Page 1

1  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานได้จดั โครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน : Spirit of ASEAN ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 2555 เพืHอผลักดันการดําเนินการด้านการศึกษาของประเทศไทย

ในแผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง

ให้สอดรับต่อการเป็ นประชาคมอาเซียนและพัฒนา

เยาวชนไทยให้มีสมรรถนะทีHสาํ คัญสําหรับการดําเนินชีวติ ในประชาคมอาเซียน

โดยได้จดั ตังศูนย์อาเซียนศึกษาใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 54 โรง เพืHอให้มีความพร้อมในการเป็ นแหล่ง เรี ยนรู ้เกีHยวกับประชาคมอาเซียนและมีศกั ยภาพในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและพัฒนาเยาวชนไทย สมรรถนะทีHสาํ คัญสําหรับการดําเนินชีวติ ในประชาคมอาเซียน

ให้มี

รวมถึงชุมชนทีHรายรอบโรงเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ

เกีHยวกับอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ โรงเรี ยนอนุบาลพังงา ซึHงเป็ นโรงเรี ยนทีHได้รับการคัดเลือกและจัดตังศูนย์อาเซียนศึกษา ประเภท Sister School คือเป็ นโรงเรี ยนทีHจดั การเรี ยนรู ้เกีHยวกับประชาคมอาเซียนและมีศูนย์อาเซียนศึกษา เน้นการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และภาษาอาเซียนอีก 1 ภาษา ได้พิจารณาบทบาทหน้าทีHเกีHยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน แล้ว เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกีHยวกับประชาคมอาเซียนภายในโรงเรี ยนมีความสําคัญและส่งผลต่อการพัฒนา นักเรี ยนสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้การดําเนินการจัดทําเป็ นรายวิชาเพิมH เติมในกลุม่ สาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม เรืH อง ประชาคมอาเซียน ขึน เพืHอใช้เป็ นเครืH องมือสําหรับการออกแบบจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต งั แต่ช นั ประถมศึกษาปี ทีH 1 – 6 มีความรู ้ ความเข้าใจ เกีHยวกับประชาคมอาเซียน เอืออาทร แบ่งปั น เข้าใจตนเองและผูอ้ ืHน ยอมรับใน ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชืHอและนําความรู ้ไปใช้ในการดําเนินชีวติ เพืHอให้ อยูร่ ่ วมกันในสังคมทีHมีความหลากหลายได้อย่างมีความสุข  1. บอกความรู ้พนื ฐานเกีHยวกับอาเซียน 2. อธิบายความรู ้พนื ฐานเกีHยวกับอาเซียน 3. ใช้ทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ผา่ นเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูลเกีHยวกับประชาคมอาเซียน 4. เข้าร่ วมกิจกรรมเกีHยวกับอาเซียน 5. มีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทยและความเป็ นอาเซียน


2   ชัน ป.1

ผลการเรี ยนรู ้ 1. บอกความรู ้พนื ฐานเกีHยวกับอาเซียน

สาระการเรี ยนรู ้ ความรู ้พนื ฐานเกีHยวกับอาเซียน

2. เข้าร่ วมกิจกรรมเกีHยวกับอาเซียน

- ประเทศสมาชิก

3. มีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย

- ธงอาเซียนและสัญลักษณ์ของอาเซียน

และความเป็ นอาเซียน ป.2

1. บอกความรู ้พนื ฐานเกีHยวกับอาเซียน

 ความรู ้พนื ฐานเกีHยวกับอาเซียน

2. เข้าร่ วมกิจกรรมเกีHยวกับอาเซียน

- ข้อมูลพืนฐานของประเทศสมาชิก

3. มีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย

- ภาษาของประเทศในอาเซียน

และความเป็ นอาเซียน ป.3

1. บอกความรู ้พนื ฐานเกีHยวกับอาเซียน

 ความรู ้พนื ฐานเกีHยวกับอาเซียน

2. เข้าร่ วมกิจกรรมเกีHยวกับอาเซียน

- ข้อมูลพืนฐานของประเทศสมาชิก

3. มีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย

- ภาษาทีHใช้ในอาเซียน

และความเป็ นอาเซียน 4. ใช้ทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ผา่ น เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น

