Page 1

ปที่ 2 ฉบะบที่ 29 ฉบะบวะนที่ 1 กรกฎาคม 2556

พลเอกสุรยุทธ จุลานนท ปรัธานคณักรรมการบริหารโครงการกองทุนการศึกษา พรอมดวย นายอรรถนิติ ดิษฐอํานาจ องคมนตรี แลัคณั ติดตามความคืบหนาของโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนบานหินตะง้ ” วะ น ที่ 19 มิ ถุน ายน 2556 พลเอกสุ ร ยุ ท ธ จุ ลานนท ปรัธานคณักรรมการบริ ห ารโครงการกองทุ น การศึ ก ษา พรอมดวย นายอรรถนิติ ดิษฐอํานาจ องคมนตรี แลัคณั เดิ น ทางโดยเฮลิ ค อปเตอรไ ปยะ ง โรงเรี ย นบานหิ น ตะ้ง เพื่อ

WWW.KANED3.GO.TH:โทร034-591111

ติ ด ตามความคื บ หน า ของโรงเรี ย น หละ ง จากได ระ บ เงิ น ช ว ยเหลื อ ให ป ระ บ ปรุ ง พะ ฒ นา รับบสาธารณู ป โภคท อ น้ํ า สรางหองน้ํา แลัทาสีอาคารเรียนใหม นอกจากนี้ไดรวม ปรัชุมกะบผูบริหารสถานศึกษา คณัครู ของโรงเรียนบานหิน ตะ้ง แลัหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจะดการศึกษา เพื่อจะดการเรียนการสอนที่ สอดคลองกะบความตองการของทองถิ่น นอกจากนี้ยะงไดกลาวกะบนะกเรียนโรงเรียนบานหินตะ้งวา โครงการกอง ทุนการศึกษาจัทําใหเรามีโอกาสที่ดีขึ้น สอง เรื่อง คือ 1.เราตองเปนคนดี มีความปรัพฤติดี มีความระบผิดชอบ 2. มีความรูดี ซึ่งจัทําใหเราใชความรูไปเรียนตอ หรือปรักอบ อาชีพในอนาคตตอไปได ในสวนของชุมชน ตองขอความ รว มมือจากทุ กฝ ายทะ้ง จากนะ กเรี ย น คุ ณครู ชุ มชน ในการ พะฒนาใหหมูบานเจริญกาวหนาตอไป ซึ่งในการเดินทาง ไปคระ้งนี้มีนายนะนทพล พงษสรอย รอง.ผอ.สพป.กาญจนบุรี

สํา นะ ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ั ถ ม ศึ ก ษ า ก า ญ จ น บุ รี

เขต

3

แลันางสาววีรยา โอชักุล หะวหนาเขตระกษาพะนธุสะตวปา ทุงใหญนเรศวรฝงตัวะนตก ใหการตอนระบ

สารบะญ ปรัชุมทางไกล (Video Conference)

2

การดําเนินการสอบแขงขะนฯ ครูผชู ว ย คณักรรมการติดตามสถานการณ

2

การสอบแขงขะน ครูผชู ว ย 3

การสอบครูผชู วย ภาพการสอบแขงขะนครูผชู วย 56

ปรัชุมเตรียมความพรอม

ตรวจระบมอบขอสอบจากหนวยงาน

4

ในการจะดทําขอสอบ 4

การปรัชุมสะมมนาผูบริหารการศึกษา

5

แลัสถานศึกษาในสะงกะด พิธีลงนามในคําระบรองการปฏิบะตริ าชการ ปรัจําป 2556

6

เปนขาราชการที่ดี ก็

8


ฉบะบวะนที่ 1 กรกฎาคม 2556

หนา 2

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ปรัชุมทางไกล (Video (Video Conference) เพือ่ ระบฟงนโยบายแลัการสรุปปรัเด็นทีส่ าํ คะญในการดําเนินการสอบแขงขะนฯ ครูผชู ว ย วะนที่ 17 มิถุนายน 2556 นายอธิวะฒน พะนธปรัชา ผอ.สพ ป.กา ญจน บุ รี เข ต 3 ร วมปร ัชุ ม ท างไก ล (Video Conference) เ พื่ อ ระ บ ฟ ง น โ ย บ า ย แ ล ั การสรุ ป ปรัเด็ น ที่ สํ า คะ ญ ในการดํ า เนิ น การสอบแข ง ขะ น เพื่ อ บรรจุ แ ลัแต ง ตะ้ ง เป น ข า ราชการครู แลับุ ค ลากร ทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ครู ผู ช ว ย ป 2556 โดยมี ดร.ชิ น ภะ ท ร ภู มิ ระ ต น เลขาธิ ก าร กพฐ. เป น ปรัธาน การปรัชุม

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ปรัชุมเตรียมความพรอมของคณักรรมการดําเนินการสอบแขงขะน ครูผชู ว ย

