุนการลงทุนติดตัง้ ใชงานระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก ทีเ่ ปนไปตามแบบมาตรฐานและคุณสมบัติ วัสดุและอุปกรณทจ่ี ดั ทำโดย พพ. ตามอัตราทีก่ ำหนดตอตารางเมตรของพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ดังนี้ -ใหการสนับสนุน 215,400 บาท สำหรับแบบอบแหง พพ. 1 (ขนาด 6.0 x 8.2 ตารางเมตร) -ใหการสนับสนุน 434,400 บาท สำหรับแบบอบแหง พพ. 2 (ขนาด 8.0 x 12.4 ตารางเมตร) -ใหการสนับสนุน 728,800 บาท สำหรับแบบอบแหง พพ. 3 (ขนาด 8.0 x 20.8 ตารางเมตร) โดยป 2554 ไดใหการสนับสนุนการลงทุนติดตัง้ ใชงานระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกแลว 14 ราย จำนวนพืน้ ทีท่ ใ่ี หการสนับสนุน 2,000 ตารางเมตร วงเงินการสนับสนุนฯ รวม 8.76 ลานบาท โดยมีการลงทุนติดตัง้ ใชงาน ระบบอบแหงฯ รวมเปนเงิน 15.01 ลานบาท มีผลประหยัด 5.32 ลานบาท/ป ระยะเวลาคืนทุนกอนการสนับสนุน 2.82 ป และหลังการสนับสนุน 1.18 ป ซึ่งจากการสนับสนุนดังกลาว สวนใหญเปนการสนับสนุนในการติดตั้งใชงานระบบอบแหง พลังงานแสงอาทิตยตามแบบ พพ. 3 สวนทีเ่ หลือเปนแบบ พพ. 2 จำนวน 2 ราย และแบบ พพ. 1 จำนวน 1 ราย ในอนาคต พพ. มีแผนทีจ่ ะดำเนินการสนับสนุนเงินลงทุนติดตัง้ ระบบฯ (พืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ ระบบอบแหงแสงอาทิตย) ถึงป พ.ศ. 2564 รวม 50,000 ตารางเมตร เทียบเทาการทดแทนน้ำมัน 3.23 ktoe ชวยลดการผลิตกาซ CO2 ได 8.141 kton

รายงานประจำป 2554

75


องคการพลังงานโลก (World Energy Council: WEC)

องคการพลังงานโลก (World Energy Council: WEC) เปนองคการระหวาง ประเทศในการสนับสนุนการจัดหาแหลงพลังงานที่ยั่งยืน และการใชพลังงานใหเกิด ประโยชนสงู สุดตอสังคมและสิง่ แวดลอม โดยครอบคลุมพลังงานทุกประเภท ไดแก ถานหิน น้ำมัน กาซธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร พลังงานน้ำ และพลังงานหมุนเวียน กอตัง้ ขึน้ เมือ่ ป พ.ศ.2466 และจดทะเบียนเปนมูลนิธิที่สหราชอาณาจักร โดยมีสำนักงานใหญตั้งอยู ณ กรุงลอนดอน

สมาชิกองคการพลังงานโลกจะตองจัดตั้งเปน คณะกรรมการองคการพลังงานโลกประจำประเทศ (Country Member Committee) ซึ่งสวนใหญ สมาชิกของคณะกรรมการฯ จะมาจากหนวยงานของรัฐบาล ประเทศไทยโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ พลังงาน (พพ.) เขารวมเปนสมาชิก WEC ตั้งแตป พ.ศ.2496 และมีสวนรวมในการดำเนินโครงการและ กิจกรรมของ WEC เสมอมา โดยในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการ บริหารองคการพลังงานโลก (1997 WEC Executive Assembly Meeting : WEC EA) และเมือ่ วันที่ 24-26 มีนาคม 2554 ประเทศไทยไดเปนเจาภาพจัดการประชุม WEC Asia Regional Meeting ณ กรุงเทพมหานคร ในหัวขอ “Green Energy: Global Challenges, Regional Opportunities” เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยน ความรูและประสบการณดานนโยบายและเทคโนโลยี ดานพลังงาน สะอาด รวมทัง้ เพือ่ แสดงถึงความกาวหนา ในการพัฒนาดานพลังงานสีเขียวของไทยและภูมิภาค โดยแบงหัวขอการประชุมเปน 3 หัวขอ คือ

76

รายงานประจำป 2554


1. Energy and Environment: Challenge and Opportunity in Asia

เนนเรือ่ งนโยบายดานพลังงานและ

สิง่ แวดลอมเพือ่ โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 2. Green Technology: Case Studies and Trends เนนเรือ่ งของการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ เพือ่ นำไปสูก ารพัฒนาพลังงานสีเขียว 3. Green Finance and Investment Opportunity เนนเรือ่ งมาตรการสนับสนุนทางการเงิน และแหลงเงินทุน ตางๆ ทีส่ ง เสริมและสนับสนุนการลงทุนดานพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน เพือ่ สิง่ แวดลอมทีย่ ง่ั ยืน

