Page 1

ศูนย์รวมสินค้ามากมายเพื่อคุณ ไม่ว่าจะเป็น - อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ - ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร - ผลิตภัณฑ์ความงาม - ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ - ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และอื่น ๆ อีกมากมาย

ITORTON SHOP

BY ITORTON.COM

มธานี number] คลองหลวง phone yourปทุ your e-mail address] www.itorton.com รมย์ คลองหนึ ่ง[Type 15/133your [Type รังสิตภิaddress]  084 463 8687  [Type  itortonshop@gmail.com

ITORTON SHOP


[Pick the date]

อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 7 DAYS SRIM รหัสสินค๎า :5911004000004 ราคาสินค๎า :350.กาแฟปรุงสาเร็จสูตรเฉพาะอุดมด๎วยสารสาคัญมากมายที่จะชํวยดูแลรูปรําง และสุขภาพของคุณอยํางครบครันในแก๎วเดียว มีสารสกัดจากถั่วขาว,แอลคาร๑ นิทีน,แอลทาร๑เทรตแอลไกลซีน,แอลไลซีนไนอะซินา,วิตามินบี6,วิตามินบี 12,โครเมี่ยมพิโคลิเนต,โคเอนไซม๑คิวเทน,วิตามินซี บรรจุ 14 ซอง/กลํอง Coffee E รหัสสินค๎า :5911004000001 ราคาสินค๎า :160.กาแฟปรุงสาเร็จชนิดผงผสมคอลาเจนและสารสกัดจากเมล็ดองุํนคอฟฟี่ซี มี สํวนประกอบสาคัญ คือ โปรตีนจากปลาทะเลน้าลึก (Collagan hydrolysated) , สารสกัดจากเมล็ดองุํน (Grape Seed Extract) , โครเมี่ยม พิ โคลิเนต (Chromium Picolinate) บรรจุ 10 ซอง/แพ็ค ZEGRAIN PRO ประกอบด๎วยโปรตีนตํอซอง สูงถึง 18 กรัม ธัญพืช อบสุก 7 ชนิดได๎แกํ ถั่ว เหลือง งาดา จมูกข๎าวสาลี ข๎าวโพด ข๎าวฟ่าง ข๎าวกล๎อง ลูกเดือย ในสัดสํวนที่ ผํานการคานวณอยํางถูกต๎องตามหลักโภชนาศาสตร๑ นอกจากนั้นยังมี สํวนผสมของกรดอะมิโนจาเป็นอีก 9 ชนิด ในปริมาณที่เหมาะสมตาม มาตรฐานขององค๑การอนามัยโลก ขนาดบรรจุ 30 ซองกลํอง/ รหัสสินค๎า : 5911003000004 ราคาสินค๎า : 2650.ขนาดบรรจุ 7 ซองกลํอง/ รหัสสินค๎า : 5911003000005 ราคาสินค๎า : 623.Princess Coffee กาแฟปรุงสาเร็จชนิดผง ผสมคอลลา เจน สูตรไมํมีน้าตาล หอมละมุน-เสิร๑ฟพร๎อม คุณคําสารสกัดจากถั่วขาว พรุน โสม เมล็ดองุํน กระบองเพชร คอลลาเจนและเส๎น ใยอาหาร ขนาดบรรจุ 10 ซอง/กลํอง รหัสสินค๎า VL005 ราคาสินค๎า 150.____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 2


[Pick the date]

Tancha แทนชา แทนชา สมุนไพรชงดื่มประกอบด๎วยคุณคําสมุนไพรธรรมชาติแท๎ 100% จากใบ เจียวกูํหลาน เห็ดหลินจือ ดอกคาฝอย และหลํอฮังก๏วย ขนาดบรรจุ 10 ซอง/กลํอง รหัสสินค๎า VL011 ราคาสินค๎า 225.-

Prompt Vite เครื่องดื่มสมุนไพรที่มีสํวนผสมของชาเขียว มะระขี้นก ข๎าวเหนียวดาและสารสาคัญ หลายชนิดเชํน แอลคาร๑นิทีน เบต๎าไซโคลเด็กซ๑ตริน โคคิวเทน กรดซิตริก แคลเซียม แพนโทธิเนต วิตามินบี 2 ขนาดบรรจุ 6 ขวด/แพ็ค รหัสสินค๎า VL012 ราคาสินค๎า 540.-

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 3


[Pick the date]

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร S-Gel ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเจลรสสตรอเบอร์รี่ รูปรําง เพรียว สวย สุขภาพดี มีได๎งํายๆ เทรนด๑ใหมํของการดูแลรูปรําง ด๎วยสารอาหาร ใน รูปแบบเจล อรํอย ทานงําย พกพาไปได๎ทุกที่ เอส-เจล ทางเลือกใหมํที่ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพระบบเผาผลาญอาหารของรํางกาย ชํวยควบคุม น้าหนัก พร๎อมดูแลสุขภาพ จากวิตามินรวม 13 ชนิด ที่จาเป็นตํอรํางกาย มีแอลคาร๑นิทีน สาร สกัดจากถั่วขาว สารสกัดจากกระบองเพชร สารสกัดจากสาหรํายทะเลสีน้าตาล ใยอาหารจาก เมล็ดข๎าวสาลี สารสกัดจากพริก ธาตุโครเมียม ทั้งนี้ยังมีการเติมวิตามินและแรํธาตุที่จาเป็นตํอ รํางกาย ได๎แกํ วิตามินรวม ซึ่งประกอบด๎วย Vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D3, E, K, D-Biotin ,Folic acid ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของระบบตํางๆ ภายในรํางกาย

ขนาดบรรจุ 30 ซอง/กลํอง รหัสสินค๎า : 5911002000006 ราคาสินค๎า : 1,875.ZymeMax เป็นผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารที่มีความปลอดภัยสูง โดยมีสํวนประกอบที่สาคัญดังนี้ ราข๎าวสกัด จมูกข๎าวสาลี นมผงพรํองมันเนย โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง พร๎อมทั้งประกอบด๎วยจุลินทรีย๑ บริสุทธิ์จานวน 5 ชนิด ได๎แกํ 1. พิเชีย ฟาริโนซํา 
2. เดคเคอรา อะโนลา 
3. บาซิลลัส อะ ไมโลลิเคอฟาเซีย 4. พีดีโอคอคคัส เอซิดไดแลค 5. พีดีโอคอคคัส นอกจากนี้ยังมีเอนไซม๑ จากการหมักหลายชนิด

ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล/กลํอง รหัสสินค๎า : 5911001000022 ราคาสินค๎า : 1900.ขนาดบรรจุ : 60 แคปซูล/กลํอง รหัสสินค๎า : 5911001000023 ราคาสินค๎า : 3800.i VIs การดูแลสุขภาพของดวงตาให๎พร๎อมที่จะมองอะไรได๎อยํางสดใส ด๎วยนวัตกรรมแหํง สุขภาพ ใหมลําสุดได๎ ผนวกสารอาหารสาคัญ 3 ชนิดที่จาเป็นตํอการดูแลดวงตาของคุณเข๎าไว๎ด๎วยกัน กลายเป็นสารสกัดเข๎มข๎นสูตรเฉพาะที่มีคุณคําในการบารุง และปกป้องดวงตาของคุณให๎ หํางไกลจากความเสียหายเพราะการใช๎งานหนัก ได๎แกํ ซีแซนทีน ,ลูทีน และบิลเบอร๑รี่

ขนาดบรรจุ : 30 เม็ดกลํอง/ รหัสสินค๎า : 5911001000019 ราคาสินค๎า : 1,125.-

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 4


[Pick the date]

Zlim Shape ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารซริม เชฟ มีสํวนผสมของสารสกัดจากสาหรําย ,สารสกัดจากตรีพลา , สารสกัดจากกระบองเพชร ,สารสกัดจากดอกคาฝอย ,สารสกัดจากชาเขียว ,สารสกัดจาก เคลป์ ,แอล ทาร๑เทรต- คาร๑นิทีน แอล-,สารสกัดจากพริก ,คอปเปอร๑กลูโคเมต ,ไนอะซินาไมด๑ , แคลเซียม ดี แพนโททีเนต ,ไพริดอกซิน ไฮโครคลอไรด๑ ,วิตามินบี ,โครเมียม พิโคลิเนต ใช๎ สํวนผสมจากพืชธรรมชาติ ปลอดภัย ไมํมีผลข๎างเคียง ไมํมีสารกํอภูมิแพ๎ ไมํเจือสี

ขนาดบรรจุ 30 แคปซูล /กลํอง รหัสสินค๎า : 5911002000002 ราคาสินค๎า : 1,600.-

กลูต๎า คอลลาเจน เรเดียนซ์ เป็นผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร ที่ผสาน GPC + alpha Q10 complex ที่ดูแลผิวอยํางครบวงจรด๎วย glutathione จาก Kojin ประเทศ ญี่ปุ่นซึ่งได๎รับการขนานนามวําเป็นแหลํงคอลลาเจนที่ดีที่สุดในโลก ผสานคุณคําจาก hydrolyzed collagen ที่แทรกซึมเข๎าสูํผิวหนัง อยํางรวดเร็ว วิธรี บั ประทาน : รับประทานวันละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง คาเตือน : อํานคาเตือนในฉลากกํอนบริโภค ไมํมีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค เด็ก สตรีมีครรภ๑ และผู๎ที่เป็นโรคนิ่วไมํควร รับประทาน ขนาดบรรจุ 30 เม็ด/กลํอง รหัสสินค๎า : 5911002000003 ราคาสินค๎า : 2,500.____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 5


[Pick the date]

S MANNA ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารเอสแมนนํา ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% เหมาะสาหรับเพศชาย ผลิต ด๎วยเทคโนโลยีชีวภาพมาตรฐานสูงได๎รับการยืนยันจากงานวิจัยทั่วโลก ภายใต๎นวัตกรรมการผลิต ด๎วยเทคโนโลยีชีวภาพ โปรไบโอติค มาตรฐาน GMP โดยผํานการรับรองจากสานักคณะกรรมการ อาหารและยา (อย.) ไมํใสํวัตถุกันเสีย ใช๎ซอร๑บิทอลเป็นสารให๎ความหวาน