วะนที่ 18 มิถุนายน 2556 นายอธิวะฒน พะนธปรัชา ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เปนปรัธานการปรัชุมเตรียมความพรอมของ คณักรรมการดําเนินการสอบแขงขะน เพื่อบรรจุแลัแตงตะ้งบุคคลเขาระบราชการเปนขาราชการครูแลับุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครุ ผูชวย คระ้งที่ 1 ป พ.ศ.2556 โดยใหเนนที่ใหการสอบแขงขะนคระ้งที่ ตองดําเนินไปดวยความบริสุทธิ์แลัสุจริต ณ หอปรัชุมโรงเรียน ไทรโยคนอยวิทยา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี งานปรัชาสะมพะนธ สพป.กาญจนบุรี เขต 3


ปที่ 2 ฉบะบที่ 29 ปรัจําเดือนกรกฎาคม 2556

หนา 3

คณักรรมการติดตามสถานการณการสอบแขงขะนติดตามการเตรียมการสอบครูผชู ว ย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 วะ น ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2556 คณักรรมการติ ด ตามสถานการณ การสอบแขงขะน สํานะกงานคณักรรมการการศึกษาขะ้นพื้นฐาน ไดติดตาม ดูแล การดํ า เนิ น การสอบแข ง ขะ น เพื่ อ บรรจุ แ ลัแต ง ตะ้ ง บุ ค คลเข า ระ บ ราชการ เป น ข า ราชการครู แ ลับุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ครู ผู ช ว ย คระ้ ง ที่ 1 ป พ.ศ.2556 ให เ ป น ไปตามหละ ก เกณฑ แ ลัวิ ธี ก ารที่ ก.ค.ศ.กํ า หนด โดยทาง ก.ค.ศ ได มี คํ า สะ่ ง มอบหมายคณักรรมการติ ด ตามสถานการณ การสอบแข ง ขะ น ของ สพฐ. มาปฏิ บะ ติ ร าชการที่ สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 รัหว างวะน ที่ 20 – 25 มิถุนายน 2556 ดะงนี้ 1.)นายธวะชชะ ย พิกุลแกว ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 2.)นายทรงศะกดิ์ ศิริจ ร นะกวิเคราัหนโยบายแลัแผนชํานาญการพิเศษ สพฐ. 3.)นายพงษเฉลิม เปาริก นะกทระพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

ส พ ฐ .

4.)นายจําระส เกงการคา นิติกรชํานาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ในสาวนของผูแทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ั ถ ม ศึ ก ษ า สํ า นะ ก ง า น ก . ค . ศ . ปฏิ บะ ติ ร าชการรัหว า งวะ น ที่ 21-25 มิ ถุ น ายน 2556 ไดแก นายจระล หิตโกเมท ผูแทน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่ การศึกษาปรัถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

โดยในการสอบคระ้งนี้ตองดําเนินไปดวยความโปรงใส แลัตรวจสอบได

คณักรรมการติดตามสถานการณการสอบแขงขะนครูผชู ว ย ติดตามความพรอมของ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 วะ น ที่ 19 มิ ถุ น ายน 2556 นายธวะ ช ชะ ย พิ กุ ล แก ว ปรัธาน คณักรรมการติด ตามสถานการณการสอบแข ง ขะน ครูผูชว ย แลัคณั ไดเดินทางมาตรวจติดตามความพรอมของการดําเนินการสอบแขงขะน เพื่อบรรจุแลัแตงตะ้งบุคคลเขาระบราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูชวย ป พ.ศ.2556 ใหเปนตามหละกเกณฑ แลัวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยไดสอบถามเกี่ยวกะบการดําเนินการการสอบ แลัมาตรการตางๆ ซึ่งทาง สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ไดดําเนินงาน การสอบแขงขะนใหเปนไปอยางรอบครอบ ระดกุม บริสุทธิ์ แลัยุติธรรม ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 งานปรัชาสะมพะนธ สพป.กาญจนบุรี เขต 3


ฉบะบวะนที่ 1 กรกฎาคม 2556

หนา 4

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ตรวจระบมอบขอสอบจากหนวยงานในการจะดทําขอสอบ

วะนที่ 21 มิถุนายน 2556 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ตรวจระบมอบขอสอบจาก มหาวิทยาละยราชภะฎกาญจนบุรี ซึ่งเปนหนวยงาน ในการจะ ดทําขอสอบ โดยได ทําการบะน ทึกภาพเคลื่อนไหวต อเนื่องขณัเคลื่อนยายขอสอบจากรถบรรทุกข อสอบ จนเข าไปเก็ บ ในหองขะง ซึ่งมีกลองบะนทึกภาพวงจรปดแลัสิบเวรระกการณตลอด 24 ชะ่วโมง พรอมล็อคกุญแจอีก 3 ตะว แลัมอบลูกกุญแจทุกดอก ของแต ล ัแม กุ ญ แจให ก รรมการระ ก ษาข อ สอบตามรายบุ ค คล โดยชื้ อ แม กุ ญ แจแลัลู ก กุ ญ แจชุ ด ใหม ที่ ยะ ง ไม ผ า นการใช ง าน เพื่อความโปรงใส ตรวจสอบได ณ สถานีตํารวจภูธรไทรโยค