พรอมกับจัดการประชุม WEC Asia Regional Meeting สำหรับคณะกรรมการ WEC จากประเทศตางๆ ในภูมภิ าคเอเชีย เชน ประเทศจีน อินเดีย ญีป่ นุ ไทย และผูแ ทน WEC สำนักงานลอนดอน เปนตน เพือ่ รายงานกิจกรรมของ WEC ทีผ่ า นมา แผนการดำเนินกิจกรรมของภูมภิ าคเอเชียใน 4 ประเด็น คือ WEC GEEP (Green Eco-Energy Park), Energy Poverty Initiative, กิจกรรม WEC ในอนาคต และแผนกิจกรรมของเอเชียในอนาคต เชน แผนการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร แผนการใชถา นหินสะอาดและมีประสิทธิภาพ และจัดการประชุม WEC Scenarios Workshop โดยนำเสนอเรือ่ งแผนงาน พลังงานในอนาคตภายใตเงือ่ นไข ปจจัย สภาวะแวดลอมตางๆ โดยพิจารณา 4 ประเด็น คือ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงการพิจารณาบทบาทที่เพิ่มขึ้นของผูมีสวนไดเสีย และภาคประชาสังคมที่มีสวนผลักดันนโยบาย ดานพลังงาน ทั้งนี้ ปญหาสำคัญในอนาคต คือ ความไมแนนอนเกี่ยวกับราคาพลังงานและความไมมีเสถียรภาพของ การเมืองระดับโลก ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่จะตองมีทางเลือกหลายทาง รวมถึงยุทธศาสตรทางเลือก ยิ่งไปกวานั้น ในการวางนโยบายและแผนยุทธศาสตร จำเปนตองเนนย้ำถึงประสิทธิภาพการใชพลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทน เชือ้ เพลิงชีวภาพและการพัฒนาระบบการผลิต การบริการ และการใชกระแสไฟฟา

รายงานประจำป 2554

77


พลังงานแสงอาทิตย

ประเทศไทยมีพื้นที่ตั้งอยูในเขตบริเวณเสนศูนยสูตร ไดรับแสงอาทิตยตลอดทั้งป และมีความเขมของแสงอาทิตยอยูในระดับคอนขางสูงกระจายอยูท่ัวทุกพื้นที่ของประเทศ ซึง่ เปนปริมาณทีเ่ พียงพอตอการนำไปใชประโยชน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ พลังงาน (พพ.) จึงไดดำเนินโครงการเพือ่ ใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยใน 2 รูปแบบ คือ เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการผลิตกระแสไฟฟา และเทคโนโลยีพลังงาน แสงอาทิตยเพือ่ ผลิตน้ำรอน 1. พลังงานแสงอาทิตยเพือ่ การผลิตกระแสไฟฟา

พพ. ไดสง เสริม สนับสนุน และติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย เพือ่ จัดทำระบบประจุแบตเตอรี่ ระบบสูบน้ำ ระบบ Mini Grid และระบบผลิตไฟฟา สำหรับ กลุมเปาหมายที่อยูหางไกลจากระบบสายสงไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือพื้นที่ที่มี ขอจำกัดบางประการที่ทำใหการไฟฟาสวนภูมิภาคไมสามารถดำเนินการจายไฟฟาได เชน โรงเรียนในชนบท สถานีอนามัย ศูนยการเรียนรูช มุ ชน ฐานปฏิบตั กิ ารทางทหารและตำรวจ ตระเวนชายแดน พืน้ ทีป่ า สงวนแหงชาติ และกิจกรรมในพืน้ ทีโ่ ครงการพระราชดำริ เปนตน โดย พพ. ไดดำเนินการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยตง้ั แตป พ.ศ. 2536-2554 จำนวนทัง้ สิน้ 1,756 แหง ขนาดกำลังการผลิตรวม 3,905.491 กิโลวัตต

ปริมาณการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยถึงป 2554 ของ พพ. จำแนกตามภูมิภาค ภาค ปริมาณการติดตั้ง (แหง) กิโลวัตต เหนือ 997 2,409.791 ตะวันออกเฉียงเหนือ 142 285.750 กลาง ตะวันออก และตะวันตก 334 549.725 ใต 283 660.225 รวม 1,756 3,905.491

78

รายงานประจำป 2554


รายงานประจำป 2554

79


2. พลังงานแสงอาทิตยเพือ่ ผลิตความรอน

พพ. ไดสงเสริมการผลิต/การใชน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตย ดวยระบบผสมผสาน เพื่อกระตุนใหเกิดการใชและสนับสนุนการลงทุน ในการนำน้ำรอนที่ไดจากการใชแผงผลิตน้ำรอนดวยพลังงานแสงอาทิตย (Solar Collector) รวมกับ ความรอนปลอยทิง้ (Waste Heat) ของสถาน ประกอบการ เชน ความรอนทิง้ จากชุดระบายอากาศของเครือ่ งปรับอากาศ เตาเผา หมอไอน้ำ เปนตน มาใชประโยชน โดยการสนับสนุนดานการสำรวจ ศึกษาเบือ้ งตนเกีย่ วกับศักยภาพความเหมาะสมทางเทคนิค และเศรษฐศาสตร การออกแบบเบือ้ งตนและใหคำแนะนำ รวมทัง้ สนับสนุนคาใชจา ยในการลงทุน ติดตัง้ ระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตย ประมาณรอยละ 30 ของการลงทุน ติดตั้งระบบฯ แกกิจการธุรกิจ/อาคารภาครัฐ/หนวยงานในกำกับของรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ/องคกรทีไ่ มแสวงหาผลกำไรทีใ่ ชนำ้ รอน ทัง้ นี้ พพ. ไดดำเนินการ สงเสริมมาตัง้ แตป 2551 - 2554 มีสถานประกอบการทีต่ ดิ ตัง้ แลวเสร็จ 115 แหง รวมพืน้ ทีแ่ ผงรับรังสีอาทิตย 25,653 ตารางเมตร คิดเปนผลประหยัด 3.247 ktoe/ป

