Page 1

Ἡμερολόγιον ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ

2014

Ἀφιερωμένο στό Χιώτη Ναυτικό

ΕΤΟΣ 34ον


Εἰκὼν ἐξωφύλλου:

Ὁ Ἅγ. Ἀγγελῆς. ( Ἔργον Ἱ. Σκήτης Ἁγ. Πατέρων).

Εἰκὼν 1ης σελίδας

Ὁ Ἅγ. Ἀγγελῆς. (Τοιχογραφία εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Μάρκου Βροντάδου).

Εἰκὼν ὀπισθοφύλλου:

Ὁ Ἱ. Ναός τοῦ Ἁγ. Ἀγγελῆ εἰς τό Ἄργος.


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ εοµάρτυρες ἐπεκράτησε νά ὀνοµάζονται ἐκεῖνοι πού ἀπέθνησκαν ἀπό τά µαρτύρια τῶν Τούρκων, ἐπειδή ὁµολογοῦσαν τήν πίστη τους στόν Χριστόν καί δέν ἐδέχοντο νά ἀλλαξοπιστήσουν. Οἱ Νεοµάρτυρες συνεδύαζαν κυρίως δύο ἰδιότητες, ἦταν χριστιανοί καί Ἕλληνες καί συγχρόνως ἦταν φορεῖς δύο παραδόσεων, τῆς χριστιανικῆς ὀρθοδοξίας καί τῆς ἑλληνικῆς παραδόσεως, µέσα στίς ὁποῖες ἔζησαν, ἐβίωσαν τίς πνευµατικές ἀξίες τους, τίς διεκήρυξαν καί ἐµαρτύρησαν γι᾽αὐτές. Ἄλλωστε ἔχει παρατηρηθῆ ὅτι ἡ ἐπιβίωση ἑνός ἀτόµου ἤ ἑνός ἔθνους προκειµένου νά ἀντιµετωπίσει τίς σκληρές 3


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς πρέπει νά διαπνέεται ἀπό κάποια ἀξιόλογη πνευµατική παράδοση, ἡ ὁποία θά ἐµπνέει καί θά δίνει ἰδιαίτερο νόηµα καί περιεχόµενο στόν ἀγώνα του καί νά δικαιολογεῖ τίς ὁποιεσδήποτε ὀδυνηρές θυσίες στήν πορεία τῆς ζωῆς του. Ἡ Ἑλληνορθόδοξη χριστιανική παράδοση ἀποτελεῖ ἱστορική πραγµατικότητα, ἡ ὁποία διεδραµάτισε σηµαντικό καί πρωταρχικό ρόλο στήν ἀνάδειξη τῶν Νεοµαρτύρων. Στούς Νεοµάρτυρες τό κυριαρχοῦν στοιχεῖο στόν ἀγώνα τους γενικότερα καί στή στιγµή τοῦ µαρτυρικοῦ θανάτου τους εἰδικότερα ἦταν ἡ ὁµολογία τῆς πίστεώς τους εἰς Χριστόν. Αὐτό ἄλλωστε τούς ἐπέβαλε ἡ θρησκευτική παράδοσή τους. Οἱ Νεοµάρτυρες ἦταν συνήθως νέοι καί ἁπλοί ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ, στούς ὁποίους συµπεριλαµβάνονταν κατώτεροι καί ἀνώτεροι κληρικοί, οἱ ὁποῖοι µέ τόν µαρτυρικό τους θάνατο προκαλοῦσαν τή συγκίνηση στούς ὁµοδόξους καί ἐπί πλέον τούς ἐνεθάρρυναν νά µείνουν σταθεροί στή χριστιανική ὀρθόδοξη πίστη τους. 4


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Κατά τήν µακρά περίοδο τῆς τουρκικῆς δουλείας, κατά τήν ὁποίαν κυρίως καί ἀνεδείχθησαν οἱ περισσότεροι Νεοµάρτυρες, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τό ὑπόδουλο ἑλληνικό ἔθνος πέρασαν τήν κρισιµότερη καµπή τῆς ἱστορίας τους. Καί αὐτό γιατί κατά τήν περίοδο αὐτή ἐπανελήφθηκαν οἱ γνωστοί διωγµοί τῶν ρωµαϊκῶν χρόνων σέ βάρος τῶν χριστιανῶν καί ἐµφανίσθηκαν οἱ γνωστοί Νεοµάρτυρες τῆς πίστεως, θύµατα τῆς τουρκικῆς θηριωδίας. Αὐτούς τούς µάρτυρες ἡ Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει, τιµᾶ καί ὀνοµάζει Νεοµάρτυρες γιά νά διακρίνονται ἀπό τούς µάρτυρες τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Ἡ θυσία τῶν Νεοµαρτύρων ἦταν τόσο συγκλονιστικό γεγονός, ὥστε συνετάρασσε ὅλους τούς χριστιανούς, παράλληλα δέ τούς ἐνίσχυε ἀπέναντι στήν καταπιεστική συµπεριφορά τῶν Τούρκων, καί ὅσοι εἶχαν εὐαισθησία σέ θέµατα πίστεως ἐνεδυναµοῦντο καί ἐνεθαρρύνοντο νά ὁµολογήσουν τήν πίστη τους εἰς Χριστόν. Ὁ ἅγιος Νικόδηµος ὁ ἁγιορείτης, νεώτερος 5


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας καί ἀπό τούς σπουδαιότερους Δασκάλους τοῦ Γένους, ὁ ἐπιφανέστερος καί γνωστότερος ἀλείπτης κατά τούς ζοφερούς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας, στόν Πρόλογο του στό ἔργο Νέον Μαρτυρολόγιον ἐξηγεῖ τούς λόγους, γιά τούς ὁποίους ὁ Θεός εὐδόκησε νά ἐµφανισθοῦν οἱ νεοµάρτυρες στήν ἐποχή του. Γράφει ἐπί λέξει: «Εἰ δέ καί ἐρωτᾶ τινας, διά ποῖα αἴτια εὐδόκησεν ὁ Θεός νά γίνωνται οὗτοι οἱ νέοι µάρτυρες εἰς τοῦς τωρινούς καιρούς; Ἀποκρίνοµαι, ὅτι διά πέντε τινά: α) διά νά ἦναι ἀνακαινισµός ὅλης τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως β) διά νά µένουν ἀναπολόγητοι ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῆς Κρίσεως οἱ ἀλλόπιστοι γ) γιά νά ἦναι δόξα µέν καί καύχηµα τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, ἔλεγχος δέ καί καταισχύνη τῶν ἑτεροδόξων δ) διά νά ἦναι παράδειγµα ὑποµονῆς εἰς ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ὁπού τυραννοῦνται ὑποκάτω εἰς τόν βαρύν ζυγόν τῆς αἰχµαλωσίας ε) δέ καί τελευταῖον, διά νά ἦναι θάρρος καί παρακίνησις εἰς τό νά µιµηθοῦν διά τοῦ ἔργου τό µαρτυρικόν τους τέλος, καί ὅλοι µέν οἱ Χρι6


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

στιανοί οἱ κατά περίστασιν εἰς τό µαρτυρῆσαι ἀναγκαζόµενοι, ἐξαιρέτως δέ καί µάλιστα, ὅσοι ἔφθασαν νά ἀρνηθοῦν πρότερον τήν ὀρθόδοξον πίστιν». Σ᾽ αὐτό τò πλαίσιο ἡ Ἐκκλησία µας ἐνέταξε καì τòν Ἅγιο Ἀγγελῆ τòν Ἀργεῖο, ὁ ὁποῖος πρò 200 ἐτῶν ἐµαρτύρησε στò εὐλογηµένο νησì τῆς Χίου καì στòν ὁποῖο ἀφιερώνουµε τὴν ἐφετινὴ ἔκδοση τοῦ ἡµερολογίου µας, µὲ τὴν εὐχή νά πρεσβεύει στόν Κύριο καί Θεό µας ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. † Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ΜΑΡΚΟΣ

7


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ὁ Ἅγ. Ἀγγελῆς (φορητή Εἰκών τῆς οἰκ. Δ. Παπαγιωργάκη). 8


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΓΓΕΛΗΣ Ο ΑΡΓΕΙΟΣ Ο ΕΝ ΧΙῼ ΑΘΛΗΣΑΣ (3 Δεκεµβρίου 1813) «Μάρτυς Χριστοῦ ἀγγελώνυµε... αἴτησαι πᾶσι πιστοῖς τά πρόσφορα...» Ἡ Ἁγία µας Ἐκκλησία ἀνέκαθεν ἀπέδιδε µεγάλη τιµή στούς ὑπέρ τῆς ἀµωµήτου πίστεως προσφέροντας τή ζωή τους καί µάλιστα κατόπιν πολλῶν καί ἐπωδύνων βασάνων, τούς ὁποίους ὀνόµασε Μάρτυρες. Ἰδιαιτέρως δέ, ὅσους ἐµαρτύρησαν ὑπέρ τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ µετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1453) ἀποκαλεῖ Νεοµάρτυρες, ἀποδίδοντας σ᾽αὐτούς ἴση τιµή καί ἀξία. Νεοµάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας µας ὑπῆρξαν πολλοί. Ἄνθρωποι κάθε ἡλικίας καί τάξεως. Κάθε τόπος καυχᾶται γιά τούς Νεοµάρτυρές του καί ζητεῖ τίς πρεσβεῖες τους πρός τόν Θεό, γιά τήν ἀπαλλαγή του ἀπό τά κάθε εἴδους δεινά τῆς ζωῆς, ἀλλά κυρίως γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς τῶν Χριστιανῶν. Ἡ Χίος µας εἶχε τήν ἰδιαίτερη εὐλογία να ἔχῃ τόν 9


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

πρῶτο µέχρι τώρα γνωστό Νεοµάρτυρα (τόν Χῖον Ἅγ. Ἀνδρέα τόν Ἀργέντη) ἀλλά καί πληθύν ἄλλων ἐπωνύµων καθώς καί ἀνωνύµων νεοµαρτύρων. Μεταξύ αὐτῶν ἰδιαίτερη θέση κατέχει ὁ Ἅγιος Ἔνδοξος Νεοµάρτυς ΑΓΓΕΛΗΣ ὁ Ἀργεῖος, τόσο γιά τόν τρόπο τοῦ µαρτυρίου του, ὅσο καί γιά τά ἰδιάζοντα περιστατικά τῆς ζωῆς του. Αὐτά µᾶς διηγεῖται ὁ Ὅσιος Ὑµνογράφος καί Συναξαριστής τοῦ Ἁγίου, Νικηφόρος ὁ Χῖος, στό «Νέον Λειµωνάριον», ἀπό τό ὁποῖο ἀντλοῦµε καί τίς πληροφορίες, τίς ὁποῖες περιληπτικά ἐκθέτοµε στή συνέχεια. Εἶναι γνωστό, ὅτι ὁ Ὅσιος Νικηφόρος αὔξησε καί ἐτόνωσε τόν πόθο τοῦ Ἁγ. Ἀγγελῆ πρός τό µαρτύριο. Τόν προετοίµασε ὡς «ἀλείπτης» µέ τό Μυστήριο τῆς Ἱ. Ἐξοµολογήσεως, µέ τίς πατρικές νουθεσίες καί προτροπές του καί τέλος µέ τήν παρακολούθηση τοῦ µαρτυρικοῦ του θανάτου. Μάλιστα πιστεύει, ὅτι, ὡς αὐτόπτης µάρτυρας, ἔχει τό δικαίωµα νά ἱκετεύσῃ τόν Νεοµάρτυρα Ἀγγελῆ, ὥστε νά ἀξιωθῇ καί ὁ ἴδιος ὁ Νικηφόρος (ὡς συγγραφέας τοῦ Συναξαρίου) νά ἰδῇ τήν δόξαν του στόν οὐρανό, ὅπως ἀναφέρει σέ ἕνα Δοξαστικό τῆς Ἀκολουθίας του: «Ὡς αὐτόπτης γέγονα ὁ σός ἱκέτης τῆς µορφῆς σου Ἅγιε, δεδοξασµένης ἐκ Θεοῦ, κάλλους τῇ θείᾳ λαµπρότητι, οὕτω σήν δόξαν ἰδεῖν µε ἀξίωσον». 10


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Αʹ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ Πρό τῆς διηγήσεως, ὁ ἱ. Συναξαριστής βεβαιώνει τούς πιστούς, ὅτι ὅσοι ἀπό τούς Νεοµάρτυρες, σέ στιγµές ἀνθρώπινης ἀδυναµίας ἔγιναν ἀρνησίχριστοι, ἀλλά κατόπιν εἰλικρινοῦς µετάνοιας ὁµολόγησαν τήν ὀρθόδοξη πίστη τους στό Χριστό καί ἐτελείωσαν τή ζωή τους µέ µαρτυρικό θάνατο, αὐτοί εἶναι πραγµατικοί µάρτυρες, ὅπως τούς παλαιούς, τῆς ἐποχῆς τῶν διωγµῶν. Ἐπικαλεῖται µάλιστα, ὡς ἐπιχείρηµα τό παράδειγµα παλαιῶν ἁγίων, οἱ ὁποῖοι ἀρνήθηκαν τόν Χριστό, ἀλλά κατόπιν, ἀφοῦ ἐµαρτύρησαν γιά τήν πίστη, (π.χ. ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, ὁ Ἰάκωβος ὁ Πέρσης, ὁ Παγχάριος καί ὁ Μείρακας κ.ἄ) ἡ Ἐκκλησία τούς ἀναγνώρισε ὡς γνησίους µάρτυρες, ὅπως ἀναφέρεται στό γ´τροπάριο τῆς Ζ´ ὠδῆς τοῦ Κανόνος καί στό β´στιχηρό τῶν Αἴνων. Κατά τόν Ὅσιο Νικηφόρο, ὁ Ἅγιος Νεοµάρτυς Ἀγγελῆς γεννήθηκε στό Ἄργος τῆς Πελοποννήσου. Δέν γνωρίζοµε πολλά γιά τήν οἰκογένεια καί τήν ἀνατροφή του. Ἀργότερα τόν συναντοῦµε στό Κουσάντασι (Ν. Ἔφεσο) τῆς Μ. Ἀσίας, ὅπου ἐξασκεῖ τό ἐπάγγελµα τοῦ ἐµπειρικοῦ γιατροῦ. Ὅσοι τόν γνώριζαν, βεβαίωναν, ὅτι ἧταν «ἄνθρωπος εὐλαβής, ἥσυχος, φιλακόλουθος, ἐλεήµων, εὐσεβής καί ζηλωτής τῆς εὐσεβείας 11


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

θερµότατος». Ἐδῶ συνέβη καί ἕνα ἀξιοθαύµαστο περιστατικό, τό ὁποῖο φανερώνει τή βαθιά του πίστη. Ἕνας «ἄθεος Φραντσέζος» (Γάλλος), καθώς ἄκουε τόν Ἅγ. Ἀγγελῆ νά κηρύττῃ µέ ζῆλο τήν Ὀρθοδοξία, τόν ἐχλεύαζε καί τόν κοροΐδευε, γιά τήν πίστη του. (Ἴσως ἐπρόκειτο περί Γάλλου, Μονομαχία τοῦ Ἁγίου μέ τόν ὁπαδοῦ τοῦ ἀθέου διαΓάλλον. φωτισµοῦ, ἡ ἰδεολογία τοῦ ὁποίου µεσουρανοῦσε τότε) (σ. συντ.). Ὁ Ἀγγελῆς τόν ἀντιµετώπιζε σθεναρά, ἀλλά δέν ἀρκέστηκε στήν ὑπεράσπιση τῆς εὐσεβείας µόνο µέ λόγια. Προκάλεσε τόν ἀντίπαλό του σέ ἔµπρακτη ἀπόδειξη τῆς ἀλήθειας (ὡς τύπον θεοδικίας). Τοῦ πρότεινε ἐπίσηµη µονοµαχία, παρουσίᾳ πλήθους. Ἀφοῦ συγκατατέθηκε, ζήτησαν ἔγγραφη ἄδεια καί συµφωνία τοῦ Γάλλου Προξένου καί τῆς Πρεσβείας, ὥστε νά µήν ὑποστῇ καµίαν τιµωρίαν ὁ φονευτής. Οἱ ὅροι δέ τῆς µονοµαχίας ἦταν περίεργοι. Ὁ µέν Φραντζέζος θά προσήρχετο πάνοπλος, ὁ δέ Ἀγγελῆς ἄοπλος, 12


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

µόνο µέ ἕνα ραβδί, ὡς ὁ ἄοπλος Δαβίδ τῆς Π. Διαθήκης πρός τόν πάνοπλον Γολιάθ. Ὁρίστηκε γιά τή µονοµαχία ἡ ἑπόµενη ἡµέρα. Ὁ Ἅγιος ἐπισκέπτεται τόν Πνευµατικόν του, ὁ ὁποῖος δέν κατώρθωσε νά τόν ἀποτρέψῃ ἀπό ἕνα τέτοιο ἐγχείρηµα. Ὅλην ἐκείνην τή νύκτα τήν ἐπέρασε προσευχόµενος γιά νά «θαυµαστώσῃ» ὁ Ἰησούς Χριστός τήν δύναµη τῆς πίστεώς του. Τό πρωΐ ἐκοινώνησε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καί ἔπειτα προσκαλεί τόν ἀντίπαλό του. Ἐκεῖνος δειλιάζει τήν τελευταία στιγµή, καταλαµβάνεται ἀπό «φόβον καί τρόµον ἀνείκαστον, καί, παρρησίᾳ ὅλων, ἐγκαταλείπει τόν ἀγῶνα καί φεύγει. Ἔτσι ὁ Θεός ἀναδεικνύει νικητή τόν Ἅγιο. Παράλληλα θριαµβεύει ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη, χωρίς ἐκεῖνος νά γίνῃ ἀνθρωποκτόνος, πρᾶγµα τό ὁποῖον ἀπαγορεύει ἡ Ἐκκλησία µας. Μετά ἀπ᾽αυτό ὅµως ἔπεσε σέ µία µελαγχολία φαινοµενική ἤ πραγµατική. Ἐγκατέλειψε τήν ἰατρική, ἀπέφευγε τίς συναναστροφές µέ τούς φίλους του και ἔβαλε στόν νοῦν του νά µαρτυρήσῃ γιά τό Χριστό. Ἀλλά καυχώµενος, ὅτι τάχα ἐνίκησε τόν ἄπιστο µέ τή δυνατή του πίστη καί ὄχι µέ τή δύναµη τῆς θείας Χάρης ἔπεσε σέ ὑπερήφανους λογισµούς. Ἐπιζητοῦσε ἔκτοτε τό µαρτύριο, γιατί φανταζόταν τόν ἑαυτό του ὡς ἄξιο µάρτυρα τῆς πίστεως. Ἔτσι τόν ἐγκατέλειψε ἠ Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος µισεῖ τούς 13


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ὁ Ἅγ. Ἀγγελῆς μετά τῶν Ἁγίων Παντελεήμονος καί Νεομάρτυρος Μάρκου (φορητή Εἰκών εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου).

