Page 1

∆ √ ∞ ƒ £∆ø¡ ƒ√ 16 ª∞´√™ 2008

H ∂ º ∏ ª ∂ ƒ π ¢ ∞ T ø ¡ ª ∞ £ ∏ ∆ ø ¡ ∆ √ À 50 Ô ˘ ¢ ∏ ª √ ∆ π ∫ √ À ™ Ã √ § ∂ π √ À ¶ ∂ π ƒ ∞ π ∞

∂›Ó·È fiÌÔÚÊÔ Ù· ·È‰È Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È, Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È, Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó! ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ï¿ ˙ËÙÔ‡ ¤Ó· ¯¿ÚÙÈÓÔ Î·Ú·‚¿ÎÈ ÁÈ· Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó! ∂Ì›˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ οӷÌÂ Â›Ó·È Ó’·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙԇ̠ÙË ÊˆÓԇϷ Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘˜ , Ó· ÙÔ˘˜ ¯·Ú›ÛÔ˘Ì ¤Ó· «·Ó¿ÎÈ» Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ¢¯Ëıԇ̠« ∫·Ïfi Ù·Í›‰È »… √ ¢π∂À£À¡∆∏™ ∏§π∞™ Ã∞∆∑∏¢∏ª∏∆ƒ∏™ ∏ ¢∞™∫∞§∞ ∆∏™ ∆∞•∏™ ¢∞º¡∏ ™¶∞¡√À

∆Ô Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ ™∂§π¢∞ 2 ªπ∞

∆ƒ∂§∏ ∆ƒ∂§∏

¶∞ƒ∂∞

∂§∂¡∏ ƒ√À™™∏ §√Ã∞π∆∏ ∫∞∆∂ƒπ¡∞ ∆∑√À§π∞ ¶√∆™∏ µ∞™π§∂π∞ ª∞Àƒ√À¢∏ Ã∂¡ƒπ ª¶ƒ∞∫√ £∂ª∞∆∞ ¶ƒ√µ§∏ª∞∆∞ ∆√À 50Ô˘ ¢∏ª√∆π∫√À ™Ã√§∂π√À ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏ ∆√À ¶∂ƒπµ∞§§√ ¡∆√™(∞ƒ£ƒ√-ºø∆√°ƒ∞ºπ∂™) ∆∞•π¢π∞ ™∆√ ∂•ø∆∂ƒπ∫√ ºø∆√°ƒ∞ºπ∂™

™∂§π¢∞ 3 ∆ƒ∂§√∫√ƒπ∆™∞ ¶∞∆ƒπ∆™π∞ ª¶√À∫√µ™∫∞ °π√µ∞¡∞∫∏ ∞¡∞™∆∞™π∞ ƒ∞º∞∏§π∞ ª∞°¢∞§√¶√À§√À ™∫π∞¡√ µ∞™π§π∫∏

∏ « √ Ì ¿‰·» Ùˆ Ó 16 Ô˘ ¤ Î·Ó Â Ù ËÓ ‰Ë ÌÔÛ ÈÔÁ Ú ·Ê È΋ ¤ Ú ˘ Ó· , Ì ٠ËÓ « ·Ú ¯ ÈÛ˘ Ó Ù¿ ÎÙÚ È· Ù Ô˘˜ » ∫ · ¢ ¿Ê Ó Ë ™ ·Ó Ô ‡ ™∂§π¢∞ 4-5

™∂§π¢∞ 6

™∂§π¢∞ 7

£∂ª∞∆∞: ¶ƒ√§∏æ∏ ¶∞π¢π∫ø¡ ∞∆ÀÃ∏ª∞∆ø¡ ™∆∞ ™Ã√§∂π∞ ∂•∞º∞¡π™ª∂¡∞ ¶∞π¢π∞ √ƒ°∞¡ø™∂π™ ¶√À µ√∏£√À¡ ¶∞π¢π∞

∫ ∞ § √∫ ∞!§ !√ !!! ! ∆’

∞™∆∂ƒπ∞

∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ™¶Àƒπ¢∞∫∏™ °πøƒ°√™ ™∆ƒ∞∆√™ ƒ√ª√À§√À™ ƒ∞√À∆™∂™∫√ §∂∞¡¢ƒ√™ ∫ƒπ∫∏™

√π

4

∞™™√π

¶∞ƒ∞ªÀ£√ª¶∂ƒ¢∂ª∞

™∞ªÀ ª∞§¢√¡∞¢√ ™¶∞¡√™ °π∞¡¡∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ¶∞∆™∞∫∏™ √ƒ∂™∆∏™ ¢∞§∂∫√™

™∂§π¢∞ 8

∫∞§ ∫ ∞ π ƒππ ∫∞§√∫∞ π√ƒ £∂ª∞∆∞ ∞¡∂∫¢√∆∞ ∫√ªπ∫™- °∂§√π√°ƒ∞ºπ∂™ ∞•π√¶∂ƒπ∂ƒ°∞ ∆ƒÀ¶∞ ∆√À √∑√¡∆√™

£∂ª∞∆∞ µπ√°ƒ∞ºπ∂™ ∞£§∏∆ø¡: ª∞ƒ∞¡∆√¡∞- ƒπµ∞§¡∆√- ¡π∫√¶√§π¢∏™ ∂§§∂πæ∏ Ãøƒø¡ ∞£§∏™∏™

¶∞ƒ∞ªÀ£√ª¶∂ƒ¢∂ª∞ √ Àª¡√™ ∆√À 50Ô˘ ∂ÀÃ∞ƒπ™∆π∂™

ºø∆√°ƒ∞ºπ∂™

∏ Â Ê Ë Ì Â Ú › ‰ · Ù ˘  Ò ı Ë Î Â Ì Â Ù Ë Ó Â ˘ Á Â Ó È Î ‹ ¯ Ô Ú Ë Á › · Ù Ô ˘ ™ ˘ Ï Ï fi Á Ô ˘ ° Ô Ó ¤ ˆ Ó Î · È ∫ Ë ‰ Â Ì fi Ó ˆ Ó


∆ √ ∞ ƒ £∆ø¡ ƒ√ 16

2

∏ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏ ∆√À ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™ ∆Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÌÂÙ·ÏÏ¿ÛÂÙ·È Î·ıÒ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· ÙÔ "Û˘ÌʤÚÔÓ" ÙÔ˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. √È ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÓÂϤËÙ˜ ÈÛÔ‰ÒÓÔ˘Ó ‰¤ÓÙÚ· Î·È ‰¿ÛË. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Î·Îfi Ô˘ οÓÔ˘Ó ÛÙË ÁË ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ Î·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ¿˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÚ‡· ÙÔ˘ fi˙ÔÓÙÔ˜. ∞fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ·¤ÚÈ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ¿ÓıÚˆ-Ô˜ fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ¯ÏˆÚÔÊıÔÚȈ̤ÓÔÈ ˘‰ÚÔÁÔÓ¿ÓıڷΘ Î·È ÙÔ ¯¿ÏÔÓ, ηٷÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ fi˙ÔÓ Ô˘ Ì·˜ ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ÙȘ ˘ÂÚÈÒ‰ÂȘ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ (Ôχ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ) Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ù· Ê˘Ù¿, Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó ‚Ï¿‚˜ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È Ù· ˙Ò·. √È ˘ÂÚÈÒ‰ÂȘ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ÂÁÎψ‚›˙ÔÓÙ·È ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Ù˘ Á˘. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ϤÓ ˆ˜ Û οÌÔÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ô Ï·Ó‹Ù˘ °Ë ı· Â›Ó·È Ì›· ¤ÚËÌÔ˜. ∂›Û˘ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ·¤ÚÈ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌÔχÓÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ù· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿. ªÔÏ˘Ṳ̂ӷ ÓÂÚ¿ ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Î·È Ù· ˙Ò·. ™›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ Âı¿ÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÍËÚ·Û›·, ı· Âı¿ÓÔ˘Ì ·fi Ӥ˜ ·ÚÚÒÛÙȘ Î·È ÏÈÌÔ‡˜. ∏ Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ·˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Î·È ı· ÛÒÛÂÈ ÙÔ ·˘ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi fiÏˆÓ ! ∂ϤÓË ƒÔ‡ÛÛË

∆∞•π¢π∞ ¶¿ÚÙ ٷ ·È‰¿ÎÈ· Û·˜, ÙË Á˘Ó·›Î· Û·˜, ÙÔÓ Ì·Ì¿ Û·˜ Î·È fiÏË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Î¿ÓÙ ϛÁ˜ ̤Ú˜ ‰È·ÎÔ¤˜ Ì·˙›. ∂›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ, ÁÈ·Ù› ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Ôχ Ï›ÁÔ ‚ϤÔ˘ÌÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË ÙË Û˘Ì‚›ˆÛË. ∆Ô ‰‡ÛÎÔÏÔ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂı› ¤Ó· ̤ÚÔ˜ fiÔ˘ fiÏÔÈ ı· ÓÈÒıÔ˘Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù· ¤¯Ô˘Ó ÚԂϤ„ÂÈ... ∂ÈÛÎÂÊı›Ù ÏÔÈfiÓ ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ ı· Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Î·È ÂϤÁÍÙ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ÒÛÙ fiÏÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó οÙÈ Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÙÂ. ∆· ·È‰È¿ Ó· ·›ÍÔ˘Ó Û ·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜, ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ó· ÛÙÚˆıÔ‡Ó ÛÙÔ ¯·ÚÙ¿ÎÈ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ·Ú¿ÍÂÙ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·!!! ∞Ó ÙÔ „¿ÍÂÙ Ì ÂÈÌÔÓ‹ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ‚ÚÂı›. ∫·Ïfi ı· Â›Ó·È ‚¤‚·È· Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÂÙÂ Î·È Î¿ ÔȘ ÒÚ˜ ÁÈ· ÎÔÈÓ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÌËÓ ÙÔ ·Ú·Î¿ÓÔ˘Ì ÎÈfiÏ·˜!