80

รายงานประจำป 2554


รายงานประจำป 2554

81


พลังงานลม

ปจจุบันการใชประโยชนจากพลังงานลมเพื่อผลิตพลังงาน ไฟฟาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศแถบยุโรปไดมีการ พัฒนาเทคโนโลยีกงั หันลมเพือ่ ผลิตไฟฟาในเชิงพาณิชยใหมขี นาดใหญ ขึ้นและมีประสิทธิภาพ สำหรับประเทศไทยการใชประโยชนจาก พลังงานลมเพื่อผลิตไฟฟายังมีคอนขางนอย เนื่องมาจากศักยภาพ พลังงานลมในประเทศไมสูงมากนัก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

ดวยพลังงานลมเปนแหลงพลังงานธรรมชาติที่สะอาด และ ไมกอใหเกิดผลกระทบตอภาวะโลกรอน ดังนั้น ประเทศไทยจึงให ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานลม โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดดำเนินการพัฒนาพลังงานลมเพื่อ ผลิตไฟฟา โดยการจัดตัง้ สถานีวดั ความเร็วลมในระดับตางๆ กระจาย ทัว่ ประเทศ จัดทำแผนทีศ่ กั ยภาพพลังงานลมของประเทศ ศึกษาพืน้ ที่ ศักยภาพความเร็วลมเฉพาะแหลง วิจยั จัดสรางกังหันลมความเร็วลมต่ำ ที่เหมาะสมกับประเทศไทย สงเสริมการใชกังหันลมประสิทธิภาพสูง จากทั้งในและตางประเทศ และสาธิตการผลิตไฟฟาจากกังหันลม ขนาดตัง้ แต 1-1,500 กิโลวัตต โดยถึงปงบประมาณ 2554 ไดดำเนินการ ติดตั้งแลวเสร็จ จำนวน 9 แหง มีขนาดกำลังการผลิต 1,897 กิโลวัตต

โดยที่ โครงการติดตัง้ กังหันลมผลิตไฟฟาทีม่ ขี นาดใหญทส่ี ดุ ของประเทศไทย ตัง้ อยูบ นพืน้ ทีส่ าธารณประโยชน ประมาณ 23 ไร ณ บานทะเลปง หมูท ่ี 2 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ขนาดกำลังการผลิต 1.5 เมกกะวัตต เริม่ ตนโครงการตัง้ แตวนั ที่ 28 กันยายน 2550 สามารถผลิตไฟฟาไดปล ะ 1.8 ลานหนวย คิดเปนคาไฟฟาประมาณ 10 ลานบาทตอป ลดการนำเขาพลังงานได 0.153 ktoe ตอป นอกจากนีย้ งั เปนทางเลือกใหมในการนำพลังงานลม ซึง่ เปนพลังงาน หมุนเวียนทีม่ อี ยูต ามธรรมชาติมาใชทดแทนพลังงานสิน้ เปลือง และเปนแนวทางการพัฒนาพลังงานลม โดยการสนับสนุน สวนตางดานราคาใหมคี วามถูกตองและชัดเจนในการพัฒนาพลังงานลมสูร ะบบทุง กังหันลม (Wind Farm) และในเชิงพาณิชย ทีส่ ำคัญตอไปในอนาคต

82

รายงานประจำป 2554


แผนที่แสดงการติดตั้งกังหันลมและขนาดกำลังการผลิต

อ.พราว จ.เชียงใหม 52 กิโลวัตต หวยฮองไคร จ.เชียงใหม 5 กิโลวัตต ภูพาน จ.สกลนคร 5 กิโลวัตต

เขาหินซอน จ.ฉะเชิงเทรา 15 กิโลวัตต

หวยทราย จ.เพชรบุรี 15 กิโลวัตต

อาวคุงกระเบน จ.จันทบุรี 15 กิโลวัตต

การติดตั้งกังหันลม และขนาดกำลังการผลิต สถานที่ติดตั้ง อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 1,775 กิโลวัตต

อบต. แหลมโพธิ์ จ.ปตตานี 10 กิโลวัตต

พิกุลทอง จ.นราธิวาส 5 กิโลวัตต

ขนาดกำลังผลิต (กิโลวัตต)

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช อ.พราว จ.เชียงใหม หวยทราย จ.เพชรบุรี เขาหินซอน จ.ฉะเชิงเทรา อาวคุงกระเบน จ.จันทบุรี อบต. แหลมโพธิ์ จ.ปตตานี พิกุลทอง จ.นราธิวาส ภูพาน จ.สกลนคร หวยฮองไคร จ.เชียงใหม