14


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ὑψηλόφρονες καί εὑρῆκεν εὐκαιρία ὁ «ἀπ᾽ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος διάβολος, τόν ἐπλάνησε, (ἐγελάσθην, ἔλεγεν ἀργότερα ἐξοµολογούµενος) καί τόν παρέσυρε, ὥστε οἰκειοθελῶς «νά τουρκέψῃ», καί νά ἀρνηθῇ τόν Χριστό, µάλιστα τό Σάββατον τοῦ Δικαίου Λαζάρου τοῦ 1813, λίγο πρίν ἀπό τό σωτήριον Πάθος τοῦ Κυρίου µας. Τοῦτο ἔπραξε, θεωρώντας ὅτι ἦταν ὁ καλύτερος τρόπος γιά τήν πραγµατοποίηση τοῦ σκοποῦ του, δηλαδή τό µαρτύριον. Μετά τήν πτώση του, τά γεγονότα πού ἐπακολούθησαν στή ζωή του ἦταν τέτοια, ὥστε νά χαρακτηρισθῇ, ἀπό τούς φίλους καί γνωστούς του, ὅτι εἶναι µελαγχολικός καί ὑποχονδριακός, κάµνοντας «ἄτακτα κινήµατα», για νά δώσῃ ἀφορµή στούς Τούρκους νά τόν συλλάβουν. Μάλιστα ἐπεχείρησε καί κάτι χειρότερο. Παίρνοντας µιά «πιστόλα», πῆγε στήν ταβέρνα κάποιου φίλου του γιά νά τόν σκοτώσῃ. Τότε οἱ «ἐξουσιασταί» (Τοῦρκοι) τόν συνέλαβαν καί τόν ἔστειλαν στή Χίο, ὡς τρελλόν. Ἀλλά καί στή Χίο ἡ ζωή του ἦταν ἀλλοπρόσαλη. Ἀπό τή µία, πήγαινε σέ ὅποια Ἐκκλησία συναντοῦσε καί συντετριµµένος ἔβρεχε τό δάπεδο τοῦ ναοῦ µέ τά δάκρυά του, κτυποῦσε τό κεφάλι του στά µάρµαρα τοῦ ναοῦ ἔλεγε εὐχές καί προσευχές στό Χριστό, στήν Παναγία καί στούς Ἁγίους τέτοιες, πού κινοῦσε τόν θαυµασµό ὅλων ὅσων τόν ἄκουγαν. Ἀπό τήν 15


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ἄλλη, ἀπειλοῦσε νά σκοτώσῃ τόν ἱερέα ἑνός ναοῦ, γιατί τόν ἔδιωξε ἀπό φόβο. Ἔδιδε ἐλεηµοσύνες στούς φτωχούς, γιά νά παρακαλοῦν τό Θεό νά τόν ἀξιώσῃ τοῦ µαρτυρίου καί ὅταν ἐκεῖνοι τόν καλοτύχιζαν, ἄρχιζε νά τούς ὑβρίζῃ καί νά τούς φοβερίζῃ. Ἄλλοτε πάλι, βλέποντας ἕνα Χριστιανό, νά φλυαρῇ µεθυσµένος τόν ἐχαστούκισε στό στόµα Εἴσοδος τῆς σκοτεινῆς φυλακῆς τοῦ δυνατά, σκανδαΚάστρου. λίζοντας ἔτσι καί προκαλώντας τά δυσµενῆ σχόλια τῶν παρισταµένων γιά τήν ἀνάρµοστη συµπεριφορά του. Καί τήν ἄλλη µέρα ὅταν συνάντησε αὐτόν πού ἔδειρε τοῦ λέγει: 16


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

«Ἐγώ εἶµαι Χριστιανός καί ὡς Χριστιανός δέν ἔδειρα σέ τόν ὁµόπιστόν µου, ἀλλά ἔδειρα τόν δαίµονα πού ἐκάθητο εἰς τά χείλη σου καί ἔλεγε τά λόγια ἐκεῖνα, ὅπου δέν πρέπει νά λέγουν οἱ Χριστιανοί». Ἄλλη φορά, κατά τή διάρκεια τοῦ Ραµαζανιοῦ, κάθισε κάτω ἀπό ἕνα τουρκικό σπίτι, ζήτησε ἀπό µιά Χριστιανή νερό καί ἤπιε, ἄναψε τό τσιµπούκι του καί ἐκάπνιζε (πράγµατα ἀπαγορευµένα στούς Μουσουλµάνους κατά τήν περίοδο τοῦ Ραµαζανιοῦ) καί ἔλεγε ὅτι εἶναι Χριστιανός καί ὅτι θά µαρτυρήσῃ γιά τό Χριστό, γιά να ντροπιάσῃ τήν τουρκική πίστη, καί ἄλλα παρόµοια. Ὁ Τούρκος νοικοκύρης ἐξαγριωµένος ὥρµησε ἐναντίον του, ἅρπαξε τήν «πιστόλα» ἀπό τή ζώνη τοῦ Ἁγίου, καί ἄρχισε νά τόν κτυπᾶ µ᾽αὐτήν, χωρίς ἐκεῖνος νά διαµαρτυρηθῇ καθόλου ὁ εὐλογηµένος Ἁγγελῆς, ἐπαληθεύοντας τό τοῦ Ἠσαΐα: «ὡς ἀµνός ἄκακος ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτόν ἄφωνος» (Ἡσ. ΝΓ’, 7) καί τό τοῦ Ψαλµωδοῦ: «ὡσεί ἄνθρωπος ἄλαλος... οὐκ ἀνοίγων τό στόµα αὐτοῦ καί οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόµατι αὐτοῦ ἐλεγµούς» (Ψαλµ. ΛΖ’, 14). Τότε κάποιος γνωστός του Ἱερέας τόν συµβούλευσε νά παρουσιασθῇ στούς ἄρχοντες καί νά τούς εἰπῇ: «Ἐπειδή οἱ Τοῦρκοι µέ δέρνουν καί µέ ἀτιµάζουν δέν ἀντέχω πιά νά µένω στήν πίστη σας, ἀλλά εἶµαι Χριστιανός, ὅπως πρότερον. Κάνετε ὅ,τι θέλετε. Ἐγώ εἶµαι ἀποφασισµένος νά πεθάνω γιά τόν Χριστό». Ὁ Ἅγιος 17


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ἐσωτερικόν τῆς σκοτεινῆς φυλακῆς. σήκωσε τό χέρι πρός τόν οὐρανό, ἐννοώντας ὅτι θά γίνῃ ὅπως εἶναι τό θέληµα τοῦ Κυρίου. Θέλοντας δέ νά δοκιµάσῃ ἄν ἦρθε ἡ ὥρα τοῦ µαρτυρίου του, ἐκάθισε µπροστά στήν πόρτα τοῦ Δικαστηρίου (Μεχκεµέ) καί ἀφοῦ ἅπλωσε τό µανδῆλι του, σάν τραπέζι, ἔβαλε πάνω ψωµί, τυρί καί κρασί καί ἄρχισε νά τρώῃ καί νά πίνῃ ἄφοβα, ἐνῶ ἦταν περίοδος Ραµαζανίου. Πολλοί ἀπό τούς Ἀγαρηνούς, εἰσερχόµενοι καί ἐξερχόµενοι ἐνῶ τόν ἔβλεπαν, δέν τοῦ εἶπαν τίποτε. Τότε ὁ Ἅγιος ἔφυγε καί πλησιάζοντας µερικούς Χριστιανούς εἶπε: «Δέν ἦλθε ἀκόµη ἡ ὥρα». 18


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Συνεχῶς ἐπεκαλεῖτο τούς Ἁγίους καί ἰδιαίτερα τούς Μάρτυρες. Εἶχεν ὅµως µίαν ὑπερβάλλουσαν ἀγάπη καί εὐλάβεια πρόν τόν ἐν Ἱεράρχαις θαυµατουργόν Ἅγ. Μακάριον, Ἀρχιεπίσκοπον πρώην Κορίνθου τόν Νοταρᾶν, τόν ἐν Χίῳ διαλάµψαντα καί κοιµηθέντα τό 1805. Συχνά ἐπισκεπτόταν τόν τάφον του καί µέ δάκρυα στά µάτια, ἀλλά καί κρούσεις τῆς κεφαλῆς του πάνω στό µνῆµα, ἔλεγε πρός τόν Ἅγιο: «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, καθώς ζῶν ὡδήγησας εἰς τό µαρτύριον τόν Νεοµάρτυρα Πολύδωρον τόν Κύπριον καί Θεόδωρον τόν Βυζάντιον καί Δηµήτριον τόν Πελοποννήσιον καί ἄλλους πολλούς ἐξωµότας εἰς ὁδόν µετανοίας ὁδηγήσας, οὕτω καί µετά θάνατον, µάλιστα τώρα, ὁποῦ µετά παρρησίας Ἱεραρχικῆς παρίστασαι ἐνώπιον τοῦ θρόνου τῆς θείας Μεγαλειότητος, ἐνδυνάµωσον καί ἐµέ τόν ἀνάξιον εἰς τό ὑπέρ Χριστοῦ µαρτύριον καί ἀξίωσόν µε νά τελειώσω τόν καλόν ἀγῶνα τῆς ἀθλήσεως». Ὅµως, παρά τήν µετάνοιά του ἡ συµπεριφορά στίς πράξεις του ἐξακολουθοῦσε νά εἶναι περίεργη. Ἐκεῖ πού φαινόταν ἔνδακρυς καί οἱ στεναγµοί του ἦταν σχεδόν ἀκατάπαυστοι, ἔκαµνε κάποια τρέλλα καί ἐσκέπαζε τήν ἐν γνώσει ἀρετή του, ὥστε νά διερωτᾶται κανείς ἄν εἶναι τρελλός ἤ φρόνιµος. Περίεργο ἐπίσης εἶναι καί τό ἀκόλουθο. Μιά µέρα, ἀφοῦ ἔκλαυσε πικρά, ἔκρουσε πολλάκις τό κεφάλι 19


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Βρύση Μελέκ - Πασᾶ (συνήθης τόπος ἐκτελέσεως τῶν Νεομαρτύρων). του στό ἱερό µνῆµα (τοῦ Ἁγ. Μακαρίου) καί ἔτυπτε τό στῆθος του, σάν τόν Τελώνη τῆς (εὐαγγελικῆς) περικοπῆς, ζήτησε νά τοῦ φέρουν ἕνα κοτόπουλο. Ἀφοῦ τό ἔφεραν, νοµίζοντας ὅτι τό θέλει γιά φαγητό, τό ἐπλήρωσε καί ἔπειτα ἀπευθύνεται σ᾽αὐτούς πού ἦταν κοντά του καί τούς λέγει: «Ποιός µπορεῖ νά τοῦ κόψῃ τό κεφάλι µέ µιά µαχαιριά; Κι ὅταν κάποιος νέος τό ἔκοψε, ὁ Ἅγιος πιάνει µέ τό ἕνα χέρι τό σῶµα τοῦ πουλιοῦ καί µέ τό ἄλλο τό κεφάλι, κοιτάζει πρός τόν οὐρανό καί φωνάζει µέ κλαυθηρισµό: «Ἔτσι, Χριστέ µου νά χωρισθῇ καί τό ἰδικόν µου κεφάλι ἀπό τό 20


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

σῶµα µου». Τότε ὅσοι τό εἶδαν κατάλαβαν ὅτι ἑτοιµάζεται γιά τό µαρτύριο καί ἐδάκρυσαν. Βέβαια, ὑπῆρξαν καί µερικοί πού τό θεώρησαν παιχνίδι καί ἀστεῖο καί γέλασαν. Ἔκτοτε ἐσύχναζε σ᾽ἕνα ἐξωκκλῆσι καί ἐπισκεπτόταν ἕνα Πνευµατικό (πιθανῶς τόν ἱερό Νικηφόρο), ὁ ὁποῖος συνοµιλοῦσε µέ ἐκεῖνον καί ἐθαύµαζε τήν κατάνυξή του, τήν µετάνοια, τήν ἐγκράτεια καί τούς οὐρανόφρονες λογισµούς του. Διηγεῖται ὁ Πνευµατικός, ὅτι πολλάκις ὁ Ἀγγελῆς γινόταν «θεόληπτος», καί ὁ νοῦς του ἁρπαζόταν «εἰς θείαν θεωρίαν». Ὅµως, παρά τήν προσπάθεια τοῦ Πνευµατικοῦ νά τοῦ ἀποσπάσῃ κανένα µυστικό λογισµό ἤ θεωρία ἤ ἀποκάλυψη, ἐκεῖνος ἔστρεφε τόν λόγον ἀλλοῦ, παρακαλῶντας τόν πνευµατικόν νά µήν πειράζῃ ἕνα ἁµαρτωλό καί τρελλό ἄνθρωπο, ἤ νά λέγῃ «πεινῶ, ἔχεις τίποτε νά µέ δώσῃς νά φάγω;» Αὐτόν τόν τρόπο συµπεριφορᾶς ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὀνοµάζει «πεπλασµένην µωρίαν», τόν δέ Ἀγγελῆν ἀποκαλεῖ «θεόσοφο καί θεόπνευστο». Ἔπειτα ἀπό ἕξι µῆνες, ὅπου παρέµεινε στή Χίο παρουσιάζεται στό Τελωνεῖο, ἀφοῦ ξύρισε πρῶτα τά γένεια του. Ἐκεῖ ὅταν τόν ρώτησαν οἱ Ἀγαρηνοί γιατί ξύρισε τά γένεια του, ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Ὅσο ἤµουν Τοῦρκος τά εἶχα, γιατί οἱ Τοῦρκοι τά ἔχουν εἰς τιµήν, τώρα δέ ὁποῦ εἶµαι Χριστιανός, καθώς ἤµην καί πρό21


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ὁ ἀποκεφαλισμός τοῦ Ἁγ. Ἀγγελῆ (φορητή Εἰκών Παρεκκλησίου Ἁγ. Νεκταρίου Βροντάδου).

22


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

τερον, τά ἔκοψα ὡς περιττά καί ἄχρηστα, ἐπειδή εἰς τόν τόπον τοῦτον δέν συνηθίζουν οἱ Χριστιανοί νά ἔχουν γένεια». Τότε αὐτοί προσπάθησαν, µέ διαφόρους τρόπους, νά τόν µεταπείσουν, ἀλλά δέν τό κατώρθωσαν. Ἔτσι ὁ Γιανιτσάραγας ἔστειλε νά τόν πάρουν µέσα εἰς τό Κάστρο. Καί ἐπειδή ἦταν ἡ ὥρα τῆς προσευχῆς, προσπάθησαν νά τόν ἀνεβάσουν βιαίως στό Τζαµί. Ὅταν συνάντησαν ὅµως τήν ἀντίδραση τοῦ Ἁγίου, ὥρµησαν ὅλοι ἐπάνω του καί τόν κτυποῦσαν ἄσπλαχνα, δέρνοντας, σύροντας καί σπρώχνοντάς τον ἐνῶ ἐκεῖνος φώναζε δυνατά: «θανατῶστε µε ταύτην τήν ὥραν, δέν ἀνεβαίνω εἰς τό τζαµί, ἐπειδή εἶµαι Χριστιανός». Ἀµέσως τόν ἔφεραν σιδηροδέσµιον καί τόν ἔρριξαν στή σκοτεινή φυλακή τοῦ Κάστρου. Τήν νύκτα ἐκείνη τόν βασάνισαν σκληρά. Δέν εἶναι γνωστό τό εἶδος τῶν βασανιστηρίων καί ἑποµένως δέν γράφοµε, ὅσα λένε πολλοί, γιατί δέν γνωρίζοµε τήν ἀλήθεια. (Πόσο ἀκριβής εἶναι στή διήγησή του ὁ Ὅσιος Νικηφόρος). (σ. συντ.) Τήν ἄλλη ἡµέρα τόν ἔφεραν στό κονάκι τοῦ Μουσελίµη καί ἐκεῖ τόν ἀνέκριναν. Ἀλλ᾽ὁ Μάρτυρας ἔµεινε σταθερός, παρά τά κολακευτικά λόγια, τίς ὑποσχέσεις καί τίς ἀπειλές πού τοῦ ἀπηύθυναν. Ὕστερα τόν ἐφυλάκισαν πάλι καί τοῦ ἔβαλαν τά πόδια στό τοµπρούκι (σκληρό βασανιστικό ὄργανο) καί τήν ἑποµένη, βλέποντας τό ἀµετάθετο τῆς γνώµης του, τόν 23


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ἔσυραν µέχρι τό Βουνάκι καί ἐκεῖ ζήτησε καί τόν ἀποκεφάλισαν µέ µιά σπαθιά, ὅπως ἀκριβῶς εἶχε παρακαλέσει ὁ ἴδιος τόν Χριστό, κόπτοντας τό κοτόπουλο πρίν µερικές ἡµέρες. Ἔτσι τελείωσε τό µαρτυρικό του δρόµο ὁ Ἅγιος Νεοµάρτυς Ἀγγελῆς ὁ Ἀργεῖος τήν 3η Δεκεµβρίου τοῦ 1813. Τότε ἀπεκαλύφθησαν «ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισµοί» καί βεβαιώθηκαν ὅλοι, ὅτι δέν ἦταν ὑποχονδριακός ἤ τρελλός, ἀλλά φρόνιµος, συνετός, θεόφρων καί ὅλα ἐκεῖνα τά ἔκαµνε θεληµατικῶς, ὅπως παλιά ὁ Ἅγ. Συµεών, ὁ διά Χριστόν Σαλός. Τό µαρτυρικό του σῶµα ἔµεινε στόν τόπο τῆς καταδίκης τρία ἡµερόνυκτα (κατά τόν µουσουλµανικό νόµο) καί ἐκεῖ ἔτρεχαν τά πλήθη τῶν Χριστιανῶν καί, ὅσοι κατάφεραν µέ χρήµατα, ἔπαιρναν ὅ,τι µποροῦσαν, φόρεµα, µαλλιά, κρέας ἤ αἶµα πρός ἁγιασµό. Μάλιστα µερικοί ἔβαλαν καί µεσίτες γιά νά ἀγοράσουν, ἀντί πολλῶν χιλιάδων γροσίων, τό σῶµα τοῦ Μάρτυρα, ἀλλά παρά τήν ἀρχική συµφωνία, δέν κατέστη δυνατόν, ἐπειδή κάποιος Ἱερέας ἅρπαξε τήν ἁγίαν κάρα καί ἄρχισε νά τήν ἀσπάζεται µπροστά στούς Ἀγαρηνούς. Αὐτοί τότε ἐξαγριώθησαν, σήκωσαν ἀµέσως τό ἅγιο Λείψανο καί ἀφοῦ µάζεψαν καί τό χῶµα, πάνω στό ὁποῖο εἶχε χυθεῖ τό αἷµα τοῦ Μάρτυρα, τό ἔρριξαν στή θάλασσα, «εἰς 25 ὀργιάς βάθος τοῦ πελάγους». Μερικοί φιλοµάρτυρες ἐδοκίµασαν 24


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

τήν νύκτα νά τό ἀνασύρουν, ἀλλά τοῦτο κατέστη ἀδύνατον. Σχολιάζοντας, µαζί µέ τόν Ὅσιο Νικηφόρο, τό Μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Ἀγγελῆ, ἐπισηµαίνοµε τρία κυρίως σηµεῖα: α) Ὅσο θερµή πίστη κι ἄν εἶχε ὁ Ἀγγελῆς, ὅµως δέν ἀκολούθησε τή συµβουλή τοῦ Ἀπ. Παύλου: «ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω µή πέσῃ» (Α’ Κορ. Ι’, 12) καί στηρίχθηκε ὄχι στή δύναµη τοῦ Θεοῦ, ἀλλά στόν ἑαυτό του, γι᾽αυτό ἔπεσε «πτῶµα ἐλεηνόν». β) Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, παρεχώρησε πρός ὀλίγον τήν δοκιµασία αὐτή, γιά νά ταπεινωθῇ. Κατά τούς Πατέρες, καλύτερα ἔχει ὁ Θεός ἕνα ταπεινόν ἁµαρτωλόν, παρά ἕναν δίκαιον ὑπερήφανον (Ὅσιος Νικηφόρος). Ἀφοῦ ταπεινώθηκε ὀ Ἀγγελῆς, τότε, ὄχι µόνον τόν ἀνώρθωσεν ἀπό τοῦ πτώµατος τῆς ἀρνήσεως, ἀλλά καί στό ὕψος τῆς µαρτυρικῆς δόξας τόν ἀνύψωσε. γ) Ἀποδείχθηκε περίτρανα, ὅτι καί οἱ ἀρνησίχριστοι, οἱ οποῖοι µετανόησαν εἰλικρινά καί ἐµαρτύρησαν ὑπέρ τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι καί αὐτοί Μάρτυρες «παναληθέστατοι» καί ἰσάξιοι τῶν παλαιῶν Μαρτύρων. Ἑποµένως καί ὁ Ἅγιος ἔνδοξος Νεοµάρτυς Ἀγγελῆς πρέπει νά τιµᾶται καί ἐξαιρέτως νά ἑορτάζεται, γιατί καί κατά τόν Μ. Βασίλειον «ἡ πρός τούς ἀγαθούς τῶν ὁµοδόξων τιµή ἀπόδειξιν ἔχει τῆς πρός τόν κοινόν Δεσπότην εὐνοίας». 25


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Σύναξις τῶν Ἁγίων τῆς Χίου.

( Ὁ Ἅγιος εἰκονίζεται 2ος ἐξ ἀριστερῶν τῆς 4ης σειρᾶς). 26


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Δοξαστικόν ἀποστίχων (τονισθέν ὑπό Μιχ. Στρουμπάκη). 27


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Βʹ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Στό «Νέον Λειµωνάριον», ἔργο τῶν τριῶν Ἁγίων Μακαρίου Ἀρχιεπισκόπου πρ. Κορίνθου (Νοταρᾶ), Ἀθανασίου τοῦ Παρίου καί Νικηφόρου τοῦ Χίου, τό ὁποῖον ἐκδόθηκε στή Βενετία τό 1819, µέ ἐπιµέλεια τοῦ τελευταίου, ὑπάρχει Ἀκολουθία τοῦ Ἁγ. Νεοµάρτυρα Ἀγγελῆ τού Ἀργείου «πονηθεῖσα» ὑπό Ἱεροµονάχου Νικηφόρου τοῦ Χίου. Ἡ Ἀκολουθία αὐτή ἀπό πλευρᾶς µορφολογικῆς, ἐκκλησιολογικῆς καί ἱστορικῆς ἀκόµη, εἶναι ἀπό τίς ὡραιότερες καί πληρέστερες τοῦ Ὁσίου Ὑµνογράφου, ὅσες βεβαίως µᾶς διεσώθησαν. Πληροῖ στό ἀκέραιο τούς ὑµνογραφικούς κανόνες. Διακρίνεται γιά τό γλαφυρό, λυρικό, ἐγκωµιαστικό και κατανυκτικό ὕφος. Μέ τά ἰδιάζοντα τροπάρια περιγράφει τή ζωή καί τό Μαρτύριο τοῦ Νεοµάρτυρα, τονίζει τήν ἰδιαιτερότητα, καθώς καί τήν ἀξία τοῦ Μαρτυρίου καί ἐπισηµαίνει τήν ἀνάλογη τιµή, τήν ὁποία πρέπει νά ἀποδίδουν οἱ Χριστιανοί στούς ἀρνησίχριστους, ἀλλά µετανοηµένους Μάρτυρες κυρίως τῆς ἐποχῆς τῆς Τουρκοκρατίας, ὅπου τό µαρτύριό τους ἔχει καί ἐθνική σηµασία, γιατί στήριζε τούς Ὀρθοδόξους γιά να µήν ἐξισλαµίζονται, τονώνοντας συγχρόνως τό ἐθνικό καί θρησκευτικό τους φρόνηµα καί προετοιµάζοντάς τους γιά τή µεγάλη ἐθνεγερσία τοῦ 1821. Ἀλλά καί ἀπό ἱστορικῆς πλευρᾶς ἡ ἀξία τῆς Ἀκολουθίας εἶναι σηµαντική. Σ᾽αὐτήν, γιά πρώτη φορά, ἀναγράφεται ὡς Μάρτυρας ὁ Δεσµοφύλακας τῆς Ἁγ. Μυρώπης. Ἀπ᾽ 28


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ἱ. Λείψανον (ὕφασμα καί αἷμα) Ἁγ. Ἀγγελῆ (ἐσωτερική ὄψη). 29


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ἱ. Λείψανον Ἁγ. Ἀγγελῆ (ἐξωτερική ὄψη) εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Μάρκου Βροντάδου.