 การพัฒนาคนไทยสู่ประชาคมอาเซียน - แหล่งเรี ยนรู ้เพิมH เติมเกีHยวกับอาเซียน (การค้นคว้าถึง แหล่งข้อมูล เว็บไซด์ สืH อการเรี ยนรู ้)

ข้อมูลเกีHยวกับประชาคมอาเซียน ป.4

1. อธิบายความรู ้พนื ฐานเกีHยวกับอาเซียน 2. เข้าร่ วมกิจกรรมเกีHยวกับอาเซียน

- ความเป็ นมา/การก่อตังอาเซียน

3. มีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย

- ประเทศสมาชิกและข้อมูลพืนฐาน

และความเป็ นอาเซียน 4. ใช้ทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ผา่ น เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ป.5

 ความรู ้พนื ฐานเกีHยวกับอาเซียน

1. อธิบายความรู ้พนื ฐานเกีHยวกับอาเซียน

- ธงและสัญลักษณ์ของอาเซียน การพัฒนาคนไทยสู่ประชาคมอาเซียน - อาเซียน : คุณลักษณะของอาเซียน ความรู ้พนื ฐานเกีHยวกับอาเซียน

2. เข้าร่ วมกิจกรรมเกีHยวกับอาเซียน

- เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ในการก่อตังอาเซียน

3. มีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย

- ประเทศสมาชิกและข้อมูลพืนฐาน

และความเป็ นอาเซียน 4. ใช้ทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ผา่ น เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น

- ภาษาทีHใช้ในอาเซียน การพัฒนาคนไทยสู่ประชาคมอาเซียน - องค์ประกอบของอาเซียน - แหล่งเรี ยนรู ้เพิมH เติมเกีHยวกับอาเซียน (การค้นคว้าถึง แหล่งข้อมูล เว็บไซด์ สืH อการเรี ยนรู ้)


3

р╕Кр╕▒р╕Щ

р╕Ьр╕ер╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Й

р╕Ы.6

1. р╕нр╕Шр╕┤р╕Ър╕▓р╕вр╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣ р╣Йр╕Юр╕Щр╕╖ р╕Рр╕▓р╕Щр╣Ар╕Бр╕╡Hр╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ

р╕кр╕▓р╕гр╕░р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Й р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣ р╣Йр╕Юр╕Щр╕╖ р╕Рр╕▓р╕Щр╣Ар╕Бр╕╡Hр╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ

2. р╣Ар╕Вр╣Йр╕▓р╕гр╣И р╕зр╕бр╕Бр╕┤р╕Ир╕Бр╕гр╕гр╕бр╣Ар╕Бр╕╡Hр╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ

- р╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕Чр╕ир╕кр╕бр╕▓р╕Кр╕┤р╕Бр╣Бр╕ер╕░р╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕ер╕Юр╕╖р╕Щр╕Рр╕▓р╕Щ

3. р╕бр╕╡р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕ар╕▓р╕Др╕ар╕╣р╕бр╕┤р╣Гр╕Ир╣Гр╕Щр╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╣Др╕Чр╕в

- р╕ар╕▓р╕йр╕▓р╕Чр╕╡Hр╣Гр╕Кр╣Йр╣Гр╕Щр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ

р╣Бр╕ер╕░р╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ 4. р╣Гр╕Кр╣Йр╕Чр╕Бр╕▒ р╕йр╕░р╣Гр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╣Бр╕кр╕зр╕Зр╕лр╕▓р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣ р╣Йр╕Ьр╕▓р╣И р╕Щ р╣Ар╕Чр╕Др╣Вр╕Щр╣Вр╕ер╕вр╕╡р╕кр╕▓р╕гр╕кр╕Щр╣Ар╕Чр╕ир╣Гр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕╖р╕Ър╕Др╣Йр╕Щ

 р╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕Др╕Щр╣Др╕Чр╕вр╕кр╕╣р╣Ир╕Ыр╕гр╕░р╕Кр╕▓р╕Др╕бр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ - р╕Ыр╕гр╕░р╕Кр╕▓р╕Др╕бр╣Бр╕ер╕░р╕зр╕▒р╕Тр╕Щр╕Шр╕гр╕гр╕бр╕Вр╕нр╕Зр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ - р╣Бр╕лр╕ер╣Ир╕Зр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Йр╣Ар╕Юр╕┤р╕бH р╣Ар╕Хр╕┤р╕бр╣Ар╕Бр╕╡Hр╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ (р╣Ар╕зр╣Зр╕Ър╣Др╕Лр╕Хр╣М р╕Чр╕╡р╕зр╕нр╕╡ р╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ р╕Кр╕бр╕гр╕б/р╕Бр╕ер╕╕р╕бр╣И р╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щр╣Гр╕Щр╣Вр╕гр╕Зр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щ)