1,775 52 15 15 15 10 5 5 5

รวม

1,897

รายงานประจำป 2554

83


ไฟฟาพลังน้ำ

ประเทศไทยมีการสงเสริมการใชพลังน้ำเพือ่ ชุมชนทีย่ ง่ั ยืนมาตัง้ แตป พ.ศ. 2507 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรกั ษพลังงาน (พพ.) ภายใตชอ่ื “สำนักงานพลังงานแหงชาติ” ในขณะนัน้ ไดดำเนินการกอสรางเขือ่ นไฟฟาจาก พลังน้ำ และนำโครงการโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กมาใชในประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหชมุ ชนทีอ่ ยูห า งไกลในชนบท มีแหลงกำเนิดไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังน้ำเพือ่ ผลิตกระแสไฟฟาใชเองในชุมชน ลดและปองกันปญหาอุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ โดยการรักษาตนน้ำ รวมทัง้ ลดการนำเขาน้ำมัน ซึง่ เปนเชือ้ เพลิงหลักในการผลิตไฟฟา และเสริมสรางความมัน่ คงของระบบ โดยจายกระแสไฟฟาเขาระบบสายสงไฟฟาแรงสูงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและการไฟฟาสวนภูมภิ าค โดยปจจุบนั มีกำลังการผลิต 45.48 เมกะวัตต ประกอบดวย โครงการไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก

โครงการไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก เปนการสรางเขือ่ นขนาดเล็กหรือฝายทดน้ำกัน้ ลำน้ำ โดยการผันน้ำจากฝายทดน้ำ หรือเขือ่ นไปยังโรงไฟฟาดวยระบบสงน้ำเพือ่ ผลิตกระแสไฟฟาขนาดตัง้ แต 200 กิโลวัตตขน้ึ ไป พพ. ไดเริม่ ดำเนินการกอสราง มาตั้งแตป 2507 จนถึงปจจุบัน กอสรางแลวเสร็จ รวม 25 แหง และไดโอนไปอยูภายใตการดำเนินงานของการไฟฟา ฝายผลิตแหงประเทศไทย 3 แหง ปจจุบนั อยูภ ายใตการดำเนินงานของ พพ. 22 แหง มีกำลังการผลิตรวม 43.318 เมกะวัตต สามารถผลิตกระแสไฟฟาเฉลีย่ ปละ 124.32 ลานกิโลวัตต-ชัว่ โมง เทียบเทาน้ำมันดิบ 27.54 ktoe ลดการปลอยกาซประมาณ 72,254 tCO2 ตอป นอกจากนี้ พพ. มีโครงการไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กทีอ่ ยูร ะหวางการกอสรางอีก 4 โครงการ คือ โครงการ กอสรางเขือ่ นไฟฟาพลังน้ำคลองทุง เพล จ.จันทบุรี ซึง่ เปนโครงการเนือ่ งในพระราชดำริ โครงการกอสรางเขือ่ นไฟฟาพลังน้ำ ลุม น้ำนานตอนบน จ.นาน โครงการกอสรางเขือ่ นไฟฟาพลังน้ำแมกะไน จ.แมฮอ งสอน และโครงการกอสรางเขือ่ นไฟฟา พลังงานน้ำหวยแมอสุ ุ จ.ตาก

โครงการไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบ า น

พพ. ไดดำเนินการจัดตั้งโครงการไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบาน โดยดำเนินการในรูปแบบความรวมมือกับราษฎร ปจจุบนั มีจำนวนโครงการไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบ า นทีส่ ามารถเดินเครือ่ งผลิตพลังงานไฟฟาอยูจ ำนวน 47 โครงการ กำลัง ผลิตรวม 1,590 กิโลวัตต มีครัวเรือนทีไ่ ดรบั ประโยชนจากโครงการจำนวน 4,115 ครัวเรือน ในปงบประมาณ 2554 โครงการไฟฟาพลังน้ำทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบของ พพ. สามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดรวม ทัง้ สิน้ 143.282 ลานกิโลวัตต-ชัว่ โมง ลดการนำเขาน้ำมันดิบได 31.743 ktoe

