Page 1

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка _________________ А.В. Крижанівський «30» серпня 2018р.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА для 1(5)- 7(11) класів Тернопільської Української гімназії ім. І.Франка на 2018/2019 навчальний рік

Схвалено педагогічною радою Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка. Протокол № 1 від 30.08. 2018р.

РОЗДІЛ 1


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Освітня програма Тернопільської Української гімназії ім. І.Франка є наскрізною, оскільки охоплює освіту на ІІ (базова середня освіта) та ІІІ (профільна середня освіта) ступенях навчання. Для реалізації мети діяльності гімназії освітня програма на 2018-2019 навчальний рік розроблена на основі таких документів: Закону України «Про освіту» ( стаття 33); Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами, внесеними згідно із Законом від 06.07.2010 р. № 2442-VI; в редакції Закону від 05.09.2017 р. № 2145-VIII) ( стаття 15);  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778;  

 Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №776 «Про внесення зміни до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. №24»;  Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. №24 (чинний для 6-11 класів);  Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 (чинний для 5-их класів);  Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001р. №63;  Листа Міністерства освіти і науки України від 06 лютого 2008 року № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів»;  Наказу Міністерства освіти і науки України № 128 від 20 лютого 2002 року «Про затвердження нормативів наповненості груп, класів загальноосвітніх шкіл та порядку поділу на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»;  Наказу Міністерства освіти і науки України № 405 від 20.04.2018 р. «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;  Наказу Міністерства освіти і науки України № 406 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»;


 Наказу Міністерства освіти і науки України № 408 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»;  Листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2018 року № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році»;  Листа Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р. № 1/9-254 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів»;  Листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018р. № 1/9-332 «Про особливості впровадження інтегрованого навчання відповідно до Типових освітніх програм ЗЗСО І ступеня»; 

Статуту гімназії.

Згідно з чинним законодавством заклад здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм двох ступенів освіти: II ступінь - базова загальна освіта; III ступінь - профільна середня освіта. Призначення кожного ступеня навчання визначається положенням про загальноосвітній навчальний заклад.

Типовим

Основним призначенням закладу є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм.


РОЗДІЛ 2 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Кла с 1 2 3 4 5 6-А 6-Б 6-В 7-А 7-Б 7-В

Навчальне навантаження на навчальний рік 1085 1190 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1190 1225 1225

Загальний обсяг навчального навантаження на рік 5950

Для профільних предметів «Українська мова і література» − 2450. Для профільних предметів «Алгебра і геометрія» − 2450. Для профільного предмета «Інформатика» − 2415.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено в навчальному плані Тернопільської гімназії ім. І. Франка Для недопущення перевантаження учнів за рішенням педагогічної ради (№ 13 від 22.05.2018р.) учителі фізичної культури та музичного мистецтва при оцінюванні повинні враховувати результати навчання учнів з відповідних предметів у позашкільних закладах. Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 128 від 20.02.2002р. «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.


РОЗДІЛ 3 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька в межах кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні впливати на формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п 1

Ключові компетентності

Компоненти

Спілкування Уміння: ставити запитання і розпізнавати державною (і рідною проблему; міркувати, робити висновки на основі — у разі відмінності) інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, мовами пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникати невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем.

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування в письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати в разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб. Ставлення: критично оцінювати інформацію та


використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою. Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти. 3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати й досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи в життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації.

4

Основні Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні компетентності у природничих науках і явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. технологіях Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій; усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях. Навчальні ресурси: складання графіків та


діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу. 5

Інформаційноцифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів.

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: освітньої траєкторії.

7

Ініціативність і підприємливість

моделювання

власної

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальні способи розв’язання життєвого завдання.


Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі). 8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати й чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні змісту.

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

ресурси:

завдання

соціального

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньоестетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва.


10

Екологічна Уміння: аналізувати і критично оцінювати грамотність і здорове соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, життя екологічні й соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе ставлення до природних ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголем, нікотином тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності, можуть формуватися засобами всіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній, як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння в реальних життєвих ситуаціях. Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:  організацію навчального середовища, зміст та цілі наскрізних тем враховують при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;  окремі предмети − виходячи з наскрізних тем, при вивченні предмета використовують відповідні прийоми і методи навчання, реалізують надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти; роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;  предмети за вибором;  роботу в проектах;  позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.


Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля й розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Здоров'я і безпека

Громадянська відповідальність

Наскрізна лінія

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи й механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія реалізується в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою й розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності й думок. Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст − бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості й чесності. Приклад учителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня їхніх навчальних досягнень. Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку й охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з правилами дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані з ризиками для життя й здоров’я. Вирішення проблем, пошук оптимальних методів вирішення й розв’язування задач тощо здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.


Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Перед гімназією поставлені такі цілі освітнього процесу: забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог Державного освітнього стандарту; гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів; створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм; формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності; забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів.


РОЗДІЛ 4 ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧИНАТИ ЗДОБУТТЯ ВІДПОВІДНОГО РІВНЯ НАВЧАННЯ

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту, на конкурсній основі зараховуються до освітнього закладу 1 вересня поточного навчального року й повинні розпочати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року. Профільна середня освіта здобувається після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року, повинні подати свідоцтво про базову загальну середню освіту, заяву на ім'я директора гімназії, у якій вказати, які профільні предмети учень бажає вивчати. Розпочинають здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.


РОЗДІЛ 5 ПЕРЕЛІК, ЗМІСТ, ТРИВАЛІСТЬ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ, ПРЕДМЕТІВ, ДИСЦИПЛІН ТА ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЇХ ВИВЧЕННЯ Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову (передбачену обраним варіантом навчального плану Типової освітньої програми) та варіативну складову. Робочий навчальний план гімназії включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів. У гімназії здійснюється допрофільне навчання у 4(8)-5(9)-х класах. Враховано особливості поділу 7(11) класів на математичний, інформаційнотехнологічний та профіль української філології (розподіл годин зроблено відповідно до профільних предметів), 6(10)-х класів − на вивчення профільних предметів: 6-А клас – українська мова, українська література; 6-Б клас – алгебра і геометрія; 6-В клас – інформатика. Для формування в дітей християнських моральних чеснот у 1(5)-2(6)-х класах введено курс за вибором «Християнська етика» (1 год. на тиждень). У 1(5)-х класах виділено по 0,5 год. на тиждень для вивчення курсу «Історія Тернополя». У 1(5) класах викладається курс «Основи українознавства» (0,5 год. на тиждень), який покликаний виховувати в гімназистів почуття гордості за історичну й культурну спадщину своєї Батьківщини, розвивати почуття патріотизму, вірності рідній землі, українському народові. З метою створення умов для творчої самореалізації, формування в учнів комунікативної компетенції, розширення духовного й міжкультурного кругозору, удосконалення міжкультурної комунікації, введено вивчення предмету «Польська мова» у 2(6)-х та 4(8)-х класах – 1 год. на тиждень. З метою удосконалення мовного розвитку та граматичного мислення гімназистів, формування навичок правильно, точно й образно висловлювати думки, дбати про багатство, чистоту і красу мовлення, якісної підготовки до ЗНО, на вивчення української мови виділено додатково у 3(7)-х класах 0,5 год. на тиждень, у 4(8)-х класах − 1 год. на тиждень, у 5(9)-А класі −1 год. на тиждень та у 7(11)-В (1 год. на тиждень).


