Page 1


พอนด์สเปิ ดตัว ‘พอนด์ส โกลด์ เรเดียนซ์’ ใหม่ “สูตรผสมทองคำ�แท้”

“พอนด์ส โกลด์ เรเดียนซ์” ใหม่ ชุดผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวผสมอนุภาค ทองคำ�แท้ ทีได้่ รบั การคิดค้นและพัฒนาเพือตอบโจทย์ ่ ปญั หา 4 มิติ ความหม่นหมองแห่งวัยของผิวพรรณ


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


18 20

... “เพียวริคุ โฉมใหม่” ... พร้อมประโยชน์ดๆี มากมาย มาฝากทุกคน


21


22


23


24

HOROSCOPE เเต่งตัวตามราศี

ราศีมงั กร

(18

ม.ค.-15 ก.พ. )

ชาวราศีมงั กรมักเป็ นคนจริ งจัง

่ มุงมั่ น ่และมีจดุ มุงหมายที แน่่ วแน่ ชดั เจนการ แต่งกายทีเหมาะกั ่ บบุคลิ กคือ ่ เสือผ้้ าทีดู่ ทนั สมัย และเพิ มความสง่ า จึง ้ ารูปเสือสู้ ทสวมทับ เหมาะกับเสือเชิ ้ ตเข้ เสือตั ้ วใน ใส่กบั กางเกงผ้า หรือกระโปรง

ราศีกมุ ภ์

(16 ก.พ.-15 มี.ค.) ชาวราศีกมุ ภ์เป็ นคนรักอิ สระ ตามใจตัวเอง เดาความคิ ดได้ยาก ่ และมีความอนทนอยูในตนเอง การแต่งกาย ทีเหมาะกั ่ บบุคลิ ก คือ เสือที้ สวมใส่ ่ สบาย แต่มีความทนทาน สามารถใส่ไปได้ทกุ ที จึ่ งเหมาะกับ การใส่ยีนส์

ราศีมีน

(16 มี.ค.-14 เม.ย.) ชาวราศีมีนเป็ นคนง่าย ๆ มองโลกใน แง่ดี ช่างฝัน มักมีอารมณ์ขนั ไม่อยุนิ ่ ง่ จัดเป็ นพวกชีพจรลงเท้า เหมาะกับการ ดูแลสุขภาพเท้าเป็ นพิ เศษ เลือกรองเท้า ่ ดี พืนนุ้ ม่ ๆ และยืดหยุนได้

9 - 15 กุมภาพันธ์ 2554 ราศีมงั กร

(14 เม.ย.-15 พ.ค.) ชาวราศีเมษกล้าคิ ดกล้าทำ� กล้าพูด ่ พละกำ�ลังมากชอบ ไม่ชอบอยูนิ ่ งมี ความท้าทายเหมาะกับเสือผ้้ าแนว สปอร์ตเน้ นสีสนั สดใสเพราะชาว ราศีเมษ ชอบทำ�กิ จกรรมหลายอย่าง จึงต้องการความคล่องตัวสูง

ราศีพฤษภ (16 ก.พ. - 15 มี.ค.)

ชาวราศีพฤษภ มีความมันใจ่ มาดมัน ่ หน้าตาดี แต่มกั มีอารมณ์ออ่ นไหว การแต่งตัวจทีเหมาะจึ ่ งเป็ นสไตล์ที ่ mix&match ด้วยหลายรูปแบบ สีสนั และลักษณะเนือผ้้ าทีหลากหลาย ่

ราศีเมถุน

(16 มิ .ย.-16 ก.ค.)

ชาวราศีเมถุน เป็ นคน 2 บุคลิ ก มักชอบความเรียบง่ายทีแฝงไปด้ ่ วย ความหรูหรา เสือจึ้ งเป็ นแบบเรียบๆ แต่มีจดุ เด่น ดูเก๋ และน่ าสนใจ สีทีเหมาะกั ่ บชาวราศีนีคื้ อ สีขาว สีด�ำ และสีเทา


25

ราศีกรกฎ (16 ก.ค.-15 ส.ค.) ชาวราศีกรกฎ เป็ นราศีทีมี่ ความอ่อนไหว อ่อนโยน ขีอาย ้ แต่มีความคิ ดสร้างสรรค์ และจิ นตนาการสูง เหมาะกับลักษณะการ แต่งกายแบบสบายๆ สีสนั สดใส ่ มีความทันสมัย อาจเพิ มการแต่ งตัวด้วย Accessorie อย่าง สร้อยคอ กำ�ไร หมวก หรือทีคาดผม ่

ราศีกรกฎ

(16 ก.ค.-15 ส.ค.) ชาวราศีสิงห์ มีความโดดเด่น เป็ นตัว ของตัวเองสูงรักการผจญภัยและ สง่างาม จึงเหมาะกับการใส่นาฬิ กา จะ เป็ นแนวไหนก็ได้ ถ้าใส่แล้วจะช่วยเรียก ความมันใจมาให้ ่ เจ้าของราศี

