Page 1

ล เสรรม กลลม ล สง และพ พฒนากองทลนการ ศ ษา ศก


ภารกกจททที่รบรั ผกดชอบ ศ ษาวรเคราะหห วรจ พยในการ มมหนนาทมค ท วามร พบผรดชอบเกมย ท วก พบการศก ล เสรรมและพ พฒนา            กกาหนดนโยบายแผนงานโครงการตลางๆ ของกลลม ล สง ศ ษาใหนสอดคลนองก พบนโยบายของ สพฐ. อมกทงวางแผน กองทลนการศก พท   แสวงหาความรลวมมมอในการจ พดหากองทลนจากภาคร พฐ  ภาคเอกชน และ   ตลอดจนดดแล การบรรหารงานกองทลน และมดลนรธใร หนเกรดประโยชนหสง ด สลดแกล พ พดโดยจ พดทกาขนอกกาหนด ระเบมยบหล พก บลคลากรและหนลวยงานในสงก ล นทมเท กมย เกณฑห  และแนวปฏรบ พตรตาล ง ๆ เกมย ท วก พบการดกาเนรนงานในสว ท วขนอง ใหน เปปนไปดนวยความเรมยบรนอย เปปนศดนยหการดกาเนรนงานดนานการสงเคราะหหและ สว พสดรภาพของน พกเรมยน ตลอดจนตรดตามกกาก พบดดแล ใหนคกาปรศกษาขนอเสนอแนะ พ พดและหนลวยงานอมน แกลหนลวยงานในสงก ท


แบบงหนน้ าททที่ความรรับผกดชอบเปป็ น 2 กลลบมงาน

1. กลลลุ่มงานสลุ่ งเสรริมและพพัฒนากองทลนการศศึกษา 2. กลลลุ่มงานสลุ่ งเสรริมสวพัสดริภาพ


ล เสรรมและพ พฒนากองทลนการศก ศ ษา 1. กลลม ล งานสง

ศ ษาทมเท ปปนเงรนงบประมาณ เชน ล 1.1 ทลนภาคร พฐ  เปปนทลนการศก ศ ษาเฉลรมราชกลมารม - โครงการทลนการศก ศ ษาสมเดปจพระบรมโอรสาธรราชฯ สยามมกลฎราช - โครงการทลนการศก กลมาร ศ ษาเพมอ - โครงการทลนการศก ท เฉลรมพระเกมยรตรพระบาทสมเดปจ พระเจนาอยดห ล พว พระชนพรรษา 84 พรรษา ศ ษา - กองทลนเงรนใหนกย ดน ม ม เพมอ ท การศก


(ตลอ)

ล ยเหลมอน พกเรมยน 1.2 ทลนภาคเอกชน เปปนทลนทมภ ท าคเอกชน ใหนการสน พบสนลนชว        (จกานวน  31 ทลน) - ทลนมดลนรธม ร ล ด นรธบ ร ก รบ ซ ม - ทลนมดลนรธม ร ล ด นรธโร ตโยตนา - ทลนมดลนรธอ ร อ มท จมอเหลมยง - ทลนบรรษ พท กรลงไทยการไฟฟนา จกาก พด - ทลนเสรรมสมอง - ฯลฯ


ล เสรรมสว พสดรภาพ 2. กลลม ล งานสง พ 2.1 โครงการอบรบเชงร ปฏรบ พตรการ “การเสรรมสรนางศกยภาพ บลคลากรดนานการบรรหารจ พดการ ปนองก พน และบรรเทาสาธารณภ พย ” ล วามปลอดภ พยในทลกการเดรน 2.2 โครงการเสรรมสรนางวรน พยจราจรสดค ทาง ร ธรภาพในการดดแลความปลอดภ พยของ 2.3 การพ พฒนาประสท ศ ษาและจ พดทกาคดม น พกเรมยนในสถานศก ล อ ม แนวทางปฏรบ พตรและมาตรการร พกษา ศ ษา  ความปลอดภ พยในสถานศก 2.4 จ พดหาแนวทางปฏรบ พตรและมาตรการร พกษาความปลอดภ พยใน ศ ษา ตลอดจนการจ พดกรจกรรมเพมอ ล เสรรมดนานความปลอดภ พยใหนก พบ สถานศก ท สง ล    การอบรมข พบขมป บลคคลโดยความรลวมมมอก พบหนลวยงานตลางๆ เชน ท ลอดภ พย ศ ษา การปนองก พนสารพรษในสถานศก ศ ษา  เปปนตนน ในสถานศก


