Page 1

ข่าวสาร งานหอพัก กองกิจการนิสิต(กําแพงแสน) STUDENTS DORMITORY SECTION. (KHAMPHAENG SEAN) NEWSLETTER

จัดทําโดย งานหอพัก โทร.0-34281-062-4 ภายใน 3275-81 ต่อ 154,155 E-mail: sddkps@ku.ac.th ปีที่ 12 ฉบับที่ 31 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ปรัชญา งานหอพัก:หอพักก้าวไกล ใส่ใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณภาพชีวิต ให้นิสิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ประกาศปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 เปิดหอพักภาคต้น 2556 งานหอพักประกาศกําหนดการปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 และเปิดภาคต้นปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 1. กําหนดการ ปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 และจะเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ให้นิสิตเข้าพักในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 2. ให้นิสิตทุกคน คืนทรัพย์สินหอพักภาคปลายปีการศึกษา 2555 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 12.00 น. ของวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 ซึ่งจะเป็นวันปิดประตูบันไดหอพัก 3. ให้นิสิตนําสมุดประจําตัวหอพักไปติดต่อขอคืนทรัพย์สินกับแม่บ้านประจํากลุ่มตึกพักที่นิสิตพักอาศัยอยู่ ถ้านิสิตคนใดที่ไม่คืนทรัพย์สินภายในกําหนดเวลา จะต้องเสียค่าปรับกุญแจ 1 ชุด พร้อมค่าปรับรายวันๆ ละ 30 บาท โดย จะนับจนถึงวันที่นิสิตคืนทรัพย์สิน กับงานหอพัก ซึ่งในวันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556 เป็น วันหยุดราชการจะมีแม่บ้านมาปฏิบัติงานให้บริการรับคืนทรัพย์สินด้วย 4. การเก็บทรัพย์สินส่วนตัวของนิสิต ให้เก็บใส่กล่องมัดให้เรียบร้อยแล้วนําไปฝากไว้ที่ห้องเก็บของใน ระหว่างชั้น ห้ามเก็บทรัพย์สินไว้ในห้องนันทนาการชั้นล่างและในตู้เสื้อผ้าโดยเด็ดขาด หากเก็บไว้ งานหอพัก จะไม่ รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และนิสิตต้องมารับของที่ฝากไว้คืนไปไม่เกินวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ซึ่งถ้าไม่มา รับคืนตามกําหนด งานหอพัก จะนําของที่ฝากไว้ไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม โดยจะมาเรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังไม่ได้ สําหรับตึก 15 – 16 จะมีการซ่อมแซมตึกใหม่ทั้งหมด จึงไม่อนุญาตให้นิสิตเก็บทรัพย์สินส่วนตัวไว้ใน หอพักตึก 15 – 16 โดยเด็ดขาด 5. นิสิตทีข่ ออยูห่ อพัก เพื่อฝึกงานทุกคน ให้ส่งคืนทรัพย์สินของหอพักภาคปลาย ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงไปเบิก ทรัพย์สินเข้าหอพักช่วงฝึกงาน ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 ตัง้ แต่เวลา 13.00 น เป็นต้นไป

จองหอพักช่วงปิดภาคปลาย 2555 และภาคฤดูร้อน 2556 งานหอพัก จะเปิดรับสมัครนิสิตจองหอพักช่วงปิดภาคปลายปีการศึกษา 2555 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 มีนาคม ถึงวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 โดยยื่นใบสมัครได้ที่ งานหอพัก กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ทั้งนี้นิสิตสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ งานหอพัก หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://sasd.psd.kps.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นิสิตฝึกงาน ทําปัญหาพิเศษ หรือจะเข้าพักเป็นรายวันในกรณีอื่นๆ ให้นําคําร้องไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลง นามรับรอง แล้วนํามายื่นเพื่อขออยู่หอพัก ที่งานหอพัก พร้อมชําระเงินค่าหอพักเป็นเงินสด เริ่มคิดค่าหอพัก ตั้งแต่ วันที่ 19 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป โดยคิดเป็นรายวันๆ ละ 30 บาท นิสิตที่เรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ให้นําใบสมัครขอเข้าอยู่หอพักภาคฤดูร้อนไปกรอกและยื่นจองห้องพัก ได้ที่ งานหอพัก แล้วนําใบชําระค่าหอพักไปชําระผ่านธนาคารตั้งแต่วันที่ 5 – 19 มี.ค. 2556 หอพักภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 จะเปิดให้นิสิตเข้าพักตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ถึงวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556 และปิดหอพักภาคฤดูร้อนในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556

หอพักนิสิตหญิงขยายเวลาปิดเป็น 00.30 น.วันจันทร์ – พฤหัสและเสาร์ ช่วงสอบไล่ ตามที่สํานักหอสมุด วิทยาเขตกําแพงแสน ได้ประกาศขยายเวลาเปิดให้บริการนิสิตใช้อ่านหนังสือสอบจนถึง เวลา 24.00 น. ในวันจันทร์ – พฤหัสและเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 2 - 14 มีนาคม 2556 นั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ นิสิตหญิงได้ใช้บริการห้องสมุดในการอ่านหนังสือเตรียมสอบ มหาวิทยาลัยฯ จึงอนุมัติขยายเวลาการปิดหอพักหญิง จากเวลา 23.00 น. เป็น 00.30 น.ในวันจันทร์ – พฤหัส และเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 2 - 14 มีนาคม 2556 สําหรับวัน ศุกร์ และ อาทิตย์ ยังคงปิดหอพัก 23.00 น. เช่นเดิม (ต่อหน้า 2) พลิก ®


