Page 1

การจจัดการสาธารณภจัย การเตรรียมพรร้ อมปร้องกจันภจัยพพิบจัตพิในโรงเรรียน และ การจจัดททาแผนปร้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย โรงเรรียน กอบชจัย บบญอรณะ ผอ.ศศนยย์ ปภ. เขต 15 เชรียงราย


การจจัดการภจัยพพิบจัตพิ ไมม่ มรีทรีที่ใด ไมม่ มรีภจัย ภจัย 24 ชจัที่วโมง

ราษฎรไมม่ ปลอดภจัย

การเตรรียมพรร้ อมเปป็ นปจัจจจัยสท าคจัญยพิงที่ มรีแผนงาน บบคลากร งบประมาณ มรีการฝฝึ กซร้ อมฯ ความสามารถในการจจัดการภจัย

ราษฎรปลอดภจัย

ประชาชนอยศม่ไดร้ นจักทม่ องเทรีที่ยวปลอดภจัย ผศร้บรพิหารสบายใจ เจร้ าหนร้ าทรีกที่ ทป็ ทางานสบาย

ราษฎรชชที่นชม


ระดจับและประเภทของแผน แผนปร้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย มรี 3 ระดจับ คชอ 1. แผนการปร้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัยแหม่ งชาตพิ 2. แผนการปร้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัยระดจับจจังหวจัด 3. แผนการปร้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัยกรบงเทพมหานคร

นอกจากนรียนี้ งจั มรีแผนตม่ างๆ แผนการปร้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัยขององคย์ กรปกครองสม่ วนทร้ องถพิที่น แผนเผชพิญเหตบของสถานประกอบการ แผนบรรเทาสาธารณภจัยของหนม่ วยทหาร แผนเผชพิญเหตบหรชอแผนเตรรียมการปร้องกจันภจัยพพิบจัตทพิ างธรรมชาตพิของหนม่ วยงานตม่ างๆ


แผนการจจัดการสาธารณภจัยในสถานศฝึกษา แนวคพิด และแนวทางการจจัดททาแผน แนวคพิด - ไมม่ มทรี รีที่ใด ไมม่ มภรี จัย นจักเรรียน คชอทรจัพยากรสท าคจัญและอนาคตของชาตพิ ความเสรีที่ ยงภจัยของนจักเรรียน คชอความเสรีที่ ยงตม่ อความมจังที่ คงของประเทศ และ คชอความรจับผพิดชอบของสถานศฝึกษา จจึงตต้ องตระหนนักและสรต้ างความปลอดภนัยจากสาธารณภนัยใหต้ แกก่นนักเรรี ยน โดย 1. การสรต้ างวนัฒนธรรมความปลอดภนัยใหต้ แกก่ นนักเรรี ยน 2. การพนัฒนาระบบความปลอดภนัยในสถานศจึกษา 3. การสนนับสนนนชก่ วยเหลลือการปต้ องกนันและบรรเทาสาธารณภนัย ในชนมชน หมก่ บม ต้ านรอบสถานศจึกษา


บทบาทหนร้ าทรีที่ของกระทรวงศฝึกษาธพิการ ตม่ อการปร้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย ตามพระราชบจัญญจัตพิ และแผนปร้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัยแหม่ งชาตพิ 2553-255 7 1. พจัฒนาหลจักสศ ตรการเรรียนการสอนเกรียที่ วกจับการปร้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย ทบกระดจับชจันี้น 2. จจัดททาคศม่มอช เอกสาร และสนจับสนบนการวพิจจัยดร้ านการเรรียนการสอนเพชอที่ สนจับสนบน การปร้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย 3. พจัฒนาหนม่ วยงานการศฝึกษาใหร้ มบรี ทบาทในการชม่ วยเหลชอสนจับสนบนการปร้องกจัน และบรรเทาสาธารณภจัย 4. สนจับสนบน เผยแพรม่ ใหร้ ความรศร้ แกม่ลศกเสช อ อนบกาชาด เนตรนารรี นพิสพิต นจักศฝึกษา ใหร้ เขร้ ามามรีบทบาทและมรีสม่วนรม่ วมในการชม่ วยเหลชอสนจับสนบนการปร้องกจันและ บรรเทาสาธารณภจัย