Для формування в учнів позитивного ставлення до іноземної мови, вироблення вмінь використовувати набуті знання як реальний інструмент пошуку інформації про сучасне європейське суспільство на вивчення англійської мови виділено додатково у 2(6)-х класах 1,5 год. на тиждень, 3(7)-х класах − 2 год. на тиждень, 4(8)-х класах −1 год. на тиждень, 6(10)х класах по 0,5 год. на тиждень. На вивчення французької мови додатково виділено у 3(7)-х класах 0,5 год. на тиждень, 4(8)-А класі − 0,5 год. на тиждень, у 6(10)-А класі − 1 год. на тиждень та 7(11)-Б класі − 1 год. на тиждень. З метою здійснення допрофільного навчання та формування предметної математичної компетентності, формування здатності логічно обґрунтовувати та доводити математичні твердження, застосовувати математичні методи у процесі розв’язування навчальних і практичних задач, використовувати математичні знання і вміння під час вивчення інших навчальних предметів, на вивчення математики додано у 5(9)-В, 5(9)-Б класах по 0,5 год. на тиждень. З метою здійснення допрофільного навчання та для формування предметної компетентності на основі фізичних знань, наукового світогляду й відповідного стилю мислення, розвитку експериментальних умінь і дослідницьких навичок, творчих здібностей і схильності до креативного мислення, на вивчення фізики додано у класах допрофільного навчання 4(8)-В, 4(8)-Б, 5(9)-В, 5(9)-Б по 0,5 год. на тиждень. З метою введення елементів наукової творчості в навчальну діяльність гімназистів, ознайомлення з методами дослідження, інформаційного забезпечення науково-дослідницької роботи, у гімназії запроваджено спецкурс «Теорія і методика наукових досліджень» − у 6(10)-х класах (1 год. на тиждень), у 7(11)-х класах (0,5 год. на тиждень), що викладається лише у І семестрі і завершується конкурсом-захистом науково-дослідницьких робіт. Для формування в молодого покоління готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій, підготовки його до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки й безпеки людей в надзвичайних ситуаціях, умовах мирного й воєнного часу на предмет «Захист Вітчизни» у всіх 6(10)-7(11)-х класах виділено додатково по 0,5 год. на тиждень. Враховуючи важливість вивчення предмета «Захисник України» для підготовки учнів до військової служби і виконання військових обов’язків у запасі, дій у надзвичайних ситуаціях, організації військово-патріотичного виховання, у 5 (9)х класах виділено по 0,5 годин на тиждень. З метою формування в учнів ключових компетентностей, які допоможуть їм досягти певного рівня соціалізації – навчитися в гімназії та поза гімназією успішно вирішувати питання особистого й суспільного життя − на вивчення історії України у 7(11)-Б класі виділено 0,5 год. на тиждень. У 7(11)-Б класі профілю української філології на викладання предмета «Людина і світ» виділено додатково 0,5 год. на тиждень, що забезпечить формування в молодих громадян України повагу до прав людини, здатність реалізовувати свої права і свободи, поважаючи при цьому права і свободи інших громадян, а також діяти відповідно до власних переконань і цінностей на принципах демократії. Логічна послідовність вивчення предметів розкривається в навчальних


програмах, обраних для викладання предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального процесу. Враховуючи запити учнівської та батьківської громадськості, на вивчення креслення у 7(11)-А класі (класі інформаційно-технологічного профілю) виділено 1 год. замість 2; 1 год. виділено на підсилення вивчення української мови з метою якісної підготовки до ДПА та ЗНО. У межах галузі «Суспільствознавство» в 1(5)-их класах вивчається курс «Вступ до історії», у 2(6)-их класах інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». У 6(10)-А та 7(11)-Б класах (класах профілю української філології) викладатиметься «Алгебра» та «Геометрія», а оцінка за семестр та за рік виставлятиметься на сторінці класного журналу «Алгебра». Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об’єднання вчителів (протокол №4 від 31.05.2017р.) обрано такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура»: легка атлетика, гімнастика, баскетбол, волейбол, аеробіка, футбол. Поділ класів на групи при вивчені української, англійської, французької польської мов, фізичної культури, трудового навчання (технологій), інформатики здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №128 від 20.02.2002 р. «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх (шкіл-інтернатів), груп продовженого і виховних груп ЗНЗ усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів у ЗНЗ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002р. за № 229/6517 (зі змінами). Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися протягом навчального року за розкладом (тиждень – верх, тиждень - низ) (додаток № 8): 1-(5) клас – українська мова – історія Тернополя; історія гімназії – українознавство; 2(6) клас – англійська мова – українська мова; 3(7) клас – французька мова – хімія; 4(8)-А клас – історія України – французька мова; 4(8)-Б,В клас – історія України – фізика; 5(9)-Б,В клас – фізика – алгебра; 5(9)-А,Б,В клас – історія України – географія; 6(10)- класи англійська мова – історія України; хімія – географія; 7(11)-Б, В клас – історія України – «Людина і світ». Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися по семестрах: 7(11)- класи – астрономія − І семестр; художня культура – ІІ семестр; екологія – 1 год. І семестр; біологія − 1 год. І семестр; біологія − 2 год. ІІ семестр; теорія і методика наукових досліджень – І семестр. Гранично допустиме навантаження на учнів, кількість годин як інваріантної, так і варіативної частини робочого навчального плану, а також позакласна кількість годин не перевищується.


