Page 1

2017

คู่มือ

ช.พ.ค.

ช่องทางการติดต่อ สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา ID Line : Sksk2560

โทรศัพท์/โทรสาร : 038-512561

Website : www.otep-cco.go.th

Facebook : สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

E-mail : sksk_chachangsao @Hotmail.co.th


ก คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

VDO

VDO สกสค.จ.ฉะเชิงเทรา

สารบ ัญ ช.พ.ค.


ข คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

ิฦสศยทศศน์ เป็นองค์กรยุคใหม่ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตครูและ บุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาชาติให้ก้าวไกล

เรามีครู...อยู่ในหศฦใจ ปณิธาน


ค คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

สารบัญ ช.พ.ค.

VDO ผอ.สกสค. ิ คุยก ับเพือ ่ นสมาชก ื่ คณะกรรมการ รายชอ สกสค.จ ังหว ัดฉะเชงิ เทรา บุคลากร สาน ักงาน สกสค.จ ังหว ัดฉะเชงิ เทรา ความเป็นมาและประว ัติ สกสค.จ ังหว ัดฉะเชงิ เทรา บทบาท สกสค.จ ังหว ัดฉะเชงิ เทรา ภารกิจ สกสค.จ ังหว ัดฉะเชงิ เทรา

ก 02 04 06 08 10 12


ง คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

ิ การสม ัครสมาชก ช.พ.ค. ิ หน้าทีข ่ องสมาชก ช.พ.ค. ิ ธิ การระบุสท ช.พ.ค. งานสงเคราะห์ ครอบคร ัว ช.พ.ค. การย้าย เปลีย ่ นแปลง ิ ช.พ.ค. ้ ทะเบียนสมาชก ขึน ิ ภาพ ช.พ.ค. การพ้นจากสมาชก ิ ภาพ และการขอดารงสมาชก แบบฟอร์มงาน และ ภาคผนวก ช.พ.ค.

14 28 30 44 52 56 64


02 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

ผอ.สกสค. ิ คุยก ับเพือ ่ นสมาชก สารบ ัญ ช.พ.ค.


03 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

สานักงานส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการ ศึกษาจังหวัดฉะเชิ งเทรา (สานักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิ งเทรา) ได้ จัดทา หนังสื ออีเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ขึน้ 2 ฉบับ คือ คู่มือ ช.พ.ค. และคู่มือ ช.พ.ส. ภายในคู่มือมีเนือ้ หาสาระ เพื่อให้ ความรู้ เกี่ยวกับหน้ าที่ของ สมาชิ ก และสิ ทธิ ประโยชน์ ด้านต่ างๆ ที่สมาชิ กควรรู้ และถือปฏิบัติ นอกจากนีภ้ ายในคู่มือยังมี คลิป VDO เพื่อความสะดวกในการ รั บทราบข้ อมูลแก่ สมาชิ กที่ไม่ สะดวกที่จะอ่ านก็สามารถดูหรื อฟั งได้ จาก คลิป VDO สานักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิ งเทรา หวังว่ าหนังสื ออีเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ฉบับนีจ้ ะเป็ นประโยชน์ ต่อครู และบุคลากรทางการศึกษา สมาชิ ก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ในการติดต่ อขอรั บบริ การให้ มคี วามสะดวก รวดเร็ ว มากยิ่งขึน้ (นายรุจน์ ไชยฤทธิ์) ผู้อานวยการสานักงานสกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา


04 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

รายชื่อคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ภายรุจภย ไชยฤทธิ์

ประธาภ

ผู้อาภฦยการสาภศกงาภ สกสค.จศงหฦศดฉะเชิงเทรา

2. ภายฟรหมิภทรย ศรีหมื่ภไฦย

ที่ปรษกวา

ผู้อาภฦยการสาภศกงาภเขตฟื้ภที่การศษกวาประถมศษกวา ฉะเชิงเทรา เขต 1

3. ภายฦิสูตร เจริรฦงวย

ที่ปรษกวา

ผู้อาภฦยการสาภศกงาภเขตฟื้ภที่การศษกวาประถมศษกวา ฉะเชิงเทรา เขต 2

4. ภายกิตติศศกดิ์ ชารอศกวร

ที่ปรษกวา

ผู้อาภฦยการสาภศกงาภเขตฟื้ภที่การศษกวามศธยมศษกวา เขต 6

5. ภายสฦศสดิ์ เฟิ่มฟูล

ผู้ทรงคุมฦุพิ

ข้าราชการบาภาร

6. ภายเอภก เทฟสุภรมยกุล

ผู้ทรงคุมฦุพิ

ข้าราชการบาภาร

7. ภายบุรเลิศ ค่อภสอาด

ผู้ทรงคุมฦุพิ

ผู้อาภฦยการโรงเรียภอภุบาลฦศดปิตุลาธิราชรศงสฤวฎิ์

8. ภายฟงศยฟศภธุย สุขฟงวยไทย ผู้อาภฦยการโรงเรียภฦศดดอภทอง

ผู้ทรงคุมฦุพิ


05 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

9. ฦ่าง

กรรมการ

10. ฦ่าง

กรรมการ

11. ฦ่าง

กรรมการ

12. ภายฦีระชศย ตภาภภทยชศย

กรรมการ

ผู้อาภฦยการโรงเรียภฦศดโสธรฦรารามฦรฦิหาร

13. ฦ่าง

กรรมการ

14. ฦ่าง

กรรมการ

15. ภางสาฦมศฏฐฦี ทองฦิไลกุล

กรรมการ

ผู้อาภฦยการโรงเรียภฟามิชยการฉะเชิงเทรา

16. ฦ่าง

กรรมการ

17. ภางสาฦชศภภะสา ทองอ่อภ

กรรมการและเลขาภุการ

ภศกจศดการงาภทศ่ฦไปปฏิบศติการ

สารบ ัญ ช.พ.ค.


06 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

บุคลากร สาน ักงาน สารบ ัญ ช.พ.ค.


07 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

นายรุจน์ ไชยฤทธิ์ ผู้อานวยการสานักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

น.ส.ชศนนะสา ทองอ่อน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายชาญชศย เจริญสุฦรรณ

นายศศกรินทร์ ล้อคา

น.ส.กาญจนา เฦชฦงวา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


08 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

ความเป็นมาของ สกสค.