ªπ∞ ∆ƒ∂§∏ ∆ƒ∂§∏ ¶∞ƒ∂∞ ∂§∂¡∏ ƒ√À™™∏ §√Ã∞π∆∏ ∫∞∆∂ƒπ¡∞ ∆∑√À§π∞ ¶√∆™∏ µ∞™π§∂π∞ ª∞Àƒ√À¢∏ Ã∂¡ƒπ ª¶ƒ∞∫√

∏Ã√ƒÀ¶∞¡™∏ ™∆√ 50Ô ŸÏÔ Î·È ¯ÂÈÚÔÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ 50Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¶ÂÈÚ·È¿ ηıÒ˜ ÙÚÔ¯ÔÊfiÚ·, ʈӤ˜ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙËÓ ·È‰È΋ ¯·Ú¿ ‹ ·fi ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÎËÔ˘ÚÈ΋˜ ‹ ηٷÛ΢‹˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Ì·˜ ·ÔÛÔ‡Ó ·fi ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ì·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ‚¤‚·È· ÂÌ¿˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Ì·˜. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ô ‹¯Ô˜ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ Ì·˜. ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ‚ÚÈÛȤ˜ Ô˘ ϤÓ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·Û‹Ì·ÓÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∞ÚÎÂÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙ ӷ ÎÏ›ÓÔ˘Ì fiÚÙ˜ Î·È ·Ú¿ı˘Ú· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Îԇ̠ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ıÔÚ‡‚Ô˘˜! ¢È¿ÊÔÚÔÈ Ó·ÚÔ› Ô˘ ÙÚÈÁ˘ÚÓÔ‡Ó ¤Íˆ ·'ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ οÓÔ˘Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ê·Û·Ú›·, fï˜Î·È ·È‰È¿ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙËÓ ÒÚ·''ÙÔ˘ ÍÂÊ·ÓÙÒÌ·ÙÔ˜'' ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ (Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋) ʈӿ˙Ô˘Ó ‰˘Ó·Ù¿, ÁÂÏÔ‡Ó Î·È ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ‰È·ÚÎÒ˜. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¯Ù›˙ÂÙ·È ÌÈ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÎÈ fiˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙÂ Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ Â›Ó·È ÂÎΈʷÓÙÈÎfi˜.ŒÍˆ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÔÏÏÔÈ ÎËÔ˘ÚÔ› Ô˘ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ù· ·ÚÙ¤ÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ı¿ÌÓÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› Ê·Û·Ú›· fi¯È ÌfiÓÔ Ì ٷ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ηıÒ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÈÏÔ‡Ó ‰˘Ó·Ù¿,·›˙Ô˘Ó Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ì ¿‰ÂÈ· ÙÂÓÂΉ¿ÎÈ· Ì‡Ú·˜, ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ó ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ÒÚ· ... ∫fiÚÓ˜, ʈӤ˜, Á¤ÏÈ·,ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 50Ô ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¶ÂÈÚ·È¿ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó. °È· ·˘Ùfi ÙÔ ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı› Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÎˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ,fiˆ˜ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜. ∑ËÙ‹Û·Ì ӷ ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Ë¯ÔÌÔÓˆÙÈο Ï·›ÛÈ· ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ËÚÂÌ›· fiψÓ!!! √È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ™Ù' ∆¿Í˘!

∆∞ ¶ƒ√µ§∏ª∞∆∞ ∆√À ™Ã√§∂π√À ª∞™ ∆Ô Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ ÙÔ 50Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¶ÚÒÙ· ·’ fiÏ· Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfi Î·È ÚÔηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ. ¶·ÏÈ¿ ‹Ù·Ó Á‹Â‰Ô Î·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fiÙ·Ó ‚Ú¤¯ÂÈ ·Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙ ӷ ̤ÓÔ˘Ì οو ·’ Ù· ÛÙÂÓ¿ ˘fiÛÙÂÁ·! µÚ¯fiÌ·ÛÙ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜,¯Ù˘¿ÌÂ! ¶ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ·ÎfiÌË Û·Ô‡ÓÈ ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Î·È ÔÈ ‚Ú‡Û˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÂÌ¿Ù˜ ÛÎÔ˘›‰È· ‹ ʇÏÏ· ·’ ÙËÓ ‰ÈÏ·Ó‹ ·È‰È΋ ¯·Ú¿ Ì ٷ ‡η. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï· ·’ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, ÙÔ 330, Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û·Ó ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ηϿıÈ·, ÂÙÔ‡Ó fiÛ· ÛÎÔ˘›‰È· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜. ∞’ fiÛÔ ı˘Ì¿Ì·È ·ÏÈfiÙÂÚ·, ›¯·Ì Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ì ٷ Ì·ÁÓËÙfiʈӷ Ô˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ·ÏÏ¿ Ô˘ Â˘Ù˘¯Ò˜ ÂʤÙÔ˜ ÙÔ Ï‡Û·ÌÂ. ªÈ· ÙÚÂÏ‹ - ÙÚÂÏ‹ ·Ú¤·


∆ √ ∞ ƒ £∆ø¡ ƒ√ 16

¶ƒ√§∏æ∏ ¶∞π¢π∫ø¡ ∞∆ÀÃ∏ª∞∆ø¡ ™∆∞ ™Ã√§∂π∞ ™À¡∂Ã∂π∞ ™∆∞ ™Ã√§∂π∞ °π¡√¡∆∞π Ãπ§π∞¢∂™ ∞∆ÀÃ∏ª∞∆∞ ∂•∞π∆π∞™ ∆∏™ ∞¶ƒ√™∂•π∞™ ∆ø¡ ¶∞π¢πø¡ ∫∞π ∆ø¡ ¢∞™∫∞§ø¡.∆∞ ¶∞ƒ∞∫∞∆ø ª∂∆ƒ∞ £∞ µ√∏£∏™√À¡∂ ¶√§À ™∂ ∆∂∆√π∂™ ¶∂ƒπ¶∆ø™∂π™! ∆∞ ªπ∫ƒ∞ ¶∞π¢π∞ ∂π¡∞π ∞¶√ ∆∏ ºÀ™∏ ∆√À™ °∂ª∞∆∞ ¶∂ƒπ∂ƒ°π∞ ∫∞π ¢∂¡ ∂Ã√À¡∞¡∂¶∆À°ª∂¡∏ ∆∏¡ ∞π™£∏™∏∆√À ∫π¡¢À¡√À,∂¶∏ƒ∂∞∑√¡∆∞π√ªø™ ∫∞π ∞¶√ ∞§§√À™ ¶∞ƒ∞°√¡∆∂™,√¶ø™ ∏ ∞¡∞°∫∏ ∂¶π¢∂π•∏™,∏ ∞¡∆π¢ƒ∞™∏ ™∆√À™ ¡√ª√À™ ∫∞π™∆π™ ™Àªµ√À§∂™ ∆ø¡ ∂¡∏§π∫ø¡∫∞π ∏ °√∏∆∂π∞ ∆∏™ ¶∂ƒπ¶∂∆∂π∞™, ª∂ ∞¶√∆∂§∂™ª∞ ¡∞ ∂•∞∫√§√À£√À¡ ¡∞ ∫π¡¢À¡∂À√À¡ ∞¶√ ∞∆ÀÃ∏ª∞∆∞.

°π∞ ∞À∆√ ∫π ∂ª∂π™ ¶ƒ∂¶∂π: 1.∞¶√ ∆∏¡ ¶ƒ√™Ã√§π∫∏ ∏§π∫π∞,¶ƒ∂¶∂π ¡∞ ª∞£√Àª∂ ™∆∞ ¶∞π¢π∞ ª∞™ ∆∏¡ ™ø™∆∏ √¢π∫∏ ™Àª¶∂ƒπº√ƒ∞.¶ƒ∂¶∂π √ªø™ ¡∞ ∂Ã√Àª∂ À¶√æ∏ª∞™,√∆π ∆∞ ¶∞π¢π∞ ∫∞∆ø ∆ø¡ 8 ∂∆ø¡,¢∂¡ ∂Ã√À¡ ∆∏¡ ∞¶∞π∆√Àª∂¡∏ øƒπª√∆∏∆∞ °π∞ ¡∞ Ã∏™πª√¶√π∏™√À¡ ¶∞¡∆∞ ∆∞ √™∞ ∂Ã√À¡ ª∞£∂π.°π∞ ∆√ §√°√ ∞À∆√ ¶ ƒ ∂ ¶ ∂ π ¡ ∞ ™ À ¡ √ ¢ ∂ À √ ¡ ∆ ∞ π ∞ ¶ √ ∂ ¡ ∏ § π ∫ ∂ ™ [ ·  fi Î · È  Ú Ô ˜ Ù Ô Û ¯ Ô Ï Â È Ô Ë Ù Ë ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ˘ ψÊÔÚÂÈÔ˘].∫ƒ∞∆∞ª∂ ¶∞¡∆∞ ∆∞ ªπ∫ƒ∞ ¶∞π¢π∞ ∞¶√ ∆√ Ã∂ƒπ ∫∞π ∆∞ ∂Ã√Àª∂ ∞¶√ ∆∏ ª∂™∞ ¶§∂Àƒ∞ ∆√À ¶∂∑√¢ƒ√ªπ√À.∫∞π ª∏ •∂á∞ª∂,√∆π ∆∞ ¶∞π¢π∞ ª∞£∞π¡√À¡ ¶∞ƒ∞∆∏ƒø¡∆∞™. °π∞ ∞À∆√ ¶ƒ∂¶∂π ¡∞ ∆√À™ ¢π¡√Àª∂ ∆√ ∫∞§√ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞,∞∫√§√À£ø¡∆∞™ √π π¢π√π ∆√À™ ∫∞¡√¡∂™ ∆∏™ ™ø™∆∏™ √¢π∫∏™ ™Àª¶∂ƒπº√ƒ∞™. 2. ∂º√™√¡ ¶∏°∞π¡√Àª∂ ∆∞ ¶∞π¢π∞ ™∆√ ™Ã√§∂π√ ª∂ ∆√ ∞À∆√∫π¡∏∆√,¶ƒ∂¶∂π ¡∞ ∆√À™ ª∞£√Àª∂ ¡∞ ∫∞£√¡∆∞π ¶∞¡∆∞ ™∆√ ¶π™ø ∫∞£π™ª∞, ™ø™∆∞ ¢∂ª∂¡√π.. √π °√¡∂π™ ¶ƒ∂¶∂π ¡∞ ∂Ã√À¡ ∆√¡ ∞¶√§À∆√ ∂§∂°Ã√ °π∞ ∆∞ ¶∞π¢π∞ ∆√À™ ∫∞π √Ãπ ª∂ƒ∞ ∫∞π ¡ÀÃ∆∞ ¡∞ µƒπ™∫√¡∆∞π ™∆√À™ ¢ƒ√ª√À™ ∞¡∂¡√ç∏∆∞! ∫∞π ∞À∆√ ¶∞¡∆∞ ª∂ ª∂∆ƒ√! ∆√ π¢π√ ¶ƒ∂¶∂π ¡∞ °π¡∂∆∞π ∫∞π ™∆∞ ™Ã√§∂π∞ ª∂ ∆√À™ ¢∞™∫∞§√À™! ™∆∞ ™Ã√§∂π∞ √π ¢∞™∫∞§√𠶃∂¶∂π ¡∞ ¶ƒ√™∂Ã√À¡ ∆∞ ¶∞π¢π∞ Ãøƒπ™ ¡∞ ¢∂πá√À¡ √∆π ∏ £∂™∏ ∆√À™ ∂π¡∞π ∫∞£∞ƒ∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∫∏! √π ¢∞™∫∞§√𠶃∂¶∂π ¡∞ ∂π¡∞π ¶∞¡∆∞ ¶∞ƒ√¡∆∂™ ™∆∏¡ øƒ∞ ∆√À ¢π∞§∂πªª∞∆√™ ∞¶√º∂À°√¡∆∞™ ∂∆™π ∆∞ ¢À™∞ƒ∂™∆∞ °π∞ ∆∞ ¶∞π¢π∞ °∂°√¡√∆∞. ¶√§§∂™ º√ƒ∂™ √π ¢∞™∫∞§√π ∂π¡∞π ∞º∂§∂π™ ∫∞π ∞¶ƒ√™∂Ã∆√π ª∂ ∞¶√∆∂§∂™ª∞ ¡∞ °π¡√¡∆∞π ¶√§§∞ ∞∆ÀÃ∏ª∞∆∞.