ขนาดบรรจุ 700 มิลลิลิตร รหัสสินค๎า : 5911001000027 ราคาสินค๎า : 2,000.DAily LAdiNA วิตามินรวมและแรํธาตุรวมบารุงสุขภาพองค๑รวมเน๎นดูแลสุขภาพของผู๎หญิงเป็นหลักเสริมสารสกัด จากมะเขือเทศเข๎มข๎นชํวยให๎ผิวพรรณเปลํงปลั่งและ มีธาตุแคลเซียมสูงถึง 375 mg ชํวยดูแลกระดูก ให๎แข็งแรง สวยทั้งภายในและภายนอก

ขนาดบรรจุ : 30 เม็ด/กลํอง รหัสสินค๎า : 59 110 0100 0018 ราคาสินค๎า : 869.คริวออยล์ สารสกัดจาก Krill Zooplankton ประกอบด๎วยสารสาคัญ 3 ชนิด คือ โอเมก๎า 3,ฟอสฟอไลปิดและ แอสตาแซนทีน ในปัจจุบันอาหารที่เรารับประทานมักจะมีกรดไขมันโอเมก๎า 3 อยูํในสัดสํวนที่ต่า มาก ทาให๎ไมํเพียงพอตํอความต๎องการของรํางกาย จึงขอแนะนา โอเมก๎า 3 กรดไขมันจากแพลง ตอนทะเลน้าลึกในรูปแบบแคปซูลเสริมซึ่งจะมอบคุณประโยชน๑มากมายให๎แกํรํางกาย

ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล รหัสสินค๎า : 5911001000021 ราคาสินค๎า : 2,125.Xan-Pro ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารแซนโปรสูตรเฉพาะของเอสเนเจอร๑ ประกอบด๎วย แซนโธนซึ่งเป็นตัวยา ทางธรรมชาติที่ได๎จากพืช และสารอาหารสกัดจากเนื้อและเมล็ดของมังคุด ,ซีตรัสไบโอฟลาโว นอยด๑ ,วิตามินอี ,วิตามินซี ,ซิงค๑อะมิโนแอซิดคีเลตมิกซ๑ คอปเปอร๑คาร๑บอเนต

ขนาดบรรจุ 60 แคปซูลกลํ/อง รหัสสินค๎า : 5911101000001 ราคาสินค๎า : 2000.คลอโรพลัส ชนิดแคปซูล คลอโรฟิลล๑เข๎มข๎นจากอัลฟัลฟาและโสมสกัด ผสานด๎วยคุณคําจากสาหรํายแคลป์ ชํวยเพิ่มพลัง และเติมความสดชื่นให๎กับรํางกาย ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารคลอโรพลัส ชนิดแคปซูล คุณคําจาก สมุนไพรไทยแท๎ ไมํเจือสี ไมํใช๎วัตถุแตํงกลิ่นรส

ขนาดบรรจุ 60 แคปซูล/ขวด รหัสสินค๎า : 5911001000007 ราคาสินค๎า : 1600.____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 6


[Pick the date]

ไดแนมมิก พลัส ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารที่มีสารสกัดจากไขํแดงและสารสกัดจากผลมะตูม สํวนประกอบที่สาคัญใน 1 แคปซูล : - สารสกัดจากไขํแดง 95% - สารสกัดจากผลมะตูม 5%

ขนาดบรรจุ 30แคปซูล/กลํอง รหัสสินค๎า : 5911001000024 ราคาสินค๎า : 1,244.ยินตัน บลูเบอร์รี่ ผลิตภัณฑ๑ ยินตัน บลูเบอร๑รี่ สกัดจาก ผลเบอร๑รี่ป่าสายพันธุ๑ Vaccinium myrtillus L. จาพวก low bush berry ซึ่งพบมากในประเทศแถบทางเหนือของยุโรป และ สแกนดิเนเวีย ปลูกโดย กรรมวิธีธรรมชาติ ไมํใชํปุ๋ย ยาฆําแมลงและสารเคมี ทาให๎ปราศจากสารพิษ จึงอุดมไปด๎วย วิตามินเอ เบต๎าแคโรทีน และไบโอเฟลวานอย จาพวก แอนโธไซยานิน ผสานคุณคํา ของสาร แอสต๎าแซนทิน จากสาหรํายทะเล

ขนาดบรรจุ 30 ซอง รหัสสินค๎า : 5911001000017 ราคาสินค๎า : 2438.-

เอสเอส ซาราเซียแคร์ ผลิตภัณฑ๑ ยินตัน เอสเอส ซาราเซียแคร๑ ชีวิตพอดีไมํมีน้าตาลเกิน มีสํวนผสมของสมุนไพรซาราเซีย ขมิ้นและ ใบบัวบก ขนาดบรรจุ 180 เม็ด รหัสสินค๎า : 5911001000016 ราคาสินค๎า : 2956.____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 7


[Pick the date]

ยินตัน โรสฮิป อีเอ็กซ์ สมดุลย๑แหํงรูปรํางสร๎างสุขภาพที่ดี ผลิตภัณฑ๑ยินตัน โรสฮิพ อีเอกซ๑ มีสํวนผสมของสารสกัด จากโรสฮิพ แอลคานิทีนและซิตรัส

ขนาดบรรจุ 180 เม็ด รหัสสินค๎า : 5911001000015 ราคาสินค๎า : 2,956.โคเอนไซม์ คิวเท็น โคเอ็นไซม๑ คิว 10 คือ วิตามินคิว ที่มีความสาคัญ 2 ประการตํอรํางกายมนุษย๑ นั่นก็คือ 1. ชํวยผลิตพลังงานให๎รํางกาย หากรํางกายขาดพลังงานอวัยวะทั้งหลายจะไมํมีพลังงานใช๎ 2. เป็นแอนตี้ ออกซิเดนต๑ ชํวยป้องกันเซลล๑จากการทาลายของอนุมูลอิสระ โคเอ็นไซม๑ คิว 10 จะลดน๎อยลงไปตามอายุ เมื่ออายุมากขึ้น รํางกายจึงขาดแคลนโคเอ็นไซม๑ คิว10 จึงทา ให๎เสี่ยงตํอโรคตํางๆ มากมาย เมื่อรํางกายขาด Q10 การทางานของรํางกายจะ ขัดข๎อง กล๎ามเนื้อหัวใจจะล๎มเหลว สมองจะเฉื่อยชา ภูมิต๎านทานจะต่า เชื้อโรคจะคุกคาม และปัญหาสุขภาพจะตามมา\

ขนาดบรรจุ : 15 ซอง รหัสสินค๎า : 5911001000028 ราคาสินค๎า : 1,875.-

ยินตัน คอลลาเจน ดริ้งค์ ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารคอลลาเจนผสมกระดูกอํอนปลาฉลามชนิดน้า สํวนประกอบสาคัญใน 30 มิลลิลติ ร : - คอลลาเจน 7.46 มก. - กระดูกอํอนปลาฉลาม 0.237 มคก. - อิโนซิทอล 0.057 มคก. ปริมาตรสุทธิ : 700 มิลลิลิตร รหัสสินค๎า : 5911002000005 ราคาสินค๎า : 4125.____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 8


[Pick the date]

ยินตัน บีฟีนํา อีเอ็กซ์ จุลินทรีย๑เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ๑บีฟีนํา อีเอ็กซ๑ และเทคโนโลยีแคปซูลไร๎รอยตํอ ลิขสิทธิ์ เฉพาะยินตันนาพาจุลินทรีย๑กวํา 10,000 ล๎านตัว ถึงลาไส๎สํวนปลาย ปรับสมดุลย๑ระบบ ขับถําย เหมาะสาหรับผู๎ที่ต๎องการทาความสะอาดลาไส๎ขจัดสารพิษ (detox)

ขนาดบรรจุ 60 ซอง /กลํอง รหัสสินค๎า : 5911001000014 ราคาสินค๎า : 3563.ขนาดบรรจุ 15 ซอง /กลํอง รหัสสินค๎า : 5911001000025 ราคาสินค๎า : 938.ORISE 500 น้ามันราข๎าวและจมูกข๎าว ที่มีสารแกมมา( ออไรซานอล-Gamma - Oryzanol) ในปริมาณ 9.23 มิลลิกรัม ผสานกับสารสกัดธรรมชาติอื่นๆ อีกหลากชนิด สกัดด๎วยวิธีการสกัดเย็น 100 เปอร๑เซนต๑, ปราศจากสารเฮกเซนตกค๎าง,ปราศจากน้าตาล,ปราศจากโซเดียม, ปราศจากวัตถุกันเสีย

ขนาดบรรจุ : 120 แคปซูล รหัสสินค๎า : 59 110 0100 0012 ราคาสินค๎า : 1,700.ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล รหัสสินค๎า : 59 110 0100 0009 ราคาสินค๎า : 450.ORISE GOLD 1000+Q10 น้ามันราข๎าวและจมูกข๎าว ที่มีสํวนผสมของ (Co-Enzyme Q10) ชั้นดีจากประเทศญี่ปุน พร๎อมสารแกมมา ออไรซานอล-18.46 มิลลิกรัม ผสานกับสารสกัดธรรมชาติชั้นสูง อีก หลากชนิด สกัดด๎วยวิธีการสกัดเย็น 100 เปอร๑เซนต๑, ปราศจากสารเฮกเซนตกค๎าง, ปราศจากน้าตาล,ปราศจากโซเดียม,ปราศจากวัตถุกันเสีย

ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล รหัสสินค๎า : 5911001000011 ราคาสินค๎า : 1,125.ORISE DIAMON น้ามันราข๎าวและจมูกข๎าว ที่มีสํวนผสมของ แกมมา ออไรซานอล-100 มิลลิกรัม สูงที่สุด ในตลาด ผสานกับสารสกัดธรรมชาติชั้นสูง อีกหลากชนิด สกัดด๎วยวิธีการสกัดเย็น 100 เปอร๑เซนต๑, ปราศจากสารเฮกเซนตกค๎าง,ปราศจากน้าตาล,ปราศจากโซเดียม,ปราศจาก วัตถุกันเสีย

ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล รหัสสินค๎า : 5911001000013 ราคาสินค๎า : 2,813.____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 9


[Pick the date]

โอตอง ดื่มงําย ได๎รสชาติ อุดมด๎วยคุณ ประโยชน๑จากสมุนไพรคาวตอง ข๎าวเหนียวดามะขามป้อม ขมิ้น และอื่นๆ ขนาดบรรจุ : 1 ขวด รหัสสินค๎า : VL009 ราคาสินค๎า : 1,200.ขนาดบรรจุ : 4 ขวด รหัสสินค๎า : VL010 ราคาสินค๎า : 4,800.-