5. ใหร้ ความรศร้ นจักเรรียน นจักศฝึกษา ใหร้ มรีบทบาทในการชม่ วยเหลชอสนจับสนบนการปร้องกจัน และบรรเทาสาธารณภจัย 6. เผยแพรม่ ใหร้ ความรศร้ แกม่ ประชาชน ชบ มชน เกรียที่ วกจับการปร้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย 7. สนจับสนบนบบคลากรดร้ านการศฝึกษา และจจัดใหร้ มรีการศฝึกษาในพชนนี้ ทรีที่รองรจับการอพยพ ประชาชนตามความจทาเปป็ น 8. ใหร้ การสนจับสนบนอบปกรณย์ การเรรียนแกม่ ครอบครจัวทรีที่ประสบภจัย 9. ดทาเนพินการซม่ อมแซม แกร้ ไข ดจัดแปลงอาคารเรรียนทรีที่ชทารบ ดเสรี ยหายใหร้ อยศม่ในสภาพใชร้ การไดร้ ในระยะแรก รวมทจันี้งจจัดอบปกรณย์ การเรรียนการสอนเพชอที่ ใหร้ สามารถดทาเนพินการ ตม่ อไป 10. สนจับสนบนใหร้ ความรศร้ ดร้านอาชรีพแกม่ ครจัวเรชอนทรีที่ประสบภจัย

หนร้ าทรีที่ของบบคลากรทางการศฝึกษา คชอ การแปลงบทบาทหนร้ าทรีที่เหลม่ านรีนี้ สศม่ การปฏพิบจัตทพิ รีที่เปป็ นรศ ปธรรม -แผนเตรรียมการปร้องกจันภจัยพพิบจัตสพิ ถานศฝึกษา -หลจักสศ ตรการเรรียนการสอน หรชอกพิจกรรมนจักเรรียน


1. การสรร้ างวจัฒนธรรมความปลอดภจัยใหร้ แกม่ นจักเรรียน คชอ การใหร้ ความรศร้ องคย์ ความรศร้ ทจักษะการปร้ องกจันตนเองจากภจัยพพิบจัตพิ การปลศกฝจังจพิตสท านฝึกรจักความปลอดภจัย และมรีสม่วนรม่ วมในการปร้ องกจันชม่ วยเหลชอ ครอบครจัว ชบ มชน และสจั งคมใหร้ ปลอดจากสาธารณภจัยและอบบจัตพิภจัยทจันี้งปวง โดยการจจัดททาแผนการสอน เนชอนี้ หาการเรรียนการสอนเกรียที่ วกจับสาธารณภจัย อบบจัตพิภจัยในโรงเรรียนหรชอสถานศฝึกษา ทบกระดจับชจันี้น และการจจัดกพิจกรรมทจักษะการปร้ องกจันและดศแลตนเองจากสาธารณภจัยและ อบบจัตพิภจัยผม่ านทางการฝฝึ กอบรมลศกเสช อ อนบกาชาด เนตรนารรี และโครงการเยาวชน อาสาสมจัครปร้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย


2. การพจัฒนาระบบความปลอดภจัยในสถานศฝึกษา คชอ การเตรรียมความพรร้ อมรจับสถานการณย์ สาธารณภจัยและอบบจัตพิภจัย ทจันี้งทรีที่เกพิดจากธรรมชาตพิ และเกพิดจากการกระททาของมนบษยย์ ทรีที่อาจจะเกพิดขฝึนนี้ ใน สถานศฝึกษาและนอกสถานศฝึกษา ซฝึที่งจะมรีผลกระทบตม่ อความปลอดภจัยของ นจักเรรียน นจักศฝึกษา และบบคลากรทางการศฝึกษา โดยใชร้ หลจักการ การบรพิหารจจัดการสาธารณภจัย ตามพระราชบจัญญจัตพิ ปร้ องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย พ.ศ. 2550 ประกอบดร้ วย 4 ยบทธศาสตรย์ คชอ 1) ยบทธศาสตรย์ การปร้องกจันและลดผลกระทบ 2) ยบทธศาสตรย์ การเตรรียม ความพรร้ อม 3) ยบทธศาสตรย์ การบรพิหารจจัดการในภาวะฉบกเฉพิน และ 4) ยบทธศาสตรย์ การจจัดการหลจังเกพิดภจัย