 !  "#$ % &'( ) !&* (.1 . .6)

р╕кр╕▓р╕гр╕░р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Й

р╕Кр╕▒р╕Щ р╕Ы.1

р╕Ы.2

р╕Ы.3

р╕Ы.4

р╕Ы.5

1. р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣ р╣Йр╕Юр╕Щр╕╖ р╕Рр╕▓р╕Щр╣Ар╕Бр╕╡Hр╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ 1.1 р╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕Чр╕ир╕кр╕бр╕▓р╕Кр╕┤р╕Б (р╕Ър╕гр╕╣ р╣Др╕Щ р╕Бр╕▒р╕бр╕Юр╕╣р╕Кр╕▓ р╕нр╕┤р╕Щр╣Вр╕Фр╕Щр╕╡р╣Ар╕Лр╕╡р╕в

/

р╕ер╕▓р╕з р╕бр╕▓р╣Ар╕ер╣Ар╕Лр╕╡р╕в р╕Юр╕бр╣Ир╕▓ р╕Яр╕┤ р╕ер╕┤р╕Ыр╕Ыр╕┤ р╕Щр╕кр╣М р╕кр╕┤ р╕Зр╕Др╣Вр╕Ыр╕гр╣М р╣Др╕Чр╕в р╣Ар╕зр╕╡р╕вр╕Фр╕Щр╕▓р╕б) 1.2 р╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕ер╕Юр╕╖р╕Щр╕Рр╕▓р╕Щр╕Вр╕нр╕Зр╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕Чр╕ир╕кр╕бр╕▓р╕Кр╕┤р╕Б 1.2.1 р╕Юр╕╖р╕Щр╕Чр╕╡H 1.2.2 р╣Ар╕бр╕╖р╕нр╕Зр╕лр╕ер╕зр╕З

/ /

1.2.3 р╕Ыр╕гр╕░р╕Кр╕▓р╕Бр╕г 1.2.4 р╕Ьр╕╣р╕Щр╣Й р╕▓р╣Н р╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕Чр╕и 1.2.5 р╕ар╕▓р╕йр╕▓р╕гр╕▓р╕Кр╕Бр╕▓р╕г/р╕ар╕▓р╕йр╕▓р╕Чр╕╡Hр╣Гр╕Кр╣Й 1.2.6 р╕кр╕Бр╕╕р╕ер╣Ар╕Зр╕┤р╕Щ

/ / / /

1.2.7 р╕зр╕▒р╕Щр╕кр╕Цр╕▓р╕Ыр╕Щр╕▓р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕кр╕▒р╕бр╕Юр╕▒р╕Щр╕Шр╣Мр╕Чр╕▓р╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕Чр╕╣р╕Х р╕Бр╕▒р╕Ър╣Др╕Чр╕в

/

1.2.8 р╕кр╕ар╕▓р╕Юр╕ар╕╣р╕бр╕┤р╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╕Юр╕╖р╕Щр╕Чр╕╡H р╕нр╕▓р╕Ур╕▓р╣Ар╕Вр╕Х 1.2.9 р╕ар╕╣р╕бр╕┤р╕нр╕▓р╕Бр╕▓р╕и 1.2.10 р╕Бр╕▓р╕гр╕Ыр╕Бр╕Др╕гр╕нр╕З

/ / /

р╕Ы.6


4

สาระการเรี ยนรู ้

ชัน ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

1.2.11 เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ป.6 /

1.2.12 การใช้ชีวติ ประจําวัน

/

1.2.13 อาหารการกิน

/

1.3 ความเป็ นมา/การก่อตังของอาเซียน

/

1.4 วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการก่อตังอาเซียน

/

1.5 ธงอาเซียนและสัญลักษณ์ของอาเซียน

/

1.6 สัญลักษณ์ศาสนา

/

1.7 ภาษาทีHใช้ในอาเซียน

/

/

2. การพัฒนาคนไทยสู่ประชาคมอาเซียน 2.1 อาเซียน : คุณลักษณะของอาเซียน

/

2.2 อาเซียน : องค์ประกอบของอาเซียน

/

2.3 อาเซียน : ประชาคมและวัฒนาธรรมอาเซียน

/

2.4 แหล่งเรี ยนรู ้เพิมH เติมเกีHยวกับอาเซียน 2.4.1 เว็บไซต์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2.4.3 ทีวอี าเซียน

