Page 1

ข่าวสาร งานหอพัก กองกิจการนิสิต(กาแพงแสน) STUDENTS DORMITORY SECTION. (KHAMPHAENG SEAN) NEWSLETTER

จัดทาโดย งานหอพัก โทร.0-34281-062-4 ภายใน 3275-81 ต่อ 154,155 E-mail: sddkps@ku.ac.th ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 วันพุธที่ 9 มกราคม 2556 ปรัชญา งานหอพัก:หอพักก้าวไกล ใส่ใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณภาพชีวิต ให้นิสิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ประกาศรับสมัครพี่ห้องในหอพักนิสิต ตึก 1 - 24 ประจาปีการศึกษา 2556 ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการจัดหอพักนิสิต โดยจัดให้มีนิสิตรุ่นพี่ทาหน้ าที่เป็นพี่ห้อง พักอาศัย ในห้องเดียวกันร่วมกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เข้ามาใหม่ เพื่อช่วยเหลือดูแลแนะนารุ่นน้องในด้านการเรียน การปรับตัวใน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ สามารถเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ในการดูแลนิสิตชั้นปีที่ 1 ตลอดจนให้คาแนะนา ในเรื่องอื่นๆ ซึ่งจะทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องมีมากขึ้น ดังนั้น งานหอพัก กองกิจการนิสิต (กาแพงแสน) จึงขอให้นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นพี่ห้องใน หอพักนิสิ ตึก 1 – 24 ประจาปีการศึกษา 2556 ขอรับและยื่นใบสมัครเป็นพี่ห้อง ได้ที่ งานหอพัก กองกิจการนิสิต (กาแพงแสน) ตามกาหนดดังนี้ วันที่ 14 – 18 มกราคม 2556 ขอรับและยื่นใบสมัครเป็นพี่ห้อง วันที่ 21 - 22 มกราคม 2556 พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกจัดลาดับ วันที่ 23 – 30 มกราคม 2556 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 งานหอพัก จัดตึกพักและห้องพักพี่ห้อง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 งานหอพัก ประกาศผลการคัดเลือกพี่ห้อง โดยเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของพี่ห้องนั้นจะพิจารณาจากการเป็นนิสิตที่มีผลงานด้านวิชาการ การ ทากิจกรรมนิสิต หรือเป็นนิสิตที่มีความขัดสนทางด้านการเงิน เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีประวัติการทา ผิดระเบียบวินัยนิสิต มีความสามารถในการแนะนารุ่นน้องในด้านการเรียน การปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ สามารถเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ในการดูแลนิสิตปี ที่ 1 และรายงานให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ โดยเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรีภาคปกติ รหัส 53 - 55 และคณะสัตวแพทยศาสตร์ รหัส 51 – 53 หากนิสิตคนใดที่สมัครเป็นพี่ห้อง แล้วไม่ผ่านการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นพี่ห้อง นิสิตสามารถไปสมัครจองหอพักรวมกับผู้อื่นได้ตามปกติ การจัด พี่ห้อง หอพักหญิงจะจัดพี่ห้องห้องละ 1 คนยกเว้นตึก 13,15,16 จัดพี่ห้อง ห้องละ 2 คน ส่วนหอพักชายจัดพี่ห้อง ห้องละ 2 คน ยกเวันตึก 1,8,10 จัดพี่ห้อง ห้องละ 1 คน เพื่อดูแลนิสิตปีที่ 1 โดยพี่ห้องต้องเป็นคนพักเสริมในห้อง ทั้งนี้ การเป็นพี่ห้อง มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้พี่ห้องตามความเหมาะสม และเมื่อได้เป็นพี่ห้องแล้ว หากไม่ปฏิบัติหน้าทีต่ ามที่ได้รับมอบหมาย จะถูกตัดสิทธิ์การอยู่หอพักทันที ซึ่งนิสิตคนใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านการรับสมัครอยู่หอพักหรือเรื่องอื่นๆ สอบถามได้ที่งาน หอพัก ในเวลาราชการหรือ ที่ E-mail: sddkps@ku.ac.th