3. การสนจับสนบนชม่ วยเหลชอการปร้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย ในชบ มชนหมศม่บร้านรอบสถานศฝึกษา เปป็ นภารกพิจหนร้ าทรีที่ของสถานศฝึกษา ตม่ อชบ มชนรอบสถานศฝึกษาตามทรีที่กาท หนด ไวร้ ในแผนการปร้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัยแหม่ งชาตพิ พ.ศ. 2553 - 2557 บททรีที่ 8 วม่ าดร้ วยบทบาทหนร้ าทรีที่ของหนม่ วยงานหนม่ วยงานทรีที่เกรียที่ วขร้ องกจับการปร้องกจัน และบรรเทาสาธารณภจัย ตจันี้งแตม่ บบคลากรทางการศฝึกษาทบกคนสามารถเขร้ ารม่ วมเปป็ นทรีที่ปรฝึกษาในคณะ กรรมการหมศม่บร้านชบ มชนทรีที่ตนอาศจัย และรม่ วมประชบมปรฝึกษาใหร้ คาท แนะนทา ฝฝึ กสอน อบรมใหร้ แกม่ คณะกรรมการและกลบม่มเปร้าหมายตม่ างๆ ในชบมชนหมศม่บร้าน และการเขร้ าไปมรีสม่วนรม่ วมในการบรพิหารจจัดการสาธารณภจัยในชบมชนหมศม่บร้าน เชม่ น การเปป็ นสถานทรีที่รองรจับการอพยพหรชอจจัดตจันี้งศศนยย์ พกจั พพิง ใหร้ ความรศร้ ทจักษะ และ รม่ วมวางแผนและสนจับสนบนการเตรรียมความพรร้ อมของชบมชนหมศม่บร้าน ฯลฯ


การพจัฒนาระบบความปลอดภจัยในสถานศฝึกษา 1) การตจันี้งคณะกรรมการหรชอคณะททางานเตรรียมพรร้ อมปร้องกจันภจัยพพิบจัตพิในโรงเรรียน (จจังหวจัด อทาเภอ อปท. ชบมชน หมศม่บร้าน ฯลฯ จะมรีองคย์ กรและคณะกรรมการจจัด การฯ) 2) การจจัดททาแผนเตรรียมการปร้องกจันสาธารณภจัยหรชอภจัยพพิบจัตพิในโรงเรรียน (แผน ปภ.ระดจับชาตพิ /ระดจับจจังหวจัด /ระดจับ อปท. /แผน ปภ.หนม่ วยงาน) 3) การทดสอบแผนเตรรียมการปร้องกจันสาธารณภจัยหรชอภจัยพพิบจัตใพิ นโรงเรรียน (แผน ปภ. ทบกระดจับ จะมรีการทดสอบหรชอการฝฝึ กซร้ อมแผนฯ) 4) การสท ารวจความเสรีที่ ยง และการจจัดหาเครชที่องมชออบปกรณย์ ในการปร้องกจันแกร้ ไขและ บรรเทา สาธารณภจัยในโรงเรรียน (ทบกหนม่ วยงานปกครองและหนม่ วยงานทรีที่เกรียที่ วขร้ อง จะมรีการดทาเนพินการ)


5) การวางแผนเตรรียมปจัจจจัยสรีที่ เพชอที่ ชม่ วยเหลชอตนเอง กลบม่มเปร้าหมาย และ ผศร้ประสบภจัย 6) การจจัดตจันี้งระบบการตพิดตม่ อสชที่ อสาร 7) การพจัฒนาทจักษะในการกศร้ชรีพกศร้ภจัย 8) การพจัฒนาเครชอขม่ ายชบ มชม หนม่ วยงาน เพชอที่ รม่ วมปร้องกจันแกร้ ไขและ บรรเทาภจัย 9) การสท ารวจพชนนี้ ทรีที่เสรีที่ ยง จบดเสรีที่ ยง จบดอพยพ สท ารวจเสร้ นทาง สท ารวจ ทรจัพยากร


การจนัดการสาธารณภนัยระดนับสสานนักงานเขตพลืนพื้ ทรีที่การศจึกษาฯ 1. แผนบรริหารจจัดการในฐานะหนน่ วยออานวยการสนจับสนนุน 2. แผนเผชริญเหตนุสาอ นจักงานเขตพพนพื้ ททที่การศศึกษา/การซซ้ อมฯ 3. การประสานจจัดทอาแผน/หลจักสสตร/กริจกรรมนจักเรท ยน 4. การกอากจับการบรริหารจจัดการสาธารณภจัยของสถาน ศศึกษา