สาภศกงาภคมะกรรมการส่งเสริมสฦศสดิการและสฦศสดิภาฟครู และบุคลากรทางการศษกวาเป็ภภิติบุคคล ใภกากศบของกระทรฦงศษกวาธิการ ภายใต้การบริหารงาภของคมะกรรมการส่งเสริม สฦศสดิการ และสฦศสดิภาฟครู และบุคลากรทางการศษกวา ตาม ฟระราชบศรรศติสภาครูและบุคลาการทางการศษกวา ฟ.ศ.2546 บศรรศติ ให้มีสาภศกงาภคมะกรรมการส่งเสริมสฦศสดิการและสฦศสดิภาฟครู และบุคลากรทางการศษกวา (สกสค.) แยกออกจากหภ่ฦยงาภเดิม (สาภศกงาภเลขาธิการคุรุสภา ตศ้งแต่ฦศภที่ 12 มิถุภายภ 2546) จศดตศ้งขษ้ภ อย่างเป็ภทางการ เมื่อฦศภที่ 9 กศภยายภ 2546 มีอาภาจหภ้าที่เกี่ยฦกศบ การส่งเสริมสฦศสดิการและสฦศสดิภาฟ สิทธิประโยชภยเกื้อกูลอื่ภและ คฦามมศ่ภคง ส่งเสริมคฦามสามศคคี ผดุงเกียรติของครูและบุคลากร ทางการศษกวา ตลอดจภส่งเสริมและสภศบสภุภการศษกวาฦิจศยเฟื่อ ฟศพภาภารกิจตามอาภาจหภ้าที่ รฦมถษงการส่งเสริมและสภศบสภุภ การจศดการศษกวาใภเรื่องสื่อ การเรียภการสอภ


ประวัติ สกสค.จ.ฉะเชิงเทรา

09 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

VDO สกสค.จ.ฉะเชิงเทรา สารบ ัญ ช.พ.ค.

สาภศกงาภส่งเสริมสฦศสดิการและสฦศสดิภาฟครูและบุคลากร ทางการศษกวาจศงหฦศดฉะเชิงเทรา หรือเรียกโดยย่อฦ่า “สาภศกงาภ สกสค.จศงหฦศดฉะเชิงเทรา” จศดตศ้งขษ้ภตามข้อบศงคศบคมะกรรมการ ส่งเสริมสฦศสดิการและสฦศสดิภาฟครูและบุคลากรทางการศษกวา ฦ่าด้ฦยการบริหารสาภศกงาภ ฟ.ศ.2547 มีสาภศกงาภตศ้งอยู่ ม เลขที่ 97/4-5 หมู่ 7 ถภภเทฟคุมากร ตาบลโสธร อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จศงหฦศดฉะเชิงเทรา 24000


10 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

บทบาทของ สกสค.

สาภศกงาภคมะกรรมการส่งเสริมสฦศสดิการ และ สฦศสดิภาฟครู และบุคลากรทางการศษกวา มีหภ้าที่คฦาม รศบผิดชอบ เกี่ยฦกศบการดาเภิภงาภของคมะกรรมการส่งเสริม สฦศสดิการและสฦศสดิภาฟครู และบุคลากรทางการศษกวาตาม อาภาจและหภ้าที่ ดศงต่อไปภี้ 1. ดาเภิภงาภด้าภสฦศสดิการ สฦศสดิภาฟ สิทธิประโยชภย เกื้อกูลอื่ภ และคฦามมศ่ภคงของผู้ประกอบฦิชาชีฟ ทางการศษกวาและผู้ปฏิบศติงาภด้าภการศษกวา 2. ส่งเสริม สภศบสภุภ ยกย่อง และผดุงเกียรติของ ผู้ประกอบฦิชาชีฟทางการศษกวาและผู้ปฏิบศติงาภ ด้าภการศษกวา


11 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

3. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบฦิชาชีฟทางการศษกวา และ ผู้ปฏิบศติงาภด้าภการศษกวาได้รศบสฦศสดิการต่างๆ ตามสมคฦร 4. ให้คฦามเห็ภ คาปรษกวา และคาแภะภาใภเรื่อง การส่งเสริมสฦศสดิการ สฦศสดิภาฟ สิทธิประโยชภยและ คฦามมศ่ภคงของผู้ประกอบฦิชาชีฟทางการศษกวาแก่ หภ่ฦยงาภที่เกี่ยฦข้อง 5. ดาเภิภงาภและบริหารจศดการองคยการจศดหา ผลประโยชภยของสาภศกงาภคมะกรรมการส่งเสริม สฦศสดิการและสฦศสดิภาฟครู และบุคลากรทางการศษกวา

สารบ ัญ ช.พ.ค.


12 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

ภารกิจหลักของ สกสค.

1. จศดสฦศสดิการ สฦศสดิภาฟ สิทธิประโยชภยเกื้อกูลอื่ภ และคฦามมศ่ภคงของครูและบุคลากร ทางการศษกวา 2. สร้างเสริมคฦามสามศคคี ยกย่อง ผดุงเกียรติครู และบุคลากรทางการศษกวา 3. ส่งเสริมและสภศบสภุภการจศดการศษกวาใภ เรื่องสื่อการเรียภการสอภและเรื่องอื่ภที่ เกี่ยฦข้อง 4. ส่งเสริมและสภศบสภุภการศษกวาฦิจศย เฟื่อฟศพภาการจศด สฦศสดิการและสฦศสดิภาฟ 5. ฟศพภาระบบการบริหารจศดการองคยกรตาม หลศกธรรมมาภิบาล


รวมภาพภารกิจ สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

สารบ ัญ ช.พ.ค.

13 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.


14 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

ิ การสม ัครสมาชก ช.พ.ค. สารบ ัญ ช.พ.ค.


15 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่ฦยเพือ่ นครูและ บุคลากรทางการศษกวา (ช.พ.ค.) ภารกิจหลศกของสาภศกงาภสกสค. คือ การจศดสฦศสดิการ ด้าภการฌาปภกิจสงเคราะหย เฟื่อช่ฦยเหลือเฟื่อภครูและ บุคลากรทางการศษกวา ซษ่งดาเภิภงาภภายใต้ระเบียบ สาภศกงาภคมะกรรมการส่งเสริมสฦศสดิการและสฦศสดิภาฟ ครูและบุคลากรทางการศษกวา ฦ่าด้ฦยการฌาปภกิจ สงเคราะหยช่ฦยเฟื่อภครูและบุคลากรทางการศษกวา ฟ.ศ.2550 แก้ไขเฟิ่มเติมล่าสุด ฟ.ศ. 2554


16 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

การสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.

1. ผู้มีสิทธิสมศครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. เป็ภผูป้ ฏิบตศ งิ าภด้าภการศษกวา ดศงภี้ 1.1 กระทรฦงศษกวาการ 1.2 องคยการมหาชภหรือองคยกรใภกากศบของ กระทรฦงศษกวาธิการ 1.3 องคยกรปกครองส่ฦภท้องถิ่ภ (กทม., เทศบาล, เมืองฟศทยา ฯลฯ) 1.4 กระทรฦงอื่ภที่โอภจากกระทรฦงศษกวาธิการตาม ฟ.ร.บ. ปรศบปรุงกระทรฦง ทบฦง กรม ฟ.ศ.2545 1.5 สหกรมยออมทรศฟยยครู


17 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

2. คุณสมบศติของผู้มีสิทธิสมศครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ผูส้ มศครต้องมีอายุไม่เกิภ 35 ปีบริบรู มยภบศ ถษงฦศภสมศครและ ต้องเป็ภผูด้ ารงตาแหภ่งหรือปฏิบตศ หิ ภ้าทีอ่ ย่างใดอย่างหภษง่ ดศงต่อไปภี้ 2.1 ครู

2.2 คมาจารยย

2.3 ผู้บริหารสถาภศษกวา

2.4 ผู้บริหารการศษกวา

2.5 บุคลากรทางการศษกวาอื่ภ* 2.6 ผู้ปฏิบศติงาภด้าภการศษกวา* 2.7 สมาชิกคุรุสภา (สศงกศดกระทรฦงอื่ภ อศภเภื่องมาจากการโอภตามกฎหมาย และ เป็ภสมาชิกคุรุสภา ก่อภฦศภที่ 12 มิถุภายภ 2546) สารบ ัญ ช.พ.ค.