∆ƒ∂§√∫√ƒπ∆™∞ ¶∞∆ƒπ∆™π∞ ª¶√À∫√µ™∫∞ °π√µ∞¡∞∫∏ ∞¡∞™∆∞™π∞ ƒ∞º∞∏§π∞ ª∞°¢∞§√¶√§√À ™∫π∞¡√ µ∞™π§π∫∏

™øª∞∆∂π∞ ¶ƒ√™∆∞™π∞ ¶∞π¢πø¡ ∂∆∞π ƒ∂π∞ ¶ƒ √™∆∞ ™π∞™ ™¶∞ ™∆π∫ ø¡ ∆∏§ : 21 0-96 22290 π ¢ƒ À ª∞ «∏ ¶∞π ¢π ∫∏ ™∆∂°∏ » ∆∏§ : 21 0-92 22 869 π ¢ƒÀª∞ ∫√π ¡ø¡π ∫∏™ ∂ƒ°∞™π∞™ - Ã∞∆∑ ∏¶∞∆∂ƒ∂π√ ∆∏§ : 210-28 26 9 13 √π ºπ §√π ∆∏ ™ ª∂ƒπ ª¡∞™ ∆∏ §: 210 -64 63 3 67 ∫ ∂¡ ∆ƒ √ ∂π¢π ∫ø¡ ∞∆√ªø¡ : «∏ à ∞ƒ ∞» ∆∏§ : 2 10-6 6 6 6 702 √π º π§√π ∆√À ¶ ∞π¢π√À ∆∏§ : 210-72 15 9 01, 210-72 93 4 04 ¶∞ π¢π∫∞ Ãøƒπ∞ SOS ∆ËÏ. 210- 33 13 661-3 ¶ ∞¡∂§§∏¡π∞ ∂¡ø™∏ ∞ °ø¡√™ ∫∞∆∞ ∆√À ¡∂∞¡π∫√À ¢π∞µ∏∆∏ ∆∏ § : 210 -779666 0

3

∆∞

∂•∞º∞¡π™ª∂¡∞

¶∞π¢π∞

∫ · ı Ë Ì Â Ú È Ó ¿ Ô È Â Í · Ê · Ó › Û Â È ˜  · È ‰ È Ò Ó fi Ï Ô Î · È · ˘ Í ¿ Ó Ô Ó Ù · È . ¢˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂Ó˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ıÚËÓÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ¯·Ì¤Ó· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜! ∏ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ı· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ Ù ·Ú·Î¿Ùˆ. ∆ Ô  Ú fi ‚ Ï Ë Ì · Ù ˆ Ó  · È ‰ È Ò Ó  Ô ˘ ¤ ¯ Ô ˘ Ó  ¤ Û Â È ı ‡ Ì · Ù · ·  · ÁˆÁ‹˜ Î·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ηÎÔÔ›ËÛ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ıˆ Ú Â › Ù · È ˘  Ô Ù È Ì Ë Ì ¤ Ó Ô Â Ó Ò Ë  Ï Ë Ú Ô Ê fi Ú Ë Û Ë ¯ · Ú · Î Ù Ë Ú › ˙  ٠· È Â Ï Ï Â È  ‹ ˜ . ∏  Ï ‹ Ú Ë ˜ ¤ Î Ù · Û Ë Ù Ô ˘  Ú Ô ‚ Ï ‹ Ì · Ù Ô ˜ Û Â  · Á Î fi Û Ì È Ô Â  ›   ‰ Ô Â Î Ù È Ì ¿ Ù · È fi Ù È Â › Ó · È · Î fi Ì · ¿ Á Ó ˆ Û Ù Ë . ∏  Ú · Á Ì · Ù È Î fi Ù Ë Ù · fi Ì ˆ ˜ · ˘ Í ¿ Ó Ô Ó Ù · È Ù · Û ¯ Â Ù È Î ¿ Î Ú Ô ‡ Û Ì · Ù · . ∂ Ó ‰ Â È Î Ù È Î fi  › Ó · È fi Ù È Ì fi Ó Ô Û Ù È ˜ ∏ . ¶ . ∞  ٠‹ Û È · · Ó · Ê ¤ Ú Ô Ó Ù · È Î ¿ ı  ¯ Ú fi Ó Ô 8 0 . 0 0 0 Â Í · Ê · Ó › Û Â È ˜  · È ‰ È Ò Ó . ∆ · 5 8 . 0 0 0 ·  fi · ˘ Ù ¿  ¤ Ê Ù Ô ˘ Ó ı ‡ Ì · Ù · ·  · Á ˆ Á ‹ ˜ ·  fi  Ú fi Û ˆ  Ô Â Î Ù fi ˜ Ô È Î Ô Á Â Ó Â È · Î Ô ‡ Ù Ô ˘ ˜  Â Ú È ‚ ¿ Ï Ï Ô Ó Ù Ô ˜ . ™ Ù Ë µ Ú Â Ù Ù · Ó › · · Ó · Ê ¤ Ú Ô Ó Ù · È Î ¿ ı  ¯ Ú fi Ó Ô 105.000 ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂȘ ·È‰ÈÒÓ, 50.000 ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È 39.000 ÛÙË °·ÏÏ›·. ∆ · Û Ù Ô È ¯  › · · ˘ Ù ¿ · Ó · Î Ô È Ó Ò ı Ë Î · Ó ·  fi Â È ‰ È Î Ô ‡ ˜ Û Ù Ô  Ú Ò Ù Ô · Ì Â Ú È Î · Ó Ô ‚ · Ï Î · Ó È Î fi Ê fi Ú Ô ˘ Ì Á È · Ù · Â Í · Ê · Ó È Û Ì ¤ Ó · Î · È Î · Î Ô  Ô È Ë Ì ¤ Ó ·  · È ‰ È ¿ Û Ù Ë Ó ∞ ı ‹ Ó · . √ È Ô Ì È Ï Ë Ù ¤ ˜ · Ó ¤ Ê Â Ú · Ó  ˆ ˜ Ù Ô  Ú fi ‚ÏËÌ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ·È‰È΋˜ ηÎÔÔ›ËÛ˘ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÂ Â Í · È Ú Â Ù È Î ¿ Î Ú › Û È Ì Ô Û Ë Ì Â › Ô . ª ¿ Ï È Û Ù · , ˘  Ô Ï fi Á È Û · Ó fi Ù È 1 Û Ù · 5 Î Ô Ú › Ù Û È · Î · È 1 Û Ù · 1 0 · Á fi Ú È · ı · ˘  Ô Û Ù Ô ‡ Ó Û Â Í Ô ˘ · Ï È Î ‹ Î · Î Ô  Ô › Ë Û Ë Ì ¤ ¯ Ú È Ù Ë Ó Ë Ï È Î › · Ù ˆ Ó 1 8 ¯ Ú fi Ó ˆ Ó ! ø Û Ù fi Û Ô Ì fi Ó Ô 1 Û Ù · 3  · È ‰ È ¿ ı · · Ó · Ê ¤ Ú Â È Ù Ô Á  Á Ô Ó fi ˜  ›  · Ó Â Ô È Ô Ì È Ï Ë Ù ¤ ˜ . ∞ Î fi Ì Ë ˘  Ô Ï fi Á È Û · Ó  ˆ ˜ Î ¿ ı  ¯ Ú fi Ó Ô ‰ È · Î È Ó Ô ‡ Ó Ù · È Û Â fi Ï Ô Ù Ô Ó Î fi Û Ì Ô 1 , 2  Π· ÙÔÌ̇ÚÈ· ·È‰È¿. √È ÂȉÈÎÔ› ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ·Ú¿ÓÔÌË ‰È·Î›ÓËÛË ·ÓıÚÒˆÓ Ì ı‡Ì·Ù· ·È‰È¿ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÌÈ· ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 10000000 ‰ÔÏÏ·Ú›ˆÓ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜. ∆ Ô Ê · È Ó fi Ì Â Ó Ô Ù Ë ˜  · È ‰ È Î ‹ ˜ Û Â Í Ô ˘ · Ï È Î ‹ ˜ Î · Î Ô  Ô › Ë Û Ë ˜ Ê · › ÓÂÙ·È ˆ˜ ‹Ú ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂȉËÌ›·˜ Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ › Ó Ù Â Ú Ó Â Ù Â Ó Ò ‰ È ·  È Û Ù Ò ı Ë Î Â fi Ù È Ë Î · Ù Ô ¯ ‹ ˘ Ï È Î Ô ‡ Ì Â  · È ‰ È Î ‹  Ô Ú Ó Ô Á Ú · Ê › · ‰  ı  ˆ Ú Â › Ù · È  Ô È Ó È Î fi · ‰ › Î Ë Ì · Û Â 1 3 6 Î Ú ¿ Ù Ë . ª fi Ó Ô 2 8 ¯ Ò Ú Â ˜ ‰ È · ı ¤ Ù Ô ˘ Ó Ó Ô Ì Ô ı Â Ù È Î fi  Ï · › Û È Ô È Î · Ó fi Ó · Î · Ù ·  Ô Ï Â Ì ‹ Û Â È Ù Ë Ó Â Á Î Ï Ë Ì · Ù È Î ‹ · ˘ Ù ‹ ‰ Ú · Û Ù Ë Ú È fi Ù Ë Ù · . ∂ Ì Â › ˜ Ù ·  · È ‰ È ¿ ı  ˆ Ú Ô ‡ Ì Â fi Ù È Î ¿  Ô È Ô È  È Ô ‰ ˘ Ó · Ù Ô › ·  fi Â Ì ¿ ˜ ¤ ¯ Ô ˘ Ó Ù Ô Ó ¤ Ï Â Á ¯ Ô Á È · fi Ï · · ˘ Ù ¿ . ∏ · Á Î · Ï È ¿ Ù Ë ˜ · Û Ù ˘ Ó Ô Ì › · ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô‡Ù ÛÙ· ·È ‰ È ¿ Ô ‡ Ù Â Û Ù Ô ˘ ˜ Á Ô Ó Â › ˜ Ù Ô ˘ ˜ . ¶ Ú ¤  Â È ˆ Û Ù fi Û Ô Ó · Ï Ë Ê ı Ô ‡ Ó Ù · Î · Ù ¿ Ï Ï Ë Ï · Ì ¤ Ù Ú · Ù Ô Û Ô ·  fi Ù Ô ˘ ˜ Á Ô Ó Â › ˜ fi Û Ô Î · È ·  fi Ù Ë Ó  Ô Ï È Ù Â › · · Ï Ï ¿ Î · È Ù ·  · È ‰ È ¿ Ó · Â Ó Ë Ì Â Ú ˆ ı Ô ‡ Ó Á È · fi Ù È  Ú ¤  Â È Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó. ŒÙÛÈ Î¿ÙÈ ›Ûˆ˜ ηٷʤÚÔ˘ÌÂ!