Додаток № 1

Складено за таблицею № 10 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України № 405 від 20.04.2018 р. Навчальний план для 1(5) – 3(7) класів Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області Освітні галузі

Навчальні предмети

Мови і літератури

Українська мова Українська література Англійська мова Французька мова Зарубіжна література Історія України Всесвітня історія Основи правознавства Музичне мистецтво Образотворче мистецтво Математика Алгебра Геометрія Природознавство Біологія Географія Фізика Хімія Інформатика Трудове навчання Основи здоров’я Фізична культура

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура РАЗОМ: Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації Основи українознавства Історія Тернополя Християнська етика Факультативи (за окремим наказом) Навчальне навантаження Всього (без урахування поділу класів на групи)

Кількість годин на тиждень у класах 1(5)-А, Б, В 3,5 2 3 2 2 1 1 1

2 (6)-А, Б, В 3,5 2 2+1,5 2 2 1 1 1 1

3(7)-А, Б, В 2,5+0,5 2 2+2 2+0,5 2 1 1 1 1

4 2 1 2 1 3 25,5+3 2,5

4 2 2 1 2 1 3 27,5 + 3+1,5 2

2 2 2 2 2 1,5 1 1 1 3 29 + 3+3 0

0,5 0,5 1 0,5 28 28+3

1 1 31 31+3

32 32+3


Додаток № 2

Складено за таблицею № 10 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України № 405 від 20.04.2018 р. Навчальний план для 4(8) класів Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області 4(8)-А

4(8)-Б

4(8)-В

2+1 2 2+1 2+0,5 2 1,5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 29,5+3+ 2,5

2+1 2 2+1 2 2 1,5 1 1 2 2 – 2 2 2+0,5 2 2 1 1 3 29,5+3+2,5

2+1 2 2+1 2 2 1,5 1 1 2 2 – 2 2 2+0,5 2 2 1 1 3 29,5+3+2,5

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

Факультативи (за окремим наказом) Навчальне навантаження Всього (без урахування поділу класів на групи)

1

1

1

33 33+3

33 33+3

33 33+3

Освітні галузі

Навчальні предмети

Мови і літератури

Українська мова Українська література Англійська мова Французька мова Зарубіжна література Суспільствознавство Історія України Всесвітня історія Основи правознавства Мистецтво Музичне мистецтво Образотворче мистецтво Мистецтво Математика Математика Алгебра Геометрія Природознавство Природознавство Біологія Географія Фізика Хімія Технології Інформатика Трудове навчання Здоров’я і фізична Основи здоров’я культура Фізична культура РАЗОМ:


Додаток № 3

Складено за таблицею № 10 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України № 405 від 20.04.2018 р. Навчальний план для 5(9) класів Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області Навчальні предмети

5(9)-А

5(9)-Б

5(9)-В

Українська мова Українська література Англійська мова Французька мова Зарубіжна література Суспільствознавство Історія України Всесвітня історія Основи правознавства Мистецтво Музичне мистецтво Образотворче мистецтво Мистецтво Математика Алгебра Геометрія Природознавство Біологія Географія Фізика Хімія Технології Інформатика Трудове навчання Здоров’я і фізична Основи здоров’я культура Фізична культура РАЗОМ:

2+1 2 2 2 2 1,5 1 1 1 2 2 2 1,5 3 2 2 1 1 3 31+3+1

2 2 2 2 2 1,5 1 1 – – 1 2+0,5 2 2 1,5 3+0,5 2 2 1 1 3 31+3+1

2 2 2 2 2 1,5 1 1 – – 1 2+0,5 2 2 1,5 3+0,5 2 2 1 1 3 31+3+1

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

Захисник України Факультативи (за окремим наказом) Навчальне навантаження Всього (без урахування поділу класів на групи)

