Page 1

ข่าวสาร งานหอพัก กองกิจการนิสิต(กําแพงแสน) STUDENTS DORMITORY SECTION. (KHAMPHAENG SEAN) NEWSLETTER จัดทําโดย งานหอพัก โทร.0-34281-062-4 ภายใน 3275-81 ต่อ 154,155 E-mail: sddkps@ku.ac.th ปีที่ 12 ฉบับที่ 13 วันพุธที่ 12 กันยายน 2555 วิสัยทัศน์ งานหอพัก : หอพักน่าอยู่ เคียงคู่บริการ มุ่งสู่มาตรฐาน สวัสดิการพร้อมเพรียง

ตารางสอนโครงการพี่สอนน้องในหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2555

ตามที่งานหอพักได้จัดโครงการพี่สอนน้องในหอพักขึ้น เพื่อเป็นการสอนเสริมในวิชาพื้นฐานให้นิสิตที่ ลงทะเบียนเรียน ดังนั้นหากนิสิตคนใดที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาดังกล่าว แล้วอยากจะเข้าร่วมติว ขอให้ตรวจสอบตาราง ด้านล่างแล้วเข้าเรียนเสริม ตามวันเวลาและห้องที่กําหนดไว้ วันที่

สถานที่ / เวลา / รายวิชา อาคารการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ หน้ากองกิจการนิสิต(กําแพงแสน) เวลา 17.30-20.30 น.

10 ก.ย. 55 11 ก.ย. 55 12 ก.ย. 55 Foundation English I (3) 13 ก.ย. 55 14 ก.ย. 55 Heat Transfer (3)

15 ก.ย. 55 Materials Sciences (1) General Chemistry (2) Foundation English I (3) 16 ก.ย. 55 General Chemistry (1) Foundation English III (3) 17 ก.ย. 55 General Chemistry (2) 18 ก.ย. 55 19 ก.ย. 55 Foundation English III (2)

เวลา 20.30-23.30 น. Materials Sciences (2) General Physics I (1) Foundation English II (2) Fundamentals of General Chemistry (2) EngineeringMathematics I(2) Foundation English II (1)

General Physics I (2)

เวลา 20.30-23.30น. Engineering Drawing (3) Mechanics of solids (3) Foundation English III (1) Engineering Drawing (3) Thermodynamics II (1) Fundamentals of General Chemistry (2) Mechanics of solids (3) Engineering Drawing (3) Materials Sciences (1)

Engineering Mathematics I Thermodynamics II (1) (2) Foundation English I (3) Heat Transfer (1) Fundamentals of General Foundation English II (3) Chemistry (2) General Physics I (2) หมายเหตุ : (ตัวเลข) = ห้องที่เปิดสอน

ให้นิสิตไปรับสมุดประจําตัวหอพักทีแ่ ม่บ้านประจําตึก

ตามที่นิสิตได้จองหอพักประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 และชําระเงินค่าหอพักผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้วนั้น งานหอพัก กองกิจการนิสิต(กําแพงแสน) ขอแจ้งให้นิสิตที่ชําระเงินเรียบร้อยแล้วไปรับสมุดประจําตัวเข้าอยู่หอพัก(สมุดสี ชมพู)ที่แม่บ้านประจํากลุ่มตึกพักที่นิสิตอาศัยอยู่ ในวันที่ 14-21 กันยายน นี้ และให้นิสิตเก็บรักษาไว้ให้ดีเพราะจะต้องใช้ ประกอบในการคืนกุญแจในภาคต้นและเบิกกุญแจในภาคปลายนี้ หากนิสิตคนใดไปรับที่แม่บ้านแล้วไม่มีสมุดสีชมพู ให้นิสิตไป ติดต่อที่งานหอพัก เพื่อจะได้ตรวจสอบให้ต่อไป สําหรับนิสิตที่ยังไม่ชําระค่าหอพักและไม่ได้ผ่อนผันค่าหอพักไว้ในช่วงนี้ งาน หอพักจะไม่คืนสมุดประจําตัวหอพักไปให้แม่บ้าน โดยนิสิตจะต้องไปติดต่อขอรับที่งานหอพัก ด้วยตนเองในเวลาราชการ (ต่อหน้า 2) พลิก ®


-2-

การขออยู่หอพักช่วงปิดภาคต้น ปีการศึกษา 2555

นิสิตท่านใดประสงค์จะอยู่หอพักช่วงปิดภาคต้น ปีการศึกษา 2555 ให้ติดต่อขอรับใบคําร้องขออยู่หอพักช่วง ปิดภาคการศึกษา ที่งานหอพัก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://sasd.psd.kps.ku.ac.th โดยให้ อาจารย์ที่ปรึกษา ลงนามให้เรียบร้อยแล้ว ยื่นคําร้องพร้อมชําระเงินได้ที่ งานหอพัก อาคารกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00–15.30 น.โดยเสียค่าธรรมเนียมที่พักรายวันๆ ละ 30 บาท แล้ว ให้นิสิตเก็บใบเสร็จรับเงินที่จะพักช่วงปิดภาคไว้ แล้วนําไปเบิกกุญแจกับแม่บ้านได้ในวันที่นิสิตจะเข้าพัก สําหรับนิสิตที่อยู่ หอพักช่วงปิดภาคต้น งานหอพัก จะจัดห้องพักรวมกันให้ตามความเหมาะสมโดยจะไม่ได้พักในห้องพักเดิม

