Page 1

“ กาญจน์เกมส์ ” วันที่ 26 มีนาคม 2557 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ร่วมการแข่งขัน กีฬา “ กาญจน์เกมส์” ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาของครูและบุคลากร ทางการศึกษาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง สพป.กาญจนบุรี เขต 1, 2, 3, และ 4 โดยในปีนี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กาหนดการในช่วงเช้า เป็นการเดินขบวนพาเหรดจากหน้าศาลหลักเมือง กาญจนบุรีมายังโรงยิมเทศบาลเมืองกาญจนบุรี พิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการ จังหวัดกาญจนบุรี นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ในช่วงบ่ายจะเป็นการ แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ วอลเลย์บอล ชาย – หญิง , เปตอง ชาย – หญิง – ผสม , แบดมินตันคู่ ชาย – หญิง และช่วงค่าเป็นการจัดงาน เลี้ยงสังสรรค์โดยใช้ชื่อ SPORT NIGHT “KAN 1 2 3 4 GAMES 2014” รวมใจเป็นหนึ่ง มิตรภาพ สามัคคี ในงานมีพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการ แข่งขันกีฬา, กองเชียร์ และขบวนพาเหรด โดย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 คว้ารางวัลชนะเลิศ 5 รายการ ได้แก่ การแข่งขันวอลเลย์บอล ชาย – หญิง, เปตอง ชาย, สนุกเกอร์ และกองเชียร์ ในการนี้ ขอแสดงความยินดี กับความสาเร็จในครั้งนี้ด้วย

สารบัญ

ประมวลภาพ “กาญจน์เกมส์”............................2 ประชุมระดมทุนก่อสร้างอาคารเรียนและ อาคารเอนกประสงค์ ร.ร.การกุศล วัดไตรรัตนาราม...................................................3 ชมรมเจ็ตสกีและสปีดโบ๊ท นาโต๊ะ,เก้าอี้ พระราชทานมอบให้โรงเรียนบ้านหินตัง้ ............4 การรับสมัครสอบฯ ครูผู้ช่วย...............................4


ประมวลภาพ

“ กาญจน์เกมส์ ”


ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ให้เกียรติเป็น ประธานประชุม"ระดมทุนก่อสร้างอาคาร เรียนและอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนการ กุศลวัดไตรรัตนาราม" ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียน การกุศลวัดไตรรัตนาราม ซึ่งโรงเรียนการ กุศลวัดไตรรัตนาราม เป็นโรงเรียนที่จัดตั้ง ขึ้นใหม่ ขาดสถานที่สาหรับจัดการเรียนการ สอนและจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจึงมีมติ เห็นชอบที่จะสร้างอาคารเรียนและอาคาร เอนกประสงค์ เพื่อให้มีห้องเรียนเพียง พอที่จะรองรับนักเรียนและมีสถานที่ทา กิจกรรมของโรงเรียน โดยโครงการจัดสร้าง อาคารเรียน และอาคารเอนกประสงค์ กาหนดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2557


วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2557 นายนันทพล พงษ์สรอย รอง ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 3 ต้อนรับคณะชมรมเจ็ตสกี และสปีดโบ๊ทมิตรแท้ นาโต๊ะและเก้าอี้ นักเรียนที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มามอบให้โรงเรียนบ้านหินตั้ง ตาบลไล่โว่ อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน การสอนต่อไป

การรับสมัครสอบฯ ครูผู้ชว่ ย

งานประชาสั มพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 www.kaned3.go.th e-mail : prkaned3@gmail.com โทร 0-3459-1111 โทรสาร 0-3459-1086 ร่ วมติดตามกิจกรรมข่ าวสารได้ ที่ : www.facebook.com/kaned3.go.th

01 04 2557  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you