Page 1

หลักการประกอบวิชาชีพออกแบบภายใน 13 June 2013 Professional Practices

ACADEMIC YEAR 2013/ FIRST SEMESTER DEPARTMENT OF INTERIOR DESIGN


การบริการขั้นมูลฐาน •

การวางเค้าโครงการออกแบบและการออกแบบร่างขั้นต้น (Programming & Planning)


การบริการขั้นมูลฐาน •

การออกแบบร่างและนําเสนอแนวความคิดในการออกแบบเบื้องต้น (Pre-design & Conceptual)


การบริการขั้นมูลฐาน •

การนําเสนอแนวความคิดในการออกแบบ (Preliminary & Schematic)


การบริการขั้นมูลฐาน •

การทํารายละเอียดการก่อสร้างงานตกแต่งภายใน (Construction document)


การบริการขั้นมูลฐาน •

การประกวดราคา (Contractor Bidding)


การบริการขั้นมูลฐาน •

การก่อสร้าง (CONSTRUCTION )


ประเภทของงาน •

งานประเภทที่

1

การออกแบบตกแต่งภายในทั่วไป การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Interior Product) และครุภัณฑ์


ประเภทของงาน •

งานประเภทที่

2

พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ อาคารอนุสรณ์ที่มีแผนแบบวิจิตร อาคารทางศาสนา (วัด โบสถ์ วิหาร)


ประเภทของงาน •

งานประเภทที่

3

บ้านพักอาศัย อาคารประเภทโรงเรือนสลับซับซ้อนที่มีส่วนใช้สอย ของอาคารหลายๆ ประเภทรวมกันตั้งแต่ 3 ประเภทขึ้นไป ทั้งนี้ไม่นับรวมงานประเภทที่ 1 และงานภูมิสถาปัตย์


ประเภทของงาน •

งานประเภทที่

4

โรงพยาบาล อาคารห้องปฏิบัติการ รัฐสภา ศาลาท้องถิ่น วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หอสมุด โรงแรม โมเต็ล ธนาคาร อาคาร ชุดพักอาศัย โรงภาพยนตร์ สนามกีฬาในร่ม


ประเภทของงาน •

งานประเภทที่

5

อาคารสํานักงาน อาคารสรรพสินค้า สถานพักฟื้น หอพัก โรงเรียน อาคารอุตสาหกรรม


ประเภทของงาน •

งานประเภทที่

6

อัฒจันทร์ โรงพัสดุ คลังสินค้า

ห้องแถว ตลาด


ตารางอัตราค่าบริการวิชาชีพขั้นพื้นฐาน ประเภท ของงาน

ไม่เกิน สิบล้าน

ประเภท 1

10.00

ประเภท 2

10 ล้าน • ล้าน • ล้าน ถึง ถึง ถึง 100 30 ล้าน 50 ล้าน ล้าน

• ล้าน ถึง 200 ล้าน

• ล้าน ถึง 500 ล้าน 4.50

3.70

5.25

500 ล้าน ขึ้นไป

7.75

6.50

6.00

8.50

6.75

5.75

5.50

4.75

4.25

3.60

ประเภท 3

7.50

6.00

5.25

5.00

4.50

4.00

3.50

ประเภท 4

6.50

5.50

4.75

4.50

4.25

3.75

3.40

ประเภท 5

5.50

4.75

4.50

4.25

4.00

3.50

3.30

ประเภท 6

4.50

4.25

4.00

3.75

3.50

3.25

3.20


การบริการขั้นมูลฐาน •

งานก่อสร้างต่อเติม ให้คิดค่าบริการเป็น 1.2 เท่า ของค่าบริการวิชาชีพ งานก่อสร้างดัดแปลงให้คิดค่าบริการเป็น 1.4 เท่า ของค่าบริการวิชาชีพ


