Page 1

“ กาญจน์เกมส์ ” วันที่ 26 มีนาคม 2557 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ร่วมการแข่งขัน กีฬา “ กาญจน์เกมส์” ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาของครูและบุคลากร ทางการศึกษาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (สีฟ้า), เขต 2 (สีเขียว), เขต 3 (สีชมพู) และเขต 4 (สีส้ม) โดยในปีนี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กาหนดการในช่วงเช้า เป็นการเดินขบวนพาเหรดจากหน้าศาลหลักเมืองกาญจนบุรีมายังโรงยิม เทศบาลเมืองกาญจนบุรี พิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นาย ชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ในช่วงบ่ายจะเป็นการแข่งขันกีฬาประเภท ต่างๆ ได้แก่ วอลเลย์บอล ชาย – หญิง , เปตอง ชาย – หญิง – ผสม , แบดมินตันคู่ ชาย – หญิง และช่วงค่าเป็นการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์โดยใช้ ชื่อ SPORT NIGHT “KAN 1 2 3 4 GAMES 2014” รวมใจเป็นหนึ่ง มิตรภาพ สามัคคี ในงานมีการแสดงของตัวแทนจากทั้ง 4 เขต และพิธี มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา, กองเชียร์ และขบวนพาเหรด โดย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 คว้ารางวัลชนะเลิศ 5 รายการ ได้แก่ การ แข่งขันวอลเลย์บอล ชาย – หญิง, เปตอง ชาย, สนุ๊กเกอร์ และกองเชียร์ ในการนี้ ขอแสดงความยินดีกับความสาเร็จในครั้งนี้ด้วย.....

สารบัญ

ประมวลภาพ “กาญจน์เกมส์”............................2 ประชุมระดมทุนก่อสร้างอาคารเรียนและ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.การกุศล วัดไตรรัตนาราม...................................................3 ชมรมเจ็ตสกีและสปีดโบ๊ท นาโต๊ะ,เก้าอี้ พระราชทานฯ มอบให้โรงเรียนบ้านหินตั้ง........4 การรับสมัครสอบฯ ครูผู้ช่วย...............................4


ประมวลภาพ

“ กาญจน์เกมส์ ”


ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ให้เกียรติเป็น ประธานการประชุม"ระดมทุนก่อสร้าง อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม" ในวัน อังคารที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม ซึ่ง โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม เป็น โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ขาดสถานที่สาหรับ จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจึงมีมติ เห็นชอบที่จะสร้างอาคารเรียนและอาคาร อเนกประสงค์ เพื่อให้มีห้องเรียนเพียง พอที่จะรองรับนักเรียนและมีสถานที่ทา กิจกรรมของโรงเรียน โดยโครงการจัดสร้าง อาคารเรียน และอาคารอเนกประสงค์ กาหนดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2557


วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2557 นายนันทพล พงษ์สรอย รอง ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 3 ต้อนรับคณะชมรมเจ็ตสกี และสปีดโบ๊ทมิตรแท้ นาโต๊ะและเก้าอี้ นักเรียนที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มามอบให้โรงเรียนบ้านหินตั้ง ตาบลไล่โว่ อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน การสอนให้น้องๆ ต่อไป ในการนี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 ขอขอบคุณในความ อนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้

วันที่ 17 – 24 มีนาคม 2557 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 รับสมัครสอบฯ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 บรรยากาศการรับ สมัครเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยมียอดรวมผู้สมัครทั้งสิ้น 760 คน ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบใน วันที่ 8 เมษายน 2557 ตามปฏิทินการสอบฯ

งานประชาสั มพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 www.kaned3.go.th e-mail : prkaned3@gmail.com โทร 0-3459-1111 โทรสาร 0-3459-1086 ร่ วมติดตามกิจกรรมข่ าวสารได้ ที่ : www.facebook.com/kaned3.go.th

ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2557  

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you