0,5 0,5 33 33+3

0,5 0,5 33 33+3

0,5 0,5 33 33+3

Освітні галузі Мови і літератури


Додаток № 4

Складено за таблицями № 2, 3 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України № 408 від 20.04.2018 р. Навчальний план для 6(10) класів Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах Профільні предмети українська мова та українська література

Базові предмети

6(10)-А

Українська мова Українська література Зарубіжна література Англійська мова Історія України Всесвітня історія Громадянська освіта Математика Біологія і екологія Географія Фізика і астрономія Хімія Фізична культура Захист Вітчизни Вибірково-обов'язкові предмети Інформатика Мистецтво РАЗОМ Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

2+2 2+2 1+1 2+0,5 1,5 1 2 3 2 1,5 3 1,5 2 1,5+0,5

Спецкурс «Французька мова» Спецкурс «Теорія і методика наукових досліджень» Факультативи (за окремим наказом ) Навчальне навантаження Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

1 1 1 33 38

2 1 30+5 3


Додаток № 5

Складено за таблицями № 2, 3 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України № 408 від 20.04.2018 р. Навчальний план для 6(10) класів Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах Профільні предмети алгебра і геометрія 6(10)-Б

Базові предмети Українська мова Українська література Зарубіжна література Англійська мова Історія України Всесвітня історія Громадянська освіта Алгебра Геометрія Біологія і екологія Географія Фізика і астрономія Хімія Фізична культура Захист Вітчизни Вибірково-обов'язкові предмети Інформатика Мистецтво РАЗОМ Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття Спецкурс «Теорія і методика наукових досліджень» Факультативи (за окремим наказом) Навчальне навантаження Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

2 2 1 2+0,5 1,5 1 2 6 3 2 1,5 3 1,5 2 1,5+0,5 2 1 30+6 2

1 1 33 38


Додаток № 6

Складено за таблицями № 2, 3 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України № 408 від 20.04.2018 р. Навчальний план для 6(10) класів Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області Навчальні предмети Базові предмети Українська мова Українська література Зарубіжна література Англійська мова Історія України Всесвітня історія Громадянська освіта Математика Біологія і екологія Географія Фізика і астрономія Хімія Фізична культура Захист Вітчизни Вибірково-обов'язкові предмети Інформатика Мистецтво РАЗОМ Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття Спецкурс. Теорія і методика наукових досліджень Факультативи (за окремим наказом) Навчальне навантаження Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

Кількість годин на тиждень у класах Профільний предмет інформатика 6(10)-В 2 2 1 2+0,5 1,5 1 2 3+2 2 1,5 3 1,5 2 1,5+0,5 2+3 1 30+5 3

1 2 33 38


Додаток № 7

Складено за таблицею № 9 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 406 Навчальний план для 7(11) класів Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області Навчальні предмети Українська мова Українська література Англійська мова Французька мова Зарубіжна література Історія України Всесвітня історія Громадянська освіта: Правознавство Економіка Людина і світ Художня культура Математика Алгебра Геометрія Астрономія Біологія Географія Фізика Хімія Екологія Технології Інформатика Креслення Фізична культура Захист Вітчизни РАЗОМ Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи Факультативи (за окремим наказом) Навчальне навантаження Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

Кількість годин на тиждень у класах Профіль української філології 7(11)-Б 4 4 3 0+1 3 1,5+0,5 1 1 0,5+0,5 0,5 3 0,5 1,5 2 1 0,5 1 1 2 1,5+0,5 32,5+2,5 3 3 33 38


Додаток № 8

Складено за таблицею № 5 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України № 406 від 20.04.2018 р. Навчальний план для 7(11) класів Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області Навчальні предмети Українська мова Українська література Англійська мова Французька мова Зарубіжна література Історія України Всесвітня історія Громадянська освіта: Правознавство Економіка Людина і світ Художня культура Математика Алгебра Геометрія Астрономія Біологія Географія Фізика Хімія Екологія Технології Інформатика Креслення Фізична культура Захист Вітчизни РАЗОМ Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи Факультативи (за окремим наказом) Навчальне навантаження Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

