Page 1

ข่าวสาร งานหอพัก กองกิจการนิสิต(กาแพงแสน) STUDENTS DORMITORY SECTION. (KHAMPHAENG SEAN) NEWSLETTER จัดทาโดย งานหอพัก โทร.0-34281-062-4 ภายใน 3275-81 ต่อ 154,155 E-mail: sddkps@ku.ac.th ปีที่ 12 ฉบับที่ 17 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 วิสัยทัศน์ งานหอพัก : หอพักน่าอยู่ เคียงคู่บริการ มุ่งสู่มาตรฐาน สวัสดิการพร้อมเพรียง

เปิดเรียนภาคปลายแล้ว งานหอพัก ขอต้อนรับนิสิตกลับสู่หอพักนิสิต ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเปิดหอพักขอให้ นิสิ ตตรวจสอบทรั พย์ สิน ในห้ องพักว่ามีอะไรช ารุดแล้ วส่ งคืนแบบฟอร์มที่แ ม่บ้านตึกพักตามกาหนด เพื่อจะได้เป็น หลักฐานและซ่อมแซมให้ต่อไป สาหรับในภาคปลายนี้ วิทยาเขตกาแพงแสน ได้จัดกิจกรรมต่างๆ หลายกิจกรรมซึ่งนิสิต จะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น สาหรับข่าวสารงานหอพัก เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์ให้นิสิตในหอพักได้รับทราบ โดยจะออกทุกสัปดาห์ หากนิสิตหรือหน่วยงานใดมีข้อเสนอแนะหรือต้องการ เผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถส่งข่าวสารมาได้ที่ งานหอพัก กองกิจการนิสิต (กาแพงแสน)

การส่งใบตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑ์ในห้องพักทุกตึกพัก ตามที่หน่วยซ่ อมบารุงฯ งานหอพัก ได้จัดส่งใบตรวจสอบพัสดุ –ครุภัณฑ์ในห้องพักนิสิต ให้นิสิตในแต่ละห้อง ตรวจสอบห้องพักก่อนเข้าพัก ว่ามีทรัพย์สินในห้องชารุดหรือไม่นั้น งานหอพัก ขอแจ้งให้นิสิตตรวจสอบห้องพักให้ละเอียดเพื่อ ประโยชน์แก่ตัวนิสิตเอง แล้วส่งแบบฟอร์มดังกล่าวคืนแม่บ้านประจากลุ่มตึกภายในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งถ้าหาก ไม่ส่งใบตรวจสอบพัสดุ–ครุภัณฑ์ในห้องพักนิสิตดังกล่าวแล้ว ภายหลังตรวจพบว่าทรัพย์สินในห้องพักชารุด นิสิตที่พักอาศัยใน ห้องนั้น ต้องร่วมกันรับผิดชอบชาระค่าปรับตามราคาที่มหาวิทยาลัยฯประเมิน สาหรับนิสิตห้องพักใดมีของชารุดในห้องพักหรือพบเห็นสิ่งใดชารุดในบริเวณหอพักให้แจ้งซ่อมได้ที่หน่วย ซ่อมบารุงรักษาอาคารสถานที่ งานหอพัก ข้างหอพักตึก 13 ในวันเวลาราชการ ฉุกเฉินนอกเวลาราชการแจ้งซ่อมที่ เจ้าหน้าที่เวรหอพัก ห้องกุญแจสารอง อาคารกองกิจการนิสิต(กาแพงแสน)

ให้นิสิตเบิกพัสดุ-ครุภัณฑ์ในห้องพักตึก 1 - 24 งานหอพักใคร่ขอแจ้งให้นิสิตที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักตึก 1 - 24 ทุกคนให้เบิกพัสดุ-ครุภัณฑ์ในห้องพักนิสิต ให้เรียบร้อย โดยให้นาสมุดประจาตัวหอพัก (สีชมพู) และใบชาระเงิน ไปลงชื่อเบิกทรัพย์สินในห้องพักพร้อมรับกุญแจ ห้องพักให้เรียบร้อย ที่แม่บ้านประจากลุ่มตึกพัก ซึ่งหากใครไม่ไปลงชื่อเบิกทรัพย์สิน ภายในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 นี้ งานหอพักจะตัดสิทธิ์การขออยู่หอพักของนิสิตคนนั้นแล้วจะจัดให้นิสิตอื่นที่ยังไม่มีที่พักเข้าพักแทน หรือถ้าห้อง นั้นมีจานวนนิสิตพักอาศัยไม่ครบเต็ มห้อง นิสิตในห้องนั้นจะต้องร่วมกันชาระค่าหอพักให้ครบเต็ม ตามจานวน จึง แจ้งมาเพื่อให้นิสิตรีบติดต่อแม่บ้านประจาตึกและลงชื่อเบิกทรัพย์สินให้เสร็จสิ้น โดยด่วน

รับสมัครเลือกตั้งเป็นหัวหน้าตึก ประจาปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 พ.ย. นี้

งานหอพัก จะเปิดรับสมัครนิสิตที่พักอาศัยในหอพักซึ่งมีความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าตึก พักประจาปีการศึกษา 2556 แทนหัวหน้าตึกคนเดิมที่จะครบวาระการทางานในภาคการศึกษานี้ ดังนั้นนิสิตคนใดที่สนใจ จะสมัครเป็นหัวหน้าตึก จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสนที่ได้รับ อนุญาตให้เข้าพักอาศัยในหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 มีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคต้น 2555 ไม่น้อยกว่า 2.50 และไม่เคยถูกลงโทษในการทาผิดระเบียบหอพักหรือระเบียบวินัยนิสิต เป็นผู้มีความตั้งใจในการทางานเพื่อ ส่วนรวมในหอพัก มีความรับผิดชอบเสียสละเพื่อส่วนรวม มีแผนการบริหารงานในแต่ละตึกพักที่สามารถนามาชี้แจงให้ สมาชิกในตึกพักดูและนามาปฏิบัติได้ อีกทั้งมีภาวะการเป็นผู้นา หากท่านมีความพร้อม ให้ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ หัวหน้าตึกหรือ งานหอพัก ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 และจะทาการเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา17.00 – 23.00 น.ที่ห้องนันทนาการแต่ละตึก โดยให้สมาชิกในแต่ละหอพักเป็นผู้เลือก หากใครไม่ไปเลือกตั้งจะไม่มีสิทธิ์จองหอพักในภาคต้นปีการศึกษา 2556 (ต่อหน้า 2) พลิก 


