Page 1

ข่าวสาร งานหอพัก กองกิจการนิสิต(กาแพงแสน) STUDENTS DORMITORY SECTION. (KHAMPHAENG SEAN) NEWSLETTER จัดทาโดย งานหอพัก โทร.0-34281-062-4 ภายใน 3275-81 ต่อ 154,155 E-mail: sddkps@ku.ac.th ปีที่ 12 ฉบับที่ 18 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555 วิสัยทัศน์ งานหอพัก : หอพักน่าอยู่ เคียงคู่บริการ มุ่งสู่มาตรฐาน สวัสดิการพร้อมเพรียง

รับสมัครเลือกตั้งเป็นหัวหน้าตึก ประจาปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 พ.ย. นี้

งานหอพัก จะเปิดรับสมัครนิสิตที่พักอาศัยในหอพักซึ่งมีความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าตึก พักประจาปีการศึกษา 2556 แทนหัวหน้าตึกคนเดิมที่จะครบวาระการทางานในภาคการศึกษานี้ ดังนั้นนิสิตคนใดที่สนใจ จะสมัครเป็นหัวหน้าตึก จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสนที่ได้รับ อนุญาตให้เข้าพักอาศัยในหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 มีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคต้น 2555 ไม่น้อยกว่า 2.50 และไม่เคยถูกลงโทษในการทาผิดระเบียบหอพักหรือระเบียบวินัยนิสิต เป็นผู้มีความตั้งใจในการทางานเพื่อ ส่วนรวมในหอพัก มีความรับผิดชอบเสียสละเพื่อส่วนรวม มีแผนการบริหารงานในแต่ละตึกพักที่สามารถนามาชี้แจงให้ สมาชิกในตึกพักดูและนามาปฏิบัติได้ อีกทั้งมีภาวะการเป็นผู้นา หากท่านมีความพร้อม ให้ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ หัวหน้าตึกหรือ งานหอพัก ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 และจะทาการเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา17.00 – 23.00 น.ที่ห้องนันทนาการแต่ละตึก โดยให้สมาชิกในแต่ละหอพักเป็นผู้เลือก หากใครไม่ไปเลือกตั้งจะไม่มีสิทธิ์จองหอพักในภาคต้นปีการศึกษา 2556

งานแนะแนวและทุนการศึกษา เปิดรับสมัครนิสิตที่สนใจ หลายรายการ

งานแนะแนวและทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต (กาแพงแสน) ขอเชิญนิสิต ทุกชั้นปีที่สนใจ สมัครเข้าร่วมงานใน หลายประเภทดังต่อไปนี้ 1. รับสมัครนิสิตที่สนใจประกอบธุรกิจช่วงงานเกษตรกาแพงแสน 2. รับสมัครนิสิตที่สนใจทางานพิเศษที่ห้องแนะแนวฯ 3. รับสมัครนิสิต เข้าร่วมอบรมเพื่อประกวดแผนธุรกิจ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น. ชิงรางวัลเงินสด ดังนี้ ชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รองชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท นิ สิ ตท่ านใดสนใจติดต่อขอทราบรายละเอี ยดและสมัครได้ ที่ งานแนะแนวและทุนการศึก ษา กองกิจการนิ สิ ต (กาแพงแสน) หมายเลขโทรศัพท์ 3275-81 ต่อ 157

