Page 1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 ประจาเดือน มีนาคม 2556

ฉบับวันที่ 16 มีนาคม 2556

สพป. กาญจนบุรี เขต 3 ร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมเชิง ปฏิบัติการ ผู้ทรงคุณวุฒิทา หน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบฯ

2

ร่วมพิธี “แผ่นดินสมเด็จ พระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว”

3

ประชุมครูแกนนา กลุ่มสาระการ เรียนรู้

3

งานมหกรรม การแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ โรงเรียนเอกชน ภาคตะวันตก

4

ผู้มีจิตศรัทธา บริจาค หนังสือ หมวดหัวข้อ พระไตรปิฎก

4

นางผานิตย์ มีสุนทร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายอธิ วั ฒ น์ พั น ธ์ ป ระชา ผอ.สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 และบุ ค ลากรในสั ง กั ด ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ รั บ การตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยมี นางผานิตย์ มี สุนทร ผู้ต รวจราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร ได้เ ดินทางมาตรวจราชการ ของส่ ว นราชการสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ตามนโยบาย ของกระทรวง งวดที่ 1 ประจ าปี ง บประมาณ 2556 และพบปะผู้ บริ ห ารหน่ ว ยงาน ทางการศึ ก ษา เมื่ อ วั น ที่ 12 มี น าคม 2556 ณ ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งาน กศน . จังหวัดกาญจนบุรี... งานประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3


ฉบับวันที่ 16 มีนาคม 2556

หน้า 2

ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารผู้ทรงคุณวุฒิทาหน้าที่ ติดตามตรวจสอบฯ

นายอธิ วั ฒ น์ พั น ธ์ ป ระชา ผอ.สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 เป็ น ประธานเปิ ด การประชุม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทาหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึก ษา ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2556 ณ เขื่อ นวชิ ร าลงกรณ อ าเภอทองผาภูมิ จัง หวั ดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้ งนี้ สื บเนื่อ งจาก สพป .กาญจนบุรี เขต 3 ได้มีภารกิจในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารและการดาเนินการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดตามกลยุทธ์ที่สนองต่อนโยบาย ของ สพฐ. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในภาพรวมทุ ก ด้ า นอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และรับ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะแนวทางการด าเนิ น งานที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อ ไป ในการนี้ ได้ มีก ารฝึ ก การติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการศึ ก ษาในวั น ที่ 6 มี น าคม 2556 ที่ โ รงเรี ย นสมาคมป่ า ไม้ แห่ ง ประเทศไทยอุ ทิ ศ ในภาคเช้ า และโรงเรียนบ้านประจาไม้ ในภาคบ่าย โดยมีนายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ให้เกียรติเดินทางตรวจ เยี่ยมโรงเรียนดังกล่าวด้วย งานประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3


ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 ประจาเดือนมีนาคม 2556

หน้า 3

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ร่วมพิธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”

นายวุฒิภัทร จูมโสดา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3

วันที่ 8 มี นาคม 2556 นายวุฒิภัทร จูมโสดา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นาคณะข้า ราชการในสังกัดร่วมพิ ธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ” เนื่องใน วั น คล้ า ยวั น ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 3 ได้ ท รงโปรด วางศิ ล าฤกษ์ และให้ ส ร้ า งเมื อ งกาญจนบุ รี ณ บริ เ วณบ้ า นปากแพรก เพื่ อ ร าลึ ก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมี นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการ จัง กวั ด กาญจนบุ รี เป็ น ประธานในพิ ธี ณ พระบรมราชานุ ส าวรี ย์ พระบาทสมเด็ จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ถนนหลักเมือง อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี...

ประชุมครูแกนนากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสุปิติ ขุนภักดี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3

นายสุปิติ ขุนภักดี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานการประชุมครูแกนนา กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเสนอความคิดเห็น ความต้องการพัฒนาครูในโครงการพัฒนาครู โดยใช้ กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ในปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 3... งานประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3


ฉบับวันที่ 16 มีนาคม 2556

หน้า 4

งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนเอกชน ภาคตะวันตก

งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนเอกชน ภาคตะวันตก ประจาปี 2556 ในวันที่ 9 มีนาคม 2556 ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี สานักงานศึกษาธิการภาค 6 พิธีเปิดโดย นางผานิตย์ มีสุนทร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค หนังสือหมวดหัวข้อพระไตรปิฎก วันที่ 5 มีนาคม 2556 จ.ส.ต. ใจ มั่ นคง พนัก งาน ขับรถ บริษัทกาญจนบุรี เดินรถ 81 จากัด และคณะผู้มี จิตศรัทธาบริจาค “หนังสือหมวดหัวข้อพระไตรปิฎ ก แ ล ะ DVD ศึ ก ษ า ค า ส อ น ข อ ง พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า จากพระไตรปิ ฎ ก “ เพื่ อ เป็ น สื่ อ การเรี ย นการสอน แก่ เ ด็ ก นั ก เรี ย น สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 ขอขอบคุ ณ ที่ให้ความอนุเคราะห์ มา ณ โอกาสนี้... งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 www.kaned3.go.th e-mail : prkaned3@gmail.com โทร 0-3459-1111 โทรสาร 0-3459-1086 ร่วมติดตามกิจกรรมข่าวสารได้ที่ : www.facebook.com/kaned3.go.th งานประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 3  
จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 3  

ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 ประจำเดือนมีนาคม 2556 ฉบับวันที่ 16 มีนาคม 2556

Advertisement