18 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

การสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.

2. คุณสมบศติของผู้มีสิทธิสมศครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. *อธิบายเพิ่มเติม : ข้อ 2.5* - 2.6*  สศงกศดองคยกรปกครองส่ฦภท้องถิภ่ จศงหฦศด เช่ภ  ครูฟี่เลี้ยง ผู้ช่ฦยครู ครูดูแลเด็กเล็ก ครูปฐมฦศย หศฦหภ้า ศูภยยเด็กเล็กรฦมถษงเจ้าหภ้าที่ที่ปฏิบศติงาภใภศูภยยฟศพภา เด็กเล็ก  ครูเทศบาล ครูอศตราจ้าง ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชศ่ฦคราฦ รฦมถษงเจ้าที่ที่ปฏิบศติงาภใภโรงเรียภเทศบาล กรมี ตาแหภ่งลูกจ้างชศฦ่ คราฦ สศรราจ้างจะต้องมีกาหภดเฦลา จ้างต่อเภือ่ งกศภไม่ภอ้ ยกฦ่า 1 ปี


19 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

 ภศกฦิชาการศษกวา ศษกวาภิเทศกย ซษ่งเป็ภผู้ปฏิบศติงาภ ด้าภการศษกวาโดยตรง  เจ้าหภ้าที่สศภทภาการที่ปฏิบศติงาภด้าภการส่งเสริม สภศบสภุภด้าภการเรียภการสอภ การแข่งขศภกีฬา ของภศกเรียภ ภศกศษกวา สศงกศดองคยกรปกครอง ส่ฦภท้องถิ่ภ  ผู้ผลิตสื่อการเรียภการสอภ และปฏิบศติงาภด้าภ การส่งเสริมสภศบสภุภด้าภการเรียภการสอภของ ภศกเรียภภศกศษกวา สศงกศดองคยกรปกครองส่ฦภท้องถิ่ภ (เจ้าหภ้าที่สศภทภาการและผูผ้ ลิตสื่อฯ ต้องแภบสาเภาลศกวมะการ ปฏิบศติหภ้าที่เฟิ่มเติมเฟื่อประกอบใภการฟิจารมาสมศครเข้าเป็ภ สมาชิก ช.ฟ.ค. โดยตาแหภ่งไม่ขดศ แย้งกศภกศบลศกวมะงาภที่ปฏิบศติ) สารบ ัญ ช.พ.ค.


20 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

การสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.

2. คุณสมบศติของผู้มีสิทธิสมศครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. *อธิบายเพิ่มเติม : ข้อ 2.5* - 2.6*  สศงกศดกระทรฦงฦศพภธรรม เช่ภ  ฦิทยาลศยภาฏศิลป์ ฦิทยาลศยช่างศิลป์ สถาบศภบศมฑิตฟศพภศิลป์ และกรมศิลปากร ยศงคงมีฐาภะเป็ภ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศษกวาใภสศงกศด กระทรฦงศษกวาธิการ มีสิทธิสมศคร ช.ฟ.ค. ได้  ภศกฦิชาการฦศพภธรรม ซษ่งเป็ภผู้ปฏิบศติงาภ ด้าภการส่งเสริมคุมธรรม จริยธรรม ให้แก่ภศกเรียภ ภศกศษกวา


21 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

 ผู้ผลิตสื่อการเรียภการสอภ และปฏิบศติงาภ ด้าภการส่งเสริมสภศบสภุภด้าภการเรียภการสอภของ ภศกเรียภภศกศษกวา สศงกศดกระทรฦงฦศพภธรรม (ต้องแภบสาเภาลศกวมะการปฏิบตศ ิหภ้าที่เฟิม่ เติมเฟื่อประกอบใภ การฟิจารมาสมศครเข้าเป็ภสมาชิก ช.ฟ.ค. โดยตาแหภ่งไม่ขศดแย้งกศภ กศบลศกวมะงาภทีป่ ฏิบศติ)

 สศงกศดกระทรฦงการท่องเทีย่ ฦและกีฬา เช่ภ  ครู ครูอศตราจ้าง ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชศ่ฦคราฦ รฦมถษง เจ้าหภ้าที่ที่ปฏิบศติงาภใภโรงเรียภกีฬาจศงหฦศด สถาบศภ การฟลศษกวา สศงกศดกระทรฦงการท่องเที่ยฦและกีฬา กรมีตาแหภ่งลูกจ้างชศ่ฦคราฦ สศรราจ้างจะต้องมี กาหภดเฦลาจ้างต่อเภื่องกศภไม่ภ้อยกฦ่า 1 ปี สารบ ัญ ช.พ.ค.


22

การสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.

คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

2. คุณสมบศติของผู้มีสิทธิสมศครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. *อธิบายเพิ่มเติม : ข้อ 2.5* - 2.6*  สศงกศดกระทรฦงการท่องเทีย่ ฦและกีฬา เช่ภ  เจ้าหภ้าที่กรมฟลศษกวา ที่ปฏิบศติงาภด้าภการส่งเสริม สภศบสภุภการเรียภการสอภการแข่งขศภกีฬาให้กศบ ภศกเรียภ ภศกศษกวา  ผู้ผลิตสื่อการเรียภการสอภ และปฏิบศติงาภด้าภการ ส่งเสริมสภศบสภุภด้าภการเรียภการสอภของภศกเรียภ ภศกศษกวา สศงกศดกระทรฦงการท่องเที่ยฦและกีฬา (ต้องแภบสาเภาลศกวมะการปฏิบศติหภ้าที่เฟิ่มเติมเฟื่อประกอบใภการ ฟิจารมาสมศครเข้าเป็ภสมาชิก ช.ฟ.ค. โดยตาแหภ่งไม่ขศดแย้งกศภกศบลศกวมะ งาภที่ปฏิบศติ)


23 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

 สาภศกงาภฟระฟุทธศาสภา เป็ภหภ่ฦยงาภทางการศษกวา เช่ภ  ตาแหภ่งครูปริยศติธรรม  ภศกปริยศติธรรม  สมาชิกภาฟของสมาชิก ช.ฟ.ค. สิภ้ สุดลงเมือ่ 1. ถษงแก่กรรม 2. ลาออก 3. จาหภ่ายกรมีถอภชื่อเภื่องจากค้างชาระเงิภ สงเคราะหยรายศฟ 3 เดือภขษ้ภไป 4. ผู้ที่ฟ้ภจากสมาชิกภาฟคุรุสภา เช่ภ ผู้มกี ายทุฟฟลภาฟ, ไร้คฦามสามารถหรือจิตฟั่ภเฟือภไม่สมประกอบ, ถูกสศ่งลงโทวปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ สารบ ัญ ช.พ.ค.


24 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

การสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.

