Page 1

ข่าวสาร งานหอพัก กองกิจการนิสิต(กําแพงแสน) STUDENTS DORMITORY SECTION. (KHAMPHAENG SEAN) NEWSLETTER จัดทําโดย งานหอพัก โทร.0-34281-062-4 ภายใน 3275-81 ต่อ 154,155 E-mail: sddkps@ku.ac.th ปีที่ 12 ฉบับที่ 8 วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 วิสัยทัศน์ งานหอพัก : หอพักน่าอยู่ เคียงคู่บริการ มุ่งสู่มาตรฐาน สวัสดิการพร้อมเพรียง

เชิญร่วมโครงการปลูกข้าววันแม่ ประจําปี 2555

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรทุกท่าน ร่วมโครงการปลูกข้าววันแม่ ประจําปี 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณทุ่งนาไพร (บริเวณแปลงนา สามแยกถนนสายพระแท่นหลังป้ายมหาวิทยาลัยฯ) โดยมีกําหนดการดังนี้ 07.30 น. - นิสิตและบุคลากรตั้งขบวนรถจักรยานและรถจักรยานยนต์(ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย)พร้อมกัน บริเวณสระพระพิรุณ 08.00 น. - เคลื่อนขบวนรถจักรยานและจักรยานยนต์ไปยังบริเวณปลูกข้าว บริเวณทุ่งนาไพร 08.30 น. - พิธีการแสดงความจงรักภักดี โดยการวางพานพุ่ม และประกอบพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัย มงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ - กิจกรรมปลูกช้าววันแม่ ประจําปี 2555 โดยร่วมกันปลูกข้าวด้วยวิธีปักดํา 11.00 น. - เสร็จกิจกรรมและเดินทางกลับ จึงขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกายสวม เสื้อม่อฮ่อมหรือชุดที่พร้อมลงแปลงนา นิสิตแต่งกายชุดปฏิบัติการ

ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรใช้สิทธิเ์ ลือกตั้งนายก อบต.กําแพงแสน 26 ก.ค. 55

งานหอพัก ขอเชิญชวนนิสิตทุกคนที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้าอยู่ในหอพักนิ สิต และบุคลากร ในหมู่ที่ 6 ตําบล กําแพงแสน ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงแสน ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 – 15.00 น. เพื่ อ จะได้ ผู้ บ ริ ห ารมาทํ า หน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น ของเรา โดยในส่ ว นของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เป็นพื้นที่หนึ่ง ซึ่งอยู่ในการดูแลปกครองของ อบต.กําแพงแสนด้วย ดังนั้น ถ้า อยากจะให้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางใด ขอให้นิสิตศึกษานโยบายในการหาเสียงของผูส้ มัคร แล้วนํามาตัดสินใจ เลือกตั้ง โดย 1 เสียงของนิสิตมีค่า อย่านอนหลับทับสิทธิ์ ขอให้ร่วมใจกันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อจะได้ให้ประชาชนทั่วไปรู้ว่า พลังเสียงของนิสิตมีความหมายและต้องการผู้นําแบบใด สําหรับการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นิสิตสามารถตรวจสอบ ได้ที่งานหอพัก อาคารกองกิจการนิสิต(กําแพงแสน) หรือที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้จําเลขลําดับที่ ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของตนเองไว้ เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง และที่สําคัญอย่าลืมนํา บัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงในวันเลือกตั้งด้วยนะครับ สําหรับหน่วยเลือกได้กําหนดไว้ 6 หน่วย และแบ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบ้านเลขที่ โดยในส่วนของนิสิต ได้แบ่งสถานที่เลือกตั้ง ตามบ้านเลขที่ ที่นิสิตย้ายทะเบียนบ้านเข้าในหอพักตอนอยู่ปี 1 ดังนี้ 1. หน่วยที่ 4 อยู่บริเวณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย บ้านเลขที่ 2/1 ถึงบ้านเลขที่ 2/4 2. หน่วยที่ 5 อยู่บริเวณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย บ้านเลขที่ 2/5 ถึงบ้านเลขที่ 2/10 3. หน่วยที่ 6 อยู่บริเวณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย บ้านเลขที่ 2/11 ถึงบ้านเลขที่ 2/16 4. หน่วยที่ 7 อยู่บริเวณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย บ้านเลขที่ 2/17 ถึงบ้านเลขที่ 2/19 บ้านเลขที่ 2/20 ถึงบ้านเลขที่ 2/22 5. หน่วยที่ 8 อยู่บริเวณ ห้องนนทรี อาคารกองกิจการนิสิต กพส. 6. หน่วยที่ 9 อยู่บริเวณ ห้องนนทรี อาคารกองกิจการนิสิต กพส. บ้านเลขที่ 2/23 ถึงบ้านเลขที่ 2/26 บุคลากรที่มีทะเบียนบ้านในหมู่บ้านเกษตร 1 ใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 4 บริเวณลานอเนกประสงค์อาคาร ศูนย์มหาวิทยาลัย ส่วนบุคลากรที่มีทะเบียนบ้านในอาคารชุดพักอาศัย ใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 9 บริเวณห้องนนทรี อาคารกองกิจการนิสิต สําหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะย้ายเข้ายังไม่ครบ 90 วันตามกฎหมาย (ต่อหน้า 2) พลิก ®