ระดจับเขตพชนนี้ ทรีกที่ าร ศฝึกษาฯ


การจจัดการสาธารณภจัยระดจับสถานศฝึกษา 1. การสรร้ างวจัฒนธรรมความปลอดภจัยใหร้ แกม่ นจักเรรียน (หลจักสศ ตรเนชอนี้ หาการเรรียนการสอน/กพิจกรรมตม่ างๆ) 2. การพจัฒนาระบบความปลอดภจัยในสถานศฝึกษา 3. การสนจับสนบนชม่ วยเหลชอการปร้องกจันและบรรเทา สาธารณภจัยในชบมชน หมศม่บร้านรอบสถานศฝึกษา


แผนปฏพิบจัตพิการปร้ องกจันและบรรเทาสาธารณภจัยในโรงเรรียน

2. การพนัฒนาระบบความปลอดภนัยในสถานศจึกษา โครงสรร้ างแผน 1. บทนทา วจัตถบประสงคย์ ของแผนฯ โรงเรรียน 2. ขร้ อมศลพชนนี้ ฐานของโรงเรรียน และชบ มชน - วพิเคราะหย์ ความนม่ าจะเปป็ น และจจัดลทาดจับของภจัยในโรงเรรียนและชบ มชน 3. การจจัดตจันี้งองคย์ กรจจัดการสาธารณภจัยในโรงเรรียน บบคลากรทจันี้งในและ นอกโรงเรรียน 4. หลจักการจจัดการสาธารณภจัย 4 กพิจกรรม


โครงสรร้ างแผน (ตม่ อ) 6. กระบวนการปร้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัยแตม่ ละภจัยทรีอที่ าจเกพิด (หรชอเคยเกพิด)ในโรงเรรียน เชม่ น อจัคครีภจัย - การปร้องกจัน และเตรรียมพรร้ อม การจจัดการขณะเกพิดอจัคครีภจัย และการจจัดการหลจังเกพิดอจัคครีภจัย นทานี้ ทม่ วมฉจับพลจัน นทานี้ ปม่ าไหลหลาก ดพินโคลนถลม่ ม นทานี้ ทม่ วมขจังนาน วาตภจัย 5Ws 1H แผม่ นดพินไหว อาคารถลม่ม ใคร ททาอะไร ททาทรีที่ไหน ฯลฯ ททาเมชที่อไหรม่ ททากจับใคร 7. การสชที่ อสาร

ททาอยม่ างไร ?


โครงสรร้ างแผน (ตม่ อ) ก. แผนงานโครงการหรชอกพิจกรรมในการจจัดใหร้ มรีระบบการเฝร้ าระวจัง การแจร้ ง เตชอน การแจร้ งฉบกเฉพิน ข. บจัญชรีสถานทรีที่สทาคจัญในบรพิเวณโรงเรรียน หรชอทร้ องถพินที่ อทาเภอ ค. บจัญชรีหนม่ วยงานทรีที่เกรียที่ วขร้ องกจับการจจัดการสาธารณภจัย – รายชชที่อผศร้ประสาน งาน เบอรย์ โทรศจัพทย์ ง. เสร้ นทางสท าคจัญ เสร้ นทางหลจัก เสร้ นทางรอง จ. บจัญชรีพนชนี้ ทรีที่รองรจับการอพยพหรชอจจัดตจันี้งศศนยย์ พกจั พพิง ฉ. บจัญชรีองคย์ กรการกบศล - รายชชที่อผศร้ประสานงาน เบอรย์ โทรศจัพทย์ ช. แผนทรีที่ แผนผจังโรงเรรียน รอบโรงเรรียน


ตจัวอยม่ างการรม่ วมออกแบบแผนและฝฝึ กซร้ อมแผนอพยพ โรงเรรียนบร้ านหร้ วยแมม่ ซร้าย อ.เมชอง จ.เชรียงราย กระบวนการฝจึ กซต้ อมแผนอพยพนนักเรรี ยน 1) จจัดททาโครงการสถานศฝึกษาเรรียนรศร้ สรร้ างภศมพิคร้บมกจันภจัยพพิบจัตพิ ทางธรรมชาตพิ 2) แตม่ งตจันี้งและประชบมรม่ วมกจับสถานศฝึกษา เพชอที่ รม่ วมวางแผนฝฝึ ก อบรมและรม่ วมฝฝึ กซร้ อม 3) รม่ วมจจัดททาสถานการณย์ สมมตพิและการกทาหนดบทบาทหนร้ าทรีที่ ของบบคลากร