3. เอกสารและหลศกฐานประกอบการสมศคร ช.พ.ค. 1. ใบสมศครเข้าเป็ภสมาชิก ช.ฟ.ค. ตามแบบ ช.ฟ.ค.1 2. สาเภาบศตรประจาตศฦประชาชภ หรือ บศตรข้าราชการ 3. สาเภาทะเบียภบ้าภ 4. สาเภาใบเปลี่ยภแปลงชื่อหรือภามสกุล (ถ้ามี) 5. สาเภาทะเบียภสมรส (ถ้ามี) 6. สาเภาใบ คร.2 (กรมีตภเองหรือคูส่ มรสจดทะเบียภ สมรสแต่ใช้คาภาหภ้าภ.ส. และ/หรือใช้ภามสกุลเดิมของ ตภเอง) 7. สาเภา กฟ.7/คาสศ่งแต่งตศ้ง/สมุดประฦศติ/ สมุดประจาตศฦครู/หภศงสือสศรราจ้าง


25 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

8. ใบรศบรองแฟทยย ตามแบบฟอรยม ช.ฟ.ค.3 เท่าภศ้ภ (ฉบศบจริง) โดยแฟทยยได้ทาการตรฦจร่างกายของผูส้ มศครไม่เกิภ 15 ฦศภ ภศบตศง้ แต่ฦภศ ทีแ่ ฟทยยตรฦจจภถษงฦศภยืภ่ ใบสมศคร *สามารถตรฦจคลิภกิ หรือโรงฟยาบาลเอกชภได้ โดยให้ แฟทยยลงคฦามเห็ภใภแบบฟอรยม ช.ฟ.ค.3 และ ประทศบตราชือ่ คลิภกิ หรือโรงฟยาบาลด้ฦย* 9. หภศงสือรศบรองการปฏิบศติหภ้าที่ของผู้สมศคร โดย ผู้รศบรองต้องเป็ภผู้บศงคศบบศรชาชศ้ภต้ภขษ้ภไป และต้อง ประทศบตราหภ่ฦยงาภ ตามแบบฟอรยม ช.ฟ.ค.10 (ฉบศบจริง) (โปรดเตรียมเอกสารการสมศคร ช.ฟ.ค. มา จาภฦภ 1 ฉบศบ) สารบ ัญ ช.พ.ค.


26 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

การสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.

4. ชาระเงิน ช.พ.ค. เงินค่าสมัคร กรณีปกติ ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ค่าสมัคร

50 บาท

ช.พ.ค. เงินสงเคราะห์ ล่วงหน้า

1,000 บาท

รวมเป็นเงิน

1,050 บาท สารบ ัญ ช.พ.ค.


27 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

5. การยื่นใบสมศครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ผู้สมศครต้องยื่ภใบสมศครด้ฦยตภเอง ม สาภศกงาภ สกสค.จศงหฦศด ที่สมาชิกสศงกศดอยู่ ดศงภี้ 1. สศงกศดสาภศกงาภ สกสค.กรุงเทฟมหาภคร ให้ยื่ภ ม สาภศกงาภ สกสค.กรุงเทฟมหาภคร 2. สศงกศดสาภศกงาภ สกสค.จศงหฦศด ให้ยื่ภ ม สาภศกงาภ สกสค.จศงหฦศด ภศ้ภๆ *ภอกเหภือจากข้อ 1-2 ให้ยื่ภ ม สาภศกงาภ ช.ฟ.ค. (สาภศกสฦศสดิภาฟครู)* การยื่ภใบสมศครและหลศกฐาภประกอบการสมศคร ต้องถูกต้อง ครบถ้ฦภสมบูรมย หากขาดสิ่งใดสิ่งหภษ่งถือฦ่าการสมศครเป็ภสมาชิก ช.ฟ.ค. ยศงไม่สมบูรมย จภกฦ่าจะยื่ภหลศกฐาภครบถ้ฦภถูกต้องตาม กาหภด


28 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

หน้าที่ของสมาชิก ช.พ.ค. ที่ต้องปฏิบต ั ิ

การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่ฦยเพื่อนครู และบุคลากรทางการศษกวา (ช.พ.ค.) 1. ต้องชาระเงิภค่าสงเคราะหยรายศฟให้แก่เฟือ่ ภ

สมาชิกทีถ่ งษ แก่กรรม ทุกๆ เดือภ อศตราค่าสงเคราะหย รายศฟ ศฟละ 1 บาท 2. สมาชิก ช.ฟ.ค. ทีไ่ ม่มเี งิภเดือภให้หกศ ม ทีจ่ า่ ยต้องมา

แจ้งฦิธกี ารชาระเงิภด้ฦยตภเองโดยมีทางเลือก ดศงภี้ 1) ชาระเงิภด้ฦยตภเองทุกเดือภทีส่ าภศกงาภ สกสค. ทีต่ ภเป็ภสมาชิก 2) หรือจะให้หกศ ผ่าภบศรชีธภาคารกรุงไทยของ สมาชิกเอง


29 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

3. สมาชิก ช.ฟ.ค. ย้ายทีอ่ ยูห่ รือสถาภทีช่ าระเงิภ

ต้องมาแจ้งการย้ายทีอ่ ยูห่ รือสถาภทีช่ าระเงิภที่ สาภศกงาภ สกสค. จศงหฦศดทีต่ ภสศงกศด หรือทีส่ าภศกงาภ คมะกรรมการ สกสค. ทีต่ ภเป็ภสมาชิกภายใภ 7 ฦศภ เฟือ่ ประโยชภยของสมาชิก

4. กรมีสมาชิกเปลีย่ ภแปลง ชือ่ – สกุล หรือเปลีย่ ภ

ประฦศตสิ ฦ่ ภตศฦ ให้แจ้งการเปลีย่ ภแปลงทีส่ าภศกงาภ สกสค. จศงหฦศดทีต่ ภสศงกศด หรือทีส่ าภศกงาภคมะกรรมการ สกสค. ทีต่ ภเป็ภสมาชิกอยูโ่ ดยด่ฦภ เฟือ่ รศบสิทธิ ประโยชภยของสมาชิก สารบ ัญ ช.พ.ค.


30 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

ิ ธิร ับเงิน การระบุผม ู้ ส ี ท สงเคราะห์ครอบคร ัว ช.พ.ค. สารบ ัญ ช.พ.ค.


31 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

การระบุผู้มีสิทธิรศบเงิน สงเคราะห์ครอบครศฦ ช.พ.ค. ตามระเบียบสาภศกงาภคมะกรรมการส่งเสริม สฦศสดิการและสฦศสดิภาฟครูและบุคลากรทางการศษกวา ฦ่าด้ฦยการฌาปภกิจสงเคราะหยช่ฦยเฟื่อภครูและ บุคลากรทางการศษกวา ฟ.ศ.2550 แก้ไขเฟิ่มเติมล่าสุด (ฉบศบที่ 6) ฟ.ศ.2554 ได้กาหภดเกี่ยฦกศบการระบุ ผู้มีสิทธิรศบเงิภไฦ้ ดศงภี้


32 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

การระบุผู้มีสิทธิรับเงิน ช.พ.ค.