KATEPHET ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารสาหรับผู๎ชาย จากผงพลูคาว สารสกัดจากโสม ผงกระชายดา สารสกัดจากเห็ดหลินจือและ สารสกัดจากมะเขือเทศ ขนาดบรรจุ : 300 เม็ด รหัสสินค๎า : NP001 ราคาสินค๎า : 1,950.ขนาดบรรจุ : 150 เม็ด รหัสสินค๎า : NP005 ราคาสินค๎า : 1,100.-

MEGICA ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร ประกอบด๎วยสารสกัดจากโสม หอยนางรม กระชาย-ดา พริก และเก๐ากี้ ขนาดบรรจุ : 10 แคปซูล รหัสสินค๎า : VL002 ราคาสินค๎า : 1,150.-

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 10


[Pick the date]

Herzan ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารสาหรับผู๎หญิง มีสํวนประกอบของผงตังกุย ผงชิซาน-ดร๎า (อูํเวํยเจื่อ) ผงตัวฮวาหวงจิง ผงขิง ผงชะเอมเทศ ผงฮํวยซัว ผงปักคี้ และผงใบบัวบก

ขนาดบรรจุ : 50 แคปซูล รหัสสินค๎า : NP002 ราคาสินค๎า : 1,950.ขนาดบรรจุ : 25 แคปซูล รหัสสินค๎า : NP006 ราคาสินค๎า : 1,100.Uryza Q10 ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารน้ามันราข๎าว, น้ามันจมูกข๎าวผสมโคเอนไซม๑คิวเท็น ประกอบด๎วยน้ามันราข๎าว ที่อุดมไปด๎วยกรดไขมันโอเมก๎า 3,6,9 และสารแกมมาออริซานอล, น้ามัน จมูกข๎าว และโคเอนไซม๑ คิวเท็น

ขนาดบรรจุ : 60 แคปซูล รหัสสินค๎า : VL006 ราคาสินค๎า : 850.-

Exfa Herb ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอ็กซ์ฟา เฮิร์บ ประกอบด๎วยสารสกัดจาก เปลือกสนเห็ดหลินจือ เมล็ดองุํน ใบ บัวบก โสม และอื่นๆ

ขนาดบรรจุ : 60 แคปซูล รหัสสินค๎า : VL001 ราคาสินค๎า : 3,540.ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล รหัสสินค๎า : VL003 ราคาสินค๎า : 1,850.-

Vite Nutrien ไวท์ นูเทรียน ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารสารสกัดจากธรรมชาติ แอล-กลูตาไธโอน ไฮโดรไลซ๑ฟิชคอลลาเจน สารสกัดจากอะเซโรลํา เชอร๑รี่ สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่ โค เอนไซม๑ คิวเท็น

ขนาดบรรจุ : 30 เม็ด รหัสสินค๎า : VL004 ราคาสินค๎า : 1,150.____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 11


[Pick the date]

ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก น้ายาบ๎วนปากมายด์ แอนด์ เฟรช สูตรอํอนโยน ชํวยรักษาชํองปากและลาคอ ทาให๎ลมหายใจหอมสดชื่น ด๎วยสารสกัด จากกานพลู (Salvia officinalis) เทียนข๎าวเปลือก (Foeniculum angustifolia) เอคไคนา เซีย (Echinacea angustifolia) มดยอบ (Commiphora myrrha) ชํวยลดการสะสมของ แบคทีเรีย อันเป็นสาเหตุของกลิ่นปาก คราบหินปูนบริเวณที่การแปรงฟัน เข๎าไปไมํถึง เพื่อสุขอนามัยในชํองปากและลาคอ ควรใช๎เป็นประจาทุกวัน ทาให๎ลมหายใจสะอาด หอมสดชื่น

ขนาดสินค๎า 450 มิลลิลิตร รหัสสินค๎า : 5913001010002 ราคาสินค๎า : 240.ยาสีฟันไวท์ แอนด์ เฟรช เพื่อฟันขาวสะอาด และลมหายใจหอมสดชื่นด๎วยสารสกัดจากสมุนไพร 4 ชนิด ใบ ฝรั่ง (Psidium guajava) กานพลู (Salvia officinalis) เทียนข๎าวเปลือก (Foeniculum angustifolia) เอคไคนาเซีย (Echinacea angustifolia) ด๎วยคุณสมบัติเสริมฤทธิ์ต๎านเชื้อ แทคทีเรียในชํองปาก ชํวยดับกลิ่นปาก ป้องกันเหงือกบวมชํวยสมานแผลในปาก พร๎อมคุณสมบัติของ Silica Bead ที่ชํวยในการขัดฟันให๎ขาวสะอาดและลดการเกิด คราบหินปูน

ขนาดสินค๎า 160 กรัม รหัสสินค๎า : 5913001010001 ราคาสินค๎า : 260.-

Dent Herb ยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข๎มข๎นที่คัดสรรจากคุณคําสมุนไพรธรรมชาติ อาทิ เชํน กานพลู พิมเสน สะระแหนํ ใบฝรั่ง ป้องกันฟันผุ ชํวยลดกลิ่นปาก ลมหายใจสดชื่น เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่ดี ขนาดสินค๎า 100 กรัม รหัสสินค๎า : HM004 ราคาสินค๎า : 215.-

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 12


[Pick the date]

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย สบูํใยบวบออร์แกนิค วิริยมัยโอสถ สบูํทาความสะอาดและขัดผิวกายอยํางอํอนโยน ชํวยในการชาระล๎าง ให๎ ผิวคงความชุํมชื่นรักษาปริมาณน้าให๎สมดุล ขนาดบรรจุ 80 กรัม รหัสสินค๎า : 5913001020005 ราคาสินค๎า : 287.-

บาล์มมิพลัส ครีมสมุนไพร “บอกลา จุดหยาบกร๎านด๎วยครีมสมุนไพรเพื่อผิวกาย บาล๑มมิพลัส ” ผลิตจากสมุนไพรไทย 100% กวํา 40 ชนิดปราศจากสารปรอท,ปราศจากสเตียรอยด๑, ปรุงด๎วยกรรมวิธีของภูมิปัญญาไทยโบราณ คุณประโยชน๑ ชํวยลดรอยด๎าน รอยแตกตามจุดตําง ๆ ของรํางกาย บรรเทาผื่นคัน : ตามซอกนิ้วมือ หรือน้ากัดเท๎า ชํวยให๎ผิวแห๎งกร๎านกลับมานุํมชุํมชื้นอีกครั้ง

ขนาด 10 กรัม รหัสสินค๎า : 5911005000007 ราคาสินค๎า : 244.แมงโกสทานํา แฮนด์ เคล็นซิ่ง เจล เจลทาความสะอาดและถนอมมือ เจลทาความสะอาดและถนอมมือให๎มือคุณสวย สะอาด ปราศจากโรค เจลทาความสะอาดมือโดยไมํต๎องล๎างน้า มีสํวนผสมของเอทิลแอลกอฮอล๑ (Ethyl Alcohol) และสารไตรโคลซาน (Triclosan) ที่ชํวยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย พร๎อมสารสกัด Xanthone จากเปลือกมังคุด ที่มีคุณสมบัติชํวยถนอมผิว เพิ่มความชุํม ชื้นด๎วยสารกลีเซอร๑ริน Glycerin),โทโคเฟอริล อะซิเทท (Tocopheryl Acetate) และ คอลลาเจน (Collagen) บารุงผิวให๎เนียนนุํม ไมํทาให๎แห๎งกร๎าน เนื้อเจลแห๎งเร็วและ ไมํเหนียวเหนอะหนะ สะดวกในการพกพาไปทุกที่ พร๎อมกลิ่น Floral Bugae ที่หอมสดชื่น ชํวยให๎รู๎สึกสบายและผํอนคลายตลอดวัน

ขนาด 75 มิลลิลิตร รหัสสินค๎า : 5913101020004 ราคาสินค๎า : 100.-

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 13


[Pick the date]

ครีมทาผิวแมงโกสทานํา บอดี้ มอยส์เจอร์ไรส์เซอร์ วิท ยูวี ฟิลเตอร์ โลชั่นบารุงผิว อุดมด๎วยสารสกัดแซนโธน (Xanthone Extract) จากเปลือกในของมังคุด มีคุณสมบัติเป็น Antioxidant ชํวยดูแลผิวให๎อํอนเยาว๑ ชะลอริ้วรอยกํอนวัย พร๎อม โปรตีนจาก Silk Fiber และอนุพันธ๑ของวิตามินอี ชํวยบารุงผิวให๎เนียนนุํมนําสัมผัส Titanium Dioxide ชํวยปกป้องผิวไมํให๎หมองคล้าและเกิดริ้วรอยเนื่องจากแสงแดด เมื่อ ใช๎เป็นประจาทุกวัน ผิวจะแลดูสดใส เนียนนุํมชุํมชื่นอยูํเสมอ

ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร รหัสสินค๎า : 5910129010002 ราคาสินค๎า : 380.แมงโกสทานํา ครีมมี่ บาธ ครีมอาบน้า อุดมด๎วยสารสกัดแซนโธน (Xanthone Extract) จากเปลือกมังคุด เป็นสาร ต๎านอนุมูลอิสระที่ชํวยดูแลและปกป้องผิวพรรณจากริ้วรอยกํอนวัย อีกทั้งคืนความนุํม ชุํมชื่นให๎กับผิวด๎วยคุณคําของ Vitamin E ให๎ความรู๎สึกผํอนคลายในขณะอาบน้าด๎วย Chamomile Extract

ขนาด 250 มิลลิลิตร รหัสสินค๎า : 5913101020001 ราคาสินค๎า : 340.-

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 14


[Pick the date]

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม เอส สมาร์ท สเปรย์บารุงรากผมจากสมุนไพรธรรมชาติ 100 % เส๎นผมเป็นอาภรณ๑ที่ธรรมชาติมอบให๎ ผมที่ดกดาเป็นมันวาว งํายตํอการจัดทรง ตํางๆ ยํอมสรรสร๎างบุคลิกที่ดีให๎แกํผู๎เป็นเจ๎าของ