∆ √ ∞ ƒ £∆ø¡ ƒ√ 16

4

°∂§∞™∆∂ ª∂ ∆∏¡ æÀÃ∏ ™∞™! ∞∆∆π∫√¡ ∞§∞™ ŒÍ˘Ó·,ÎÚ‡·,ÍÂηډÈÛÙÈο,ÎÔ˘Ê¿...fi,ÙÈ ÎÈ ·Ó ›ӷÈ,Â›Ó·È Ù· ‰Èο Û·˜ ·Ó¤Î‰ÔÙ·! ∆π £Àƒøƒ√™,∆π ¡∞À∞ƒÃ√™ ªÈ· ‚ÚÔ¯ÂÚ‹ ̤ڷ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ ÛÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Ô˘ ̤ÓÂÈ ¤Ó·Ó ·ÚÈÔ Ì ÛÙÔÏ‹ Î·È Á·ÏfiÓÈ·. µ¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Â›Ó·È Ô ı˘ÚˆÚfi˜, ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ηϤÛÂÈ ¤Ó· Ù·Í›. √ ·ÚÈÔ˜,Ê·ÓÂÚ¿ ıÈÁ̤ÓÔ˜,ÙÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ı˘ÚˆÚfi˜, ·ÏÏ¿ Ó·‡·Ú¯Ô˜. ∫·È Ô Ù‡Ô˜ ·ÙfiËÙÔ˜ ÙÔ˘ ··ÓÙ¿ÂÈ: -∫·Ï¿, οÏÂÛ ÌÔ˘ ÙfiÙ ¤Ó· Ù·¯‡ÏÔÔ! ∆√ ∂∫§∂π™∂ ™ø™∆∞ √ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ˘ °ÈˆÚÁ¿ÎË: -°ÈˆÚÁ¿ÎË,ÎϛӠÌÔ˘ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ! ∫·È Ô °ÂˆÚÁ¿Î˘: -ª·, Â›Ó·È ‹‰Ë ÎÏÂÈÛÙfi,·ÚÈÂ! º∆∞π∂π ∆√ £∂ª∞ ƒˆÙ¿ÂÈ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙËÓ ªÔ˘ÌÔ‡: -°È·Ù› ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ¤ÁÚ·„˜ ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ; -∆È Ó· οӈ,·ÚÈÂ;∞ÊÔ‡ ÙÔ ı¤Ì· Ì·˜ ‹Ù·Ó Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·! ™∆√ ™À¡∂ƒ°π√ ™ÙÔ Û˘ÓÂÚÁ›Ô ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ: -¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ· Ó· Û·˜ ÊÙȿ͈ Ù· ÊÚ¤Ó·,ÁÈ' ·˘Ùfi Û·˜ ‰˘Ó¿ÌˆÛ· ÙËÓ ÎfiÚÓ·. ∞∫ƒø™ ∫√Àº√! -°È·Ù› Ë ∂˘ÚÒË ¤¯ÂÈ ‰¤Î· ÒÚ˜ ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋; -∂Âȉ‹ Ë ∞ÌÂÚÈ΋ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠ·ÚÁfiÙÂÚ·! √ ∂•À¶¡√™ ™∫À§√™ -°Î·ÚÛfiÓ,οÓ οÙÈ ÁÈ' ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎ˘Ï›! ¶ÚÔÛ·ı› Û˘Ó¯Ҙ Ó· Ê¿ÂÈ ·fi ÙÔ È¿ÙÔ ÌÔ˘! -∂›‰·Ù fiÛÔ ¤Í˘ÓÔ˜ ›ӷÈ; ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ È¿ÙÔ Ô˘ ÙÚÒÂÈ Î¿ı ‚Ú¿‰˘! ∆√¡ ∫∞£∏™ÀÃ∞™∂ √ ÂÏ¿Ù˘ ÛÙÔÓ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ: -¶ÚfiÛ¯ ϛÁÔ,¿ÓıÚˆ ÌÔ˘Œ¯˘Û˜ fiÏË ÙËÓ ÔÚÙÔηϿ‰· ÛÙÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ ÌÔ˘! -ª· Ò˜ οÓÂÙ ¤ÙÛÈ; £· Û·˜ ʤڈ ÌÈ·Ó ¿ÏÏË! ∫∞¡√¡π∫√™ ∞¡£ƒø¶√™ -ªÔ˘ÌÔ‡, ‹Á·ÈÓ ÛÙÔÓ ¯·Û¿Ë Ó· ‰ÂȘ ·Ó ¤¯ÂÈ Î·ÙÛÈΛÛÈÔ ÎÂÊ·Ï¿ÎÈ! ŸÙ·Ó Ë ªÔ˘ÌÔ‡ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ, ϤÂÈ: -Ÿ¯È, Ì·Ì¿! ∞ÓıÚÒÈÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘. ¶∂ƒπ√¢π∫√ ''∞§ª∞¡∞∫√'' ∫ø™∆∞¡∆π¡√™ ™¶Àƒπ¢∞∫∏™ §∂∞¡¢ƒ√™ ∫ƒπ∫∏™

∆’

∞™∆∂ƒπ∞

∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ™¶Àƒπ¢∞∫∏™ °πøƒ°√™ ™∆ƒ∞∆√™ ƒ√ª√À§√À™ ƒ∞√À∆™∂™∫√ §∂∞¡¢ƒ√™ ∫ƒπ∫∏™