4. ฝฝึ กอบรมใหร้ บบคลากรในสถานศฝึกษา นจักเรรียน หจัวหนร้ านจักเรรียน ผศร้นทาชบ มชนหมศม่บร้าน และกรรมการชบ มชนหมศม่บร้าน วพิทยากรชบ ดทรีที่ 1 ใหร้ ความรศร้ ความเขร้ าใจและขจันี้นตอนการปฏพิบจัตพิการ แกม่ ครศ อาจารยย์ และบบคลากรอชนที่ ๆ ของโรงเรรียน วพิทยากรชบ ดทรีที่ 2 ฝฝึ กสอนททาความเขร้ าใจกจับเดป็กนจักเรรียน และซจัก ซร้ อม หจัวหนร้ านจักเรรียนประจทาชจันี้น ในกระบวนการและขจันี้นตอน ตม่ างๆ 5. ดทาเนพินการฝฝึ กซร้ อมปฏพิบจัตพิการจรพิง 6. จจัดนพิทรรศการ 7. ประเมพินผล


ขร้ อสจั งเกตทรีที่พบจากการรม่ วมจจัดททาแผนและททาการฝฝึ กซร้ อม ไมม่ ทราบและไมม่ เขร้ าใจบทบาทและภารกพิจหนร้ าทรีที่ เขร้ าใจวม่ าเปป็ นภารกพิจของ อปท. และฝม่ ายปกครอง จฝึงยจังไมม่ มรีการจจัดระบบความปลอดภจัย และ การจจัดททาแผนเผชพิญเหตบ

ปภ.พรต้ อม สนนับสนนน

ภารกพิจเยอะ บบคลากรไมม่ พอ


ขร้ อเสนอวม่ าดร้ วยความรม่ วมมชอระหวม่ างหนม่ วยงาน ระดจับพชนนี้ ทรีที่ ระดจับสม่ วนกลาง ปภ. และ ศธ. เหห็นชอบรก่ วมกนัน

การพจัฒนาระบบความปลอดภจัยในโรงเรรียน การพจัฒนาเนชอนี้ หาการเรรียนการสอน และกพิจกรรมนจักเรรียน


โครงการ MOU สรร้ างวจัฒนธรรมความปลอดภจัยในสถานศฝึกษา

เปต้ าหมายของโครงการ

1. รม่ วมพจัฒนาแผนการสอนหรชอหลจักสศ ตรสถานศฝึกษาระดจับประถม ศฝึกษา มจัธยมศฝึกษา และอาชรีวศฝึกษา 2. สนจับสนบนจจัดหาวพิทยากรททาหนร้ าทรีที่สอนแตม่ ละวพิชา 3. มรีการจจัดททาคศม่มชอ อบปกรณย์ การเรรียนการสอนและการวจัดผลการ ศฝึกษา 4. สถานศฝึกษามรีแผนการการฝฝึ กซร้ อมแผน ปภ.


งบประมาณ

เปป็ นคม่ าวพิทยากร จจัดททาคศม่มชอ การจจัดหาอบปกรณย์ การฝฝึ กอบรมและฝฝึ กซร้ อม 1. งบสถานศฝึกษา (กระทรวง) 2. งบจจังหวจัด 3. งบกรมปร้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย


เนลืพื้อหาววิชา

1. อบบจัตภพิ จัยในสถานศฝึกษา – ปจัญหา สาเหตบ แนวทางปร้องกจันแกร้ ไข และฝฝึ กปฏพิบจัตพิ 2. สาธารณภจัยในชบ มชน หมศม่บร้าน – มรีภจัยอะไรบร้ าง และแนวทาง ปร้องกจันแกร้ ไข 3. การปร้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย – ประเภทของสาธารณภจัย และการบรพิหารจจัดการสาธารณภจัย 4. องคย์ กรบรพิหารจจัดการสาธารณภจัย – ผศร้อาท นวยการ ผศร้บจัญชาการใน สถานศฝึกษา 5. อบบจัตเพิ หตบทางถนน - ปจัจจจัยเสรีที่ ยง กม. จราจร ฝฝึ กการขจับขรีที่อยม่ าง ปลอดภจัยและการขอใบอนบญาตขจับขรีที่


6. ระเบรียบกฎหมายทรีที่เกรียที่ วกจับสาธารณภจัย อบบจัตพิภจัยตม่ างๆ 7. การเกพิดอจัคครีภจัยในสถานศฝึกษา การปร้องกจัน กศร้ภจัยและฝฝึ ก ซร้ อมอพยพหนรีไฟ 8. การมรีสม่วนรม่ วมกจับชบมชนหมศม่บร้านในการปร้องกจันและ บรรเทาสาธารณภจัย 9. การมรีสม่วนรม่ วมจจัดททาแผนเผชพิญเหตบสาธารณภจัยและอบบจัตพิ ในสถานศฝึกษา


