Page 1

ข่าวสาร งานหอพัก กองกิจการนิสิต(กาแพงแสน) STUDENTS DORMITORY SECTION. (KHAMPHAENG SEAN) NEWSLETTER จัดทาโดย งานหอพัก โทร.0-34281-062-4 ภายใน 3275-81 ต่อ 154,155 E-mail: sddkps@ku.ac.th ปีที่ 13 ฉบับที่ 10 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556

วิสัยทัศน์ งานหอพัก : หอพักน่าอยู่ เคียงคู่บริการ มุ่งสู่มาตรฐาน สวัสดิการพร้อมเพรียง

รับสมัครนิสิตเป็นผู้สอน โครงการพี่สอนน้องในหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ตามที่งานหอพัก ได้จัดโครงการพี่สอนน้องในหอพักขึ้น ทุกภาคการศึกษา เพื่อ ให้นิสิตที่มีจิตอาสาและ สนใจจะเป็นนิสิตช่วยสอนเสริมให้กับน้องหรือเพื่อนๆ โดยเป็นการสอนเสริมในวิชาพื้นฐานให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรี ยนนั้น ๆ ได้มีโอกาสทบทวนบทเรียน อีกทั้งยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กัน ในด้า นวิชาการ โดยมี ค่าตอบแทนให้นิสิตผู้สอนในรายวิชานั้นๆ ซึ่งจากการเตรียมการในด้านการสอนของเทอมนี้ ยังขาดนิสิตผู้ที่จะมา สอนเสริมให้ความรู้ในรายวิชาพื้นฐานหลักในหลายรายวิชา เช่น 1. General Chemistry 2. General Physics I 3. Foundation English I 4. Foundation English II 5. Foundation English III 6. Engineering Mathematics I 7. Abridged Physics 8. Calculus I 9. Fundamentals of General Chemistry ดังนั้นหากนิสิตคนใดมีจิตอาสาและสนใจจะเป็นผู้สอนในรายวิชาใดที่ยังว่างอยู่ ให้ติดต่อแจ้งความประสงค์ ได้ที่งานหอพัก อาคารกองกิจการนิสิต(กาแพงแสน) โดยด่วน ภายในวันที่ 30 สิงหาคม นี้ เพื่อจะได้จัดตารางการติวต่อไป

โปรดช่วยกันระมัดระวังความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเอง.

งานหอพัก ..ฝากเตื อ นนิสิต ทุกคนที่พักในหอพัก ทราบว่า มี เหตุลั กขโมยทรัพย์ สิ นในหอพักเกิดขึ้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ ค และกระเป๋าเงิน โทรศัพท์มือถือ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเกิดขึ้นในหอพักนิสิตหลาย ราย โดยบางรายได้ของกลับคืนมาแล้ว ซึ่งจากการสอบถามผู้เสียหายพบว่าเกิดจากการประมาทเลินเล่อของนิสิต โดยใช้ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คหรือโทรศัพท์มือถือนอกห้องพัก แล้ววางทิ้งไว้ โดยเดินไปที่อื่นและไม่มีคนเฝ้า หรือแม้กระทั่ง นอนหลับในห้อง เอากระเป๋าเงินไว้หัวนอน แต่มีคนมาขโมยไปโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเกิดจากไม่ได้ล็อคกลอนในห้อง ผู้ที่ก่อ เหตุนั้นน่าจะเป็นนิสิตที่อยู่ในหอพักด้วยกันเอง โดยมหาวิทยาลัยฯ กาลังให้ตารวจสอบสวนหาผู้กระทาผิดอยู่ ดังนั้น งานหอพัก จึงขอให้นิสิตระวังทรัพย์สิน ของตนเอง อีกทั้งช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินของเพื่อน ร่วมห้องโดยการล็อคห้อง คล้องกุญแจหน้า ห้องทุกครั้งที่ออกนอกห้องพัก หรื อถ้าใช้คอมพิวเตอร์โ น้ตบุ๊ ค หรื อ โทรศัพท์มือถือนอกห้องพัก ถ้าหากจะเดินไปไหนให้ เก็บทรัพย์สินให้เรียบร้อย ในช่วงนอนหลับในห้องให้ปิดประตู ล็อคกลอนให้เรียบร้อยด้วย ทรัพย์สินสิ่งของมีค่าควรนาติดตัวไปด้วยไม่ควรเก็บไว้ในห้องพัก ถ้าหากเห็นเพื่อนคน ใดมีพฤติ กรรมที่ไ ม่น่าไว้วางใจ ควรแจ้ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาหอพัก หรื องานหอพักทราบ เพื่อจะได้เ ฝ้าสังเกตุ พฤติกรรมต่อไป สาหรับนิสิตที่มีพฤติกรรมขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นนั้น ขอให้ละเลิกพฤติกรรมนั้นเสีย เนื่องจากการลัก ทรั พย์ถือเป็ น ความผิ ด คดีอาญาไม่ส ามารถยอมความกันได้ หากเจ้าทุกข์ได้แจ้งความแล้ว ถูกจับได้ นิสิ ตจะต้องถูก ดาเนินคดีและส่งฟ้องศาล ซึง่ จะส่งผลเสียแก่อนาตคของนิสิตเอง จึงเตือนมาด้วยความหวังดี..และขอให้ช่วยกันสอดส่องระวังบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในวิทยาเขตหรือ ในบริเวณหอพัก หากพบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ที่สุดให้ทราบโดยด่วน ป้อมร.ป.ภ.หอพักชาย โทร. 191 ป้อม ร.ป.ภ.หอพั ก หญิ ง โทร.192 หอพั ก ชายใหม่ โทร.193 หอพั ก หญิ ง ใหม่ โทร.194 งานรั ก ษาความปลอดภั ย มหาวิทยาลัยฯ โทร. 3191 หรือ 0-3428-1060 ตลอด 24 ชั่วโมง

อบรมและสอบทาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ งานกิจกรรมและพัฒ นานิสิ ต กองกิจการนิสิต (กาแพงแสน) เปิดอบรมและสอบทาใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ ห้องนนทรี อาคารกองกิจการนิสิต (กาแพงแสน) โดยเสีย ค่า สมั ค รเข้า ร่ ว มโครงการและสอบท าใบอนุ ญาตขับ ขี่ค นละ 250 บาท และเตรี ยมหลั ก ฐานดั ง นี้ ส าเนาบั ต ร ประชาชน ใบรับรองแพทย์ มายื่นที่งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2556 (ต่อหน้า 2) พลิก 


-2-

ข่วงระยะเวลารับสมัครนิสิตเข้าอยู่หอพัก ตึก 1 – 24 ภาคปลาย ปี 2556 งานหอพัก กาลังรับสมัครจองหอพัก ตึก 1 - 24 ประจาภาคปลายปีการศึกษา 2556 – 2557 อยู่ ดังนั้น ขอให้นิสิตที่ประสงค์จะสมัครเข้าพักในหอพัก ดาเนินการดังต่อไปนี้ ให้นิสิตนาใบสมัครจองหอพักที่กรอกรายละเอียดและให้เพื่อนร่วมห้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง เสร็จแล้วนาไป ยื่นขอสารองห้องพักได้ ทีห่ ัวหน้าตึกและอาจารย์ที่ปรึกษาตึกพัก ในหอพักที่นิสิตประสงค์จะพักอาศัย ตามกาหนดดังนี้ วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2556 ให้นิสิตที่ประสงค์จะพักตึกเดิมยื่นใบสมัครจองหอพัก วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2556 ให้นิสิตที่ประสงค์จะย้ายตึกพักยื่นใบสมัครจองหอพัก วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2556 ให้นิสิตที่สารองห้องพักแล้ว ไปรับแบบฟอร์มชาระเงินค่าหอพักผ่าน ธนาคาร ได้ที่ห้องหัวหน้าตึกที่นิสิตได้สารองห้องไว้ แล้วนาไปชาระเงินผ่านระบบธนาคาร ภายในวันที่ 5 กันยายน 2556 หากนิสิตไม่ไปชาระเงินตามกาหนด นิสิตจะต้องถูกปรับวันละ 50 บาท นับจนถึงวันที่นิสิตนาค่าหอพักไปชาระกับงานหอพัก นิสิตสมัครจองหอพักไว้แล้ว จะสละสิทธิ์การจองหอพัก ให้แจ้งให้งานหอพักทราบ ก่อนวันที่ 5 กันยายน 2556 มิ เช่นนั้นนิสิตจะต้องถูกปรับวันละ 50 บาท นับถึงวันที่นิสิตมาแจ้งยกเลิกการจองหอพัก กับงานหอพัก นิสิตที่ไม่ได้ชาระเงินตามกาหนดในวันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2556 นิสิตต้องไปชาระค่าปรับการชาระ ค่าหอพักล่าช้า และรับสมุดประจาตัวหอพัก(สมุดสีชมพู) ที่งานหอพัก กองกิจการนิสิต(กาแพงแสน) วันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2556 นิสิตที่ไม่ได้อยู่หอพักในภาคต้น ปีการศึกษา 2556 – 2557 แต่ประสงค์จะ เข้าพักในหอพักนิสิตประจาภาคปลาย ให้นิสิตไปลงชื่อจองไว้ที่ งานหอพัก กองกิจการนิสิต (กาแพงแสน) ซึ่งงาน หอพักจะจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสม โดยนิสิตที่เข้าพักในตึกใดจะต้องชาระค่าสวัสดิการตึกให้กับตึกนั้นด้วย นิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันค่าหอพัก ให้ส่งใบขอผ่อนผันค่าหอพักที่ได้รับการอนุมัติจากคณบดีฯ แล้ว ที่ งานหอพัก อาคารกองกิจการนิสิต(กาแพงแสน) ก่อนวันที่ 5 กันยายน 2556 หากส่งใบผ่อนผันค่าหอพักไม่ทัน นิสิต ต้องชาระเงินสดตามกาหนด วันที่ 13 – 20 กันยายน 2556 นิสิตที่ชาระเงินแล้วให้นาหลักฐานการชาระเงิน ไปขอรับสมุดประจาตัวอยู่ หอพัก (สมุดสีชมพู) ที่แม่บ้านประจากลุ่มตึกที่นิสิตพักอาศัยอยู่ นิสิตที่จองไว้หากภายหลังตรวจสอบพบว่านิสิตจองหอพักเกินกว่า 1 ห้อง หรือนาชื่อบุคคลอื่นมาสมัคร หรือ สมัครไว้ แต่ไปพักที่อื่น นิสิตจะถูกตัดสิทธิ์ในการอยู่หอพักตลอดไปและถูกลงโทษตามระเบียบหอพักต่อไป นิสิตห้องใดที่จองห้องพักไว้แล้ว เมื่อเปิดภาคปลาย จานวนสมาชิกในห้องไม่ครบจานวนเต็มห้อง นิสิตในห้อง นั้นจะต้องร่วมกันชาระค่าธรรมเนียมหอพักเพิ่มให้ได้ค่าธรรมเนียมหอพักครบเต็มห้อง