∆ √ ∞ ƒ £∆ø¡ ƒ√ 16

5


∆ √ ∞ ƒ £∆ø¡ ƒ√ 16

6

∏ ∂§§∂πæ∏ Ãøƒø¡ ∞£§∏™∏™ ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÒÚˆÓ ¿ıÏËÛ˘ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. ∞ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ηϛ٠ӷ χÛÂÈ Ë ÂοÛÙÔÙ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯Ë. ™ÙËÓ fiÏË ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó· ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ,·˘Ùfi ÙÔ˘ º·Ï‹ÚÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘! ŒÙÛÈ Û˘¯Ó¿ Ù· ·È‰È¿ ·›˙Ô˘Ó Û Ï·Ù›˜ fiÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ˘Ô‰ÔÌ‹ Î·È ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ' ·˘Ù¿. ∂›Ó·È ¿Ú·Á ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÊÙÈ·¯ÙÔ‡Ó ¯ÒÚÔÈ ¿ıÏËÛ˘; ∏ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Ôχ ·Ï‹. ¡·È ›ӷÈ,fiÙ·Ó ‰Â Á›ÓÂÙ·È ÛˆÛÙfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜.ŸÙ·Ó fiÏ· Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÔÈÎfi‰· ‰›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Î·È ·ÓÙÔ‡ ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘,Ò˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ¯ÒÚÔÈ ¿ıÏËÛ˘; ∞˜ ‚¿ÏÔ˘Ì ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ Û fiÏ· ·˘Ù¿. ∆· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ıÏÔ‡ÓÙ·È.∞˜ ÂÎÌÂÙ·Ï¢Ùԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ·‡ÙË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËıÂÈ Û ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ˘˜ Î·È ·˜ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ, ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û fiÏÔ˘˜ Ó· Á˘ÌÓ·ÛÙÔ‡Ó, Ó· ·ıÏËıÔ‡Ó ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÙȘ ÔıfiÓ˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ∞˜ ÂÈÛ΢¿ÛÔ˘Ì Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·˜ ‚¿ÏÔ˘Ì ʇϷΘ Ó· ÙÔ˘˜ Ê˘ÏÔ‡Ó! ∞˜ ÛÎÂÊÙԇ̠ÛÔ‚·Ú¿ fiÙÈ ¿ıÏËÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ ˘Á›· Î·È ·˜ ȤÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ¯ÒÚˆÓ ¿ıÏËÛ˘! °È¿ÓÓ˘ ™·Ófi˜ √π

4

∞™™√π

™∞ªÀ ª∞§¢√¡∞¢√ ™¶∞¡√™ °π∞¡¡∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ¶∞∆™∞∫∏™ √ƒ∂™∆∏™ ¢∞§∂∫√™

√ ∞™™√™ ∆∏™ ª¶∞§∞™ √ ∞™™√™ ∆∏™ ª¶∞§∞™

ŒÓ·˜ ¿ÛÛÔ˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜ , Ô RIVALDO Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜, Ì·˜ ·ÔηχÙÂÈ ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ·È‰Èο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ 1972 ÛÙËÓ fiÏË RECIFE Ù˘ µÚ·˙ÈÏ›·˜. Œ¯ÂÈ ÙÂÛÛÂÚ· ·‰¤ÏÊÈ· ÙÚ›· ·ÁfiÚÈ· Î·È ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ. √ÚÊ·Ófi˜ ÛÙ· ÔÎÙÒ ÙÔ˘ ·fi ·Ù¤Ú· Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÎÔÙÒıËΠ۠·Ù‡¯ËÌ·. ŸÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· ‰ÂÈ Ù· ·ÁfiÚÈ· ÙÔ˘ Ó· ·›˙Ô˘Ó Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. √ RIVALDO ¤Ú·Û Ôχ ÊÙˆ¯Èο Ù· ·È‰Èο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ η΋˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ fiÏ· Ù· ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘ ¤ÂÛ·Ó. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÚÔÔÓËı› ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· ¤Î·Ó 25¯ÏÌ ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜!


∆ √ ∞ ƒ £∆ø¡ ƒ√ 16

7

¶∞ƒ∞ªÀ£√ª¶∂ƒ¢∂ª∞ « ∆∞ ∆ƒπ∞ °√Àƒ√À¡∞∫π∞ ∫∞π ∆∞ À¶¡ø∆π∫∞ Ã√ƒ∆∞ »

«∏ ∫√∫∫π¡√™∫√Àºπ∆™∞» ∫∞π √ ∫∞§√™ §À∫√™»

∆· ÙÚ›· ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔ Î·ı¤Ó· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Û›ÙÈ. ∆Ô ÚÒÙÔ ÙÔ ¤ÊÙÈ·Í Ì ¿¯˘Ú·. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì ͇Ϸ Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÔ ¤ÊÙÈ·Í Ì ¤ÙÚ˜. ◊Ù·Ó Î·È Ù· ÙÚ›· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· Î·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ӷ ̤¯ÚÈ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¤Ó·˜ ηÎfi˜ χÎÔ˜ ÁÈ· Ó· Ù· Ê¿ÂÈ. ¶‹Á ÚÒÙ· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ Î·È ·ÊÔ‡ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·Ú·‰fiıËΠʇÛËÍÂ Î·È ÁÎÚ¤ÌÈÛ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÙÔÈÌfiÚÚÔÔ. ªÂÙ¿ ‹Á ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ›‰È·. ∆Ô Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÎÔÚ›ÛÙËÎÂ. ŒÙÛÈ ¤ÙÚÂÍ·Ó Ó· ÛˆıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤ÓȈı ۛÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ. ∂ΛÓË ÙËÓ ÒÚ· Ì·Á›ÚÂ˘Â Ï·Áfi ÛÙÈÊ¿‰Ô Î·È Â›¯Â Ì˘Ú›ÛÂÈ fiÏË Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ‘ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ‹ÚıÂ Ô Ï‡ÎÔ˜ ˙·Ï›ÛÙËΠ·fi ÙË Ì˘Úˆ‰È¿ Î·È ·ÓÙ› Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· Ê¿ÂÈ ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ ÙÔ ·Ú·Î¿ÏÂÛ ӷ ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ Ù·„› Ì ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÙÔ˘˜. ∆fiÙ ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ ¤ÚÈÍ ÛÙÔ Ù·„› Ï›Á· ˘ÓˆÙÈο ¯fiÚÙ· Ô˘ ÙÔÓ ÎÔ›ÌÈÛ·Ó ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·. ∫ÔÈÌÈṲ̂ÓÔ ÙÔÓ ¤‚·Ï·Ó Û ̛· ‚¿Úη Î·È ÙÔÓ ¿ÊËÛ·Ó Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Ì ÙËÓ ËÛ˘¯›· ÙÔ˘ Ôχ Ì·ÎÚÈ¿.

ªÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi ‹Ù·Ó Ë ÎÔÎÎÈÓÔÛÎÔ˘Ê›ÙÛ· Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ ¿ÂÈ ÛÙË ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘ ÁÈ· Ó· Ù˘ ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ηϿıÈ Ì ̋Ϸ, „ˆÌ› Î·È Ê·ÁËÙfi. ∫·ıÒ˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Ù˘, ›‰Â ÙÔÓ Î·Ïfi χÎÔ. ¶ÂÈÓÔ‡ÛÂ Î·È Ï›ÁÔ Î·È ÛΤÊÙËÎÂ: «‰ÂÓ ÙÚÒˆ ÙÔ Ï‡ÎÔ;» ∆ÔÓ Î˘ÓËÁÔ‡Û Û fiÏÔ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ̤¯ÚÈ Ô˘ ÙÔÓ ¤È·ÛÂ. ∂›Â: «∞¯! ¿ÙÈÌ Û ¤È·Û·» Î·È ÙÔÓ ¤Ê·ÁÂ. ªÂÙ¿ ‹Á ÚÔ˜ ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Ù˘. ªfiÏȘ ÙËÓ Â›‰Â Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÙË ÚÒÙËÛÂ: - ª· ÙÈ ¤Ê·Á˜; - To χÎÔ, ÁÈ·Áȿη! - ∞˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·Ïfi χÎÔ Ô˘ ‚ÔËı¿ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜; - ¡·È, ÁÈ·ÁÈ¿. ∆Ô ¤Î·Ó· ÂÂȉ‹ ÂÈÓÔ‡Û·. - ∆È ¤Î·Ó˜! ¶Ô‡ Â›Ó·È Ë Î·Ú·Ì›Ó· ÌÔ˘; A! N· ÙË. 1, 2, 3, Î·È 4 ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ÙËÓ ∫ÔÎÎÈÓÔÛÎÔ˘Ê›ÙÛ·. ªÂÙ¿ Ù˘ ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿. ∆fiÙ ¤‚Á·Ï·Ó ÙÔ Ï‡ÎÔ Î·È ¤Ú·„·Ó ÙËÓ ∫ÔÎÎÈÓÔÛÎÔ˘Ê›ÙÛ·. ∞fi ÙfiÙÂ Ë ∫ÔÎÎÈÓÔÛÎÔ˘Ê›ÙÛ· ‰ÂÓ Í·Ó¿ ÂÓfi¯ÏËÛ ÙÔ Ï‡ÎÔ Î·È ÙÔÓ ÚÔÛٿ٢ ·fi fiÏÔ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜. ∫·È ¤ÙÛÈ fiÏÔÈ ‹Ù·Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ È·. ∂›Û˘ ͤ¯·Û· Ó· Û·˜ ˆ fiÙÈ Ô Ï‡ÎÔ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ∫ÔÎÎÈÓÔÛÎÔ˘Ê›ÙÛ· Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÚ¢Ù›. ∏ ∫ÔÎÎÈÓÔÛÎÔ˘Ê›ÙÛ· ‰¤¯ÙËΠ̠¯·Ú¿ Î·È ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙȘ fiÚÙ˜ Ù˘ ∞Á¿˘. ∫·È ˙‹Û·Ó ·˘ÙÔ› ηϿ ÎÈ ÂÌ›˜ ηχÙÂÚ·.