การระบุผู้มีสิทธิรศบเงิน สงเคราะห์ครอบครศฦ ช.พ.ค. สมาชิก ช.ฟ.ค. ต้องระบุบุคคลใดบุคคลหภษ่งหรือหลายคภ เป็ภผู้มีสิทธิรศบเงิภสงเคราะหยครอบครศฦ 1. ทาการระบุฯ ให้ทายาททีช่ อบด้ฦยกฎหมาย ได้แก่ บิดา มารดาของสมาชิก คู่สมรสที่ชอบด้ฦย กฎหมาย บุตรที่ชอบด้ฦยกฎหมาย บุตรบุรธรรม (ที่จดทะเบียภรศบรองเป็ภบุตรบุรธรรมเรียบร้อยแล้ฦ หรือบุตรภอกสมรสที่บิดาจดทะเบียภรศบรองบุตร เรียบร้อยแล้ฦ) สารบ ัญ ช.พ.ค.


33 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

2. หากไม่มที ายาทตามข้อ 1 หรือเป็ภโสด และบิดา มารดา ถษงแก่กรรมแล้ฦทศ้ง 2 คภ จษงจะทาการระบุฯ ให้ ผูอ้ ยูใ่ ภอุปการะอย่างบุตร หรือ ผูอ้ ปุ การะสมาชิก (ใภการระบุฯ อย่ากรอกข้อมูล ด้ฦยคาฦ่า ฟี่ / ภ้อง / หลาภ หรือราติ)  ผูอ้ ยู่ใภอุปการะอย่างบุตรของสมาชิก ช.ฟ.ค. หมายถษง บุคคลที่สมาชิก ช.ฟ.ค. ได้ให้การอุปการะเลี้ยงดูเสมือภ บุตร ซษ่งเป็ภผู้เยาฦยหรือมีกายฟิการ ทุฟฟลภาฟ จิตฟั่ภเฟือภ ไม่สมประกอบ หรือฦิกลจริตหรือคภไร้ คฦามสามารถหรือคภเสมือภไร้คฦามสามารถ  ผูอ้ ปุ การะสมาชิก ช.ฟ.ค. หมายถษง บุคคลที่ให้ การอุปการะที่จาเป็ภต่อการดารงชีฟของสมาชิก ช.ฟ.ค. ใภขมะที่สมาชิก ช.ฟ.ค. ยศงมีชีฦิตอยู่


34 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

การระบุผู้มีสิทธิรับเงิน ช.พ.ค.

การระบุผู้มีสิทธิรศบเงิน สงเคราะห์ครอบครศฦ ช.พ.ค. 3. ใภกรมีที่สมาชิกได้ทาการระบุผู้มีสทิ ธิรศบเงิภฯ ไฦ้แล้ฦ และต้องการจะยกเลิก หรือเปลีย่ ภแปลง ผู้มีสิทธิรบศ เงิภฯ ใหม่ จะกระทาได้เมื่อฟ้ภ กาหภดเฦลา 4 ปี ภศบตศ้งแต่ฦภศ ที่มีการระบุฯ แต่หาก ก่อภครบกาหภด 4 ปี สมาชิกมีเหตุผลและ คฦามจาเป็ภที่จะทาการยกเลิก หรือเปลีย่ ภแปลง การระบุฯ สามารถแจ้งขอให้คมะกรรมการ ช.ฟ.ค. ฟิจารมาเป็ภรายๆ ไปได้


35 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

4. ใภกรมีที่สมาชิก ช.ฟ.ค. ไม่ได้ทาการระบุผู้มีสิทธิ รศบเงิภฯ ไฦ้ก่อภ ดศงภศ้ภ ผู้มีสิทธิรศบเงิภสงเคราะหย ครอบครศฦ คือ บุคคลตาม (1) ที่ยศงมีชีฦิตอยูเ่ ท่าภศ้ภ สาหรศบคู่สมรสทีห่ ย่ากศบสมาชิก ช.ฟ.ค. แล้ฦ ไม่มี สิทธิได้รบศ เงิภสงเคราะหยครอบครศฦ การระบุผู้มีสิทธิรศบเงิภสงเคราะหยครอบครศฦจะต้อง กระทาต่อหภ้าเจ้าหภ้าที่ตามที่กาหภดไฦ้ใภแบบระบุผมู้ ี สิทธิรศบเงิภสงเคราะหยครอบครศฦ

สารบ ัญ ช.พ.ค.


36 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

การระบุผู้มีสิทธิรับเงิน ช.พ.ค.

ผู้มีสิทธิระบุผู้รศบเงิน สงเคราะห์ครอบครศฦ ช.พ.ค. ผู้มีสิทธิระบุผู้มีสิทธิรศบเงิภสงเคราะหยครอบครศฦ ช.ฟ.ค. ได้แก่ สมาชิก ช.ฟ.ค. สาหรศบกรมีสมาชิกที่ สมศครใหม่ จะระบุได้ เมื่อผ่าภการตรฦจสอบคุมสมบศติ ใภการสมศครเป็ภสมาชิกและกาหภดให้เลขประจาตศฦ สมาชิกจากประธาภกรรมการ ช.ฟ.ค. เรียบร้อยแล้ฦ

สารบ ัญ ช.พ.ค.


37 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

แบบฟอร์มการระบุและเปลี่ยนแปลง ผู้มีสิทธิรศบเงินสงเคราะห์ครอบครศฦ ช.พ.ค. แบบฟอรยมการระบุผู้มีสิทธิรศบเงิภสงเคราะหยครอบครศฦ มี 4 แบบ 1. แบบ ช.ฟ.ค. 1/1 เป็ภแบบระบุผู้มีสิทธิรศบเงิภ สงเคราะหยครอบครศฦ ช.ฟ.ค. สาหรศบ สมาชิกที่ยศงไม่เคยทาการระบุผู้มีสิทธิ รศบเงิภสงเคราะหยครอบครศฦ (ใช้กศบสมาชิกทุกหภ่ฦยงาภ) 2. แบบ ช.ฟ.ค. 1/2 เป็ภแบบคาขอเปลี่ยภแปลงผู้มีสิทธิ รศบเงิภสงเคราะหยครอบครศฦ ช.ฟ.ค. (ใช้กศบสมาชิกทุกหภ่ฦยงาภ)


38 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

การระบุผู้มีสิทธิรับเงิน ช.พ.ค.

เอกสารและหลศกฐานประกอบการยื่นแบบระบุ ผู้มีสิทธิรศบเงินสงเคราะห์ครอบครศฦ ช.พ.ค. เอกสารของสมาชิก ช.พ.ค. 1. สาเภาบศตรประจาตศฦประชาชภ หรือ บศตรประจาตศฦ ข้าราชการ 2. สาเภาทะเบียภบ้าภ 3. สาเภาทะเบียภสมรสหรือทะเบียภหย่า 4. สาเภาใบ คร.2 (กรมีตภเองหรือคูส่ มรสจดทะเบียภสมรสแต่ใช้ คาภาหภ้าภ.ส. และหรือใช้ภามสกุลเดิมของตภเอง) (เอกสารและหลศกฐาภประกอบการยื่ภแบบระบุฯ ช.ฟ.ค. โปรดเตรียมมา จาภฦภ 1 ฉบศบ)


39 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

เอกสารของทายาทที่สมาชิก ช.พ.ค. มีคฦามประสงค์จะระบุฯ ให้ 1. สาเภาบศตรประจาตศฦประชาชภ (กรมียศงไม่มีบศตร ให้แภบสูติบศตรแทภ) 2. สาเภาทะเบียภบ้าภ 3. สาเภาทะเบียภสมรสหรือทะเบียภหย่า 4. สาเภาใบ คร.2 (กรมีตภเองหรือคูส่ มรสจดทะเบียภสมรสแต่ใช้ คาภาหภ้าภ.ส. และหรือใช้ภามสกุลเดิมของตภเอง) 5. สาเภาหภศงสือรศบรองบุตร (กรมีระบุฯ ให้บุตรภอก สมรส) สารบ ัญ ช.พ.ค.


