Page 1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 34 ฉบับวันที่ 16 กันยำยน 2556

“บางมูลนากโมเดล” โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 2 ก.ย. 2556 นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ได้นาคณะผู้บริหาร สพป. กาญจนบุรี เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์คณะ บุค คลในสั ง กัด สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 เข้าศึกษา ดูงานโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิ จิ ต ร ซึ่ ง มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม

นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี และลดเหตุ ทะเลาะวิ ว าท ท าให้ โ รงเรี ย น แห่ง นี้ถู กยกเป็น โรงเรี ยนต้น แบบ คุณธรรมแห่งแรกของจังหวัด การไหว้ ทั ก ทายระหว่ า งนั ก เรี ย นรุ่ น น้ อ งกั บ รุ่ น พี่ แ ละการไหว้ ท าความเคารพครู พร้ อ มการตรวจเครื่ อ งแบบนั กเรี ย นให้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ เป็ น ภาพชิ น ตา ของผู้ ป กครอง ที่มาส่งบุตรหลานในโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นหนึ่งในมาตรการที่ทาให้นักเรียนรู้จัก การเคารพ ครู และ เคารพรุ่นพี่ เพื่อทาให้ความสัมพันธ์ในโรงเรียนดีขึ้น (ต่อหน้า 2)

สำ นั ก ง ำ น เ ข ต พื้ น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ ก ำ ญ จ น บุ รี

เขต

3

WWW.KANED3.GO.TH:โทร034-591111

และจริยธรรมให้กับนักเรี ยนของโรงเรียน ส่งผลให้

“บางมูลนากโมเดล”

สารบัญ

2

โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม (ต่อ) คณะผู้บริหาร สพป.กาญจนบุรี เขต 3

3

ศึกษาดูงานสิบสองปันนา ประเทศจีน English Bilingual Education (EBE)

3

เปิดบ้านคุณธรรม ประจาปี 2556

4


(ต่ อจากหน้า 1) ผู้บริหารโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิ ทยาคมมองว่า ปัจจุบัน สื่ อ และเทคโนโลยี ท าให้ เ ด็ ก ขาดจริ ย ธรรม และคุ ณ ธรรม เกิ ด ปั ญ หาทะเลาะ วิวาทกันบ่อย จึงคิดโครงการบางมูลนากโมเดล เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ขึ้นหลังดาเนินโครงการพบว่าปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด ขณะเดียวกันโรงเรียนยังดึงผู้ปกครองบางส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม เป็นหูเป็นตา ในการดูแลความประพฤติของนักเรียน ภายนอกโรงเรียน ให้เป็นเหมือนสายสืบ คอย สอดส่องดูแล ของนักเรียนภายนอกโรงเรียน หากนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดี ก็จะได้แจ้ง ข่าวให้กับ คณะครูอาจารย์ มาควบคุมดูแล โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ปัจจุบันมีนักเรียน จานวน กว่า 2,000 คน ตลอด 3 ปี ของการจัดทาโครงการ "บางมูลนากโมเดล" ส่งผลให้ เด็กๆ มีค วามรั บผิด ชอบ ขยัน เรี ยน และเปลี่ยนแปลงตัว เองไปในทางที่ดี จนได้รับรางวั ล โรงเรี ยนต้ น แบบคุณธรรมแห่ง แรก ขณะนี้ได้ มีการจั ดสร้างศูน ย์ก ารเรียนรู้โรงเรียนต้น แบบ โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้โรงเรียนที่สนใจ นาหลักสูตรการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบนี้ไป ในพัฒนาสถานศึกษาของตนเองต่อไป


คณะผูบ้ ริหาร สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ศึกษาดูงานสิบสองปันนา ประเทศจีน

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับภูมภิ าค สพฐ. โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ได้ดาเนินการจัดทา สื่อ และแผนการ จั ด การเรี ย นรู้ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สั ง คมศึ ก ษา และศิ ล ปะ รู ป แบบสองภาษา (English Bilingual Education) เพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน นั้นและ ได้กาหนดให้มีการนิเทศ กากับ และติดตามโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษรู ป แบบ English Bilingual Education (EBE) โดยมีคณะกรรมการนิเทศจาก สพฐ. คือ ดร.ยุวดี อยู่สบาย หัว หน้ า กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพครู แ ละนั ก เรี ย น สถาบั น ภาษาอั ง กฤษ และคณะ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จานวน 15 โรงเรียน ซึ่งปีการศึกษานี้เป็นปีแรกที่เริ่มต้นของ โครงการ โดยจัดการเรียนรู้ในชั้น ป.1 และ ป.4 และมีโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้า รั บ การนิ เ ทศในครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ โรงเรี ย นวั ด ปากกิ เ ลน, โรงเรี ย นบ้ า นท่ า ทุ่ ง นา และโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2556


สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เปิดบ้านคุณธรรม ประจาปี 2556

นายอธิ วั ฒ น์ พั น ธ์ ป ระชา ผอ.สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 เป็ น ประธาน เปิ ด งาน “บ้ า นคุ ณ ธรรม 2556” โดยจั ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา อัน ประกอบด้ ว ย ผู้บริ หาร คณะครู นั กเรี ยนและผู้ที่ เ กี่ ยวข้ องทุก ฝ่ายได้ จัด นิทรรศการ และนาเสนอผลงานที่ได้ดาเนินงานในแต่ละสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็น ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจในการปฏิ บั ติ ง านในด้ า นของการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มอั น พึ ง ประสงค์ อั น เป็ น นโยบายที่ ส าคั ญ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สพฐ. และสพป.กาญจนบุรี เขต 3 โดยการจัดงานเปิดบ้านคุณธรรมปี 2556 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 9-10 กันยายน 2556 ณ บริเวณหน้า สพป.กาญจนบุรี เขต 3 งานประชาสัมพันธ์ กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 www.kaned3.go.th e-mail : prkaned3@gmail.com โทร 0-3459-1111 โทรสาร 0-3459-1086 ร่วมติดตามกิจกรรมข่าวสารได้ที่ : www.facebook.com/kaned3.go.th

15 sep 56  

จดหมายข่าว