ผลการทดลองค๎นคว๎า จาก

ภูมิปัญญาไทยโบราณตารับยาพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2 และตาราใบขํอย ผสาน การผลิตด๎วยนวัตกรรมสมัยใหมํ “S-SMART” เป็นสเปรย๑เสริมสร๎างรากผมที่มี คุณสมบัติเดํน จากสมุนไพรไทยกวํา 55 ชนิด จะซึมผํานหนังศีรษะไปกระตุ๎น วงจรการเสริมสร๎างรากผม ทาให๎เส๎นผม คํอยๆ เจริญเติบโตอยํางเป็นธรรมชาติ จากรากผมที่แท๎จริง ลดอาการระคายเคือง รักษาอาการติดเชื้อบนหนังศีรษะ ทั้งยังมีประสิทธิภาพลดผมขาวได๎อยํางชัดเจน รับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โดยได๎รับการ

และผํานการตรวจจาก SGS ซึ่งเป็น INTERNATIONAL LABORATORY ยืนยั นวํา ไมํมีสาร

อันตรายและเชื้อโรค ขนาด : 120 มิลลิลิตร รหัสสินค๎า : 591300106000 ราคาสินค๎า : 2,750.-

ครีมนวดผม แมงโกสทานําสูตรสาหรับผมแห๎งเสียและผมทาสี ครีมนวดผม แมงโกสทานํา อุดมด๎วยสารสกัดแซนโธน (Xanthone Extract) จาก เปลือกมังคุด, (Silk Serecin) สารสกัดจากใยไหม, (Aloe Vera Extract) วํานหาง จระเข๎, และวิตามิน อี ชํวยปรับสภาพเส๎นผมที่หยาบกระด๎าง แห๎งเสียจากการสี ผม ให๎กลับนุํมสลวย เงางามดุจใยไหม ด๎วยคุณสมบัติที่เปรียบเสมือนฟิลม๑บางๆ เคลือบเส๎นผม จึงชํวยปกป้องผมจากแสงแดด และมลภาวะทาให๎ผมสวยมี ประกายเงางามอยํางเป็นธรรมชาติ

ขนาด 250 มิลลิลิตร รหัสสินค๎า : 5913101040002 ราคาสินค๎า : 380.ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดเส๎นผมแมงโกสทานํา สูตรสาหรับผม แห๎งเสียและผมทาสี ผลิตภัณฑ๑ทาความสะอาดเส๎นผม แมงโกสทานํา อุดมด๎วยสารสกัดแซนโธน (Xanthone Extract) จากเปลือกมังคุด, (Silk Serecin) สารสกัดจากใยไหม, (Aloe Vera Extract) วํานหางจระเข๎ และ วิตามิน อีชํวยทาความสะอาดและปรับสภาพ เส๎นผมที่แห๎งเสีย คืนความชุํมชื้นให๎ผมนุํมสลวยเงางามอยํางเป็นธรรมชาติ

ขนาด 250 มิลลิลิตร รหัสสินค๎า : 5913101040001 ราคาสินค๎า : 380.____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 15


[Pick the date]

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า

เอเดนเต๎ ไวท์ ยูนิเวิร์ส ทราเวลลิ่ง เซท ชุดผลิตภัณฑ๑ไวท๑ ยูนิเวิร๑ส ขนาดพกพา 1 ชุดประกอบด๎วย ประกอบด๎วยเอเดนเต๎ ไวท๑ ยูนิเวิร๑ส ดีพ เคล็นซิ่ง โฟม (10 กรัม), เอเดนเต๎ ไวท๑ ยูนิเวิร๑ส ไฮดราแทน ลิควิด อีมัลชั่น (20 มล)., เอเดนเต๎ ไวท๑ ยูนิเวิร๑ส อินเทนซีฟ เซรั่ม (7 มล)., เอเดนเต๎ ไวท๑ ยูนิเวิร๑ส ออล เดย๑ แอนด๑ ไนท๑ ครีม (5 มล).

รหัสสินค๎า : 5912401020003 ราคาสินค๎า : 1,250.-

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 16


[Pick the date]

เอเดนเต๎ ไวท์ ยูนิเวิร์ส ดีพ เคล็นซิ่ง โฟม บริบทแหํงความขาว กระจํางใสได๎เริ่มต๎นขึ้นจากขั้นตอนเล็กๆ การทาความ สะอาดผิวหน๎าเป็นเพียงขั้นตอนเล็กๆ แตํคือจุดเริ่มต๎น สาคัญที่จะนาพาคุณก๎าวสูํ ความงามที่ยิ่งใหญํ ไวท๑ ยูนิเวิร๑ส ดีพ เคล็นซิ่ง โฟม อํอนโยนตํอผิวด๎วยพรายฟอง โฟมนุํม ละเอียด ที่แทรกซึมเข๎า ทาความสะอาดเครื่องสาอาง และสิ่งสกปรกได๎ อยํางล้าลึกหมดจดทุกอณูแหํงผิว ผสานคุณคําของสารบารุง Beta-White Complex รํวมกับมอยเจอร๑ไรเซอร๑ชั้นสูง และ Nano Vitamin C และ E สํงผลชัดเจนในการ ลดเลือนให๎จุดดํางดา ความหมองคล้าแลดูจางลง เผยความขาวเนียนใสที่แท๎จริง แหํงผิวสาวเอเชีย ทั้งยังชํวยควบคุมความมันบนใบหน๎า สาเหตุของปัญหาสิว พร๎อมคุณคําของสารธรรมชาติจากใบเซสทรัม ชํวยปกป้องผิวจากความ ระคายเคือง เติมเต็มความชุํมชื้นให๎ผิวอยํางไมํจบสิ้น เพื่อผิวที่หน๎าที่ขาวใส เนียนนุํม มีชีวิตชีวา นําสัมผัส

ขนาด : 100 กรัม รหัสสินค๎า : 5912401010001 ราคาสินค๎า : 750.-

เอเดนเต๎ ไวท์ ยูนิเวิร์ส ไฮดราแทน ลิควิด อิมัลชั่น ผิวเตรียมพร๎อม ได๎เวลาดื่มด่าประสบการณ๑แหํงความสวํางกระจํางใส หลังจาก อํอนล๎ามาทั้งวัน นี่คือเวลาที่ผิวกาลังเพรียกหาความสดชื่นที่แท๎จริง ไวท๑ ยูนิเวิร๑ส ไฮดราแทน ลิควิด อิมัลชั่น โลชั่นเนื้อบางเบาในรูปของอิมัลชั่นที่ซึมซาบลึกล้าเพื่อ ทาความสะอาดผิวหน๎า ขจัดสิ่งสกปรกที่ตกค๎างบนผิวได๎อยํางหมดจรด พร๎อม มอบความขาวสวํางสดใสในขั้นตอนเดียว ด๎วย Beta-White Complex วิทยาการ ก๎าวล้าที่ตํอต๎านทุกสาเหตุของกระบวนการสร๎างเม็ดสีผิว ผสานกับ มอยเจอร๑ไร เซอร๑ และ Nano Vitamin C และ E ชํวยให๎จุดดํางดา ความหมองคล้าแลดูจางลง มอบความชุํมชื่น นุํมนวล สดใส ชดเชยความอํอนล๎าที่ผิวได๎รับ ด๎วย เนื้อสัมผัส Liquid emulsion ที่แตกตํางเพราะมีน้ามัน โดยเลียนแบบธรรมชาติของผิวที่มีน้ามันเป็นองค๑ประกอบเชํนกัน "like disslove like" จึง สามารถนาพาสารบารุงสาคัญซึมซาบเข๎าสูํสํวนลึกของผิวเพื่อแก๎ปัญหาที่สาเหตุได๎อยํางงํายดาย ฟื้นคืนความแข็งแรงให๎ผิว เตรียมปรับสภาพผิวให๎ พร๎อมเพื่อรับการบารุงในขั้นตํอไป ขนาด 100 มล. รหัสสินค๎า : 5912401010002 ราคาสินค๎า : 1106.-

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 17


[Pick the date]

เอเดนเต๎ ไวท์ ยูนิเวิร์ส ออล เดย์ แอนด์ ไนท์ ครีม ปรนเปรอความสดใสจากเซลล๑สูํเซลล๑ ชั้นผิวสูํชั้นผิว วันจรดคืน ยกระดับการปรนนิบัติผิวครั้งสาคัญด๎วย ไวท๑ ยูนิเวิร๑ส ออล เดย๑ แอนด๑ ไนท๑ ครีมที่ เปรียบดั่งอาหารทิพย๑อันรังสรรค๑มาเพื่อปรนเปรอความอิ่มเอมให๎แกํผิว เติมเต็มความ สดใสในทุกเช๎าและฟื้นบารุงล้าลึกในยามค่าคืน ให๎คุณก๎าวลํวงเข๎าสูํห๎วงความขาวไมํ สิ้นสุด ด๎วยสารสาคัญ Beta-White Complex ชํวยปรับสภาพให๎ผิวแลดูเปลํงปลั่ง กระจํางใส ลดเลือนจุดดํางดา ความหมองคล้าให๎แลดูจางลง ทางานสอดประสานกับ Unisphere อีกรูปแบบของ Nano Vitamin C และ E ชํวยปกป้อง ผิวจากอนุมูลอิสระ รังสีอุลตร๎าไวโอเลตและมลภาวะตํางๆ ฟื้นคืนผิวให๎ชุํมชื่น แข็งแรง อิ่มเอิบแลดูอํอนเยาว๑ แรกสัมผัสอิมัลชั่นเนื้อบางเบาใน รูปลักษณ๑พิเศษ liquid crystalline network ที่ไมํใชํเพียงแคํการกระจายตัวของน้ามันในน้าหรือน้าในน้ามัน แตํ สรรสร๎างมาเพื่อเป็นนวัตกรรมแหํง ความงามชั้นสูง ด๎วยรูปแบบเฉพาะของ Lamella ที่แบํงชั้นระหวํางน้ากับน้ามันสลับกันเป็นวงๆ เพื่อแยกกักเก็บสารบารุงสาคัญไว๎ในแตํละชั้น สํงผล ให๎ทุกอณูแหํงคุณคําแทรกซึมเข๎าสูํผิวได๎ดียิ่งขึ้น และชํวยสะสมความชุํมชื่นของผิวได๎ยาวนานขึ้ นเพื่อเติมเต็มความสดใสได๎ตลอดวัน ณ บัดนี้ สิ่งใดก็ มิอาจพรากความขาวใสและอํอนวัยไปจากคุณ