30


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

αὐτήν διαφαίνεται ὅτι ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ἦταν ὁ Πνευµατικός «ἀλείπτης» τοῦ Ἁγίου, κατά τήν ἑξάµηνη διαµονή του στή Χίο. Ὅτι ἦταν αὐτόπτης τοῦ µαρτυρίου τοῦ Ἁγίου, γι᾽αὐτό καί διηγεῖται τίς λεπτοµέρειες, οἱ ὁποῖες ἀναφέρθηκαν. Ὅτι ἴσως εἶχε ἐνσκήψει «λοιµός», στό νησί κατά τήν περίοδο ἐκείνη (πρώτη δεκαπενταετία τοῦ ΙΘ´αἰῶνα). Καί τέλος ὅτι οἱ Χριστιανοί ἐθεώρησαν τόν Ἅγιο ὡς προστάτη τῶν ναυτικῶν, λόγῳ τοῦ ὅτι τό σῶµα του ἐβυθίσθη στή θάλασσα (Εἴθισται, σέ περιπτώσεις τρικυµίας, οἱ ναυτικοί νά βυθίζουν στή θάλασσα τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγ. Νικολάου, προστάτη τῶν ναυτιλλοµένων, ἡ ὁποία ὑπάρχει σέ κάθε χριστιανικό πλοῖο, γιά νά καταπαύσῃ ὁ σάλος τῶν κυµάτων).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ Αὐτός, ἐν ὀλίγοις, εἶναι ὁ Ἅγιος, ἔνδοξος Νεοµάρτυρας Ἀγγελῆς, τόν ὁποῖον πρέπει νά τιµοῦµε ἐπάξια, ἐφέτος µάλιστα πού ἑορτάζοµε τα 200 χρόνια ἀπό τό Μαρτύριό του καί νά ἐπικαλούµεθα τίς πρεσβεῖες του πρός τόν Τριαδικό Θεό: «Ταῖς πρεσβεῖες σου πρός Κύριον Νεοµάρτυς, τούς σέ τιµῶντας φύλαττε, ἐκ παντός κινδύνου, σώµατος ὁµοῦ καί ψυχῆς, ἐν γῇ καί θαλάσσῃ τε, ἐν παντί καιρῷ ἀγγελώνυµε». (Τροπάριον Δ´ Ὠδῆς τοῦ Κανόνα). Γεώργιος Κ. Λιαδῆς Ἀρχιµανδρίτης τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

31


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ἀγγελτήριον Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδος. 32


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

33


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ἀπόφασις συγκροτήσεως Ἐπιτροπῆς ἑορτασμοῦ Ἁγ. Ἀγγελῆ. 34


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ἐπί τῇ συµπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπό τοῦ Μαρτυρίου τοῦ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΗ ΤΟΥ ΑΡΓΕΙΟΥ τοῦ ἐν Χίῳ ἀθλήσαντος. Τό Σάββατον 28 Σεπτεµβρίου 2013, εἰς τήν αἴθουσαν συνεδρίων τοῦ Ὁµηρείου Πνευµατικοῦ Κέντρου Δήµου Χίου ἐπραγµατοποιήθη ἡ Ἐπιστηµονική Ἡµερίδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΓΓΕΛΗΣ Ο ΑΡΓΕΙΟΣ, ὁ ἐν Χίῳ ἀθλήσας». Ἡ Ἡµερίδα διωργανώθη ἀπό τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν εἰς τά πλαίσια τοῦ ἑορτασµού τῆς συµπληρώσεως 200 ἐτῶν ἀπό τό µαρτύριόν του εἰς τήν Χίον (3 Δεκεµβρίου 1813). Εἰς ἁπάσας τάς Συνεδρίας προήδρευσεν ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος µέ γραµµατέα τόν κ. Γεώργιον Πιτσινέλην, Μέλος τοῦ ΕΤΕΠ τοῦ Τοµέως Βυζαντινῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν. Κατά τήν Ἡµερίδα ἐγένοντο αἱ ἑξῆς εἰσηγήσεις: 35


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Προσευχή πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἡμερίδος.

Αʹ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1η Εἰσήγησις: «Παρατηρήσεις εἰς τόν Βίον καί τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγίου Ἀγγελῆ» κ. Στέφανος Ἤµελλος, Ἀκαδηµαϊκός, Ὁµότιµος Καθηγητής Λαογραφίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν. 2α Εἰσήγησις: «Κριτήρια διακρίσεως διά Χριστόν σαλότητος καί ψυχοπαθολογίας» Αἰδεσιµολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ἀδαµάντιος Αὐγουστίδης, Ἀναπληρωτής Καθηγητής 36


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Αἴθουσα Συνεδρίων Ὁμηρείου Πνευματικοῦ Κέντρου Δ. Χίου. τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν, Ψυχίατρος.

Βʹ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1η Εἰσήγησις: «Φαινόµενα σαλότητος σέ ἀρχαῖα καί νεώτερα µαρτυρολόγια» κ. Ἰωάννης Πολέµης, Καθηγητής Βυζαντινῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν. 2α Εἰσήγησις: «Ιατρικές ἐκτιµήσεις σχετικές µέ τόν βίο καί τήν 37


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

πολιτεία τοῦ Ἁγ. Νεοµάρτυρος Ἀγγελή τοῦ Ἀργείου» κ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης, Δρ. Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

Γʹ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1η Εἰσήγησις: «Ὁ Ἅγιος Νεοµάρτυς Ἀγγελῆς ὡς φορεύς τοῦ πνεύµατος τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως τοῦ ὑποδούλου Γένους» κ. Ἀντώνιος Παναγιώτου, Καθηγητής Βυζαντινῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν. 2α Εἰσήγησις: «Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Χῖος, ὡς βιογράφος τοῦ Ἁγίου Ἀγγελῆ» κ. Μυρσίνη Ἀναγνώστου, Δρ. Βυζαντινῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικής Σχολῆς Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν. 3η Εἰσήγησις: «Μουσικολογικές - Μορφολογικές παρατηρήσεις στήν Ἀκουλουθία τοῦ Ἁγίου Νεοµάρτυρος Ἀγγελῆ» κ. Μιχαήλ Στρουµπάκης, Ἐπίκουρος Καθηγητής Ἱστορικῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδηµίας Ἡρακλείου Κρήτης.

38


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ

τοῦ ἔτους ,βιδʹ, 2014 Ἰνδικτιῶνος 7. Ἡλίου κύκλοι 18. Σελήνης κύκλοι 17. Σελήνης θεµέλιον 10. Παραµονή Χριστουγέννων ἡµέρα Τρίτη. Κρεοφαγίας ἡµέραι 61. Τό Τριῴδιον ἄρχεται 9 Φεβρουαρίου. Ἑωθινόν ιαʹ. Ἦχος πλ. δʹ. Ἡ Ἀπόκρεως 23 Φεβρουαρίου. Ὁ Εὐαγγελισµός, Τρίτη Δʹ Νηστειῶν. Νοµ. Φάσκα, Μεγ. Παρασκευή. Λατίνων Πάσχα, 20 Ἀπριλίου. Τό ἅγ. Πάσχα, 20 Ἀπριλίου. Ἡ Ἀνάληψις, 29 Μαΐου. Ἡ Πεντηκοστή, 8 ᾽Ιουνίου. Κυριακή ἁγ. Πάντων, 15 Ἰουνίου. Νηστεία ἁγ. Ἀποστόλ. ἡµ. 13. Ἡ µνήµη αὐτῶν Κυριακή.

39


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 40

Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ  Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π  Σ Κ Δ Τ Τ Π Π

† ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΚΥΡΙΟΥ, Βασιλείου Μεγ., Ἐμμελείας, Πέτρου, Γρηγορίου, Τηλεμάχου Σιλβέστρου, Θεοπέμπτου, Θεοδότης, Σεραφείμ Σάρωφ, Ζώρζη, Θεοπίστου Μαλαχίου προφ., Γορδίου, Θωμαϊδος, Γενοβέφας † Ὀνουφρίου ὁσ. ἐν Χίῳ, 70 Ἀποστόλων, Ἀπολιναρίας, Εὐθυμίου, Θεοκτίστου † ΠΡΟ ΦΩΤΩΝ. Θεοπέμπτου, Θεωνᾶ, Συγκλητικῆς, Γρηγορίου, Ρωμανοῦ † ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ † Σύναξις Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Γεωργίου, Δομνίκης, Κύρου, Ἀγάθωνος, Ἀττικοῦ, Μακαρίου, Θεοδώρου Πολυεύκτου, Εὐστρατίου, Πέτρου, Παρθένας, Ἀντωνίας, Λαυρεντίου Γρηγορίου Νύσσης, Δομετιανοῦ, Μαρκιανοῦ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβ., Ἀγαπίου, Θεοδοσίου ἐν Ἄθῳ, Βιταλίου † ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Τατιανῆς, Εὐθασίας, Μερτίου, Ἠλία, Στεφάνου Ἑρμύλου, Στρατονίκου, Μαξίμου, Εἰρηνάρχου, Ἱλαρίου Πατέρων ἐν Σινᾶ καί Ραϊθῶ, Δαμιανοῦ, Παύλου, Νίνας, Σάββα Παύλου Θηβ., Ἰωάννου, Καλυβ., Γερασίμου, Γαβριήλ Προσκ. ἁλύσ. ἀπ. Πέτρου, Νεονίλλης καί 3 ἐγγονῶν, Δάνακτος, Νικολάου † Ἀντωνίου τοῦ Μεγ., Γεωργίου Ἰωαν., Ἀντωνίου Βεροίας † Ἀθανασίου καί Κυρίλλου πατρ. Ἀλεξανδρείας, Θεοδούλης † ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ (10 λεπρῶν). Μακαρίου, Μάρκου Εὐγενικοῦ, Ἀρσενίου Εὐθυμίου μεγ., Εὐσεβίου, Ζαχαρίου Ἄρτης Μαξίμου ὁμ., Εὐγενίου, Μαξίμου Γραικοῦ, Πατρόκλου, Ἀγνῆς Τιμοθέου ἀποστ., Ἀναστασίου Πέρσου, Ἰωσήφ Κρητός, Λέοντος Κλήμεντος Ἀγκ., Ἀγαθαγγέλου, Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ, Ἀχολίου Ξένης, Ζωσιμᾶ, Βαβύλα, Φίλωνος, Νεοφύτου ἐγκλείστου † Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Αὐξεντίου, Μαργαρίτας † ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (Ζακχ.). Ξενοφῶντος & συνοδείας, Κλήμεντος Ἀθ., Ἀνανίου † Ἀνακ. λειψ. Ἰ. Χρυσοστόμου, Μαρκιανῆς, Δημητρίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, Παλλαδίου, Ἰακώβου, Χάριτος † Δημητρίου Χιοπολίτου, Ἀνακομιδή λειψ. Ἰγνατίου Θεοφόρου, † Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Θεοφίλ. νέου, Χρυσῆς, Ἱππολύτου, εὕρ. εἰκ. Παναγ. Τήνου Κύρου & Ἰωάννου Ἀναργ., Ἠλία Ἀρδούνη, Ἀρσενίου, Ἀθανασίας, Θεοδότης

Νέα Σελήνη

Πρῶτο τέταρτο

Πανσέληνος

Τελευταίο τέταρτο


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν & μεγάλων ἑορτῶν

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 5 6 7 12 17 18 19 25 26 27 30

ΕΟΡΤΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ Κολ. β΄ 8-12 Λκ. β΄ 20-21, 40-52 Περιτομή Ἰ. Χριστοῦ Β΄ Τιμ. δ΄ 5-8 Μρκ. α΄ 1-8 γ΄ | ΣΤ΄ Τίτ. β΄ 11-14, γ΄ 4-7 Μτθ. γ΄ 13-17 Τά Ἅγια Θεοφάνια Πρξ. ιθ΄ 1-8 Ἰωάν. α΄ 29-34 Σύν. Ἰωάννου Προδρόμου Ἐφεσ. δ΄ 7-13 Μτθ. δ΄ 12-17 δ΄ | Ζ΄ Ἑβρ. ιγ΄ 17-21 Λκ. στ΄ 17-23 Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου Ἑβρ. ιγ΄ 7-16 Μτθ. ε΄ 14-19 Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Κολ. γ΄ 4-11 Λκ. ιζ΄ 12-19 πλ. α΄ | Η΄ Ἑβρ. ζ΄ 26 – η΄2 Ἰωάν. ι΄ 9-16 Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15 Λκ. ιθ΄ 1-10 πλ. β΄ | Θ΄ Ἑβρ. ζ΄ 26 – η΄ 2 Ἰωάν. ι΄ 9-16 Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἑβρ. ιγ΄ 7-16 Μτθ. ε΄ 14-19 Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ὁ Ἅγ. Ἀγγελῆς

(ἁγιογραφία εἰς τό τέμπλον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Μαρίνης Ἐγκρεμοῦ). 41


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

1 Σ 2 Κ 3 Δ 4 Τ 5 Τ 6 Π  7 Π 8 Σ 9 Κ 10 Δ 11 Τ 12 Τ 13 Π 14 Π 15 Σ  16 Κ 17 Δ 18 Τ 19 Τ 20 Π 21 Π 22 Σ  23 Κ 24 Δ 25 Τ 26 Τ 27 Π 28 Π 42

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Τρύφωνος, Περπέτουας, Ἀναστασίου, Βασιλείου, Γεωργίου, 4 μαρτ. Μεγάρων † Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ἰορδάνη, Γαβριήλ Συμεών, Ἄννης προφ., Σταματίου, Ἰωάννου, Νικολάου νεομ. ἐν Χίῳ Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, Νικολάου ὁμολογητοῦ, Ἰωάννου Ἀγάθης Κατάνης, Θεοδοσίου Σκοπέλου, Ἀντωνίου Ἀθηναίου Βουκόλου Σμ., Φωτίου Μεγ., Φαύστας, Δωροθέας, Βαρσανουφίου Παρθενίου Λαμψάκ., Λουκᾶ νέου, Γεωργίου Ζαχαρίου προφ., Θεοδώρου Στρατ., Μακαρίου, Μάρθας, Μαρίας † ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣ. (Ἀρχή Τριωδ.).Νικηφόρου, Παγκρατίου ἐπ.,Μαρκέλλου † Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος, Ζήνωνος ταχυδρ., Ἀναστασίου Βλασίου ἱερομ., Θεοδώρας Αὐγούστης, Γεωργίου Σέρβου Μελετίου Ἀντιοχ., Ἀντωνίου, Χρήστου κηπουροῦ, Μαρίας, Πλωτίνου Ἀκύλα & Πρίσκιλλας ἀποστόλων, Εὐλογίου, Συμεών Αὐξεντίου, Ἀβραάμ, Μάρωνος, Νικολάου Κορίν., Δαμιανοῦ † Ἀνθίμου ἐν Χίῳ, Ὀνησίμου ἀπ., Εὐσεβίου ὁσ., , Ἰωάννου Θεσ/νίκης † ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ. Παμφίλου μάρτυρος, Φλαβιανοῦ Κων/πόλεως, Μαρίας Θεοδώρου, Πουλχερίας, Μιχαήλ, Μαριάμνης, Ἀγαθαγγέλου Λέοντος Ρώμης, Ἀγαπητοῦ ἐπ. Σιναίου † Φιλοθέης Ἀθην., Φιλήμονος ἀπ., Κόνωνος, Νικήτα, Ἀρχίππου Λέοντος, Ἀγάθωνος, Βησσαρίωνος, Πλωτίνου Τιμοθέου, Εὐσταθίου, Ἰωάννου, Ζαχαρίου Ἱεροσ. † Ψυχοσάββατο. Τῶν ἐν Εὐγενίοις Μαρτύρων, Θαλασσίου † ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩΝ. Πολυκάρπου Σμύρνης, Προτερίου, Γοργονίας, Ἰωάννου, Λαζάρου Α΄ & Β΄ εὕρεσις κεφαλῆς Προδρόμου Ταρασίου, Ρηγίνου ἐπ. Σκοπέλου, Ἀλεξάνδρου Θράκης Πορφυρίου, Φωτεινῆς ἰσαπ., Θεοκλήτου, Ἰωάννου Κάλφα Προκοπίου, Στεφάνου γηροκ., Ἀσκληπιοῦ, Ἠλία, Λεάνδρου, Σίμωνος Βασιλείου, Νέστορος, Βάρσου, Κυράννας, Κασσιανοῦ ὁσίου

Νέα Σελήνη

Πρῶτο τέταρτο

Πανσέληνος

Τελευταίο τέταρτο


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΦΕΡΒΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν & μεγάλων ἑορτῶν

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2 9 10 16 19 22 23 24

ΕΟΡΤΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ Ἑβρ. ζ΄ 7-17 Λκ. β΄ 22-40 Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15 Λκ. ιη΄ 10-14 πλ. δ΄ | ΙΑ΄ Β΄ Τιμ. β΄ 1-10 Ἰωάν. ιε΄ 17- ιστ΄ 2 Ἁγ. Χαραλάμπους Α΄ Κορ. στ΄ 12-20 Λκ. ιε΄ 11-32 α΄ | Α΄ Α΄ Ἰωάν. γ΄ 21 –δ΄ 11 Μρκ. ιδ΄ 43- ιε΄ 1 Ἁγίας Φιλοθέης Ψυχοσάββατο Α΄ Θεσ. δ΄ 13-17 Λκ. κα΄ 8-9, 25-27, 33-36 Α΄ Κορ. η΄ 8 –θ΄ 2 Μτθ. κε΄ 31-46 β΄ | Β΄ Α΄ & Β΄ εὕρ. κεφ. Προδρόμου Β΄ Κορ. δ΄ 6-15 Μτθ. ια΄ 2-15 ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Χ

ορός ἀγγελικός, Ἀγγελῆ νεομάρτυς, καί δῆμος ἀθλητῶν, ἐπεκρότησαν ἄνω, τήν σήν ὑπέρ τῆς πίστεως, καρτερίαν καί ἔνστασιν, καί τό πνεῦμά σου, μετʹ εὐφροσύνης λαβόντες, ἀνεβίβασαν εἰς οὐρανούς μετά δόξης, Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν. (Ἀπολυτίκιον Ἦχος αʹ)

43


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

1 2 3 4 5 6 7 8

Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ 

Εὐδοκίας, Μαρκέλλου, Ἀντωνίνης, Χαρίση, Ἀγαπίου † ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ. Ἡσυχίου, Εὐθαλίας, Θεοδότου, Ἰωακείμ, Νικολάου Πλανᾶ † ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ (Ἀρχή νηστείας). Εὐτροπίου, Κλεονίκου, Θεοδωρήτου Γερασίμου, Παύλου, Ἰουλιανῆς, Γρηγορίου Ἄσσου Εὐλαμπίου, Κόνωνος, Μάρκου, Παρθενίου, Γεωργίου Ραψάνης, Βιργιλίου Ἀρκαδίου, τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτ., Ἡσυχίου, Εὕρ. Τιμ. Σταυροῦ † Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Λαυρεντίου Μεγάρων, Παύλου, Ἐφραίμ, Ἐλπιδίου † Ἁγ. Θεοδώρου. Μνήμη τοῦ διά κολλύβων θαύματος,

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ  Τ Τ Π Π Σ Κ Δ

† Α΄ ΝΗΣΤ. (Ὀρθοδοξίας). Τῶν ἐν Σεβαστείᾳ 40 μ., Καισαρίου, Χρίστου, Πανάγου Κοδράτου Κορίνθου, Ἀναστασίας Πατρ., Μιχαήλ Μαυρουδῆ, Κυπριανοῦ Σωφρονίου, Θεοδώρας βασιλ., Γεωργίου, Θαλῆ Γρηγορίου Διαλόγου, Συμεών νέου Θεολόγου, Θεοφάνους Σαμοθράκης Νικηφόρου Κων/πόλεως, Πουπλίου ἱερομ. Ἀθηνῶν † Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Βενεδίκτου, Εὐσχήμου, Ἀλεξάνδρου Κίτρ., Διονυσίου Θεσ. † Μανουήλ νεομ. ἐν Χίῳ, Ἀγαπίου, Ἀριστοβούλου, Νικάνδρου, Τιμολάου, Ρωμύλου † Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Γρηγ. Παλαμᾶ, Χριστοδούλου, Σαβίνου, Μαλαχίου, Ἰουλιανοῦ Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, Θεοστηρίκτου, Πατρικίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Τροφίμου Χρυσάνθου & Δαρείας, Κλαυδίου, Δημητρίου, Παγχαρίου, Ἰάσονος Τῶν ἐν τῆ Μονῆ Ἁγ. Σάββα ἀναιρεθέντων, Μύρωνος Κρήτης † Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Ἰακώβου, Φιλήμονος, Θωμᾶ, Μιχαήλ Εὐρυτ., Σεραπίωνος Βασιλείου, Καλλινίκης, Δροσίδος, Εὐθυμίου † Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚ.). Νίκωνος & 199 μαρτ., Λουκᾶ Μυτιλήνης Ἀρτέμονος, Παρθενίου Χίου, Ζαχαρίου † ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ Σύναξις Ἀρχαγ. Γαβριήλ, 26 μαρτ. ἐν Γοτθίᾳ, Βασιλείου, Γεωργίου Ματρώνης, Λυδίας, Φιλητοῦ μαρτ., Παύλου ἐπισκ. Κορίνθου † Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Ἱλαρίωνος ὁσίου, Ἡρωδίωνος ἐκ τῶν 70 Μάρκου, Κυρίλλου, Διαδόχου Φωτικῆς, Ἰωάννου, Εὐσταθίου Κίου † Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Ἰωάννου Κλίμακος, Ζαχαρίου Κορίνθου, Ἰωήλ Ὑπατίου ἱερομ., Ἀκακίου ὁμολ., Θεοφίλου ἐν Κρήτῃ

44

Θεοφυλάκτου Νικομηδείας, Ἑρμοῦ ἀποστ., Παύλου ὁμολ.