(ตลอ)

2.4 จ พดหาแนวทางปฏรบ พตรและมาตรการร พกษาความปลอดภ พยใน ศ ษา ตลอดจนการจ พดกรจกรรมเพมอ ล เสรรมดนานความปลอดภ พยใหนก พบ สถานศก ท สง ล    การอบรมข พบขมป บลคคลโดยความรลวมมมอก พบหนลวยงานตลางๆ เชน ท ลอดภ พย ศ ษา การปนองก พนสารพรษในสถานศก ศ ษา  เปปนตนน ในสถานศก ล   2.5 จ พดทกามาตรการปนองก พนและแกนไขปพญหาโรคระบาดตลาง  ๆ   เช น พ ล ผลกระทบตลอสงคม ปพญหาทมจ ท ะสง  และแจนงแนวทางปฏรบ พตรใหนหนลวยงานใน พ พดถมอปฏรบ พตร  เชน ล   ไขนหว พดใหญลสายพ พนธลให หมล  ชนรดเอ  (เอช1 เอปน1)   สงก ฯลฯ


(ตลอ)

2.6 เฝนาระว พงและเตรมยมการร พบสถานการณหการเกรดภ พยพรบ พตรตาล งๆ    ล ยเหลมอเพมอ ตลอดจนระดมความชว ท แกนไขปพญหา   ศ ษาลดการบรรโภคยาสดบ    2.7 จ พดทกามาตรการใหนน พกเรมยนในสถานศก และเครมอ ท งดมม ท แอลกอฮอลห ตามมตรคณะร พฐมนตรม 2.8 คณะกรรมการดกาเนรนงานรลวมก พบหนลวยงาน และเครมอขลายอมน ท ๆ    ล  ทลน เชน ล ระเบรดเพมอ ท มนลษยธรรมและรลวมรลางแผนกลยลทธหการปฏรบ พตรงานทลน ล พ พด  ล นทมเท กมย ระเบรดเพมอ ท มนลษยธรรม ในสว ท วขนองก พบหนลวยงานในสงก ฯลฯ


ศศนยย์ พพัฒนาเดด็กเลด็กของ สพฐ. การจ พดตงศด พท นยหเดปกเลปก สพฐ. มมว พตถลประสงคหเพมอ ท เสรรมสรนาง ท ฐานทมจ พ พฒนาการเดปกใหนเกรดความพรนอมดนานสลขภาพและท พกษะพมน ท ะเรมยน พท ตลอระด พบชนอนล บาล  ตลอดจนเปปนสว พสดรการใหนก พบขนาราชการและลดกจนาง ศ ษาธรการ และหนลวยงานทมใท กลนเคมยง  ซงศท สอดคลนองก พบ ของกระทรวงศก ศ ษาธรการ  ตามขนอตกลงความรลวมมมอการ บทบาทภารกรจของกระทรวงศก น รงงานในสถานประกอบ ท งเดปกเพมอ ดกาเนรนการโครงการศดนยหเลมย ท ผดใน ชแ กรจการและชลมชน ปพจจลบ พน (ปม  2559) มมน พกเรมยนทมอ ท ยดใล นความดดแล จกานวน 45 คน

สรุปภารกิจกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา  
สรุปภารกิจกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา  
Advertisement