Page 1

ข่าวสาร งานหอพัก กองกิจการนิสิต(กําแพงแสน) STUDENTS DORMITORY SECTION. (KHAMPHAENG SEAN) NEWSLETTER จัดทําโดย งานหอพัก โทร.0-34281-062-4 ภายใน 3275-81 ต่อ 154,155 E-mail: sddkps@ku.ac.th ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555

ปรัชญา งานหอพัก:หอพักก้าวไกล ใส่ใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณภาพชีวิต ให้นิสิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดนครปฐม(ส.จ.) 15 ก.ค. 55 งานหอพัก ขอเชิญชวนนิสิตทุกคนที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้าอยู่ในหอพักนิสิต และบุคลากร ในหมู่ที่ 6 ตําบล กําแพงแสน ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดนครปฐม(ส.จ.)ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00 – 15.00 น. ซึ่ งนิ สิ ตสามารถตรวจสอบรายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ เลื อกตั้ งได้ ที่ งานหอพั ก อาคารกองกิ จการนิ สิ ต (กําแพงแสน) และตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัด(ส.จ.) ที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สําหรับในหมู่ที่ 6 ตําบลกําแพงแสน ซึ่งอยู่ในวิทยาเขตกําแพงแสน ทั้งหมด คณะกรรมการการ เลือกตั้งฯ ได้กําหนดให้มีหน่วยเลือกตั้ง 6 หน่วย และแบ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบ้านเลขที่ โดยในส่วนของนิสิตได้ แบ่งสถานที่เลือกตั้ง ตามบ้านเลขที่ ที่นิสิตย้ายทะเบียนบ้านเข้าในหอพักตอนอยู่ปี 1 ดังนี้ 1. หน่วยที่ 16 อยู่บริเวณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย บ้านเลขที่ 2/1 ถึงบ้านเลขที่ 2/4 2. หน่วยที่ 17 อยู่บริเวณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย บ้านเลขที่ 2/5 ถึงบ้านเลขที่ 2/10 3. หน่วยที่ 18 อยู่บริเวณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย บ้านเลขที่ 2/11 ถึงบ้านเลขที่ 2/16 4. หน่วยที่ 19 อยู่บริเวณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย บ้านเลขที่ 2/17 ถึงบ้านเลขที่ 2/19 5. หน่วยที่ 20 อยู่บริเวณ ห้องนนทรี อาคารกองกิจการนิสิต กพส. บ้านเลขที่ 2/20 ถึงบ้านเลขที่ 2/22 6. หน่วยที่ 21 อยู่บริเวณ ห้องนนทรี อาคารกองกิจการนิสิต กพส. บ้านเลขที่ 2/23 ถึงบ้านเลขที่ 2/26 บุคลากรที่มีทะเบียนบ้านในหมู่บ้านเกษตร 1 ใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 16 บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ส่วนบุคลากรที่มีทะเบียนบ้านในอาคารชุดพักอาศัย ใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 21 บริเวณห้อง นนทรี อาคารกองกิจการนิสิต สําหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ยังไม่มีสิทธิเลือกตั้งเพราะย้ายเข้ายังไม่ครบ 90 วันตามกฎหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อที่หน้า หน่วยเลือกตั้งและจําเลขลําดับที่ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งของตนเองไว้ เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้ง และที่สําคัญอย่าลืมนําบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วยนะครับ 15 ก.ค. 55 เวลา 08.00 – 15.00 น. เข้าคูหาทําเครื่องหมายกากบาท (x) เลือก ส.จ.นครปฐม จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิตและบุคลากรในวิทยาเขตกําแพงแสนหรือ หมู่ที่ 6 ตําบลกําแพงแสน ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งจะทําให้ระบอบประชาธิปไตยของ ประเทศเราเจริญมั่นคงต่อไป

ขอความร่วมมือสวมหมวกนิรภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จะดําเนินการกวดขันการสวมหมวกนิรภัยและวินัย จราจร 100% บนถนนเส้นทางหลัก 2 เส้นทาง คือ 1. เส้นทางประตูมาลัยแมน ถึงบริเวณวงเวียนหน้าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2. เส้นทางจากประตูชลประทาน ถึงประตูจันทรุเบกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จึงขอความร่วมมือให้บุคลากรและนิสิตทุก ท่านสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในวิทยาเขต โดยมาตรการควบคุมการขับขี่ปลอดภัยใน วิทยาเขต จะเริ่มดําเนินการปรับผู้กระทําผิดตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน (ต่อหน้า 2) พลิก ®

ข่าวสารงานหอพักฉบับที่ 3 ปีที่ 12  

ข่าวสารงานหอพักฉบับที่ 3 ปีที่ 12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you