-2-

การสมัครนิสิตเข้าอยู่หอพัก ตึก 1 – 24 ภาคปลาย ปี 2555 งานหอพัก ได้ประกาศรับสมัครจองหอพัก ตึก 1 - 24 และชําระเงินค่าหอพักประจําภาคปลายปี การศึกษา 2555 – 2556 แล้ว ดังนั้นขอให้นิสิตที่ประสงค์จะสมัครเข้าพักในหอพัก ดําเนินการดังต่อไปนี้ 1. การจัดห้องพัก จัดให้อยู่ห้องละ 4 หรือ 6 คน (เสริม 1 คน) ตามขนาดของห้อง หากห้องใดประสงค์จะเสริม 2 คน ให้ แจ้งความประสงค์เป็นรายห้องไป ซึ่งในการจัดห้องพักให้อาจารย์ที่ปรึกษาตึกพักร่วมกับหัวหน้าตึกแต่ละตึก ประชุมชี้แจงแนว ทางการจัดห้องพักและรับสมัครนิสิตเข้าพักในตึกนั้นๆ โดยนิสิตที่เข้าพักในตึกใดจะต้องชําระค่าสวัสดิการตึกให้กับตึกนั้นด้วย 2. ให้นสิ ิตที่มีรายชื่ออยู่หอพักในภาคต้น ปีการศึกษา 2555 -2556 ขอรับใบสมัครจองหอพักห้องละ 1 ใบที่ หัวหน้าตึกพัก ในตึกที่นิสิตประสงค์จะสมัครขอเข้าพักอาศัย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ ที่เว็บไซต์ของ กองกิจการนิสิต(กําแพงแสน)ที่ http://sasd.psd.kps.ku.ac.th/ 3. ให้นิสิตนําใบสมัครจองหอพักที่กรอกรายละเอียดและให้เพื่อนร่วมห้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง เสร็จแล้วนําไป ยื่นขอสํารองห้องพักได้ ที่หัวหน้าตึกและอาจารย์ที่ปรึกษาตึกพัก ในหอพักที่นิสิตประสงค์จะพักอาศัย ตามกําหนดดังนี้ 3.1 นิสิตที่ประสงค์จะพักตึกเดิม ให้ยื่นใบสมัครจองหอพักในวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2555 3.2 นิสิตที่ประสงค์จะย้ายตึกพัก ให้ยื่นใบสมัครจองหอพักในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2555 4. นิสิตที่สํารองห้องพักแล้ว ให้ไปรับแบบฟอร์มชําระเงินค่าหอพักผ่านธนาคาร ได้ที่ห้องหัวหน้าตึกที่นิสิตได้ สํารองห้องไว้ แล้วนําไปชําระเงินผ่านระบบธนาคาร ภายในวันที่ 31สิงหาคม – 6 กันยายน 2555หากนิสิตไม่ไปชําระเงิน ภายในวันที่ 6 กันยายน 2555 นิสิตจะต้องถูกปรับวันละ 50 บาท นับจนถึงวันที่นิสิตนําค่าหอพักไปชําระกับงานหอพัก 5. นิสิตสมัครจองหอพักไว้แล้วจะสละสิทธิ์การจองหอพัก ให้แจ้งให้งานหอพักทราบ ก่อนวันที่ 6 กันยายน 2555 มิเช่นนั้นนิสิตจะต้องถูกปรับวันละ 50 บาท นับถึงวันที่นิสิตมาแจ้งยกเลิกการจองหอพัก กับงานหอพัก 