ขนาด 30 มล. รหัสสินค๎า : 5912401020002 ราคาสินค๎า : 2,188.-

เอเดนเต๎ ไวท์ ยูนิเวิร์ส อินเทนซีฟ ซิลค์กี้ เซรั่ม เลิศล้าเกินคาวํากระจํางใสด๎วยประกายเจิดจรัสแหํงผิว ปรากฎการณ๑แสนวิเศษแหํงโลกความงาม เอเดนเต๎ ไวท๑ ยูนิเวิร๑ส อินเทนซีฟ ซิลค๑กี้ เซรั่ม เซรั่มบารุงผิวหน๎าสูตรเข๎มข๎นที่ถูกค๎นพบมาเพื่อสรรสร๎างความเจิดจรัสเกินจินตนาการ ให๎แกํผิว ยกระดับความสวํางกระจํางใสและฟื้นคืนความอํอนเยาว๑สูํผิว ประสิทธิผลเลอ เลิศเกิดจากการรวบรวมสารสาคัญหลากชนิดไว๎ด๎วยกัน Beta-White Complex นวัตกรรม เพื่อความขาวแหํงยุค ผสานด๎วย มอยเจอร๑ไรเซอร๑ธรรมชาติ เชํน Peony Extract, Cestrum Latifolium Leaf Extract, Biosaccharide gum-1 และ Nano Vitamin C และ E เมื่อรํวมกับคุณคําจากสารเปปไทด๑ ผลลัพธ๑คือผิวที่คุณต๎องปลาบปลื้ม ในที่สุด จุดดํางดา ความหมองคล้าแลดูจางลงอยํางรวดเร็ว ผิวสวยสดใสสํองประกาย เปลํงปลั่ง เนียนนุํม แลดูสุขภาพดี ความเป็นหนึ่งหมายถึงความ แตกตํางที่รับรู๎ได๎เพียงแคํสัมผัส ด๎วยเนื้ออิมัลชั่นเจลรูปลักษณ๑ใหมํ ไมํทึบขาว ให๎สัมผัสแรกที่คุณต๎องประทับใจ เพราะไมํใชํเพียงแคํบางเบา แตํยัง เนียนนุํมดุจแพรไหม สํงผลให๎เนื้อเจลซึมซาบลงสูํผิวได๎อยํางล้าลึกและรวดเร็ว แตํทรงประสิทธิภาพ เพื่อมอบผิวงามเป็นผลงานตอบแทนคุณได๎ใน เวลาไมํช๎านาน

ขนาด 30 มล. รหัสสินค๎า : 5912401020001 ราคาสินค๎า : 1956.____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 18


[Pick the date]

เอเดนเต๎ เอ็กซ์ตร๎า ออยล์ รีมูฟเวอร์ „ กระดาษซับมันชนิดพิเศษ “Extra oil Remover Sheets” นวัตกรรม ลําสุดจากญี่ปุ่น „ วัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษซับมัน เนื้อกระดาษผลิตจากใยฝ้าย (Flax Fiber) ที่ เป็นวัสดุธรรมชาติ 100% ให๎สัมผัสที่นุํมนวลกับผิว จึงไมํทาให๎เกิดการแพ๎และระคาย เคืองกับผิวหน๎า „ ไมํทาลายสิ่งแวดล๎อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพราะเนื้อกระดาษสามารถ ยํอยสลาย ได๎เองตามธรรมชาติ „ มีประสิทธิภาพสามารถดูดซับความมันได๎มากกวํากระดาษซับมันทั่วไปถึง 7 เทํา และมากกวําฟิล๑มซับมันทั่วไป ถึง 2 เทํา „ ไมํทิ้งคราบมันเปื้อนมือหลังจากการใช๎ เนื่องจากประสิทธิภาพของกระดาษ สามารถกักเก็บความมันเอาไว๎ได๎อยํางหมดจด „ สามารถดูดซับได๎ทั้งความมันและเหงื่อ ทาให๎ใบหน๎าสดใสอยํางเป็นธรรมชาติ „ สามารถใช๎ซับความมันหลังแตํงหน๎า ชํวยทาให๎เครื่องสาอางติดทนนาน „ มีกลิ่นหอมจากกรรมวิธีอบกลิ่น เพื่อเติมเต็มความสดชื่นและผํอนคลาย

ขนาด 65 มม .X 100 มม บรรจุ .60 แผํน รหัสสินค๎า : 591012403 0004 ราคาสินค๎า : 120.เอเดนเต๎ ฟอร์เอเวอร์ ยัง แซน เซรั่ม เฟซ รีแพริ่งผลิตภัณฑ๑เซรั่มบารุงผิวอุดมด๎วยสารสกัดแซนโธนจากเปลือกมังคุด ,ArtemiaExtract,สาร สกัดจากขมิ้นชัน,สารสกัดจากคาร๑เวียร๑ และโกล๑ด เปปไทด๑ ผสานนวัตกรรมของ-Nanocube ที่ชํวยสํงผํานสารสาคัญลงสูํชั้นผิวได๎ดีกวํา ทาให๎สามารถซํอมแซมและฟื้นหูสภาพ ผิวตามกลไกธรรมชาติ ชํวยเติมเต็มและลดเลือนริ้วรอย พร๎อมกระชับผิวอยํางเป็น ธรรมชาติ

ขนาด 30 มล. รหัสสินค๎า : 5912401020005 ราคาสินค๎า : 2063.เอเดนเต๎ ฟอร์เอเวอร์ ยัง แซน-ไทท์ แอนด์ ไลเทนนิ่ง อาย เซรั่ม ผลิตภัณฑ๑ดูแลผิวรอบดวงตา ชํวยลดและป้องกันต๎นเหตุของปัญหาริ้วรอยความหมองคล้า รอบดวงตา และถุงใต๎ตาด๎วยสารสกัดแซนโธนจากเปลือกมังคุด รํวมกับสารสกัดจาก ขมิ้นชัน,สารสกัดจากอัลฟัลฟา,สารสกัดจากคาร๑เวียร๑ และโกล๑ดเปปไทด๑ ชํวยดูแลผิวรอบดวงตาและฟื้นฟูสมดุลผิวให๎ชุํมชื้น ผสานนวัตกรรมการปรนนิบัติผิวจากNano-cube ที่ชํวยให๎ชั้นผิวมีความสามารถในการดูดซึมสารสาคัญได๎ดีกวํา ทาให๎ริ้วรอยและความ หมองคล้าบริเวณรอบดวงตาแลดูลดเลือนอยํามีประสิทธิภาพ

ขนาด 15 มล. รหัสสินค๎า : 5912401020004 ราคาสินค๎า : 1,200.____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 19


[Pick the date]

เคล็นซิ่ง มิลค์ โลชั่นน้านมสาหรับการทาความสะอาดผิวหน๎าสูตรอํอนโยนสามารถใช๎ได๎กับทุกสภาพผิว ชํวยทาความสะอาดคราบเครื่องสาอางและสิ่งสกปรกได๎อยํางล้าลึกโดยไมํทิ้งความมันบน ใบหน๎าเนื้อครีมอํอนนุํมไมํระคายเคืองตํอผิวเสริมการบารุงผิวให๎เนียนนุํมชุํมชื่นแบบสปา ชั้นนาด๎วยคุณคําจาก Sweet Almond Oil ที่มีคุณสมบัติชํวยให๎ผิวผํอนคลายและชํวยกักเก็บ ความชุํมชื้นในชั้นผิวนอกจากนี้ยังมีสํวนผสมของน้ามันบริสุทธิ์สกัดจากผลมะกอก (Olive Fruit Oil) ที่ชํวยละลายเครื่องสาอางและความมันสํวนเกิน ออกจากผิวได๎อยํางหมดจด ชํวยปกป้องผิวจากความแห๎งกรานและบารุงผิ วให๎สุขภาพดี เนียนนุํมนําสัมผัสด๎วยคุณคําจากวิตามิน E ที่ชํวยชะลอการ เกิดริ้วรอยกํอนวัย ขนาด 110 มล. รหัสสินค๎า : 5912001010003 ราคาสินค๎า : 650.-

สบูสํ มุนไพรธรรมชาติ วิริยมัยโอสถ ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% อํอนโยนตํอผิว ชํวยในการชาระล๎าง และ คงความชุํมชื่น ให๎กับผิว พร๎อมรักษาปริมาณน้าในผิวให๎สมดุล บารุงผิวพรรณ ให๎เตํงตึง เปลํงปลั่ง ชํวยลด เลือนริ้วรอยเหี่ยวยํน รอยกระ ฝ้า ลดความมันบนใบหน๎า และรักษาสิว ทาให๎ใบหน๎ากระชับ ฟอกที่อกชํวยให๎อกเตํงตึง สมานผิว ทาให๎ผิวนุํมนวล ผํองใส กระชับรูขุมขน ทาให๎ผิ ว ละเอียดขึ้น นําสัมผัส

ขนาด : 80 กรัม รหัสสินค๎า : 5912001010004 ราคาสินค๎า : 245.แมงโกสทานํา เซนซิทีฟ เฟเชี่ยล เคล็นซิ่ง เจล เจลทาความสะอาดผิวหน๎าที่ให๎ฟองนุํมละเอียด มีประสิทธิภาพในการทาความสะอาดที่ล้า ลึก ผสานคุณคําสารสกัดจากดอกเสาวรสที่มีคุณสมบัติชํวยทาความสะอาดผิวอยํางอํอนโยน จึงชํวยขจัดสิ่งสกปรกที่อุดตันรูขุมขนให๎หลุดออก พร๎อมอุดมด๎วยสารสกัดจากเปลือกมังคุด ที่ประกอบด๎วยสารแทนนินจึงชํวยป้องกันการอักเสบของผิว ทาให๎รูขุมขนที่กว๎างแลดูเล็ก ลงผิวจึงเรียบเนียนขึ้น และคุณคําสารสกัดจากสาหรํายทะเลสีน้าตาลที่ชํวยให๎ความชุํมชื้น แกํผิว หลังล๎างหน๎า ผิวจึงนุํม ชุํมชื้นไมํแห๎งตึง ขนาด 100 มล รหัสสินค๎า : 5912101010002 ราคาสินค๎า : 638.-