การรับสมัครพี่ห้องในหอพักนิสิตปีการศึกษาหน้า

ตามที่ งานหอพัก กองกิจการนิสิต(กาแพงแสน) ได้จัดพี่ห้อง เข้าพักในห้องร่วมกับนิสิตปี 1 เพื่อช่วยดูแล แนะนารุ่นน้องปี 1 ในด้านการเรียน การปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ และการแนะนาในเรื่องอื่นๆ ในภาคต้น ที่ผ่านมานั้น จากการปฏิบัติหน้าที่ของพี่ห้อง 1 เทอม ที่ผ่านมา งานหอพัก ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของพี่ห้อง และน้อง ห้ อ ง ซึ่ ง มี ผ ลทั้ ง ด้ า นบวกและลบ ดั ง นั้ น ก่ อ นการรั บ สมั ค รพี่ ห้ อ งในปี ก ารศึ ก ษาหน้ า งานหอพั ก จึ ง ได้ จั ด ท า แบบสอบถามเพื่อประเมินผลระบบพี่ห้อง โดยให้พี่ห้องและน้องห้องทั้งหมด เป็นผู้ตอบแบบประเมินผล ซึ่งงาน หอพัก จะได้นามาประมวลผลทางสถิติแล้วสรุปผล หากว่าผลสรุป ของระบบพี่ห้องที่ได้ดาเนินการมา เป็นระบบที่ นิสิตยังคงมีความพึงพอใจ งานหอพัก ก็จะได้ดาเนินการ รับสมัครนิสิตทาหน้าที่พี่ห้องในปีการศึกษาหน้าต่อไป โดย จะเปิดรับสมัครประมาณกลางเดือน มกราคม 2556 แต่หากผลสรุปตามแบบสอบถาม ได้ผลสรุปที่นิสิตไม่พึงพอใจ ระบบพี่ห้อง งานหอพัก จะได้นาเสนอข้อมูลให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกระบบพี่ห้องต่อไป ดังนั้นในขณะนี้ หากนิสิตที่ทาหน้าที่พี่ห้องและนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่มีพี่ห้อง ได้รับแบบประเมินผลระบบพี่ห้อง ขอให้ช่วยกัน ตอบแบบสอบถามดังกล่าว แล้วส่งกลับมาให้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก หรือแม่บ้านหอพัก หรือ งานหอพัก ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 นี้ เพื่อจะได้นาผลมาใช้ประกอบในการรับสมัครพี่ห้องต่อไป สาหรับนิสิตที่ตั้งใจจะสมัครเป็นพี่ ห้องในปีการศึกษาหน้า ขอให้ติดตามข่าวสารการประกาศรับสมัคร ในข่าวสารงานหอพัก ต่อไป (ต่อหน้า 2) พลิก 


-2-

การส่งใบตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑ์ในห้องพักทุกตึกพัก

ตามที่หน่วยซ่อมบารุงฯ งานหอพั ก ได้จัดส่งใบตรวจสอบพัสดุ–ครุภัณฑ์ในห้องพักนิสิต ให้นิสิตในแต่ละห้อง ตรวจสอบห้องพักก่อนเข้าพัก ว่ามีทรัพย์สินในห้องชารุดหรือไม่นั้น งานหอพัก ขอแจ้งให้นิสิตตรวจสอบห้องพักให้ละเอียดเพื่อ ประโยชน์แก่ตัวนิสิตเอง แล้วส่งแบบฟอร์มดังกล่าวคืนแม่บ้านประจากลุ่มตึกภายในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งถ้าหาก ไม่ส่งใบตรวจสอบพัสดุ–ครุภัณฑ์ในห้องพักนิสิตดังกล่าวแล้ว ภายหลังตรวจพบว่าทรัพย์สินในห้องพักชารุด นิสิตที่พักอาศัยใน ห้องนั้น ต้องร่วมกันรับผิดชอบชาระค่าปรับตามราคาที่มหาวิทยาลัยฯประเมิน สาหรับนิสิตห้องพักใดมีของชารุดในห้องพักหรือพบเห็นสิ่งใดชารุดในบริเวณหอพักให้แจ้งซ่อมได้ที่หน่วย ซ่อมบารุงรักษาอาคารสถานที่ งานหอพัก ข้างหอพักตึก 13 ในวันเวลาราชการ ฉุกเฉินนอกเวลาราชการแจ้งซ่อมที่ เจ้าหน้าที่เวรหอพัก ห้องกุญแจสารอง อาคารกองกิจการนิสิต(กาแพงแสน)