/

/

/

2.4.4 ชมรม/กลุม่ อาเซียนในโรงเรี ยน

/

/

/

2.4.2 สืH อการเรี ยนรู ้

/


р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕кр╕гр╣Йр╕▓р╕Зр╕гр╕▓р╕вр╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╣Ар╕Юр╕┤р╕бр╣Ар╕Хр╕┤р╕б р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╕кр╕▓р╕гр╕░р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Йр╕кр╕▒р╕Зр╕Др╕бр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ р╕ир╕▓р╕кр╕Щр╕▓р╣Бр╕ер╕░р╕зр╕▒р╕Тр╕Щр╕Шр╕гр╕гр╕б р╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╕Цр╕бр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ (р╕Ы.1 тАУ 6) р╣Ар╕гр╕╖ р╕нр╕З р╕Ыр╕гр╕░р╕Кр╕▓р╕Др╕бр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡ р╕вр╕Щ р╕Кр╕▒.р╕Щ

р╕Кр╕╖р╕нр╕лр╕Щр╣Ир╕зр╕вр╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Й

р╕Ы.1

р╕гр╕╣ р╣Йр╕Ир╕Бр╕▒ р╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡ р╕вр╕Щ 1

р╕Ьр╕ер╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Й 1. р╕Ър╕нр╕Бр╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣ р╣Йр╕Ю.р╕Щр╕╖ р╕Рр╕▓р╕Щр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ 2. р╣Ар╕Вр╣Йр╕▓р╕гр╣И р╕зр╕бр╕Бр╕┤р╕Ир╕Бр╕гр╕гр╕бр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ 3. р╕бр╕╡р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕ар╕▓р╕Др╕ар╕╣р╕бр╕┤р╣Гр╕Ир╣Гр╕Щр╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╣Др╕Чр╕в р╣Бр╕ер╕░р╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ

р╕Ы.2

р╕гр╕╣ р╣Йр╕Ир╕Бр╕▒ р╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡ р╕вр╕Щ 2

1. р╕Ър╕нр╕Бр╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣ р╣Йр╕Ю.р╕Щр╕╖ р╕Рр╕▓р╕Щр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ 2. р╣Ар╕Вр╣Йр╕▓р╕гр╣И р╕зр╕бр╕Бр╕┤р╕Ир╕Бр╕гр╕гр╕бр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ 3. р╕бр╕╡р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕ар╕▓р╕Др╕ар╕╣р╕бр╕┤р╣Гр╕Ир╣Гр╕Щр╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╣Др╕Чр╕в р╣Бр╕ер╕░р╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ

р╕Ы.3

р╕гр╕╣ р╣Йр╕Ир╕Бр╕▒ р╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡ р╕вр╕Щ 3

1. р╕Ър╕нр╕Бр╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣ р╣Йр╕Ю.р╕Щр╕╖ р╕Рр╕▓р╕Щр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ 2. р╣Ар╕Вр╣Йр╕▓р╕гр╣И р╕зр╕бр╕Бр╕┤р╕Ир╕Бр╕гр╕гр╕бр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ 3. р╕бр╕╡р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕ар╕▓р╕Др╕ар╕╣р╕бр╕┤р╣Гр╕Ир╣Гр╕Щр╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╣Др╕Чр╕в р╣Бр╕ер╕░р╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ 4. р╣Гр╕Кр╣Йр╕Чр╕Бр╕▒ р╕йр╕░р╣Гр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╣Бр╕кр╕зр╕Зр╕лр╕▓р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣ р╣Йр╕Ьр╕▓р╣И р╕Щ р╣Ар╕Чр╕Др╣Вр╕Щр╣Вр╕ер╕вр╕╡р╕кр╕▓р╕гр╕кр╕Щр╣Ар╕Чр╕ир╣Гр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕╖ р╕Ър╕Др╣Йр╕Щ р╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕ер╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╕Кр╕▓р╕Др╕бр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ

р╕кр╕▓р╕гр╕░р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Й р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣ р╣Йр╕Ю.р╕Щр╕╖ р╕Рр╕▓р╕Щр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ - р╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕Чр╕ир╕кр╕бр╕▓р╕Кр╕┤р╕Б

р╣Ар╕зр╕ер╕▓ (р╕Кр╕▒р╕з р╣Вр╕бр╕З) 20

- р╕Шр╕Зр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щр╣Бр╕ер╕░р╕кр╕▒р╕Нр╕ер╕▒р╕Бр╕йр╕Ур╣Мр╕Вр╕нр╕Зр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣ р╣Йр╕Ю.р╕Щр╕╖ р╕Рр╕▓р╕Щр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ - р╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕ер╕Юр╕╖.р╕Щр╕Рр╕▓р╕Щр╕Вр╕нр╕Зр╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕Чр╕ир╕кр╕бр╕▓р╕Кр╕┤р╕Б - р╕ар╕▓р╕йр╕▓р╕Вр╕нр╕Зр╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕Чр╕ир╣Гр╕Щр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡ р╕вр╕Щ р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣ р╣Йр╕Ю.р╕Щр╕╖ р╕Рр╕▓р╕Щр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡ р╕вр╕Щ - р╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕ер╕Юр╕╖.р╕Щр╕Рр╕▓р╕Щр╕Вр╕нр╕Зр╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕Чр╕ир╕кр╕бр╕▓р╕Кр╕┤р╕Б - р╕ар╕▓р╕йр╕▓р╕Чр╕╡р╣Гр╕Кр╣Йр╣Гр╕Щр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ р╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕Др╕Щр╣Др╕Чр╕вр╕кр╕╣р╣Ир╕Ыр╕гр╕░р╕Кр╕▓р╕Др╕бр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ - р╣Бр╕лр╕ер╣Ир╕Зр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Йр╣Ар╕Юр╕┤р╕б р╣Ар╕Хр╕┤р╕бр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ (р╕Бр╕▓р╕гр╕Др╣Йр╕Щр╕Др╕зр╣Йр╕▓ р╕Цр╕╢р╕Зр╣Бр╕лр╕ер╣Ир╕Зр╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕е р╣Ар╕зр╣Зр╕Ър╣Др╕Лр╕Фр╣М р╕кр╕╖ р╕нр╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Й)

20

р╕Щр╣Н.р╕▓р╕лр╕Щр╕▒р╕Б р╕Др╕░р╣Бр╕Щр╕Щ


р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕кр╕гр╣Йр╕▓р╕Зр╕гр╕▓р╕вр╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╣Ар╕Юр╕┤р╕бр╣Ар╕Хр╕┤р╕б р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╕кр╕▓р╕гр╕░р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Йр╕кр╕▒р╕Зр╕Др╕бр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ р╕ир╕▓р╕кр╕Щр╕▓р╣Бр╕ер╕░р╕зр╕▒р╕Тр╕Щр╕Шр╕гр╕гр╕б р╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╕Цр╕бр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ (р╕Ы.1 тАУ 6) р╣Ар╕гр╕╖ р╕нр╕З р╕Ыр╕гр╕░р╕Кр╕▓р╕Др╕бр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡ р╕вр╕Щ р╕Кр╕▒.р╕Щ

р╕Кр╕╖р╕нр╕лр╕Щр╣Ир╕зр╕вр╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Й

р╕Ы.4

р╕гр╕╣ р╣Йр╕Ир╕Бр╕▒ р╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡ р╕вр╕Щ 4

р╕Ы.5

р╕гр╕╣ р╣Йр╕Ир╕Бр╕▒ р╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡ р╕вр╕Щ 5

р╕Ьр╕ер╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Й 1. р╕нр╕Шр╕┤р╕Ър╕▓р╕вр╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣р╣Йр╕Ю.р╕Щр╕╖ р╕Рр╕▓р╕Щр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ

р╕кр╕▓р╕гр╕░р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Й р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣ р╣Йр╕Ю.р╕Щр╕╖ р╕Рр╕▓р╕Щр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ

2. р╣Ар╕Вр╣Йр╕▓р╕гр╣И р╕зр╕бр╕Бр╕┤р╕Ир╕Бр╕гр╕гр╕бр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ

- р╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╕бр╕▓/р╕Бр╕▓р╕гр╕Бр╣Ир╕нр╕Хр╕▒.р╕Зр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡ р╕вр╕Щ

