Page 1

Compaq Comp uter Inc.

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจาเดือนมกราคม 2556

นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผู้อานวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ปี

ฉบั ่ 1 มกราคม 2556 ฉบับบ วันวัทีน ่ 1 ที มกราคม 2556

นายสุปิติ ขุนภักดี นายนันทพล พงษ์สรอย นายวุฒิภัทร จูมโสดา รองผู้อานวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ...พ่อเมืองจังหวัดกาญจนบุรี...

สารบัญ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมมอบกระเช้าอวย พรปีใหม่ ผอ.สพป.กจ. เขต 3

2

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มอบ กระเช้าอวยพรและขอรับพรปีใหม่ จาก ผู้บริหารระดับสูง สพป.กจ. เขต 3

2

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทา แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2556

3

ประชุม คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ครัง้ ที่ 4/2555

3

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน นโยบายสู่การปฏิบัติ “การพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน” ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

4

นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต3 พร้อมผู้อานวยการกลุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ นายชัยวัฒน์ ลิมปวรรณธะ ผวจ.กาญจนบุรี และ นายกาศพล แก้วประพาฬ รอง.ผวจ. กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 56 ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ...


จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 3

หน้า 2

ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2556 ให้กับ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 3 ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2556 ให้กับ นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 3 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมเขื่อนวชิราลงกรณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี...

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มอบกระเช้าอวยพรและขอรับพรปีใหม่ จากผู้บริหารระดับสูง สพป.กาญจนบุรี เขต 3

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ และขอรับพรจากผู้บริหารระดับสูงของ สพป.กาญจนบุรีเขต 3 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2556 ...


ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจาเดือนมกราคม 2556

หน้า 3

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2556 นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทา แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2556 พร้ อ ม บรรยายพิเศษ ในการจัดประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ สพป. กาญจนบุรี เขต3 มีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็ น กรอบทิ ศ ทางในการพั ฒ นาองค์ ก ร และ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สามารถใช้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น งานอย่ า งเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ซึ่ ง มี เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ย นายสุปิติ ขุนภักดี , นายนันทพล พงษ์สรอย , นายวุฒิภัทร จู ม โสดา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 , ประธาน เครือข่ายการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป. กาญจนบุ รี เขต 3 จ านวน 43 ราย จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 17-18 ธั น วาคม 2555 ณ วั ง สิ ง ห์ รี ส อทร์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี...

ประชุม คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 24 ธ.ค. 55 เวลา 09.30 น. นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ครั้งที่ 4/2555 ในการประชุมครัง้ นี้ได้กาหนดจัดงาน วันครูประจาปี 2556 ในวันที่ 16 มกราคม 2556 โดยมีรางวัลทีจ่ ะมอบให้ ดังนี้ - รางวัลคุรุสดุดี ประจาปี 2555 จานวน 3 คน - รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจาปี 2555 จานวน 2 คน - รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจาปี 2555 จานวน 157 คน - เกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจาปี 2555 จานวน 102 คน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาการดาเนินการสรรหาคณะกรรมการคุรุสภา ผู้แทน ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน จานวน 1 ตาแหน่ง แทนตาแหน่งที่ว่าง รวมถึงแผนการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนการบริหารจัดการภารกิจของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 3


ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2556

สพป.กาญจนบุรีเขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ “การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต3 เป็ น ประธานการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ การ การขั บ เคลื่ อ น นโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ “การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ” ของผู้ บริห ารสถานศึกษาในสังกัด พร้อมบรรยายพิเศษ นโยบายด้ า นจั ด การศึ ก ษาปี ง บประมาณ 2556 ในการ จั ด การประชุ ม ครั้ ง นี้ สื บ เนื่ อ งมาจากพระราชกฤษฎี ก า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ กาหนดแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุ เป้าหมาย และเพื่อเป็นการควบคุมการบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผลอย่างถูกต้องรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของหน่วยงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ และเพื่อให้สถานศึกษา มี กรอบแนวทางในการพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา ที่ สอดคล้ อ งกับ นโยบายกระทรวงศึ กษาธิ การ สานั กงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษา สามารถใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานได้อย่าง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ ด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จานวน 113 ราย เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมเขื่อนวชิรา ลงกรณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี...

หน้า 4

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 3  

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจำเดือนมกราคม 2556 ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2556

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you