40 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

การระบุผู้มีสิทธิรับเงิน ช.พ.ค.

เอกสารและหลศกฐานประกอบการยื่นแบบระบุ ผู้มีสิทธิรศบเงินสงเคราะห์ครอบครศฦ ช.พ.ค. เอกสารของทายาทที่สมาชิก ช.พ.ค. มีคฦามประสงค์จะระบุฯ ให้ 6. สาเภาหภศงสือรศบรองการจดทะเบียภเป็ภบุตรบุรธรรม (กรมีระบุฯ ให้บุตรบุรธรรม) (เอกสารและหลศกฐาภประกอบการยื่ภแบบระบุฯ ช.ฟ.ค. โปรดเตรียมมา จาภฦภ 1 ฉบศบ กรมีระบุฯ หลายคภ ต้อง เตรียมเอกสารให้ครบทุกคภ) สารบ ัญ ช.พ.ค.


41 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

เอกสารของพยาน จานฦน 2 คน 1. สาเภาบศตรประจาตศฦประชาชภ 2. สาเภาทะเบียภบ้าภ  ต้องลงลายมือชื่อต่อหภ้าเจ้าหภ้าที่ สกสค.

จศงหฦศดฉะเชิงเทรา  ฟยาภ ไม่จาเป็ภต้องเป็ภข้าราชการหรือเป็ภสมาชิก

ช.ฟ.ค. แต่ต้องมีอายุ 20 ปีขษ้ภไป และต้องไม่ใช่ บุคคลที่สมาชิกระบุฯ ให้ (เอกสารและหลศกฐาภประกอบการยื่ภแบบระบุฯ ช.ฟ.ค. โปรดเตรียมมา จาภฦภ 1 ฉบศบ)


42 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

การระบุผู้มีสิทธิรับเงิน ช.พ.ค.

เอกสารและหลศกฐานประกอบการยื่นแบบระบุ ผู้มีสิทธิรศบเงินสงเคราะห์ครอบครศฦ ช.พ.ค. กรณีสมาชิก ช.พ.ค. ที่ไม่มีทายาทตามกฎหมาย หรือ เป็นโสดและบิดา มารดา ถษงแก่กรรมแล้ฦทศ้ง 2 คน แภบสาเภามรมบศตร หรือ หภศงสือรศบรองการตาย ของ บิดาและมารดา (เอกสารและหลศกฐาภประกอบการยื่ภแบบระบุฯ ช.ฟ.ค. โปรดเตรียมมา จาภฦภ 1 ฉบศบ)


43 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

สถานที่ยื่นแบบระบุผู้มีสิทธิรบศ เงิน สงเคราะห์ครอบครศฦ ช.พ.ค. สมาชิก ช.ฟ.ค. สศงกศดจศงหฦศดใด ให้ติดต่อยื่ภแบบ ระบุ ม จศงหฦศดที่สมาชิกสศงกศด

สารบ ัญ ช.พ.ค.


44 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

งานสงเคราะห์ ครอบคร ัว ช.พ.ค. สารบ ัญ ช.พ.ค.


45 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

เมือ่ สมาชิกถษงแก่กรรม ครอบครศฦของสมาชิกมีสทิ ธิ ได้รบศ การสงเคราะหยตามระเบียบ ช.ฟ.ค. การสงเคราะหย ของ ช.ฟ.ค. แยกเงิภสงเคราะหยเป็ภ 2 ประเภท 1. เงิภสงเคราะหยค่าจศดการศฟ ศฟละไม่เกิภ 200,000 บาท 2. เงิภสงเคราะหยครอบครศฦ จาภฦภเงิภตามที่ เก็บได้จากเฟื่อภสมาชิกที่มีชีฦิตอยู่ โดยหศกค่าจศดการ ศฟและค่าใช้จา่ ยใภการดาเภิภงาภแล้ฦ


46 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

งานสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

การขอรศบเงินค่าจศดการศพและเงิน สงเคราะห์ครอบครศฦ ช.พ.ค. ผู้มีสิทธิรศบเงิภสงเคราะหย ช.ฟ.ค. ต้องเป็ภบุคคลที่สมาชิก ช.ฟ.ค.ระบุสิทธิไฦ้แล้ฦ หรือใภกรมีที่สมาชิก ช.ฟ.ค. ไม่ได้ ระบุสิทธิไฦ้จะจ่ายเงิภสงเคราะหยครอบครศฦให้แก่บุคคลใภ ครอบครศฦของสมาชิกที่ถษงแก่กรรมตามลาดศบก่อภหลศงดศงภี้ 1. คู่สมรส บุตรชอบด้ฦยกฎหมาย บุตรบุรธรรมรฦมถษง บุตรภอกสมรสที่บิดารศบรองแล้ฦ และบิดามารดา ของสมาชิก ช.ฟ.ค. 2. ผู้อยู่ใภอุปการะอย่างบุตรของสมาชิก ช.ฟ.ค. 3. ผู้อุปการะสมาชิก ช.ฟ.ค.


47 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

ผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรศบเงินสงเคราะห์ ช.พ.ค. หากผู้มีสทิ ธิรศบเงิภใภแต่ละลาดศบยศงมีชีฦิตอยู่ ผูท้ ี่อยู่ ใภลาดศบถศดไป ไม่มีสิทธิได้รศบการสงเคราะหย ผู้ขอรศบเงิภค่าจศดการศฟ ภอกจากจะต้องเป็ภบุคคล ตามลาดศบก่อภหลศงดศงกล่าฦมาแล้ฦ ยศงต้องเป็ภผูจ้ ศดการศฟ ของสมาชิก ช.ฟ.ค.ที่ถษงแก่กรรม โดยต้องแสดงหลศกฐาภ หภศงสือรศบรองฦ่าเป็ภผู้จศดการศฟตามแบบที่ ช.ฟ.ค. กาหภดหรือตามแบบของฦศด หรือสถาภที่ประกอบฟิธีทาง ศาสภา ที่มีข้อคฦามครบถ้ฦภเช่ภเดียฦกศภก็ได้ สารบ ัญ ช.พ.ค.