แนวทางการดสาเนวินโครงการ

ตจันี้งคณะททางานรม่ วม ระหวม่ างศศนยย์ ปร้องกจันและบรรเทา สาธารณภจัยเขต สท านจักงานปร้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย จจังหวจัด รม่ วมกจับสถานศฝึกษา เพชอที่ กทาหนดกพิจกรรม เนชอนี้ หา การเรรียนการสอน และการวจัดผลใหร้ เหมาะสมตามแตม่ ละ ชจันี้นปรี . หากเปป็ นความรพิเรพิที่มจาก สม่ วนกลาง จะยพิงที่ เกพิดผลสจั มฤทธพิธ


ตจัวอยม่ างลจักษณะของแผน ปภ. อปท.

แผนปร้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย อปท. เปป็ นสม่ วนหนฝึที่ง ของ แผน ปภ. จจังหวจัด ประกอบดร้ วย 1. แผนและขจันี้นตอนของ อปท. ในการจจัดหาวจัสดบ อบปกรณย์ เครชที่องมชอเครชที่อง ใชร้ และยานพาหนะ เพชอที่ ใชร้ ในการปร้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย 2. แผนและขจันี้นตอนของ อปท. ในการจจัดใหร้ มรีเครชที่องหมายสจั ญญาณ หรชอ สพิที่ งอชนที่ ใด ในการแจร้ งใหร้ ประชาชนไดร้ ทราบถฝึงการเกพิดหรชอจะเกพิด สาธารณภจัย 3.แผนปฏวิบนัตวิการในการปต้ องกนันและบรรเทาสาธารณภนัย ของ อปท.


แผนปฏพิบจัตกพิ ารปร้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย อปท. 1. บทนอา วจัตถนุประสงคค์ 2. ขซ้ อมสลพพนพื้ ฐานของ อปท. 3. การจจัดตจังพื้ กองออานวยการ ระบบบจัญชาการ ขจันพื้ ตอนการปฏริบจัตริ เหตบการณย์ 4) กน่ อนเกริดภจัย – การปซ้องกจันและลดผลกระทบ - การเตรท ยมความพรซ้ อม ICS 5) ขณะเกริดภจัย – การแจซ้ งเตพอน – การบรริ หารจจัดการในภาวะฉฉุกเฉริน - การอพยพ 6) การปฏริบจัตหริ ลจังเกริดภจัย – ชน่ วยเหลพอ สงเคราะหค์ ฟพ พื้ นฟส 7) การสพที่อสาร 8) การประสานการปฏริบจัตริ กจับองคค์ กร เขรียนขจันี้นตอนการปฏพิบจัตพิ ใหร้ เปป็ นรศ ปธรรม สาธารณกนุศล 9) หนน่ วยงานตน่ างๆ

ปฏพิบจัตอพิ ยม่ างไร เขรียนอยม่ างนจันี้น


แนวทางการจจัดทอาแผน ปภ. สถานศศึกษา 1. เขตฯ ประชฉุมชชชแจง สถานศศึกษา ทฉุกแหห่ ง 2. ตจัชงคณะททางานจจัดททาแผน (ระดจับเขตฯ และระดจับสถานศศึกษา) - บนุคลากรททที่ไดซ้ รจับมอบหมาย บนุคลากรฝน่ ายตน่ างๆ - หนน่ วยงานภายนอกททที่เกทที่ยวขซ้ องตน่ างๆ 3. ประชฉุมสจัมมนาเชริงปฏริบจัตริการจจัดททารห่ างแผน 2-3 วจัน - ปภ.จจังหวจัด /หนน่ วยงานตน่ างๆ ควรเขซ้ ารน่ วมแนะนอา/ทอาแผน - รน่ างแผนสถานศศึกษา อาจใหซ้ ปภ.จจังหวจัด ชน่ วยตรวจสอบกน่ อน 4. ทดสอบแผน และเสนอแผนใหห้ ผผห้บรริหารอนฉุมจัตริ 5. รายงานจจังหวจัด 1 เลห่ ม


ศศูนยย์ปป้องกกันและบรรเทาสาธารณภกัยเขต ๑๕ เชชียงราย

แผน ปภ สถานศึกษา  
แผน ปภ สถานศึกษา  
Advertisement