ราศีกนั ย์ (16 ก.ค.-15 ส.ค.) ชาวราศีกนั ย์เป็ นคนช่างเลือก แต่งตัวเนี ยบ ๊ พิ ถีพิถนั กับการแต่งตัว ในเรืองการออกแบบ ่ และตัดเย็บเป็ นพิ เศษ ใส่ใจกับการแต่งกาย ดูเจ้าระเบียบ

ราศีตลุ ย์ (16 ต.ค.-15 พ.ย.) ชาวราศีตลุ ย์ เป็ นชาวราศีทีดู่ ดีเสมอ พิ ถีพิถนั กับเรืองการแต่ ่ งกายมากต้อง ใส่เสือผ้้ า ทีดู่ ดีแลโดดเด่นไม่เหมือน ใคร ชาวราศีผนำู ้�แฟชันมั่ กเลือก เครือง่ แต่งกาย ทีมี่ ความหลากหลาย เพือความโดดเด่ ่ นและเป็ นผูนำ้�

ราศีพิจิก (16 ก.ค.-15 ส.ค.) ชาวราศีพิจิกมีความเชือมั ่ น่ ในตัวเองสูง มีเสน่ ห์ น่ าค้นหา ลักษณะเสือผ้้ าจึงออกไปในแนว แฟนซี โรแมนติ ก ดูคลาสสิ ก

ราศีธนู (16 ก.ค.-15 ส.ค.) ชาวราศีธนูเป็ นราศีทีอิ ่นเทรนมาก ๆ รักการปาร์ตีเป็้ นชีวิตจิ ตใจ เหม าะกับเสือผ้้ าทีเน้่ นรายละเอียดการ ออกแบบ และแพทเทิ รน์ ทีเหมาะส ่ มกับรูปร่าง


26


27

้ ง ห ้ แ บ โ ั ม ย�ำ ย�ำ จ ก ำ ต � ้ น ง ่ า ู ย รสหม

หอมข้าวคัว เปรี ่ ยวแซบถึ ้ งเครือง่ จากส่วนผสม จริง!!

6 บาท


28

รัก

คนทีไม่่ เชือในความรั ่ กถามดิฉันว่า.....ความรักให้อะไรกับเราบ้าง ขอตอบดังนี ค่้ ะ รัก.....ช่วยซับนำ� ้ตาให้เราในยามท้อเเท้ เป็ นกำ�ลังใจเเห่งชีวิต ยามทีเราหมอหวั ่ ง รัก.....สอนให้คนรูจั้กฟังภาษากายของคนรัก ทีส่่งออกมาทางดวงตามากกว่าจาก คำ�พูด ้ ตลอดเวลา ในทางวิทยาศาสตร์ความรักจะกระตุนสารโดพามี รัก.....ทำ�ให้คนยิมได้ ้ น ฮอร์โมนเเห่งความสุข เพียงเเค่คิดถึงคนทีรัก่ เราจะรูสึ้ กเป็ นสุขเเล้ว รัก.....ให้คนเป็ นคนใหม่ทีดู่ ดีกว่าเดิม ความรักทำ�ให้ผหญ ู ้ ิ งอยากเเต่งตัวสวยขึนเพื ้ อ่ ให้สายตาของคนทีรัก่ จับต้องมาทีเพี่ ยงคนเดียว รัก.....สอนให้คณ ุ รูจั้กคำ�ว่าขอโทษถึงเเม้ว่าคุณจะไม่เคยพูดกับใครเลยก็ตาม รัก......สอนให้คนรูจั้กคำ�ว่าขอบคุณทุกสิงที่ ประกอบขึ ่ นมาเป็ ้ นเค้า รัก......สอนให้คนรูจั้กให้อภัยไม่ว่าคนทีรัก่ จะทำ�ผิดใหญ่หลวงเเค่ไหนเเละสุดท้าย ความรักทีมอบให้ ่ คนอืนจะสอนให้ ่ คณ ุ รูจั้กรักตัวเอง พอหรือยังค่ะสำ�หรับตอบคำ�ถามว่า ความรักให้อะไรกับเราบ้าง Live ขอเป็ นกำ�ลังใจให้คนทีเชื่ อในความรั ่ กทุกคนได้พบกับรักเเท้ของคุณเร็วๆค่ะ

ขอบคุณค่ะ

นิตยสาร  
นิตยสาร  

พอนด์สเปิดตัว ‘พอนด์ส โกลด์ เรเดียนซ์’ ใหม่ “ สูตรผสมทองคำ�แท้ ” 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1820 พร้อมประโยชน์ดีๆ ม�กม�ย ม�ฝ�...

Advertisement