-2-

รับใบย้ายทะเบียนบ้านออกจากมหาวิทยาลัยฯ ตามที่นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ ได้แจ้งย้ายทะเบียนบ้านไว้ที่ งานหอพัก กอง กิจการนิสิต(กําแพงแสน) แล้วนั้น บัดนี้ อําเภอกําแพงแสนได้จัดทําใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ทร.6) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง ขอให้นิสิตที่ลงชื่อแจ้งขอย้ายที่อยู่กลับภูมิลําเนาเดิมไว้ ให้ไปรับใบแจ้งย้ายที่อยู่(ทร.6) ได้ที่ ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ งานหอพัก กองกิจการนิสิต(กําแพงแสน) เพื่อนํากลับไปให้ผู้ปกครองย้ายเข้าในบ้านที่ ที่ได้แจ้งไว้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม นี้ หากนิสิตไม่มารับไปย้ายเข้า นิสิตจะใช้ทะเบียนบ้านในการทํากิจกรรมต่างๆ ไม่ได้ เพราะฐานข้อมูลอยู่ระหว่างรอย้าย อยู่และอาจถูกปรับกรณีย้ายเข้าเกินกําหนดอีกด้วย

ให้นิสิตไปรับสมุดประจําตัวหอพักที่แม่บ้านประจําตึกที่นิสิตสมัครจองหอพักไว้ ตามที่นิสิตได้จองหอพักประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2556 และชําระเงินค่าหอพักผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้วนั้น งานหอพัก กองกิจการนิสิต(กําแพงแสน) ขอแจ้งให้นิสิตที่ชําระเงินเรียบร้อยแล้วไปรับสมุดประจําตัวเข้าอยู่หอพัก (สมุดสีชมพู)ที่แม่บ้านประจํากลุ่มตึกพักที่นิสิตได้สมัครจองหอพักไว้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 8 มีนาคม 2556 และให้นิสิต เก็บรักษาไว้ให้ดีเพราะจะต้องใช้ประกอบในการเบิกและคืนทรัพย์สินในหอพัก หากนิสิตคนใดไปรับที่แม่บ้านแล้วไม่มี สมุดสีชมพู แสดงว่านิสิตยังไม่ได้ชําระค่าหอพักภาคต้นหรือไม่ได้ทําใบขอผ่อนผันค่าหอพักไว้ ซึ่งงานหอพักจะเก็บไว้ที่ งานหอพัก ดังนั้นขอให้นิสิตไปติดต่อที่งานหอพัก เพื่อจะได้ตรวจสอบให้ต่อไป

ผลการประกวดหอพักในโครงการบ้านเราน่าอยู่ การประกวดหอพักนิสิต ในโครงการบ้านเราน่าอยู่ ประจําปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้จัดให้มีการประกวดหอพักชายและหญิง ไปแล้วนั้น จากการให้คะแนนตัดสินรอบสุดท้ายของคณะกรรมการฯ มีผลการตัดสินดังนี้ ผลการประกวดหอพักชาย - ชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่หอพัก ลีลาวดี ตึก 10 - รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่หอพัก ผกากรอง ตึก 1 - รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่หอพัก พญาสัตบรรณ ตึก 6 - รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท ได้แก่หอพัก ดาวเรือง ตึก 3 ผลการประกวดหอพักหญิง - ชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ หอพัก ตันหยง ตึก 17 และ ทรงบาดาล ตึก 18 - รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่หอพัก ว่านสี่ทิศ ตึก 19 - รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่หอพัก พุดพิชญาย์ ตึก 20 - รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท ได้แก่หอพัก สารภี ตึก 13 งานหอพัก ขอแสดงความยินดีกับหอพักที่ได้รางวัลไปในปีนี้ สําหรับหอพักอื่นๆ ที่ไม่ได้รับรางวัล หวังว่าในการ ประกวดในปีหน้าคงจะได้รับรางวัลไปบ้าง ก็ขอให้ช่วยกันดูแลพัฒนาหอพักให้น่าอยู่ยิ่งๆ ขึ้นไป

ประกาศขอความร่วมมือในช่วงเวลาระหว่างสอบไล่ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 เนื่องด้วยในระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กําแพงแสน จัดให้มีการสอบไล่ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการสอบไล่ประจําภาค ปลาย ปีการศึกษา 2555 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาเขตกําแพงแสน จึงกําหนดให้วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2556 เป็นช่วงเวลาระหว่างสอบไล่ ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ของวิทยาเขตกําแพงแสน จึงให้กําหนดแนวปฏิบัติสําหรับนิสิตในช่วงเวลาระหว่างสอบไล่ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ไว้ดังนี้ 1. งดจัดกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อการเรียนหรือจัดกิจกรรม โดยมิได้ขออนุญาตให้ถูกต้อง 2. งดการใช้เสียงดังหรือก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงทุกชนิดภายในบริเวณหอพักนิสิต ทั้ งนี้ ขอความร่ วมมื อให้ นิ สิ ตทุ กคนถื อปฏิ บั ติ ตามประกาศโดยเคร่ งครั ด นิ สิ ตผู้ ใดฝ่ าฝื นมหาวิ ทยาลั ยฯ มี ความ จําเป็นต้องดําเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณี และอาจให้ตัดสิทธิ์การพักอาศัยในหอพักสําหรับนิสิตผู้นั้นอีกด้วย

× นิสิตที่พักอาศัยในหอพัก โปรดรักษาระเบียบวินัย หากทําผิดตัดสิทธิ์การอยู่หอพักทันที ×

ข่าวสารงานหอพัก ฉบับที่ 31 ปีที่ 12  

ข่าวสารงานหอพัก ฉบับที่ 31 ปีที่ 12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you