ให้นิสิตเบิกพัสดุ-ครุภัณฑ์ในห้องพักตึก 1 - 24

งานหอพักใคร่ขอแจ้งให้นิสิตที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักตึก 1 - 24 ทุกคนให้เบิกพัสดุ-ครุภัณฑ์ในห้องพักนิสิต ให้เรียบร้อย โดยให้นาสมุดประจาตัวหอพัก (สีชมพู) และใบชาระเงิน ไปลงชื่อเบิกทรัพย์สินในห้องพักพร้อมรับกุญแจ ห้องพักให้เรียบร้อย ที่แม่บ้านประจากลุ่มตึกพัก ซึ่งหากใครไม่ไปลงชื่อเบิกทรัพย์สิน ภายในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 นี้ งานหอพักจะตัดสิทธิ์การขออยู่หอพักของนิสิตคนนั้นแล้วจะจัดให้นิสิตอื่นที่ยังไม่มีที่พักเข้าพักแทน หรือถ้าห้อง นั้นมีจานวนนิสิตพักอาศัยไม่ครบเต็ มห้อง นิสิตในห้องนั้นจะต้องร่วมกันชาระค่าหอพักให้ครบเต็ม ตามจานวน จึง แจ้งมาเพื่อให้นิสิตรีบติดต่อแม่บ้านประจาตึกและลงชื่อเบิกทรัพย์สินให้เสร็จสิ้น โดยด่วน

ขอเชิญร่วมโครงการฟิตแอนด์เฟิร์ม(FIT & FIRM)

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฟิตแอนด์เฟิร์มโดยการเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อจะได้ทราบถึงสมรรถภาพทางกายของตนเอง และสามารถนาผลการทดสอบไปเลือกกิจกรรมการออกกาลังกายได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งจะมีการทดสอบ ตามกาหนดการดังนี้ 1. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ช่วงที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 - 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00 - 19.00 น. ณ อาคารพลศึกษา 2 ช่วงที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2555 เวลา 10 . 00 - 16.00 น. ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 2. การให้รางวัล 2.1 นิสิตและบุคลากรที่มีสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ระดับดี จะได้รับเกียรติบัตร 2.2 นิสิตและบุคลากรที่มีสมรรถภาพอยู่ ในเกณฑ์ระดับดีมาก จะได้รับเสื้อ Good Fitness & Health 2012 และเกียรติบัตร

นิสิตที่ย้ายห้องพักหรือไปพักในห้องพักที่ไม่ได้รับอนุญาต

งานหอพัก ขอแจ้งให้นิสิตที่ได้รับอนุญาตเข้าพักในหอพักแล้ ว ย้ายห้องพักไปพักในห้องอื่นหรือสับเปลี่ยน ห้องพักกันเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากงานหอพัก หรือนาชื่อให้เพื่อนมาจองห้องพักไว้ แต่ไม่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ โดยไปพักหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นการกันที่นิสิตอื่นและทาให้ห้องอื่นๆ อยู่กันอย่างแออัดอีกทั้งเป็นการทาผิด ระเบียบหอพัก ประการสาคัญหากมีผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นต้องการพบตัวนิสิตก็ไม่สามารถตามตัวนิสิตได้เพราะงานหอพัก ไม่มีข้อมูล ดังนั้น งานหอพัก ขอแจ้งให้นิสิตทุกคนทราบว่า หากนิสิตที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักแล้วประสงค์จะย้าย ห้องพักหรือสับเปลี่ยนห้องพักกัน ขอให้นิสิตไปติดต่อทาเรื่อง ขอสับเปลี่ยนย้ายห้องพักได้ที่ งานหอพัก ก่อนการย้าย ห้อง หรือหากนิสิตไม่ประสงค์จะพักในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ ให้นิสิตทาใบคาร้องไม่ประสงค์อยู่หอพัก ส่งไว้ที่ งานหอพัก เพื่อเป็นข้อมูลไม่ให้เพื่อนนารายชื่อมาจองหอพัก หากนิสิตคนใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม งานหอพักหรืออาจารย์ที่ปรึกษา หอพักตรวจพบ งานหอพัก จะดาเนินการลงโทษนิสิตตามระเบียบหอพักต่อไป และหากนิสิตไปพักหอพักภายนอก มหาวิทยาลัยฯ งานหอพัก จะแจ้งให้ผู้ปกครองนิสิตได้รับทราบด้วย

 นิสิตที่พักอาศัยในหอพัก โปรดรักษาระเบียบวินัย หากทาผิดตัดสิทธิ์การอยู่หอพักทันที 

ข่าวสารงานหอพักฉบับที่ 18 ปีที่ 12  

ข่าวสารงานหอพักฉบับที่ 18 ปีที่ 12

Advertisement