3. р╕бр╕╡р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕ар╕▓р╕Др╕ар╕╣р╕бр╕┤р╣Гр╕Ир╣Гр╕Щр╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╣Др╕Чр╕в р╣Бр╕ер╕░р╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ

- р╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕Чр╕ир╕кр╕бр╕▓р╕Кр╕┤р╕Бр╣Бр╕ер╕░р╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕ер╕Юр╕╖.р╕Щр╕Рр╕▓р╕Щ

4. р╣Гр╕Кр╣Йр╕Чр╕Бр╕▒ р╕йр╕░р╣Гр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╣Бр╕кр╕зр╕Зр╕лр╕▓р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣ р╣Йр╕Ьр╕▓р╣И р╕Щ

 р╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕Др╕Щр╣Др╕Чр╕вр╕кр╕╣р╣Ир╕Ыр╕гр╕░р╕Кр╕▓р╕Др╕бр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ

р╣Ар╕Чр╕Др╣Вр╕Щр╣Вр╕ер╕вр╕╡р╕кр╕▓р╕гр╕кр╕Щр╣Ар╕Чр╕ир╣Гр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕╖ р╕Ър╕Др╣Йр╕Щ 1. р╕нр╕Шр╕┤р╕Ър╕▓р╕вр╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣р╣Йр╕Ю.р╕Щр╕╖ р╕Рр╕▓р╕Щр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ

- р╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ : р╕Др╕╕р╕Ур╕ер╕▒р╕Бр╕йр╕Ур╕░р╕Вр╕нр╕Зр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ

- р╕Шр╕Зр╣Бр╕ер╕░р╕кр╕▒р╕Нр╕ер╕▒р╕Бр╕йр╕Ур╣Мр╕Вр╕нр╕Зр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ

 р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣ р╣Йр╕Ю.р╕Щр╕╖ р╕Рр╕▓р╕Щр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ

2. р╣Ар╕Вр╣Йр╕▓р╕гр╣И р╕зр╕бр╕Бр╕┤р╕Ир╕Бр╕гр╕гр╕бр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ

- р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕вр╣Бр╕ер╕░р╕зр╕▒р╕Хр╕Цр╕╕р╕Ыр╕гр╕░р╕кр╕Зр╕Др╣Мр╣Гр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Бр╣Ир╕нр╕Хр╕▒.р╕Зр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ

3. р╕бр╕╡р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕ар╕▓р╕Др╕ар╕╣р╕бр╕┤р╣Гр╕Ир╣Гр╕Щр╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╣Др╕Чр╕в р╣Бр╕ер╕░р╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ

- р╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕Чр╕ир╕кр╕бр╕▓р╕Кр╕┤р╕Бр╣Бр╕ер╕░р╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕ер╕Юр╕╖.р╕Щр╕Рр╕▓р╕Щ

4. р╣Гр╕Кр╣Йр╕Чр╕Бр╕▒ р╕йр╕░р╣Гр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╣Бр╕кр╕зр╕Зр╕лр╕▓р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣ р╣Йр╕Ьр╕▓р╣И р╕Щ р╣Ар╕Чр╕Др╣Вр╕Щр╣Вр╕ер╕вр╕╡р╕кр╕▓р╕гр╕кр╕Щр╣Ар╕Чр╕ир╣Гр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕╖ р╕Ър╕Др╣Йр╕Щ

р╣Ар╕зр╕ер╕▓ (р╕Кр╕▒р╕з р╣Вр╕бр╕З) 20

- р╕ар╕▓р╕йр╕▓р╕Чр╕╡р╣Гр╕Кр╣Йр╣Гр╕Щр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ р╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕Др╕Щр╣Др╕Чр╕вр╕кр╕╣р╣Ир╕Ыр╕гр╕░р╕Кр╕▓р╕Др╕бр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ - р╕нр╕Зр╕Др╣Мр╕Ыр╕гр╕░р╕Бр╕нр╕Ър╕Вр╕нр╕Зр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ - р╣Бр╕лр╕ер╣Ир╕Зр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Йр╣Ар╕Юр╕┤р╕б р╣Ар╕Хр╕┤р╕бр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ (р╕Бр╕▓р╕гр╕Др╣Йр╕Щр╕Др╕зр╣Йр╕▓ р╕Цр╕╢р╕Зр╣Бр╕лр╕ер╣Ир╕Зр╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕е р╣Ар╕зр╣Зр╕Ър╣Др╕Лр╕Фр╣М р╕кр╕╖ р╕нр╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Й)

