Page 1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 30

สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ,นายสุปิติ ขุนภักดี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 ,นายนั น ทพล พงษ์ ส รอย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี พระบรมราชินีนาถ วั นที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ สานักงานประชาสัมพันธ์เขต 8 สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี

สำ นั ก ง ำ น เ ข ต พื้ น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ ก ำ ญ จ น บุ รี

3

เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์

เขต

WWW.KANED3.GO.TH:โทร034-591111

ฉบับวันที่ 16 กรกฎำคม 2556

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

2

ครั้งที่ 2/2556 รับการประเมินผลการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2

ปีงบประมาณ 2556 (ช่วง 6 เดือนแรก) ปฐมนิเทศแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

3

พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ

4

พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประเมินโรงเรียนดีศรีตาบล

4

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

4

ครั้งที่ 7/2556


ประชุมคณะกรรมการเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ครัง้ ที่ 2/2556

วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ครั้งที่ 2/2556 เพื่อทาการคัดเลือกประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯโดยมีมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ คัดเลือก ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล เป็นประธาน นอกจากนี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ได้รายงานผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2555 ให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้ง ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาให้เดินหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 3

รับการประเมินผลการบริหารจัดการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ปีงบประมาณ 2556 (ช่วง 6 เดือนแรก) วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ท่านยุพา จันทร์มิตรี และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ สานัก งานเขตพื้น ที่การศึกษา ปีง บประมาณ 2556 (ช่ว ง 6 เดือนแรก) ได้มาติดตามและประเมิน ผล การด าเนิ น งานกลยุ ท ธ์ ต ามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประจ าปี ง บประมาณ 2556 และติ ด ตามผลการ ด าเนิ น งานตามนโยบายส าคั ญ ของส านั ก งาน ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น โ ด ย มี นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.กาญจนบุรีเขต 3, นายสุปิดติ ขุนภักดี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรีเขต 3 , นายนั น ทพล พงษ์ สรอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุ รี เขต 3, นายวุ ฒิ ภั ท ร จู ม โสดา รอง ผอ.สพป. กาญจนบุ รี เขต 3 ผู้ อ านวยการทุ ก กลุ่ ม งาน พร้ อ มด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มให้ ก ารต้ อ นรั บ ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 3


สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ปฐมนิเทศแก่ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผชู้ ว่ ย นายสุ ปิ ติ ขุ น ภั ก ดี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 ได้ ป ฐมนิ เ ทศแก่ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครูผู้ ช่ว ย สั งกั ด สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 จานวน 20 คน ซึ่งได้ผ่านการสอบแข่งขันตาแหน่ง ครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 22-24 มิ ถุ น ายน 2556 ที่ ผ่ า นมา โดยได้ ใ ห้ ข้ อ คิ ด การเป็นครูที่ดี มีอุดมการณ์ และด้วยบริบทของ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขา เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม เด็กชาติพันธุ์ จึงขอให้ครูบรรจุใหม่ทุกคน ทาหน้าที่ของครูให้ดี ที่ สุ ด เป็ น ครู ที่ ป ระกอบไปด้ ว ยอิ ท ธิ บ าท 4 คื อ 1. ฉั น ทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 2. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น 3.จิ ต ตะ ความเอาใจใส่ ฝั ก ใฝ่ ใ นสิ่ ง นั้ น 4. วิ มั ง สา ความหมั่ น สอดส่ อ งในเหตุ ผ ลของสิ่ ง นั้ น แล้ ว จะประสบ ความสาเร็จในวิชาชีพครู

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย จานวน 20 ตาแหน่ง คือ วิชาเอกภาษาไทย จานวน 6 ตาแหน่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านวังสิงห์ จานวน 1 ตาแหน่ง, โรงเรียน สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ จานวน 2 ตาแหน่ง, โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม จานวน 1 ตาแหน่ง, โรงเรียนเพียงหลวง 3ฯ จานวน 2 ตาแหน่ง, วิชาเอกภาษาอังกฤษ จานวน 2 ตาแหน่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย จานวน 1 ตาแหน่ง, โรงเรียนบ้าน หินตั้ง จานวน 1 ตาแหน่ง, วิชาเอกดนตรี จานวน 1 ตาแหน่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านบ้องตี้, วิชาเอกคณิตศาสตร์ จานวน 7 ตาแหน่ง ได้แ ก่ โรงเรี ยนไทรโยคใหญ่ จ านวน 1 ต าแหน่ง , โรงเรีย นบ้า นบ้องตี้ จ านวน 1 ต าแหน่ง, โรงเรีย นวั ดปรังกาสี จ านวน 2 ตาแหน่ง, โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ จานวน 1 ตาแหน่ง, โรงเรียนบ้านซองกาเรีย จานวน 1 ตาแหน่ง, โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม จานวน 1 ตาแหน่ง, วิชาเอกวิทยาศาสตตร์ จานวน 1 ตาแหน่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ , วิชาเอก สังคมศึกษา จานวน 1 ตาแหน่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ , วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตาแหน่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่ป้า , วิ ช าเอกปฐมวั ย จ านวน 1 ต าแหน่ ง ได้ แ ก่ โรงเรี ย นอนุ บ าลสั ง ขละบุ รี โดยได้ เ ข้ า รายงานตั ว วั น ที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 3


พิธวี างพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 นายวุฒิภัทร จูมโสดา ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และร่วมน้อมราลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณอันล้าเลิศของพระองค์ท่าน โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธพ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช จ.กาญจนบุรี

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ประเมินโรงเรียนดีศรีตาบล

นายวุฒิภัทร จูมโสดา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 และคณะศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ได้เดินทาง ไปประเมินโรงเรียนดี ศรีตาบล จานวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน , โรงเรียนบ้านหินดาด และโรงเรียน บ้านห้วยมาลัย เพื่อเป็นการพัฒนาและเป็นต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตาบล ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2556

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ครัง้ ที่ 7/2556 วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น. สพป.กาญจนบุรี 3 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 3 ครั้งที่ 7/2556 เพื่อพิจารณาการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ,ชานาญพิเศษ ผลการสอบแข่งขัน และการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผ้ชู ่วย ปี พ.ศ.2556 โดยมี ดร.สุริยงค์

ชวนขยัน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 3

งานประชาสัมพันธ์ กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 www.kaned3.go.th e-mail : prkaned3@gmail.com โทร 0-3459-1111 โทรสาร 0-3459-1086 ร่วมติดตามกิจกรรมข่าวสารได้ที่ : www.facebook.com/kaned3.go.th

15 july 56  

จดหมายข่าวสพป.กจ.3

Advertisement