จึงประชาสัมพันธ์ให้นิสิตได้ทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยอื่นใดสามารถสอบถามได้ที่ งาน หอพัก กองกิจการนิสิต(กาแพงแสน) ในเวลาราชการ ใบคาร้องขอผ่อนผันค่าหอพักให้ส่งก่อนวันที่ 5 ก.ย. นี้ นิสิตคนใดที่จะสมัครเข้าพักในหอพักภาคปลายนี้ แต่ไม่สามารถชาระเงินค่าหอพักผ่านธนาคารได้ในวันที่ 29 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 ให้ไปขอรับใบคาร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต ได้ที่ งานหอพัก กอง กิจการนิสิต (กาแพงแสน) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่เว็บไซต์ของ กอง กิจการนิสิต(กาแพงแสน)ที่ http://sasd.psd.kps.ku.ac.th/ โดยให้นิสิตกรอกคาร้องพร้อมเหตุผลให้เรียบร้อยแล้ว นาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม เสนอคณบดีอนุมัติ เสร็จแล้วให้นาคาร้องมายื่นที่ งานหอพัก ก่อนวันที่ 5 กันยายน นี้ หากนิสิตทาใบคาร้องช้าคณบดี อาจจะอนุมัติไม่ทันตามกาหนด นิสิตจะต้องนาเงินสดมาชาระ และหากนิสิตไม่ไป ชาระเงินภายในวันที่ 5 กันยายน 2556 นิสิตจะต้องถูกปรับวันละ 50 บาท นับจนถึงวันที่นิสิตนาค่าหอพักไปชาระกับ งานหอพักด้วย จึงขอให้นิสิตที่จะขอผ่อนผันค่าหอพักรีบจัดทาใบคาร้องขอผ่อนผันโดยด่วน

 นิสิตที่พักอาศัยในหอพัก โปรดรักษาระเบียบวินัย หากทาผิดตัดสิทธิ์การอยู่หอพักทันที 

ฉบับที่ 10 ปีที่ 13  

ข่าวสารงานหอพัก มก.กพส. ฉบับที่ 10 ปีที่ 13

ฉบับที่ 10 ปีที่ 13  

ข่าวสารงานหอพัก มก.กพส. ฉบับที่ 10 ปีที่ 13

Advertisement