Νέα Σελήνη

Πρῶτο τέταρτο

Πανσέληνος

Τελευταίο τέταρτο


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν & μεγάλων ἑορτῶν ΗΜΕΡΟ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΝΙΑ 2 Ρωμ. ιγ΄ 11 – ιδ΄ 4 Μτθ. στ΄ 14-21

ΕΟΡΤΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ γ΄ | Γ΄

8

Β΄ Τιμ. β΄ 1-10

Μρκ. β΄ 23 – γ΄ 5

Ἁγ. Θεοδώρου

9

Ἑβρ. ιβ΄ 1-10

Ἰωάν. α΄ 44-52

δ΄

16

Ἑβρ. α΄ 10-14, β΄ 1-3 Μρκ. β΄ 1-12

πλ. α΄ |

Ε΄

23

Ἑβρ. δ΄ 14 –ε΄ 6

Μρκ. η΄ 34 –θ΄ 1

πλ. β΄ |

ΣΤ΄

25

Ἑβρ. β΄ 11-18

Λκ. α΄ 24-38

30

Ἑβρ. στ΄ 13-20

Μρκ. θ΄ 17-31

|

Δ΄

Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου βαρύς |

Ζ΄

εράν προσθήκην σε, ἡ τῶν μαρτύρων χορεία, Ἀγγελῆ ἐδέξατο, ἐν οὐρανῷ γηθομένη, ἤθλησας καί γάρ νομίμως νῦν γενναιόφρον, ἤσχυνας τό τῶν τυράννων ἄθεον θράσος, καί τό στέφος ἐκομίσω, τῆς ἀφθαρσίας, ξίφει τήν κάραν τμηθείς. (Κοντάκιον Ἦχος γʹ)

45


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Τ Τ Π Π Σ Κ Δ  Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

Μαρίας Αἰγυπτίας, Γεροντίου, Βασιλείδου † ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ. Θεοδώρας, Τίτου ὁσίου, Ἀπφιανοῦ, Αἰδεσίου, Γρηγορίου, Ἀλεξάνδρας Μεγάλου Κανόνος, Ἰωσήφ ὑμνογράφου, Νικήτα ὁμολογητοῦ † ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ. Γεωργίου, Πλάτωνος, Ζωσιμᾶ, Νικήτα, Θεωνᾶ Ἀκαθίστου Ὕμνου, Νικηφόρου, Θεοδώρας, Ἀργυρῆς, Παν. Θεοσκέπαστης † Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Μαρίας Αἰγυπτίας, Εὐτυχίου, Γρηγορίου, 120 μαρτ. Γεωργίου, Σάββα, Καλλιοπίου, Ἀκυλίνας Ἡρωδίωνος, Ἀγάβου, Ρούφου, Ἰωάννου ἐν Κῶ Εὐψυχίου μάρτ., Βαδίμου, Ὑπομονῆς Γρηγορίου Ε΄, Τερεντίου, Δήμου, Δημοσθένους, Μιλτιάδου Ἀντίπα ἐπ. Περγάμου, Τρυφαίνης, Φιλίππου † Τοῦ Λαζάρου. Βασιλείου, Ἀνθούσης, Ἀκακίου, Σεργίου, Ἀρτέμονος † ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ. Μαρτίνου Ρώμης, Ζωϊλου, Ἐλευθερίου, Θεοδοσίου † Μεγάλη Δευτέρα. Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου, Ἰωάννου Κλίμακος,Ἀριστάρχου † Μεγάλη Τρίτη. Τῶν 10 Παρθένων, Κρήσκεντος, Λεωνίδου Ἀθηνῶν † Μεγάλη Τετάρτη. Τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον μύρῳ, Ἀγάπης, Εἰρήνης, Χιονίας,Λεωνίδου, Χριστοφόρου, Νίκης, Μιχαήλ

17 Π † Μεγάλη Πέμπτη. Ὁ Μυστικός Δεῖπνος, Μακαρίου Κορίνθου, Ἀγαπητοῦ 18 Π † Μεγάλη Παρασκευή. Τά Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου, Σάββα, Ἰωάννου 19 Σ † Μέγα Σάββατο. Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος τοῦ Κυρίου, Παφνουτίου, Φιλίππας 20 Κ † ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου. Θεοδώρου, Τριχινᾶ, Ζακχαίου ἀπ. 21 Δ † Δευτέρα Διακαινησίμου, Ἀλεξάνδρας, Ἀναστασίου, Ἰανουαρίου 22 Τ  † Τρίτη Διακ., Ραφαήλ, Νικολάου, Εἰρήνης, Ναθαναήλ, Νεάρχου, Θεοδώρου 23 Τ † Τετάρτη Διακαιν., Γεωργίου Τροπαιοφ., Γεωργίου Πτολ., Θερινοῦ 24 Π † Πέμπτη Διακαιν., Ἐλισάβετ, Σάββα, Δούκα, Νικολάου, Ξενοφῶντος 25 Π † Παρασκευή Διακαιν., Ζωοδόχου Πηγῆς, Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ, Φεβρωνίας 26 Σ † Σάββατο Διακαιν., Βασιλέως ἐπ. Ἀμασείας, Γλαφύρας, Ἰούστας 27 Κ † ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Πατέρων Ἱ. Μ. Νταοῦ, 5 νεομ. Σαμοθράκης, Συμεών Ἱεροσολ., Ἰωάννου, Εὐλογίου ξενοδόχου,

28 Δ Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτύρων, Θεόγνιδος, Μέμνονος 29 Τ  Ἰάσονος, Σωσιπάτρου, Κερκύρας, Ἰωάννου Καλοκτένους 30 Τ † Ἰακώβου ἀποστόλου, Δονάτου, Κλήμεντος ὑμνογράφου, Ἀργυρῆς 46

Νέα Σελήνη

Πρῶτο τέταρτο

Πανσέληνος

Τελευταίο τέταρτο


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν & μεγάλων ἑορτῶν ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

6 12 13

Ἑβρ. θ΄ 11-14 Μρκ. ι΄ 32-45 Ἑβρ. ιβ΄ 28 – ιγ΄ 8 Ἰωάν. ια΄ 1-45 Φιλιπ. δ΄ 4-9 Ἰωάν. ιβ΄ 1-18

20 21 22 23 25

Πρξ. α΄ 1-8 Πρξ. α΄ 12-17, 21-26 Πρξ. β΄ 14-21 Πρξ. ιβ΄ 1-11 Α΄ Πέτρ. ε΄ 6-14 Πρξ. γ΄ 1-8 Πρξ. ε΄ 12-20

27

Ἰωάν. α΄ 1-17 Ἰωάν. α΄ 18-28 Λκ. κδ΄ 12-35 Ἰωάν. α΄ 35-52 Μρκ. στ΄ 7-13 Ἰωάν. β΄ 12-22 Ἰωάν. κ΄ 19-31

ΕΟΡΤΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ πλ. δ΄ | Η΄ Τοῦ Λαζάρου Τῶν Βαϊων

α΄ | Δευτέρα Διακαιν. Τρίτη Διακαιν. Γεωργίου Τροπ. Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς | Α΄

Ὁ Ἅγ. Ἀγγελῆς

(Ἱ. Ναός Ἁγ. Δημητρίου Ν. Φαλήρου). 47


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

48

ΜΑΪΟΣ 2014

2 Π 3 Σ 4 Κ

† Νικηφόρου ὁσ. Χίου, Ἱερεμίου, Εὐθυμίου, Μαρίας, Ἀκακίου, Παναρέτου, Ἰσιδώρας Ἀνακ. λειψ. Μ. Ἀθανασίου, Ἑσπέρου, Ζωῆς, Ματρώνης Τιμοθέου, Μαύρας, Πέτρου, Ξενίας, Θεοφάνους, Οἰκουμενίου, Ἀχμέτ † ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ. Δημητρίου Τριφ., Ἠλία Ἀρδούνη, Ταξ.Μαντα-

5 Δ 6 Τ 7 Τ  8 Π 9 Π 10 Σ 11 Κ 12 Δ 13 Τ 14 Τ  15 Π 16 Π 17 Σ 18 Κ 19 Δ 20 Τ 21 Τ  22 Π 23 Π 24 Σ 25 Κ 26 Δ 27 Τ 28 Τ  29 Π 30 Π 31 Σ

† Εἰρήνης μεγαλομ., Ἐφραίμ νέου, Εὐθυμίου ἐπ. Μαδύτου Ἰώβ δικαίου, Σεραφείμ ὁσίου Τοῦ ἐν οὐρανῶ φανέντος Σταυροῦ, Ἀκακίου, Νείλου, Κοδράτου † Ἰωάννου Θεολόγου, Ἀρσενίου τοῦ μεγάλου Ἡσαϊου προφ., Χριστοφόρου μ., Νικολάου ἐν Βουνένοις, Ἀκυλίνας Σίμωνος ἀπ., Λαυρεντίου Σαλαμίνος † ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ. Μεθοδίου & Κυρίλλου, Άργυρίου, Μωκίου, Θεοδώρου Μυτ. Ἐπιφανίου Κύπρου, Φιλίππου, Θεοδώρου Κυθήρων, Ἰωάννου νεομ., Γερμανοῦ Γλυκερίας, Σεργίου ὁμολ., Παυσικάκου ἐπ. Συνάδων, Γαβριήλ Ἴβηρος † ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ. Ἰσιδώρου ἐν Χίῳ, Θεράποντος, Λεοντίου, Ἰωάννου Ἀχιλλίου ἐπ. Λαρίσης, Παχωμίου τοῦ μεγάλου, Ἀνδρέου, Ναούμ Θεοδώρου, Νικολάου, Γεωργίου Μυτιλήνης Ἀνδρονίκου, Ἰουνίας, Ἀθανασίου Χριστ., Νικολάου, Θεοφάνους, Νεκταρίου † ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ. Βησσαρίωνος Τρίκκης, Πέτρου, Διονυσίου, Πατρικίου, Μενάνδρου, Θεοτίμης, Κόνωνος, Ἰωάννου, 13 Κυπρίων μαρτ. † Νικήτα, Ἰωσήφ, Ἰωάννου ὁσ. ἐν Χίῳ, Ἀν. λειψ. Ἁγ. Νικολάου, Λυδίας, Θαλασσίου † Κωνσταντίνου & Ἑλένης ἰσαποστ., Παχωμίου, Χριστοφόρου Δημητρίου, Παύλου Καλαβρύτων, Βασιλίσκου, Βλαδιμήρου Μιχαήλ Συνάδων, Συνεσίου Κύπρου, Μαρίας Κλωπᾶ, Ἰωακείμ Ἰθακ. Συμεών Στυλίτου, Ἱλαρίωνος, Μελετίου, 11208 μαρτύρων † ΤΥΦΛΟΥ. Γ΄ εὕρεσις Τιμίας Κεφαλῆς Προδρόμου Κάρπου , Ἀλφαίου, Ἀλεξάνδρου Θεσ., Ἀβερκίου, Ἑλένης Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, Ἑλλαδίου, Θεράποντος, Ἀλυπίου † ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΠΑΣΧΑ. Εὐτυχίου, Ἑλικωνίδος, Δημητρίου, Ἀλεξάνδρου, Ἀρσενίου † ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Ἀνδρέου Ἀργέντη νεομ. Χιοπολίτου. Θεοδοσίας, Ἰωάνν. Ἰσαακίου ἡγ. Μονῆς Δαλμάτων Ἑρμείου, τῶν ἐν Ἀσκάλωνι μαρτ., Εὐσεβίου

1 Π

μάδου, Σεραφείμ Φαν., Πελαγίας, Ἀθανασίου, Ἱλαρίου, Νικηφόρου, Μόνικας

Νέα Σελήνη

Πρῶτο τέταρτο

Πανσέληνος

Τελευταίο τέταρτο


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΜΑΪΟΣ 2014

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν & μεγάλων ἑορτῶν ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

ΕΟΡΤΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

4

Πρξ. στ΄ 1-7

Μρκ. ιε΄ 43 – ιστ΄ 8

8

Α΄ Ἰωάν. α΄ 1-7

Ἰωάν. ιθ΄ 25-28, κα΄ 24-25

11

Πρξ. θ΄ 32-42

Ἰωάν. ε΄ 1-15

14

Β΄ Τιμ. β΄ 1-10

Ἰωάν. ζ΄ 14-30

18

Πρξ. ια΄ 19-30

Ἰωάν. δ΄ 5-42

21

Πρξ. κστ΄ 1, 12-20 Ἰωάν. ι΄ 1-9

β΄

|

Δ΄

Εὐαγγελ. Ἰωάννου γ΄

|

Ε΄

Μεσοπεντηκοστῆς - Ἁγ. Ἰσιδώρου δ΄

|

Ζ΄

Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης

25

Β΄ Κορ. δ΄ 6-15

Ἰωάν. θ΄ 1-38

28

Πρξ. ιη΄ 22-28

Ἰωάν. ιβ΄ 36-47

πλ. α΄ |

Ἀποδ. Πάσχα

Η΄

29

Πρξ. α΄ 1-12

Λκ. κδ΄ 36-53

Ἀναλήψεως

Μ

ή παύσῃ δεόμενος Ἀθλητά, τοῦ Θεοῦ τῶν ὅλων, ὑπέρ πάντων τῶν εὐσεβῶς, σέ μακαριζόντων ὡς Μάρτυρα Κυρίου, ὡς ἔχων παρρησίαν, Ἀγγελῆ ἔνδοξε. (Μεγαλυνάριον)

49


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

1 Κ † ΠΑΤΕΡ. Α΄ΟΙΚ. ΣΥΝ. Ἰουστίνου φιλοσόφ. & μάρτ., Πύρρου, Χαριτώς 2 Δ Νικηφόρου, Κων/νου Μηθύμνης, Ἐράσμου, 30000 μαρτ. 3 Τ Λουκιλλιανοῦ, Παύλης, Ἰωσήφ Θεσ/κης 4 Τ Μητροφάνους, Μάρθας & Μαρίας ἀδελφῶν Λαζάρου, Σοφίας 5 Π  † Μάρκου νεομ. ἐν Χίῳ, Δωροθέου, Ἀπόλλωνος, Γοργίου, Νικάνδρου 6 Π Ἱλαρίωνος μονῆς Δαλμάτων, Ἀττάλου 7 Σ † Ψυχοσάββατον. Θεοδότου, Σεβαστιανῆς, Παναγῆ, Πλουτάρχου, Ζηναϊδος 8Κ † ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Καλλιόπης, Θεοδώρου Στρατ., Ναυκρατίου, Θεοφάνη 9 Δ † ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. 3 Παρθενομ. ἐν Χίῳ, Κυρίλλου Ἀλεξ., Θέκλας μάρτ. 10 Τ Ἀλεξάνδρου, Ἀντωνίνης, Θεοφάνους, Πανσέμνης 11 Τ Βαρθολομαίου, Βαρνάβα, Λουκᾶ Συμφερ., Παναγίας «Ἄξιόν Ἐστιν» 12 Π Ὀνουφρίου, Πέτρου ἐν Ἄθῳ, Ἰωάννου, Συνεσίου 13 Π  Ἀκυλίνας, Διοδώρου, Ἄννας, Ἰωάννου, 10000 μ. 14 Σ Ἐλισαίου, Μεθοδίου, Κυρίλλου, Νήφωνος, Ἰουστίνου Πόποβιτς 15 Κ † ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ. Ἱερωνύμου, Αὐγουστίνου, Ἀμώς., Ἀχαϊκοῦ, Στεφανᾶ 16 Δ Τύχωνος Ἀμαθοῦντος, Μάρκου, 45 μαρτ. (Ἀρχή νηστείας) 17 Τ Ἰσαύρου, Μανουήλ, Σαβέλ, Ἰσμαήλ, Ὑπατίου, Φιλονίδη, Ἰννοκεντίου 18 Τ Λεοντίου Αἰγίνης, Ὑπατίου, Αἰθερίου, Θεοδούλου 19 Π  Ἰούδα ἀπ., Παϊσίου, Ζωσίμου μάρτ., Ζήνωνος 20 Π Μεθοδίου Πατάρων, Νικολάου Καβάσιλα, Καλλίστου 21 Σ † Νικήτα νεομ. ἐν Χίῳ, Ἰουλιανοῦ μάρτ., Τερεντίου, Νικήτα Νισυρίου 22 Κ † Β΄ ΜΑΤΘ. (Κλήσ. μαθ.), Ζήνωνος & Ζηνᾶ, Εὐσεβίου ἱερομ. 23 Δ Ἀγριππίνης, Ἀριστοκλέους, Δημητρίου, Βαρβάρου Πενταπολίτου, Ἀθανασίου, Νικήτα Θηβαίου 24 Τ † Γενέσ. Προδρόμου, Ἀθανασίου Παρίου ἐν Χίῳ, Παναγιώτου 25 Τ Φεβρωνίας, Ὀρεντίου καί 6 ἀδελφῶν, Διονυσίου, Προκοπίου 26 Π Δαβίδ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ, Ἰωάννου ἐπ. Γοτθίας 27 Π  Σαμψών ξενοδόχου, Ἰωάννας μυροφόρου 28 Σ Κύρου, Ἰωάννου Ἀναργ. (ἀνακ. λειψ.), Σεργίου, Παύλου Κορ. 29 Κ † Πέτρου & Παύλου τῶν Πρωτοκορυφαίων, Γαϊου 30 Δ Σύναξις 12 Ἀποστόλων, Μιχαήλ κηπουροῦ 50

Νέα Σελήνη

Πρῶτο τέταρτο

Πανσέληνος

Τελευταίο τέταρτο


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν & μεγάλων ἑορτῶν ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

ΕΟΡΤΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

1

Πρξ. κ΄ 16-18, 28-36 Ἰωάν. ιζ΄ 1-13

7

Α΄ Θεσ. δ΄ 13-17

Ἰωάν. κα΄ 14-25

πλ. β΄ |

Ι΄

8

Πρξ. β΄ 1-11

Ἰωάν. ζ΄ 37-52, η΄ 12

9

Ἐφεσ. ε΄ 8-19

Μτθ. ιη΄ 10-20

15

Ἑβρ. ια΄ 33-ιβ΄ 2 Μτθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30

22

Ρωμ. β΄ 10-16

24

Ρωμ. ιγ΄ 11 – ιδ΄ 4 Λκ. α΄ 1-25, 57-68, 76, 80

Γενέσ. Προδρόμου

29

Β΄ Κορ. ια΄ 21 – ιβ΄ 9 Μτθ. ιστ΄ 13-19

Πέτρου & Παύλου

30

Α΄ Κορ. δ΄ 9-16

Ψυχοσάββατο Πεντηκοστῆς Ἁγίου Πνεύματος

Μτθ. δ΄ 18-23

πλ. δ΄ | α΄

Μτθ. θ΄ 36, ι΄ 1-8

|

Α΄ Β΄

Ἁγ. Ἀποστόλων

Χ

αίρις Ἀθλοφόρε νέε Χριστοῦ, Ἀγγελῆ τρισμάκαρ, σύν Ἀγγέλων νῦν τοῖς χοροῖς, καί τοῖς τῶν Μαρτύρων, καί πάντων τῶν Ἁγίων, ὡς παρεστώς τῷ θρόνῳ τοῦ Παντοκράτορος. (Μεγαλυνάριον)

51


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

52

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

1 Τ 2 Τ 3 Π 4 Π 5 Σ  6 Κ 7 Δ 8 Τ 9 Τ 10 Π 11 Π 12 Σ  13 Κ 14 Δ 15 Τ 16 Τ 17 Π 18 Π 19 Σ  20 Κ 21 Δ 22 Τ 23 Τ 24 Π 25 Π 26 Σ 27 Κ 

† Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Ἀναργύρων, Κωνσταντίνου, 2000 μαρτ. † Κατάθεσις ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου, Ἰουβεναλίου, Παύλου, Λάμπρου Ὑακίνθου, Ἀνατολίου, Θεοδότης, Γερασίμου Εὐρυτ., Ἰωακείμ Ἀνδρέου Μελωδοῦ, Λουκίας, Μιχαήλ Χωνιάτη, Θεοδώρου Ἀθανασίου τοῦ ἐν Ἄθῳ, Λαμπαδοῦ ὁσίων, Κυπριανοῦ † Δ΄ ΜΑΤΘ. (Ἑκατ.). Σισώη, Ἀρχίππου, Φιλήμονος, Λουκίας, Ἐπιμάχου † Κυριακῆς μεγαλ., Θωμᾶ ἐν Μαλεῶ, Εὐαγγέλου † Προκοπίου μεγαλομ., Θεοφίλου Ζιχνῶν, Ἀναστασίου Παγκρατίου, Μητροφάνους, Μιχαήλ Πακνανᾶ, Διονυσίου, Μεθοδίου Τῶν 45 μαρτ. Ἀρμενίας, 10000 μαρτ., Εὐμενίου † Εὐφημίας μεγ., Ὄλγας ἰσαπ., Ἰωάννου, Νικοδήμου, Νεκταρίου Πρόκλου & Ἱλαρίου μαρτ., Βερονίκης αἱμορ., Μιχαήλ, Σεραπίωνος † ΠΑΤ. Δ΄ ΟΙΚ. ΣΥΝ. Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου Νικοδήμου Ἁγιορ., Ἀκύλα, Ἰωσήφ, Ὀνησίμου, Πέτρου Εὕρεσ. Τιμ. Κάρας Ματρώνης Χιοπολ. Κηρύκου, Ἰουλίτης, Βλαδιμήρου ἰσαπ. Ἀθηνογένους, Φαύστου, Θεοφράστου, Ἀντιόχου, Ἰουλίας † Μαρίνης μεγαλομ., Σπεράτου Παύλου, Θεῆς, Οὐαλεντίνης, Αἰμιλιανοῦ Μακρίνας, Θεοδώρου, Διοκλῆ, Γρηγορίου, Σεραφείμ Σάρωφ (ἀνακ. λειψ.) † ΣΤ΄ ΜΑΤΘ. (Παραλ.). Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου Συμεών τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ, Παρθενίου Ἄρτης † Μαρκέλλης Χιοπολίτιδος, Μαρίας Μαγδαληνῆς, Κορνηλίου Ἰεζεκιήλ, Πελαγίας Τήν., Φωκᾶ, Ἄννης, Ἀπολλιναρίου, Βαλερίας † Θεοφίλου ἐν Χίῳ Χριστίνας μεγ., Ἀθηναγόρου, Ἑρμογένους, Ἀθανασίου † Κοίμησις Ἁγ. Ἄννης, Ὀλυμπιάδος, Εὐπραξίας, Γρηγορίου Καλλίδη † Παρασκευῆς ὁσιομ., Ἑρμολάου, Ὡραιοζήλης, Ἱερουσαλήμ † Ζ΄ ΜΑΤΘ. (2 τυφλ.). Παντελεήμονος μεγ., Νικοδήμου,

28 29 30 31

Προχόρου, Τίμωνος, Νικάνορος, Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, Παύλου Καλλινίκου, Θεοδότης & τέκνων, Ἰωάννου Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἀνδρονίκου, Ἐπαινετοῦ, Ἰουλίτας Εὐδοκίμου, Ἰωσήφ Ἀριμαθαίας, Δημοκρίτου

Δ Τ Τ Π

Ἀνθούσης, Μανουήλ, Συμεών

Νέα Σελήνη

Πρῶτο τέταρτο

Πανσέληνος

Τελευταίο τέταρτο


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν & μεγάλων ἑορτῶν ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

1 6 11 13 17 20 22 25 26 27

Α΄ Κορ. ιβ΄ 27 – ιγ΄ 8 Ρωμ. στ΄ 18-23 Β΄ Κορ. στ΄ 1-10 Τίτ. γ΄ 8-15 Γαλ. γ΄ 23 – δ΄ 5 Ἰακ. ε΄ 10-20 Γαλ. γ΄ 23, δ᾽ 5 Γαλ. δ΄ 22-27 Γαλ. γ΄ 23 – δ΄ 5 Β΄ Τιμ. β΄ 1-10

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Μτθ. ι΄ 1, 5-8 Μτθ. η΄ 5-13 Λκ. ζ΄ 36-50 Μτθ. ε΄ 14-19 Μρκ. ε΄ 24-34 Μτθ. θ΄ 1-8 Μρκ. ε Ϙ24-34 Λκ. η΄ 16-21 Μρκ. ε΄ 24-34 Μτθ. θ΄ 27-35

ΕΟΡΤΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ γ΄ | Δ΄ Εὐφημίας μεγαλ. δ | Ε΄ Μαρίνης μεγαλομ. πλ. α΄ | ΣΤ΄ Αγίας Μαρκέλλης Κοίμησις Ἁγ. Ἄννης Παρασκευῆς ὁσιομ. πλ. β΄ | Ζ΄

Ὁ Ἅγ. Ἀγγελῆς

(φορητή Εἰκών οἰκογ. Ἀγγελῆ Ν. Ἀλοίμονου). 53


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

1 Π 2 Σ 3 Κ 4 Δ  5 Τ 6 Τ 7 Π 8 Π 9 Σ 10 Κ  11 Δ 12 Τ 13 Τ 14 Π 15 Π 16 Σ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιμ. Σταυροῦ, 7 Μακκαβαίων, Σολομονῆς, Ἐλεαζάρου, Ἑλέσης (ἀρχή νηστείας)

Ἀνακ. λειψ. πρωτομάρτυρος Στεφάνου, Θεοδώρου νεομ. † Η΄ ΜΑΤΘ. (Χορτ. 5000). Σαλώμης, Θεοδώρας, Δαλματίου, Θεοκλητοῦς Τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἑπτά παίδων, Εὐδοκίας Εὐσιγνίου, Νόννης, Εὐγενίου Αἰτωλοῦ, Χρήστου Πρεβέζης † Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Ἀστερίου, Νικάνορος, Ναρκίσσου, Θεοδοσίου, Ἀγάθωνος, Ἰωσήφ Αἰμιλιανοῦ Κυζίκ., Μύρωνος Κρήτ., Τριανταφύλλου, Ἀναστασίου Ματθία ἀπ., τῶν ἐν τῆ Χαλκῆ Πύλῃ 10 μαρτ. † Θ΄ ΜΑΤΘ. (Περ. θαλ.). Λαυρεντίου, Ξύστου, Ἱππολύτου, Ἤρωνος φιλ. Εὔπλου, ἀναμν. θαύμ. Ἁγ. Σπυρίδωνος, Νήφωνος Φωτίου, Ἀνικήτου, Παμφίλου, Κάστορος, 10 μ. Κρήτης Μαξίμου ὁμολ., Εὐδοκίας καί Εἰρήνης βασιλισσῶν Μιχαίου προφ., Μαρκέλλου ἱερομ., Συμεών Τραπεζ. † Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Ταρσιζίου Ἁγίου Μανδηλίου, Τιμοθέου, Ἀλκιβιάδου, Ἀποστόλου, Σταματίου, Γερασίμου, Διομήδους, Σαράντη, Δανιήλ, 6 μαρτ. Μεγάρων 17 Κ  † Ι΄ ΜΑΤΘ. (Σελ. νέου). Μύρωνος, Παύλου, Ἰουλιανῆς, Δημητρίου, Παναγίας Γουμενίσσης 18 Δ Φλώρου, Λαύρου, Λέοντος, Ἑρμοῦ, Ἀρσενίου Ἀνδρέου στρατηλ., Τιμοθέου, Εὐτυχιανοῦ, Θεοφάνους 19 Τ 20 Τ Σαμουήλ προφ., Λουκίου μάρτ. βουλευτοῦ, Θεοχάρη νεομ. 21 Π Θαδδαίου ἀποστ., Βάσσης & 3 τέκνων 22 Π Ἀγαθονίκου, Ἀνθούσης, Ἀριάδνης βασιλ. 23 Σ † Ἀπόδοσις Κοιμήσεως Θεοτόκου, Εἰρηναίου, Νικολάου Σικελ. 24 Κ † ΙΑ΄ ΜΑΤΘ. (Μυρ. ταλ.) Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Διονυσίου Αἰγίνης, Εὐτυχοῦς 25 Δ  † Βαρθολομαίου & Τίτου, Ἰωάννου Καρπάθου 26 Τ Ἀδριανοῦ & Ναταλίας μαρτ., Ἰωάσαφ ὁσίου 27 Τ Ποιμένος ὁσίου, Φανουρίου, Ἀνθούσης, Ἀκυλίνης, Λιβερίου 28 Π Μωϋσέως Αἰθ., Διομήδους, Λαυρεντίου, Ἐζεκίου, Δάμωνος 29 Π † Ἀποτομή κεφαλῆς Προδρόμου (νηστεία), Ἀρκαδίου, Θεοπίστης 30 Σ Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου, Παύλου, Φαντίνου 31 Κ † ΙΒ΄ ΜΑΤΘ. (Πλουσ. νέου). Κατάθεσις Ἁγ. Ζώνης τῆς Θεοτόκου

54

Νέα Σελήνη

Πρῶτο τέταρτο

Πανσέληνος

Τελευταίο τέταρτο


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν & μεγάλων ἑορτῶν ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

ΕΟΡΤΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

3

Α΄ Κορ. α΄ 10-17 Μτθ. ιδ΄ 14-22

6

Β΄ Πέτρ. α΄ 10-19 Μτθ. ιζ΄ 1-9

βαρύς |

Η΄

Μεταμορφώσεως

10

Α΄ Κορ. γ΄ 9-17

Μτθ. ιδ΄ 22-34

15

Φιλιπ. β΄ 5-11

Λκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28

πλ. δ΄ |

17

Α΄ Κορ. δ΄ 9-16

Μτθ. ιζ΄ 14-23

23

Φιλιπ. β΄ 5-11

Λκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28

24

Α΄ Κορ. θ΄ 2-12

Μτθ. ιη΄23-35

29

Πρξ. ιγ΄ 25-32

Μρκ. στ΄ 14-30

31

Ἑβρ. θ΄ 1-7

Μτθ. ιθ΄ 16-26

Θ΄

Κοιμήσεως Θεοτόκου α΄

|

Ι΄

Ἀποδ. Κοιμήσεως Θεοτόκου β΄

|

ΙΑ΄

Ἀποτομή Κεφ. Προδρόμου γ΄

|

Α΄

μνοις τε καί ἄσμασιν εὐλαβῶς, ὡς Χριστοῦ τε φίλον, εὐφημοῦμεν καί κοινωνόν, θείων παθημάτων, αὐτοῦ καί τοῦ θανάτου, σύμμορφον γεγονότα Ἀγγελῆ ἔνδοξε. (Μεγαλυνάριον)

55


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 56

Δ Ἀρχή Ἰνδίκτου, Οὐρανίας & 39 μ., Συμεών, Μελετίου Τ  Μάμαντος, Ίωάννου νηστευτοῦ, 6628 μ. Νικομηδείας Τ Ἀνθίμου, Θεοκτίστου, Φοίβης, Πολυδώρου, Νεκταρίου (ἀνακ. λειψ.) Π Μωϋσέως προφ., Βαβύλα, Ἑρμιόνης, Ἀνθίμου, Ἱερουσαλήμ Π Ζαχαρίου προφ. πατρός τοῦ Προδρόμου Σ Ἀνάμνησις θαύματος Ἀρχαγ. Μιχαήλ, Καλοδότης, 12100 μαρτ. Κ † ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ. Χρυσοστόμου Σμύρνης & τῶν σύν αὐτῶ, Σώζοντος, Εὐψυχίου, Λουκᾶ, Ἀθανασίου, Ὀνησιφόρου, Κασσιανῆς, Ἰωάννου Δ † Γενέσιον Θεοτόκου, Ἀθανασίου, Σωφρονίου Τ  † Ἰωακείμ & Ἄννης τῶν Θεοπατόρων, Θεοφάνους Τ Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας, Ἀπελλῆ Π Θεοδώρας ἐν Βάστᾳ, Εὐφροσύνου μαγείρου, Εὐανθίας, Ἴας Π Αὐτονόμου μάρτ., Δανιήλ τοῦ Θασίου, Κουρνούτου Σ Κορνηλίου ἑκατ., Ἱεροθέου Καλαμ., Ἀριστείδου, Μελετίου Κ † ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (νηστεία), Πλακίλλας βασιλίσσης Δ Νικήτα, Φιλοθέου, Συμεών Θεσ/κης, Βησσαρίωνος, Γερασίμου Λεονταρίου, Πορφυρίου, Ἰωάννου Σφακίων Τ  † Εὐφημίας μεγαλομ., Μελιτινῆς, Λουντμίλας Τ † Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος, Ἀγάπης Π Εὐμενίου ἐπ. Γορτύνης Κρήτης, Ἀριάδνης Π Τροφίμου, Σαββατίου, Δορυμέδοντος, Σωσάννης Σ † Εὐσταθίου μεγαλομ., Ὑπατίου, Ἰωάννου & Ἱλαρίωνος Κρητῶν Κ † ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου, Κοδράτου ἀποστόλου Δ Φωκᾶ ἱερομ., Φωκᾶ κηπουροῦ, Ἰσαάκ, Μαρτίνου Τ † Σύλληψις Προδρόμου, Ξανθίππης, Πολυξένης, Ἰωάννου, Νικολάου Τ  Θέκλας ἰσαπ., Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Σιλουανοῦ Ἀθωνίτου Π Εὐφροσύνης ὁσίας, Παφνουτίου & 546 μαρτ. Π † Μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, Γεδεών δικαίου Σ Καλλιστράτου, Ἀριστάρχου ἀπ., Ἀκυλίνης, Ἐπιχάρεως Κ † Α΄ ΛΟΥΚ. (Θαυμ. ἁλιείας). Βαρούχ, Χαρίτωνος, Ἀλκίσωνος Πρεβέζης Δ Κυριακοῦ Κορίνθου, Πετρωνίας, Μαλαχίου Λίνδου Τ Γρηγορίου ἱερομ. φωτιστοῦ Ἀρμενίας Νέα Σελήνη

Πρῶτο τέταρτο

Πανσέληνος

Τελευταίο τέταρτο


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν & μεγάλων ἑορτῶν ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

ΕΟΡΤΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

1

Α΄ Τιμ. β΄ 1-7

Λκ. δ΄ 16-22

Ἀρχή Ἰνδίκτου

7

Γαλ. στ΄ 11-18

Ἰωάν. γ΄ 13-17

δ΄

8

Φιλιπ. β΄ 5-11

Λκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28

Γεν. Θεοτόκου

Λκ. ι΄ 16-21

|

Β΄

9

Γαλ. δ΄ 22-27

14

Α΄ Κορ. α΄ 18-24 Ἰωάν. ιθ΄ 6-11, 13-20, 25-28, 30-35

Θεοπατόρων

16

Β΄ Κορ. στ΄ 1-10

Λκ. ζ΄ 36-50

17

Γαλ. γ΄ 15-22

Μρκ. στ΄ 7-13

Ἁγ. Σοφίας & τέκνων

20

Α΄ Κορ. α΄ 26 –β΄ 5

Ἰωάν. η΄ 21-30

Εὐσταθίου μεγαλομ.

21

Γαλ. β΄ 16-20

Μρκ. η΄ 34 – θ΄ 1

23

Γαλ. δ΄ 22-27

Λκ. α΄ 5-25

Εὐφημίας μεγαλομ.

πλ. β΄ |

Δ΄

Σύλληψις Προδρόμου

26

Α΄ Ἰωάν. δ΄ 12-19 Ἰωάν. ι΄ 25-27, κα΄ 24-25

28

Β΄ Κορ. στ΄ 1-10

Λκ. ε΄ 1-11

Ὕψωσις Τιμ. Σταυροῦ

Μετάστ. Ἰωάννου Εὐαγ. βαρύς |

Ε΄

Τ

ῷ Χριστῷ συνήφθης ἀποτμηθείς, τήν τιμίαν κάραν ἀξιάγαστε Ἀγγελῆ, καί συζεῖς ἐκείνῳ καί συνδοξάζει μάκαρ, εἰς πάντας τούς αἰῶνας ἀγαλλιώμενος. (Μεγαλυνάριον)

57


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 58

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

Τ  Ἀνανίου ἀπ., Ρωμανοῦ Μελωδοῦ, Ἰωάννου Κουκουζέλη Π Κυπριανοῦ, Ἰουστίνης, Γεωργίου νεομ., Θεοδώρου Γαβρᾶ Π † Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Θεαγένους, Δαμάρεως, Ἐλευθερίου Σ Ἱεροθέου ἐπ. Ἀθηνῶν, Δομνίνης μάρτ., Αὐδάκτου, Καλλισθένης Κ † Β΄ ΛΟΥΚ. (Χρυσ. Καν.). Χαριτίνης, Εὐδοκίμου, Ἰωάννου Μαυρ., Μεθοδίας Κιμώλου, Ἑρμογένους Δ † Θωμᾶ ἀποστ., Ἐρωτηϊδος, Μακαρίου νεομ. Σεργίου, Βάκχου, Πολυχρονίου, Ἰουλιανοῦ, Καισαρίου Τ Τ  Πελαγίας ὁσ., Πελαγίας παρθ., Σώζοντος, Ἰγνατίου, Ταϊσίας Π Ἰακώβου ἀπ., Ἀβραάμ, Λώτ, Ἀνδρονίκου, Ἀθανασίας Π Εὐλαμπίου, Εὐλαμπίας & 200 μαρτ., Θεοφίλου Σ Φιλίππου, Θεοφάνους γραπτ., Φιλονίλλας & Ζηναϊδος Ἀναργ., Φιλοθέου Κ † ΣΠΟΡΕΩΣ. Πατ. Ζ΄ Οἰκ. Συν., Πρόβου, Ἀνδρονίκου, Συμεών ν. Θεολ., Ἐπικτήτου Δ Χρυσῆς, Ἀγαθοδώρου, Ἀγαθονίκης, Φλωρεντίου, Νικήτα, Μελετίου Πηγᾶ Τ † Τό ἐν Χίῳ θαῦμα Ὁσ. Παρασκευῆς, Ναζαρίου, Γερβασίου, Κοσμᾶ Μελωδοῦ, Ἰγνατίου Μηθύμνης. Τ  Λουκιανοῦ ἱερομ., Σαββίνου, Βάρσου, Εὐθυμίου Π Λογγίνου ἑκατοντ., Λεοντίου & τῶν σύν αὐτῶ Π Ὡσηέ προφ., Ἀνδρέου ἐν Κρίσει † Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου, Συμεών Σ † Γ΄ ΛΟΥΚ. (Ναϊν). Ἰωήλ προφ., Οὐάρου μάρτ., Κλεοπάτρας ὁσ. Κ Δ † Ματρώνης Χιοπολίτιδος, Γερασίμου Κεφαληνίας, Ἀρτεμίου μεγαλομ., Τ Χριστοδούλου, Σωκράτους, Ἱλαρίωνος, Κοδράτου, Ἰωάννου Μονεμβ. Τ Ἀβερκίου ἰσαπ., Ἀλεξάνδρου, Ἡρακλείου, Γρηγορίου Π  † Ἰακώβου Ἀδελφοθέου, Ἰγνατίου Κων/πόλεως Π Ἀρέθα μεγαλομ., Σεβαστιανῆς μαρτ. Ταβιθᾶς, Μαρκιανοῦ, Μαρτυρίου, Χρυσάνθης, Χρυσάφου Σ Κ † ΣΤ΄ ΛΟΥΚ. (Δαιμ. Γαδ.). Δημητρίου μεγαλομ. τοῦ Μυροβλύτου Δ Νέστορος, Πρόκλης συζ. Πιλάτου, Λούπου † Ἁγίας Σκέπης. Ἐθνική Ἑορτή. 4 Κρητῶν μαρτ., Ἀθανασίου, Τ Τερεντίου & Νεονίλλης (συζ.) & 7 τέκνων αὐτῶν, Φεβρωνίας Τ Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσ., Τιμοθέου, Ἀθανασίου Π Κλεόπα, Ἀρτεμᾶ ἀπ., Ζηνοβίου & Ζηνοβίας Π  Νικολάου νεομ. Χιοπολίτου, Ἀριστοβούλου, Οὐρβανοῦ, Ναρκίσσου Νέα Σελήνη

Πρῶτο τέταρτο

Πανσέληνος

Τελευταίο τέταρτο


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν & μεγάλων ἑορτῶν ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 5 12 18 19 20 23 26 28

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ Πρξ. ιζ΄ 16-34 Β΄Κορ. στ΄ 16-18, ζ΄ 1 Τίτ. γ΄ 8-15 Κολ. δ΄ 5-11, 14-18 Β΄ Κορ. ια΄ 31-33, ιβ΄ 1-9 Β΄ Κορ. ια΄ 1-6 Γαλ. α΄ 11-19 Β΄ Τιμ. β΄ 1-10 Ἑβρ. θ΄ 1-7

