Page 1

B A P O R T F O L I O


BONGKOCH

ARTSOMBOON

a.plang@hotmail.com 88 M.8,Suthep,Mueng

(+66) 86 322 3128 CHIANG MAI 50200


EDUCATION 2013 - Present Chiang Mai University Faculty of Fine Arts Design / GPA 3.15 2010-2012 Pibulwittayalai School Lopburi / science-math

EXPERIENCE 2015 / Activities of Faculty of Fine Arts’s Student Union Chiang Mai University / “From Background to New Found” TCDC’s Workshop

SKILL Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe Indesign

ABILITY Needlework Illustration Furniture and Ceramic Design

B O N G K O C H

A R T S O M B O O N


GRAPHIC DESIGN


POSTER CONTEST

- SKOPJE POSTER DESIGN FOR PEACE Have passed the first selection of the poster

I'M AT PEACE .


SYMBOLIC PLANT COMPONENTS symbolic

S em Fl wer Roo

Le f Pol en See

Plant Components


LOGO

x

x

H A I R C U T S

H A I R C U T S

Salon Logo


MONOPOLY

- AMAZING AMAZON -


AMAZING AMEZON

Tsetse �ly

แมลงมีพิษ ถาถูกกัดจะเปนโรคเหงาหลับ ทำใหตาย เสียเหรียญเลือด 1 เหรียญ และถอยหลัง 1 กาว

AMAZING AMEZON

ชนเผายาวาลาพิติ ชวยทำประโยชนใหกับชนเผานี้ ไดรับเหรียญเลือด 2 เหรียญ

AMAZING AMEZON

AMAZING AMEZON

Bull Sharks

Wood-Eating Cat�ish

ฉลามหัวบาตร มีนิสัยดุราย ฟนของมันเปน รูปสามเหลี่ยมคมกริบและขากรรไกรที่ทรง พลัง โดนฉลามกัด เสียเหรียญเลือด 1 เหรียญ

Cards

ชวยชีวิตปลาดุกกินไม จากคนปาลาสัตว รับเหรียญเลือด 1 เหรียญ


CORPERATE IDENTITY


NAP

NAP

NAP

NAP

beer barrel

NAP

- Postcard films

NAP Films & Craft Beer /Papercraft Technique

camera

beer barrel

beer


- Ticket Film Silde + Bookmark


- Corperate Identity Poster Postcard Map Ticket Staff Tag


TYPOGRAPHY

DIPTEROCARPUS ÂÒ§¹Ò

ª×èÍ·ÑèÇä» - ÂÒ§¹Ò ª×èÍÊÒÁÑÞ - Yang Œ¹Ê¯©¶™¤´ª´¬—¥q'LSWHURFDUSXVDODWXV5R[EH[*'RQ ©‰ªq'LSWHURFDUSDFHDH ¶Ô蹡Óà¹Ô´ - »†Ò´§´Ôº áÅеÒÁ·ÕèµèӪ؋Áª×é¹ã¡ÅŒáÁ‹¹éÓÅÓ¸Ò÷ÑèÇä» ³›šºqÆ£n ¥²¥´Œ™´›Â ¹Ê¯§»ƒÂ|›£‰†§Š³‰­©³–¯ºœ§¥´Œš´›· »ÃÐàÀ· - äÁŒÂ×¹µŒ¹ Æ£n¤´‰›´Â|›Æ£n¤¹›—n›„›´–Å­mÆ£mž§³–Åœ ŜÃmŠ²¥m©‰§‰£´„•²Â–·¤©ƒ³›Š²Ã—ƒÅœÅ­£m£´ ™–Ù›™³›™·›¹Ê¯‰Š´ƒ£³ƒ„¸Ë›¯¤»mś™·Ê§ºm£†©´£Œ¹Ë›¬»‰ Š¸‰¬´£´¥˜ž§¶—Ŝŭ£mٛƖn£¹Ê¯Ä——ɣ™·ÊÆ£n¤´‰›´Š² £·†©´£¬»‰¥²£´•x£—¥†©´£¬»‰˜¸‰ƒ¶Ê‰Ã¥ƒ  ¥²£´•x£—¥­¥¹¯¯´Š£´ƒƒ©m´˜n´¯´¤º£´ƒÈ

Stem

ž§ )UXLW |›ž§Â–·Ê¤©Œ›¶–ž§Ã­n‰ ™·ÊÃmçn©Æ£m׃ܜVDPDUD¥»¥m´‰ƒ§£ |›†¥·œ—´£¤´©†¥·œ£·dƒ¤´©dƒ ¤´©x£¬n›dƒ—´£¤´© £·¬n›dƒ¬³Ë›¥»­»­›»dƒ ÁÕàÁÅç´à´ÕÂÇ

Seed

§µ—n› 6WHP ¤´‰›´Â|›Æ£n¤¹›—n›„›´–Å­mÆ£mž§³–Åœ ŜÃmŠ²¥m©‰­§º–Ɲś„•²Â–·¤©ƒ³œ™·Ê£·ƒ´¥Ã—ƒÅœÅ­£m£´™–Ù› §µ—n›—¥‰£¹Ê¯Ä——ɣ™·ÊŠ²£·†©´£¬»‰¥²£´•x£—¥

