Page 1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 36

สำ นั ก ง ำ น เ ข ต พื้ น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ ก ำ ญ จ น บุ รี

เขต

3

WWW.KANED3.GO.TH:โทร034-591111

ฉบับวันที่ 16 ตุลำคม 2556

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ร่วมทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 101 รูป วันที่ 2 ต.ค. 2556 เวลา 09.00 น. นายสุปิติ ขุนภักดี, นายวุ ฒิ ภั ท ร จู ม โสดา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมทาบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 101 รูป ถวายเป็นพุทธบูชาการฉลอง พระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก 3 ตุ ลาคม 2556 ซึ่ง มี ช าติภู มิ อ ยู่ ที่ จังหวัดกาญจนบุรี ณ บริเวณหน้าสถานีตารวจภูธร อ.ไทรโยค


บรรจุครูผชู้ ว่ ย ตามโครงการผลิตครูมอื อาชีพ

วัน ที่ 7 ตุลาคม 2556 นายวุฒิภัทร จูมโสดา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ได้พบ และพู ด คุย ทาความเข้า ใจในบริ บทของข้ าราชการครู กับนั กศึก ษาทุ น โครงการผลิตครู มืออาชีพ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้บรรจุแต่งตั้งดังนี้ 1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะวรรณ เริงเขตกรณ์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ บรรจุเข้าเป็นข้าราชการครูโรงเรียนวัดหินดาด 2. นางสาวขวัญชนก เพิ่งพินิจ วิชาเอกคณิตศาสตร์ บรรจุเข้าเป็นข้าราชการครูโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 3. นางสาวนาตยา วาปี วิชาเอกสังคมศึกษา บรรจุเข้าเป็นข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหินแหลม 4. นางสาวนิรอสนี นิมะ วิชาเอกสุขศึกษา บรรจุเข้าเป็นข้าราชการครูโรงเรียนบ้านอูล่อง 5. นางสาวสุกัญญา มาช่วย วิชาเอกภาษาไทย บรรจุเข้าเป็นข้าราชการครูโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 6. นางสาวซู ไ ฮนี ดาจริ ง วิ ช าเอกประถมศึ ก ษา บรรจุ เ ข้ า เป็ น ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ นักศึกษาทุน โครงการผลิต ครูมืออาชีพทั้ง 6 คน ได้มารายงานตั ว วันที่ 7 ตุลาคม 2556 และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนที่บรรจุในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป...


ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ วั น ที่ 15 ตุ ลาคม 2556 นายวุ ฒิภัทร จูมโสดา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ได้ ปฐมนิเทศแก่ข้าราชการครูแ ละ บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผ้ชู ่วย สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จานวน 6 คน ซึ่งได้ผ่านการสอบแข่งขันตาแหน่ง ครู ผู้ ช่ ว ย เมื่ อ วั น ที่ 22-24 มิ ถุ น ายน 2556ที่ ผ่ า นมา โดยได้ กล่าวถึงบริบทของ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า เขา เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กชาติพันธุ์ จึงขอให้ครูบรรจุ ใหม่ทุกคน ทาหน้าที่ของครูให้ดีที่สุด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ผู้ช่วย จานวน 6 ตาแหน่ง ดังนี้ 1. น.ส.สุรีรัตน์ แสงพรเลิศ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ บรรจุรับราชการครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 2. น.ส.จรรยาลักษณ์ พูดดี วิชาเอกสังคมศึกษา บรรจุรับราชการครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 3. นายอิชณน์กร เซ่งเข็ม วิชาเอกสังคมศึกษา บรรจุรับราชการครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 4. น.ส.ปารณัท บารมี วิชาเอกสังคมศึกษา บรรจุรับราชการครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนบ้านถ้าดาวดึงส์ 5. น.ส.กุลธิดา ศรีวิชัย วิชาเอกสังคมศึกษา บรรจุรับราชการครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนบ้านท่าดินแดง


กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร(ภูมิภาค) ประจาปี ๒๕๕๖

วั น ที่ 8 ตุ ล าคม 2556 สพป.กาญจนบุ รี ร่ ว มกั บ กบข. จั ด บรรยายโครงการ “กบข.สมาชิ ก สั ม พั น ธ์ สั ญ จร(ภู มิ ภ าค) ประจ าปี ๒๕๕๖” เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารเงิ น กองทุ น สิ ท ธิ ป ระโยชน์ และสวั ส ดิ ก าร รวมถึ ง สิ ท ธิ ที่ได้จากกองทุนกรณีสามารถเลือกกลับไปใช้สิทธิ บานาญ (UNDO) ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และให้ข้าราชการที่ไม่ได้รั บสมัครสมาชิก เมื่อปี 2540(REDO) สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยการบรรยายดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดปรังกาสี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

งานประชาสัมพันธ์ กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 www.kaned3.go.th e-mail : prkaned3@gmail.com โทร 0-3459-1111 โทรสาร 0-3459-1086 ร่วมติดตามกิจกรรมข่าวสารได้ที่ : www.facebook.com/kaned3.go.th

16 oct 56  

จดหมายข่าว

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you