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Λκ. στ΄17-23 Λκ. στ΄ 31-36 Λκ. η΄ 5-15 Λκ. ι΄ 16-21 Λκ. ζ΄ 11-16

ΕΟΡΤΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου πλ. δ΄ | ΣΤ΄ α΄ | Ζ΄ Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ β΄ | Η΄

Ματθ. κε΄ 1-13 Ἁγ. Ματρώνης Χιοπολίτιδος Μτθ. ιγ΄ 54-58 Ἰακώβου Ἀδελφοθέου Λκ. η΄ 27-39 γ΄ | Θ΄ Λκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28 Ἁγίας Σκέπης

Ὁ Ἅγιος Ἀγγελῆς

(φορητή Εἰκών Ἱ. Ν. Προφήτου Ἠλιού Βροντάδου). 59


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

1 Σ 2 Κ 3 Δ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π  Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ

25 26 27 28 29 30

Τ Τ Π Π Σ  Κ

60

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

† Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ, Δαβίδ Εὐβ., Ἰακώβου, Ἑλένης, Νηρέα † Ε΄ ΛΟΥΚ. (Λαζ.). Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἐλπιδοφόρου, Ὠκεανοῦ, Ἀντωνίου Ἀνακ. λειψ. Γεωργίου Τροπ. & Ἀποστόλου νέου, Γεωργίου Νεαπολίτου, Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσήφ, Ἀειθαλᾶ Ἰωαννικίου, Νικάνδρου, Ἑρμαίου, Ἰωάννου Βατάτζη, Γεωργίου Καρσλίδη Γαλακτίωνος & Ἐπιστήμης μαρτύρων, Γρηγορίου, Λίνου Παύλου Κων/πόλεως, Λουκᾶ ὁσίου, Παύλου, Ἀγαπίου, Λεονάρδου Ἐν Μελιτινῆ 33 μαρτ., Λαζάρου, Θεσσαλονίκης † Τῶν Παμ/στῶν Ταξιαρχῶν Μιχαήλ & Γαβριήλ, Εὐφροσύνης † Ζ΄ ΛΟΥΚ. (Ἰαείρ.). Νεκταρίου Αἰγίνης, Ὀνησιφόρου, Θεοκτίστης, Συμεών Σωσιπάτρου, Ἀρσενίου, Ὠρίωνα † Μηνᾶ μεγαλομ. Βίκτωρος, Βικεντίου, Στεφανίας, Θεοδώρ. Ἐλευθέρια τῆς Χίου Ἰωάννου Ἐλεήμονος, Νείλου ὁσίου, Μαρτίνου † Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀνθούσης, Δαμασκηνοῦ † Φιλίππου ἀποστόλου, Κωνσταντίνου Ὑδραίου, Γρηγορίου Παλαμᾶ Γουρία, Σαμωνᾶ, Ἀβίβου μάρτ., Δημητρίου (ἀρχή νηστείας). † Ματθαίου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Γενναδίου, Λαζάρου Πλάτωνος, Ἀναστασίου Παραμ., Ρωμανοῦ, Ζακχαίου Ὀβδιού προφ., Βαρλαάμ, Εὐφημίας, Σίμωνος, Φιλαρέτου Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου Κων/πόλεως † ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Ἰωάννου Φιλήμονος, Ἀρχίππου, Ἀπφίας, Ὀνησίμου, Κικιλίας, Γερμανοῦ † Θ΄ ΛΟΥΚ. (Ἄφρ. πλ.). Ἀμφιλοχίου, Σισινίου, Γρηγορίου, Διονυσίου, Ἀλεξάνδρου Κλήμεντος Ρώμης, Νικοδήμου Βερ., Πέτρου Ἀλεξανδρείας, Φιλουμένου, Χριστοφόρου, Ἀλεξάνδρου Κορ. † Αἰκατερίνης μεγαλομ. καί 300 μαρτ., Μερκουρίου † Γεωργίου νεομ. Χιοπολίτου, Στυλιανοῦ, Νίκωνος «Μετανοεῖτε», Ἀλυπίου Ἰακώβου τοῦ Πέρσου, Ναθαναήλ ὁσ. Στεφάνου, Εἰρηνάρχου, 15 μαρτ. Τιβεριουπόλεως πολιούχων Κιλκίς Παραμόνου & 370 μαρτ., Φαίδρου, Διονυσίου, Φιλουμένου † Ἀνδρέου Πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου Αἰθ., Ἀλεξάνδρου

Νέα Σελήνη

Πρῶτο τέταρτο

Πανσέληνος

Τελευταίο τέταρτο


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν & μεγάλων ἑορτῶν ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

1 2 8 9 11 13 14 16 21 23 25 30

Α΄ Κορ. ιβ΄ 27 – ιγ΄ 8 Γαλ. β΄ 16-20 Ἑβρ. β΄ 2-10 Γαλ. στ΄ 11-18 Κολασ. δ΄ 10-18 Ἑβρ. ζ΄ 26 – η΄ 2 Α΄ Κορ. δ΄ 9-16 Ρωμ. ι΄ 11 – ια΄ 2 Ἑβρ. θ΄ 1-7 Ἐφεσ. β΄ 14-22 Γαλ. γ΄ 23 – δ΄ 5 Α΄ Κορ. δ΄ 9-16

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΟΡΤΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ

Μτθ. ι΄ 1, 5-8 Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Λκ. ιστ΄ 19-31 δ ΄| Ι΄ Λκ. ι΄ 16-21 Παμ/στων Ταξιαρχῶν Λκ. η΄ 41-56 πλ. α΄ | ΙΑ΄ Ἁγ. Μηνᾶ, Βίκτωρος & Βικεντίου Λουκ. ιγ΄ 31-35 Ἰωάν. ι΄ 9-16 Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἰωάν. α΄ 44-52 Φιλίππου ἀποστόλου Μτθ. θ΄ 9-13 πλ. β΄1 | Α΄ Λκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28 Εἰσόδια Θεοτόκου Λκ. ιβ΄ 16-21 βαρύς | Β΄ Μρκ. ε΄ 24-34 Αἰκατερίνης μεγαλομ. Ἰωάν. α΄ 35-52 πλ. δ΄ | Γ΄

Τ

ήν μάστιγα λοιμοῦ, τήν δεινήν καί πανόλεθρον πρεσβείαις σου Νεομάρτυς, πρός τόν Κύριον στῆσον, καί παῦσον ἀγγελώνυμε. ( ᾨδή Εʹ)

61


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ

29 Δ 30 Τ 31 Τ 62

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Ναούμ πρ., Φιλαρέτου, Θεοκλήτου Λακ., Ἀνανίου † Μυρόπης μάρτυρος τῆς ἐν Χίῳ, Ἀββακούμ προφ., Θεοφίλου, Κυρίλλου † Ἀγγελῆ νεομ. τοῦ ἐν Χίῳ, Σοφονίου προφ., Ἀγαπίου μάρτ., Θεοδούλου, Γαβριήλ † Βαρβάρας μεγαλ., Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Σεραφείμ Φαναρίου † Σάββα ἡγιασμένου, Διογένους, Νεκταρίου, Ἀναστασίου † Νικολάου ἀρχιεπ. Μύρων τῆς Λυκίας, Νικολάου νεομ. † Ι΄ ΛΟΥΚ. (Συγκ.). Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, Γερασίμου Εὐβ., Ἀθηνοδώρου † Παρθενίου Χιοπολίτου, Παταπίου, Σωσθένη, Καίσαρος † Σύλληψις Ἁγ. Ἄννης μητρός Θεοτόκου, Ἄννης προφ., Στεφάνου Μηνᾶ, Ἑρμογένους, Εὐγράφου, Θωμᾶ, Ἀθανασίου Μεθώνης Λουκᾶ & Δανιήλ Στυλιτῶν, Αἰμιλιανοῦ, Βαρσαβᾶ, Λεοντίου Μονεμβ. † Σπυρίδωνος ἐπ. Τριμυθοῦντος, Ἰωάννου Ζιχνῶν Λουκίας, Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Ὀρέστου, Εὐγενίου, Γερμανοῦ † ΙΑ΄ ΛΟΥΚ. (Προπατ.). Θύρσου, Φιλήμονος, Ἀπολλωνίου, Λευκίου, Ἀρριανοῦ, Καλλινίκου † Ἐλευθερίου ἱερομ. & Ἀνθίας, Σωσάννας Ἀγγαίου προφ., Θεοφανοῦς βασ., Μοδέστου, Μαρίνου † Διονυσίου Αἰγίνης, Δανιήλ & 3 παίδων, Στεφάνου Σεβαστιανοῦ, Ζωῆς & τῶν σύν αὐτοῖς Βονιφατίου, Ἀγλαϊας, Ἄρεως, Εὐτυχίου, Θεσσαλονίκης † Ἰγνατίου Θεοφόρου, Ἰωάννου Κροστάνδης, Ἰωάννου Θάσου † ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ. Θεμιστοκλέους, Ἰουλιανῆς & 630 μαρτ. Ἀναστασίας φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου, Θεοδότης & τέκνων 10 μαρτ. Κρήτης, Ναούμ ἱεραπ., Νήφωνος ὁσίου Εὐγενίας ὁσιομ., Φιλίππου, Βασίλας, Ἀχαϊκοῦ μαρτ., Ἀντιόχου † Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ † Σύναξις Ὑπεραγ. Θεοτόκου, Εὐθυμίου Σάρδεων † Στεφάνου πρωτομ., Θεοδώρου γραπτοῦ, Μαυρικίου, Φωτεινοῦ † ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ, Ἰωσήφ μνήστ. Δαυϊδ πρ. & Ἰακώβου Ἀδελφοθέου, Νήφωνος Δόμνας, Σεκούνδου, 20000 μ., Σίμωνος Τῶν ὑπό τοῦ Ἡρῳδου ἀναιρεθ. νηπίων, Γεωργίου ὑμνογρ., Μαρκέλλου ὁσίου Ἀνυσίας Θεσ/νίκης, Φιλεταίρου, Λέοντος, Γεδεών, Θεοδώρας Μελάνης ὁσίας, Ζωτικοῦ Ὀρφανοτρόφου, Θεοφυλάκτου Ἀχρίδος

Νέα Σελήνη

Πρῶτο τέταρτο

Πανσέληνος

Τελευταίο τέταρτο


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν & μεγάλων ἑορτῶν ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

4 5 6 7 9 12 14 15 17 21 25 26 27 28

Γαλ. γ΄ 23 – δ΄ 5 Γαλ. ε΄ 22 – στ΄ 2 Ἑβρ. ιγ΄ 17-21 Ἐφεσ. ε΄ 8-19 Γαλ. δ΄ 22-27 Ἐφεσ. ε΄ 8-19 Κολ. γ΄ 4-11 Β΄ Τιμ. α΄ 8-18 Ἑβρ. ια΄ 33 – ιβ΄ 2 Ἑβρ. ια΄ 9-10, 32-40 Γαλ. δ΄ 4-7 Ἑβρ. β΄ 11-18 Πρξ. στ΄ 8 – ζ΄ 5, 47-60 Γαλ. α΄ 11-19

Μρκ. ε΄ 24-34 Μτθ. ια΄ 27-30 Λκ. στ΄ 17-23 Λκ. ιγ΄ 10-17 Λκ. η΄ 16-21 Ἰωάν. ι΄ 9-16 Λκ. ιδ΄ 16-24, Μτθ. κβ΄ 14 Μρκ. β΄ 23 – γ΄ 5 Μρκ. η΄ 30-34 Μτθ. α΄ 1-25 Μτθ. β΄ 1-12 Μτθ. β΄ 13-23 Μτθ. ιβ΄ 15-21 Μτθ. β΄ 13-23

ΕΟΡΤΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ Βαρβάρας μεγαλομ. Σάββα ἡγιασμένου Ἁγ. Νικολάου α΄ | Δ΄ Σύλληψις Ἁγ. Ἄννης Ἁγ. Σπυρίδωνος β΄ | Ε΄ Ἁγ. Ἐλευθερίου Διονυσίου Αἰγίνης γ΄ | ΣΤ΄ Γέννησις Σωτῆρος Σύναξις Θεοτόκου Στεφάνου πρωτομ. δ΄ | Ζ΄

63


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. ΜΑΡΚΟΣ Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οίνουσσῶν κ. Μᾶρκος (Βασιλάκης) ἐγεννήθη εἰς Χίον τό 1965. Διάκονος ἐχειροτονήθη τό 1994 καί Πρεσβύτερος τό 2000. Διηκόνησε ὡς Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, Γραμματεύς καί Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καί ὑπηρέτησεν ὡς Φιλόλογος εἰς τήν Μέσην Ἐκπαίδευσιν. Εἶναι Πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ αὐτοῦ Πανεπιστημίου. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἐξελέγη καί ἐχειροτονήθη τό 2011. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ Ἕδρα: Χίος, Τ.Κ. 821 00. (Τηλ. Πρόθεμα 22710). 43.045 και 44.045, Fax 44.046, Μητροπολίτου: [ἐσ. 4] Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Γεώργιος Κ. Λιαδῆς Δρ. Θ. [ἐσ. 3] Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Δημήτριος Κ. Γεόμελος Πτ.Θ. [ἐσ. 5] Εἰσηγητής παρά τῷ Μητροπολίτῃ: Πρωτοπρ. Ἰωάν64


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

νης Μ. Μουσᾶς [ἐσ. 4] Ἱστοσελίδα: http://www.imchiou.gr e-mail: mhtr34@otenet.gr mhtr97@otenet.gr ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 1) Μητροπολιτικόν Συμβούλιον. Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος. Μέλη: Πρωτοπρ. Μακάριος Μ. Στρουμπάκης, Πρωτοπρ. Γεώργιος Στ. Χανδρῆς, κ. Ἁμαλία Παπαλᾶ - Καλουτᾶ (Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Χίου), κ. Ἰωάννης Μεργές (Δικηγόρος), κ. Στέργιος Δημητράκης ( Ἐκκλησ. Σύμβουλος). Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Μιχαήλ Β. Στεφανιῶρος, ἀναπληρούμενος ἀπό τόν Πρωτοπρ. Δημήτριον Ἰ. Φώτην. 2) Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον. Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος. Μέλη: Πρωτοπρ. Δημήτριος Πύρρος καί Πρωτοπρ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος. Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Γεώργιος Ἰ. Πουλιᾶς. 3) Τοπικός Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μᾶρκος. Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Μιχαήλ Β. Στεφανιῶρος. Ταμίας: Πρωτοπρ. Γεώργιος Ἰ. Πουλιᾶς. Λογιστής: Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος. 65


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ Γραφεῖα Ἀποστολικῆς Διακονίας καί Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.: Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος. Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Δημήτριος Φώτης. [ἐσ. 7] Γραφεῖον Γάμων: κ. Δημήτριος Ἐλ. Ζαννῖκος. [ἐσ. 1] Λογιστής - Ταμεῖον: κ. Δημήτριος Μαζωνάκης. [ἐσ. 2] Βοηθός Λογιστοῦ: Ἀρχιδιάκονος Κήρυκος Φαράκλας. Ὑπεύθυνος Διαδικτύου, Ἠλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως καί Ἐνημερώσεως: Πρωτοπρ. Γεώργιος Κωνσταντίνου. [ἐσ. 8] Ὑπεύθυνος Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως καί Ἐθιμοτυπίας Ἐκκαθαρ. ἀποδοχῶν: Πρωτοπρ. Μιχαήλ Β. Στεφανιῶρος. [ἐσ. 6] Πρόεδρος Γεν. Φιλοπτώχου Ταμείου: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος, Ἀντιπρόεδρος: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Μ. Μουσᾶς. Κλητήρ - Ὁδηγός: κ. Δημήτριος Σαμωνᾶς. Ἐνοριακοί Ναοί 109. Παρεκκλήσια 356. Ἐξωκκλήσια 63. Ναοί Κοιμητηρίων 1. Ἰδιωτικοί Ναοί 492. Μοναστηριακοί Ναοί 48. Ἐφημέριοι· Αʹ 17, Βʹ 50, Γʹ 1, Δʹ 13. Ἄγαμοι 8, Ἔγγαμοι 73, Διάκονοι 3, Σύνολον 84.

66


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος Τηλ.: 22710-27.872 • Τ.Κ. 821 00 ΧΙΟΣ ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ - Τ.Κ. ΝΑΟΣ

ΤΗΛΕΦ. ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Ἅγ. Μηνᾶς, Βίκτωρ & Βικέντιος..22.914, 42.449 (Μητροπολιτικός Ναός) 24.523 6972.232.758 Ἁγ. Ἄννα Καπέλλα .....................23.113, 44.347 Ἁγ. Μαρίνα Ἐγκρεμοῦ .......... 40.629, 28.144 Ἁγ. Μαρίνα Καλοπλύτου ....40.219, 32.683 Ἅγ. Γεώργιος Φρουρίου........43.833, 23.828 Ἅγ. Ἰάκωβος ..................................... 24.393, 24.761 Ἅγ. Ἰωάννης Θεολόγος............44.089, 21.125 Ἅγ. Ἰωάννης Πρόδρομος .... 24.097, 28.239 Ἅγ. Λουκᾶς Λιβαδίων ............ 28.106, 22.497 Ἅγ. Ματθαῖος Κοφινᾶ............ 24.919, 28.973 Ἅγ. Νικόλαος Γροῦ........................................ 78.768 Ἅγ. Νικόλαος Φραγκομαχαλᾶ 21.398, 20.593 Ἅγ. Παντελεήμων Μονοδενδρίου .... 28.923, 42.433 Ἅγ. Σπυρίδων Νερομύλων.. 22.185, 29.525

ΚΑΤΗΓ.

Μουσᾶς Ἰωάννης Β Μανώλης Στυλιανός Β Φαράκλας Κήρυκος, Διάκ. B Φώτης Δημήτριος Α Στρουμπάκης Μακάριος Β Κλαδιᾶς Νικόλαος Α Λιαδῆς Γεώργιος Α Τζιώτης Γεώργιος Α Μακρῆς Νικόλαος Β Μαμουνῆς Νικόλαος Β Χανδρῆς Γεώργιος Β Γκιάλης Πλάτων Β Λαμπρινούκας Στυλιανός Δ Πρελιᾶς Ἀντώνιος Α Σακουλᾶς Ἀντώνιος Β Μαυριάνος Γεώργιος Β

67


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Εὐαγγελίστρια...............................25.348, 25.788 82.431 Ζωοδ. Πηγή Λετσαίνης .......... 22.369, 21.530 Κοίμ. Θεοτόκου Λατομίου ...... 29.425, 27.588 Κοίμ. Θεοτόκου Τρουλλωτῆς 22.854, 93.818 Μεταμ. Σωτῆρος Λιβαδίων .... 24.244, 21.123

Γουρλῆς Χριστοφόρος Α Τζιώτης Ἐμμανουήλ, Διάκ. Α Τσιμούνης Ἰωάννης Α Φιλιππάκης Βασίλειος Β Μπογῆς Ἰωάννης Β Κατσαρός Ἀλέξανδρος Δ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΚΑΜΠΟΥ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Πουλιᾶς, τηλ.: 22710-94.488 ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ - Τ.Κ. ΝΑΟΣ

ΤΗΛΕΦ. ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Ἁγ. Ἀναστασία Φραγκοβουνίου ........ 31.423 Ἁγ. Εἰρήνη ......................................... 32.654, 31.929 Ἅγ. Γεώργιος Σταφυλᾶ .............................. 42.433 Ἅγ. Ἰσίδωρος Πετροκοκκίνου ............... 31.346 Ἅγ. Λουκᾶς Βαρβασίου ........ 41.502, 27.872 Ἅγ. Πολύκαρπος........................ 28.505, 42.806 Ἅγ. Χαράλαμπος Βαρβασίου........ 23.491, 20.783 Γεν. Θεοτόκου Συριωτίσσης.................. 27.872 Κοίμ. Θεοτόκου Ἁγιοδεκτινῆς ....29.827, 23.089 Κοίμ. Θεοτόκου Εὑρετῆς.......21.591, 29.354 68

ΚΑΤΗΓ.