ภาพการสอบแขงขะนครูผชู ว ย 56

งานปรัชาสะมพะนธ สพป.กาญจนบุรี เขต 3


ปที่ 2 ฉบะบที่ 29 ปรัจําเดือนกรกฎาคม 2556

หนา 5

การปรัชุมสะมมนาผูบ ริหารการศึกษาแลัสถานศึกษาในสะงกะด วะนที่ 17 มิถุนายน 2556 นายอธิวะฒน พะนธปรัชา ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เปนปรัธานการปรัชุมสะมมนาผูบริหารการศึกษาแลัสถานศึกษาในสะงกะด พรอมบรรยายพิเศษ ซึ่งในการจะดปรัชุมสะมมนาคระ้งนี้เพื่อใหผูบริหารการศึกษา แลัสถานศึ ก ษา ระ บ ทราบนโยบายทางการศึ ก ษาในป ก ารศึ ก ษา 2556 พรอมขะบเคลื่อนการจะดการศึกษาใหดําเนินไปตามแนวทางที่กําหนดสอดคลองกะบ นโยบายกรัทรวงศึกษาธิการ สํานะกงาน คณักรรมการการศึ ก ษาขะ้ น พื้ น ฐาน ส ง ผลใน การพะ ฒ น าคุ ณ ภา พผู เ รี ย น แลัตอบสนองความตองการของผูมีสวน เกี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ย มี ผู เ ข า ร ว มปรัชุ ม ปรักอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา แลับุคลากรในสะงกะด จํานวน 109 คน ในการนี้ผูบริหาร สถานศึ กษาในสะ ง กะ ด ร ว มลงนามในคํ าระ บรองการปฏิ บะติ ร าชการ จํา นวน 80 โรงเรี ย น เพื่ อ ขะ บ เคลื่ อ นคํ า ระ บ รองฯให เ ป น ไปตามตะ ว ชี้ วะ ด แลัเป า หมายร ว มกะ น ณ ห อ งปรัชุ ม โรงเรียนไทรโยคใหญ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

งานปรัชาสะมพะนธ สพป.กาญจนบุรี เขต 3


ฉบะบวะนที่ 1 กรกฎาคม 2556

หนา 6

พิธลี งนามในคําระบรองการปฏิบตะ ริ าชการ ปรัจําป 2556

นายอธิ วะ ฒ น พะ น ธ ป รัชา ผอ.สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 เป น ปรัธานในพิ ธี ล งนามในคํ า ระ บ รองการปฏิ บะ ติ ร าชการ ปรัจําป 2556 โดยมีผบู ริหารสถานศึกษาในสะงกะดรวมลงนามในคําระบรองการปฏิบะติราชการ จํานวน 80 โรงเรียน เพื่อขะบเคลื่อน คําระบรองฯใหเปนไปตามตะวชี้วะด แลัเปาหมายรวมกะน ณ หองปรัชุมโรงเรียนไทรโยคใหญ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี งานปรัชาสะมพะนธ สพป.กาญจนบุรี เขต 3


ปที่ 2 ฉบะบที่ 29 ปรัจําเดือนกรกฎาคม 2556

หนา 7

พิธลี งนามในคําระบรองการปฏิบตะ ริ าชการ ปรัจําป 2556

งานปรัชาสะมพะนธ สพป.กาญจนบุรี เขต 3


ฉบะบวะนที่ 1 กรกฎาคม 2556

หนา 8

พิธลี งนามในคําระบรองการปฏิบตะ ริ าชการ ปรัจําป 2556

“ถาเปนขาราชการทีด่ ี ก็จัเปนคนดีไปพรอม ๆ กะน” การเปนขาราชการที่ดี ตองรูกอนวา ขาราชการ คือ ใคร ขา

หมายถึง

ราช การ

หมายถึง หมายถีง

ผูทํางานในเชิงบริการ พรัมหากษะตริย การกรัทํา

ดะงนะ้น ขาราชการ แปลวา ผูทํางานตางพรัเนตร พรักรรณ พรัมหากษะตริย ในการใหบริการดูแลปรัชาชน ถาขาราชการทุกคน เขาใจความหมายของคําวา ขาราชการเปนอยางดี แปลวา ผูทํางานตางพรัเนตร พรักรรณ พรัมหากษะตริย เราจัไมกลาทําอัไรเลน ๆ เหยาัแหยั ขาดความระบผิดชอบ ยะงผลใหรัคายเบื้องพรัยุคลบาท ถาขาราชการทุกคนตรัหนะกวาตนเองเปนใคร ทาน พรัมหาวุฒิชะย (ว.วชิรเมธี) งานปรัชาสะมพะนธ กลุม อํานวยการ สํานะกงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปรัถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 www.kaned3.go.th ee-mail : prkaned3@gmail.com โทร 00-34593459-1111 โทรสาร 00-34593459-1086 รวมติดตามกิจกรรมขาวสารไดที่ : www.facebook.com/kaned3.go.th งานปรัชาสะมพะนธ สพป.กาญจนบุรี เขต 3

1 july 56  

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 3