ซัน บล็อก ยูวี เมจิก เฟซ ครีม ครีมกันแดดเพื่อการปกป้องผิวหน๎าโดยเฉพาะ สูตรแห๎งเร็ว เนื้อนุํมเบาบางไมํทิ้งความมัน และความเหนียวเหนอะหนะหรือคราบขาว มอบประสิทธิภาพการปกป้องผิวหน๎าจาก แสงแดดด๎วยคํา SPF 50 + + + จึงชํวยปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB ซึ่งเป็นสาเหตุ สาคัญของผิวหมองคล้าและริ้วรอยกํอนวัยพร๎อมปลอบประโลมผิวจากความแห๎งกร๎านด๎วย สารสกัดจากข๎าวโพด (Zea Mays Kernel Extract) และ คุณคําจากพืชพันธุ๑ธรรมชาติแถบ เอเชีย ได๎แกํ สารสกัดจากไม๎ไผํ (Bamboo Extract), สารสกัดจากบัวหลวง(Lotus Extract), สารสกัดจากบัวสาย (Water Lily Extracts) ที่บารุงและดูแลผิวให๎เนียนนุํมชุํมชื่นสูตร Water Resistance ทนตํอน้าและคราบเหงื่อ

ขนาด 30 กรัม รหัสสินค๎า : 5912001050001 ราคาสินค๎า : 440.____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 20


[Pick the date]

IMMORTAL SET

อิมมอลทัลเซ็ท

ประกอบไปด๎วย 1.IMMORTAL SUN SCREEN CREAM SPF 50 PA+++ 2.IMMORTAL BRIGHTENING CLEANSING REMOVER 3.Immortal Multifunction Skin Care ราคา : 4,050.- รหัส : AU001

IMMORTAL SUN SCREEN CREAM SPF 50 PA+++ อิมมอลทัล ซัน สกรีน ครีม เอสพีเอฟ 50 พีเอ+++ ครีมกันแดด เพื่อผิวหน๎าสวยใส กล๎าท๎าแดด เนื้อครีมบางเบา ดุจใยไหม ไมํเหนียวเหนอะหนะ คํา SPF 50 ปกป้องผิวหน๎าจากรังสี UVA /UVB สาเหตุสาคัญของผิวหมองคล้า ฝ้า กระ จุดดํางดา คุณคําของสารสกัดจากผลแมคาเดเมีย , HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL และ SILK เพื่อให๎ผิวเปลํงปลั่ง ชุํมชื้น แลดูอํอนเยาว๑อยําง เป็นธรรมชาติ

ขนาด 20 กรัม รหัสสินค๎า : AU003 ราคาสินค๎า : 1,100.-

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 21


[Pick the date]

Immortal Multifunction Skin Care อิมมอลทัล มัลติฟังค์ชั่น สกิน แคร์ ครีมบารุงผิว สารบารุงจากธรรมชาติมากคุณคําจากสารสกัด แพลงก๑ตอนทะเล สารสกัดจากหญ๎าอัลฟาฟา ถูกนาพาเข๎าบารุงผิวได๎อยํางล้าลึก ชํวยปกป้องเซลล๑ ผิวเพิ่มความชุํมชื้น ทาได๎ทั้ง กลางวันและกลางคืน ให๎ผิวแลดูสวยกระจํางใส

ขนาด 25 กรัม รหัสสินค๎า : AU002 ราคาสินค๎า : 2,300.-

IMMORTAL BRIGHTENING CLEANSING REMOVER

อิมมอลทัล ไบร์ทเทนนิ่ง คลีนซิ่ง รีมูฟเวอร์ ครีมทาความสะอาดผิวด๎วยสํวนผสม ที่ลงตัว จากผลไม๎ในตระกูลเบอร๑รี่ ที่อุดมไปด๎วยสาร Antioxidant และเม็ดบีดส๑เล็กๆ ที่ชํวยขจัดสิ่ง สกปรกบนใบหน๎าได๎อยํางหมดจด เพื่อใบหน๎าสะอาด ลดปัญหาสิวอุดตัน เนื้อครีมไมํเหนียว เหนอะหนะ ไมํทิ้งคราบสกปรก

ขนาด 100 กรัม รหัสสินค๎า : AU004 ราคาสินค๎า : 650.-

Moimer O2 Magic Lavender Pack Cleanser มอยเมอร์ โอทู เมจิค ลาเวนเดอร์ แพค คลีนเซอร์ ผลิตภัณฑ๑ทาความสะอาดผิวหน๎าที่นาเข๎าจาก เกาหลี ด๎วยประสิทธิภาพ 4 ขั้นตอน ฟองโฟมออกซิเจน ขจัดสิ่งสกปรกและคราบเครื่องสาอาง พร๎อมนวดกระชับรูขุมขน บารุงผิวให๎ เนียนนุํมกระจํางใส มีสารสกัดจาก ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT และสารสกัดจากโปรตีนน้านม

ขนาด 45 กรัม รหัสสินค๎า : AU006 ราคาสินค๎า : 850.-

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 22


[Pick the date]

Skin C.I.S Secret V Serum & Mask สกิน ซี.ไอ.เอส ซีเครท วี ซีรั่ม แอนด์ มาส์ก นวัตกรรมใหมํจากเกาหลีที่ผสานการทางานของซีรั่ม และมาส๑กไว๎ในหนึ่งเดียวใช๎หลักการทางานของ Bohr Effect ชํวยให๎หน๎าสวยแบบสาวเกาหลี

ขนาด 10 แผํน รหัสสินค๎า : AU007 ราคาสินค๎า : 4,750.-

Immortal Revitalizing Moisturizer DNA อิมมอลทัล รีไวท์ทอลไลซิ่ง มอยส์เจอไรเซอร์ ดีเอ็นเอ ประสบการณ๑ใหมํกับครีมบารุงผิวหน๎า มากคุณคํา ในการปกป้อง ซํอมแซมผิว และคืนความสมดุลของน้าใต๎ผิวชํวยป้องกันริ้วรอยกํอนวัยด๎วย Artemia Extract สารสกัดที่ได๎จากแพลงก๑ตอนทะเลน้าลึก และกรดไขมันมากกวํา 70% พร๎อมปกป้องผิวไมํให๎ หมองคล้าเพื่อผิวแลดูกระจํางใสเนียนนุํมนําสัมผัส

ขนาด 25 กรัม รหัสสินค๎า : AU008 ราคาสินค๎า : 750.-

AURORA VITE C+ BB CREAM ออโรรํา ไวท์ ซี พลัส บีบี ครีม ครีมทากํอนแตํงหน๎าที่ผสานครีมบารุงและกันแดดไว๎ในหนึ่งเดียว ด๎วยสาร สกัดสาคัญ จากดอกเดซี่สาหรํายทะเลน้าลึก สารประกอบวิตามินซี และบี 3 ให๎ผิวแลดูกระจํางใสเรียบ เนียน ปกปิดริ้วรอยแหํงวัย ควบคุมความมัน ปกป้องผิวไมํให๎ถูกทาร๎ายจากแสงแดดด๎วยคํา SPF 30

ขนาด 15 กรัม รหัสสินค๎า : AU005 ราคาสินค๎า : 1,050.-

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 23


[Pick the date]

Immortal Light Nano Pearl Cream อิมมอลทัล ไลท์ นาโน เพิรล์ ครีม ผลิตภัณฑ๑บารุงผิวหน๎าผสมสารป้องกันแสงแดด ผสานคุณคําจากไขํมุกน้าจืด ด๎วยกระบวนการ NanoTechnology ทาให๎ได๎ผงมุกนา โน Fenix Nano Pearl Powder ขนาดเล็กประมาณ 40-80 นาโนเมตร เพื่อการดูดซึม เข๎าสูํผิวได๎งํายและมากขึ้น พร๎อม Nanowhite3 ที่รวม สาร whitening และสาร protection ที่เปี่ยมประสิทธิภาพแหํงการปกป้อง และดูแลผิวให๎กระจํางใสจน สังเกตได๎

ขนาด 5 กรัม รหัสสินค๎า : AU009 ราคาสินค๎า : 250.

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 24


[Pick the date]

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผิวหน้า อิมมอลทัล ออรํา โกลว์ ฟาวเดชั่น คอมแพค เอสพีเอฟ 15 ปกปิดและปกป้อง สองคุณคําในหนึ่งเดียว เพื่อผิวหน๎าเนียน กระจําง ใส แป้งทาหน๎าผสมรองพื้นและสารป้องกันแสงแดดด๎วยคํา SPF 15 เนื้อ แป้งเนียนละเอียด เปี่ยมประสิทธิภาพในการปกปิดริ้วรอย จุดดํางดา รูขุม ขนกว๎างและรอยสิว พร๎อมด๎วยวิตามิน E และ C ชํวยให๎ผิวแลดูเรียบเนียน กระจํางใสอยํางเป็นธรรมชาติ ขนาด 13 กรัม รหัสสินค๎า : AU010 ราคาสินค๎า : 790.-

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 25


[Pick the date]

ผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์

ยาระบายวิริยมัย ตารับยา กาเนิดขึ้นในสมัยปลายรัชกาลที่ "วิริยมัยโอสถ ตราหน๎าวัว"5 โดยคุณหมอสมบุญ พีรวัฑฒึก แพทย๑แผนโบราณผู๎มีชื่อเสียงในการ รักษาโรคด๎วยสมุนไพร และเป็นผู๎คิดค๎นตารับยา ทํานมีความชานาญในด๎านยาแผนโบราณมาก ชื่อเสียงโดํงดังจนได๎รับ "วิริยมัยโอสถตราหน๎าวัว" เกียรติให๎เข๎าถวายการรักษาในวังบํอยครั้ง ตารับยา มีมากมายหลายตารับ ทั้งที่ คุณหมอสมบุญ พีรวัฑฒึก คิดค๎นขึ้นเอง "วิริยมัยโอสถ ตราหน๎าวัว" บางตารับก็ได๎รับมอบมาทั้งจากในวังและทํานมีเมตตาไมํประสงค๑ให๎ตารับยาไทยต๎องสูญหายไปตามกาลเวลา ร๎านแรกของ ตึกที่ถนนตะนาวสร๎างเสร็จ แล๎วจึงย๎ายมาเชําที่ธรณีสงฆ๑ของวัดบวรนิเวศตั้งแตํแรกตั้งอยูํบริเวณเสาชิงช๎าเมื่อ "วิริยมัยโอสถ ตราหน๎าวัว" อยูํคูํกับคนไทยมาถึง"วิริยมัยโอสถ ตราหน๎าวัว" จนถึงปัจจุบัน ตารับยา5 ยุคสมัยได๎มีการสืบทอดจากรุํนสูํรุํน แม๎วํากาลเวลาจะเปลี่ยนไปตารับยา วิ" งตารับยาอันทรงคุณคํา รับประกันประสิทธิภาพมายาวนานกวํายังคงรักษาไว๎ซึ่"ริยมัยโอสถ ตราหน๎าวัว100 ปี สรรพคุณ เป็นยาถํายอยํางดี ถํายอุจาระผูกเป็นพรรดึก ระบายไขมัน ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ถํายน้าเหลืองเสีย แก๎เม็ดผื่นคัน แก๎เสียด แนํ นเฟ้อ ท๎องขึ้น