Leaf

Fruit

Ŝ /HDI |›ÅœÂ–·Ê¤©—¶–Â¥·¤‰Â©·¤›¬§³œ™¥‰Åœ ¥»Æ„m㥻„¯œ„›´›„›´–ƒ©n´‰x£ ¤´©x£Ć›Åœ£›ƒ©n´‰È§´¤Åœ ¬¯œ™»mÈ›¹Ë¯Åœ­›´Ŝ¯m¯›£·„›¬·Â™´ƒ†§º£ ŜÃmŠ²ž¶©Âƒ§·Ë¤‰­¥¹¯Âƒ¹¯œÂƒ§·Ë¤‰¬n›Ã„›‰Åœ —¥‰Ã§²„›´›ƒ³›£·x†»m¬n›Åœ¤m¯¤Ãœœ ¬n›„³Ë›œ³›Æ–­ɛŒ³–™´‰–n´›™n¯‰Åœ„¯œÅœÂ¥·¤œ ­¥¹¯Â|›†§¹Ê›ƒn´›Åœ¤´©¥²£´•£ £·„›œn´‰¥²¥´¤

£§É– 6HHG £·¥»¥m´‰ƒ§£¥·§´¤–n´›­›¸Ê‰í§£¯·ƒ§´¤ –n´›­›¸Ê‰i´›„›´–¤´©¥²£´•£ƒ©n´‰¥²£´• £

Flower –¯ƒ )ORZHU |›Ãœœ–¯ƒŒm¯ܜSDQLFOH¬·Œ£ »¯¯ƒÂ|›Œm¯ –·Ê¤©¬³Ë›È—´£‰m´£Åœ—¯›§´¤Èƒ¶Ê‰ƒ´¥Âƒ¶–Œm¯–¯ƒŠ²Âƒ¶– ¥n¯£ƒ³› ƒ³œƒ´¥Ã—ƒÅœ¯m¯›Œm¯­›¸Ê‰£·­§´¤–¯ƒÄ–¤Ä†›ƒ§·œ’´›ÂŒ¹Ê¯£ƒ³›Â|› ¥»˜n©¤Ã§²£·†¥·œ—´£¤´©†¥·œ§´¤˜n©¤Ã¤ƒÂ|›˃¤´© ˃粬³Ë›˃£·„›¬³Ë›È¬·›Ëµ—´§ƒ†§º£™³Ê©Æƒ§·œ–¯ƒ£· ƒ§·œÄ†›ƒ§·œŒ¶–—¶–ƒ³›¬m©›§´¤ƒ§·œŠ²œ¶–©·¤›ƒ³›Å›™¶ª—´£Â„É£ ›´ä¶ƒ´

Drawn by myself


POSCARD

Form + Value Color + Texture+ Space Line + Shape

- ELEMENT & PRINTCIPLE -

12 13 14 15 07 08 09 10 02 03 04 05


LAYOUT

Layout WAD MAGAZINE


E-BOOK Get Ready

Let’s Go

Calories

„›£z‰

= kcal Banana 60 kcal Bread 80 kcal Egg 84 kcal

ƒ§¶Ë‰„›£z‰Å­nܛ

™´›»Â™§§m´§‰œ›„›£z‰

Nutella 100 kcal

›»Â™§§m´

Butter 110 kcal Milk 160 kcal

™¯–Å­n­§¹¯‰. Tips

ƒ§n©¤

›¤

­³Ê›ƒ§n©¤Â|›Ã©m›È 

ç²Ä¥¤§‰Æ

—¯›£n©›Å­n¯´Æ£nŠ¶Ë£¡z›ƒ§³–Æ©nƒÉƖn›² ŌnÃn©›Ëµ­¥¹¯„©–ƒ§¶Ë‰„›£z‰ƒÉƖn›² —¯›™n´¤Ä¥¤›Ëµ—´§­¥¹¯¥´–›£„n›ƒÉƖn ›£

Ƅm —·Æ„mç²Â™›£§‰ž¬£ çn©›µÄ¥§£´ŒºœÆ„m

e-book Hor Hiw

£n©›


- E-book Hor Hiw Cooking e-book for starters,easy and less equipments.

Eggs Baked Macaroni Á¡Ñ¡ÐâùÍպ䢋

Microwave

+ Let’s Go

Get Ready

¬n›£³ƒƒ²Ä¥›·

©¡Â¬n››´™·

Calories

=164 kcal

¬n›¬ºƒÃ§n© ƒÉ™›Ëµ¯¯ƒ ¯´Â¬n›£³ƒƒ²Ä¥›·Å¬m¢´Œ›²™·Ê™›†©´£¥n¯› Š²Â„n´Æ£Ä†¥Â©¡Æ–nç²Â—¶£›ËµÅ­n™m©£Â¬n›

¯¬£²Â„¹¯Â™ª ¯¬ ¥¶ƒ Macaroni 80 kcal

©¡¯·ƒ›´™·

Egg 84 kcal

+

Ŭm¯¬ ¥¶ƒ

­³©­¯£Å­m Tips

¯¬£²Â„¹¯Â™ª

+ —¯ƒÆ„mŬm

+

+

­³©­¯£Å­m çn©†§ºƒÅ­n™³Ê©

Ƅmƃm

Ŭmƒ§¹¯Å››Ëµƒm¯›—n£ ¹Ê¯Å­n ¥¬Œ´—¶Â¬n›Ã§²¯¬Â„n´ƒ³›


CERAMIC DESIGN


breakfast set wheel throwing slab building

tea set wheel throwing slab building

slab building

slab building


PRODUCT DESIGN


WOOD WINGS LAMP

- inspired by a aircraft wing -


FURNITURE DESIGN


- skeleton chair for senior -

SKELETON CHAIR


STOOL

- STOOL “CLIP CHAIR” Inspired by a paper clip.


paperclip > steel chair legs > wood seat > wood


THANK YOU.


BONGKOCH'S PORTFOLIO  
BONGKOCH'S PORTFOLIO  
Advertisement