°È¿ÓÓ˘ ™·Ófi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÙÚ¿ÙÔ˜

∆∞ ∂•À¶¡∞ °√Àƒ√À¡∞∫π∞

√ ∆∑∞∫ ∫∞π ∏ º∞™√§π∞ ∏ ºπ§π∞ ª∂ ∆√ °π°∞¡∆∞

ªÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi ‹Ù·Ó ÙÚ›· ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ· Î·È Â›¯·Ó ¯Ù›ÛÂÈ Ù· ÙÚ›· ÛÈÙ¿ÎÈ· ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜ ÙÔ ¤Ó· ηٷÛÙÚ¿ÊËΠ·fi ÙȘ ‚ÚÔ¯¤˜, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂÓ Â›¯Â ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÙÔ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ·ÏÈfi Î·È ¿Û¯ËÌÔ. ŒÙÛÈ ÌÈ· ̤ڷ fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ÂÚ›·ÙÔ ÎÔÓÙ¿ Û ÌÈ· ·Ú·Ï›· ‚Ú‹Î·Ó ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Û›ÙÈ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·! ∆ËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂÚÁ·Ï›·. ¶¤Ú·Û·Ó ‰˘Ô Ì‹Ó˜ Î·È Ù· ÙÚ›· ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ· ı·‡Ì·˙·Ó ÙÔ ˆÚ·›Ô Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÌfi‰È˙ ÙË ı¤· ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ·ÏÈfi˜ ÙÔ›¯Ô˜ Ô˘ ›¯Â ÍÂÌ›ÓÂÈ ·fi ·ÏÈ¿. √ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘˜ Ô ƒÔ˙Ô‡Ï˘ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔ‡Ï˘ ÛΤÊÙËΠfiÙÈ ÌfiÓÔ Ô Ï‡ÎÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔÓ ÁÎÚÂÌ›ÛÂÈ.ŒÙÛÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·È Ù· ÙÚ›· Ó· ʈӿ˙Ô˘Ó: ---∫‡ÚÈ χÎÂ, ¤Ï· Ó· Ì·˜ Ê·˜! ---ŒÚ¯ÔÌ·È ·Ì¤Ûˆ˜. ∏ÚÂÌ‹ÛÙÂ! √ χÎÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ù· ΢ÓËÁ¿ÂÈ. ∂Λӷ ·Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó Î·È Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó Î·È ÎÚ‡ÊÙËÎ·Ó ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô.∂ΛÓÔ˜ ·fi ÙÔ ı˘Ìfi ÙÔ˘ ʇÛËÍ ÙfiÛÔ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÁÎÚ¤ÌÈÛ ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô.ŸÌˆ˜ ·fi ÙÔ Ê‡ÛËÌ· ÙÔ˘ ¤Ê˘ÁÂ Ë Ì·Û¤Ï· Î·È ¤ÂÛ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂ΛÓÔ˜ ÊÔ‚fiÙ·Ó Ôχ ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ‰Â ÌfiÚÂÛ ӷ ÙËÓ È¿ÛÂÈ. ÕÚ¯ÈÛ ӷ ÎÏ·›ÂÈ, ˙‹ÙËÛÂ Û˘ÁÓÒÌË Î·È ¤Ê˘Á ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈÚ¿ÍÂÈ Ù· ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ·. ∞˘Ù¿ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· ¤Ê˘Á·Ó Î·È ¤Î·Ó·Ó ¿ÚÙÈ ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÙÔ˘˜ Û›ÙÈ Ì ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. √ χÎÔ˜ ¤„·Í ·ÓÙÔ˘ ÁÈ· ̷ۤϷ ·ÏÏ¿ fiϘ ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚¤˜ Î·È ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ! ’∂ÚÂ ӷ Ì·˙¤„ÂÈ ÏÂÊÙ¿ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ·… ŒÙÛÈ ¤˙ËÛ·Ó Ù· ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ· ÌÈ· ¯·Ú¿ Î·È ÂÌ›˜ ηχÙÂÚ·!

MÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi Û ¤Ó· Ì·ÎÚÈÓfi ¯ˆÚÈfi ˙Ô‡Û ¤Ó· ·ÁfiÚÈ ,Ô ∆˙·Î, Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘. ∆Ô Û›ÙÈ ÙÔ˘ ∆˙·Î ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfi.∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÛÈÙ¿ÎÈ Î·È ÌÈ· ·ÁÂÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›¯Â Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ.ŒÙÛÈ ˙Ô‡Û·Ó Ôχ ÊÙˆ¯Èο. ªÈ· ̤ڷ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ › ÛÙÔÓ ∆˙·Î Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·ÁÂÏ¿‰· Î·È Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó· ÙËÓ Ô˘Ï‹ÛÂÈ. ∂Âȉ‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ¿ÂÈ ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‹Ù·Ó Ì·ÎÚÈ¿. ∂Λ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ¤Ó·Ó ¿Ó‰Ú· Ô˘ ÙÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÂÏ¿‰·. √ ¿Ó‰Ú·˜ ‰¤¯ÙËΠ̷ ·ÓÙ› ÁÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤‰ˆÛ ¤Ó· Û·ÎÔ‡ÏÈ Ê·ÛfiÏÈ·. ŸÙ·Ó Á‡ÚÈÛ Û›ÙÈ Ô ∆˙·Î Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ¤Í·ÏÏË. ∞fi ÙÔ ı˘Ìfi Ù˘ ¤Ù·Í ٷ Ê·ÛfiÏÈ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ. ∆ËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ¤‚ÚÂÍÂ. ªÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ Í·ÊÓÈο ʇÙÚˆÛ ÌÈ· ıÂfiÚ·ÙË Ê·ÛÔÏÈ¿. ∞fi ÂÚȤÚÁÂÈ· Ô ∆˙·Î ÛηÚʿψÛ ÛÙË Ê·ÛÔÏÈ¿ Î·È ¤ÊÙ·Û Û ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Û›ÙÈ. ∞ÔÚË̤ÓÔ˜ Ì‹Î ̤۷ Î·È Â›‰Â ¤Ó· Á›Á·ÓÙ· Ó· ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙȘ ¯Ú˘Û¤˜ ÙÔ˘ ϛژ ›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÔ‡· Á¿Ï·! ¢›Ï· ÛÙÔ Á›Á·ÓÙ· ∂›‰Â ¿Óˆ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó ÔÏÏ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÌÈ· ÎfiÙ· Ô˘ ¤Î·Ó ¯Ú˘Û¿ ·˘Á¿! ŸÙ·Ó ›‰Â ÙÔÓ ∆˙·Î ÙÔ˘ ›Â: <°ÂÈ· ÛÔ˘ ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘, ÙÈ Û ʤÚÓÂÈ Â‰Ò;> ∂ΛÓÔ˜ ÙÔ˘ Ù· ‰ÈËÁ‹ıËΠfiÏ·.∆fiÙ ·˘Ùfi˜ Ï˘‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ˘ › ˆ˜ ı· ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ fi,ÙÈ ÂÈı˘ÌÔ‡ÛÂ. √ ∆˙·Î ¯¿ÚËΠ! √È ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ·fi ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤ÁÈÓ·Ó Ê›ÏÔÈ. §›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô Á›Á·ÓÙ·˜ Î·È Ô ∆˙·Î η٤‚ËÎ·Ó ·fi ÙË Ê·ÛÔÏÈ¿ Î·È ‹Á·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ. √ ∆˙·Î Ì‹Î ̤۷ ·ÊÔ‡ Ô Á›Á·ÓÙ·˜ ‰Â ¯ˆÚÔ‡ÛÂ. ∂› ÛÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÙÈ Â›¯Â Û˘Ì‚Â› ÎÈ ÂΛÓË ¯¿ÚËΠÔχ! ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ˙Ô˘Ó ·˘ÙÔ› ηϿ ÎÈ ÂÌ›˜ ηχÙÂÚ·..

™∞ªÀ ª∞§¢√¡∞¢√

√ƒ∂™∆∏™ ¢∞§∂∫√™

√ ∆∑∞∫ ∫∞π ∏ º∞™√§π∞ ÛÙÔ √µ∂§π• ∫∞∆∞ ∆ÀÃ∏ ªÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi, ‹Ù·Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÁfiÚÈ, Ô ∆˙·Î.∑Ô‡Û ̷˙› Ì ÙË Ì·Ì¿ ÙÔ˘ Î·È ‹Ù·Ó Ôχ ÊÙˆ¯Ô›. √ÏË ÙÔ˘˜ Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ‹Ù·Ó ÌÈ· ·ÁÂÏ¿‰·. ªÈ· ̤ڷ Ë Ì·Ì¿ › ÛÙÔÓ ∆˙·Î Ó· ¿ÂÈ Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÂÏ¿‰· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Ï›Á· ¯Ú‹Ì·Ù·.™ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ, ÙÔÓ ÏËÛ›·Û ¤Ó·˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Î·È ·ÓÙ¿ÏÏ·Í ÙËÓ ·ÁÂÏ¿‰· ÙÔ˘ Ì ϛÁ· Ê·ÛfiÏÈ·, ·ÊÔ‡ ÙÔÓ ¤ÂÈÛ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ì·ÁÈο! √Ù·Ó Á‡ÚÈÛ Û›ÙÈ Ô ∆˙·Î, Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÌfiÓÔ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó.∆ÔÓ Ì¿ÏˆÛÂ Î·È ¤ı·„ ٷ Ê·ÛfiÏÈ· ÛÙÔÓ Î‹Ô. ∆ËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ›¯Â Ê˘ÙÚÒÛÂÈ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ê·ÛÔÏÈ¿, Ô˘ ¤ÊÙ·Ó ¿Óˆ ·fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ·.√ ∆˙·Î ·fi ÂÚȤÚÁÂÈ·, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÛηÚÊ·ÏÒÓÂÈ, ÒÛÔ˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ∂Λ ‰È¤ÎÚÈÓ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î¿ÛÙÚÔ. ∂Âȉ‹ Ë fiÚÙ· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË, ¯ˆÚÔ‡Û ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi οو Ù˘. √Ù·Ó Ì‹Î ›‰Â οÙÈ ·›ÛÙ¢ÙÔ. ∂Ó·Ó Á›Á·ÓÙ· Ó· ÌÂÙÚ¿ÂÈ ¯Ú˘Û¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·.√ Á›Á·ÓÙ·˜ ›‰Â ÙÔÓ ∆˙·Î Î·È ‹Á ӷ ÙÔÓ Ê¿ÂÈ. √̈˜ Ô Á›Á·ÓÙ·˜ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ οÙÈ.