รหัสสินค๎า : 5911005000006 ราคาสินค๎า : 1244.-

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 26


[Pick the date]

ผลิตภัณฑ์สาหรับคู่รัก B.CREAM

ผลิตภัณฑ์นวดและกระชับผิวทรวงอก ทรวงอกกระชับเตํงตึง ด๎วยสารบารุงผิวจาก   

DIOSCOREA VILLOSAROOT EXTRACT สารสกัดจากผล KIGELIA AFRICANA สารประกอบวิตามิน B3 และ B5

เนื้อครีมซึมซาบเร็ว ไมํเหนียวเหนอะหนะ

ขนาด 40 กรัม รหัสสินค๎า : NP004 ราคาสินค๎า : 1,980.-

FAY FIRMING GEL เฟย์ เฟิร์มมิ่งเจล ผลิตภัณฑ์กระชับผิวชนิดเจล มีสํวนผสมจากสารสกัดกวาวเครือขาวและตังกุย สมุนไพรสาหรับผู๎หญิง ด๎วยอนุภาคขนาดเล็ก ซึมสูํผิวได๎ดี ไมํเหนียวเหนอะหนะ

ขนาด 15 มล. รหัสสินค๎า : NP007 ราคาสินค๎า : 950.-

IQ OIL ไอคิว ออยล์ ผลิตภัณฑ์สาหรับนวดประกอบด๎วยสารสกัดสาคัญจากธรรมชาติ ได๎แกํ กระชายดา, กวาวเครือ แดง, Oryza Sateva Bran Oil และอื่นๆ

ขนาด 50 กรัม รหัสสินค๎า : NP003 ราคาสินค๎า : 1,700.-

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 27


[Pick the date]

ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน โซพาวเวอร์ บอล เปลี่ยนความคุ๎นเคย สูํความคุ๎มคํา ปฎิวัติการซักผ๎าจากผงซักฟอกแบบเดิมสูํนวัตกรรมใหมํแหํงยุค โซพาวเวอร๑ บอล (SoPower Ball) ลูกบอลพลังซักมหัศจรรย๑ที่บรรจุเม็ดเซรามิกที่มีคุณสมบัติสร๎างความเป็น ดํางลดแรงตึงผิว พร๎อมแรงดึงดูดของโมเลกุลหกเหลี่ยม (Hexagonal WaterMagnetization) ด๎วยพลังคลื่นอินฟาเรด สํงผลให๎น้ามีความเคลื่อนไหวได๎อิสระมากขึ้น ชํวยเหนี่ยวนา โอโซน ไปสลายคราบสกปรกและฆําเชื้อแบคทีเรียได๎ถึง 99.9 % ไมํมีกลิ่นอับชื้น และยังทาให๎เสื้อผ๎านุํมได๎อีกด๎วย

รหัสสินค๎า : 591400201001 ราคาสินค๎า : 4,375.ผลิตภัณฑ์ล๎างจาน โซ คลีน สูตรเข๎มข๎น โซ คลีน ทาความสะอาดคราบไขมันและคราบอาหารบนภาชนะจาน ชาม แก๎วน้า เครื่องครัวตํางๆ อุปกรณ๑ของใช๎สาหรับเด็ก รวมทั้งสามารถใช๎ล๎างผักและผลไม๎ โซ คลีน ประกอบด๎วยสารทาความสะอาดจากธรรมชาติ มีสํวนผสมของสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) ที่ชํวยทาความสะอาดได๎อยํางหมดจดและล๎างออกงํายไมํทิ้งสารตกค๎าง ยํอยสลายได๎เองตามธรรมชาติ จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Biodegradable) เป็น ผลิตภัณฑ๑ล๎างจานชนิดเข๎มข๎นใช๎ได๎นาน และชํวยลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ๑ให๎น๎อยลง

ขนาด 500 มล. รหัสสินค๎า : 5914001040001 ราคาสินค๎า : 200.-

ผงซักฟอกเท็นพลัส TEN PLUS ผู๎ชํวยเรื่องความสะอาด ด๎วยสูตรพิเศษเฉพาะตัว มีคุณสมบัติโดดเดํน 10 ประการ ขจัดทุก คราบสกปรก หํวงใยทุกอณูผ๎า ผ๎าสะอาดสีสดใส ไร๎กลิ่นอับ ปรับเส๎นใยให๎นุํม ไมํเกิด ตะกอน ถนอมมือ มั่นใจในความปลอดภัย ไมํเป็นพิษตํอสิ่งแวดล๎อม

ขนาด 1,000 กรัม รหัสสินค๎า : HM001 ราคาสินค๎า : 350.-

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 28


[Pick the date]

BLUE LIGHT DISH WASH บลูไลท์ ผลิตภัณฑ์ล๎างจานสูตรเข๎มข๎น สู๎ทุกคราบมัน ตามทันทุกคราบสกปรก ใช๎เพียงปริมาณ เล็กน๎อยก็สามารถทาความสะอาดเครื่องใช๎ในครัวเรือนขจัดเศษอาหาร และคราบไขมันได๎อยํางมี ประสิทธิภาพล๎างออกงําย ปราศจากสารเคมี และกลิ่นตกค๎าง ถนอมมือไมํเป็นพิษตํอสิ่งแวดล๎อม

ขนาด 500 มล. รหัสสินค๎า : HM002 ราคาสินค๎า : 350.-

CANCLEAN MUTI-PURPOSE CLEANER ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดอเนกประสงค์สูตรเข๎มข๎น เจือจางในปริมาณเพียงเล็กน๎อย ก็สามารถใช๎ ทาความสะอาดได๎กับ ทุกลักษณะการใช๎งานหรือตามความต๎องการอยํางหมดจด เชํน ห๎องน้า ห๎องครัว เฟอร๑นิเจอร๑ เครื่องใช๎อื่นๆ ในครัวเรือน หรือแม๎กระทั่งขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ๎า ยํอยสลาย ได๎ตามธรรมชาติ ไมํเป็นพิษตํอสิ่งแวดล๎อม

ขนาด 500 มล. รหัสสินค๎า : HM003 ราคาสินค๎า : 300.-

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 29


[Pick the date]

เครื่องใช้ในครัวเรือน เหยือกปรับสภาพน้าเอส -อะควาไลฟ์ นวัตกรรมสุดล้าอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อการดูแลสุขภาพ... จากความจริงของรํางกายคนเรามีน้าเป็นสํวนประกอบหลักกวํา 70% ดังนั้นน้าจึง เป็นสิ่งที่จาเป็นที่สุดในชีวิต แตํด๎วยวิถีชีวิตคนยุคใหมํ ไมํคํอยมีเวลาในการดูแล สุขภาพมากนัก ประกอบกับการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบผิดๆ อันทาให๎ เป็นที่มาของการเกิดโรคร๎ายตํางๆ ของรํางกายได๎ ให๎มากกวําน้ากรองทั่วไป... - ได๎น้าที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค กลิ่น และสารพิษ ตามมาตรฐาน NSF, WQA และ FDA - ได๎น้าที่มีสภาพเป็นดําง พร๎อมลดสารอนุมูลอิสระ ชํวยในการปรับสมดุลในรํางกาย - ได๎น้าที่มีเกลือแรํเป็นประโยชน๑ตํอรํางกาย เชํน แคลเซียม โซเดียม โปแตสเซียม แมกนีเซียม ฯลฯ - ได๎น้ามีขนาดโมเลกุลเล็ก ทาให๎มีความสามารถในการทาละลายและดูดซึมเข๎ารํางกายได๎เร็ว

รหัสสินค๎า : 5914002020001 ราคาสินค๎า : 6,938.ไส๎กรองน้าอัลคาไลน์ ไบโอเซรํา โดย เอสเนเจอร์ ไส๎กรองน้าอัลคาไลน๑ ไบโอเซรํา โดย เอสเนเจอร๑ คุณสมบัติของน้าที่ได๎จากการกรองด๎วย BiOCERA by SNATUR - ได๎น้าที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค กลิ่น และสารพิษ ตามมาตรฐาน NSF, WQA และ FDA - ได๎น้าที่มีสภาพเป็นดําง พร๎อมลดสารอนุมูลอิสระ ชํวยในการปรับสมดุลใน รํางกาย - ได๎น้าที่มีเกลือแรํเป็นประโยชน๑ตํอรํางกาย เชํน แคลเซียม โซเดียม โปแตสเซียม แมกนีเซียม ฯลฯ - ได๎น้ามีขนาดโมเลกุลเล็ก ทาให๎มีความสามารถในการทาละลายและดูดซึมเข๎า รํางกายได๎เร็ว

รหัสสินค๎า : 5914002020004 ราคาสินค๎า : 1,875.-

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 30


[Pick the date]

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 31


[Pick the date]

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 32


[Pick the date]

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 33


[Pick the date]

สนค๎าใหมํ พบกันเร็ว ๆ นี้ ____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 34


[Pick the date]

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 35


[Pick the date]

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 36


[Pick the date]

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 37


[Pick the date]

ผลิตภัณฑ์ทางการกษตร Hero Chitosan ฮีโรํ ไคโตซานเป็นสารโพลิเมอร๑ธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกกุ๎ง เปลือกปู ยับยั้ง การขยายตัวของเชื้อ รา ไวรัส แบคทีเรียที่เป็นศัตรูตํอพืช ยับยั้ง การลอกคราบของแมลง ชํวยในการเจริญเติบโตของ เมล็ด ราก ลาต๎น และใบ เหมาะสาหรับพื ชทุกชนิด “ลดต้นทุนกว่าครึ่ง เพิ่มผลผลิตถึง 30-50% ประหยัด ปลอดภัย ใช้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ”