การบริการขั้นมูลฐาน งานก่อสร้างที่ใช้แบบซ้ํากัน งานก่อสร้างที่ใช้แบบซ้ํากันโดยไม่ต้องเขียนแบบใหม่ และทําการก่อสร้างในบริเวณเดียวกันให้คิดค่าบริการวิชาชีพดังต่อไปนี้ • UNIT 1 คิดค่าบริการ 100 เปอร์เซ็นต์ของค่าบริการ • UNIT 2 คิดค่าบริการ 50 เปอร์เซ็นต์ ของค่าบริการ • UNIT 3 ถึง หลังที่ 5 คิดค่าบริการหลังละ 25 เปอร์เซ็นต์ • UNIT 6 ถึง หลังที่ 10 คิดค่าบริการหลังละ 20 เปอร์เซ็นต์ • UNIT 11 ขึ้นไปคิดค่าบริการหลังละ 15 เปอร์เซ็นต์ •


การคิดค่าบริการวิชาชีพโดยคํานวณจากเวลาทํางาน •

การจัดทําผังแม่บท การให้คําปรึกษา การอํานวยการก่อสร้าง ฯ • คํานวณจากอัตราค่าบริการต่อเดือนของเจ้าหน้าที่ คูณด้วยเวลา ทํางานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการนี้และบวกด้วยค่าใช้ จ่ายโดยตรงอื่นๆ • อัตราค่าบริการต่อเดือนของเจ้าหน้าที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าสวัสดิการพนักงาน และค่าดําเนินงานสําหรับงาน มีค่าเท่ากับ 2.145 – 2.5 เท่าของอัตราเงินเดือนพนักงานนั้นๆ (ค่าสวัสดิการ พนักงานประมาณ 35 – 40 เปอร์เซ็นต์ของอัตราเงินเดือน ค่าดําเนิน งานสํานักงานประมาณ 60 – 90 เปอร์เซ็นต์และค่ากําไร 10 เปอร์เซ็นต์)


การคิดค่าบริการวิชาชีพโดยคํานวณจากเวลาทํางาน •

การจัดทําศีกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การให้คําปรึกษา การอํานวยการก่อสร้าง ฯ • ค่าใช้จ่ายโดยตรงอื่นๆ จะต้องจ่ายสําหรับการให้บริการ เพิ่มจากบริการวิชาชีพ ตามเวลาทํางานของเจ้าหน้าที่ 📖 ค่าพิมพ์แบบและเอกสารอื่นๆ 🚘 ค่าเดินงาน ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก 📺 ค่าติดต่อสือ่ สาร 🏤 ค่าจัดประมาณการราคากลาง 🏰 ค่าใช้จ่ายในการทําหุ่นจําลอง 🚢 ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจ 🗽 ค่าใช้จ่ายสํารับผู้เชี่ยวชาญแขนงอื่นๆ ที่จําเป็น ⛲ ค่าสํารวจทางสนาม


การจ่ายเงินค่าบริการวิชาชีพ •

งวดที่ งวดที่ งวดที่ งวดที่ งวดที่

1 อัตราร้อยละ 2 อัตราร้อยละ 3 อัตราร้อยละ 4 อัตราร้อยละ 5 อัตราร้อยละ

5 20

20 40

15

ของค่าบริการวิชาชีพ ตกลงเข้ารับทํางาน (Programming & Planning) ของค่าบริการวิชาชีพ เมื่อส่งมอบเอกสาร การวางเค้าโครงการออกแบบและการออกแบบร่างขั้นต้น (Pre-design & Conceptual) ของค่าบริการวิชาชีพ เมื่อส่งมอบเอกสารแบบร่างขั้นสุดท้าย (Construction document) ของค่าบริการวิชาชีพ ระหว่างดําเนิน การออกแบบรายละเอียด จะเบิกเงินเป็นงวดๆ ตามที่ตกลงกัน (Contractor Bidding) ของค่าบริการวิชาชีพ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ (Construction Completed )


หลักการประกอบวิชาชีพออกแบบภายใน 13 June 2013 Professional Practices

ACADEMIC YEAR 2013/ FIRST SEMESTER DEPARTMENT OF INTERIOR DESIGN

Professional practices for Interior designer standard  

การบรรยายเรื่อง "มาตรฐานการประกอบวิชาชีพน้กออกแบบภายใน"

Professional practices for Interior designer standard  

การบรรยายเรื่อง "มาตรฐานการประกอบวิชาชีพน้กออกแบบภายใน"

Advertisement