6. นิสิตที่ไม่ได้ชําระเงินตามกําหนดในวันที่ 31สิงหาคม – 6 กันยายน 2555 นิสิตต้องไปชําระค่าปรับการ ชําระค่าหอพักล่าช้า และรับสมุดประจําตัวหอพัก(สมุดสีชมพู) ที่งานหอพัก กองกิจการนิสิต(กําแพงแสน) 7. นิสิตที่ไม่ได้อยู่หอพักในภาคต้น ปีการศึกษา 2555 – 2556 แต่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิตประจํา ภาคปลาย ให้นิสิตลงชื่อจองไว้ที่ งานหอพัก กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2555 ซึ่ง งานหอพักจะจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสม 8. นิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันค่าหอพักให้ส่งใบขอผ่อนผันค่าหอพักที่ได้รับการอนุมัติจากคณบดีฯ แล้ว ที่ งานหอพัก อาคารกองกิจการนิสิต(กําแพงแสน) ก่อนวันที่ 5 กันยายน 2555 หากส่งใบผ่อนผันค่าหอพักไม่ทัน นิสิต ต้องชําระเงินสดตามกําหนด 9. นิสิตที่ชําระเงินแล้วให้นําหลักฐานการชําระเงินไปขอรับสมุดประจําตัวอยู่หอพัก (สมุดสีชมพู) ที่แม่บ้าน ประจํากลุ่มตึกที่นิสิตพักอาศัยอยู่ ระหว่างวันที่ 14 – 21 กันยายน 2555 10. นิสิตที่จองไว้หากภายหลังตรวจสอบพบว่านิสิตจองหอพักเกินกว่า 1 ห้อง หรือนําชื่อบุคคลอื่นมาสมัคร หรือ สมัครไว้ แต่ไปพักที่อื่น นิสิตจะถูกตัดสิทธิ์ในการอยู่หอพักตลอดไปและถูกลงโทษตามระเบียบหอพักต่อไป 11. นิสิตห้องใดที่จองห้องพักไว้แล้ว เมื่อเปิดภาคปลาย จํานวนสมาชิกในห้องไม่ครบจํานวนเต็มห้อง นิสิตใน ห้องนั้นจะต้องร่วมกันชําระค่าธรรมเนียมหอพักเพิ่มให้ได้ค่าธรรมเนียมหอพักครบเต็มห้อง

จึงประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบโดยทั่วกัน และขอให้นิสิตที่จะเข้าพักในหอพักภาคปลายเข้า ร่วมประชุมกับหัวหน้าตึกและอาจารย์ที่ปรึกษาตึกพัก เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมตามวันที่หัวหน้าตึก นัดหมาย หรือหากมีข้อสงสัยอื่นใดสามารถสอบถามได้ที่ งานหอพัก ในเวลาราชการ U อย่าลืมชําระค่าไฟฟ้า ในหอพักก่อนวันที่ 10 ส.ค. นี้ มิเช่นนั้นจะถูกปรับห้องละ 100 บาท U

ข่าวสารงานหอพักฉบับที่ 8 ปีที่ 12  

ข่าวสารงานหอพักฉบับที่ 8 ปีที่ 12

ข่าวสารงานหอพักฉบับที่ 8 ปีที่ 12  

ข่าวสารงานหอพักฉบับที่ 8 ปีที่ 12