ขนาดบรรจุ 1 ลิตร รหัสสินค๎า : TP004 ราคาสินค๎า : 490.-

Hero อาหารเสริมพืช ฮีโรํ ฮีโรํอาหารเสริมพืชอนุภาคขนาดเล็ก เรํงราก เรํงแป้ง เรํงน้าตาล เรํงหนํอ ดึงชํอ ผลใหญํเสริมภูมิต๎านทานเพียง1ซอง สามารถใช๎แทนปุ๋ยได๎ถึงครึ่งตัน เหมาะกับพืชผักทุกชนิดทั้งพืช สวน พืชไรํ นาข๎าว ไม๎ผล พืชลงหัว “ช่วยการเติบโต เพิ่มผลผลิต ปรับสภาพดิน ลดต้นทุน ”

ขนาดบรรจุ 1 ซอง รหัสสินค๎า : TP001 ราคาสินค๎า : 800.ขนาดบรรจุ 2 ซอง รหัสสินค๎า : TP002 ราคาสินค๎า : 1,500.ขนาดบรรจุ 4 ซอง รหัสสินค๎า : TP003 ราคาสินค๎า : 2,800.-

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 38


[Pick the date]

เอส-แมททริกซ๑ สูตร4 เอส-แมททริกซ๑ สูตร 4 ผลิตภัณฑ๑นวัตกรรมสารอินทรีย๑ธรรมชาติพิเศษสกัดจากกลุํมวิตามิน และอนุภาคสารเสริมประสิทธิภาพในการสร๎างภูมิต๎านทานยับยั้งการเกิดแมลงศัตรูพืช คุณประโยชน์ ชํวยทาลายกระบวนการเจริญเติบโตของไขํ, ตัวอํอนของแมลง ทาให๎แมลงไมํสามารถฟัก ออกมาเป็นตัวได๎ พร๎อมทั้งทาลายระบบทางเดินหายใจของแมลงและตายไปในที่สุด ชํวยลด การระบาดของแมลง นอกจากนี้ด๎วยอนุภาคระดับโมเลกุลที่มีขนาดเล็ก สามารถแพรํกระจายครอบคลุมทั่วทั้งต๎นพืช ทนตํอการชะล๎างของฝน และ ทาให๎ต๎นพืชเจริญเติบโตเป็นไปตามสภาวะแวดล๎อมของพืชได๎อยํางตํอเนื่อง กระบวนการทางานของเอส-แมททริกซ๑ สูตร 4 จะมีอนุพันธ๑ Tocopherol ของกลุํมวิตามิน E เข๎าไปเคลือบผิวของไขํแมลง ทาให๎อากาศไมํ สามารถผํานเข๎าออกได๎ ไขํจึงฝ่อและฟักออกมาเป็นตัวไมํได๎ ในขณะเดียวกันนั้น ก็มีอนุภาคสารสกัดชนิดพิเศษที่ทาให๎แมลงตัวเต็มวัยมีอาการกราม แข็ง กัดทาลายได๎ยาก จึงทาให๎พืชเสียหายได๎น๎อยลง เมื่อใช๎เอส-แมททริกซ๑ สูตร 4 เป็นประจาตํอเนื่อง จะชํวยลดปัญหาของแมลงศัตรูพืช ทาให๎พืชเจริญเติบโตได๎อยํางปกติ พร๎อมทั้งเคลือบ ถนอมผิวของใบและผลิตผลให๎สวยเงางาม สร๎างคุณภาพผลผลิตที่ดีแกํเกษตรกร เหมาะสาหรับพืชทุกชนิด ทุกชํวงอายุของพืช และมีความปลอดภัย ตํอผู๎ใช๎และสิ่งแวดล๎อม อัตราการใช๎เอส-แมทริกซ๑ สูตร 4 1 ขวด ( 500 ซีซ.ี ) ฉีดได๎พื้นที่ 10 ไรํ พืช อัตราการใช๎ ชํวงเวลาการใช๎ ความถี่ในการฉีด พืชไรํ-นาข๎าว ไม๎ผล พืชผัก

10-20 ซีซี. ตํอน้า 20 ลิตร ( 1 ฝา เทํากับ 15 ซีซี. )

ทุกระยะการเจริญเติบโต

ขึ้นอยูํกับการระบาดของโรคและแมลง ควร ฉีดตํอเนื่องอยํางน๎อย 2-3 ครั้ง

ไม๎ดอก ไม๎ประดับ

รหัสสินค๎า :5917001000005 ราคาสินค๎า : 1,188.-

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 39


[Pick the date]

เอส-แมททริกซ์ สูตร 3 ประกอบด๎วยสารอินทรีย๑พิเศษ ชนิดเข๎มข๎นที่เน๎น เสริมภูมิคุ๎มกันของพืชให๎แข็งแรง พร๎อมด๎วย ประสิทธิภาพของอนุภาคสารขนาดเล็กระดับ โมเลกุล สามารถซึมผํานเข๎าสูํเนื้อเยื่อของพืชทั้งใบ และลาต๎นได๎ทันที ออกฤทธิ์ตํอต๎านและยับยั้งโรค พืชที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัสได๎อยําง ทั่วถึง เมื่อใช๎เป็นประจาอยํางตํอเนื่อง จะชํวยลด ปัญหาของโรคพืช ทาให๎พื ชเจริญเติบโตได๎อยําง ปกติ และให๎ผลผลิตที่ดีแกํเกษตรกร เหมาะสาหรับ พืชทุกชนิด ทุกชํวงวัยของพืช พร๎อมทั้งมีความ ปลอดภัยตํอผู๎ใช๎และสิ่งแวดล๎อม

อัตราการใช๎ : พืช

ราดดิน

ชํวงเวลาการใช๎

ระยะเวลาการฉีด

10 ‟ 20 ซี.ซี. ตํอน้า 20 ลิตร

ทุกระยะการเจริญเติบโต

ฉีดทุกๆ 5-7 วัน ตํอเนื่องอยําง น๎อย 3 ‟ 5 ครั้ง

พืชไรํ ‟ นาข๎าว ไม๎ผล พืชผัก ไม๎ดอก ไม๎ประดับ

ขนาด : 500 ซี.ซี. รหัสสินค๎า : 5917001000004 ราคาสินค๎า : 1,875.-

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 40


[Pick the date]

เอส-แมททริกซ์ สูตร 2 เป็นนวัตกรรมสารอินทรีย๑เข๎มข๎นสาหรับพืช ประกอบด๎วย อนุภาคธาตุอาหารที่จาเป็นหลากหลาย ขนาดเล็กระดับ โมเลกุล สามารถซึมผํานเข๎าสูํเนื้อเยื่อของพืช ทั้งใบและลา ต๎นได๎ทันที พร๎อมเสริมพลังงานเพื่อให๎พืชสร๎าง คาร๑โบไฮเดรต โปรตีน ไขมันและวิตามิน ทาให๎พืชมีความ อุดมสมบูรณ๑ เพิ่มผลผลิตให๎แกํเกษตรกร

อัตราการใช๎ : พืช ไม๎ผล, ไม๎ยืนต๎น ไม๎ดอก, ไม๎ประดับ พืชผัก พืชไรํ ‟ นาข๎าว

ราดดิน 10 ‟ 20 ซี.ซี. ตํอน้า 20 ลิตร 10 ‟ 20ซี.ซี. ตํอน้า 20 ลิตร 10 ‟ 20ซี.ซี. ตํอน้า 20 ลิตร 10 ‟ 20 ซี.ซี. ตํอน้า 20 ลิตร

ระยะเวลาการฉีด ฉีดทุก 30 วัน 10 ‟ 15 วัน ตํอครั้ง 5 ‟ 7 วัน ตํอครั้ง 15 วัน ตํอครั้ง

ขนาด : 500 ซี.ซี. รหัสสินค๎า : 5917001000002 ราคาสินค๎า : 1,875.-

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 41


[Pick the date]

เอส สูตร แมททริกซ์-1 เป็นนวัตกรรมสารอินทรีย๑เสริมชนิดใหมํสาหรับพืช ที่ประกอบด๎วย อนุภาค Organic carbon compound พร๎อมสารที่มีประโยชน๑หลากหลาย ขนาดเล็กระดับโมเลกุล สามารถซึมผํานเข๎าสูํเนื้อเยื่อของพืช ทั้งใบและ ลาต๎นได๎โดยไมํต๎องรอปากใบเปิด (จุดรับสารอาหารทางใบ สํวนใหญํอยูํ บริเวณใต๎ใบพืช) ซึ่งพืชสามารถนาสารอาหารไปใช๎ได๎ทันที ชํวย ลัดวงจรการทางานของพืชทุกชนิด ทุกชํวงวัย ให๎มีการเจริญงอกงามและ เติบโตได๎สม่าเสมอ เสริมความแข็งแรงของพืช เพื่อให๎ทนตํอสภาวะ แวดล๎อมที่ไมํเหมาะสมได๎จนกระทั่งเก็บเกี่ยว สามารถทดแทนการใช๎ปุ๋ย อินทรีย๑กระสอบ โดยที่ไมํทาลายสิ่งแวดล๎อม อัตราการใช๎ : พืช พืชผัก ไม๎ดอก, ไม๎ประดับ ข๎าว ‟ พืชไรํ ไม๎ผล

ราดดิน 10 ‟ 20 ซี.ซี. ตํอน้า 20 ลิตร 10 ‟ 20 ซี.ซี. ตํอน้า 20 ลิตร 10 ‟ 30 ซี.ซี. ตํอน้า 20 ลิตร 10 ‟ 40 ซี.ซี. ตํอน้า 20 ลิตร

ฉีดพํน

คลุกปุ๋ย

10 ‟ 20 ซี.ซี. ตํอน้า 20 ลิตร

50 ‟ 100 ซี.ซี. ตํอปุ๋ย 50 กิโลกรัม

ขนาด : 1 ลิตร รหัสสินค๎า : 5917001000001 ราคาสินค๎า : 938.-

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 42


[Pick the date]

____________________________________________________________________________________________________________ Last Up Date 28 – 11 – 2012 By iTORTON Shop 15/133 รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 084 463 8687 E-mail: itortonshop@gmail.com www.itorton.com 43

Cattalog by itorton.com  

Cattalog by itorton.com