Кількість годин на тиждень у класах Математичний профіль 7(11)-В 1+1 2 3 1 1,5 1 1 0,5 0,5 5 4 0,5 1,5 3 1 0,5 1 2 2 1,5+0,5 33,5+1,5 3 3 33 38


Додаток № 9

Складено за таблицею № 10 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України № 406 від 20.04.2018 р. Навчальний план для 7(11) класів Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області Навчальні предмети Українська мова Українська література Англійська мова Французька мова Зарубіжна література Історія України Всесвітня історія Громадянська освіта: Правознавство Економіка Людина і світ Художня культура Математика Алгебра Геометрія Астрономія Біологія Географія Фізика Хімія Екологія Технології Інформатика Креслення Фізична культура Захист Вітчизни РАЗОМ Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи Факультативи (за окремим наказом) Навчальне навантаження Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

Кількість годин на тиждень у класах Інформаційно-технологічний профіль 7(11)-А 2 2 3 1 1,5 1 1 0,5 0,5 3 2 0,5 1,5 2 1 0,5 1 5 1 2 1,5+0,5 33,5+0,5 4 4 33 38


РОЗДІЛ 5 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ В НЬОМУ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Великого значення на сьогодні набуває аспект педагогіки партнерства між усіма учасниками освітнього процесу. Педагогіка партнерства (співробітництва) ґрунтується на принципах гуманізму й творчого підходу до розвитку особистості. Її метою є створення нового гуманного співтовариства, а головним завданням – подолання інертності мислення та перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього процесу. Це завдання реалізовується у спільній діяльності вчителя й учнів, учителя й батьків, що передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень з метою особистісного розвитку школярів. Принципи партнерства виявляються як: • повага до особистості; • доброзичливість і позитивне ставлення; • довіра у відносинах; • діалог – взаємодія – взаємоповага; • розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків); • принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей). Утілюючи ідеї педагогіки партнерства, вчителю необхідно використовувати у своїй роботі не тільки стандартні методи організації навчально-виховного процесу, але й більшою мірою виявляти ініціативу та будувати навчання й виховання таким чином, щоб дитина була постійно залучена до спільної діяльності. Як інструменти педагогіки партнерства можна використовувати цікаві й захоплюючі розповіді, відверту бесіду, справедливу й незалежну оцінку, заохочення творчих успіхів, особистий приклад, зустрічі з цікавими людьми, спільний пошук рішень, спільні суспільно корисні справи, благодійні акції тощо. Упродовж останніх років наполегливо працюємо над упровадженням особистісно-орієнтованої моделі освіти, що базується на ідеології дитиноцентризму, тобто максимального наближення навчання й виховання конкретної дитини до її сутності, здібностей і життєвих планів. Актуальними для нової української школи є такі ідеї дитиноцентризму: • відсутність адміністративного контролю, який обмежує свободу педагогічної творчості; • активність учнів у навчальному процесі, орієнтація на інтереси та досвід школярів, створення навчального середовища, яке б перетворило навчання на яскравий елемент життя дитини; • практична спрямованість навчальної діяльності, взаємозв’язок особистого розвитку дитини з її практичним досвідом; • відмова від орієнтації навчально-виховного процесу на середнього школяра й обов’язкове врахування інтересів кожної дитини; • виховання вільної, незалежної особистості;


• забезпечення свободи і прав дитини в усіх проявах її діяльності, урахування її вікових та індивідуальних особливостей, забезпечення моральнопсихологічного комфорту дитини; • упровадження шкільного самоврядування, яке передбачає виховання гуманістичних та демократичних цінностей, необхідних сучасному суспільству. «Педагогічна технологія − це опис процесу досягнення запланованих результатів навчання» (І. Волков). «Технологія − це складова частина системи навчання, що забезпечує її результативність» (О. Кушнір). Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: - формування компетентностей; - розвитку компетентностей; - перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; - корекції основних компетентностей; - комбінований урок. Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», уроки-дискусії, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемні уроки, відеоуроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Засвоєння нового матеріалу можна проводити під час лекцій, конференцій, екскурсій і т. д. Консультації проводять з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли чи не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити під час семінарів, заключних конференцій, екскурсій тощо. З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей, крім уроків, проводять навчально-практичні заняття. Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей, крім уроків, може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчальнопрактичного заняття. Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відеоуроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконувати ролі та аналізувати виконану роботу. Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання вимог Державного стандарту та програм окремих предметів протягом навчального року. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи та забезпечуючи досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.