84

รายงานประจำป 2554


พลังงานขยะ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมือง ทำใหปญ หาขยะมูลฝอยในประเทศไทย ทวีความรุนแรงมากขึน้ ซึง่ หากขยะสวนใหญบริหารจัดการไมถกู วิธี จะทำใหเกิดปญหาผลกระทบตอ สิง่ แวดลอมและสุขภาพอนามัยตามมา ดังนัน้ ทุกภาคสวนโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐจึงใหความสำคัญกับ การบริหารจัดการขยะ โดยการสงเสริมใหนำขยะมาผลิตเปนพลังงานทดแทนในรูปพลังงานความรอนและ พลังงานไฟฟา และใหการสนับสนุนในดานสิทธิประโยชนและมาตรการตางๆ เพือ่ สนับสนุนและกระตุน การลงทุนจากการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน (พพ.) ไดดำเนินโครงการสงเสริมการผลิต พลังงานจากขยะตั้งแต ป พ.ศ. 2547 โดยระยะแรกเปนการรวบรวมขอมูลปริมาณขยะและ การจัดการขยะในประเทศไทย พรอมทัง้ ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะรูปแบบตางๆ ป พ.ศ.2549 ไดพฒั นาตนแบบและติดตัง้ ถังหมักกาซชีวภาพจากขยะอินทรีย จำนวน 100 ถัง โดย ติดตัง้ ใหกบั โรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หนวยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมและชุมชน และในป 2550-2552 ไดขยายผลการใชงานถังหมักกาซชีวภาพจากขยะอินทรียสำเร็จรูปขนาด เล็กอีก 440 แหงทั่วประเทศ โดยถังหมักกาซชีวภาพจากขยะอินทรียสำเร็จรูปขนาดเล็ก รองรับขยะอินทรียไ ดวนั ละ 40 กิโลกรัม และผลิตกาซชีวภาพไดประมาณ 2.5 ลูกบาศกเมตร/ วัน ทดแทนกาซหุงตม (LPG) ไดประมาณ 1.15 กก./วัน นอกจากนี้ พพ. ไดพฒั นาและจัดทำ ตนแบบระบบผลิตกาซชีวภาพจากขยะในระดับชุมชน รองรับขยะอินทรียไ ดสงู สุด 15 ตันตอวัน มีการติดตัง้ ระบบใหกบั อปท. 5 แหง ไดแก เทศบาลเมืองกำแพงเพชร, เทศบาลเมืองสกลนคร, เทศบาลตำบลสามชุก จ.สุพรรณบุร,ี เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ และเทศบาลเมืองทุง สง จ.นครศรีธรรมราช ในป 2551 พพ. ไดดำเนินโครงการผลิตพลังงานจากขยะ ดังนี้ - โครงการสงเสริมการผลิตพลังงานจากขยะชุมชน ใน อปท. ทีม่ ขี ยะ 5-10 ตัน/วัน และ 10-50 ตัน/วัน ใหแก อปท. 10 แหง ไดแก เทศบาลตำบลวังกระพี้ จ.อุตรดิตถ, เทศบาลตำบลบานกลาง จ.ลำพูน, เทศบาลเมืองเดชอุดม จ.อุบลราชธานี , เทศบาลตำบลอิสาน จ.บุรรี มั ย, เทศบาลตำบลโคกกรวดและเทศบาลตำบลพิมาย จ.นครราชสีมา, อบต.นาฝาย จ.ชัยภูมิ เทศบาลตำบลสามงาม จ.นครปฐม, เทศบาลตำบลเมืองแกลง จ.ระยอง และเทศบาลเมืองสิงหนคร จ.สงขลา - โครงการตนแบบระบบผลิตพลังงานจากขยะชุมชน สำหรับเทศบาล หรือ อบต. ทีม่ ขี ยะนอยกวา 5 ตัน/วัน โดยจะประกอบดวยระบบผลิตกาซ ชีวภาพซึง่ รองรับขยะอินทรีย 800 กก./วัน และระบบผลิตขยะเชือ้ เพลิงโดย ใชวิธีทางชีวภาพรวมกับวิธีทางกลโดยติดตั้งระบบที่เทศบาลตำบลหนองมวง จ.ลพบุรี - โครงการตนแบบระบบผลิตกาซชีวภาพจากขยะตลาดสด กทม. ระบบรองรับขยะอินทรีย 2 ตัน/วัน กอสรางและติดตัง้ ระบบ ณ ตลาดนัดองคการ ตลาดเพือ่ เกษตรกร (อตก.)

86

รายงานประจำป 2554


แผนที่แสดงการสงเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ

จ.อุตรดิตถ 112.50 ลบ.ม./วัน

จ.ลำพูน 525 ลบ.ม./วัน จ.สกลนคร 750 ลบ.ม./วัน จ.กำแพงเพชร 750 ลบ.ม./วัน

จ.ชัยภูมิ 112.50 ลบ.ม./วัน จ.นครราชสีมา 112.50 ลบ.ม./วัน

จ.ลพบุรี 40 ลบ.ม./วัน จ.สุพรรณบุรี 750 ลบ.ม./วัน

จ.อุบลราชธานี 225 ลบ.ม./วัน

จ.นครปฐม 112.50 ลบ.ม./วัน กทม. 100 ลบ.ม./วัน จ.ระยอง 225 ลบ.ม./วัน จ.บุรีรัมย 225 ลบ.ม./วัน

การสงเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ จ.ประจวบคีรีขันธ 750 ลบ.ม./วัน

สถานที่ติดตั้ง

จ.นครศรีธรรมราช 750 ลบ.ม./วัน

จ.สงขลา 225 ลบ.ม./วัน

ขนาดกำลัง รองรับ ขยะอินทรีย การผลิต (ตันตอวัน) (ลูกบาศกเมตร ตอวัน)

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เทศบาลตำบลสามชุก จ.สุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสกลนคร จ.สกลนคร เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ เทศบาลเมืองทุงสง จ.นครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลหนองมวง จ.ลพบุรี เทศบาลตำบลสามงาม จ.นครปฐม เทศบาลตำบลโคกกรวด จ.นครราชสีมา เทศบาลตำบลพิมาย จ.นครราชสีมา เทศบาลตำบลวังกะพี้ จ.อุตรดิตถ อบต.นาฝาย จ.ชัยภูมิ เทศบาลเมืองแกลง จ.ระยอง เทศบาลเมืองเดชอุดม จ.อุบลราชธานี เทศบาลตำบลอิสาณ จ.บุรีรัมย เทศบาลตำบลบานกลาง จ.ลำพูน เทศบาลเมืองสิงหนคร จ.สงขลา ตลาดนัดองคการตลาด เพื่อเกษตรกร (อตก.) กทม.