20

р╕Щр╣Н.р╕▓р╕лр╕Щр╕▒р╕Б р╕Др╕░р╣Бр╕Щр╕Щ


р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕кр╕гр╣Йр╕▓р╕Зр╕гр╕▓р╕вр╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╣Ар╕Юр╕┤р╕бр╣Ар╕Хр╕┤р╕б р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╕кр╕▓р╕гр╕░р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Йр╕кр╕▒р╕Зр╕Др╕бр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ р╕ир╕▓р╕кр╕Щр╕▓р╣Бр╕ер╕░р╕зр╕▒р╕Тр╕Щр╕Шр╕гр╕гр╕б р╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╕Цр╕бр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ (р╕Ы.1 тАУ 6) р╣Ар╕гр╕╖ р╕нр╕З р╕Ыр╕гр╕░р╕Кр╕▓р╕Др╕бр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡ р╕вр╕Щ

р╕Кр╕▒.р╕Щ

р╕Кр╕╖р╕нр╕лр╕Щр╣Ир╕зр╕вр╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Й

р╕Ы.6

р╕гр╕╣ р╣Йр╕Ир╕Бр╕▒ р╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡ р╕вр╕Щ 6

р╕Ьр╕ер╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Й 1. р╕нр╕Шр╕┤р╕Ър╕▓р╕вр╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣р╣Йр╕Ю.р╕Щр╕╖ р╕Рр╕▓р╕Щр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ

р╕кр╕▓р╕гр╕░р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Й

2. р╣Ар╕Вр╣Йр╕▓р╕гр╣И р╕зр╕бр╕Бр╕┤р╕Ир╕Бр╕гр╕гр╕бр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ

 р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣ р╣Йр╕Ю.р╕Щр╕╖ р╕Рр╕▓р╕Щр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ - р╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕Чр╕ир╕кр╕бр╕▓р╕Кр╕┤р╕Бр╣Бр╕ер╕░р╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕ер╕Юр╕╖.р╕Щр╕Рр╕▓р╕Щ

3. р╕бр╕╡р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕ар╕▓р╕Др╕ар╕╣р╕бр╕┤р╣Гр╕Ир╣Гр╕Щр╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╣Др╕Чр╕в р╣Бр╕ер╕░р╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ

- р╕ар╕▓р╕йр╕▓р╕Чр╕╡р╣Гр╕Кр╣Йр╣Гр╕Щр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ р╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕Др╕Щр╣Др╕Чр╕вр╕кр╕╣р╣Ир╕Ыр╕гр╕░р╕Кр╕▓р╕Др╕бр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ

4. р╣Гр╕Кр╣Йр╕Чр╕Бр╕▒ р╕йр╕░р╣Гр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╣Бр╕кр╕зр╕Зр╕лр╕▓р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣ р╣Йр╕Ьр╕▓р╣И р╕Щ

- р╕Ыр╕гр╕░р╕Кр╕▓р╕Др╕бр╣Бр╕ер╕░р╕зр╕▒р╕Тр╕Щр╕Шр╕гр╕гр╕бр╕Вр╕нр╕Зр╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ

р╣Ар╕Чр╕Др╣Вр╕Щр╣Вр╕ер╕вр╕╡р╕кр╕▓р╕гр╕кр╕Щр╣Ар╕Чр╕ир╣Гр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕╖ р╕Ър╕Др╣Йр╕Щ

- р╣Бр╕лр╕ер╣Ир╕Зр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Йр╣Ар╕Юр╕┤р╕б р╣Ар╕Хр╕┤р╕бр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ (р╣Ар╕зр╣Зр╕Ър╣Др╕Лр╕Хр╣М р╕Чр╕╡р╕зр╕нр╕╡ р╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щ р╕Кр╕бр╕гр╕б/р╕Бр╕ер╕╕р╕бр╣И р╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щр╣Гр╕Щр╣Вр╕гр╕Зр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щ)

р╣Ар╕зр╕ер╕▓ (р╕Кр╕▒р╕з р╣Вр╕бр╕З) 20

р╕Щр╣Н.р╕▓р╕лр╕Щр╕▒р╕Б р╕Др╕░р╣Бр╕Щр╕Щ

1111  

111111111111111111111111111111111

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you