Χρίτης Ἀντώνιος Β Μαρμαρᾶς Δημήτριος Δ Σακουλᾶς Ἀντώνιος Β Ἀρακᾶς Γεώργιος Β Γεόμελος Δημήτριος Α Μανώλης Μιχαήλ Β Ἐπιτροπάκης Νεκτάριος Β Γεόμελος Δημήτριος Α Ἀθήνης Πολυχρόνης Δ Τσίκιλης Σταῦρος Δ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Κοίμ. Θεοτόκου Κοκοροβιλιᾶς... 32.638, 32.642 Κοίμ. Θεοτόκου Φαρκαίνης 27.178, 61.162 Μεταμ. Σωτῆρος Βαρβασίου ............... 92.552 Ταξιάρχαι Μπατζακλῆ ................................41.373

Δηλαβέρης Νικόλαος Α Λάρδας Στέφανος Β Λοῦρος Γεώργιος Β Καραμιχάλης Ἀντώνιος Δ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Κοντός, τηλ.: 22710-93.247 ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ - Τ.Κ. ΝΑΟΣ

ΤΗΛΕΦ. ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

Αὐγώνυμα 821 00 Ἅγ. Γεώργιος................................................. 79.391 Παπανικολάου Διονύσιος Α Βροντάδος 82200 Ἅγ. Γεώργιος.......................... 92.244, 93.247 Ἅγ. Ἰσίδωρος............................ 92.701, 42.120 Ἅγ. Κήρυκος ............................92.236, 21.459 Ἅγ. Μᾶρκος .............................92.226, 93.321 Ἅγ. Νικόλαος ........................ 92.445, 92.578 Εὐαγγελίστρια......................... 92.175, 21.245 Κοίμ. Θεοτόκ. Ἐρειθιανή .......92.238, 94.488 Προφήτης Ἠλίας ................ 94.261, 92.706

Κοντός Ἰωάννης Μπιρλῆς Ματθαῖος Καψύλης Γεώργιος Παλαιός Ἀντώνιος Κουντουριάδης Ἰωάννης Τσουκαλᾶς Ἀντώνιος Πουλιᾶς Γεώργιος Μαλαφῆς Μάρκελλος

Λαγκάδα 823 00 Ἅγ. Ἰωάννης................................................. 74.269 Πῦρρος Δημήτριος

Β Β Γ Β Β Β Α Β Β 69


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Οἰνοῦσσαι 821 01 Ἅγ. Νικόλαος ............................................. 55.404 Καραβᾶς Νικόλαος

Β

Συκιάδα 823 00 Γεν. Θεοτόκου........................74.616, 74.300 Στεφανιῶρος Μιχαήλ

Α

Καρυές 821 00 Κοίμ. Θεοτόκου ....................................... 26.632 Μανάρας Βασίλειος

Β

Ἀνάβατος 821 00 Ταξιάρχαι ........................................................ 79.391 Παπανικολάου Διονύσιος Α

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Γεώργ. Τσαπέλας, τηλ.: 22720-22.462 ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ - Τ.Κ. ΝΑΟΣ

ΤΗΛΕΦ. ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

Ἀμάδες 823 00 Ἁγ. Κυριακή ...............................22720-23046 Σουλτάνης Κων/νος

Γ

Καρδάμυλα 823 00 Ἁγ. Παρασκευή ..................... 22720-22.462 Ἅγ. Λουκᾶς ................................. 22720-22.355 Ἅγ. Νικόλαος ........................... 22720-22.462 Τίμ. Σταυρός...............................22710-78.509

Β Β Β Α

Τσαπέλας Γεώργιος Καζᾶς Ἰωάννης Τσαπέλας Γεώργιος Βῶλος Παντελεήμων

Πιτυός 823 00 Ἅγ. Γεώργιος...............................22710-43.054 Κατσαρός Γεώργιος 70

Α


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Καμπιά 823 00 Γεν. Θεοτόκου......................... 22720-23.046 Σουλτάνης Νικόλαος

Β

Βίκιον 823 00 Κοίμ. Θεοτόκου ...................... 22720-41.427 Μπακάλης Ἀργύριος

Β

Σπαρτοῦντα 823 00 Προφ. Ἠλίας............................... 22740-21.901 Γεώργαλος Γεώργιος

Β

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΒΟΛΙΣΣΟΥ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Τσιμούνης, τηλ.: 22710-21.530 ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ - Τ.Κ. ΝΑΟΣ

ΤΗΛΕΦ. ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Κατάβασις 821 03 Ἁγ. Ματρώνα ............................ 22740-21.901 Φυτά 821 03 Ἁγ. Παρασκευή ....................... 22740-21.901 Ποταμιά 821 03 Ἅγ. Ἀνάργυροι......................... 6944.981.984 Βολισσός 821 03 Ἅγ. Γεώργιος................................................................. Κοίμ. Θεοτόκου ....................... 22740-21.901 Μεταμόρφωσις Σωτῆρος 22740-21.901 Σιδηροῦντα 82103 Ἅγ. Γεώργιος............................... 22710-93.818

ΚΑΤΗΓ.

Γεώργαλος Γεώργιος

Β

Γεώργαλος Γεώργιος

Β

Χειλᾶς Παναγ.

Β

Γιαννάκος Βικέντιος Γεώργαλος Γεώργιος Γεώργαλος Γεώργιος

Δ Β Β

Μπογῆς Ἰωάννης

Β 71


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Παρπαριά 821 03 Ἅγ. Ἰωάν. Θεολόγος ............ 22740-21.944 Κουκουνῆς Μιχαήλ

Δ

Πυραμά 821 03 Ἅγ. Ἰωάν. Πρόδρομος ....... 694.498.1984 Χειλᾶς Παναγιώτης

Β

Πισπιλοῦντα 821 03 Ἅγ. Κων/νος................................................................... Κουφουδάκης Σταῦρος Δ Κηπουριές 821 03 Ἅγ. Παντελεήμων................... 22740-21.901 Γεώργαλος Γεώργιος

Β

Διευχά 821 03 Μεταμ. Σωτῆρος....................................................... Μεϊντάνης Παναγιώτης Γ Ψαρά 821 04 Μεταμ. Σωτῆρος.................... 22740-61.026 Ἀρακᾶς Γεώργιος

Β

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρεσβύτερος Ἰωάννης Κατσούνης, κιν.: 6934022457 ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ - Τ.Κ. ΝΑΟΣ

ΤΗΛΕΦ. ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

Ἅγιον Γάλα 821 03 Ἁγ. Παρασκευή ...................... 22740-21.890 Κανέρης Πλάτων Β Χάλανδρα 821 03 Ἁγ. Παρασκευή ......................... 6934022457 Κατσούνης Ιωάννης Β Κουρούνια 821 03 Ἅγ. Ἰωάν. Θεολόγος .............22740-21.585 Σκυριώτης Παναγιώτης Δ 72


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ἀφροδίσια 821 03 Ἅγ. Μάμας ................................... 22740-71.272 Κέραμος 821 03 Ἅγ. Παντελεήμων..................... 6934022457 Λεπτόποδα 821 03 Γεν. Θεοτόκου............................. 6934022457 Ἐγρηγόρος 821 03 Μετ. Σωτῆρος ...........................22740-21.585 Μελανιός 821 03 Ταξιάρχαι .......................................22740-21.781 Νενητούρια 821 03 Ταξιάρχαι ..................................... 22740-21.890 Τρύπες 821 03 Ταξιάρχαι ......................................22740-21.705

Μουσουρούλης Νικ.

Β

Κατσούνης Ιωάννης

Β

Κατσούνης Ιωάννης

Β

Σκυριώτης Παναγιώτης Δ Κανέρης Πλάτων

Δ

Πουλιᾶς Σταμάτιος

Δ

Κανέρης Παναγιώτης

Δ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος, τηλ.: 22710-74.300 ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ - Τ.Κ. ΝΑΟΣ

ΤΗΛΕΦ. ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

Βερβεράτον 821 00 Ἁγ. Μαρίνα ................................................. 26.815 Γιαννιώδης Μελέτιος Ζυφιᾶς 821 00 Ἁγ. Παρασκευή ....................................... 78.947 Σιμούδης Βασίλειος

Α Δ 73


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Βασιλεώνοικον 821 00 Ἅγ. Γεώργιος........................... 78.291, 20.505 Ἅγ. Γεώργιος Συκούσης 821 00 Ἅγ. Γεώργιος................................................78.732 Θυμιανά 821 00 Ἅγ. Εὐστράτιος ...................... 31.054, 31.674 20.947 Βαβύλοι 821 00 Ἅγ. Νικόλαος .............................................. 33.467 Δαφνών 821 00 Ἅγ. Παντελεήμων .......................77.120 Νεοχώριον 821 00 Εἰσ. Θεοτόκου ................6982.725.070 Θολοποτάμι 821 02 Κοίμησις Θεοτόκου .......52.036, 26.133 Χαλκειόν 821 00 Κοίμ. Θεοτόκου........... 78.520, 52.004

Λιάπης Μιχαήλ

Β

Μυλωνᾶς Ἀργύριος

Β

Μαυριάνος Παντελεήμων Β Βορριᾶς Ἰωάννης Διάκ. Α Μαστρογιαννάκης Δημ.

Α

Καλεώδης Παντελεήμων Δ Ἀθανασόπουλος Ἀνδρέας Β Πιτσικούλης Κωνσταντῖνος Β Κρουσουλούδης Κων/νος Β

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΝΕΝΗΤΩΝ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Κωνσταντίνου, τηλ.: 22710-52.030 ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ - Τ.Κ. ΝΑΟΣ

ΤΗΛΕΦ. ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

Μυρμήγκιον 82102 Ἁγ. Μαρίνα ....................................................51.681 Μπουλαζέρης Κων/νος Β 74


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Φλάτσια 82102 Ἅγ. Ἀπόστολοι........................................... 25.732 Λιαδῆς Νικόλαος

Β

Νένητα 82102 Ἅγ. Γεώργιος.................................................. 61.471 Μελεξές Κωνσταντῖνος Β Πατρικά 82102 Ἅγ. Γεώργιος................................................ 41.362 Καλίκας Δημήτριος

Β

Καταρράκτης 82102 Ἅγ. Ἰωάν. Πρόδρομος ....62.000, 61.740 Καμαράδος Δημοσθένης Β Βουνό 82102 Ἀνάλ. Σωτῆρος ........................................... 61.651 Λάρδας Ἀπόστολος

Δ

Ἔξω Διδύμα 82102 Εἰσ. Θεοτόκου .............................................. 51.741 Μελαχροινούδης Βίκτωρ Δ Κοινή 82102 Ζωοδ. Πηγή................................................... 25.732 Λιαδῆς Νικόλαος

Β

Καλλιμασιά 821 00 Κοίμ. Θεοτόκου ..................... 51.324-52.030 Κωνσταντίνου Γεώργιος Α Μέσα Διδύμα 82102 Κοίμησις Θεοτόκου .................................51.681 Μπουλαζέρης Κων/νος Β Παγίδα 82102 Ταξιάρχαι ......................................................... 51.741 Μελαχροινούδης Βίκτωρ Δ

75


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΠΥΡΓΙΟΥ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Ἐμμ. Τζιώτης, τηλ.: 22710-24.761 ἀναπληρούμενος ἀπό τόν Πρωτοπρ. Δημήτριον Γαΐλλαν, τηλ.: 22710-76305 ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ - Τ.Κ. ΝΑΟΣ

ΤΗΛΕΦ. ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

Καλαμωτή 821 02 Ἁγ. Παρασκευή .....................70.277, 71.272 Γαλάτουλας Ἀπόστολος Β Ἐλάτα 821 02 Ἁγ. Τριάς ....................................................... 32.969 Ζευγιός Μιχαήλ

Α

Λιθίον 821 02 Ἅγ. Γεώργιος................................................ 61.050 Χατζηδάκης Κων/νος

Β

Ὀλύμποι 821 02 Ἅγ. Γεώργιος............................................... 76.302 Ξυδερῆς Κωνσταντῖνος Γ Ἁρμόλια 821 02 Ἅγ. Δημήτριος............................................76.305 Γαΐλλας Δημήτριος

Β

Πυργίον 821 02 Εἰσ. Θεοτόκου ............................................ 41.362 Καλίκας Δημήτριος Κοίμησις Θεοτόκου ..........72.502, 72.542 Κολόμβος Γεώργιος

Β Β

Βέσσα 821 02 Κοίμ. Θεοτόκου .................... 72.672, 72.719 Μικέδης Νικόλαος

Β

Μεστά 821 02 Ταξιάρχαι ................................... 76.309, 76.391 Ρέππας Σταμάτιος

Β

76


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ Ἀνδρῶαι: 1) Ἁγίου Μάρκου, ἔτος ἱδρύσεως 1700. Τ.Κ. 82100 Καρυές. Ἡγούμενος Γαβριήλ. Τηλ.: 79.253. 2) Ἁγ. Πατέρων, ἔτος ἱδρύσεως 1570. Τ.Κ. 82100 Καρυές. Ἡγούμενος Ἀμβρόσιος (μον. 2). Τηλ.: 79.390. 3) Ζωοδόχου Πηγῆς Βρεττοῦ, ἔτος ἱδρύσεως 18ος αἰών. Τ.Κ. 821 02 Ἁρμόλια (μον. 2). Τηλ.: 72.719. 4) Μυρτιδιωτίσσης, ἔτος ἱδρύσεως 1887. Τ.Κ. 82200 Βροντᾶδος (μον. 8). Τηλ.: 92.780. Γυναικεῖαι: 1) Νέα Μονή, ἔτος ἱδρύσεως 1042. Τ.Κ. 82100 Καρυές. Ἡγουμένη Μαριάμ (μον. 2). Τηλ.: 79.391. 2) Ἁγίου Μηνᾶ, ἔτος ἱδρύσεως 1586. Τ.Κ. 82100 Νεοχώρι. Ἡγουμένη Ἁγνή (μον. 6). Τηλ.: 31.555. 3) Ἁγ. Ματρώνης Χαλάνδρων, ἔτος ἱδρύσεως 1660. Τ.Κ. 82102 Μέσα Διδύμα (μον. 1). Τηλ. 51.219. 4) Κοιμ. Θεοτόκου Πλακιδιωτίσσης, ἔτος ἱδρύσεως 1625, Τ.Κ. 821 00 Καλλιμασιά. (μον. 1). Τηλ.: 51.355. 5) Ἁγ. Ἀναργύρων, ἔτος ἱδρύσεως 17ος αἰών. Τ.Κ. 82100 Θυμιανά. Τηλ.: 31.674. 6) Ταξιαρχῶν Νενήτων, ἔτος ἱδρύσεως 1844. Τ.Κ. 82100 Νένητα. (μον. 2). Τηλ.: 61.469. 7) Ἁγ. Στεφάνου, ἔτος ἱδρύσεως 1880. Τ.Κ. 82200 Βροντᾶδος. Τηλ.: 92.921. 8) Ἁγ. Γεωργίου, ἔτος ἱδρύσεως 19ος αἰών. Τ.Κ. 82102 77


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Πυργί. Τηλ. 72.231. 9) Ἁγ. Κωνσταντίνου, ἔτος ἱδρύσεως 1901. Τ.Κ. 82100 Θυμιανά. Ἡγουμένη Παρασκευή (μον. 20). Τηλ.: 31.215. 10) Παναγίας Βοηθείας, ἔτος ἱδρύσεως 1930. Τ.Κ. 82100 Χίος. Ἡγουμένη Δοσιθέα (μον. 7). Τηλ.: 44.055. 11) Ἁγ. Σκέπης, ἔτος ἱδρύσεως 1935. Τ.Κ. 821 00 Χαλκειός (μον. 1). Τηλ.: 78.456. 12) Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου, ἔτος ἱδρύσεως 1962. Τ.Κ. 82101 Οἰνοῦσσαι. Ἡγουμένη ΧριστονύμφηΜυρτιδιώτισσα (μον. 15). Τηλ.: 55.226. 13) Ἱ Μονή Ἐπισκέψεως Κοινῆς. Ἔτος ἱδρύσεως 1667. Διαλελυμέναι Ἱ. Μοναί: 1) Τιμίου Προδρόμου Μουνδῶν, ἔτος ἱδρύσεως 1582. 2) Ζωοδόχου Πηγῆς Κουρνᾶ, 17ος αἰών. 3) Κοιμήσεως Θεοτόκου Ψαρῶν, 18ος αἰών. 4) Πέρα Παναγιᾶς Καρδαμύλων, ἔτος ἱδρύσεως 1920. Σύνολον Μοναχῶν 69. Βʹ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ Θεῖον Κήρυγμα: 1) Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, 2) Ἱεροκήρυκες: Ὁ Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Ἀρχοντός, τηλ.: 78


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

22740-61.026, ὡς καί ὁ Ἀρχιμ. Νίκων Χαρέας. Εἰς ἅπαντας τούς Ἱ. Ναούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἀναγινώσκεται, κατά Κυριακήν, Δελτίον Γραπτοῦ Θ. Κηρύγματος. 3) Κήρυκες τοῦ Θείου Λόγου: Ἀρχιμ. Γεώργιος Λιαδῆς • Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος • Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπανικολάου • Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης • Ἀρχιμ. Ἀντώνιος Πρελιᾶς • Πρωτοπρ. Μιχαήλ Β. Στεφανιῶρος • Πρωτοπρ. Γεώργιος Πουλιᾶς • Πρωτοπρ. Γεώργιος Τζιώτης • Πρωτοπρ. Ἰωάννης Τσιμούνης • Πρωτοπρ. Χριστόφορος Γουρλῆς • Πρωτοπρ. Νικόλαος Κλαδιᾶς • Πρωτοπρ. Γεώργιος Κωνσταντίνου • Πρωτοπρ. Δημήτριος Φώτης • Πρωτοπρ. Γεώργιος Λοῦρος • Πρωτοπρ. Ἰωάννης Μουσᾶς • Ἀρχιδ. Κήρυκος Φαράκλας καί οἱ Θεολόγοι: Ἀνδρέας Ἀξιωτάκης Δρ. Θεολογίας, Ἰωάννης Κολλιάρος, Ματθαῖος Μαζωνάκης, Ἰωάννης Παπαδημητρίου, Σωτήριος Παραδείσης. Δημήτριος Τσελίγκας, Νικόλαος Μηλιανός, Σωσίπατρος Σαββίδης, Σταῦρος Στεῖρος, Κωνσταντῖνος Καρατζᾶς, καθώς καί οἱ: Δημήτριος Χατζηλαζάρου Ἀρχαιολόγος, Ἰωάννης Χονδρέλλης Καθηγητής Ἀγγλικής Γλώσσας Εὐάγγελος Ζύμαρης Διδάσκαλος καί Γεώργιος Παπαδόπουλος Ἀπόφ. Ἐκκλ. Λυκείου. 4) Τόπος ἑσπερινῶν ὁμιλιῶν: Καθ᾽ ἑκάστην Τετάρτην ὅλου τοῦ ἔτους καί κατά τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς ὁ Σεβασμιώτατος ὁμιλεῖ εἰς τόν Ἱερόν 79


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου. 5) Ραδιοφωνικός Σταθμός μέ τήν ἐπωνυμίαν «ΣΗΜΑΝΤΡΟ» 93,1 F.M. Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. Μιχαήλ Μανώλης, τηλ. 22710-44.040, Fax 22710-43.372. 6) Τηλεοπτ. Ἐκπομπή: “ ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΤΩ”. Ὑπεύθυνος κ. Παῦλος Καλογεράκης, Μαθηματικός. Ἱερά Ἐξομολόγησις: Θεραπεύεται ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου καί 27 περιοδευόντων Κληρικῶν Ἐξομολόγων. Ὑπεύθυνοι τομέων ποιμαντικοῦ ἔργου: 1) Θείας Λατρείας· Πρωτοπρ. κ. Δημήτριος Γεόμελος. (Περιοδικῶς συνάξεις κατά ἀρχ. περιφέρειαν ἀφορῶσαι εἰς λειτουργ. θέματα. - Ἀποστολή σχετ. ἐγκυκλίων. Τακτικαί ἀρχιερατικαί ἀγρυπνίαι καί τέλεσις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου τῶν ἀρχαίων Θείων Λειτουργιῶν τοῦ Ἁγ. Ἰακώβου καί τοῦ Εὐαγγ. Μάρκου). 2) Ποιμαντικῆς Συγχρόνων Προβλημάτων· Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Κωνσταντίνου. (διά ναρκωτικά κ.ἄ.). 3) Ἐπικοινωνίας μέ τούς Ἀποδήμους· Ἀρχιμ. κ. Γεώργιος Λιαδῆς. 4) Ἐθιμοτυπίας· Πρωτοπρ. κ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. κ. Γεωργίου Χανδρῆ. 5) Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Θεμάτων· Ἀρχιμ. κ. Γεώργιος Λιαδῆς. 6) Μοναχικοῦ βίου· Ἀρχιμ. κ. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης. 7) Ποιμαντικῆς τοῦ Στρατοῦ· Ἀρχιμ. κ. Διονύσιος Παπανικολάου. 80


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

8) Ποιμαντικῆς τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας· Πρωτοπρ. κ. Δημήτριος Γεόμελος. 9) Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς· Πρωτοπρ. κ. Μακάριος Στρουμπάκης. (Ἐτήσια ἐκδήλωσις ἐνημερώσεως περί τῆς ἱεραποστολῆς εἰς Ἀφρικήν, Ἀσίαν κ.ἄ. Περιοδικαί οἰκονομικαί ἐνισχύσεις Χωρῶν ἐξωτ. Ἱεραποστολῆς). 10) Ἱερατικῶν Κλίσεων καί Ἐπιμορφώσεως Ἐφημεριακοῦ Κλήρου· Πρωτοπρ. κ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. κ. Δημητρίου Φώτη. (Ἐτήσια σύναξις Ἀναγνωστῶν καί ὑποψηφίων Κληρικῶν. Πρόγραμμα ἐπιμορφώσεως Ἐφημερίων - Ἀνά δίμηνον τακτικαί ἱερατικαί συνάξεις καί ἐκτάκτως διά συγκεκριμένα θέματα). 11) Καλλιτεχνικῶν Ἐκδηλώσεων· Πρωτοπρ. κ. Βασίλειος Φιλιππάκης. 12) Ποιμαντικῆς Ἀσθενῶν· Πρωτοπρ. κ. Χριστοφόρος Γουρλῆς. 13) Γάμου καί Οἰκογενείας· Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Τζιώτης, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Διακόνου κ. Ἐμμανουήλ Γ. Τζιώτη. (Σχολαί γονέων - Συνάξεις μέ μελλονύμφους). 14) Ἀντιαιρετικῆς Δράσεως· Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννης Τσιμούνης. (Περιοδικῶς πραγματοποιοῦνται συνάξεις ἀντιαιρετικοῦ περιεχομένου). 15) Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος· Πρωτοπρ. κ. Νικόλαος Κλαδιᾶς. (Κατηχητικά Σχολεῖα· Κατώτερα 18, μαθηταί 235, Μέσα 3, μαθηταί 27). 16) Ποιμαντικῆς Φυλακῶν· Πρωτοπρ. κ. Νικόλαος Κλαδιᾶς. 17) Βυζαντινῆς καί Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς· Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Πουλιᾶς. 18) Ποιμαντικῆς τῶν Ναυτιλλομένων· Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννης 81