15 15 15 15 15 0.80 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 4.5 4.5 4.5 10.50 4.5 2

750 750 750 750 750 40 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 225 225 225 525 225 100

รวม

117.55

5,877.50

หมายเหตุ : ขยะอินทรีย 1 ตันผลิตกาซชีวภาพได 50 ลบ.ม. รายงานประจำป 2554

87


88

รายงานประจำป 2554


รายงานประจำป 2554

89


พลังงานชีวมวล

90

รายงานประจำป 2554


รายงานประจำป 2554

91


ศูนยบริการวิชาการ ศูนยบริการวิชาการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษพลังงาน เดิมชื่อ “ศูนยพัฒนาและเผยแพรเทคโนโลยี พลังงานภูมภิ าค” จัดตัง้ ขึน้ ตัง้ แตป พ.ศ. 2525 สังกัดกรมพัฒนา และสงเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน ตอมาในป พ.ศ. 2545 ไดมกี ารปฏิรปู ระบบราชการจึงเปลีย่ นชือ่ เปน “สำนักงานพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน” สังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานกระทรวง พลังงาน และในป พ.ศ. 2548 ไดเปลีย่ นชือ่ เปน “ศูนยทดลองวิชาการ พลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน” จนกระทัง่ ในป พ.ศ. 2552 จึงไดเปลีย่ นชือ่ ใหมเปน “ศูนยบริการวิชาการ” เพือ่ ใหสอดคลอง และเหมาะสมกับภารกิจงาน สังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน กระทรวงพลังงาน จนถึงปจจุบนั ซึ่งศูนยบริการวิชาการที่ 1 - 10 มีสำนักงานอยูทุกภูมิภาค เขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ศูนยบริการวิชาการทัง้ 10 แหง มีบทบาทหนาทีใ่ นการ เผยแพร ถายทอด รณรงคใหความรู ในดานการใชพลังงาน ตลอดจน การประยุกตเทคโนโลยีพลังงานจากภูมิปญญาทองถิ่นใหเหมาะสม กับพืน้ ที่ โดยการจัดพืน้ ทีส่ าธิตการใชเทคโนโลยีพลังงานในดานตางๆ เชน ฐานชีวมวล ฐานพลังงานทดแทน ฐานอนุรกั ษพลังงาน ฐานเตา ประหยัดพลังงาน และฐานพลังงานแสงอาทิตย เปนตน โดยป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มีหนวยงานและประชาชน ใหความสนใจ เขาเยีย่ มชมและใชบริการจำนวน 38,857คน จาก 672 หนวยงาน ฐานอนุรักษพลังงาน

ฐานเตาประหยัดพลังงาน

ฐานชีวมวล ฐานพลังงานแสงอาทิตย

92

รายงานประจำป 2554


รายงานประจำป 2554

93


'+ 23 '! 2554 =/ "$ B L #-\ - =/ $'# /' '&B$ $!&/  ^ ' #L $ % 

 ] # % =/ /$#<7 ' "##' Q <% -% $$B  $- ;& 3'# # <#& 

  - !  -L

96

 2554


'+ 21 ; ! 2553 # ยB^ !<7 $B  $- ;& 9 B -! 01$"!  $ (Green Island) ! 1 1  $- ;&

'+ 18 ยน6" 2553 ##&'

 %& J-< Q% '  '  9 B3(' โ€œ - , B5โ€ 7' ' !# 3#%&  $- ;&

'+ 26 ยน6" 2553 #- 71# / J $$B  $- ;& '"! !'

'0$7<% )< )$ J7 3 $-6; 7' $- ;& 7'## - 7'##  - -L

 2554

97


'+ 3 @! 2553 #$!- B&  ' $)< 7

 /71 ' ''! KJ 0$1 9( 1 ($) 01$'] 

; =/ /$#<7 '   $- ;&

'+ 7 @! 2553 ##&'

 %& J-< Q% '  ' 3('  3#%& E85 %"# #

Q   $- ;&

'+ 16 @! 2553 # B^ !<7 $B  $- ;& 9 B 3('  <#& $$ $! 0$1 $- ;&  $- ;&

98

 2554


'+ 23 @! 2553 ##&'

 %& J-< Q% '  ' 3(' Â?%' Thailand ESCO Fair 2010 â&#x20AC;&#x153;Risk Low Risk & Green Investment With ESCOâ&#x20AC;? "# $- ;& 9)< -  "#3 :$-%7

7 # <#& - 7% %^

'+ 7 ! 2554 # Â?B^ !<7 $B  $- ;& $)< 7 /71

'$ %<70$ $- &R 7 " # 1$#<01 /' 4 " # 01$'3  ! $ 58 '=7%

'+ 29 ! 2554 #!- -/% ! 

 $  ' 9 BB Â?%'"! /7' $ /7'Â&#x2021;$$ B$ 7$)$ $ & 5 "##'^ 'B

 ;& $)<' 

/7'Â&#x2021;$ $7 %$  '7 B%$#$< /7'Â&#x2021;$$

 2554

99


 '+' 2 ;;00 @@ 22554 554 #!- -/% ! 