นิสิตที่จะจบการศึกษาย้ายทะเบียนบ้านออกจากมหาวิทยาลัยฯ ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 4 และนิสิตที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ ไปดาเนินการทาเรื่องขอย้ายทะเบียน บ้านออกจากทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยฯ กลับไปยังภูมิลาเนาเดิมของตัวเอง ที่ ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ งานหอพัก กองกิจการนิสิต(กาแพงแสน) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ โดยเมื่อนิสิตทา เรื่องแจ้งย้ายที่อยู่ไว้เรียบร้อยแล้ว งานหอพัก จะนาคาร้องไปแจ้งย้ายออก ที่อาเภอกาแพงแสนให้ ซึ่งนิสิตไม่ต้องไปแจ้ง ย้ายเอง หลังจากนั้นให้นิสิตมารับใบแจ้งย้ายที่อยู่(ทร.6 ตอนที่1และ2) เพื่อนากลับไปให้ผู้ปกครองย้ายเข้าในบ้านเลขที่ ที่ได้แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2556 ที่ งานหอพัก กองกิจการนิสิต(กาแพงแสน) หากนิสิตคนใดไม่ไปแจ้งย้าย ออกภายใน วันที่ 25 มกราคม 2556 นิสิตจะต้องไปติดต่อแจ้งย้ายออกด้วยตนเอง ที่อาเภอกาแพงแสน หรือแจ้ง ย้ายปลายทางที่ภูมิลาเนาเดิมของตนเอง (ต่อหน้า 2) พลิก 


-2-

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าอยู่หอพักใหม่ ปีการศึกษา 2556

งานหอพัก กองกิจการนิสิต(กาแพงแสน) ได้เปิดรับสมัครนิสิตเข้าพักในหอพักใหม่(เงินกู้ชุดที่ 1) ประจาปีการศึกษา 2556 แล้ว ดังนั้น นิสิตที่มีความประสงค์จะเข้าพักหอพักชุดใหม่ ขอและยื่นใบสมัครจองหอพักได้ตามรายละเอียดดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยฯ กาหนดหอพักไว้สาหรับนิสิตชาย 1 อาคาร นิสิตหญิง 1 อาคาร โดยจัดให้พักห้องละ 2 คน ทั้งนี้นิสิตจะต้องสมัครหอพักเป็นคู่พร้อมกัน 2. การทาสัญญา นิสิตที่ได้สิทธิ์เข้าพัก ต้องทาสัญญาพักอาศัย 1 ปีการศึกษา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2557 โดยหากนิสิตคนใดพักอาศัยไม่ครบ 1 ปี นิสิตจะต้องหาบุคคลอื่นมาพักแทน และหากหาบุคคลอื่น มาแทนไม่ได้ โดย ถ้าหากไม่แจ้งให้งานหอพัก ทราบล่วงหน้าก่อน 2 เดือน งานหอพัก จะหักค่ามัดจาล่วงหน้า โดย นิสิตไม่สามารถเรียกร้องขอค่ามัดจาหอพักล่วงหน้าคืนได้ 3. การจัดเก็บค่าหอพัก จะจัดเก็บในอัตราที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด โดยต้องชาระค่าหอพัก 1 เดือนและค่ามัด จาล่วงหน้า 2 เดือน รวมเป็น 3 เดือน ซึ่งค่าหอพักล่วงหน้าจะหักคืนให้สองเดือนสุดท้าย นอกจากนี้นิสิตต้องชาระค่า ไฟฟ้า และค่าน้าประปา ตามหน่วยที่ใช้ทุกเดือน 4. การรับสมัครจองหอพักใหม่ จะรับสมัครเฉพาะนิสิตปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 5. ให้นิสิตที่ประสงค์จะสมัครเข้าพักอาศัยในหอพักดังกล่าว ขอรับและยื่นใบสมัครเป็นเป็นคู่ที่ งานหอพัก กองกิจการนิสิต(กาแพงแสน) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 6. การจัดห้องพัก หากมีผู้สมัครมากกว่าจานวนห้องพักที่มีอยู่ จะใช้วิธีการจับฉลากเข้าอยู่หอพัก โดยให้ นิสิตที่ยื่นใบสมัครคู่กันส่งตัวแทนจับฉลาก 1 ครั้ง หากจับไม่ได้ถือว่าไม่ได้เข้าพักทั้ ง 2 คน โดยกาหนดให้จับฉลากวันพุธที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น. ณ งานหอพั ก กองกิจการนิสิ ต (กาแพงแสน) โดยการจั บฉลากจะจั บ ตามลาดับการมาแสดงตัว มาก่อนมีสิทธิ์จับก่อน 7. นิสิตที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าพักหอพักใหม่ จะได้รับแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านธนาคาร ซึ่งนิสิตสามารถไป ชาระเงินค่าหอพักผ่านระบบธนาคาร ได้จนถึงวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 หากนิสิตไม่ชาระตามกาหนดจะตัดสิทธิ์การ จอง ซึ่งนิสิตไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะนาผู้ที่ขึ้นบัญชีสารองไว้เข้าพักแทน 8. นิสิตที่สมัครและชาระค่าธรรมเนียมไว้แล้วเมื่อเปิดเรียนภาคต้น ขอถอนสิทธิ์ไม่พักอาศัย มหาวิทยาลัยฯ จะไม่ คืนค่ามัดจาล่วงหน้าให้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นได้