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Μουσᾶς.(Τέλεσις ἀγρυπνίας ὑπέρ τῶν Ναυτιλλομένων εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Βροντάδου). 19) Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης καί Χριστιανικῶν Μνημείων· Ἀρχιμ. κ. Γεώργιος Λιαδῆς. 20) Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων· Ἀρχιμ. κ. Γεώργιος Λιαδῆς, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννου Κουντουριάδη. (Δημιουργία DVD μέ προσκηνυματικούς προορισμούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως - Συμμετοχή εἰς διεθνεῖς ἐκθέσεις). 21) Οἰκολογίας· Πρωτοπρ. κ. Στέφανος Λάρδας, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννου Μπογῆ. 22) Πολιτικῆς προστασίας: Πρωτοπρ. κ. Γεωργ. Κωνσταντίνου. 23) Ἀθλητισμοῦ· Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. κ. Γεωργίου Λούρου. 24) Ποιμαντικῆς Ἡλικιωμένων· Ἀρχιμ. κ. Ἀντώνιος Πρελιᾶς. 25) Γυναικείων Θεμάτων· κ. Εὐαγγελία Βουρνοῦ. (Σύναξις πρεσβυτερῶν). 26) Βιοηθικῆς· κ. Μαρία Γκιάλα. Καθηγήτρια Ἰατρικῆς Α.Π.Θ. 27) Παιδείας καί Πολιτισμοῦ· Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ κ. Νικολάου Στουπάκη, Δρος Φιλολογίας. (Δημιουργία Ἐκκλ. Βιβλιοθήκης - Διοργάνωσις ἐπιστ. Ἡμερίδων). 28) Τεχνικῶν Θεμάτων καί Ναοδομίας: κ. Κων/νος Ἀ. Τριπολίτης, Μηχανολ. Μηχανικός. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Διμηνιαῖον Περιοδικόν «ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ». Ὑπεύθυνος ὁ Σεβασμιώτατος. 82


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ἡμερολόγιον, ἀφιερωμένον εἰς τόν Χιώτην Ναυτικόν. Ἐκδόσεις ἐνημερωτικαί, ὑμνογραφικαί καί λοιπαί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί τῆς Ἱ. Νέας Μονῆς. ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης» Ἱδρυτής: Ὁ Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος. Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Δ/ντής: κ. Δημήτριος Ζαννῖκος, Διπλωμ. Ἐθν. ᾽ῼδείου Ἀθηνών. Διδάσκοντες: Σεβ. Μητροπολίτης • Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος • Πρωτοπρ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος • Πρωτοπρ. Γεώργιος Πουλιᾶς • κ. Δημ. Ζαννῖκος, Πρωτοψάλτης Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἰακώβου, πόλεως Χίου, καί κ. Δημ. Δημητρακόπουλος, Πρωτοψάλτης Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου, κ. Νικόλαος Γκιουζεπάκης, Φιλόλογος. Φοιτοῦν 48 μαθηταί. Χορῳδία Σχολῆς: Πραγματοποιεῖ Ἐκδηλώσεις εἰς Ἑορτάς, ὡς καί κατά τήν ἐπίδοσιν τῶν ἐνδεικτικῶν. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ Πρόεδρος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Πουλιᾶς, μέ ἀναπληρωτήν τόν Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννην Κουντουριάδην. Μέλη: κ. Ἰωακείμ Ροδινός, Πρόεδρος Συλλόγου 83


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ἱεροψαλτῶν Χίου, μέ ἀναπληρωτήν τόν κ. Δημήτριον Πιλαβᾶν, Πρωτοψάλτην Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας, κ. Σταῦρος Στεῖρος, Καθηγητής Μουσικῆς, μέ ἀναπληρωτήν τόν κ. Κωνσταντῖνον Γανιάρην, Καθηγητήν Μουσικῆς, καί κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος, Πρωτοψάλτης Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου, μέ ἀναπληρωτήν τόν κ. Βασίλειον Χαμέτην, Πρωτοψάλτην τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Βροντάδου. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Μία παρά τῇ Ἱ. Μητροπόλει, εἰς τήν ὁποίαν ἐδωρήθη καί ἡ προσωπική βιβλιοθήκη τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τοῦ Ἀρχιμ. κ. Πατρικίου Καλεώδη, ὡς καί τοῦ κ. Παναγιώτου Χαρακιάδου καί τινων ἑτέρων. Ὑπεύθυνος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Συνεργάται: Πρωτ. κ. Ἰωάννης Κουντουριάδης καί Πρωτ. κ. Γεώργιος Λοῦρος. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ Ἀρχιμ. κ. Μελέτιος Γιαννιώδης. Συνεργάτες: Γ.Α.Κ. Αρχεία Ν. Χίου. κ. Παρασκευή Λιαδῆ, Φιλόλογος. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ Πρεσβ. κ. Δημήτριος Μαστρογιαννάκης. «ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ» Λειτουργεῖ παρά τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως Θεοτό84


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

κου Λατομιτίσσης Χίου εἰς αἴθουσαν ἀνεγερθεῖσαν δαπάναις Γεωργίου Κουκουνάρη. Διδασκαλία μαθημάτων Κατηχητικοῦ, Μελέτης Ἁγ. Γραφῆς, Ἀγγλικῶν, Γαλλικῶν, Ἰταλικῶν, Ἰσπανικῶν, Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, Μαθηματικῶν Φυσικῆς, Γεωπονικῆς, Φυσικῆς Ἀγωγῆς, Ζωγραφικῆς, Ἁγιογραφίας, Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ἐνόργανης Μουσικῆς, Κεντήματος, Κοπτικῆς-Ραπτικῆς. Διδάσκοντες: 21. Μαθητές: 205. Ὑπεύθυνος· Πρωτοπρ. Βασίλειος Ν. Φιλιππάκης. Τηλ.: 22710-27.588 και 22710-29.425, Fax: 22710-29.425. ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ «Ἅγιος Αἰμιλιανός ὁ Ὁμολογητής». Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, ἀναπληρούμενος ὑπο τοῦ Πρωτοπρ. κ. Γεωργίου Κωνσταντίνου. Δράσεις: Ἡμέρα Μνήμης Πατριαρχῶν, Τράπεζα αἵματος, Κατηχητικά Σχολεῖα, Μαθήματα ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, Σκάκι, Συντροφιά τῶν παραμυθιῶν. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ «Ἡ Χριστιανική Ἀγωγή» Τμῆμα Χίου: Ἱδρύθη τῷ 1937. Διαθέτει μίαν αἴθουσαν εἰς τήν πόλιν τῆς Χίου καί ἕνα χῶρον διά κατασκήνωσιν. Δραστηριότης: Ὁμιλίαι εἰς γονεῖς, κατηχητικά 85


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

μαθήματα εἰς μαθητάς, μαθητρίας, καί Κατασκήνωσις τό καλοκαίρι διά μαθητάς. Τηλ. πόλεως 22710-43.910. Κατασκηνώσεως 22710-51.551. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΧΙΟΥ «Ὁ Ἀλέξανδρος Γκιάλας» Βενιζέλου 70, Τηλ. 22710-23.505, 821 00 Χίος. Ἱδρύθη τῷ 1929. Τομεῖς: 1. Ὁμιλίαι εἰς τήν Αἴθουσαν, κάθε Κυριακήν ἀπόγευμα. 2. Κύκλοι μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. 3. Κύκλος ἐπιστημόνων. 4. Χριστιανικαί Μαθητικαί Ὁμάδαι (Χ.Μ.Ο.). 5. Κατασκηνώσεις «ΘΑΒΩΡ» διά φοιτητάς. 6. Θεατρική Ὁμάς, μέ παραστάσεις εἰς τό Ὁμήρειον Πνευματικόν Κέντρον Χίου. 7. Κύκλος νέων μητέρων. ΙΕΡΟΝ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ (Ι.Τ.Α.Π.) Τηλ. 22710-23.458, μέ φιλανθρωπική καί πνευματική δραστηριότητα, ὡς καί μέ τήν ἐπιμέλεια Μουσείου ἐκκλησιαστικῶν κειμηλίων. Εἰς τόν χῶρον του εὑρίσκονται τά «Ἱερά Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς». ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον: Πρόεδρος: Ὁ Σεβασμιώτατος. 86


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ἀντιπρόεδρος: Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννης Μ. Μουσᾶς. Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα: Πεντήκοντα τέσσαρα (54). «Γεύματα Ἀγάπης»: Καθημερινῶς σιτίζονται 670 ἄτομα. Ὑπεύθυνος· Πρωτοπρ. κ. Νικόλαος Μακρῆς. Συνεργάται· Πρωτοπρ. κ. Πλάτων Γκιάλης, Πρωτοπρ. κ. Νικόλαος Μαμουνῆς καί Πρωτοπρ. κ. Παντελεήμων Καλεώδης, ὡς καί 220 ἐθελονταί. «Ἱματιοθήκη Ἀγάπης»: Ὑπεύθυνοι· Πρωτοπρ. κ. Ἀντώνιος Τσουκαλᾶς καί Πρεσβ. κ. Μιχαήλ Ζευγιός. «Ἐκκλησιαστική Στέγη». Φιλοξενοῦνται παιδιά μέ εἰδικάς ἀνάγκας. Τηλ.: 26.550. «Διακονία ἀσθενῶν»: Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἐν συνεργασίᾳ μετά 22 ἐθελοντῶν Ἰατρῶν τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Χίου παρέχει ἰατρικάς ὑπηρεσίας εἰς ἀπόρους ἀνασφάλιστους ἀσθενεῖς. Ὑπεύθυνος· Πρωτοπρ. κ. Χριστόφορος Γουρλῆς. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Ἵδρυμα Ὑποτροφιῶν ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ, εἰς μνήμην τῶν γονέων του Χαραλάμπους και Καλλιρόης καί Ἀρχιμ. Μακαρίου Βαρλᾶ. Πρόεδρος, ὁ Σεβασμιώτατος. Μέλη: κ. Παναγ. Χ. Βαρλᾶς, κ. Ἐμμ. Π. Βαρλᾶς. Σκοπός: Ἐνισχύσεις καί φιλοξενία φοιτητῶν. Πλήν τούτων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης προεδρεύει: 87


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

1) Ἀνωτ. ᾽Ενοριακῆς Ἀντιπροσωπείας. 2) Οἴκου Ἀγάπης. 3) Ἀντιφυματικοῦ Ἀγῶνος. 4) Ἱδρύματος Ὑποτροφιῶν ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ. 5) Ἱδρύματος Ὑποτροφιῶν «Παναγιώτου καί Μελπομένης Γεωργιλῆ». 6) Ἱδρύματος Περιθάλψεως Τυφλῶν, εἰς μνήμην Γεωργίου καί Μαρίας Πρινιᾶ καί Κων/νου καί Πηνελόπης Μαδιᾶ. 7) Ἱδρύματος Προικοδοτήσεων, μέ τήν ἐπωνυμίαν «Κληροδότημα Μιχαήλ Ἠλία Ψωμοστήθη». ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ 1) Ὁσίου Ἀνθίμου τοῦ Χίου (15 Φεβρουαρίου), εἰς τήν Ἱ. Μονήν Παναγίας Βοηθείας. 2) Ἁγ. Μακαρίου (τοῦ Νοταρᾶ) Ἀρχιεπισκόπου Κορίνθου (17 Ἀπριλίου), εἰς τόν ὁμώνυμον Ναόν τοῦ Βροντάδου, ὅπου ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου. 3) Ἁγ. Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Χίῳ μαρτυρήσαντος (14 Μαΐου). 4) Ἁγ. Μαρκέλλης (22 Ἰουλίου). 5) Ἁγ. Μαρτύρων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου (11 Νοεμβρίου, Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός), ὁπότε 88


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ἑορτάζονται καί τά Ἐλευθέρια τῆς Νήσου. 6) Ἱερᾶς Νέας Μονῆς (23 Αὐγούστου). 7) Παναγίας Μυρσινιδίου (24 Σεπτεμβρίου). 8) Ἐθνικοθρησκευτική Ἑορτή τῶν Ψαρῶν, τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν 18ην Ἰουνίου. 9) Τῶν ἐν Χίῳ Ἁγίων, τήν πρώτην Κυριακήν Σεπτεμβρίου. 10) Παναγίας Βοηθείας, τήν Δευτέραν τοῦ Θωμᾶ. 11) Ἁγ. Ἰωάννου Μουνδῶν Διευχῶν (29 Αὐγούστου). 12) Ἁγίας Μυρόπης (2 Δεκεμβρίου). 13) Ἁγίου Ἀγγελῆ (3 Δεκεμβρίου) ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ Ἀγγελῆς ὁ Ἀργεῖος. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ τῷ 1813. (3 Δεκεμβρίου). Ἀθανάσιος ὁ Πάριος, Ὅσιος. Ἐμόνασεν ἐν Χίῳ, κοιμηθείς τῷ 1813 (24 Ἰουνίου). Ἀνδρέας (Ἀργέντης) ὁ Χῖος. Ἐμαρτύρησεν ἐν Κων/πόλει τῷ 1465 (29 Μαΐου). Ἄνθιμος ὁ ἐν Κεφαλληνίᾳ, Ὅσιος. Ἐμόνασεν ἐν Χίῳ, (Ἱ. Ν. Ἁγ. Ματρώνης). Ἐκοιμήθη τῷ 1782 (4 Σεπτεμβρίου). Ἄνθιμος ὁ Χῖος, Ὅσιος. Ἐκοιμήθη τῷ 1960. (15 Φεβρουαρίου Ἱ. Μ. Παναγίας Βοηθείας). 89


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Γεώργιος ὁ Χιοπολίτης. Ἐμαρτύρησεν ἐν Κυδωνίαις τῷ 1807 (26 Νοεμβρίου). Δημήτριος ὁ Χῖος. Ἐμαρτύρησεν ἐν Κων/πόλει τῷ 1802 (29 Ἰανουαρίου). Θεόφιλος, ὁ Ζακύνθιος. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ τῷ 1635 (24 Ἰουλίου). Ἰσίδωρος ὁ ἐξ Ἀλεξανδρείας. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ τῷ 250. (14 Μαΐου). Μακάριος ὁ Κορίνθου. Ἐμόνασεν ἐν Χίῳ, ἔνθα ἐκοιμήθη τῷ 1805 (17 Ἀπριλίου, Βροντᾶδος). Μανουήλ ὁ Κρής. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ τῷ 1792 (15 Μαρτίου). Μᾶρκος ὁ νέος. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ τῷ 1801 (5 Ἰουνίου). Μαρκέλλα ἡ Χία. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ κατά τά τέλη τοῦ 3ου αἰ. (22 Ἰουλίου). Ματρώνα ἡ Χιοπολῖτις. Ἐκοιμήθη ἐν Χίῳ τῷ 1462 (20 Ὀκτωβρίου). Μυρόπη ἡ ἐξ Ἐφέσου. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ τῷ 250 (2 Δεκεμβρίου). Νήφων ὁ Χῖος, Ὅσιος. Ἐκοιμήθη ἐν Σκιάθῳ τῷ 1809 (28 Δεκεμβρίου). Νικήτας, Ἰωάννης καί Ἰωσήφ. Ἱδρυταί τῆς Ἱ. Νέας Μονῆς. Διέλαμψαν ἐν ἀσκήσει κατά τά μέσα τοῦ 11ου αἰ. (20 Μαΐου). 90


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Νικήτας ὁ Νισύριος. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ τῷ 1732 (21 Ἰουνίου). Νικηφόρος ὁ Χῖος. Ἐτελειώθη ἐν εἰρήνῃ τῷ 1821 (1 Μαΐου). Νικηφόρος ὁ Λεπρός. Διέπρεψεν ἐν ἀσκήσει, γενόμενος Μοναχός ὑπό τοῦ Ἁγ. Ἀνθίμου τοῦ Χίου. Ἐκοιμήθη ὁσιακῶς τῷ 1964. (Τοπική ἑορτή αὐτοῦ τήν Κυριακῇ τῶν Δέκα Λεπρῶν). Νικόλαος ὁ Χῖος. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ τῷ 1754 (31ην Ὀκτωβρίου). Νίκων ἱερομάρτυς καί οἱ 199 αὐτοῦ μαθηταί. Διῆλθεν ἐκ Χίου (23 Μαρτίου). Ὀνούφριος, ὁ ἐκ Τυρνόβου. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ τῷ 1818 (4 Ἰανουαρίου). Παρθένιος, Μητροπολίτης Χίου καί μετέπειτα Οἰκουμενικός Πατριάρχης. Ἐμαρτύρησεν ἐν Κωνσταντινουπόλει τῷ 1657 (24 Μαρτίου). Παρθένιος ὁ Χῖος, Ὅσιος. Ἐτελειώθη ἐν εἰρήνῃ τῷ 1883 (8 Δεκεμβρίου). Σταμάτιος, Ἰωάννης καί Νικόλαος, ἐκ Σπετσῶν. Ἐμαρτύρησαν ἐν Χίῳ τῷ 1822 (3 Φεβρουαρίου). Μάρτυρες τρεῖς Παρθένοι ἐκ Χίου. Ἐτελειώθησαν διά ξίφους (9ην Ἰουνίου). Ἁγίας Παρασκευῆς θαῦμα. Ἔσωσε τήν πόλιν Χίου ἐκ καταποντισμοῦ (14 Ὀκτωβρίου 1442). 91


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ 1) Τεμάχιον Λειψάνου Ἀποστ. Θωμᾶ. 2) Τεμάχιον Λειψάνου Ἁγ. Ἰσιδώρου. 3) Ἱ. Κάρα ἑνός τῶν τριῶν ἱδρυτῶν τῆς Ἱερᾶς Νέας Μονῆς. 4) Τεμάχια Ἱερῶν Λειψάνων Ὁσ. Νικηφόρου τοῦ Χίου καί ἄλλων 5 Ἁγίων. Τμῆμα τ. κάρας Ἁγ. Ἀθανασίου τοῦ Παρίου. Ἐπίσης, 1) Τ. Ξύλου, 2) Ἱ. Λειψάνου Ἁγ. Γεωργίου Τροπαιοφόρου, 3) Λίθου ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου καί 4) Λίθου ἐκ τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἀγ. Γεωργίου Βροντάδου. ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΕΡΙΠΥΣΤΟΙ 1) Εὐαγγελισμός Θεοτόκου (13ος αἰ.). 2) Παναγία (ΜΡ ΘΥ, 14ος αἰ.). 3) Θεοτόκος Βρεφοκρατοῦσα (14ος ἤ 16ος αἰ.). 4) Εἰκών τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ (17ος αἰ.). 5) Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου (1702). ΙΕΡΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ «Ἁγία Μαρκέλλα», Τ.Κ. 821 03 Βολισσός - Χίος. Τηλ.: 22740-21.269 καί 21.869. «Ἅγιος Μακάριος», Τ.Κ. 82200 Βροντᾶδος. Τηλ : 2271-44045. 92


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

EKKΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Μουσεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης: Γενομένης τῆς καταγραφῆς Ἱ. Εἰκόνων Βυζαντινῆς τεχνοτροπίας καί ἄλλων ἔργων Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης, συγκεντροῦνται ἤδη, τά ἀξιολογώτερα ἐξ αὐτῶν, εἰς εἰδικήν αἴθουσαν, παρά τῇ Ἱ. Μητροπόλει. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 1) Πρωτοχριστιανικόν Βαπτιστήριον ἐν Ἐμπορείῳ. 2) Παλαιοχριστιανική Ἁγ. Ἰσιδώρου (4ος αἰών), ἔνθα καί οἱ τάφοι τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἰσιδώρου καί Μυρόπης. 3) Ἱερά Νέα Μονή (1042). 4) Παναγία «Κρήνα» (1287). 5) Ἅγιοι Ἀπόστολοι Πυργίου (13ος αἰών). 6) Παναγία «Σικελιά» (13ος αἰών). 7) Ἅγ. Γεώργιος Συκούσης (13ος αἰών). 8) Παναγία «Ἁγιογαλούσαινα» (13ος αἰών). 9) Ἅγ. Νικόλαος «Πριναρίτης» ἤ Κρικᾶς» (13ος αἰών). ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 α) Χειροτονίαι 2. β) Γάμοι 205. γ) Ἐγκαίνια Ἱ. Ν. 4. 93


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

94


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

95


Τὰ ἔσοδα ἐκ τοῦ ἡμερολογίου θὰ διατεθοῦν εἰς τὸ φιλανθρωπικὸν καὶ πνευματικὸν ἔργον τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως.

Hmerologio 2014  

ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you