48 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

งานสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

เอกสารและหลศกฐานประกอบการขอรศบเงินสงเคราะห์ หลศกฐานของสมาชิก ช.พ.ค. ถษงแก่กรรม 1. ใบมรมบศตร (ฉบศบจริง) 2. สาเภาใบมรมบศตร 3. สาเภาบศตรประจาตศฦประชาชภ 4. สาเภาทะเบียภบ้าภ (ประทศบคาฦ่าตาย) 5. สาเภาทะเบียภสมรส/ทะเบียภหย่า 6. สาเภาใบเปลี่ยภชื่อ/ชื่อสกุล (ถ้ามี) 7. สาเภาใบเปลี่ยภคาภาหภ้าหรือ ขอใช้สกุลเดิมกรมี สมรส (ใบ คร.2) (โปรดเตรียมเอกสารมา จาภฦภ 2 ฉบศบ)


49 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

หลศกฐานของทายาทสมาชิก ช.พ.ค. 1. กรมีสมาชิก ช.ฟ.ค. มีการระบุทายาท  สาเภาหภ้าสมุดบศรชีคู่ฝากธภาคารกรุงไทย (ต้องมี การเคลือ่ ภไหฦบศรชีเป็ภปัจจุบภศ จาภฦภ 1 ฉบศบ)  สาเภาบศตรประจาตศฦประชาชภ  สาเภาทะเบียภบ้าภ  สาเภาทะเบียภสมรส/ทะเบียภหย่า  สาเภาใบเปลี่ยภชื่อ/ชื่อสกุล (ถ้ามี)  สาเภาใบเปลี่ยภคาภาหภ้าหรือขอใช้ชื่อสกุลเดิม กรมีสมรส (ใบ คร.2) สารบ ัญ ช.พ.ค.


50 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

งานสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

เอกสารและหลศกฐานประกอบการขอรศบเงินสงเคราะห์ หลศกฐานของทายาทสมาชิก ช.พ.ค.  สาเภาใบมรมบศตรของทายาทที่ถษงแก่กรรม (ถ้ามี) (โปรดเตรียมเอกสารมา จาภฦภ 2 ฉบศบ) 2. กรมีสมาชิก ช.ฟ.ค. ไม่มีการระบุทายาท ทายาทตามกฎหมายทุกคภเป็ภผู้มีสิทธิได้รศบเงิภ สงเคราะหยครอบครศฦ โดยให้คู่สมรสเป็ภผู้ยื่ภขอรศบเงิภค่า จศดการศฟ หากไม่มีคู่สมรส ให้ทายาทคภใดคภหภษ่งเป็ภผู้ยื่ภ ขอรศบเงิภค่าจศดการศฟและเตรียมเอกสารหลศกฐาภตามข้อ 1. สารบ ัญ ช.พ.ค.


51 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

กาหนดเฦลาและสถานที่ยนื่ เอกสาร เมื่อสมาชิก ช.ฟ.ค. ถษงแก่กรรม ผู้มีสิทธิได้รศบ การสงเคราะหยสามารถยื่ภคาร้องขอรศบการสงเคราะหยได้ ทศภที โดยยื่ภที่สาภศกงาภ สกสค.จศงหฦศด ที่สมาชิก ช.ฟ.ค. ผู้ถษงแก่กรรมสศงกศดอยู่ เมื่อดาเภิภการเรื่องเงิภค่าจศดการศฟเรียบร้อยแล้ฦ ให้ ครอบครศฦของสมาชิกรีบยื่ภเรื่องขอรศบเงิภสงเคราะหย ครอบครศฦ โดยยื่ภเอกสารหลศกฐาภและให้สาภศกงาภ สกสค. จศงหฦศด สอบปากคาบุคคลที่มสี ิทธิได้รศบเงิภสงเคราะหย ครอบครศฦโดยเร็ฦ หรืออย่างช้าภายใภ 15 ฦศภ ภศบแต่ฦศภที่ ได้รศบแจ้ง หรือจะดาเภิภการคฦบคู่ไปฟร้อมกศบเงิภจศดการ ศฟก็ได้ แล้ฦแต่คฦามฟร้อมและคฦามเหมาะสมใภแต่ละ รายส่ฦภสถาภที่ยื่ภเรื่องเป็ภสถาภที่เดียฦกศภกศบการยื่ภ ขอรศบเงิภค่าจศดการศฟ


52 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

การย้าย เปลีย ่ นแปลง ิ ช.พ.ค. ้ ทะเบียนสมาชก ขึน สารบ ัญ ช.พ.ค.


53 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

1. การย้าย เปลี่ยนแปลงสถานที่ทางาน หรือ ถิ่นที่อยู่ 1. สมาชิก ช.ฟ.ค. ที่ย้าย เปลี่ยภแปลงสถาภที่ทางาภ หรือถิ่ภที่อยู่ ต้องยื่ภเรื่องขอเปลีย่ ภแปลงสถาภที่ ชาระเงิภและถิ่ภที่อยู่ภายใภ 7 ฦศภ ภศบแต่มี การเปลี่ยภแปลงโดยใช้แบบ ช.ฟ.ค.21 กรอก รายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้ฦภชศดเจภทุกรายการ 2. การย้าย เปลีย่ ภแปลงสถาภที่ทางาภหรือถิ่ภที่อยู่ สมาชิกต้องแจ้งย้ายที่ สาภศกงาภ สกสค.จศงหฦศดที่ สศงกศดเดิม หรือสาภศกงาภ สกสค.จศงหฦศด ที่สศงกศดใหม่ หรือส่งแบบแจ้งย้ายทางไปรวมียยก็ได้ โดยต้องมี เอกสารประกอบดศงภี้


54 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

การย้าย เปลี่ยนแปลง ขึ้นทะเบียนสมาชิก ช.พ.ค.

1. การย้าย เปลี่ยนแปลงสถานที่ทางาน หรือ ถิ่นที่อยู่  ใบเสร็จรศบเงิภหรือหภศงสือรศบรองการชาระเงิภ สงเคราะหยรายศฟทีเ่ ป็ภปัจจุบศภ  สาเภาหลศกฐาภการเปลี่ยภแปลงชื่อ/ชื่อสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยภแปลง)  สาเภาคาสศ่งย้ายหรือโอภ (ถ้ามี)  สาเภาทะเบียภบ้าภ


55 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

2. การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ชื่อสกุล สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.ฟ.ค. ที่ประสงคยจะเปลี่ยภแปลงชื่อหรือ ชื่อสกุลให้ยื่ภคาร้องขอเปลี่ยภแปลงต่อเจ้าหภ้าที่ สาภศกงาภ สกสค.จศงหฦศดโดยตรง หรือยื่ภคาร้องขอ เปลี่ยภแปลงทางไปรวมียยก็ได้ฟร้อมทศ้งแสดงหลศกฐาภ การขอเปลี่ยภแปลงชื่อหรือชื่อสกุล และหลศกฐาภ การชาระเงิภ ช.ฟ.ค. ด้ฦย

สารบ ัญ ช.พ.ค.


56 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

ิ ภาพ การพ้นจากสมาชก ิ ภาพ และการขอดารงสมาชก ช.พ.ค. สารบ ัญ ช.พ.ค.


57 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

กรณีถูกถอนชื่อ 1. สมาชิก ช.ฟ.ค. ที่ค้าง

ชาระเงิภสงเคราะหย รายศฟ ตศ้งแต่ 3 เดือภ ขษ้ภไป จะถูกถอภชื่อ และไม่ได้ รศบการสงเคราะหย 2. สมาชิก ช.ฟ.ค. ที่ถูกถอภชื่อมีสิทธิ ยื่ภเรื่องขอกลศบเข้ามาเป็ภสมาชิก ช.ฟ.ค. ได้โดยต้องปฏิบศติตาม ระเบียบ และหลศกเกมฑยทกี่ าหภด


58 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

การพ้นจากสมาชิกภาพ ช.พ.ค. และการขอดารงสมาชิกภาพ

การถูกถอนชื่อ ช.พ.ค.

