Page 1

สารบัญ ประชุมผู้บริหารการศึกษาและ สถานศึกษาในสังกัด ประชุมโครงการสถานศึกษาสี ขาวปลอดยาเสพติดฯ ประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ

2

รับมอบครุภัณฑ์โรงเรียน คุรุสภา

4

ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุ ใหม่ (รอบ 3) ประชุม ผอ.เขต ทัว่ ประเทศ

5

ประชุมการจัดบุคลากร 38 ค. (2) ลงกรอบอัตรากาลัง ฯ

5

ต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

6

ประชุมคณะกรรมการพิจารณา จัดตัง้ งบประมาณฯ

6

ประชุม รอง ผอ.สพท. และ ผอ.กลุ่ม

6

กิจกรรม “สร้างสุขในการทางาน”

6

“ รวมพลังยกระดับ คุณภาพการศึกษา ”

3 4

5 นายสุ ปิติ ขุนภักดี รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3

นายนันทพล พงษ์สรอย

นายวุฒิภทั ร จูมโสดา

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3


นายสุปิติ ขุนภักดี รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและ สถานศึกษาในสังกัด พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการติดตามสถานการณ์ทางการเมืองจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) การดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดทาแผนปฏิบัติการสถานศึกษา การจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ และระบบการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พร้อมเน้นย้าให้ทุกโรงเรียนคานึงถึงนโยบาย “ การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ” การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2557 ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้บริหารการศึกษาและสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการดาเนินการช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 และรับทราบนโยบาย ทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้ดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและตอบสนองความ ต้องการของ ผู้มีส่วนเกีย่ วข้องทุกฝ่าย ในการนี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ใิ นการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน โดย นายวุฒิภัทร จูมโสดา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 และ นายปริญญา มังกโรทัย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการจัดการศึกษา แนวทางการขับเคลื่อนคารับรองตามแผนปฏิบัตริ าชการปีงบประมาณ 2557 การลงนามในคารับรองการ ปฏิบัติราชการ การขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. ตามแนวทางแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี 2557 และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทาง การศึกษาปีการศึกษา 2557 โดย นายนันทพล พงษ์สรอย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2557 โดย นางสุรีภรณ์ ดาวอรุณเกียรติ ผอ.กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ การดาเนินงานตามนโยบายการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย น.ส.ดารินทร์ พลวารินทร์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน การจัดทาเนื้อหาระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม eDLTV ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อการ พัฒนาผู้เรียนในชนบทที่ห่างไกล โดยคณะวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับ เด็กพิการ โดย นายปกาสิต โรจนกุล ศึกษานิเทศก์ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดทาแผนภัยพิบัตสิ ู่สถานศึกษา โดย น.ส.วิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผอ.กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา และได้รับเกียรติจาก นายวุฒภิ ัทร จูมโสดา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 กล่าวปิดการประชุม

นายปริ ญญา มังกโรทัย

น.ส.ดาริ นทร์ พลวาริ นทร์

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี

นางสุ รีภรณ์ ดาวอรุ ณเกียรติ ผอ.กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรพย์

นายปกาสิ ต โรจนกุล

น.ส.วิไลรัตน์ คันธาวัฒน์

ศึกษานิเทศก์

ผอ.กลุ่มส่งเสริ มการจัดการศึกษา


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จังหวัดกาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดย นายวุฒิภัทร จูมโสดา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุม มีวัตถุปะสงค์เพื่อ พัฒนานักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคณ ุ ภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจและ สติปัญญา มีความรู้ ดาเนินชีวิตทีเ่ ป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง รู้จักการป้องกัน และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสีย่ งรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อานวยการสานักงานศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชมณียเขต อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี


วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา จัดประชุมปฏิบตั ิการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลือ่ นจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมี นายวุฒิภัทร จูมโสดา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. นายวุฒิภัทร จูมโสดา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นผู้แทนรับมอบครุภณ ั ฑ์และสิ่งของให้โรงเรียน คุรุสภา อาทิเช่น อ่างล้างมือบริเวณโรงอาหาร เครื่องทาน้าเย็น เครือ่ งคอมพิวเตอร์ และปริ้นเตอร์ อุปกรณ์กีฬามวยไทย และอุปกรณ์อื่นๆ จากคณะนักศึกษาวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร ( วปอ.2556 ) นาโดย พลโทวีระยุทธ ม่วงปิ่น ประธานที่ ปรึกษาคณะนักศึกษาฯ ในการนี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ขอขอบคุณในความ อนุเคราะห์ มา ณ โอกาสนี้


วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ปฐมนิเทศข้าราชการครูฯ บรรจุใหม่ (รอบ 3) จานวน 29ราย ได้แก่ กลุ่มวิชาเอก ภาษาไทย จานวน 10 ราย กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จานวน 5 ราย กลุ่มวิชาเอก ปฐมวัย จานวน 10 ราย และกลุ่มวิชาเอกพลศึกษาจานวน 4 ราย โดยมี นายสุปิติ ขุนภักดี รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 กล่าวต้อนรับและให้โอวาท แก่ข้าราชการครูฯ บรรจุใหม่โดยเน้นย้าเรื่องสมรรถนะหลัก จรรยาบรรณวิชาชีพ และหลักการ“ ครองตน ครองคน ครองงาน ” เพื่อก้าวสู่ครูมืออาชีพ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 นายนันทพล พงษ์สรอย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อานวยการ เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2557 เพื่อหารือข้อราชการ โดยท่านอภิชาต จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรม ปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 นายสุปิติ ขุนภักดี รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 และคณะเจ้าหน้าที่กลุม่ บริหารงานบุคคล สพป. กาญจนบุรี เขต 3 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการจัดบุคลากร ลงกรอบอัตรากาลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดโดย สานักงาน ก.ค.ศ. ระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี


วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 นายนันทพล พงษ์สรอย รอง ผอ. สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธาน คณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาตรวจเยี่ยมการดาเนินงานตาม โครงการฯ ของโรงเรียนบ้านกองม่องทะ อ. สังขละบุรี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. นายนันทพล พงษ์สรอย รอง ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อันเนื่องจากอุทกภัยของสถานศึกษา สนองนโยบายของ สพฐ. ตามโครงการป้องกันอุบัติภัยอันเนือ่ งจากอุทกภัยสาหรับสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบและ ประสบปัญหาอุทกภัยซ้าซากและอยู่ในขอบเขตที่สามารถป้องกันได้ ทั้งนี้เพื่อลดความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างยั่งยืนและ มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 3

วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายสุปิติ ขุนภักดี รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานการประชุม รอง.ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 และผอ. กลุ่มทุกกลุม่ ครั้งที่ 4/2557 เพื่อหารือข้อราชการและแจ้งนโยบายการดาเนินงาน ณ ห้องประชุม สพป. กาญจนบุรี เขต 3

กลุ่มอานวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จัดกิจกรรม “สร้างสุขในการ ทางาน” โดยการเต้นแอโรบิคทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 17.00 – 18.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมให้บคุ ลากรได้ออก กาลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที ส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวมทั้งเป็น การสร้างความสามัคคีและการมีสมั พันธภาพที่ดีต่อกัน ณ หอประชุมโรงเรียน บ้านวังโพธิ์

งานประชาสั มพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 www.kaned3.go.th e-mail : prkaned3@gmail.com โทร 0-3459-1111 โทรสาร 0-3459-1086 ร่ วมติดตามกิจกรรมข่ าวสารได้ ที่ : www.facebook.com/kaned3.go.th

จดหมายข่าว  

สพป.กาญจนบุรี เขต 3

Advertisement