งานแนะแนวและทุนการศึกษา เปิดรับสมัครนิสิตที่สนใจเงินลงทุนประกอบอาชีพ

งานแนะแนวและทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต (กาแพงแสน) ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปีที่สนใจเงินลงทุนเพื่อ ประกอบอาชีพ เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานแนะแนวและทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต (กาแพงแสน) คุณวรรณีย์ เล็กมณี คุณสมพงษ์ ผลสมบูรณ์ หรือคุณคารณ ขุนโต หมายเลขโทรศัพท์ 034-351882-3 ต่อ 157 หรือหมายเลขภายใน 3275-81 ต่อ 157 ภายในวันที่ 16 มกราคม 2556 ในเวลาราชการ

เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการถนนอาชีพ ครั้งที่ 9

งานแนะแนวและทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต(กาแพงแสน) ขอเชิญชวนนิสิตที่กาลังจะจบการศึกษา หรือ ส าเร็ จ การศึ กษาไปแล้ ว และกาลั งมองหางานท าอยู่ ร่ วมโครงการ “ถนนอาชีพ ครั้ งที่ 9” ในวั น พฤหัส บดีที่ 24 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ซึ่งในวันดังกล่าวจะมี บริษัทชั้นนาจานวนมาก มารับสมัครและสอบสัมภาษณ์งาน นอกจากจะรับสมัครงานแล้วยังมีกลุ่มงานอาชีพอิสระให้นิสิตและผู้ที่สนใจร่วมฝึกอาชีพ ได้ทดลองทาเพื่อเป็น วิชาชีพติดตัวและหารายได้ในระหว่างที่รองาน อาชีพที่มาฝึกสอนทา เช่น การทาช่อดอกไม้ การทาสร้อยแหวนคริสตัล การ ทาเดคูพาจ เพ็นท์เล็บ และอื่นๆ อีก หลากหลายอาชีพ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย สนใจติดต่อ-สอบถาม ลงชื่อสมัครเข้าร่ วมโครงการได้ที่ งานแนะแนวและทุน การศึกษา กองกิจการนิสิต (กาแพงแสน) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครด่วน มีที่นั่งเรียนจานวนจากัด

 นิสิตที่พักอาศัยในหอพัก โปรดรักษาระเบียบวินัย หากทาผิดตัดสิทธิ์การอยู่หอพักทันที 

ข่าวสารงานหอพักฉบับที่ 24 ปีที่ 12  
ข่าวสารงานหอพักฉบับที่ 24 ปีที่ 12  

ข่าวสารงานหอพักฉบับที่ 24 ปีที่ 12

Advertisement