-2-

ขอเชิญนิสิตร่วมงานวันครบรอบสถาปนา 33 ปี วิทยาเขตกาแพงแสน วันที่ 12 พ.ย. นี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ขอเชิญนิสิตทุกคนร่วมงานวันครบรอบวันสถาปนา วิทยา เขตกาแพงแสน ครบรอบปีที่ 33 ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 โดยจะมีกาหนดการดังนี้ เวลา 05.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พร้อมกัน ณ บริเวณสระพระพิรุณ เวลา 06.00 น. พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 34 รูป เวลา 07.09 น. พิธีบวงสรวงพระพิรุณ เวลา 08.00 น. พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กาภู เวลา 09.30 น. พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรและนิสิตเก่าดีเด่น เวลา 11.00 น. ชมนิทรรศการความภาคภูมิใจ และอนาคตของ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน หมายเหตุ การแต่งกายชุดสากลนิยมหรือชุดผ้าไทย นิสิตแต่งกายชุดนิสิต

ขอเชิญร่วมโครงการฟิตแอนด์เฟิร์ม(FIT & FIRM)

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฟิตแอนด์เฟิร์มโดยการเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อจะได้ทราบถึงสมรรถภาพทางกายของตนเอง และสามารถนาผลการทดสอบไปเลือกกิจกรรมการออกกาลังกายได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งจะมีการทดสอบ ตามกาหนดการดังนี้ 1. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ช่วงที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 - 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00 - 19.00 น. ณ อาคารพลศึกษา 2 ช่วงที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2555 เวลา 10 . 00 - 16.00 น. ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 2. การให้รางวัล 2.1 นิสิตและบุคลากรที่มีสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ระดับดี จะได้รับเกียรติบัตร 2.2 นิสิตและบุคลากรที่มีสมรรถภาพอยู่ในเกณฑ์ ระดับดีมาก จะได้รับเสื้อ Good Fitness & Health 2012 และเกียรติบัตร

ห้ามนิสิตที่ไม่ได้พักอาศัยในหอพักเข้าในหอพักหลังเวลาที่กาหนด

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เมื่อมีการตรวจพบนิสิตที่ไม่มีรายชื่อ และไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักในหอพั ก เกินเวลาที่กาหนด ดังนั้น งานหอพัก จึงขอแจ้งกาหนดเวลา ให้นิสิตที่ไม่มี รายชื่อและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักในหอพักนิสิต ออกจากหอพักก่อนเวลา ดังนี้ 1. หอพักชุดเดิม ตึก 1 – 24 นิสิตที่ไม่มีรายชื่อและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักในหอพักนิสิต ต้องออก จากบริเวณหอพัก ก่อนเวลา 23.00 น. 2. หอพักใหม่ ทั้ง 2 อาคาร นิสิตที่ไม่มีรายชื่อและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักในหอพักนิสิต ต้องออก จากบริเวณหอพัก ก่อนเวลา 22.00 น. หากมีนิสิตฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่ตรวจพบ นิสิตดังกล่าวและนิสิตที่เป็นเจ้าของห้องจะต้องถูกลงโทษตาม ระเบียบหอพักและถูกลงโทษทางวินัย ดังนี้ นิสิตที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในหอพัก จะต้องถูกปรับ คนละ 2,500 บาท และถูกลงโทษทางวินัย ตัดคะแนน ความประพฤติ 30 คะแนน นิสิตเจ้าของห้อง ที่นานิสิตอื่นเข้ามาอยู่ในห้องของตน จะต้องถูกปรับ คนละ 2,000 บาท และถูก ลงโทษทางวินัย ตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน สาหรับนิสิตเจ้าของห้องคนอื่น ที่รู้ว่า มีนิสิตที่ไม่มีรายชื่ออยู่หอพัก และไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักในหอพัก มาอยู่ในห้องตนเอง แล้วไม่แจ้งให้งานหอพักทราบ จะถูกลงโทษทางวินัยตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน หากนิสิต คนใด ที่ไม่มีร ายชื่อ อยู่ห อพัก มีค วามจาเป็น ต้อ งเข้า พัก หอพัก ชั่ว คราวในหอพัก ให้ติด ต่อ ขอเข้าพักชั่วคราว และชาระเงินค่าที่พักชั่วคราวรายวันได้ ล่ว งหน้าก่อนการเข้าพัก ที่งานหอพัก ในเวลาราชการ และหากตรวจพบ มีการทาผิดซ้าอีกจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบหอพัก โดยตัดสิ ทธิ์การเข้าในหอพักต่อไป น

 นิสิตที่พักอาศัยในหอพัก โปรดรักษาระเบียบวินัย หากทาผิดตัดสิทธิ์การอยู่หอพักทันที 

ข่าวสารงานหอพักฉบับที่ 17 ปีที่ 12  
ข่าวสารงานหอพักฉบับที่ 17 ปีที่ 12  

ข่าวสารงานหอพักฉบับที่ 17 ปีที่ 12

Advertisement