РОЗДІЛ 6 ПОКАЗНИКИ (ВИМІРНИКИ) РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  Об'єкти контролю (що вимірюється або контролюється);  процедури контролю (за допомогою чого, яким чином вимірюється об'єкт);  періодичність контролю (як часто вимірюється об'єкт). Одним із сучасних викликів цієї Освітньої програми є впровадження нових навчальних програм для 6(10)-7(11) класів, які почнуть діяти у 2018-2019 навчальному році. Адже ці документи мають новий зміст, спрямований на формування компетентностей в учнів, дотриманням діяльнісного та компетентнісного підходів, реалізацію інтегрованого навчання. Усі ці параметри потребують особливої уваги як з боку адміністрації гімназії, так і з боку батьків, які перебувають з нами в партнерських відносинах. Вимірюванню також підлягає рівень виконання планів і програм, календарнотематичне планування вчителя та професійно-діяльністі якості педагогічних працівників. Визначаємо критерії, що містять основні індивідуально-особистісні та професійно-діяльнісні якості, необхідні для успішного виконання стратегічної мети та завдань реформування освіти:  професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню дітей шкільного віку, здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісносвітоглядних орієнтацій, вимог педагогічної етики та викликів нової української школи;  соціально-громадянська компетентність – розуміння сутності громадянського суспільства, володіння знаннями про права і свободи людини, усвідомлення глобальних (зокрема екологічних) проблем людства й можливостей власної участі у їх розв’язанні, усвідомлення громадянського обов’язку та почуття власної гідності, вміння визначати проблемні питання в соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності людини та віднаходити шляхи їх розв’язання, навички ефективної та конструктивної участі в цивілізаційному суспільному розвитку, здатність до ефективної командної роботи, вміння попереджувати та розв’язувати конфлікти, досягаючи компромісів;  загальнокультурна компетентність – здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва, усвідомлення власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших;  мовно-комунікативна компетентність – володіння системними знаннями про норми й типи педагогічного спілкування в процесі організації


колективної та індивідуальної діяльності, вміння вислуховувати, відстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми розмірковувань та аргументації, розвиненість культури професійного спілкування, здатність досягати педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії (відповідних знань, вербальних і невербальних умінь і навичок залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій);  психологічно-фасилітативна компетентність – усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного й морального здоров’я дитини, здатність сприяти творчому становленню учнів та їхній індивідуалізації;  підприємницька компетентність – вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства й держави;  інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.


РОЗДІЛ 7 ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ Система внутрішнього забезпечення якості складається з таких компонентів: кадрове забезпечення освітньої діяльності, що відповідає вибраним профільним предметам (маємо високого рівня педагогів української філології, математики, інформатики; 20 учителів-методистів, 11 старших учителів, 41 учитель вищої категорії, 8 учителів І категорії, 1 учитель ІІ категорії, 2 учителі-спеціалісти); навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності, яке відповідає державним програмам, затвердженим МОН України; матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності згідно Положення про кабінети; якість проведення навчальних занять; моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), яке плануємо відповідно до графіка внутрішкільного контролю та моніторинг посеместрового середнього бала, СНУ, ПЯН. Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: оновлення методичної бази освітньої діяльності планується через систему роботи методичних кафедр, педагогічні ради та психолого-педагогічні семінари, тренінги; контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення – через накази по гімназії, у яких визначаємо як позитивні, так і негативні сторони і плануємо заходи щодо корекції; моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти передбачені у планах роботи психолога та соціального педагога; створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників через систему післядипломної освіти педагогів, веб-платформи та форми методичної роботи (кожен учитель створює власне портфоліо, відстежуємо просування та успіхи).

освітня програма 2018-2019 н.р.  

освітня програма 2018-2019 н.р.  

Profile for ..8887
Advertisement