8 √ÙÈ Ô ∆˙·Î ›¯Â ¤ÛÂÈ ÛÙË ¯‡ÙÚ· Ì ÙÔÓ Ì·ÁÈÎfi ˙ˆÌfi fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfi˜ Î·È Â›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ˘ÂÚÊ˘ÛÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜. ∂ÙÛÈ ¤È·Û ÙÔÓ Á›Á·ÓÙ· · ÙÔ fi‰È Î·È ÙÔÓ ¯Ù‡·Á ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Û· ¯Ù·fi‰È. ÀÛÙÂÚ· ÙÔÓ ¤Î·Ó ۂԇÚ˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ÙÔÓ ¤Ù·Í ·ãÙ· Û‡ÓÓÂÊ·. ªÂÙ¿ ¿Ú·Í ÌÂÚÈο ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ÌÈ· ¿È· Ô˘ ÁÂÓÓ¿ÂÈ ¯Ú˘Û¿ ·˘Á¿ Î·È ÌÈ· ¯Ú˘Û‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÈı¿Ú·. ∆· ‹Á fiÏ· ·˘Ù¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È ÍÂÚ›˙ˆÛ ÙË Ê·ÛÔÏÈ¿. ∂ÙÛÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÏÔ‡ÛÈÔÈ. ¶ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô ƒÂÓ¤ °ÎÔÛÈÓ› Î·È Ô ∞ÏÌÂÚÙ √˘ÓÙ¤Ú˙Ô ‹Ú·Ó ·’ ÙÔÓ ∆˙·Î ÙËÓ È‰¤· ÁÈ· ÙÔÓ Ì·ÁÈÎfi ˙ˆÌfi Î·È Û¯Â‰›·Û·Ó ÙÔÓ ∞ÛÙÂÚ›Í Î·È ÙÔÓ √‚ÂÏ›Í. ∫·È ˙‹Û·Ó ·˘ÙÔ› ηϿ ÎÈ ÂÌ›˜ ηχÙÂÚ·. ∆∂§√™ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™˘Úȉ¿Î˘

« ∏ ªπ∫ƒ∏ °√ƒ°√¡∞ » (‘∞ÚÈÂÏ) « ∏ ªπ∫ƒ∏ ∞ƒπ∂§ ™∂ ¡∂∂™ ¶∂ƒπ¶∂∆∂π∂™ » ªÈ¿ ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi ÛÙÔ ‚˘ıfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ˙Ô‡ÛÂ Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ Ì ÙȘ ¤ÍÈ ÎfiÚ˜ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ÔÈ ÁÔÚÁfiÓ˜ ı· ¤ÊÙ·Ó·Ó ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚÔÓÒÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÛÙÂÚÈ¿˜. ∏ ÈÔ ÌÈÎÚ‹ ÁÔÚÁfiÓ· ‹Ù·Ó ¿Û¯ËÌË. ¶¿ÓÙÔÙ fï˜ ÔÓÂÈÚ¢fiÙ·Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∞ÓıÚÒÔ˘˜. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·ÛÂ Ë Ì¤Ú· ÙˆÓ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ Ù˘ ÎÔχÌËÛ ˆ˜ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ªfiÏȘ ‚Á‹Î ¤Íˆ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ›‰Â ¤Ó· ÏÔ›Ô Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘. ◊Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·È Ì ÔÏÏ¿ ÊÒÙ·. ∂ΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ›¯Â ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ÎÈ ¤Ó·˜ Ú›ÁÎË·˜. •·ÊÓÈο, ͤÛ·Û·Ó ‰˘Ó·ÙÔ› ¿ÓÂÌÔÈ, Ù· ·̷ٷ ·Áڛ„·Ó Î·È ÙÔ ÏÔ›Ô Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ. ∏ ÌÈÎÚ‹ ÁÔÚÁfiÓ· ‚Ô‡ÙËÍ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ Ú›ÁÎË·. ∆ÔÓ ÙÚ¿‚ËÍ ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ÙÔÓ ‹Á ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ŸÙ·Ó ÙÔÓ ·ÎÔ‡ÌËÛ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙÔÓ ·Ú·Î·ÏÔ‡Û ӷ ÌËÓ Âı¿ÓÂÈ. ¶‹Ú Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Ù˘ Ï›ÁÔ ÈÎÚfi ÓÂÚfi ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ӷ È› ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ·Ó·›ÛıËÙÔ˜. ∂ΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÚ¯fiÙ·Ó ÌÈ· ·Ú¯ÔÓÙÔԇϷ. ∏ ÁÔÚÁfiÓ· Ì‹Î ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÎÚ‡ÊÙËΠ›Ûˆ ·fi οÙÈ ‚Ú¿¯È·. ŸÙ·Ó Ô fiÌÔÚÊÔ˜ Ó¤Ô˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·ÓÙ›ÎÚ˘Û ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ·Ú¯ÔÓÙÔԇϷ Î·È ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÓÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¤ÛˆÛ ÙË ˙ˆ‹. ∏ ÎÔ¤Ï· ÊÒÓ·Í ‰‡Ô ˘ËÚ¤Ù˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔÓ Ú›ÁÎË· ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ. ∏ ÌÈÎÚ‹ ÁÔÚÁfiÓ· ÊÔ‚‹ıËΠˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔÓ Í·Ó·‰Â› ÔÙ¤. ◊Ù·Ó Ï˘Ë̤ÓË Î·È ÛÙÂÓ·¯ˆÚË̤ÓË. ∞fi ‘ΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ οı Ӈ¯Ù· ‹Á·ÈÓ ÛÙÔ ‚Ú¿¯Ô ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡ÛÂ Ï˘Ë̤ӷ, ÌË Ê·ÓÙ·ÛÙ›ÙÂ Î·È Î·ÌÈ¿ Ù¤ÏÂÈ· ʈӋ. ™ÎÂÊÙfiÙ·Ó fiÙÈ ÊÙ·›ÂÈ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ¿Û¯ËÌË. ∂ΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ·‰ÂÚʤ˜ Ù˘ ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó fiÙÈ ÛÙ· ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ÓÂÚ¿ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ˙ÂÈ ÌÈ· ηϋ Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊË ÓÂڿȉ·. ∆˘ ›·Ó ÔÈ ·‰ÂÚʤ˜ Ù˘ Ó· ¿ÂÈ Î·È Ó· ÂÈ ÛÙË ÓÂڿȉ· fiÙÈ ı¤ÏÂÈ ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔÚÊ‹. ∏ ÌÈÎÚ‹ ÁÔÚÁfiÓ· ÙÂÏÈο ‹Á ÛÙË ÓÂڿȉ· Î·È ÙËÓ ·Ú·Î¿ÏÂÛ ӷ Ù˘ ‰ÒÛÂÈ ·ÓıÚÒÈÓ· fi‰È·. ∏ ÓÂڿȉ· Ù˘ › ˆ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ù˘. ŸÌˆ˜ ÚÒÙ· Ë ÓÂڿȉ· ¤ÚÂ ӷ Ù˘ ¿ÚÂÈ ÙË ÊˆÓ‹ ÂÂȉ‹, ÂÎÙfi˜ ·fi ¿Û¯ËÌË Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ ‹Ù·Ó ¿ÁÚÈ· Î·È ‚Ú·¯ÓÈ·Ṳ̂ÓË. ∞! ∫·È οÙÈ ·ÎfiÌË ·Ó Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÛÔ˘ ·ÓÙÚ¢Ù› ¿ÏÏË ÂÛ‡ ı· Â›Û·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓË Ó· ˙‹ÛÂȘ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· fiÏË ÛÔ˘ ÙË ˙ˆ‹. ¶ÚÈÓ Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙË ÛËÏÈ¿ Ù˘ ÓÂڿȉ·˜ ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛÂ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓË. ŸÙ·Ó ‹È ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ¤ÓȈÛ ӷ ÙËÓ Î·›ÂÈ ÌÈ· ʈÙÈ¿ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÏÈÔı‡ÌËÛÂ. ŸÙ·Ó Û˘Ó‹Ïı ‹Ù·Ó ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ ÂΛ fiÔ˘ ‹Ù·Ó ·Ó·›ÛıËÙÔ˜ Ô Ú›ÁÎË·˜. ∞ÊÔ‡ ÙËÓ Â›‰Â Ô Ó¤Ô˜ Ù˘ ›Â: «∂›Û·È ηϿ, ÔÈ· ›۷È;» ÙË ÚÒÙËÛÂ Ô Ú›ÁÎË·˜. ∂ΛÓË ‰Â ÌÔÚÔ‡Û Ӓ··ÓÙ‹ÛÂÈ. √ Ú›ÁÎË·˜ ÙËÓ ‹Á ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ Î·È ‰È¤Ù·Í ÙȘ ˘ËÚ¤ÙÚȘ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó fiÌÔÚÊË. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ¯ÔÚ¤„ÂÈ ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ. √ Ú›ÁÎË·˜ ‹Á ÎÔÓÙ¿ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÚËÁÔÚ‹ÛÂÈ. •·ÊÓÈο ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙË ÓÈÒıÂÈ Û·Ó ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â. ªÈ· ̤ڷ Ô Ú›ÁÎË·˜ Ù˘ › fiÙÈ ı· ·ÓÙÚ¢Ù› ÙËÓ ·Ú¯ÔÓÙÔԇϷ Ô˘ οÔÙ ÙÔ˘ ¤ÛˆÛ ÙË ˙ˆ‹. ∆ËÓ ÒÚ· ÂΛÓË ı˘Ì‹ıËΠÙfiÙ Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÛˆÛ ÙË ˙ˆ‹. ∞ÊÔ‡ ·ÓÙÚ‡ÙËÎ·Ó Ô Ú›ÁÎË·˜ Î·È Ë ·Ú¯ÔÓÙÔԇϷ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ ̤ÏÈÙÔ˜. ∆fiÙÂ Ë ÌÈÎÚ‹ ÁÔÚÁfiÓ· Ô˘ ηıfiÙ·Ó ÛÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ÊÔ‚fiÙ·Ó fiÙÈ ı· Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓË Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û›ÙÈ Ì ÙÔÓ Ú›ÁÎË· Î·È ÙËÓ ·Ú¯ÔÓÙÔԇϷ. √ ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ÁÔÚÁfiÓ·˜ ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ ¤Ï˘Û ٷ Ì¿ÁÈ· Î·È Ù˘ ¤‰ˆÛ ›Ûˆ ÙËÓ Ô˘Ú¿ Î·È ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘. ™˘Ó¯›˙ÂÈ fï˜ Ó· Â›Ó·È Ï˘Ë̤ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ù˘. ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ ‚Á·›ÓÂÈ Î·È ÎÔÈÙ¿ Ù· ÏÔ›· Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó. ∞Ó·ÛÙ·Û›· °ÈÔ‚·Ó¿ÎË

E˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ: ∆ÔÓ ∫Ô ∑·Ê›ÚË ™˘Úȉ¿ÎË, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ∆Ô˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘ ¤ÎÙ˘ Ù¿Í˘ ∆ÔÓ ∫Ô Ã·Ù˙ˉËÌ‹ÙÚË ∏Ï›·, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ 50Ô˘ ¢.™ ∆ÔÓ ∫Ô ™·ÏÙÂÚ‹ ¡ÈÎfiÏ·Ô, Û¯ÔÏÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ‚’ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶ÂÈÚ·È¿ ∆Ô Û‡ÏÏÔÁÔ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÎˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ 50Ô˘ ¢.™

<<™∆∞Ã∆√¶√À∆∞-∏ Ã∞ª∂¡∏ ª¶√∆∞>> ¶ÚÈÓ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ˙Ô‡Û Û ¤Ó· ¯ˆÚÈfi ÌÈ· ÎÔ¤Ï· ÔÚÊ·Ó‹ ·fi ÌËÙ¤Ú· Î·È ·Ù¤Ú·,Ë ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù·.ŒÌÂÓ ̷˙› Ì ÙËÓ Î·ÎÈ¿ ÌËÙÚÈ¿ Ù˘ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ıÂÙ¤˜ ·‰ÂÚʤ˜ Ù˘ ¡ÙÚÈ˙¤Ï· Î·È ∞Ó·ÛÙ·Û›· Ô˘ ˙‹Ï¢·Ó ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘,ÙË ¯¿ÚË Î·È ÙËÓ Î·ÏÔÛ‡ÓË Ù˘ ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù·˜. ∏ ηÎÈ¿ ÌËÙÚÈ¿ ÊÔÚÔ‡Û ÎÔ˘Ú¤ÏÈ· ÛÙË ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù·,ÙËÓ ·Ó¿Áη˙ ӷ οÓÂÈ fiϘ ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È Ó· ÎÔÈÌ¿Ù ÛÙË ÛÔʛٷ. ∏ ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù· ‹Ù·Ó ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ Ì fiÓÂÈÚ· Î·È Â›¯Â ÁÈ· Ê›ÏÔ˘˜ ÔÓÙ›ÎÈ·, ‰‡Ô Ô˘ÏÈ¿, ¤Ó· ¿ÏÔÁÔ Î·È ¤Ó· Û·ÏÔ Ô˘ Ù˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿.∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ‰ÂÓ ¤¯·Û ÔÙ¤ ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘,›ÛÙ¢ fiÙÈ Î¿ÔÙ ı· Ù˘ ‰ÈÓfiÙ·Ó Ë ˙ˆ‹ Ô˘ Ù˘ ¿ÍÈ˙Â! ŒÓ· ÚˆÈÓfi fï˜ Ë ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù· ¤Ï·‚ ÌÈ· ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi ¯ÔÚfi fiÔ˘ Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ı· ·ÓÙÚ¢fiÙ·Ó ÌÈ· ÎÔ¤Ï· ·fi fiϘ ÂΛӘ Ô˘ ›¯·Ó ηٷÊı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ!¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ Ë ÌËÙÚÈ¿ Ù˘ Ô˘ Ù˘ ›¯Â ·Ó·ı¤ÛÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, Ù˘ › ˆ˜ ‰Â ı· ¤Ê¢Á ·Ó ‰ÂÓ ÙȘ ÙÂÏ›ˆÓÂ.ã∂ÊÙ·Û ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È Ë ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù· ›¯Â ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ì· ‰ÂÓ Â›¯Â ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔ ÊfiÚÂÌ¿ Ù˘! √È Ê›ÏÔÈ Ù˘ ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù·˜ fï˜ Ù˘ ›¯·Ó ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ÊfiÚÂÌ·.∏ ÎÔ¤Ï· ÊfiÚÂÛ ÙÔ ÊfiÚÂÌ· Î·È Î·Ù¤‚ËΠÁÚ‹ÁÔÚ· ÙȘ ÛοϘ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙȘ ·‰ÂÚʤ˜ Ù˘ Î·È ÙË ÌËÙÚÈ¿ Ù˘ ÁÈ· Ó· ¿Ó ÛÙÔ ¯ÔÚfi! ªfiÏȘ ÔÈ ·‰ÂÚʤ˜ Ù˘ ›‰·Ó ÙÔ ÊfiÚÂÌ· ˙‹Ï„·Ó ÙfiÛÔ Ôχ Ô˘ Ù˘ ÙÔ ¤ÛÎÈÛ·Ó.∏ ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù· ‹Á ÎϷ̤ÓË ÛÙÔÓ Î‹Ô,ÂÈṲ̂ÓË ϤÔÓ ˆ˜ Ù· fiÓÂÈÚ· Ù˘ ‰Â ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÙ¤ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÒÛÔ˘ ‹ÚıÂ Ë Î·Ï‹ ÓÂڿȉ· Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ÔÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ÏfiÁÈ· Ù˘ › ˆ˜ ¤ÚÂ ӷ Á˘Ú›ÛÂÈ ÚÈÓ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÁÈ·Ù› ı· χÓÔÓÙ·Ó Ù· Ì¿ÁÈ·.∏ ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù· ·fiÚËÛÂ<<¶ÔÈ· Ì¿ÁÈ·,ÔÈ· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·;>> Ë ÓÂڿȉ· Ù˘ ·¿ÓÙËÛÂ<<°È·Ù› ÓÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ ‹Úı· Ù¤ÙÔÈ· ÒÚ· ‰Ò;>> Î·È Ì ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ÛÙȯ¿ÎÈ Ë ÓÂڿȉ· ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ ٷ ÚÔ‡¯· Ù˘ ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù·˜.∆˘ ÊfiÚÂÛ ¤Ó· Ì·‡ÚÔ Û·Î¿ÎÈ,¤Ó· ÛÎÈṲ̂ÓÔ Ù˙ÈÓ ·ÓÙÂÏfiÓÈ,ÌfiÙ˜ ÎfiÎÎÈÓ˜! ∞ÎfiÌË ÙËÓ ¤‚·Ï Û ¤Ó· ·ÎÚÈ‚fi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∫·ıÒ˜ ÙÔ fi¯ËÌ· ·ÔÌ·ÎÚÈÓfiÙ·Ó Ë ÓÂڿȉ· ÊÒÓ·Í <<ªÂÛ¿Ó˘¯Ù·,ı˘Ì‹ÛÔ˘,· Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È Ù˘ Ìfi‰·˜ ʤÙÔ˜>>. ŸÙ·Ó Ë ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ı¿ÌˆÛ ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· ÌÂ…ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi Ù˘.∫·Ù¿ÊÂÚ ӷ ¯ÔÚ¤„ÂÈ ¤Ó· Ú˘ıÌÈÎfi ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ Ì ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· ·ÏÏ¿ Ë ÒÚ· ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ. ∏ ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù· ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙÚ¤¯ÂÈ Ì· ÛÙ· ÛηÏÈ¿ ¤ÌÂÈÓ ̛· ·fi ÙȘ ÌfiÙ˜ Ù˘.ŒÊ˘ÁÂ.ª· Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ¤‚·Ï ÛÎÔfi Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› fiÔÈ· ÎÔ¤Ï· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙË ÌfiÙ· (‰ËÏ·‰‹ Û fiÔÈ· ¯ˆÚÔ‡ÛÂ). ™Â η̛· ÎÔ¤Ï· fï˜ ‰ÂÓ ¤Î·ÓÂ Ë ÌfiÙ·.flÛÔ˘ ‰ÔΛ̷ÛÂ Ë ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù· ÎÈ ¤ÙÛÈ Ê¿ÓËΠÔÈ· ‹Ù·Ó Ë Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÚÈÁΛÈÛÛ·. ∞!•¤¯·Û· Ó· Û·˜ ˆ ˆ˜ Ë ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù· ˘Ôı¤ÙËÛ ÙÔ Ó¤Ô ÛÙÈÏ!!!!!! ∂§∂¡∏ ƒ√À™™∏

√ Àª¡√™ ∆√À

50Ô˘

50Ô ÙÔ Ï¤ÓÂ, ÎÈ ¿Ì· ʇÁÔ˘Ó fiÏÔÈ ÎÏ·›ÓÂ! ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ÓÔÈ¿˙ÂÈ Ë ÙÈ̈ڛ·, ¿Ó ¿ÏÈ ÛÙ· ıÚ·Ó›· ™ÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ Ë Ì¿Ï·, ̘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ë ‰·ÛοϷ ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ˆÚ·›·… ›̷ÛÙ fiÏÔÈ ÌÈ· ·Ú¤·! ∆· Ì·ıËÙÈο Ù· ¯ÚfiÓÈ· ˆ˜ ÂÚÓÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó; ª· ÔÈ Ê›Ï˜ ÎÈ ÔÈ ·Ú¤Â˜ ÌÈ· ͯÓÈÔ‡ÓÙ·È, ÌÈ· ʈӿ˙Ô˘Ó: 50Ô ÙÔ Ï¤ÓÂ, ÎÈ ¿Ì· ʇÁÔ˘Ó fiÏÔÈ ÎÏ·›ÓÂ! ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ÓÔÈ¿˙ÂÈ Ë ÙÈ̈ڛ·, ¿Ó ¿ÏÈ ÛÙ· ıÚ·Ó›· ∂ϤÓË ƒÔ‡ÛÛË

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΩΝ 16  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 50ου Δ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