Page 1

สพฐ. จับมือ สสส. “ยกย่องเชิ ดชู 284 ครูดีไม่มีอบายมุข” ส่งเสริ มครู ทัวประเทศเป็ ่ นแบบอย่าง..สร้างความรัก เสริ มความรู้ สู่ความดีงาม เพื่อปกป้ องเยาวชนของชาติ อย่างยังยื ่ น วันที่ 9 มกราคม 2560 นายการุณ สกุลประดิ ษฐ์ เลขาธิ การ คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (เลขาธิ การ กพฐ.) เป็ นประธาน ในพิ ธีมอบโล่ประกาศเกียรติ คณ ุ “ครูดีไม่มีอบายมุข” เนื่ องในวันครู ครัง้ ที่ 6 และพิ ธีมอบป้ ายประกาศเกียรติ คณ ุ แก่โรงเรียนดีไม่มี อบายมุขครัง้ ที่ 1 ประจาปี พุทธศักราช 2560 จัดโดยสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน(สพฐ) กระทรวงศึกษาธิ การ ร่วมกับสานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สานักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.) มหาวิ ทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิ ทยาลัย และเครือข่ายครูโรงเรียนปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ ด้วยคาพ่อสอน จานวน 284 คน เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติ คณ ุ ให้กบั ครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารเขตพืน้ ที่การศึกษา และ

สพฐ. จับมือ สสส. “ยกย่องเชิดชู 284 ครูดีไม่มีอบายมุข”

โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ที่ปฏิ บตั ิ ตนลด ละ เลิ ก โดยเว้นจากการดื่มเหล้าไม่ สูบบุหรี่ รวมถึงการมีศีล 5 และตลอดจนการทาหน้ าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ และอบายมุขในโรงเรียน พร้อมสร้างค่านิ ยมใหม่เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั สังคม ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรสุ ภา กระทรวงศึกษาธิ การ กรุงเทพฯ


นายการุณ สกุลประดิ ษฐ์ เลขาธิ การ กพฐ. กล่าวว่า “ครูในสังกัดสพฐ. ที่สามารถทางานเชิ งรุกร่วมกับองค์กรในสังคมด้วยจิ ตอาสา ถือเป็ นความร่วมมือที่เป็ นส่วน สาคัญยิ่ งทาให้ เยาวชนและสถาบันการศึกษาเป็ นองค์กรที่ปลอดจากอบายมุข ทุกวันนี้ อบายมุขแต่ละด้านนัน้ ทาความเสียหายให้กบั สังคม ประเทศชาติ เป็ นอย่าง ยิ่ งโดยเฉพาะเยาวชนที่จะเติ บโตมารักษาชาติ บา้ นเมืองต่อจากเรา เขายังต้องอาศัยผูใ้ หญ่เป็ นผูบ้ ม่ เพาะหล่อหลอม และเป็ นต้นแบบที่ดี ให้มีปัญญาทัง้ ทางโลกและ ทางธรรม ซึ่งสอดคล้องกับกระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั คือ “ผูท้ ี่เป็ นครู จะต้องถือเป็ นหน้ าที่อนั ดับแรก ที่จะต้องให้การศึกษา คือสังสอน ่ อบรมอนุชน ให้ได้ผลแท้จริ ง ทัง้ ในด้านวิ ชาความรู้ ทัง้ ด้านจิ ตใจและความประพฤติ ทัง้ ต้องคิ ดว่างานที่แต่ละคนกาลังทาอยู่นี้ คือความเป็ นความตายของประเทศ เพราะอนุชนที่มีความรู้ ความดีเท่านัน้ ที่จะรักษาบ้านเมืองไว้ได้” ทัง้ นี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนา ประเด็น “ครูดีไม่มีอบายมุข กับการศึกษา จะสานต่อคาพ่อสอนเพื่อป้ องกันแก้ไขปัญหาเหล้า-บุหรี่ระดับชาติ ความท้าทายการ จัดการศึกษาไทย” โดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผูอ้ านวยการสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นายปัญญา ปุฬิเวคิ นทร์ ผูอ้ านวยการศูนย์ภมู ิ รกั ษ์ ธรรมชาติ และครูดีไม่มีอบายมุขของแผ่นดิ นรุ่นที่ 5 เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผูอ้ านวยการสานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และนายเดชา ศิ ริภทั ร ประธาน มูลนิ ธิข้าวขวัญ/ครูดีไม่มีอบายมุขของแผ่นดิ นรุ่นที่ 6


ข่าวปลอดอบายมุข  

สพฐ. จับมือ สสส. “ยกย่องเชิดชู 284 ครูดีไม่มีอบายมุข” ส่งเสริมครูทั่วประเทศเป็นแบบอย่าง..สร้างความรัก เสริมความรู้ สู่ความดีงาม เพื่อปกป้องเ...

Advertisement