 $  '  $ '# #' Q <% -% $$B !  #1# ($ ; / "$*<$ / /7' ! $#-B# ; B

% / /7' - 

'+ 9 ;0@ 2554 #B

# ' # $$B  $- ;& 9 B 3) =/  $ $ # % % )< ( ' "! $- ;& ' ' "#" $-%7

 $! B- /( (= -/7' -L /7'- 

 "  |,& , -L

'+ 10 ;0@ 2554 # B^ !<7 $B  $- ;& 9 B  )# ) $$] B:< #: 7# "!  ! 01$/ $- & B:< '-01$ $- ;& $ $ ] B:<7 )< $ 

 "  ! & !$'1 -L

'+ 13 ;0@ 2554 # B^ !<7 $B  $- ;& $'##- 71# / J

$$B  01$' %%!''7 % #!' $ B "!  '# GREEN ISLAND /7'- ;\ &B

100

 2554


 ''+ 1199 ;;00 @@ 22554 554 # # 00$

 -

 $# Q%  9 9 B

B "! “ '# $&&”  $% "# #-'/& %: 1 6; B

 $'# /] # %7  :; 1 60  ] 

; $'# #$!- B&  ' # B^ !<7 $B  $- ;& 9761"! " $3'#$  '# % $$ $:$ -# /7'- ;K &B

'+ 2 '! 2554 #B

# '# $$B  $- ;& 9 B3(' “3$ 7 / " $”  $

# / ($ TESCO LOTUS  $- ;&

'+ 3 '! 2554 ##&'

 %& J-< Q% '  '  #/- & ;';\& Q% '

 'B -( ' 6($%!'

'0$ “"!  $- ;& ” "  ! & !$'1 -L

'+ 4 '! 2554 #- 71# / J $$B  $- ;& 9 B  “"! <#&B% /(' ! '/ ” ' *Z # $#($ 

% ($"!   $- ;&

 2554

101


'+ 23 '! 2554 # Â?B^ !<7 $B  $- ;& #3' / ": $# % ! :<=% '!' '0$ â&#x20AC;&#x153;"! 

  $- ;&$! /1 $ 7 0$ â&#x20AC;? " " " $:$0$ /7':<=%

'+ 24 '! 2554 ##&'

 %& J-< Q% '  '  9 B' Â? -$!& "7 ",$# WEC Asia Regional Meeting 2011 "# . . -J $ U%& $%(B

 7% B! 

 $!&

"! ($ # 7# % ' B Â? -L <#& ! - % !  -L

'+ 25 '! 2554 # Â?B^ !<7 $B  $- ;& # % /' # % 0$ -# '!' '0$ â&#x20AC;&#x153;"!   $- ;&$!

1/ $ 7 0$ â&#x20AC;? "  Â?;& -# $ & $:$ -# /7'- ;\ &B

102

 2554


'+ 31 '! 2554 # ยB^ !<7 $B  $- ;& ' 6!' '0$

$-%7

0$':/7 # 01$ - $-%7

0$':/7 # '%

1  #:< 7(6 # "###&'

 %& J-< Q% '

 ' 9 BB " ",*ย ,=  & -L

'+ 28 > 2554 # ยB^ !<7 $B  $- ;& 9 BB 6!'

'0$! 0$(# $- ;& (Voluntary Agreement) 84 

; โ€œ:!โ€ 0 B $7'# "#)< 7 / B! -# / (7) ; # / (7) ; ,= / (7) ; $-#  '1 , / (7

!" "%) '!'

'0$L " 7 3':' -L

'+ 2 ยน>0! 2554 #' Q <% -% $$B  $- ;& 9 B ย

 7& %- +$ -/ %$!& 01$ %-%0$ 77=)#($ -/ % !$ & 1 ย%$ $!& 7/717'#   $- ;&

 2554

103


'+ 20 ยน>0! 2554 # ยB^ !<7 $B  $- ;& 9 B ย โ€œ)<% '/ $  $ '''

!' !-โ€ " % ' -L

'+ 24 ยน>0! 2554 # ยB^ !<7 $B  $- ;& 9 B ย /โ€œ 7& '%%7 J ;Q/ $#โ€ 7''1 24-27 ย;:! 2554 01$  '%%7 J ;Q/$#

'  !-B

 / #B

 7/71 7'#  $- ;& 

'+ 1 ?; 2554 #!- /- % ! 

 $  ' ##1 <B

 ($ $- ;& B ย RENEWABLE ENERGY ASIA 2011 <#&

  - !  -L

104

 2554


'+ 18 ?; 2554 #!- -/% ! 

 $  ' 9 BB $# 3 ! ' E85 01$ B 7!] 

; 84 

; 5 B'! 2554 "#$$/ -7! -!'+ 23 ?; 2554 #$!- B&  ' 9 B B$ ]$! "!  

$- ;&$! "# %] ,61 # B^ !<7 $B  $- ;& ' # <#&$$ &#1 !$=,& -L

'+ 27 ?; 2554 # B^ !<7 $B  $- ;& 6($%!' '0$ “  $$ $! 01$ $- ;&”

7' $- ;& !''

37 # 

< 3:&  $- ;&

 2554

105


'+ 29 ?; 2554 # Â?B^ !<7 $B  $- ;& 9 B Â?' 7'($ â&#x20AC;&#x153;!#$ / E85â&#x20AC;? "## B& ';& 0$ )<$'# 0$': ' # " ",*Â?,=  & -L

'+ 6 [! 2554 #!- -/% ! 