การปิดหอพัก ตึก 1 – 24 ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 1. งานหอพัก กองกิจการนิสิต(กํ าแพงแสน) จะปิดหอพั กภาคต้น ปี การศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2555 และ เปิดหอพักภาคปลายปีการศึกษา 2555 ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 โดยใน วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2555 เป็นวันหยุดราชการจะมีแม่บ้านมาปฏิบัติงานให้เบิกทรัพย์สินด้วย 2. ให้นิสิตทุกคน คืนทรัพย์สินหอพักภาคต้นปีการศึกษา 2555 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 12.00 น. ของ วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2555 ซึ่งจะเป็นวันปิดประตูบันไดหอพัก โดยในวันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2555 เป็นวันหยุดราชการ จะมีแม่บ้านมาปฏิบัติงานรับคืนทรัพย์สินด้วย 3. การเก็บทรัพย์สิน อนุญาตให้นิสิตที่อยู่ห้องพักเดิมในภาคปลาย เก็บทรัพย์สินไว้ในตู้เสื้อผ้าได้โดยให้ล็อคกุญแจ ตู้ให้เรียบร้อย และห้ามวางทรัพย์สินไว้ในห้องพักโดยเด็ดขาด ส่วนทรัพย์สินที่ไม่สามารถเก็บในตู้เสื้อผ้าได้ให้เก็บใส่กล่องมัดให้ แน่นหนาแล้วนําไปเก็บไว้ในห้องที่กําหนดให้แต่ละตึก สําหรับทรัพย์สินมีค่าจะไม่รับฝากหากชํารุดสูญหาย งานหอพัก จะไม่ รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งของที่ไม่ได้ใช้หรือไม่จําเป็นให้นํากลับบ้าน

4. นิสิตที่อยู่ฝึกงานหรืออยู่กรณีอื่นๆ ในช่วงปิดภาคต้น ให้ส่งคืนทรัพย์สินหอพักของภาคต้น ปีการศึกษา 2555 ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ก่อน แล้วไปเบิกทรัพย์สินและกุญแจในช่วงปิดภาคต้น หากนิสิตไม่ ส่งคืนทรัพย์สินตามกําหนดจะต้องเสียค่าปรับกุญแจ 1 ชุด พร้อมค่าปรับรายวันๆ ละ 30 บาท โดยจะนับจนถึงวันที่นิสิต คืนทรัพย์สินกับงานหอพัก รวมทั้งนิสิตจะต้องชําระค่าหอพักรายวันในช่วงปิดหอพัก อีกด้วย

การจัดหอพักในช่วงปิดภาคต้น เพื่อรับบุคคลภายนอกและนิสิตจากสถาบันอื่น

ในช่วงปิดภาคต้นนี้จะมีนิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ มาฝึกงานภายในวิทยาเขตกําแพงแสน และมี บุคคลภายนอกมาขอใช้สถานที่ภายในวิทยาเขตกําแพงแสนเพื่อจัดกิจกรรม ตลอดจนมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดอบรม โครงการต่างๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลกลุ่มดังกล่าว จําเป็นต้องมาพักอาศัยในหอพักนิสิต ช่วงปิดภาคต้นเป็น จํานวนมาก โดยงานหอพัก จะจัดให้เข้าพักในหอพักตึกต่างๆ และจะเว้นบางตึกไว้ให้นิสิตที่มีความจําเป็นต้อง ฝึกงานช่วงในช่วงปิดภาคต้น เข้าพักบางส่วน ดังนั้นในช่วงปิดภาคต้นนี้ งานหอพัก จะจัดหอพักให้นิสิตพักรวมกันเป็นตึกตามความเหมาะสม ซึ่งนิสิต จะไม่ได้สิทธิ์พักในห้องพักเดิม ดังนั้นให้นิสิตเก็บทรัพย์สินส่วนตัวในห้องให้เรียบร้อย และส่งคืนทรัพย์สินของหอพัก ตามกําหนดการปิดหอพัก ก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2555 สําหรับนิสิตที่ไม่ได้เปลี่ยนห้องและอยู่ห้องเดิมในภาคปลาย สามารถเก็บทรัพย์สินไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วล็อคกุญแจให้เรียบร้อยได้ แต่ไม่ให้เก็บของไว้บนพื้นในห้อง เพราะจําเป็น จะต้องจัดให้บุคคลภายนอกเข้าพัก อีกทั้งจะต้องทําความสะอาดห้องพักในช่วงปิดภาคเรียนอีกด้วย

× นิสิตที่มีปัญหาในการใช้อินเตอร์เน็ตในหอพัก กรุณาติดต่อแจ้งปัญหาและขอคําแนะนําแก้ไข ได้ที่ × ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย โทร.034-352027-8 ภายใน 3881-4 ต่อ 5

× นิสิตที่พักอาศัยในหอพัก โปรดรักษาระเบียบวินัย หากทําผิดตัดสิทธิ์การอยู่หอพักทันที ×

ข่าวสารงานหอพักฉบับที่ 13 ปีที่ 12  

ข่าวสารงานหอพักฉบับที่ 13 ปีที่ 12