ประธาภกรรมการ ช.ฟ.ค. มีอาภาจใภการถอภ ชื่อสมาชิก ช.ฟ.ค. ที่ค้างชาระเงิภสงเคราะหยรายศฟ ตศ้งแต่ 3 เดือภขษ้ภไป และไม่สามารถติดต่อสมาชิกมา ชาระเงิภสงเคราะหยรายศฟได้ เฦ้ภแต่สมาชิก ช.ฟ.ค. ผู้ภศ้ภขาดการติดต่อเภื่องจากอยู่ใภระหฦ่างการย้ายถิภ่ ที่อยู่หรือที่ปฏิบศติงาภ

สารบ ัญ ช.พ.ค.


59 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

การขอดารงสมาชิกภาพ ช.พ.ค. สมาชิกผู้ถูกถอภชื่อออกจากสมาชิกภาฟ ช.ฟ.ค. เฟราะเหตุ ค้างชาระเงิภสงเคราะหยรายศฟ มีสิทธิร้องขอกลศบเข้าเป็ภ สมาชิก ช.ฟ.ค. ได้ตามระเบียบ ช.ฟ.ค. โดยให้สมาชิก ผู้ประสงคยจะขอกลศบเข้าเป็ภสมาชิก ช.ฟ.ค. ยื่ภคาร้อง ขอกลศบเข้าเป็ภสมาชิก (ชฟค.12) โดยให้แสดงเหตุผลและ คฦามจาเป็ภที่ค้างชาระเงิภฯ ให้ชศดเจภใภแบบคาขอฯ เฟื่อประกอบการฟิจารมาอภุมศติยกเลิกถอภชื่อฟร้อมทศ้ง ใบรศบรองแฟทยย (ชฟค.3) เงิภค่าสมศคร เงิภสงเคราะหย ล่ฦงหภ้า เช่ภเดียฦกศบการสมศครเข้าเป็ภสมาชิกใหม่และเงิภค่า สงเคราะหยรายศฟตศ้งแต่งฦดที่ค้างชาระจภถษงงฦดที่ยื่ภคาขอ กลศบต่อเจ้าหภ้าที่สาภศกงาภ สกสค.จศงหฦศดที่สศงกศดโดยสมาชิก จะยื่ภคาร้องด้ฦยตภเองหรือมอบให้ผู้อื่ภทาการแทภก็ได้


60

การพ้นจากสมาชิกภาพ ช.พ.ค.

คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

และการขอดารงสมาชิกภาพ

การขอดารงสมาชิกภาพ ช.พ.ค. เอกสารการขอกลศบเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. 1. ใบรศบรองแฟทยย (ต้องใช้แบบฟอรยม ช.ฟ.ค.3 เท่าภศ้ภ) 2. สาเภาบศตรประชาชภ 3. สาเภาทะเบียภบ้าภ 4. สาเภาทะเบียภสมรส หรือ ทะเบียภหย่า 5. สาเภาหภ้าสมุดบศรชีธภาคารกรุงไทย 6. อื่ภๆ (ใบเปลี่ยภแปลงชื่อ-สกุล , ใบ คร.2*) (กรมีตภเองหรือคูส่ มรสจดทะเบียภสมรสแต่ใช้ คาภาหภ้าภ.ส. และ/หรือใช้ภามสกุลเดิมของตภเอง)


61 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

7. เงิภค่าสมศคร (50.-) + เงิภสงเคราะหยล่ฦงหภ้า (1,000.-) + เงิภสงเคราะหยรายศฟที่ค้างชาระทศ้งหมด

สมาชิก ช.พ.ค. พ้นจากสมาชิกภาพคุรุสภา สมาชิก ช.ฟ.ค. ที่ขาดจากสมาชิกคุรุสภา เภื่องจากเป็ภผู้มี กายทุฟฟลภาฟ ไร้คฦามสามารถ หรือจิตฟั่ภเฟือภไม่ สมประกอบ หรือถูกสศ่งลงโทวปลดออก หรือไล่ออกจาก ราชการ ซษ่งจะสมศครเป็ภสมาชิกคุรุสภาไม่ได้อีก หรือผู้ที่ฟภ้ จากสมาชิกของคุรุสภาไม่มีคฦามผิด แต่มีฟื้ภคฦามรู้ไม่ เข้าเกมฑยจะสมศครเป็ภสมาชิกคุรุสภาไม่ได้อีก ถือฦ่าไม่ขาด จากสมาชิกภาฟ ช.ฟ.ค. สารบ ัญ ช.พ.ค.


62 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

การพ้นจากสมาชิกภาพ ช.พ.ค. และการขอดารงสมาชิกภาพ

การลาออกจากสมาชิกภาพ ช.พ.ค. สมาชิกที่มีคฦามประสงคยจะลาออกจากสมาชิกภาฟ ช.ฟ.ค. ให้ยื่ภคาร้องขอลาออก ตามแบบ ช.ฟ.ค.13 กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้ฦภทุกรายการ ฟร้อม ทศ้งแสดงใบเสร็จรศบเงิภสงเคราะหยรายศฟ ช.ฟ.ค. หรือ ภาหลศกฐาภการชาระเงิภสงเคราะหยรายศฟ ช.ฟ.ค. ต่อเจ้าหภ้าที่ด้ฦยตภเอง การลาออกจากสมาชิก ช.ฟ.ค. หากจะขอกลศบเข้า เป็ภสมาชิกอีก สมาชิกไม่มีสิทธิขอกลศบเข้าเป็ภสมาชิก และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากสาภศกงาภ ช.ฟ.ค. ทศ้งสิ้ภ


63 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

เอกสารการลาออกจากสมาชิก ช.พ.ค. 1. สาเภาบศตรประชาชภ 2. สาเภาทะเบียภบ้าภ 3. สาเภาทะเบียภสมรส หรือ ทะเบียภหย่า 4. สาเภาหภ้าสมุดบศรชีธภาคารกรุงไทย 5. อื่ภๆ (ใบเปลี่ยภแปลงชื่อ-สกุล , ใบ คร.2*) (กรมีตภเองหรือคูส่ มรสจดทะเบียภสมรสแต่ใช้ คาภาหภ้าภ.ส. และ/หรือใช้ภามสกุลเดิมของตภเอง)

สารบ ัญ ช.พ.ค.


64 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

แบบฟอร์มงาน ช.พ.ค. สารบ ัญ ช.พ.ค.


65 คู่มือสมาชิก ช.พ.ค.

ภาคผนฦก ิ ธิประโยชน์ของสมาชก ิ สท ช.พ.ค. ทีค ่ วรทราบ

ิ ช.พ.ค. บทบาทหน้าทีข ่ องสมาชก ทีก ่ เู ้ งินโครงการสว ัสดิการเงินกู ้ ช.พ.ค.

ิ ไหมทดแทน แบบเรียกร้องค่าสน โครงการสว ัสดิการเงินกู ้ ช.พ.ค.


คู่มือ ชพค.  

คู่มือ ชพค. ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

คู่มือ ชพค.  

คู่มือ ชพค. ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

Profile for .-55
Advertisement