 $  ' 9 BB"! 01$ "# # Â?B^ !<7 $B  $- ;& B! 1( '"! 3 7 B! 01$ ;% 7 & ;%

B! $! ! 7& B! $7 #

' " #,% -L

'+ 7 [! 2554 # Â?B^ !<7 $B  $- ;&3(' /7

 3-SAVE : SAVE Energy SAVE Money SAVE Tax

7''1 12-14 \! 2554   $- ;&

106

 2554


'+ 12 [! 2554 # Â?B^ !<7 $B  $- ;& 9 B Â? 7

 3-Save : Save Energy Save Money Save Tax "! 

($ B "#&#':;/   $- ;&

'+ 14 [! 2554 # Â?B^ !<7 $B  $- ;& 9 B Â? â&#x20AC;&#x153;"!  $$%#&'# )) 2554â&#x20AC;? $$ "# %# 3 $ 1  -"! 2553 "  $#:<=% ,% /7':<=%

'+ 19 [! 2554 #$!- B&  ' #/ J %& <% J/& -7! 6($%!' '0$ â&#x20AC;&#x153;  $- ;&  â&#x20AC;? "# # Â?B^ !<7 $B  $- ;& 'B  ' $! ENERGY COMPLEX -L

 2554

107


'+ 26 [! 2554 #' Q <% -% $$B  $- ;& ! )< 7 01$'#1# 3 $ 1 '$- ;& / ' THAILAND ENERGY AWARDS 2011 B! # $! /' /7' -  ; $="$! ,1 !$"& ( #) / /7' ! $#-B#

'+ 4 &! 2554 # ' / &;& $$B  $- ;& 9 B  $) “"!  - $- ;& (6;7U& ' - -"# $'#! % /! 01$)” " ""' #!' & -L

'+ 8 &! 2554 # ' / &;& $$B  $- ;^  = BB $ 7$)$ $ & 5 7 " # "# .<'#& ;Q - )<$'# " #  9)< $ /' 8,240 7$ " #  -L

108

 2554


'+ 15 &! 2554 #' Q <% -% $$B  $- ;& % '/#1#<#& ' 1 10 /7';-"

'+ 19 &! 2554 # ' / &;& $$B  $- ;& 9 BB$ 7$)$ $ & 5 /' 1,714 7$ 7 /7'- ! "##- # U%#&

$)<' /7'- ! 9)<  $ 7$ - /7'- !

'+ 23 &! 2554 # B^ !<7 $B  $- ;& $'## % $# $B  #  ( .) # Q -JB& B/71 7 )</ 7J ; %./ (7) ' 6!' '0$6;% 7 !' $%:($ #   $- ;&

 2554

109


'+ 29 &! 2554 ##  B-& Q% '  ' 9 BB 6($% '0$ 7'  $- ;& % 7 #&L ! 

 /  **+':<:! 01$7-B- // % "%)%- $ ' !' <)< $ B- / - !'1! ($  $ !'(= ($ ;Q/# $! %7 #&7 # -L

'+ 30 &! 2554 #$!- B&  ' 9 B B$ )%**+'#,&$%#&( **+ 16 "'%%& 7 7'# K % ($7'# J %$<$# ;YZ[ ($. Y.) /' 3 7 "# 0$$B& /;--#& $)< J

7 0$ 9)< $ 7$ $$ J

$ 0$ -L

'+ 2 2554 ##  B-& Q% '  ' ! % '/#1#<1  $- ;& "## B^ !<7 $B  $- ;& $ )< 7

 <7 %$   $- ;&

110

 2554


'+ 9 2554 ##  B-& Q% '  ' 9 BB$ " # %!- “ 84 

; :! 0 B$7'#"! 

 ! 0$(# $- ;&” <#& ! ,= , /' /7' - 

'+ 15 2554 # B^ !<7 $B  $- ;& #:(- " /& )<$ '#

$!& '%'& < 3:& ' 6 ($%!' '0$  )%`,': '%'& '"! B%% )% `,': '%'&-% -L

'+ 21 2554 ##  B&- Q% '  '

' 9 B$ ' )< ' ASEAN ENERGY AWARDS 2011 0$  ' < - ,61 # ' - 13 '  7 '/7 33 ' :#7/ ( ' - Q% $,# (AMEM 2011)

 2554

111


'+ 26 2554 #B

# ' # $$B  $- ;& 9 B$ # %!- “! !  . / 2554”   $- ;&

'+ 27 2554 #B

# ' # $$B  $- ;& 9 B   01$ “"! 6;01$7' / ) K % % $ ) 15 ” "  |,& , -L

'+ 28 2554 #B

# '# $$B  $- ;& 7 %$ ! 

B

 '-: 01$  1# !'!7= ! )< 7 . 1#' "# # )  ZJ7$- 

!

  $- ;& ($ #  $- ;&

112

 2554


 2554

113


!5 % !5 '+-=> # B^ !<7 #B

# '# # ' / &;&

(*+!5 % #' Q <% -%

# Q -( Q $ $'< '/ 

 -' '#& %% #'#

0$B-& #]# )-7 #' !' # B& -J3$ -

  " / ;Q& /% 3' & - $ % #;&^ 7

' -; & -'

 -( -) /%% : ' : J3'

#! $ / %#& '=J: / -/

114

 2554


Annual2554  
Annual2554  
Advertisement